Anda di halaman 1dari 24

Tajuk 4 : MATRIKS

1 : Matriks Sama
1. Peringkat yang sama.
2. Unsur sepadannya yang sama.

Contoh :
Kenal pastikan pasangan matriks yang sama daripada matriks-
matriks di bawah

2 
3 −1
 
A= 
3 
, B = (4 5) , C =  9 , D = ( 6 −2 3 +2 ) , E =
 
 3 
−1 2 

5  dan
 −4 

 − 2 +1 3 +1 
F =  
 4 − (−1) −6 + 2

Penyelesaian :
A=C
B=D
E≠F
Latihan 1

1. Kenal pasti pasangan matriks yang sama


Jawapan
 10 
a) A = ( 2 5) , B = 3 −1 
 2 

5   6 −1 
b) C = 
3 
,D= 
− 3 + 6 

   

 4 −1 5 + ( −1)  3 −4
c) E =  
 , F= 
−1 
− 3 + 2 6 −3   3 

d) G = ( − 5 −10 + 20 7) , I =
 −15 21 
 10 
 3 3 

 6 
 
e) J =  3  , K = ( 2 4)
 −1 + 5 
 

4 3 2
f) L = 
 ,
1 −2 6

 6 
 8 + ( − 4) 4 + ( − 2) 
M=  2 
 −4
 7 −6 ( −8 + (− 2) ) 
 2 
1
2: Operasi ke atas Matriks
i) Penambahan
1. Penambahan matriks hanya boleh dilakukan di antara
matriks- matriks yang sama peringkat.
2. Dalam penambahan, hanya unsur-unsur yang sepadan
yang boleh dijalankan operasi penambahan.
3. Matriks yang diperolehi daripada penambahan
mempunyai peringkat yang sama seperti matriks asal.
Contoh :
Soalan Penyelesaian
a)

 4  3 + 4  7
3 

2 
 +     =
 
 2 + 5
 

 5  7
b.
( −3 5) + ( 4 2) (−3 + 4 5 + 2 ) = (1 7)

c.
1 3 0 4 1 + 0 3 + 4 1 7

4 
 + 
5    =  
 2  3

4 + 5


2 + 3 9
 5

d.
4 2 −5  − 6 3 4   4 + ( −6) 2 +3 −5 + 4 
     
3 −1 6  +  2 4 −2   3 +2 −1 + 4 6 + ( −2) 
7 0  − 4 5  7 + ( −4)
 1   3   1 +3 0 +5  

− 2 5 −1
 
=  5 3 4 
 3 4 5 
 

Latihan Kendiri 1

− 9 6 − 2 −6
   
 5 −2 − 3 8  b.  2 4 +  6 4 
a..  
 +   =
− 6 7   9 −5
  17
 8

 7
 3 

=

2
5 x 3x  − 5 x 2x   3 −6 − 2 2 
c. 
 +   d.   +  
7 −5  
  0 13 
 − 3

5   7 −5

= =

Latihan 2

Cari hasil tambah matriks berikut:

a.. b.

 2  5  4
  +
  =
4 

−1
 
+   =

 1  3  0
c. d.
 −1

 − 2
3  1 5

 5

− 3 +  =
 4 
 −1 2

  +
  =

 4  − 1
e. f.
(4 3) + ( − 1 5) = (−3 2 5) + ( − 3 4 − 2) =

g. h.
 5 3 2 6

− 3 
 + 
0 =
 6  7

3
4   −5 
   
2  + − 7  =
1   4 
   

− 6 2 − 2 −7  3c 9   2c −3 
i. 
 
 +  = j.   +  =
 6 19   2 12 
 − 4

d +8 8 −d 

5 2 0 2  10 3x   −5 2x 
k. 
 
 + 
8 = l.   +  =
3 1  −3 


3 y 6 
− 4 y 2 

ii) Penolakan
a. Penolakan matriks hanya boleh dilakukan di antara
matriks- matriks yang sama peringkat.
b. Dalam penolakan, hanya unsur-unsur yang sepadan yang
boleh dijalankan operasi penambahan.
c. Matriks yang diperolehi daripada penolakan mempunyai
peringkat yang sama seperti matriks asal.

Contoh:

Soalan Penyelesaian
a)
(5 6) - (3 2) = (5 − 3 6 − 2)
= ( 2 4)

b)
 4  0  4 − 0 

3  - 
 
 =  

  2  3 − 2 
4 
= 
1 

 
3 4 − 2 7  3 − ( −2) 4 −7 
c. 
 
 - 
 −1 = =  
5 1  −3


 5 − ( −1) 1 − ( −3) 

4
5 −3
= 
 
6 4 

Latihan Kendiri 2

− 6  −8 
   
a.  −3  -  1  = b. ( − 4 7 2) - ( − 5 4 − 3)
 2   4  =
   

4 9   2 6 
   

 4 3 − 6 2 −1 1  0
c. 2 5  -  4 2  =
7 3   5 8 
   

d.
  -
 
 5 − 4 0 0 − 7 1
=

Latihan 3

Cari hasil tolak matriks berikut

a. b.
(4 6) - ( 2 3) =

 7  − 2
  -
  =

 4 3 
c. d.
4

−3

−1 −5  (3 6) - ( − 5 4) =
6  - 
3 =
 2   6 

5
e. f.
5 10   4 6 

8  3 

7  -  =
 8 3
 −2 

  -
  =

 − 4  − 1
g. h.
( −11 −13 ) - ( 5 − 7) =  9

−3  5
- 
−2
=
− 7 6   1 
  −3 

Latihan Kendiri 3
3  0 
   
b. 2  - 9  =

 3  8
6  1 
   

a.
  -
  =

 6  6
 4 2 5  1 0 3 
   

 8 − 1 0
d. −3 0 1  - − 4 2 7 

1 3 2 
 7 − 5 6   − 3 4 −3 
   
=

c.
  -
 
2 5 9   4 − 4 − 7
=
6
iii). Pendaraban Matriks dengan nombor

a. Pendaraban dilakukan dengan mendarab setiap unsur dalam


matriks dengan nombor.
b. Peringkat matriks yang didarab dengan nombor, tidak berubah.
a c
c. Jika A = 
  dan k ialah suatu nombor, maka hasil darab
b d
a c
kA = k 
 
b d
 ka kc 
=
 kb 
 kd 

Contoh :

1. 2.
3 (−2 4 ) = ( 3 × −2 3 × 4)

 3  2× 3 = ( − 6 12 )

2
  =
 
 4  2 × 4
 6
=
 
 8
3. 4.
− 2 5 2( −2) 2(5)  3  4 1
2  =   
− 6  =

− 4 3


2( −4) 2(3) 
 2  3

 3 3 
− 4 10   (4) (1) 
= 
 −8   2 2 
 6  3 (−6) 3 
(3) 
2 2 

 1
 6 1 
= 2
 − 9 1
4 
 2
7
Latihan Kendiri 5

1  −8 

a. 3 ( 4 −2 1) =
a.  10 
=
2  

2 
 
c. -2 3  = 2  6 −9 
d. - 
 −12  =
1 
  3  3 

8
Latihan 4

Cari hasil darab suatu matriks dengan suatu nombor yang berikut:

a.. b.
1 2 3 5
3 
3 = 2  =
 4


1 4

c. d.
0 3

 2
-2 
 =
−1 4

-4
  =

 3
e. f.
3 (−4 2) =

 − 6
2
3   =

1  2
g. h.
-2 ( 8 3) =

 − 4
1
2   =

6 
i. j.
2 − 5 10  −2 
− 
 25 =  
5  15 
 4 5  =
 6 
 

9
 2 8 
3  
k.  −12 16  =

 4 2 1
4  0 −4
 

l. -3
  =

 0 5 3
 4 −8   4 0 −2 
1    
m. - − 2 6  = n. 2 − 6 8 10  =
2 
 0 −10 

 12 4 −14 
 

Latihan Kendiri 4 (Gabungan Operasi Keatas Matriks)

2 0 − 2 6 4 0 

 2  6  1
b. 4 
 
 + 
 4 
 -3 
2 
−1 3  7  −5 

=

3
  -
  +2
 
 4  5  2
3 × 2  6   2 ×1 
= 
 
 −
 
 +
 

3 × 4  5  2 × 2 

 6  6   2 
= 
 
 −
 
 +
 
12  5  4 

2 
= 
11 

 

10
5   − 2 3   − 7  2
c.
  +3
  = d. 5
  +
   
-

 − 4 3   − 2  1  2  3
=

3 4  2 1 1 6 −8  1 −2
e. 
 
 -3 
− 4 = f.   -2  =
2 8  2
 2 10
 0  3
 4 

8  2  3 
     
g. 0  - 3 3  + 4  4  =  6 3 − 9 3 0 1
h. 2 
 
 + 
 7 
 -3 
1 
3 
 
2 
 
−1
  − 2 4  5  3

iv) Pendaraban Dua Matriks

Jika A matriks peringkat m x n dan B ialah matriks


peringkat n x p , maka hasil darab AB boleh dilakukan dan
peringkat matriks AB ialah m x p
Contoh :

a. b.

11
 p

4 
 
(a b c )  q  = ( ap + bq + cr )
r

 
 
(2 3) = ( 2 × 4 + 3 × ( −5) )

 − 5 = (8 −15 )
= ( −7)

c. d.

 5× 2 + 1× (− 3) 
1 2 2 6

2 

3   
 1

5
 1

   
=
5 1
1 ×2 +2 ×5 1 ×6 + 2 ×1

3  =
4  

 − 3  3× 2 + 4 × (− 3)
  3 ×2 + 1 ×5 3 ×6 +1 ×1 
 

 2 +10 6 +2 
=
 
 6 +5 18 +1

12 8

 1 − 30
= 
 
11 19 

=
 
 6− 1  2
7 
=
 
 − 6
Latihan Kendiri 6
Cari hasil darab matriks bagi setiap yang berikut :

12
 1  1
a. ( 2 3)
  = b.
  (2 1) =

 4  3

 − 1
− 3 −1
d. ( − 2 1) 
  =
 4 2 

1
c. 

4
3

2
   =

2 

Latihan 5
Cari hasil darab dua matriks berikut:

 3  2
a. (1 2)
  = b. ( 3 4)
  =

 4  5

13
 0 1 2 −1
 1  d. ( −1 3) 
 =
c. ( 2 − 4 ) 4 5 
− 3 = 
 2 

3 4 5 2 1 −3   4 6 
e. 
    = f.    =
−1 2

1
 0


6 3 
− 3
 −1

4 −2 3 5 4 −2
g. 
    = h. Diberi A =   dan B =
0 1 

2
 1


0 1 

3 5

2 
 1

Hitungkan AB .

 3  7
i. ( −1 3)
  = j.
  (0 2) =

 − 2  − 2

Model Penyelesaian SPM

14
1. Tentukan nilai n, nilai v dan nilai w bagi setiap persamaan matriks yang
berikut

a. ( n + 4 6 n − 2 ) = ( 5 v −1 w + 5)

Penyelesaian

n+4=5 6=v–1 n–2=w+5

n=5–4 v = 6+1 1 – 2 = w +5

=1 v=7 w = -1 – 5

=-6

 2n 2   −10 2
b.  
 =  
v v −8  w −5 n

Penyelesaian

2n = -10 v–8=n v=w–5


n=-5 v – 8 = -5 3=w–5
v=-5+8 w=3+5
=3 =8

2. Carikan matriks M dalam persamaan matriks yang berikut :

(3 6 − 2) + M = ( 2 4 6)

Penyelesaian

M = (2 4 6) - (3 6 − 2)

= (2 −3 4 −6 6 − (−2) )

= ( −1 − 2 8)

15
2 1 2 −1 
3. Diberi bahawa matriks M = 
 
 , matriks N = 
5  dan
0 3  −3

0 x 
matriks P =   . Cari nilai x, apabila M = N – P
5 −6 

Penyelesaian

2 1 2 −1  0 x 

0 =  -  
 3

5
 −3 
 5 −6 

2 1 2 − 0 −1 − x 
 = 
5 − 5 
0
 3
  − 3 − (−6) 

Maka 1 = -1 –x
x = -1-1
= -2

7   1
4. Ungkapkan
  +3
  sebagai satu matriks tunggal

 − 5  4
Penyelesaian

7   1 7   3× 1 
  +3
  =
  +
 
 − 5  4  − 5  3× 4

16
7  3 
=
  +
 
 − 5 1  2
 7+ 3 
=
 
 − 5+ 1  2
1  0
=
 
7

5. Cari matriks M dalam persamaan matriks yang berikut

1 0  7 4
5 
 
 =2M- 
1 
3 −2   0

Penyelesaian

5 0  7 4

15 
 = 2M - 
1 
 −10   0

17
5 0  7 4

15 +   = 2M
 −10 

1
 0

12 4 

16  = 2M
 −10 

1 12 4 
M= 
16 
2  −10 

6 2 
M= 
 
8 −5 

2 −1 8 3 
6. Diberi bahawa matriks K = 
 
 dan L = 
1  . Carikan
3 0   −4 

matriks R apabila R = KL

Penyelesaian
R= KL

2 −1 8 3 
= 
   
3 0 

1
 −4 

 2 × 8 + (−1) ×1 2 × 3 + ( −1) × (−4) 


=  
 3 × 8 + 0 ×1 3 × 3 + 0 × (−4) 

16 + ( −1) 6 + 4
=  
 24 + 0 9 +0 

15 10 
= 
 
24 9

 − 2 k 
7. Diberi bahawa 

h
0
2

4
   =
  , Carikan nilai h dan nilai k.

Penyelesaian
k  1  6
18
 − 2 k 
h

0

2

4
   =
 
k  1  6
 h × (− )2 + 2× k   k 
  =  
 0× (− )2 + 4× k   1  6
 − 2h + 2k  k 
  =
 
 0 + 4k  1  6
Maka

4k = 16 dan -2h + 2k = k
16
k = Gantikan k = 4
4
k =4 -2h + 2 x 4 = 4
-2h + 8 =4
-2h = 4 -8
- 2h = - 4
−4
h=
−2
h=2

SOALAN- SOALAN SPM

1
1. (5 8) − (− 4 3) + (6 8) =
2
A (4 15) B (12 9) C (13 5) D (15 13) ( K1 03)

19
x 
2. Diberi ( 3 x)   =(18 ) , carikan nilai x.
 −1
 
A 9 B 4 C −3 D−6 ( K1 03)

5 1  −2 
3. 
  
=
3 4 
 4 

−6  −12  − 10 4 − 10 − 2
A 
 
 B 
 
 C 
  D  
10   28   −6 16 


 12 16 

(K1 03)

4. Diberi persamaan matriks 2 ( 4 h ) + k (1 2 ) = (13 8), carikan nilai h +


k,

A 4 B 8 C 10 D 11 (K1 04)

3 1  1 0
5. 2
  − =
4 6 
  −1 4

 4 2 4 3 5 2 5 2
A   B 
  C   D  
4  2  8
(K1 05)
10 4  7  5  9 

 3 0
6 .Diberi ( k 5) 
−k =( 24 5) , hitungkan nilai k .
 1

A 3 B 8 C −1 D − 12 (K1 05)

7. Di beri bahawa 4 (1 −2 ) + M = ( 5 7 ) , maka M =

A (9 −1) B (6 −1) C (1 9) D (1 15 )
(K1 J04)

1 4  2 −1 
8. 
  =
0 −1 
 1 2

 6 7 6 −1  −2 9 −2 1
A 
  B   C   D  
 −1 −2 


7 −2 


 1 −2 


 9 −2 

(K1 J04)

3  −1  5
9. 
6 
 − 2
 4
 +
 
=
    −10 

6  6   9  10 
A 
4 
 B 
0 
 C 
 
 D 
 
 (K1
    −8   −12 
J05)

20
 2m 0   m 
m
10.   =
−1  − m
2 
−2  0

m 2 2m 2  m 2 0  m2 2m 2  2m 2 2m 2 
A 

 B   C   D  
 0 −2m 

2m 0


−2m −2m 
 −m
 −2 m 

(K1 J05)

JAWAPAN

Latihan 1
a. A = B d. G = I
b. C = D e. J ≠ K
c. E ≠ 3F f. L ≠ M

Latihan 2

 7 8   3
a.
  b.
  c.
   0
d. 

− 4
8

6

 − 1

 4  3
 −1 
 
e. ( 3 8) f. ( − 6 6 3) g. −5  h.
 5 
 
 7 9

−3 13 
 
 −8 − 5  5c 6  5 4  5c 6
i.   j.   k.   l.  
 8 31 
  4 8
 11 −2
  4 8

Latihan 3

21
 9
a. ( 2 3) b.
  5
c. 

3
2 

−4 

d. ( 8 2)

 1
 5
e.
  f. 

1 4

10 
g. ( − 6 − 6) h. 

 4
−12
−1

5 

 − 3
4  

Latihan 4

 8
a. 

3 6

12 
b. 

6 10 
8

 0
c. 
− 2
−6

−8 
d.
 
−1  2
9  2  

 − 4  − 2
e. ( −12 6) f.
  g. ( − 16 − 6) h.
 
 8  3
−8 
 2 −4  
i.   j. 20 
 −10 −6
 24 
 

Latihan 5

a. (11 ) b. ( 26 ) c. ( 2 −10 ) d. (10 16 )

22
 19 6  13 9 8 13 
e. 
 
 f. 
  g.   h.
−3 − 2  15 33 


2 1
8 18 

2 
 1

0 14 
i. ( −9 ) j. 
 
0 −4 

Latihan Kendiri 1

 −8 
2 6   0 5x  1 −4
a. 
3  b. 20  c.   d.  
 2
  24 

7 8 

4 0 

 

Latihan Kendiri 2

2 4 −1  6
 2 
 
a. − 4  b. (1 3 5)
 2

c.  − 2
3 

3  d.
 
5 3 − 1 
− 2   2 −5
   

Latihan Kendiri 3

 7 − 4 − 2
− 5 
a. 
 0 
 3 
 
b. − 7  c.
  3 2

d.  1 − 2 −
2 

6

− 2 9 1  6
   7  10 −9 9 
   

Latihan Kendiri 4

2  − 6 0 −1 6 
a. 
11 
 b. 
  c.   d.  
  − 6 4

 
5 
 
−1

 14 
− 3 1 1 0    3 6
e. 
 10  f.   g.  7  h.  
 2

0
 −8 
  −7 

0 4

 

8 3 − 5 3
i. 
  j.  
2 6
  2 7

23
Latihan Kendiri 5

− 4 
− 4    − 4 6 
a. 
 5  b. (12 −6 3) c. − 6  d.  
−2
   2   8 
 
Latihan Kendiri 6

2 1 5 
a. (14 ) b. 
  c. 
0  d. (10 4)
6 3


 

Soalan – soalan SPM

1. B 2. A 3. A 4. A 5. D
6. D 7. C 8. A 9. D 10.A

24