Anda di halaman 1dari 3

Nyanggra Pakeling Hari Pendidikan Nasional

( HARDIKNAS ) 2 Mei

Inggih Kepala Sekolah lan Guru sane wangiang titiangg ! Para sisia
sane tresnasihin titiangg

Pinih ajeng ngiring nyinahang rasa angayubagia majeng ring Ida


Sang Hyang Parama Kawi, duaning wantah sangkaning asung kerta wara
nugraha Ida, mawinan titiangg ping kalih pamilet sinamian prasida
mangguh karahajengan turmaning kacunduk iriki sakadi mangkin. Antuk
punika ngiring sinarengan nyakupang kara kalih saha ngucapang
panganjali,

Om Swastyastu

Inggih para guru lan para sisia sane kusumayang titiang ! Garjita
pisan manah titiangge duaning polih nyarengin nyanggra rerainan Hari
Pendidikan Nasional, iriki ring Lapangan SMU puniki. Manggala Panitia
sampun nelatarang, genahe puniki kapilih, santukan alun-alunyane
jimbar. Samaliha ring wantilannyane wenten pameran asli hastakarya
miwah lukisan para sisia SMU iriki. Majeng ring Manggala Panitia, titiangg
ngaturang suksmaning manah, duaning sampun ledang ngundang titiang
saha mapica galah mangda titiang mapaweh panyanggra pidarta
samatra.

Inggih, pamilet sinamiang sane wangiang titiang Rerainan


HARDIKNAS puniki rauhnyane nangken awarsa, nemonin tanggal 2 Mei.
Hari Pendidikan Nasional patut kasangra wiadin kasungkemin sareng
sami, utamannyane olih para pengelola pendidikan, para guru pengajian
miwah sisia sinamian. Pinaka saih imba sakadi ngaturang upakara rikala
rainan Saraswati.

Kawiaktianipun pangweruh wiadin pendidikan puniki kaanggen


ngukur unggul wiadin andap kaanan jadmane, unggul wiadin andap
kaanan wangsane. Wangsa sane maju janten madrebe palet pendidikan
sane maju. Wangsa sane kirang nglinguang pendidikan alit-alitnyane,
pastika sampun wangsane punika pacing kasor mapadu arep ring wangsa
sane urati ring pendidikan alit-alitne. Napi malih sakadi mangkin jaman
kemajuan, kemajuan ilmu pengetahuan lan teknologi. Yening tan sareng
ngepung IPTEK punika, janten pacing katinggalang antuk kemajuan jaman
punika. Mangda sakadi sesonggane, sane dengkuk katangkeb sarung,
sane wikan nakep I punggung. Artosnyane, wangsa sane andap
kawikannanne, katadah antuk wangsa inggil kemajuanipun.

Inggih para guru miwah para sisia sane wangiang titiang, Pidabdab
pemerintahan otonomi daerah sakadi mangkin, pamargin pendidikanne
sane sampun kasukserahan ring pemerintah daerah. Kusumakuta wiadin
tanggung jawab pendidikan punika magenah ring tangan Sang Guru
Wisesa daerah kabupaten wiadin propinsi. Sakewanten sujatin ipun,
tanggung jawab pendidikan punika, manut Bapak Pendidikan Nasional

Ki Hajar Dewantara, magenah ring trisentra pendidikan inggih punika :


Pemerintah, masyarakat lan orang tua. Indik panglaksananya, wantah ring
sekolah genahipun.

Sekolah punika kamanggehang sakadi mapaguruan, mapanyengker


antuk Wawasan Wiyata Mandala. Iriki Kepala Sekolah pinaka Manejer,
pamucuk wewenang nyiptayang kemajuan sekolah soang-soang. Dasar
kawicaksanan sane sedeng anggen ring sekolah soang-soang, Kepala
sekolah kasarengin para guru ngemong alit-alit sisiane sakadi ring
pasraman Brahmacari. Sane kamargiang boya wantah kaweruhan lan
katrampilan kewanten, sakewanten taler mangda kawerdiang jati raga
wangsa, panglaksana miwah locita, moral lan mental.

Sekolah pinaka pasraman Brahmacari mangda parasida ngwangun


anak Bali sane majati raga Bali ring kuuban negara Indonesia. Warga anak
Bali sane wikan tur trampil, purun malomba ring jagat Internasional.
Kawiaktiannya anak Baline nenten ja kasor ring anak dura negara, yening
kawehin pendidikan sane inggih sapatutnya, kawehin wawasan sani
jimbar, kapentengin tur kasangih uteknyane.

Inggih para sisia sane sutresnain titiang

Sakadi baos titiang I wawu, alit-alite mangda eling ring pidabdab jagate
mangkin, pidabdab kemajuan, pidabdab aor tan patepi ( globalisasi ). Para
sisia tan dados lali, tan dados lenga wiadin lipia ring raga, sumekenang
kayune ngetut kemajuan, kemajuan ilmu Pengetahuan lan Teknologi,
dulurin antuk stiti bakti ring sang maraga guru. Indike punika sering
kacutetang dados IPTEKTAK.

Swadarmaning sisia patut jemet malajah, guru susrusa satinut ring


sapakon guru. Nenten waneh muruk makarya, ngutsahayang ngeret indria
mangda nenten kagoda antuk I panca wisaya. Sampunang ajerih ring
matematika, takut ring Basa Inggris, jejeh ring IPA miwah palajahan sane
lianan. Sakewanten sampunang nglelemonehang palajahan agama miwah
palajahan Basa Daerah Bali, santukan palajahan puniki prasida nuntun ka
jati raga anak Bali.
Inggih, asapunika atur panyanggran titiangge ring rerainan Hari
Pendidikan Nasional sane mangkin. Mogi-mogi Ida Sang Hyang Widhi
Wasa sueca nganugrahin iraga sareng sami karahajengan, miwah Ida
Sang Hyang Saraswati mapica kawikanan wiadin pangweruh ring sisiane
sinamian

Om, Santih, Santih, Santih, Om

Nama : Ni Wayan Eka


Jayanti

No : 16

Kelas :XII IPB3