Anda di halaman 1dari 9

TAJUK 2 : UNGKAPAN DAN PERSAMAAN KUADRATIK

1. Pengendalian kurungan

Contoh 1 Contoh 2

3 x ( 4 x + 7) ( x +5)( x +3)
= ( 3 x )( 4 x ) + ( 3 x )( 7 ) = ( x )( x ) +( x )( 3) +(5)( x ) + (5)( 3)
=12 x 2 + 21 x = x 2 +3 x +5 x +15
= x 2 +8 x +15

Latihan 1

1. 4m( 5m −9 ) 2. 9 y (2 −3 y )

3. − 4 x (6 − x ) 4. 8 p ( p − 3)

5. − 6 m( 2 m + 5 ) 6. ( x + 2)( x +5)

7. ( x − 7)( x + 3) 8. (2 p +1)( p + 3)

9. ( 2m − 3)( m + 7) 10. (3t +1)( 4t +1)

11. ( m − 7)( m + 7) 12 (6 x +1)( 3 x − 4)

1
2. Bentuk Am

Tuliskan persamaan kuadratik yang berikut dalam bentuk ax 2 + b + c = 0 .

Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3

5x 2 = 2 − 8x + 2 x 2 5 − 2x ( x − 5) 2 = 8
x=
5x 2 − 2 x 2 + 8x − 2 = 0 3x ( x − 5)( x − 5) = 8
3x 2 + 8 x − 2 = 0 3x = 5 − 2 x
2
x 2 − 5 x − 5 x + 25 − 8 = 0
3x 2 + 2 x − 5 = 0 x 2 −10 x +17 = 0

Latihan 2

Tuliskan persamaan kuadratik yang berikut dalam bentuk ax 2 + b + c = 0

x 2 − 2x 2. 5 x ( x + 3) = 7
1. 4x =
x

4 4. ( 2 p − 5)( p + 4) = 1
3. = 3x
x −1

5. (2 y −1) 2 = 6 6. 3 p (5 p −1) = 18

3. Pemfaktoran

2
Faktorkan selengkapnya setiap ungkapan kuadratik yang berikut

Contoh 1 Contoh 2

x 2 +7 x 4 x 2 + 20 x
x ( x +7) 4 ( x 2 +5 x )
[ keluarkan sebu tan sepunya ] 4 x ( x +5)
[ keluarkan sebu tan sepunya ]

Latihan 3

1. x 2 + 9x 2. 6 x 2 − 48

3. 45 + 9 p 2 4. 16 x − 24 x 2

5. 3p −4 p2 6. 18 k 2 − 6k

4. Cara Merinyu

Faktorkan selengkapnya ungkapan kuadratik yang berikut.

Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3

x 2 + 8 x + 12 x 2 −10 x + 21 y 2 −5 y −6

x +6 + 6x x −7 −7x y −6 − 6x
× × + × × + × × +
x +2 + 2x x −3 − 3x y +1 + 1x

x2 + 12 + 8x x2 + 21 −10 x y2 −6 − 5x

( x + 6)( x + 2) ( x − 7 )( x − 3) ( x −6)( x +1)

Contoh 4 Contoh 5

2x 2 + 7x + 5 3 x 2 −13 x +14

3
2x +5 + 5x 3x −7 −7 x
× × + × × +
x +1 + 2x x −2 −6x

2x 2 +5 + 7x 3x 2 +14 −13 x

( 2 x + 5)( x +1) ( 3 x − 7 )( x − 2 )

Latihan 4

Faktorkan selengkapnya ungkapan kuadratik yang berikut.

1. x 2 + 6x + 5 2. x 2 + 9 x + 20

3. x 2 + 7 + 12 4. y 2 +5y + 6

5. y 2 +11 y + 24 6. x 2 − 7 x + 10

7. x 2 − 10 x + 24 8. x 2 − 5x + 6

4
9. x 2 −13 x + 40 10. y 2 − 9 y +14

11. 2x 2 + 7x + 6 12. 3 x 2 +11 x + 6

13. 2 x 2 + 11 x + 12 14. 3x 2 + 8 x + 5

15. 2 x 2 − 5x + 3 16. 2 x 2 − 7 x + 6

5
17. 3x 2 + 7 x + 4 18. 2x 2 + 9x − 5

5. Punca – punca persamaan kuadratik

Selesaikan setiap persamaan kuadratik yang berikut

Contoh 1 Contoh 2
y 2 −5 y + 4 = 0 2 x 2 + 5x − 3 = 0
( y − 4)( y −1) = 0 (2 x − 1)( x + 3) = 0
y −4 = 0 atau y −1 = 0 2 x −1 = 0 atau x +3 = 0
y =4 atau y =1 2x = 1 atau x = −3
1
x=
2

Contoh 3 Contoh 4
k2 −8 ( y − 3)(2 y + 3) = 5
=k
7 2 y 2 + 3y − 6 y − 9 = 5
k 2 − 8 = 7k 2 y 2 − 3y − 9 − 5 = 0
k − 7k − 8 = 0
2
2 y 2 − 3 y − 14 = 0
(k − 8)( k + 1) = 0 (2 y − 7)( y + 2) = 0
k −8 = 0 atau k +1 = 0 2y − 7 = 0 atau y+2=0
k =8 atau k = −1 2y = 7 atau y = −2
7
y=
2
Latihan 5

Selesaikan setiap persamaan kuadratik yang berikut

1. x 2 − 3x + 2 = 0 2. ( x −1) 2 = 4

6
3. ( x − 2)( x + 3) = 6 4. 9 y 2 +12 y − 5 = 0

5. 3 p (5 p −1) = 18 6. 7 x = 2 x ( x + 3)

k +2 8. 4( x +1) = 9 x + 2 − 2 x 2
7. =k +2
k −3

9. ( 2 y +1)( 2 + y ) − 5 = 0 10. 2 x 2 − x − 36 = 0

SOALAN BERFORMAT SPM

Contoh :

Selesaikan persamaan kuadratik berikut.

Kaedah Penyelesaian :

7
m2 − 6
=m
5 4 markah
m 2 − 6 = 5m
m 2 − 5m − 6 = 0
( m − 6)(m + 1) = 0 1 markah
m−6 = 0 atau m +1 = 0 1 markah
m=6 atau m = −1
1 markah 1 markah

LATIHAN 6 (Soalan-soalan SPM)

1. SPM 2003, kertas 2, soalan 1


Selesaikan persamaan 3 x 2 = 2( x −1) + 7 (4
markah)

2. SPM 2004, kertas 2, soalan 7


2 m 2 + 5m
Selesaikan persamaan =2 (4 markah)
m +1

3. SPM 2005, kertas 2, soalan 1


2k 2 − 5
Selesaikan persamaan kuadratik = 3k (4
3
markah)

4. SPM Jun 2004, kertas 2, soalan 7


3 2 p
Selesaikan persaam kuadratik p = +2 (4
4 2
markah)

5. SPM Jun 2005, kertas 2, soalan 7


−7
Selesaikan persamaan kuadratik 2m 2 − 1 = m (4
2
markah)

Kesilapan umum

3x − ( x 2 − x) = 3 x − x 2 − x
a) [pendaraban tandaan (-) x (-) yang salah]
= 2x − x 2

b) 5 x ( x + 2) = 5 x 2 + 2 [pengendalian kurungan yang salah]


JAWAPAN

Latihan 1

1. 20 m 2 − 36 m 5. −12 m 2 − 30 m 9. 2m 2 + 11m − 21 .
2. 18 y −27 y 2 6. x 2 + 7 x + 10 10. 12t 2 + 7t + 1
3. − 24 x + 4 x 2 7. x 2 − 4 x − 21 11. m 2 − 49

8
4. 8 p 2 − 24 p 8. 2 p2 + 7 p +3 12. 9x 2 − 4

Latihan 2

1. 3x 2 + 2 x = 0 3. 3x 2 − 3x − 4 = 0 5. 4 y2 − 4y −5 = 0
2. 5 x + 25 x − 7 = 0 4. 2 p 2 + 3 p − 21 = 0 6. 15 p 2 − 3 p −18 = 0

Latihan 3

1. x ( x + 9) 3. 9(5 + p 2 ) 5. p (3 − 4 p )
2. 6( x − 4)( x + 4) 4. 4 x(4 − 6 x) 6. 3k (6k − 2)

Latihan 4

1. ( x +5)( x +1) 7. ( x − 6)( x − 4) 13.


( 2 x + 3)( x + 4)
2. ( x + 5)( x + 4) 8. ( x −3)( x − 2) 14.
(3 x +5)( x +1)
3. ( x + 4)( x + 3) 9. ( x −8)( x −5) 15.
( 2 x −3)( x −1)
4. ( y + 3)( y + 2) 10. ( y − 7)( y − 2) 16.
( 2 x −3)( x − 2)
5. ( y +8)( y + 3) 11. ( 2 x + 3)( x + 2) 17.
(3 x + 4)( x +1)
6. ( x − 5)( x − 2) 12. (3 x + 2)( x + 3) 18.
( 2 x −1)( x + 5)

Latihan 5
1
1 x = 1 atau x =2 6. x = 0 atau x =
2
2. x = −1 atau x =3 7. k = −2 atau k = 4
1
3. x = −4 atau x =3 8. x= atau x = 2
2
5 1 1
4. y =− atau y = 9. y= atau y = −3
3 3 2
6 5 5
5. p= atau p = −1 10. k = atau k = −
5 3 3

Latihan 6
5 4
1. x= atau x = −1 4. p =− atau p = 2
3 3
1 1
2. m= atau m = −2 5. m= atau m = −2
2 4
1
3. k = − atau k = 5
2