Anda di halaman 1dari 3

1.

Bila diketahui:

Dari matrks tersebut tentukanlah:


a. Dimensi mariks A
b. Bentuk matriks B
c. Jenis dan dimensi matriks C
d. Jenis dan dimensi matriks D

Jawab:

a. Dimensi matriks A adalah 2x3 yang artinya matriks tersebut terdiri dari 2 baris
dan 3 kolom.
b. Matriks B adalah berbentuk vektor berukuran 1x5 yang artinya terdiri dari 1 baris
dan 5 kolom. Matriks seperti matriks B juga disebut matriks baris yaitu matriks
matriks yang hanya terdiri atas satu baris.
c. Jenis matriks C adalah matriks kolom yaitu matriks yang hanya terdiri atas satu
kolom. Dimensi matriks C adalah 7x1 yaitu matriks yang terdiri dari 7 baris dan
satu kolom.
d. Matriks D merupakan matriks persegi dengan dimensi 3x3, artinya matriks D
mempunyai jumlah baris dan jumlah kolom yang sama yaitu jumlah barisnya 3
dan jumlah kolom juga 3.

2. Bila diketahui:

Maka:
a. Berapakah C +D
b. Berapakah C – D
c. Berapakah D x C

Jawab:

0 2 3 1 5 0 0+1 2+5 3+0 1 7 3

[
2 0 4 ][ ][
a. C+ D= 3 0 −2 + 2 0 3 = 3+ 2 0+ 0 −2+3 = 5 0 1
1 0 4 2+ 1 0+ 0 4+ 4 3 0 8 ][ ]
0 2 3 1 5 0 0−1 2−5 3−0

[ ][ ][
b. C−D= 3 0 −2 − 2 0 3 = 3−2 0−0 −2−3
2 0 4 1 0 4 2−1 0−0 4−4 ]
−1 −3 3
C−D= 1
1 [
0 −5
0 0 ]
1 5 0 0 2 3

[ ][
c. D x C= 2 0 3 x 3 0 −2
1 0 4 2 0 4 ]
( 1 x 0 )+ ( 5 x 3 )+ ( 0 x 2 ) ( 1 x 2 )+ ( 5 x 0 ) +( 0 x 0) ( 1 x 3 ) + ( 5 x (−2 ) )+(0 x 4)

[
¿ ( 2 x 0 ) + ( 0 x 3 ) +(3 x 2) ( 2 x 2 )+ ( 0 x 0 ) +(3 x 0) ( 2 x 3 ) + ( 0 x (−2 ) ) +(3 x 4)
( 1 x 0 )+ ( 0 x 3 ) +(4 x 2) ( 1 x 2 ) + ( 0 x 0 ) +( 4 x 0) ( 1 x 3 )+ ( 0 x (−2 ) ) +(4 x 4 )]
15 2 −7

[
D x C= 6 4 18
8 2 19 ]
3. Gunakan kaidah Cramer untuk mendapatkan akar-akar dari persamaan berikut:
2x + y = 10
X+y=7
Jawab:
Pertama tentukan nilai dari matriks D, Dx dan Dy, yaitu:

D= |21 11|=( 2)( 1)− (1 )( 1)=1


D x = 10 1 =( 10 ) ( 1 )−( 7 ) ( 1 )=3
| |
7 1

D y= |21 107 |=( 2) (7 )−( 1) ( 10 )=4


Sehingga diperoleh:
Dx 3
x= = =3
D 1
Dy 4
y= = =4
D 1

Jadi, akar-akar dari persamaan tersebut adalah (3,4)