Anda di halaman 1dari 10



Troparul Praznicului

Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul


nostru, răsărit­a lumii Lumina cunoştinţei;
că întru dânsa cei ce slujeau stelelor, de la
stea s­au învăţat să se închine Ţie,
Soarelui dreptăţii şi să Te cunoască pe
Tine, Răsăritul Cel de Sus, Doamne,
slavă Ţie !

Condacul Praznicului

Fecioara astăzi pe Cel mai presus de


fiinţă naşte, şi pământul peştera Celui
neapropiat aduce; îngerii cu păstorii
slavoslovesc, iar magii cu steaua
călătoresc; că pentru noi S­a născut
Prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte
de veci.

Condacul 1:

Cela ce din veci Te­ai născut din Tatăl şi la plinirea vremii Te­ai întrupat
de la Duhul Sfânt şi Te­ai născut cu trup din Sfânta Fecioară Maria, ca să ne
mântuieşti din robia păcatului, pace lumii Tale dăruieşte şi ne izbăveşte pe noi
de toate ispitele şi necazurile, ca să cântăm Ţie cu uşurinţă:
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trup în peşteră Te­ai născut,
miluieşte­ne pe noi !

Icos 1:

Îngerii din cer mirându­se, ziceau: Cum Te va încăpea pe Tine, Cela ce


eşti necuprins, cum Te va hrăni cu lapte pe Tine Fecioara, Cela ce eşti
hrănitorul tuturor? Iar noi, de o taină ca aceasta minunându­ne, strigăm Ţie:
Iisuse, Cela ce în peşteră Te­ai născut, dă­ne şi nouă har să ne naştem
spre viaţa veşnică;
Iisuse, Cela ce Prunc Te­ai făcut, dă­ne nouă nevinovăţia pruncilor;
1
Iisuse, Cela ce cu lapte Te­ai hrănit, hrăneşte­ne şi pe noi cu bunătăţile
Tale cele duhovniceşti;
Iisuse, Cela ce cu scutece Te­ai înfăşat, dezleagă­ne şi pe noi de
blestemul păcatului;
Iisuse, Cela ce în braţe Te­ai purtat, scoate­ne pe noi din ghearele
diavolului;
Iisuse, Cela ce de stea ai fost arătat, fă să strălucească şi peste noi
Lumina dumnezeirii Tale;
Iisuse, Soarele Dreptăţii, scoate­ne din întunericul păcatului;
Iisuse, Păstorul Cel bun, caută­mă pe mine, oaia cea rătăcită;
Iisuse, Cela ce din cer Te­ai pogorât, smerindu­Te pentru mine, dă­mi şi
mie smerenie, ca să mă înalţ la cer;
Iisuse, Cela ce ai luat chipul robului, scoate­mă din robia păcatului;
Iisuse, Cela ce ai venit să mântuieşti lumea, mântuieşte­mă pe mine,
dintre toţi cel mai păcătos;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trup în peşteră Te­ai născut,
miluieşte­ne pe noi !

Condacul al 2­lea:

Iată, vine Hristos, pe cel viclean să­l sfarme, pe cei din întuneric să­i
lumineze şi să­i dezlege pe cei legaţi de păcate, pe care cu îngerii
întâmpinându­L să­I cântăm: Aliluia !

Icosul al 2­lea:

Cu suflete curate, cu buze neîntinate, cu inimă smerită, veniţi să mărim


pe Hristos, Mântuitorul nostru, care se naşte cu trup pentru mântuirea
noastră, cântându­I Lui unele ca acestea:
Iisuse, Cela ce pe pământ Te­ai pogorât, înalţă­ne şi pe noi la cer;
Iisuse, Cela ce ai luat trup omenesc, scapă­ne de patimile trupeşti;
Iisuse, Cela ce eşti Domnul Păcii, dă­ne nouă, celor învrăjbiţi, Pacea Ta;
Iisuse, Cela ce ai fost lăudat de toată făptura necuvântătoare, dă­ne
nouă a Te lăuda neîncetat;
Iisuse, Cela ce pe păstori prin îngeri i­ai chemat, cheamă­ne şi pe noi,
smeriţii;
Iisuse, Cela ce darurile magilor Le­ai primit, primeşte şi rugăciunile
noastre din inimi smerite;
Iisuse, Cela ce la naştere n­ai avut lăcaş de sălăşluire, fă­Ţi lăcaş din
inimile noastre;
Iisuse, Cela ce toate uşile le­ai găsit încuiate, deschide inima noastră
cea zăvorâtă de păcat;
Iisuse, Cela ce Te­ai născut la marginea cetăţii, dă­ne nouă să fugim de
deşertăciunile lumii;
Iisuse, Cela ce Te­ai născut în liniştea nopţii, dă şi sufletului nostru
zbuciumat, alinare;
Iisuse, Cela ce prima dată ai venit la miezul nopţii, când vei veni a două
oară, miluieşte­mă;
Iisuse, Cela ce Te­ai născut în taina nopţii, viaţa mea, cea întunecată de
2
păcat, curăţeşte­mi­o;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trup în peşteră Te­ai născut,
miluieşte­ne pe noi !

Condacul al 3­lea:

Steaua a vestit magilor pe Soarele Dreptăţii, Cela ce s­a născut negrăit


în peşteră, ca să ne mântuiască pe noi, cei ce ne­am făcut peşteră a toată
necurăţia, prin călcarea poruncilor Lui; pentru care, pocăindu­ne cântăm:
Aliluia !

Icosul al 3­lea:

Cuvântul Tatălui, prin care toate s­au făcut, fără pătimire şi fără
stricăciune, se naşte cu trup din Fecioară, ca să mântuiască lumea.
Întâmpinându­L, aşa să­I cântăm:
Iisuse, Cela ce cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt eşti lăudat de îngeri, miluieşte­ne
pe noi;
Iisuse, Cela ce de îngeri eşti lăudat, fă ca şi noi pe pământ, neîncetat să
Te mărim;
Iisuse, Cela ce pe pământ născându­Te, de cer nu Te­ai despărţit, cu
smerenie îţi slujim;
Iisuse, care ai împreunat prin Naşterea Ta pe îngeri cu oamenii, pe Tine
Te lăudăm;
Iisuse, Cela ce prin Naşterea Ta ne­ai deschis uşile Raiului, închise prin
neascultarea lui Adam, Ţie îţi mulţumim;
Iisuse, Cela ce ai omorât moartea, prin Naşterea Ta făcându­ne părtaşi
vieţii celei veşnice, Te preamărim;
Iisuse, Cela ce ai depărtat vrajba şi lumii pace ai adus, prin Naşterea Ta,
Ţie îţi slujim;
Iisuse, care prin Naşterea Ta mântuire lumii ai adus, dă­ne nouă iertare
de păcate;
Iisuse, Cela ce ne­ai descoperit nouă, prin Naşterea Ta, pe Dumnezeu
în Treime, Ţie ne închinăm;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trup în peşteră Te­ai născut,
miluieşte­ne pe noi !

Condacul al 4­lea:

Ca să mă izbăveşti din robia celui viclean, ai binevoit a Te îmbrăca în


chip de rob, Cuvinte Cel fără de început şi de o fiinţă cu Tatăl şi cu Duhul
Sfânt, pentru care slăvind milostivirea Ta, cântăm neîncetat: Aliluia !

Icosul al 4­lea:

Dumnezeu oamenilor asemenea s­a arătat şi în peşteră s­a născut şi a


sărăcit cu trupul, ca noi să ne îmbogăţim în har, pentru aceasta credincioşii
cu gând curat să­L primim cântându­I:
Iisuse, născându­Te Tu, împărăţia păcatului s­a nimicit;
3
Iisuse, născându­Te Tu, cugetele cele rele, din multe inimi s­au
descoperit;
Iisuse, venind Tu, puterea diavolului a slăbit şi oamenii asupra lui s­au
întărit;
Iisuse, născându­Te Tu, de ispitele ce vin de la lume ne­am izbăvit:
Iisuse, trup luând, de ispitele trupului ne­am mântuit;
Iisuse, născându­Te Tu, trupurile şi sufletele de patimi le­am curăţit;
Iisuse, prin întruparea Ta, trupul nostru cel stricăcios cu nestricăciunea
l­ai împodobit;
Iisuse, pogorându­Te Tu, din oameni pământeşti, prin har, îngeri ai făcut;
Iisuse, răsărind Tu, Lumina Adevărului peste toţi ai strălucit;
Iisuse, născându­Te Tu, Dreptatea şi Adevărul pe pământ s­au pogorât:
Iisuse, arătându­Te Tu, pe Dumnezeu Cel într­o Fiinţă am cunoscut;
Iisuse, prin Naşterea Ta, lumea de bucuria mântuirii s­a umplut;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trup în peşteră Te­ai născut,
miluieşte­ne pe noi !

Condacul al 5­lea:

Hristos, cu trupul arătându­Se, Se sălăşluieşte în noi, în chip negrăit.


Veniţi credincioşi să vedem slava Lui, slavă ca a Unuia născut din Tatăl şi să­l
cântăm: Aliluia !

Icosul al 5­lea:

Cel ce a făcut cerul şi pământul astăzi se naşte trupeşte ca un om, din


tine Maica Domnului, păzindu­te şi după naştere Fecioară, pentru care,
bucurându­ne aşa­I strigăm:
Iisuse, născându­Te cu trup din Sfânta Fecioara Maria, o ai făcut
Născătoare de Dumnezeu şi plină de har ;
Iisuse, Cela ce Te­ai încredinţat spre îngrijire Maicii Preacurate, Prunc
fiind, încredinţează­ne şi pe noi purtării ei de grijă;
Iisuse, Cela ce în braţe Te­ai purtat, deschide şi nouă, păcătoşilor
braţele milostivirii Tale;
Iisuse, Cela ce cu scutece Te­ai înfăşat, încinge­ne şi pe noi cu puterea
Crucii Tale, ca să biruim pe vrăjmaşii noştri;
Iisuse, Cela ce cu lapte Te­ai hrănit, hrăneşte­ne şi pe noi, flămânzii şi
însetaţii din darurile Tale;
Iisuse, Cela ce la sânul Sfintei Fecioare Te­ai odihnit, dă­ne şi nouă să
aflăm linişte în sânul Bisericii Tale;
Iisuse, Cela ce Te­ai arătat supus Sfintei Fecioare, dă­ne şi nouă să ne
supunem voii Tale Celei dumnezeieşti;
Iisuse, Cela ce ai primit dragostea Maicii Tale, primeşte şi de la noi
această puţină dragoste şi o înmulţeşte înaintea Ta;
Iisuse, Cela ce ai primit daruri de la magi, primeşte şi de la noi aceste
puţine lacrimi, prin care curăţeşte păcatele noastre;
Iisuse, Cela ce primeşti pe toţi păcătoşii care se pocăiesc, primeşte­mă
şi pe mine cel cufundat în păcate, pentru Sfântă Naşterea Ta;
Iisuse, Cela ce voieşti să mântuieşti pe toţi oamenii, mântuieşte­mă şi
4
pe mine, după mare mila Ta;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trup în peşteră Te­ai născut,
miluieşte­ne pe noi !

Condacul al 6­lea:

Cu gura şi cu inima, pe Hristos Cel ce s­a născut cu trupul în peşteră,


din Curata Fecioara, veniţi credincioşi cu un gând să­L lăudăm, cântând
împreună: Aliluia !

Icosul al 6­lea:

O, minune nouă, o, bunătate ! O, nespusă răbdare, că iată ca un prunc


se socoteşte Cel ce locuieşte în Cele de Sus, pe care, de bunăvoie primindu­L
în casa sufletului nostru, aşa să­I strigăm:
Iisuse, Cela ce Te­ai născut, de răutatea lui Irod fereşte­ne;
Iisuse, Cela ce Te­ai întrupat, de fariseismul lui Irod izbăveşte­ne;
Iisuse, Cela ce Te­ai născut în peşteră, de păcatul lui Irod păzeşte­ne;
Iisuse, Cela ce în iesle Te­ai culcat, de necredinţa lui Irod scapă­ne
Iisuse, Cela ce ai descoperit gândurile cele rele ale lui Irod, descoperă
gândurile rele ale vrăjmaşilor noştri;
Iisuse, Mielul Cel nevinovat, nu­mi da mie, ca prin păcatele mele să fiu
ucigaş ca Irod;
Iisuse, Cela ce cunoşti gândurile oamenilor, mintea mea de gândurile
cele rele o curăţeşte;
Iisuse, Cela ce Te­ai ascuns de Irod cel rău, nu Te ascunde de mine,
păcătosul;
Iisuse, Cela ce ai fugit de mânia lui Irod, acoperă­mă şi pe mine de
mânia oamenilor, care se pornesc cu răutate asupra mea;
Iisuse, Cela ce pe Irod, ca pe un făcător de rele l­ai arătat, arată şi pe
cei ce în ascuns îmi fac mie rău;
Iisuse, Cela ce iubeşti pe toţi oamenii, dă­mi şi mie să iubesc pe toţi şi
chiar pe vrăjmaşii mei;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trup în peşteră Te­ai născut,
miluieşte­ne pe noi !

Condacul al 7­lea:

Steaua pe magi i­a trimis la Cel ce S­a născut ca să mântuiască lumea


de păcate, iar Irod cel rău, ostaşi a trimis ca să ucidă pe dumnezeiescul
Prunc, de a cărui răutate fugind, ca şi magii, neîncetat să cântăm: Aliluia !

Icosul al 7­lea:

Pentru mântuirea noastră, Bunule Doamne, ai venit în Betleem şi în


peşteră Te­ai născut, Cela ce ai cerul scaun şi în iesle Te­ai culcat, Prunc
fiind, Cela ce eşti necuprins, cu scutece Te­ai înfăşat şi cu lapte Te­ai hrănit,
din dragoste pentru noi, pentru care, cu smerenie, lăudându­Te strigăm Ţie;
Iisuse, Cela ce în peşteră Te­ai născut, vino şi în peştera sufletului meu
5
şi mă mântuieşte;
Iisuse, Cela ce eşti necuprins şi Te­ai lăsat cuprins de o iesle mică, fă ca
puterea Ta să cuprindă şi inima mea cea micşorată de patimă;
Iisuse, Cela ce n­ai socotit lăcaşul acesta modest, nedemn de măreţia
Ta, fă­Ţi lăcaş smeritul meu trup;
Iisuse, Cela ce nu Te poate cuprinde cerul şi pământul, iar prin Naşterea
Ta Te­ai lăsat cuprins de fiecare dintre noi, miluieşte­mă;
Iisuse, Cela ce prin Naşterea Ta ai luat firea noastră cea căzută, ridică­mă
şi pe mine, cel căzut în adâncul răutăţilor:
Iisuse, Cela ce Te­ai născut în chip dumnezeiesc, fă ca şi sufletul meu
să nască lucruri duhovniceşti;
Iisuse, Cela ce Te­ai purtat de trup fecioresc, curăţeşte şi trupul meu de
patimile desfrânării;
Iisuse, Cela ce ai făcut ca Sfânta Fecioară născându­Te să nu simtă
dureri, tămăduieşte toate durerile trupului meu;
Iisuse, Cela ce născându­Te Maica Preacurata a rămas fecioară,
păstrează sufletul şi trupul meu în feciorie duhovnicească;
Iisuse, Cela ce ai ales spre a Te naşte pe cea mai curată dintre
pământeni, cu harul Tău, ajută­mă să­mi păstrez curăţenia sufletului şi a
trupului meu;
Iisuse, Cela ce pentru a Te naşte, pe Sfânta Fecioară o ai umbrit cu
puterea Sfântului Duh, sălăşluieşte­l pe Acesta şi în sufletul meu;
Iisuse, Cela ce prin Naşterea Ta ai biruit rânduiala firii, dă­mi să biruiesc
şi eu firea mea cea stricată prin păcat;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trup în peşteră Te­ai născut,
miluieşte­ne pe noi !

Condacul al 8­lea:

Să alergăm, credincioşii, la Betleem şi înaintea ieslei celei de


Dumnezeu primitoare, să aducem laudă împreună cu îngerii şi cu păstorii lui
Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, care din dragoste pentru noi trup S­a făcut
şi să cântăm: Aliluia !

Icosul al 8­lea:

Smereniei Tale închinându­ne, Hristoase, Cela ce din Tatăl mai înainte


de veci Te­ai născut, iar pentru mântuirea noastră, la plinirea vremii, cu trup
Te­ai născut din Sfânta Fecioară, cu cântări ca acestea Te lăudăm:
Iisuse, Cela ce pentru mine Te­ai smerit, de păcatul mândriei scapă­mă
şi în haina smereniei mă îmbracă;
Iisuse, Cela ce pe magi i­ai chemat la închinarea Ta, cheamă­mă şi pe
mine, ca neîncetat cu smerenie să mă închin;
Iisuse, care pe păstori i­ai chemat la Naşterea Ta, cheamă­mă şi pe
mine, care stau departe de Tine, păzind turma păcatelor;
Iisuse, care prin Naşterea Ta Te­ai făgăduit să fii cu noi totdeauna, fii şi
cu mine, păcătosul şi întunecatul;
Iisuse, care Te­ai născut din Tată fără mamă şi din mamă fără tată,
miluieşte­mă şi pe mine, cel născut în păcate;
6
Iisuse, Cela ce Te­ai născut peste fire, de păcatele cele peste fire,
izbăveşte­mă;
Iisuse, Cela ce Te­ai zămislit de la Duhul Sfânt, curăţeşte­mă şi pe mine,
cel zămislit în fărădelegi;
Iisuse, Cela ce Te­ai născut nu din poftă trupească, ci de la Duhul Sfânt,
potoleşte toată pofta trupească de la robii tăi;
Iisuse, Cela ce Te­ai născut în noapte, din întunericul păcatului, scoate­mă;
Iisuse, Soarele Dreptăţii. cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu,
luminează­mă;
Iisuse, prin Naşterea Ta bucurie a venit la toată lumea, căci cu noi este
Dumnezeu;
Iisuse, prin Naşterea Ta Raiul s­a deschis, satana s­a biruit şi noi ne­am
mântuit;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trup în peşteră Te­ai născut,
miluieşte­ne pe noi !

Condacul al 9­lea:

Cea negrăită smerenie a Cuvântului lui Dumnezeu, cu ochii minţii mai


înainte văzând­o, Avacum a strigat: de la miază­zi va veni Dumnezeu,
Mântuitorul nostru, pe care lăudându­L şi întâmpinându­L să­I cântăm:
Aliluia !

Icosul al 9­lea:

Aşa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unicul Său Fiu, Domnul nostru
Iisus Hristos, L­a trimis să mântuiască de păcate lumea; pe care văzându­L
în peşteră născut, cu smerenie să­L lăudăm cântând:
Iisuse, Cela ce din dragoste pentru noi Te­ai născut, umple inima mea
de dragoste pentru Tine;
Iisuse, Cela ce pe pământ Te­ai arătat ca să izbăveşti lumea de păcate,
dă­mi şi mie tăria de a urî păcatele;
Iisuse, Cela ce din dragoste pentru oamenii Te­ai smerit, luând chip de
rob, dă­mi dragoste şi râvnă spre binele aproapelui;
Iisuse, Cela ce Te­ai arătat ascultător voii Tatălui, dă­mi şi mie puterea
de a asculta de poruncile Tale;
Iisuse, Cela ce Prunc Te­ai adus în Biserică de Sfântă Maica Ta, dă­mi
şi mie să iubesc Biserica;
Iisuse, Cela ce prin stea ai luminat pe magi, luminează şi inima mea pe
care a întunecat­o pofta cea rea;
Iisuse, Cela ce pentru binele oamenilor ai venit în lume, nu mă lipsi de
binele Tău cel ceresc;
Iisuse, Cela ce ai apărat pe magi de răutatea lui Irod, apără­mă şi pe
mine de toată răutatea omenească.
Iisuse, înflăcărează­mi inima de dor pentru Tine, precum ai înflăcărat
inima celor trei magi;
Iisuse, călăuzeşte­mă pe calea cea sigură, care duce la Tine, precum ai
călăuzit pe magi prin stea;
Iisuse, dă­mi şi în viaţa aceasta şi în cea viitoare să aud corul cel dulce
7
al îngerilor;
Iisuse, care pentru mântuirea noastră Om Te­ai făcut, mântuieşte­mă şi
pe mine, păcătosul;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trup în peşteră Te­ai născut,
miluieşte­ne pe noi !

Condacul al 10­lea:

Pruncule, Iisuse, dă­ne şi nouă să Te iubim pe Tine mai mult decât am


iubit până acum păcatul şi să urmăm voia Ta cea sfântă şi mântuitoare.
cântând cu glas de umilinţă: Aliluia !

Icosul al 10­lea:

Pe Hristos, Cel ce S­a născut din Fecioara Maria în chip negrăit,


împreună cu îngerii să­L lăudăm cântând:
Iisuse, curăţenia desăvârşită, de toată întinăciunea curăţeşte­mă;
Iisuse, Izvorul Vieţii, dă­mi viaţa cea veşnică;
Iisuse, frumuseţea desăvârşită, dă­mi frumuseţea cea dintâi, pe care,
prin păcate, am pierdut­o;
Iisuse, blândeţea desăvârşită, dă­mi să fiu blând cu semenii mei
Iisuse, izvorul înţelepciunii, înţelepţeşte­mă:
Iisuse, Lumina cea pururea veşnică, luminează­mă:
Iisuse, făcătorul meu, nu mă lăsa să pier;
Iisuse, de bolile cele trupeşti, care vin pentru păcatele mele,
tămăduieşte­mă:
Iisuse, de patimile cele sufleteşti, curăţeşte­mă;
Iisuse, de nălucirile diavoleşti, fereşte­mă;
Iisuse, de obiceiul cei rău al patimilor, mântuieşte­mă;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trup în peşteră Te­ai născut,
miluieşte­ne pe noi !

Condacul al 11­lea:

Slavă întru cei de Sus, cetele îngereşti în Betleem, înaintea păstorilor


stând au cântat la Naşterea Ta, Hristoase, iar noi, păcătoşii, pe pământ Te
lăudăm strigând: Aliluia !

Icosul al 11­lea:

Dumnezeu oamenilor S­a arătat asemenea şi în peşteră cu trup S­a


născut, ca pe noi, cei căzuţi în păcate, să ne facă fiii Lui, pentru care cu
mulţumită, aşa cântăm:
Iisuse, Cela ce ai venit în lume cu trup, dă­mi să Te iubesc mai mult
decât am iubit plăcerile lumii;
Iisuse, Cela ce ai luat trup pentru mine, păcătosul, dă­mi să Te iubesc
mai mult decât îndulcirile trupeşti;
Iisuse, Cela ce pentru păcătoşi Te­ai născut, fă­mă să urăsc din tot
sufletul păcatul;
8
Iisuse, Cuvântul lui Dumnezeu Cel întrupat, dă­mi să nu spun niciodată
cuvinte necuviincioase;
Iisuse, Cela ce voieşti să se mântuiască toţi oamenii, fă să nu piară nici
un suflet din cauza purtării mele celei rele;
Iisuse, Cela ce prin întruparea Ta ne­ai dat pentru viaţa veşnică Sfântul
Trup şi Preacinstitul Sânge al Tău, fă­ne vrednici de Sfânta Împărtăşanie:
Iisuse, Cela ce Te­ai născut în peşteră săracă, nu te scârbi nici de
sărăcia sufletului meu, când vii să locuieşti în el, prin împărtăşirea Sfintelor
Taine;
Iisuse, când mă apropii de Tine, în Sfintele Taine, fă­mă să vin cu toată
cucernicia, cu frica, cu credinţa şi cu dragostea înaintea Sfântului Potir;
Iisuse, când mă apropii de Tine, fereşte­mă de răutatea lui Irod;
Iisuse, pe preoţii Tăi, când slujesc Sfânta Liturghie, curăţeşte­i de toată
necurăţia şi­i fă vrednici slujirii acestei Taine dumnezeieşti;
Iisuse, pe credincioşii Tăi, care iau parte la Sfânta Liturghie, de darurile
Tale cele cereşti îi împărtăşeşte;
Iisuse, pe cei ce iubesc bunăcuviinţa Casei Tale, cu darurile cele veşnice
îi răsplăteşte:
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trup în peşteră Te­ai născut,
miluieşte­ne pe noi !

Condacul al 12­lea:

Tatăl bine a voit, Cuvântul trup S­a, făcut şi Fecioara a născut pe


Dumnezeu întrupat cu umbrirea Sfântului Duh; steaua vesteşte, magii se
închină, păstorii se minunează şi toată făptura se bucură, cântând: Aliluia !

Icosul al 12­lea:

Iată, a venit chemarea tuturor, Hristoase, curăţirea, lumina, izbăvirea,


pacea, mângâierea, bunătatea, pe care primindu­le credincioşii, cu un glas
să­I strigăm:
Iisuse, Domnul păcii, potoleşte războaiele şi dă lumii pacea Ta;
Iisuse izvorul păcii, împacă pe toţi cei învrăjbiţi;
Iisuse, făcătorul păcii, pe soţii despărţiţi uneşte­i iarăşi în pace şi în
dragoste:
Iisuse, Cela ce pe pământ Te­ai arătat ascultător părintelui Tău, întoarce
pe fii cu dragoste către părinţii lor;
Iisuse, Cela ce Prunc Te­ai arătat, ocroteşte pe copiii noştri;
Iisuse, pe cei tineri îi înţelepţeşte şi pe calea învăţăturilor Tale îi
călăuzeşte;
Iisuse, pe bătrâni îi sprijineşte şi cu darul răbdării şi al înţelepciunii îi
împodobeşte:
Iisuse, pe cei buni în bunătate îi păzeşte;
Iisuse, pe cei răi de la răutate îi întoarce;
Iisuse, pe cei rătăciţi de ia adevăr, pe calea cea dreaptă îi întoarce cu
bunătatea Ta;
Iisuse, pe cei bolnavi şi suferinzi îi vindecă,
Iisuse, păzeşte în pace şi în linişte Biserica Ta cea sfântă;
9
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce cu trup în peşteră Te­ai născut,
miluieşte­ne pe noi !

Condacul al 13­lea:

O, Preadulce Iisuse, Cela ce în peşteră Te­ai născut cu trupul, primeşte


şi de la noi această smerită rugăciune, precum ai primit daruri de la magi şi
cântare de la păstori şi îndepărtează de la noi toată răutatea, cearta,
vrăjmăşia, obiceiul cel rău şi toate ispitele şi necazurile ce vin asupra noastră,
ca trăind noi în pace şi înţelegere unii cu alţii, cu un gând se Te lăudăm pe
Tine, Dumnezeul Cel de Sus, cântând: Aliluia !
(Acest condac se cântă de trei ori după care repetă icosul 1: Îngerii din cer mirându­se..
şi condacul 1: Cela ce din veci Te­ai născut ...)

RUGĂCIUNE
Stăpâne, Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule, când Te­ai născut din
Fecioara Maria în Betleemul Iudeii, cu spaimă făpturile s­au minunat şi
lumea s­a bucurat de Tine, Cela ce ai făcut pe om după chipul şi
asemănarea Ta şi ai dat Botezul spre mântuire. Tu ne­ai adus pe noi la
Preacuratele zile acestea, prin înfrânarea patimilor, spre nădejdea
închinării noastre înaintea ieslei mântuitoare, de aceea ne rugăm:
îndreptează­ne şi pe noi spre adevărul dumnezeirii Tale şi luminează
mintea noastră spre a Te cunoaşte pe Tine, Fiul lui Dumnezeu, venit în
lume spre a ridica păcatul şi osânda morţii.
Şi acum, Stăpâne, iubitorule de oameni, Doamne, primeşte pe robii
Tăi, cum ai primit pe Petru cel afundat în mare, care, mai pe urmă
lepădându­se de Tine, dar plângând cu amar, iarăşi l­ai primit. Pe Tine
acum, Stăpâne, toată făptura Te laudă grăind:
Hristos se naşte, măriţi­L, Hristos din ceruri întâmpinaţi­L, Hristos
pe pământ, înălţaţi­vă.
Puterile îngereşti se bucură, cetele mucenicilor se veselesc văzând
mărita şi cinstita serbare şi toţi, după vrednicie o laudă cu inima şi cu
buzele. Primeşte, Doamne, pe robii Tăi şi plecarea genunchilor noştri
ca, plinind poruncile Taie, ajungând acum la cinstita prăznuire a Naşterii
Tale, să ne împărtăşim cu Preacuratul Trup şi cinstitul Sânge al Tău, şi
într­un glas să Te slăvim pe Tine, Dumnezeul nostru, împreună cu Tatăl
şi cu Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin.

10