Anda di halaman 1dari 9

SENARAI KANDUNGAN

1.0 PENDAHULUAN 2

2.0 KEPERLUAN PTV DALAM PEMBANGUNAN NEGARA 3

3.0 PENGARUH KURIKULUM PTV KEPADA KURIKULUM RBT 4

4.0 PERANAN GURU BIDANG RBT DALAM MELAHIRKAN


MASYARAKAT REVOLUSI PERINDUSTRIAN 4.0 5

5.0 KESIMPULAN 7

6.0 BIBLIOGRAFI 8

7.0 LAMPIRAN 9

1
1.0 PENDAHULUAN

Bagi mencapai Wawasan 2020 di mana negara kita akan mencapai status negara
maju dan bukan sebagai negara membangun, maka Kementerian Pelajaran Malaysia
telah membuat satu perancangan disusuli beberapa tindakan perlaksanaan untuk
melaksanakan transformasi terhadap kurikulum Pendidikan Teknik dan Vokasional
(PTV) melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (PPPM).
Transformasi ini dilakukan bagi menyediakan tenaga kerja mahir yang berkemahiran
kelas dunia yang berpotensi menjadi separa profesional yang mampu memenuhi
keperluan semasa negara dalam usaha untuk menjadi sebuah negara perindustrian
yang sejajar dengan Revolusi Perindustrian 4.0. Selain itu, dengan adanya
pemerkasaan dalam kurikulum PTV juga kerajaan Malaysia dapat menawarkan jalan
alternatif kepada pelajar-pelajar yang keciciran dan yang tidak minat dalam bidang
akademik untuk tidak berhenti belajar malah diberikan peluang yang sama untuk
meneruskan pengajian dalam bidang teknikal dan vokasional yang dapat membantu
mereka untuk mengisi ruang keperluan pekerjaan dan menembus pasaran kerja di
peringkat domestik dan antarabangsa. Maka, PTV amat penting dalam usaha
melahirkan masyarakat yang memenuhi aspirasi revolusi industri 4.0.

2
2.0 KEPERLUAN PTV DALAM PEMBANGUNAN NEGARA

Pengaplikasian PTV dalam pendidikan Malaysia sememangnya telah memberikan


pelbagai implikasi positif terhadap negara. Antara keperluan PTV dalam pembangunan
negara ialah PTV dapat melahirkan tenaga kerja yang mampu meningkatkan ekonomi
negara dengan efektifnya. Hal ini kerana peningkatan ekonomi Malaysia adalah
bergantung kepada keupayaan negara untuk mempertahankan kadar produktiviti yang
tinggi dan daya saingan di arena antarabangsa. Dan daya saingan dan produktiviti
industri pula bergantung pula kepada adanya tenaga kerja yang berpendidikan, mahir
dan bermotivasi tinggi. Maka, dengan adanya PTV negara dapat melahirkan tenaga
kerja yang mahir dan berpendidikan serta mampu berdaya saing dengan negara luar
untuk menghasilkan produk atau industri yang mampu meningkatkan ekonomi negara.
Selain itu, PTV dapat membuka pasaran kerja dengan lebih luas yang merangkumi
pelbagai bidang kemahiran dan teknikal. Melalui kaeedah ini, kadar pengambilan
pekerja akan berlaku dengan lebih pesat di samping dapat membantu para pelajar yang
keciciran dalam bidang akademik untuk bekerja dan berbakti kepada negara. Dari segi
ekonomi, kadar pengangguran dapat dikurangkan dan negara akan lebih produktif
dalam bidang perindustrian dan mampu bergerak seiring mengikut keperluan isu
semasa.

Di samping itu, pembangunan negara dari segi sosial juga akan bertambah baik
dengan adanya pengaplikasian PTV dalam pendidikan negara. Hal ini kerana PTV juga
menerapkan nilai bertanggungjawab dan sifat berdikari dalam diri pelajar-pelajar. Melalui
sifat dan nilai murni yang diterapkan, maka tenaga kerja yang dilahirkan juga mampu
berdikari dan berusaha untuk memajukan diri dari semasa ke semasa. Lantaran itu,
kreativiti dan inovasi juga akan pesat berlaku kerana setiap tenaga kerja mahir yang
dilahirkan cuba untuk memajukan diri melalui pelbagai cara yang berbagai. Perkara ini
dapat dilihat melalui produk yang dihasilkan atau kemahiran yang telah dipertingkatkan
yang lebih mempercepatkan sesuatu proses pekerjaan dan tidak memakan masa yang
lama. Tambahan pula, kemahiran yang sedia ada boleh dikembangkan dan dijadikan
sebagai penjana ekonomi persendirian yang mampu menghasilkan pelbagai industri dan
pembekal kepada permintaan Revolusi Perindutrian 4.0. Secara tidak langsung, sosial
masyarakat akan lebih kompetitif, progresif, kreatif dan tidak bergantung kepada
kerajaan dapat dilahirkan dan dijana.

3
3.0 PENGARUH KURIKULUM PTV KEPADA KURIKULUM RBT

Perkembangan penggunaan istilah dalam PTV berubah mengikut perkembangan


semasa. Oleh itu, dunia yang sedang membangun memerlukan pelbagai jenis tenaga
manusia dan institusi pendidikan yang bertanggungjawab untuk memenuhi keperluan
berkenaan. Lantaran itu, kurikulum yang terdapat dalam PTV sedikit sebanyak telah
mempengaruhi kurikulum RBT bagi mencapai objektif utama PTV dan merealisasikan
hasrat negara Revolusi Perindustrian 4.0.

Berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) bagi subjek


Reka Bentuk dan Teknologi (RBT), terdapat 3 bidang ilmu iaitu Teknikal, Sains Rumah
Tangga dan Teknologi Pertanian serta 3 elemen merentas kurikulum iaitu Teknologi
Maklumat dan Komunikasi (TMK), Kreativiti dan Inovasi dan Keusahawanan. Kesemua
organisasi subjek RBT ini telah diajar kepada murid-murid di sekolah dengan melalui
praktikal dan kemahiran di samping diberikan teori-teori dan demostrasi. Oleh itu, boleh
dikatakan bahawa kurikulum PTV telah banyak mempengaruhi kurikulum RBT kerana
kurikulum PTV juga adalah bercorak kejuruteraan/teknikal dan pengajaran dan
pembelajarannya adalah dengan memberi fokus kepada aktiviti “hands on” atau
praktikal. Di sini kita dapat lihat aktiviti praktikal yang dilakukan PTV juga diperkenalkan
kepada murid-murid yang mengambil kursus RBT di sekolah walaupun pada usia yang
muda. Hal ini merupakan satu pendedahan yang terbaik untuk diberikan kepada murid-
murid agar mereka dapat mengenal pasti di mana bakat atau minat mereka pada usia
yang muda agar dapat dikembangkan lagi pada masa hadapan.

Di samping itu, kurikulum PTV juga bertujuan untuk membentuk individu yang
menyeluruh dari segi pengetahuan, kemahiran, nilai, sosial, dan sikap yang
menyumbang kepada kebolehpasaran. Manakala, kurikulum RBT bertujuan untuk
memberikan pendedahan awal dan kesedaran kepada murid akan kepentingan reka
bentuk, nilai estetika dan teknologi dalam dunia pembuatan untuk melahirkan minat dan
mengembangkan potensi murid. Maka, dapat dilihat di sini kedua-duanya mempunyai
persamaan yang sama iaitu membentuk murid-murid atau tenaga kerja dengan pelbagai
kemahiran di samping mempunyai nilai-nilai murni yang baik serta dapat berkomunikasi
dan mempunyai kemahiran bersosial yang sihat. Di samping itu, murid-murid atau
tenaga kerja akan lebih kreatif dan berinovasi dalam mencetuskan idea dan membina
produk yang mampu berdaya saing di peringkat global.

4
4.0 PERANAN GURU BIDANG RBT DALAM MELAHIRKAN MASYARAKAT REVOLUSI
PERINDUSTRIAN 4.0

Antara peranan guru bidang RBT dalam membentuk masyarakat Revolusi


Perindustrian 4.0 ialah guru seharusnya melengkapkan diri dengan pelbagai set
kemahiran yang menepati dengan keperluan semasa. Hal ini kerana Revolusi
Perindustrian 4.0 mefokuskan lebih kepada kemahiran berbanding akademik. Maka,
guru yang memiliki pelbagai set kemahiran yang banyak dapat melatih murid-murid di
mana mereka boleh menggunakan kemahiran yang dipelajari pada masa hadapan
kelak. Oleh itu, guru RBT perlu mahir dalam setiap kemahiran yang ada agar sumber
tenaga yang dilahirkan menepati dengan perkembangan dunia semasa.

Selain itu, guru juga perlu memberi pencerahan akan apa itu Revolusi Perindutrian
4.0 dan apa yang dihasratkan oleh revolusi ini kepada murid-murid. Dengan adanya
pencerahan, murid-murid akan lebih sedar dan dapat menyiapkan diri dengan
kemahiran yang dipelajari untuk digunakan pada masa hadapan kelak. Hal ini penting
supaya murid-murid tidak bersikap belajar subjek RBT sambil lewa memandangkan
subjek RBT bukan subjek teras. Oleh itu, pencerahan yang diberikan oleh guru kepada
murid bukan sahaja membantu mereka dalam permbelajaran malah dapat menyediakan
mereka untuk menjadi masyarakat yang memenuhi Revolusi Perindustrian 4.0.

Tambahan pula, guru RBT juga perlu menguasai Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (TMK) dan menggunakannya di dalam kelas semasa Pembelajaran dan
Pemudah Cara (PdPc) berlangsung. Umum menyedari bahawa Revolusi Perindustrian
4.0 mementingkan teknologi seperti Internet sebagai medium pembelajaran. Maka, guru
perlu menguasai kemahiran TMK dan mengaplikasinya kepada murid-murid di dalam
kelas. Hasilnya, murid-murid juga akan bijak menguasai TMK di samping dapat
menggunakan sumber yang ada seperti Internet dengan betul dalam mencari maklumat
dan pengayaan ilmu. Hanya dengan cara ini, masyarakat Revolusi Perindustrian 4.0
dapat dilahirkan yang bukan hanya kaya dengan ilmu malah bertanggungjawab.

Pada waktu yang sama, guru juga perlu sentiasa memastikan murid-murid bersedia
untuk menimba ilmu dengan mempunyai pemahaman asas akan sesuatu topik sebelum
mempelajarinya. Hal ini bermaksud, murid-murid perlulah menerokai ilmu itu terdahulu
sebelum diajar oleh guru. Maka, antara aktiviti yang boleh dilakukan guru ialah dengan

5
menyediakan beberapa latihan kepada murid untuk diselesaikan atau dengan memberi
bahan ringkas kepada murid untuk dibaca. Selain itu, medium teknologi moden seperti
Internet juga boleh digunakan oleh murid-murid untuk mencari maklumat dan bahan.
Dengan aktiviti seperti ini, ia bukan sahaja menimbulkan minat murid untuk belajar
malah melahirkan murid yang celik akan penggunaan teknologi moden.

Selain itu, guru RBT juga perlu menguasai segala ilmu atau kemahiran dengan tinggi
sekali. Hal ini supaya guru dapat menerangkan setiap kegunaan dan manfaat sesuatu
ilmu atau kemahiran kepada kehidupan murid-murid. Melalui cara ini, murid-murid dapat
mengaitkan ilmu atau kemahiran yang dipelajari dalam kehidupan mereka dan
mengaplikasikannya. Hal ini dapat memudahkan proses PdPc dan membantu murid-
murid untuk mempunyai pelbagai kemahiran yang menjadi satu permintaan besar
Revolusi Perindustrian 4.0.

Di samping itu, guru juga boleh mengembangkan kreativiti dan inovasi murid-murid
melalui pertandingan inovasi atau menyertai pameran-pameran inovasi. Dengan cara ini,
ia dapat merangsangkan lagi pemikiran murid-murid dalam pencarian idea,
perlaksanaan projek dan penyelesaian masalah. Semakin banyak program,
pertandingan atau pameran inovasi yang murid sertai, semakin berkembang kreativiti
murid kerana mereka dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam teori dapat di
praktikkan dalam kehidupan nyata melalui penghasilan produk atau modul. Jelas sekali
ini kaedah ini membantu murid untuk berfikiran kreatif dan kritis sepanjang masa yang
dapat menyesuaikan diri mereka dalam masyarakat Revolusi Perindustrian 4.0 yang
mementingkan kreativiti dan inovasi.

Akhir sekali, guru RBT juga boleh menjalankan penilaian akan setiap proses PdPc
yang berlaku. Hal ini supaya guru sentiasa dapat membaiki dirinya dari semasa ke
semasa jika terdapat kekurangan semasa kelas sedang berlangsung. Melalui kaedah ini,
kualiti guru RBT juga akan bertambah baik dan proses PdPc akan menjadi lebih menarik
untuk murid-murid menimba ilmu dan memahiri kemahiran. Sudah pasti, dengan
peranan guru yang bertanggungjawab seperti ini, murid-murid yang berdaya saing dan
berkualiti dapat dilahirkan dan bakal mengisi setiap permintaan Revolusi Perindustrian
4.0.

6
5.0 KESIMPULAN

Cabaran untuk memperkasakan PTV sememangnya adalah besar sekiranya negara


ingin mencapai taraf negara maju dalam tahun 2020. Tidak dinafikan juga bahawa asas
sudah ada dalam PTV pada masa ini yang mana ia akan membolehkan semua pihak
yang berkepentingan untuk merancang menuju ke arah cita-cita tersebut. Maka, jelas di
sini bahawa PTV bukan sahaja dapat melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran dalam
bidang teknikal malah mewujudkan sumber manusia yang berwawasan, berpendidikan
dan mempunyai nilai-nilai murni yang tersendiri yang mampu berdaya saing dan
membawa perubahan dalam masyarakat. Maka PTV perlu ditambah baik seiring dengan
kurikulum RBT yang membantu melahirkan masyarakat yang dinamik seiring dengan
perubahan arus globalisasi Revolusi Perindustrian 4.0. Guru-guru juga seharusnya
meningkatkan lagi kemahiran yang sedia ada dan sentiasa mempelajari kemahiran yang
baru supaya dapat diterapkan dan diajarkan kepada murid-murid sebagai tambahan
elemen merentas kurikulum yang bukan sahaja membantu murid-murid malah menanam
minat dan memberi faedah kepada mereka untuk menjadi sumber manusia yang
progresif dan berkaliber pada masa hadapan kelak.

7
6.0 BIBLIOGRAFI

Aliza Amin. (2014). Hubungkait Pendidikan Teknik dan Vokasional dalam Subjek Reka
Bentuk dan Teknologi. Dicapai pada 12 September daripada
https://www.slideshare.net/alizaamin/pendidikan-teknik-dan-vokasional-rekabentuk-
dan-teknologi-sinopsis

Badrul Muhaimin. (2015). Rekabentuk Universal Kurikulum PTV. Selangor: Oxford Fajar
Sdn. Bhd.

Malaysia. (2016). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentafsiran Reka Bentuk dan
Teknologi Tahun Enam. Dicapai pada 12 September 2018 daripada
https://moe.gov.my/images/WargaKPM/Guru/KSSR/DSKP%20KSSR%20REKA%20
BENTUK%20&%20TEKNOLOGI%20Tahun%206.pdf

Mohamed Rashid. (2014). Technical Vocational Education, Polytechnics, and


Community Colleges. Shah Alam: Pustaka Al-Ehsan

Noriati A. Rashid. (2016). Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia. Selangor: Oxford Fajar
Sdn. Bhd.

Tan Tai. (2013). Transfromasi Kurikulum PTV Di Malaysia: Keberkesanannya Dalam


Pembangunan Negara. Dicapai pada 12 September 2018 daripada
http://www.academia.edu/7926839/TRANSFORMASI_KURIKULUM_PTV_DI_MALA
YSIA_KEBERKESANANNYA_DALAM_PEMBANGUNAN_NEGARA

Tony Nasta. (2013). How to Design A Vocational Curricular. Routledge Farmer: London
Press

8
7.0 LAMPIRAN

Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi

Pendidikan Teknik dan Vokasional

Anda mungkin juga menyukai