Anda di halaman 1dari 2

BAB 4: KEKELUARGAAN

LATIHAN PENGUKUHAN C. Perbezaan antara satu generasi


dengan generasi lain
ARAHAN :Jawab kesemua soalan.Setiap
D. Perbezaan minat dan keperluan
soalan disediakan A,B,C dan D. Pilih satu
jawapan yang paling tepat.
6. Generasi dahulu melakukan sendiri
1. Apakah definisi yang paling tepat kerja rumah tetapi generasi sekarang
tentang keluarga bahagia. mendapatkan khidmat orang gaji.
A. Keluarga yang menghadapi gejala Pernyataan di atas merujuk pada …..
sosial A. Latar belakang kehidupan
B. Keluarga yang mengamalkan corak B. Pengalaman hidup
hidup berdisiplin C. Jarak umur
C. Keluarga yang dahagakan kasih D. Perkembangan teknologi
sayang
D. Keluarga yang tiada nilai hormat- 7. Pemikiran generasi awal ringkas dan
menghormati generasi pada masa kini lebih
terbuka dan kompleks. Pernyataan di
2. Keluarga merupakan institusi atas merujuk pada …..
penting dalam negara KECUALI….. A. Latar belakang kehidupan
A. Mewujudkan kesejahteraan diri B. Pengalaman hidup
B. Menyumbang keharmonian negara C. Jarak umur
C. Menangani gejala sosial D. Perkembangan teknologi
D. Membawa perpecahan masyarakat
8. Generasi dahulu tidak memahami
3. Antara berikut merupakan ahli dalam Bahasa generasi sekarang.
keluarga KECUALI….. Pernyataan di atas merujuk pada …..
A. Guru A. Latar belakang kehidupan
B. Bapa saudara B. Pengalaman hidup
C. Datuk C. Jarak umur
D. Anak angkat D. Perkembangan teknologi

4. Keluarga merupakan hubungan yang 9. Generasi dahulu kurang pendedahan


wujud antara seseorang melalui cara alatan komunikasi.Pernyataan di atas
berikut KECUALI….. merujuk pada …..
A. Perceraian A. Latar belakang kehidupan
B. Pertalian darah B. Pengalaman hidup
C. Perkahwinan C. Jarak umur
D. Pengambilan anak angkat D. Perkembangan teknologi

5. Antara berikut yang manakah paling 10. Apakah yang akan kamu lakukan
tepat berkaitan dengan maksud bagi mengurangkan jurang generasi
jurang generasi. dalam keluarga.
A. Perbezaan pandangan dan pemikiran A. Sentiasa berkomunikasi
B. Perbezaan citarasa B. Kerap pertelingkahan
BAB 4: KEKELUARGAAN

C. Mencetuskan perbalahan A. Keluarga berpecah belah


D. Menggalakkan perselisihan faham B. Kerja rumah tidak diurus dengan
baik
11. Apakah cara untuk merapatkan C. Anak-anak terabai
jurang generasi dalam keluarga . D. Keperluan anak sentiasa dipenuhi
A. Makan malam bersama datuk dan
nenek 16. Antara berikut yang manakah
B. Menghadiri perkahwinan kawan- merupakan kepentingan
kawan berkomunikasi dalam keluarga .
C. Menjemput guru ke majlis hari jadi A. Menghilangkan kemurungan
D. Meraikan Hari Kemerdekaan di B. Melepaskan stres
sekolah C. Mendidik dan menasihat
D. Melepaskan geram
12. Pilih pernyataan yang benar tentang
kepentingan merapatkan jurang 17. Tanda-tanda konflik dalam sesebuah
generasi. keluarga adalah berikut
I. Memudahkan komunikasi KECUALI…..
II. Mewujudkan keluarga bahagia A. Kurang mesra
III. Mengekalkan hubungan baik B. Mengabaikan tanggungjawab
IV. Mengukuhkan institusi kekeluargaan C. Tidak telus
A. I,II dan III D. Berdamai
B. II,III dan IV
C. I,III dan IV 18. Kesan konflik dalam keluarga ialah
D. Kesemua jawapan di atas …
A. Penganiayaan
13. Konflik yang biasa berlaku dalam B. Menghibur
keluarga seperti berikut C. Bergurau senda
KECUALI….. D. Riang
A. Hilang nilai hormat-menghormati
B. Ekonomi keluarga kurang mantap 19. Peranan utama ketua keluarga
C. Pengabaian tanggungjawab ahli ialah…..
keluarga A. Mengawal ahli keluarga
D. Didikan agama yang kuat B. Mengejar kemewahan
C. Mengutamakan kerjaya
14. Perkara yang boleh membahagiakan D. Memenuhi tanggungjawab dan
keluarga adalah….. memenuhi keperluan ahli keluarga
A. Rezeki yang halal
B. Rakan-rakan yang negatif 20. Perselisihan faham dalam keluarga
C. Sering mencaci boleh dielakkan sekirannya…..
D. Sering menyumpah A. Bertimbang rasa
15. Kesan rumahtangga yang tidak B. Kedekut
bahagia adalah seperti berikut C. Kurang empati
KECUALI….. D. Mementingkan diri