Anda di halaman 1dari 1

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SULTAN AGUNG

RA NURUL HUDA
DESA KALIPOH KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN
Alamat: Dusun pesawahan RT 06/III Kalipoh Ayah Kebumen 54473

KEPUTUSAN KEPALA RA NURUL HUDA


Nomor: 42 / RANH/VII/2019

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN
PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di RA


NURUL HUDA Kalipoh perlu menetapkan pembagian tugas guru.
Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala
Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0433 / P /1993 Nomor 25
Tahun 1993.
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993.
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Pembagian tugas guru dalam kegiatan proses Belajar Mengajar pada tahun
pelajaran seperti tersebut pada lampiran I Keputusan ini.
Kedua : Menugaskan guru untuk melaksanakan tugas bimbingan seperti tersebut pada
lampiran II Keputusan ini.
Ketiga : Masing - masing guru melaporkan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada
Kepala Sekolah.
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat keputusan pelaksanaan ini, dibebankan pada
anggaran yang sesuai.
Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana
mestinya.
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 2 Juli 2019

Kepala RA NURUL HUDA

SITI MUNAWAROH, S.Pd

Tembusan:
1. Kepala Kantor PPAI Kecamatan Ayah
2. Kepala RA NURUL HUDA
3. Arsip