Anda di halaman 1dari 14

Mata Kuliah Dosen pembimbing

Filsafat Islam Drs.Saifullah.M,Ush

RESUME FILSAFAT ISLAM: ANTARA DUPLIKASI DAN KREASI

Disusun oleh :
Afina Binti Mohammad Borhan (11830325292)
Prodi Studi Agama-Agama
SAA/4B

SAA 4 A/B
Prodi Studi Agama Agama
Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

T.A. 2019/2020
Filsafat Islam

Antara Duplikasi dan Kreasi

1. Latar Belakang || Sejarah

Sepertimana yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ialah , ilmu filsafat

merupakan ibu kepada semua ilmu sains modern. Disebabkan penemuan

tersebut timbul kemelut antara rakyat Yunani disebabkan filsafat merupakan

ilmu yang bertentangan dengan sistem kepercayaan dan mitos mereka. Pada

ketika itu, rakyat Yunani masih mempercayai bahawa kejadian alam dan

peristiwa yang terjadi di dalamnya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan para

dewa boleh dijelaskan melalui pemikiran rasional. Pada Zaman Pertengahan,

Gereja sangat kuat dan dominan, tidak hanya dalm bidang keagamaan, tetapi

juga di bidang akademik..Oleh disebabkan itulah, seorang ilmuwan Yunani

kuno, Nicolaus Copernicus dan Galilieo telah menemui teori bahwa bumi

bukan alam semesta (geosentris), melainkan matahari yang merupakan pusat

alam semesta (heliosentris), sekaligus menyebabkan kalangan penghuni

gereja sangat marah. Kemudian, ketegangan ini pada awalnya merupakan titik

pendahuluan budaya sekularisme di Barat. Sebenarnya kita dapat menyaksikan

betapa, sebelum ilmu filsafat yunani berkembang pesat, ilmu filsafat yang

berada di timur sudah lama menjejakkan kewujudannya dan berkembang.

Malangnya, ilmu filsafat di Timur tidak disusun secara sistematik melalui

tulisan sepertimana yang berlaku di barat , maka filsafat di Timur tidak

mendapat perhatian dan kurang berkembang sekaligus terdapat kontroversi


disebabkan ada pendapat ilmuwan mengatakan ia bertentangan dengan ajaran

agama Islam.

2. Penerjemahan Buku sebagai Entry Point

Perluasan Islam di hemisfera timur dan barat memerlukan

persimpangan Sains dan Falsafah antara Islam dan wilayah baru. Proses

penerjemahan pelbagai buku-buku tentang ilmu filsafat ke dalam bahasa Arab

bermula sejak pemerintahan Bani Umayyah dan mendapat sokongan oleh

Khalifah Khalid Ibn Yazid. Antara Khalifah-khalifah yang mencoretkan

kejayaan dan usaha dalam mengembangkan ilmu melalui proses

penerjemahan buku-buku ialah :-

a. Khalifah Al-Mansur (Bani Abbas yang kedua)

 Proses terjemahan yang real dan sebenarnya bermula pada saat

pemerintahan baginda

 Baginda adalah seorang khalifah yang sangat meminati dan mendalami

ilmu sains dan dikatakan pada saat pemerintahan beliau lahir ramai

Ilmuwan Islam

 Hal ini menyebabkan Baginda meminta ahli astronomi Islam pertama

mencipta alat untuk mengukur ketinggian bintang atau lebih dikenali

sebagai Astrolabe.
Illustrasi Alat Astrolabe

 Baginda Khalifah memanggil ahli astronomi dari India iaitu Sindhidab

untuk menterjemahkan ilmu numerologi dan aritmetik.

 Ilmuwan Ibnu Muqaff menerjemahkan kitab Kalīlah wa Dimnah yang

bahasa asalnya merupakan dari bahasa Parsi. Selain itu, buku-buku

Yunani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Syria diterjemahkan

ke dalam bahasa Arab

b. Khalifah al-Makmun

 Baginda juga merupakan seorang Khalifah yang berintelektual dan

sangat menggemari ilmu sains dan falsafah.

 Bagindalah Khalifah yang mendirikan akademi Bayt al-Hikmah yang

menjadi pusat pengembangan filsafat dan sains.

 Ia dipimpin oleh Hunayn ibn Ishâq dan dibantu oleh puteranya sendiri

iaitu Ishâq ibn Hunayn merupakan seorang Kristian yang merupakan


ahli bahasa Yunani, serta Sâbit ibn Qurrâ || Qusta ibn Luqâs ||

Hudaybah ibn al-Hasnî || Abû Bishr Mattâ ibn Yûnus || Al-Kindî .

3. Jawapan atas keragu-raguan

Kewujudan proses terjemahan besar-besaran buku-buku Yunani ke

dalam bahasa Arab, membawa akibat yang bukan setakat dari pemindahan

pengetahuan, tetapi juga melalui pemikiran falsafah. Ahli falsafah Yunani

yang hebat satu persatu mula dinyatakan oleh para saintis Muslim dan

dunia Islam tidak kebal dari sentuhan falsafah disaat pada gilirannya. Walau

bagaimanapun Tenneman dan E. Renan yang merupakan para orientalis

meragui kemampuan dan kehebatan umat Islam dalam melahirkan falsafah

mereka sendiri. Antara sebab-sebab untuk menolak falsafah Islam adalah :-

 Orang Arab adalah bangsa Semit (al-Sâmâ), termasuk bangsa yang lebih

rendah jika dibandingkan dengan bangsa Yunani bangsa Arya (al-Ârî).

Perlumbaan Semit mempunyai kemampuan berfikir yang lemah dan tidak

dapat berfalsafah, yang hanya dimiliki oleh bangsa Aryan.

 Kewujudan kitab suci al-Quran yang membantah kebebasan berfikir atau

kebebasan.

 Perwatakan orang Arab yang dilihat tidak dapat mampu untuk berfalsafah.

 Terdapat tuduhan bahwa filsafat Islam ini sebenarnya tidak lain tidak

bukan merupakan filsafat Yunani yang ditulis dalam bahasa Arab &
mudah difahami merupakan filsafat Yunani yang diislamkan juga sulit

diterima. Memang harus diakui, pemikiran bangsa Arab banyak

dipengaruhi oleh bangsa sebelumnya dan yang banyak main peranan

adalah dari pemikiran Yunani.

 Ia difahami bahawa orang Arab sebelum Islam tidak mengetahui falsafah

dan juga tidak memperhatikan sains dan peradaban seperti yang dicapai

oleh negara-negara sekitarnya seperti Mesir || Yunani || Parsi dan India

 Pada masa pemerintahan Islam, seorang Khalifah Hârun al-Rasyîd,

pernah mengadakan penerjemahan buku-buku berbahasa Yunani secara

besar-besaran. Karangan- karangan Aristoteles, Plato serta yang mengenai

Neoplatonisme, dan sebahagian lain milik Galen serta karangan mengenai

ilmu pengetahuan Yunani dan juga karangan tentang ilmu kedoktoran,

diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.

4. Kreasi Pemaduan antara Filsafat dan Agama

Al- Kindi

 Abû Yûsuf Ya kûb ibn Ishaq ibn al-Shabbah ibn Imran ibn Muhammad

ibn al Asy sebagai ibn Qays alKindî

 Seorang ahli falsafah Islam pertama kebangsaan Arab. Kerajinannya

dalam mempelajari pelbagai disiplin ilmiah || akademik dan

kebijakkanya telah menjadikannya seorang intelektual

 Beliau banyak menguasai Ilmu seperti :-


a) Astronomi,

b) Geometri

c) Sains semula jadi || Sains Tepat

d) Astrologi

e) Muzik

f) Meteorologi

g) Optik

h) Perubatan,

i) Matematik

j) Falsafah & politik.

 Salah satu usaha al-Kindî - Memperkenalkan falsafah ke dalam dunia

Islam adalah dengan mengetuk hati masyarakat untuk menerima

kebenaran dari sumber mana pun.

 Kita tidak berada di tempat yang tepat untuk merasa malu untuk

mengakui kebenaran dari mana pun asal usulnya.(Al-Kindi)

 Beliau meyakinkan umat Islam tentang pentingnya falsafah dengan

a) Menggabungkan falsafah dan agama menyelaraskan fikiran dan

wahyu.

b) Al-Kindî telah membuka pintu untuk penafsiran al-Quran terhadap

falsafah, yang menghasilkan pertandingan antara wahyu dan akal dan

antara falsafah dan agama.


c) Falsafah - Sains kemanusiaan yang dicapai oleh ahli falsafah dengan
pemikiran || pembelajaran & usaha manusia.

Agama- Ia hanya diperuntukkan bagi Para Rasul yang dipilih oleh

Allah dengan menyucikan jiwa mereka dan memberi mereka wahyu.

d) Jawapan falsafah - Ketidakpastian dan Memerlukan pemikiran atau


renungan.

Jawapan agama (al-Qur'an) - menunjukkan kepastian (benar sekali) dan


tidak memerlukan pemikiran atau renungan.

e) Falsafah - menggunakan kaedah logik,

Agama- menggunakan kaedah keimanan

5. Duplikasi Plus

 Filsafat Islam & Filsafat yunani - segi materi memang terlihat sama.

 Materi yang sama mencapai kesempurnaan di tangan ahli falsafah Muslim

mencapai kesempurnaan dan kedalaman pemikiran falsafahnya berbeza..

 Contoh :- Penerangan Al-Farabi & Ibnu Sina, mencapai kesempurnaan

berbanding pemahaman yang mendalam filsafat Plotinus sendiri

Al- Farabi

Akal I Akal II
 Apa yang Tuhan ciptakan  Pemikirannya tentang Tuhan

mengenai diri menghasilkan Akal II.


 Justeru itu, Yang Maha Kuasa  Pemikirannya tentang dirinya

menciptakan yang satu. menghasilkan Langit Pertama


 Objek pemikiran - Tuhan dan  Objek pemikiran - Tuhan dan dirinya

dirinya sendiri sendiri.

 Dalam Akal I mulai

mempunyai banyak kefahaman

dan maknanya tersendiri.

Akal III
 Pemikirannya mengenai Tuhan menghasilkan Akal III

 Pemikirannya tentang dirinya menghasilkan Alam Bintang

 Itulah yang kemudian difikirkan oleh Akal tentang Tuhan

 Menghasilkan Akal & memikirkan dirinya sendiri sekaligus

menghasilkan planet.

Begitulah gambaran tentang alam dalam astronomi yang dikenal pada


zaman Aristoteles & Al- Farabi:-

 Alam yang terdiri dari sepuluh falak ( 10 planet)

 Penalaran X mengenai Tuhan tidak lagimenghasilkan Intellect, kerana

tidak ada lagi planet yang perlu dijaga.

 Sesungguhnya setiap Akal menjaga planet yang dizahirkannya.


 Akal yang dimaksudkan ahli falsafah Islam merupakan figure Malaikat

yang patuh kepada suruhan Allah SWT.

6. Falsafah Kreatif dalam Teologi Islam

Sepertimana yang kita ketahui, sejarah pemikiran Islam dalam teologi

rasional telah dikuasai oleh Mu'tazilites. Antara ciri-ciri berikut yang diketahui:- 

 Pemikiran falsafah menyebabkan penekanan pada konsep Tuhan Yang

Adil. Oleh disebabkan itulah, keadilan Tuhan adalah titik permulaan

pemikiran teologi mereka.

 Kedudukan akal sangat tinggi, sehingga mereka tidak ingin tunduk pada

makna kontekstual wahyu yang tidak sesuai dengan pemikiran falsafah

dan ilmiah.

 Para Orientalis menyedari bahawa toleransi umat Islam di negara-negara

penakluk tidak mempunyai penanda aras sejarah, sehingga banyak orang

Yunani dan Kristian memeluk Islam, Manakala yang lain tetap dalam

agama mereka sehinggakan mereka mendapat kedudukan istimewa di sisi

khalifah.

7. Penciptaan Falsafah dalam Usul Fiqh


 Usul Fiqh adalah ilmu yang menceritakan tentang berbagai kaedah yang

digunakan oleh para mujtahid

 Mereka meneroka & menelusuri hukum syariat dari sumbernya yang telah

ditulis dalam al-Quran dan al-Sunnah.

 Ia merupakan ilmu yang dapat dilihat sebagai Metodologi & Peraturan

yang menjelaskan bagaimana para ulama mujtahid mengambil hukum dari

dalil-dalil yang ditulis dalam al-Quran dan al-Sunnah.

 Ia menggambarkan asas & kaedah menetapkan hukum taklif iaitu

a. Penempatan manusia - subjek hukum yang mampu mewujudkan

dan menentukan kapan & dalam keadaan apa manusia mesti

mematuhi undang-undang.

Research dalam membuat satu hukum untuk dipraktikkan oleh Para

Mujtahid dalam bidang Usul Fiqh - Bentuk Penciptaan Falsafah dalam

Islam.

a. Ia menggerakkan semua kekuatan akal untuk menyelidiki hujah-hujah

yang tersebar di dalam Al-Quran dan As- sunnah menjadi Panduan

Formula Hukum

b. Semua produk Usul Fiqh yang diringkaskan dalam Usul Fiqh - Bentuk

pemikiran asli dari para ilmuan Islam. 

8. Penciptaan Falsafah dalam tasawuf


Ahli Sejarawan berbeza pendapat tentang kewujudan tasawuf di dunia

Islam.

a. Tasawuf di dunia Islam diilhamkan oleh al-Quran dan al-Sunnah,

b. Ia dipengaruhi oleh ajaran Parsi || Hindu || Kristian || falsafah

Yunani,

c. Ada yang mengatakan tasawuf Islam berasal dari semua itu.

Dalam tasawuf, ada tujuh maqâm (stesen) kenaikan rohani iaitu :-

a. Taubat e. Sabar

b. Wara ' f. Tawakkal

c. Zuhud g. Ridla

d. Fakir

Seorang manusia akan mendapat kepuasan rohani ketika dia telah perolehi

ketujuh maqam.

Setiap tujuh maqam ini diketengahkan dan diberi makna sesuai dengan

ideal penyucian sufi dari hati dengan peningkatan yang teratur dari 1

maqam ke maqam yang berikutnya.

Pembebasan hati dalam melepaskan semua ikatan dunia akan tercapai

Mewujudkan suasana neutral dan memandang rendah dunia.


Perbincangan mengenai dunia tasawuf dengan tokoh-tokoh al-Haq dan

sufi1 berkembang sepanjang sejarah perkembangan Islam dan memberikan

kualiti yang indah kepada ajaran Islam.

9. Karakteristik Filsafat Islam

a. Membincangkan masalah tentang falsafah Yunani seperti Ketuhanan ||

Sifat & Semangat.


b. Membincangkan masalah yang tidak pernah dibincangkan sebelum

falsafah kenabian (Al-Nazariyyah Al- Nubuwwah).


c. Terdapat perpaduan antara Agama & falsafah || Aqidah & Hikmah ||

Wahyu & Aqal dan sering dilihat dalam pemikiran para ahli falsafah

Muslim seperti Al-Madînah || Al-Fadilah (Negara Utama) dalam

falsafah Al-Farabi - ketua negara adalah Nabi & Ahli Falsafah.

Falsafah Islam adalah falsafah yang bersifat keagamaan (keagamaan),

tetapi tidak mengabaikan falsafah.

Kewujudan falsafah Islam mesti dilihat dari ajaran utama agamanya

kerana jika tidak ada ilham dari Al-Quran sebagai sumber dorongan,

falsafah dalam dunia Islam tidak akan pernah wujud

Ulama Islam pada masa lalu dalam mempelajari persekitaran semula jadi

bukan hanya dorongan semangat ilmiah yang ada di dalamnya tetapi pada

ajaran (Seyyed Hossein Nasr)

1
permasalahan metafizik || hubungan antara manusia
Dorongan mengetahui kebijaksanaan Pencipta dan ciptaan-Nya sekaligus

memperhatikan ayat-ayat Tuhan di alam semesta