Anda di halaman 1dari 48

EDUP3033

MURID DAN PEMBELAJARAN


Tajuk 1: 6 Januari 2020
Konsep Pengajaran dan Pembelajaran
Pensyarah:
DR. FARIDAH BINTI SALAM
013-5530269
Pengenalan
• RMK
• Rancangan Semester
• Kuliah dan Tutorial
• Penilaian
• Tugasan Projek
• Peperiksaan
• PBS
• Soalan Perbincangan Tutorial
• Pengurusan
• Ketua Subjek
• Padlet
• Senarai Buku Rujukan
Hasil Pembelajaran

• Menjelaskan pengertian pengajaran dan pembelajaran


• Menjelaskan proses pembelajaran dalam pendidikan
• Menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran
Topik Perbincangan
Konsep Pengajaran dan
Pembelajaran

Jenis-jenis Pembelajaran
Pengajaran dan
Pembelajaran Prinsip-prinsip
Pembelajaran

Proses Pembelajaran
Topik Perbincangan

1. Pengertian pengajaran dan pembelajaran


2. Proses pembelajaran dalam pendidikan
3. Prinsip-prinsip pembelajaran
Pengenalan
 Mengajar ialah tugas utama bagi pekerjaan guru (Mohd
Zohir dan Shukri Osman, 2004).
 Tugas mengajar memerlukan pengetahuan dan kemahiran
pedagogi yang mantap selepas menjalani latihan
perguruan yang mencukupi di IPGK, IPTA dan IPTS.
Apakah definisi dan konsep pengajaran?
Definisi Pengajaran
 Pengajaran ialah perihal mengajar dan segala sesuatu yang berkaitan
dengan mengajar seperti cara atau sistem mengajar (Kamus Dewan)
 Pengajaran adalah sebagai memberi arahan-arahan atau berkongsi
pengetahuan dengan orang lain.
 Pengajaran sebagai satu cara untuk menyediakan pelajar dengan baik
 Secara praktisnya, pengajaran merupakan suatu yang diagnostik dan
preskritif (menganalisis keperluan pelajar dan mengaplikasikan strategi
dan aktiviti yang sesuai)
Definisi Pengajaran

Pengajaran melibatkan:
 Perancangan
 Pengelolaan/Pelaksanaan
 Penyampaian
 Bimbingan
 Penilaian (Hasil Pembelajaran = Learning Outcomes)
Definisi Pengajaran
Secara umumnya, pengajaran adalah melibatkan:
 Ilmu Pengetahuan (Knowledge) – (Kognitif)
 Kemahiran (Skills) – Psikomotor(Fizikal/Jasmani)
 Nilai (Values) – Afektif (Rohani + emosi)
Konsep Pengajaran
 Pengajaran adalah susunan maklumat dan suasana bagi memudahkan
pembelajaran (Heinich, et al.,1996)
 Gagne (1985), menyatakan pengajaran sebagai set tatacara luaran yang
menyokong proses-proses dalaman yang berkaitan bagi mencapai hasil
pembelajaran.
 Wittrock(1979), mengatakan bahawa pengajaran ialah aktiviti yang
melibatkan proses meransang pelajar untuk membina maksud atau erti
berdasarkan pengalamannya, bukan meransang mereka mengeluarkan
semula pengetahuan orang lain.
Konsep Pengajaran
 Satu proses penyampaian ilmu pengetahuan dan juga
merupakan aktiviti intelek.
 Tujuan: membawa perubahan dari segi kepercayaan, nilai
dan makna.
 Satu sistem aktiviti terhadap pelajar-pelajar dengan harapan
akan membawa perubahan tingkah laku
Pengajaran melibatkan kegiatan tertentu:
• Merancang
• Menentukan objektif pengajaran dan pembelajaran
• Memilih strategi pengajaran
• Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
• Menilai dalam satu-satu pengajaran
Definisi Pembelajaran
 Suatu proses perubahan tabiat, pengetahuan dan sikap (Crow &
Crow)
 Perubahan tingkah laku manusia yang agak kekal akibat daripada
interaksi dengan persekitaran. (Dr. Noriati, 2012)
 Pembelajaran melibatkan perubahan dalam seseorang individu
akibat daripada pengalaman.
 Manusia mula belajar sejak ia dilahirkan dan semua pembelajaran
ini berkait dengan pengalaman. (Slavin, 2005)
Definisi Pembelajaran
 Sebagai perubahan tingkah laku manusia yang agak kekal dan perubahan
berlaku akibat daripada pengalaman (Commonwealth of Learning,
2002)
 Perubahan tersebut mungkin secara sengaja atau tidak, untuk lebih baik
atau buruk, betul atau salah dan sedar atau tidak sedar (Hill, 2002)
 (Al-Ghazali), belajar merupakan usaha yang dilakukan untuk
memperoleh ilmu kemudian mengamalkannya.
Definisi Pembelajaran
Ahli psikologi mempunyai pandangan yang berbeza tentang pembelajaran.
 Teori behaviorisme: menegaskan bahawa pembelajaran berlaku apabila
terdapat perubahan tingkah laku, kemahiran-kemaharan baharu atau
pengetahuan yang boleh diperhatikan (didemontrasikan).
 Teori kognitif: menekankan proses mental yang digunakan seseorang
individu untuk belajar dan mengingatkan maklumat baharu atau
kemahiran-kemahiran, walaupun tidak dapat diperhatikan. Pembelajaran
berlaku kerana pelajar cuba memahami persekitaran secara aktif.
Pembelajaran
 Pembelajaran dilihat daripada dua perspektif:
i. Fizikal – Perubahan tingkah laku yang dapat dilihat.
ii. Mental – Proses-proses mental untuk ingat maklumat,
kemahiran dan nilai baru.
 Pembelajaran berlaku apabila seseorang individu telah berjaya
mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada.
Jenis-jenis Pembelajaran
• Pembelajaran secara formal
• Pembelajaran secara tak formal
• Pembelajaran non-formal

Apakah perbezaan antara tiga jenis pembelajaran ini?


Berikan contoh untuk setiap jenis pembelajaran di atas.
Teh Chiew Lan-IPGKPP 1/9/2020
Proses Pembelajaran

 Proses yang melibatkan kegiatan interaksi antara guru-murid dan


komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk
mencapai tujuan belajar (Rustaman, 2001).
 Guru dan murid merupakan dua komponen yang tidak boleh
dipisahkan.
 Antara dua komponen tersebut harus terjalin interaksi yang saling
menunjang agar hasil belajar murid dapat tercapai secara optimal.
Konsep Pembelajaran Gagné (1985)
Proses Pembelajaran GAGNE (1985)
 Gagne (1985) menerangkan bahawa minda manusia memproses
maklumat seperti komputer. Beliau mengenalpasti lapan peringkat dalam
proses mengubah maklumat kepada pengetahuan yang dipelajari.
Peringkat 1 – Motivasi
Peringkat 2 – Memberikan Perhatian
Peringkat 3 – Perolehan
Peringkat 4 – Ingatan
Peringkat 5 - Ingat Kembali dan Retrieval
Peringkat 6 – Generalisasi
Peringkat 7 – Prestasi
Peringkat 8 – Maklum Balas dan Peneguhan
Proses Pembelajaran GAGNE (1985)

1. Motivasi

Set induksi yang menarik dan dapat merangsang motivasi belajar dan minat
murid
Murid-murid menerima rangsangan daripada pengajaran guru
ABM/BBM yang bersifat multimedia – Menarik dan berfungsi dengan baik
(klip video)
Suasana bilik darjah yang kondusif – Bersih, ceria, susunan kerusi dan meja
yang teratur dll.
Proses Pembelajaran GAGNE (1985)
2. Menarik Perhatian
 Melibatkan proses pengamatan dan penanggapan terhadap konsep, maklumat/input
baru yang disampaikan oleh guru
 Guru perlu memberi penerangan dan menghuraikan sesuatu fakta dengan baik, jelas
dan mantap.
 Memberi contoh-contoh yang relevan dengan topik yang dibincangkan
 Kaedah latih tubi digunakan agar murid dapat menguasai sesuatu kemahiran baru
 Komunikasi 2 hala antara guru dengan murid – Murid-murid diberi peluang untuk
bertanya soalan kepada guru sekiranya terdapat perkara-perkara yang diajar kurang
difahami.
Proses Pembelajaran GAGNE (1985)
3. Perolehan (Mendapat maklumat/information)
 Rangsangan yang diterima oleh pancaindera (lihat, dengar, hidu, rasa
dan sentuh) dibawa ke otak untuk diberikan makna dan diterima
 ABM/BBM yang bersifat multimedia – Memudahkan proses
pemerolehan maklumat
Proses Pembelajaran GAGNE (1985)
4. Ingatan
 Maklumat/konsep baharu yang diajar oleh guru akan disimpan di dalam ingatan
jangka pendek atau ingatan jangka panjang
 Menghasilkan pembentukan pengalaman atau pengetahuan dalam ingatan murid
5. Ingat Kembali
 Fakta, pengetahuan dan pengalaman yang disimpan perlu dikeluarkan semula untuk
menyelesaikan sesuatu masalah
 Mengingati semula fakta-fakta penting untuk menjawab soalan-soalan di dalam ujian
dan peperiksaan
 Mengaitkan pengalaman baru dengan pengetahuan sedia ada
 Mengingati nombor telefon mudah alih rakan sebelum menelefonnya
Proses Pembelajaran GAGNE (1985)
6. Generalisasi – Aplikasi ilmu dalam situasi yang
lain/memerlukan atau dalam kehidupan seharian
 Pengalaman dan pengetahuan yang diamalkan dalam situasi baru
yang sesuai dan sepadan
 Menggunakan pengetahuan dalam Matematik untuk mengira
jumlah perbelanjaan makan dan minum dalam seminggu
 Pengajaran berjaya jika murid dapat mengaplikasikan perkara yang
telah dipelajari dalam situasi baru di dalam atau di luar bilik darjah.
Proses Pembelajaran GAGNE (1985)
7. Prestasi
 Seseorang individu mendapatkan maklum balas orang lain mengenai tingkah
lakunya.
 Keputusan ujian atau peperiksaan yang menggambarkan prestasi akademik
seseorang murid
 Prestasi dapat dinilai berdasarkan ujian lisan atau bertulis

8. Maklum Balas
 Murid mendapat peneguhan positif daripada guru mengenai perlakuannya dan
prestasinya dalam akademik.
 Maklum balas ini penting untuk menentukan sama ada murid dapat mengingati
fakta-fakta penting atau mengamalkan kemahiran yang diperolehnya dengan baik
Proses Pembelajaran
 Gagne (1985) Menggariskan 9 langkah pengajaran bagi memaksimumkan proses
pembelajaran:
Langkah1 – Menarik Perhatian
Langkah 2 – Menyampaikan objektif
Langkah 3 – Mengingati Pelajaran Lalu
Langkah 4 – Menyampaikan isi dan pendorong pembelajaran
Langkah 5 – Menyediakan Panduan Pembelajaran
Langkah 6 – Menggalakkan perlakuan (melatih kemahiran/tingkah laku baru)
Langkah 7 – Memberikan maklum balas
Langkah 8 – Menilai Pencapaian
Langkah 9 – Merangsang pemindahan dan meneguhkan ingatan
Langkah 1: Menarik Perhatian
Tujuannya supaya pelajar dapat memberikan tumpuan terhadap
perkara yang diajar.
Pelajar memerlukan sumber motivasi bukan sahaja di awal
pembelajaran malah sepanjang proses pembelajaran.
Penggunaan bahan grafik, gabungan warna, animasi dan bunyi
berupaya menjadi sumber motivasi kepada pelajar.
Langkah 2 – Menyampaikan Objektif

• Tujuannya supaya pelajar tahu hasil pengajaran.


• Ini akan membantu pelajar untuk focus kepada perkara yang akan mereka
pelajari dan isi-isi penting yang patut diperoleh di sepanjang proses
pembelajaran.
Langkah 3 – Mengingati Pelajaran Lalu

• Tujuannya supaya pelajar dapat mengaitkan pembelajaran dengan


pengetahuan sedia ada dan seterusnya membina idea baru.
Langkah 4 – Menyampaikan isi dan pendorong
pembelajaran
• Isi yang disampaikan perlu sesuai dengan tahap pelajar.
• Isi penting digariskan dan dihuraikan dalam bentuk penerangan serta contoh-
contoh yang lebih konkrit.
Langkah 5 – Menyediakan Panduan
Pembelajaran
• Panduan pembelajaran diberikan dengan menggunakan contoh, gambar rajah
dan latihan dalam pengembangan pengajaran.
• Contoh: bagi konsep-konsep yang abstrak seperti konsep atom, pergerakan
molekul dan sebagainya boleh ditunjukkan dengan menggunakan grafik
animasi.
• Tujuannya supaya pelajar mudah memahami konsep tersebut.
Langkah 6 – Menggalakkan perlakuan

• Membolehkan pelajar mencuba kebolehan yang baru hasil dariapda


pembelajaran.
• Boleh dilaksanakan dengan memasukkan aspek kebolehan pelajar berfikir
secara kreatif dan kritis dalam isi kandungan pembelajaran.
• Contoh: kebolehan membanding dan membeza, kebolehan membuat
pengelasan, kebolehan menganalisis, membuat pemerhatian dan sebagainya
(Ritchie, 1996)
Langkah 7 – Memberikan maklum balas
• Maklum balas diberikan dengan cara membetulkan kesilapan pelajar.
• Membolehkan pelajar berhubung dengan guru.
Langkah 8 – Menilai Pencapaian
• Menilai kebolehan pelajar.
Langkah 9 – Merangsang pemindahan dan
meneguhkan ingatan
• Mengaplikasikan pengetahuan baru dalam situasi yang berbeza.
• Mendedahkan pelajar kepada situasi dan pengalaman dunia sebenar.
Prinsip-Prinsip Pembelajaran

 Ahli psikologi pendidikan telah mengenalpasti beberapa prinsip


pembelajaran yang juga dirujuk sebagai hukum pembelajaran.
 Prinsip-prinsip ini telah ditemui, diuji dan digunakan dalam
situasi pembelajaran.
 Prinsip-prinsip ini memberikan pengertian tambahan tentang
pembelajaran berkesan.
Prinsip-Prinsip Pembelajaran EWELL (1997)
1. Penglibatan Aktif
 Murid perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran
 Contoh: Perbincangan di dalam kumpulan

2. Perkaitan dan Corak


 Murid melaksanakan tugasan yang mencabar – Penyelesaian masalah
 Murid perlu menggunakan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif
 Contoh: Menjana idea-idea bernas dalam percambahan fikiran
Prinsip-Prinsip Pembelajaran EWELL (1997)

3. Pembelajaran Informal
 Pembelajaran berlaku sepanjang masa di dalam dan di luar
bilik darjah
 Contoh: Sudut bacaan di dalam bilik darjah

4. Pengalaman Langsung
 Learning-by-doing
 Belajar sambil bermain
 Contoh: Lawatan sambil belajar ke tempat-tempat bersejarah
Prinsip-Prinsip Pembelajaran EWELL (1997)
5. Situasi Mendesak (Compelling situation)
 Pembelajaran sebagai suatu proses penyelesaian masalah
 Wujudkan situasi pembelajaran yang mencabar
 Contoh: Kuiz, perbahasan, sesi soal jawab dsb.
 Cara-cara guru dapat mewujudkan situasi mendesak:
• Menyediakan standard yang tinggi terhadap tingkah laku murid-murid di dalam
atau di luar bilik darjah
• Memberi tanggungjawab yang lebih kepada murid untuk memupuk bakat
kepimpinan
• Mewujudkan persekitaran bilik darjah yang menggalakkan penglibatan yang aktif
dalam pelbagai aktiviti pembelajaran
• Menyediakan pembelajaran berasaskan kontekstual – Rujuk Teori Konstruktivisme
Prinsip-Prinsip Pembelajaran EWELL (1997)
6. Maklum Balas Berterusan
Murid diberi peluang untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri
Aspek ini sangat penting untuk meningkatkan prestasi akademik murid
Contoh: Ulasan guru yang positif dalam Buku Rekod Kemajuan

7. Suasana yang Menyeronokkan


Mempelbagaikan aktiviti p & p – Sumbang saran, simulasi, kuiz dan
sebagainya.
ABM/BBM yang bercorak multimedia
Prinsip-Prinsip Pembelajaran EWELL (1997)
8. Refleksi
Guru akan menyedari kekuatan dan kelemahan diri semasa melaksanakan
PdP.
Guru dapat merancang pelbagai strategi yang berkesan untuk memperbaiki
kelemahan diri sendiri semasa mengajar.
Guru dapat merancang pelbagai strategi untuk melaksanakan
penambahbaikan dalam perancangan dan pelaksanaan PdP pada masa akan
datang.
Contoh: Menulis refleksi dengan baik dan jelas pada bahagian akhir RPH
RUMUSAN
 Pengajaran boleh dihuraikan sebagai suatu cara untuk menyediakan
murid dengan pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai yang diperlukan
untuk berfungsi dengan baik.
 Pembelajaran membawa makna satu proses memperoleh pengetahuan,
kemahiran, sikap dan nilai yang baharu kesan daripada pengalaman
yang dilalui. Manusia mula belajar sejak dilahirkan melalui
pembelajaran secara formal dan informal. Pengalaman menyebabkan
suatu perubahan yang agak kekal dalam pengetahuan dan tingkahlaku
seseorang.
RUMUSAN
 Pengajaran boleh dihuraikan sebagai suatu cara untuk menyediakan murid
dengan pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai yang diperlukan untuk
berfungsi dengan baik.
 Pembelajaran membawa makna satu proses memperoleh pengetahuan,
kemahiran, sikap dan nilai yang baharu kesan daripada pengalaman yang
dilalui. Manusia mula belajar sejak dilahirkan melalui pembelajaran secara
formal dan informal. Pengalaman menyebabkan suatu perubahan yang agak
kekal dalam pengetahuan dan tingkahlaku seseorang.
RUMUSAN
 Gagne (1985) menerangkan bahawa minda manusia memperoses maklumat
seperti komputer. Beliau mengenalpasti lapan peringkat dalam proses
mengubah maklumat kepada pengetahuan yang dipelajari iaitu; motivasi,
memberikan perhatian, perolehan, ingatan, ingat kembali, generalisasi,
prestasi dan maklum balas.
 Ewell (1997) telah mengemukakan lapan prinsip pembelajaran untuk hasil
yang lebih berkesan iaitu; penglibatan aktif, perkaitan dan
corak/konstruktivisme, pembelajaran informal, pengalaman langsung, situasi
mendesak, maklum balas berterusan, suasana yang menyeronokkan dan
refleksi.
Rujukan:
Ewell, P.T. (1997), Organizing for Learning: A point of entry. Draft. Dipetik
dari http://www.intime.uni.edu/model/learning/learn_summary.html
Gagne, R. (1985), Conditions of Learning. New York: Holt, Rinehart and
Winston
Noriati A. Rashid, Boon, P.Y dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad (2015),
Murid dan Alam Belajar (Edisi Kedua).Selangor Darul Ehsan: Oxford
Fajar Sdn. Bhd.

Anda mungkin juga menyukai