Anda di halaman 1dari 10

Senarai Kandungan

1.0 Aliran Pemikiran Moral........................................................................................................2


1.1 Pemikiran Naturalisme..........................................................................................................2
1.2 Pemikiran Emotivisme..........................................................................................................2
1.3 Pemikiran Intuisionisme.......................................................................................................3
1.4 Pemikiran Rasionalisme.......................................................................................................3

2.0 Banding Beza Antara Jenis-jenis Nilai Dalam Pendidikan Moral...................................4


2.1 Definisi Nilai............................................................................................................................4
2.2 Perbandingan Antara Nilai Instrumental (Ekstrinsik) dan Nilai Intrinsik..................4
2.3 Perbandingan Antara Nilai Subjektif dan Nilai Objektif................................................5
2.4 Perbandingan Antara Nilai Relatif dan Nilai Absolute (Mutlak)..................................5

3.0 Buktikan Ciri-ciri Pembentukan Individu Bermoral Dalam Kehidupan Seharian.......6

4.0 Bibliografi.....................................................................................................................................9

1
1.0 Aliran Pemikiran Moral

Moral berasal daripada perkataan Bahasa Latin “moralis” yang bererti tingkah laku yang
sejajar dan sesuai dengan tatasusila atau peraturan sesebuah masyarakat. Moralis pula
bermaksud amalan kepada ajaran keadilan dan kebaikan. Aliran pemikiran yang biasa
digunakan oleh seseorang individu adalah bergantung kepada situasi yang dihadapi dan
alternatif penyelesaian masalah. Cara pemikiran dan persepsi seseorang terhadap sesuatu
isu juga berbeza. Aliran pemikiran individu banyak bergantung kepada pengalaman, tahap
akademik dan bahan rujukan persekitaran. Pemikiran moral dibahagikan kepada 4
bahagian, iaitu pemikiran naturalisme, pemikiran rasionalisme, pemikiran emotivisme dan
pemikiran intuitionisme.

1.1 Pemikiran Naturalisme

Pemikiran naturalisme menggambarkan kepada keadaan yang sebenarnya. Seseorang


yang beraliran pemikiran naturalis akan melihat sesuatu objek itu pada keadaan yang
sebenarnya. Ia akan menerima apa yang ada dan tidak menyoal hakikat atau sebab-sebab
wujudnya keadaan itu. Oleh itu, orang naturalis ini akan mempunyai sifat-sifat hidup dalam
keadaan tertekan kerana tidak mahu atau dapat mengeluarkan pendapatnya. Contohnya,
seorang pelajar Tingkatan Lima sedih apabila melihat slip keputusan peperiksaan
percubaan dengan markah yang rendah dan pelajar tersebut mengeluh dan menerima
keputusan itu dengan mengatakan memang dia bodoh, belajar macam mana pun begitu
juga prestasinya. Dia tidak berusaha untuk mencari alasan-alasan yang menyebabkan dia
mendapat markah yang rendah. Ini menyatakan bahawa seorang yang pemikiran naturalis
mempunyai sifat yang sentiasa merendahkan diri serta orang ini tiada motivasi dan kurang
berusaha.

1.2 Pemikiran Emotivisme

Pemikiran emotivisme berasal dari perkataan emosi. Emosi adalah kebangkitan perasaan
terhadap sesuatu objek atau situasi. Perasaan ini boleh wujud sama ada gembira atau
benci. Perasaan gembira biasanya merujuk kepada perkara yang menyenangkan, disetujui
dan puas hati. Manakala perasaan benci wujud apabila keadaan yang tidak menyenangkan,
cemburu dan iri hati. Aliran pemikiran emotivis merujuk kepada manusia yang bertindak
mengikut perasaan atau emosi dan tidak melihat kepada fakta atau bukti. Perasaan ini
diketahui atau ditunjukkan melalui tingkah laku, air muka, nada suara dan kata-kata yang
digunakan. Contohnya, pelajar lelaki yang nakal di sekolah telah dihukum atas kesalahan
merokok dan berasa marah. Pelajar lelaki ini telah mengambil tindakan drastik dan terburu-
buru dengan mengancam guru itu dengan cara memecahkan cermin kereta guru tersebut.

2
Ini telah menyatakan bahawa orang pemikiran emotivisme biasanya agak susah
menentukan bila masa emosi individu itu ditunjukkan.

1.3 Pemikiran Intuisionisme

Pemikiran intuisionisme pula dalam bahasa Latin ‘Intueor’. Henri Bergason (1859-1941)
berpendapat intuision adalah naluri yang mmbolehkan individu memahami hidupnya dari
segi kerohanian. Selain itu, ia merupakan suatu proses melihat dan memahami sesuatu
perkara secara intelektual. Orang beraliran intuision ini biasanya bertindak mengikut bisikan
hati kecilnya. Pemikiran dan perasaan hanya menggunakan maklumat atau apa yang ada di
depan matanya serta unsur ini boleh melahirkan perasaan dalaman yang lebih bermakna
dengan mengikut pengetahuan dan kefahaman individu.

Oleh itu, pemikiran ini mempunyai kaitan dengan pengalaman dan pengetahuan
yang sedia ada. Orang yang beraliran ini akan melihat, mentafsir dan bertindak mengikut
gerak hatinya tanpa memikirkan akibat, kualiti atau kesannya. Contohnya, sekumpulan
pelajar lelaki yang terjebak dalam gejala salah laku moral seperti terlibat dalam aktiviti lumba
haram, ketagihan arak dan pil khayal, merokok, vandalisme dan sebagainya akibat daripada
pengaruh dari rakan sebaya dan didorong oleh perasaan ingin tahu serta gerak hati mereka
yang ingin mencuba sesuatu yang baru dan ingin merasai pengalaman-pengalaman
tersebut. Ini menyatakan bahawa orang beraliran intuision cepat membuat keputusan,
mudah menerima arahan dan selalu mengubah pemikirannya.

1.4 Pemikiran Rasionalisme

Pemikiran rasionalisme berasal dari perkataan ‘ratio’ yang bermakna ‘reason’ atau sebab.
Ahli-ahli falsafah menganggapkan penaakulan atau pemikiran rasional sebagai yang mutlak
dalam soal ilmu, agama dan lain- lain. Segala tingkah laku moral adalah berasaskan hasil
pemikiran rasional yakni sentiasa memikir sesuatu dengan waras dan logik. Pendekatan
jenis rasionalisis ini menekankan nilai-nilai seperti kebenaran, kegunaan dan mempunyai
logiknya tersendiri. Biasanya orang ini terdapat tiga pemikiran apabila menghadapi sesuatu
perkara.

Bukan itu sahaja, orang beraliran pemikiran ini akan sentiasa mencari bukti dan
kebenaran. Contohnya, seorang pelajar perempuan telah mendapat markah peperiksaan
yang agak rendah berbanding dengan rakan-rakannya yang lain dan dia yakin telah
membuat yang terbaik dalam peperiksaan. Jadi, dia mengambil keputusan untuk berjumpa
dengan guru mata pelajaran itu untuk berbincang soalan-soalan dan mencari jalan
penyelesaiannya. Ini menyatakan bahawa, individu itu akan selalu berfikir untuk membaiki
mutu kerjanya serta usaha dan ketekunan ini akan membawa kejayaan.

3
2.0 Banding Beza Antara Jenis-jenis Nilai Dalam Pendidikan Moral

2.1 Definisi Nilai

Istilah “nilai” didefinisikan sebagai sesuatu benda atau perkara boleh dilihat pertamanya dari
segi harga yang boleh dikira dengan artimetik, dan keduanya dari kualiti yang intrinsik, iaitu
sesuatu yang boleh dirasai secara “dalaman” atau dalam pemikiran kita (K. Bertens, 2006).
Nilai wujud dan boleh didapati dalam pelbagai aspek, bidang dan pekara, terutamanya
dalam kemoralan. Nilai merupakan standard dan prinsip dalam mempertimbangkan harga
sesuatu benda (Khoo & Tan, 1990).

Hal ini kerana nilai merupakan kriteria bagi mempertimbangkan sesuatu benda sama
ada manusia, objek, idea, tingkah laku, dan situasi yang sangat baik, berfaedah, diingini
atau sebaliknya di antara kedua-dua pola ini (Abdullah, Mahdi, Mazlan, Mohd & Roslina,
2016). Antara jenis nilai yang boleh kita dapati adalah nilai instrumental (ekstrinsik), nilai
intrinsik, nilai subjektif, nilai objektif, dan nilai relatif serta nilai absolute (mutlak). Keenam-
enam jenis nilai ini adalah berbeza antara satu sama lain dan mempunyai sifat-sifat yang
tersendiri.

2.2 Perbandingan Antara Nilai Instrumental (Ekstrinsik) dan Nilai Intrinsik

Walaupun nilai instrumental (ekstrinsik) dan nilai instrinsik merupakan nilai-nilai yang
digunakan untuk menunjukkan hubungan antara nilai, tetapi kedua-dua nilai tersebut masih
mempunyai perbezaan. Nilai instrumental yang juga dikenali sebagai nilai ekstrinsik adalah
suatu kualiti yang diterima atau ditolak sebagai alat mencapai sesuatu matlamat, manakala
nilai instrinsik adalah kualiti yang diterima atau ditolak semata-mata kerana ia baik atau
buruk tanpa mengambil kira kesannya. Nilai instrumental perlu bergantung pada nilai lain
untuk mencapai matlamat, manakala nilai instrinsik tidak perlu bergantung pada nilai lain
untuk mencapai sesuatu matlamat kerana ia merupakan matlamat akhir. Selain itu, nilai
instrumental dikategori sebagai nilai peringkat kedua (second order value) seperti sikap
jujur, berani, hormat-menghormati dan sebagainya, manakala nilai instrinsik adalah nilai
peringkat pertama (first order value) yang merangkumi nilai seperti baik hati, kasih sayang,
keadilan dan sebagainya (Eow, 2000).

Antara contoh nilai instrumental adalah guru disiplin akan mengenakan hukuman
rotan terhadap murid-murid yang datang lewat ke sekolah dan tujuannya adalah untuk
menjaga disiplin murid sekolah supaya nilai moral dapat dibentuk dalam kalangan murid dan

4
meningkatkan kecemerlangan akademik. Contoh untuk menjelaskan nilai instrinsik adalah
seorang pengedar dadah telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati oleh seorang
hakim kerana beliau mempunyai kewajipan berbuat demikian mengikut peruntukan undang-
undang yang sedia ada, bukannya sebab beliau ingin turut sama membasmi kegiatan
tersebut.

2.3 Perbandingan Antara Nilai Subjektif dan Nilai Objektif

Definisi untuk nilai subjektif adalah kualiti yang diterima atau ditolak oleh seseorang yang
memberikan pandangan tentang sesuatu perkara berdasarkan persetujuan atau penolakan
sesuatu nilai atas suatu peristiwa, manakala nilai objektif didefinisikan sebagai kualiti yang
bernilai atau sebaliknya yang bebas daripada pilihan peribadi. Nilai subjektif diterima atau
ditolak mengikut pandangan seseorang individu, manakala nilai objektif diterima atau ditolak
berdasarkan satu set kriteria yang dipersetujui oleh semua atau kebanyakan orang. Nilai
subjektif dan nilai objektif dapat dijelaskan dengan lanjut melalui contoh-contoh yang berikut.

Contoh untuk nilai subjektif adalah terdapat pihak yang mencadangkan supaya
hukuman rotan di khalayak ramai dikuatkuasakan kembali atas tujuan untuk memberi dan
menjadi pengajaran kepada murid-murid, tetapi ada pihak yang tidak bersetuju terhadap
cadangan tersebut kerana mereka berpendapat bahawa hukuman rotan akan memberi
kesan negatif kepada murid-murid. Keadaan sebegini telah menunjukkan dua isu nilai.
Antara contoh nilai objektif adalah kegiatan lumba haram perlu dibanteras. Menurut contoh
tersebut, kita boleh mendapati bahawa wujud kriteria nilai, iaitu kegiatan lumba haram perlu
ditolak dan kebanyakan orang akan bersetuju bahawa kegiatan ini perlu dihapuskan untuk
kesejahteraan manusia dan masyarakat.

2.4 Perbandingan Antara Nilai Relatif dan Nilai Absolute (Mutlak)

Nilai relatif adalah nilai yang diterima atau ditolak oleh peraturan sesuatu masyarakat untuk
mencapai sesuatu matlamat masyarakat, manakala nilai absolute (mutlak) adalah nilai yang
keberhargaannya tidak terikat kepada sesuatu kebiasaan bagi sesebuah masyarakat.
Selain itu, nilai relatif bersifat arbitrari, iaitu tidak terentu, tidak sempurna, dan berbeza-beza
antara masyarakat yang berlainan serta berubah mengikut masa. Hasilnya, sebuah
masyarakat yang mempunyai nilai norma yang berbeza telah dilahirkan. Hal ini kerana nilai
dalam sesebuah masyarakat akan mengalami perubahan jika terdapat perubahan
pandangan mengikut peredaran zaman. Contohnya, nilai relatif, iaitu pasangan hidup akan
ditentukan oleh kedua-kedua ibu bapa telah berubah kepada kebebasan telah diberi oleh
ibu bapa kepada anak-anak untuk menentukan pasangan hidup mereka.

5
Manakala segala idea atau fakta yang terdapat dalam nilai absolute boleh diterima
umum dan diuji atau terbukti sebagai baik atau buruk. Selain itu, nilai absolute juga berkekal
sepanjang masa dan ia digunakan di semua tempat serta hampir sama bagi semua situasi
norma masyarakat kerana ia adalah satu konsep nilai yang konsisten dan telah diterima oleh
masyarakat sebagai batasan dan halangan terhadap perbuatan atau perlakuan supaya
seseorang individu itu dapat bertindak mengikut jalan atau norma yang betul. Sebagai
contoh, prinsip hidup berkeluarga merupakan nilai absolute yang telah diterima umum dalam
mana-mana budaya masyarakat dan diperlukan oleh manusia untuk memenuhi tuntutan
hidup secara normal.

3.0 Buktikan Ciri-ciri Pembentukan Individu Bermoral Dalam Kehidupan Seharian

Sebagai pembuka bicara, salah satu cabaran negara untuk rnenjadi sebuah negara rnaju
rnenjelang tahun 2020 adalah untuk melahirkan masyarakat yang bermoral dan beretika
(Mohamad Khairi & Asmawati, 2010). Mutakhir ini, gejala sosial di Malaysia semakin
merebak dan melarat (Baharom, Ali & Za’aba Helmi, 2008). Mengikut statistik, seramai
111,895 orang murid didapati terlibat dengan salah laku disiplin di sekolah pada tahun 2016
(Noor Mohamad Shakil, 2017). Justeru, isu berhubung akhlak dan moral amat menarik untuk
dibuat kajian dan penyelidikan ekoran timbulnya pelbagai permasalahan sosial yang boleh
menjejaskan keharmonian hidup bermasyarakat (Faridah & Fakhrul Adabi, 2011).

Sebelum memulakan perbincangan yang mendalam mengenai ciri-ciri pembentukan


individu bermoral dalam kehidupan seharian, lebih baik rangkai kata ‘individu bermoral’
dirungkaikan terlebih dahulu. Individu boleh didefiniskan sebagai orang perseorangan,
manakala bermoral pula bermaksud mempunyai moral atau berakhlak (e-kamus Dewan
Bahasa dan Pustaka, 2008). Maka, ‘individu bermoral’ boleh ditakrifkan sebagai orang yang
berakhlak mulia dan mempunyai tingkah laku baik yang diterima sesebuah masyarakat.
Persoalannya, apakah ciri-ciri pembentukan individu bermoral dalam kehidupan seharian?

Pertama sekali, antara ciri pembentukan individu bermoral dalam kehidupan


seharian termasuklah berpegang teguh kepada agama. Sebagaimana yang kita ketahui,
setiap bangsa mempunyai ajaran agama masing-masing dan terdapat nilai-nilai murni yang
dituntut oleh setiap agama untuk diaplikasikan dalam diri setiap manusia (Mohamad Khairi,
Mohd Zailani, Alis & Nurfasihah, 2017). Tiada satu agama dalam dunia ini mengajar
umatnya untuk tidak bermoral dan tidak mengamalkan nilai murni. Maka, individu yang
mengamalkan ajaran agama itulah individu yang bermoral. Selain itu, individu bermoral
dengan sedaya upaya akan mentaati apa yang disuruh dan menjauhi apa-apa yang ditegah
oleh agama. Misalnya, individu bermoral tidak akan melakukan aktiviti yang bertentangan
dengan ajaran agama seperti menyertai aktiviti yang tidak berfaedah dan memudaratkan

6
seperti budaya black metal, punk dan skin head (Hashim, Khairulhelmi, Mohd Fahmi, Syed
Mohamed, 2008).

Sementelahan itu, keteguhan dan ketetapan terhadap pendirian juga merupakan


antara ciri-cirinya. Dalam pada itu, individu bermoral ialah insan yang teguh dengan
pendirian tidak akan sesekali menggadaikan prinsip hidupnya bagi memenuhi kehendak
nafsu atau kepentingan dirinya dan orang lain malah tidak goyah walaupun ditimpa
sebarang musibah atau disogok dengan sebarang kesenangan. Sehubungan itu, insan yang
teguh pendirian tidak akan sesekali berbohong untuk mencapai kesenangan dengan mudah.
Sebagai contoh, insan seperti ini akan sentiasa menjaga amanah dan tidak akan menipu
dengan meniru semasa peperiksaan supaya mencapai keputusan yang cemerlang. Bukan
itu sahaja, seseorang individu bermoral juga tidak akan menyeleweng wang majikannya
walaupun dia terpaksa menghadapi masalah kewangan keluarganya kerana individu
tersebut mempunyai prinsip hidupnya yang teguh dan tetap.

Dari kaca mata yang berbeza, antara ciri pembentukan individu bermoral dalam
kehidupan seharian termasuklah berbudi pekerti mulia. Hal ini merangkumi berbagai-bagai
aspek sama ada dari segi pertuturan yang berbudi bahasa dan tingkah laku yang sopan.
Insan yang berbudi pekerti mulia juga merupakan individu bermoral yang sentiasa
menghiasi diri mereka dengan sikap, pertuturan dan perbuatan yang baik dan disenangi
sama ada hubungan dengan Pencipta, ahli keluarga, saudara mara dan masyarakat dengan
mempraktikkan nilai-nilai murni seperti hemah tinggi dan bersikap ramah mesra serta
pemaaf. Sehubungan itu, penerapan nilai-nilai murni dapat meningkatkan akhlak yang mulia
kepada golongan pelajar (Norazri, 2015).Tamsilnya, individu bermoral yang berhemah tinggi
dan ramah mesra tidak lokek dengan senyuman, sentiasa memberi salam dengan sopan,
dan saling menghormati antara satu sama lain agar segala perbuatan mereka tidak
menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya, individu yang berbudi pekerti mulia turut
bersifat pemaaf. Insan yang bersifat pemaaf akan sentiasa berada dalam keadaan yang
ceria kerana tidak menyimpan dendam yang akan membawa kemudaratan. Contohnya,
insan yang pemaaf ialah individu bermoral yang mudah meleraikan pergaduhan dan
memperbaiki hubungan dalam sesebuah ikatan persahabatan.

Tambahan pula, berdisiplin turut merupakan salah satu ciri pembentukan individu
bermoral dalam kehidupan seharian yang perlu ada dalam diri setiap manusia. Berdisiplin
boleh didefiniskan dengan pelbagai makna seperti patuh kepada peraturan, bertindak
secara wajar, menepati masa dan sebagainya. Misalnya, insan yang berdisiplin akan patuh
kepada peraturan khususnya kepada peraturan atau undang-undang yang ditetapkan.
Penghayatan nilai-nilai murni ini dapat membentuk kehalusan jiwa dan melahirkan peribadi

7
pelajar yang lebih berdisiplin dan seimbang (Ali & Eni Eryanti, 2005). Sesungguhnya, nilai
disiplin dalam diri seseorang dapat meningkatkan kesedaran remaja dalam pelbagai perkara
dan individu bermoral mampu dibentuk dengan jayanya.

Tuntasnya, remaja kini kian aktif terlibat dengan gejala sosial dan gejala yang tidak
sihat seperti ponteng, gengsterisme, vandalisme dan kegiatan yang dianggap melanggar
norma masyarakat (Mohamad Khairi, Mohd Zailani, Alis & Nurfasihah, 2017). Masalah
keruntuhan akhlak ini sedikit sebanyak merosakkan perkembangan sahsiah para pelajar
(Norazri, 2015). Sesungguhnya remaja merupakan tulang belakang yang akan menjadi aset
negara yang tidak ternilai harganya. Dengan ini, usaha pembentukan inidividu bermoral
amatlah signifikan bagi melakukan perubahan yang boleh mengembalikan imej negara di
mata dunia dan menyediakan generasi pewaris bangsa yang mampu menerajui kepimpinan
negara (Buerah, Shanah & Hamimah, 2015).

8
4.0 Bibliografi

Abdullah Zhidi Omar, Mahdi Shuid, Mazlan Aris, Mohd Fu’ad Sam & Roslina Suratnu.
(2006). Pengantar Pendidikan Moral (IPTA, IPTS, IPG & Kolej). Petaling Jaya:
Sasbadi Sdn. Bhd.

Ali bin Suradin & Eni Eryanti Yusoff. (2005). Penghayatan Nilai-nilai Murni ke arah
Pembentukan Disiplin Pelajar. Prosiding Seminar Pendidikan JPPG 20056 (hlm 485-
495). Batu Pahat: Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Baharom Mohamad, Ali Suradin & Za'aba Helmi Kamisan. (2008). Peranan Pendidikan
Islam dan Pendidikan Moral dalam Membina Sahsiah Pelajar Berkualiti. Persidangan
Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 (hlm. 1-18). Johor Bharu:
Universiti Teknologi Malaysia.

Buerah Tunggak, Shanah Ngadi & Hamimah Abu Naim. (2015). Delinkuen Pelajar dan
Cadangan Penyelesaiannya Menerusi Model Pembangunan Sahsiah Remaja/
Pelajar Muslim Bersepadu. Jurnal Hadhari, vol. 7(2), hlm. 11-30.

e-kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. (2008). Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Diakses
pada Februari 9, 2018 daripada http://prpmv1.dbp.gov.my/Search.aspx?k=individu

e-kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. (2008). Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Diakses
pada Februari 9, 2018 daripada http://prpmv1.dbp.gov.my/Search.aspx?k=bermoral

Eow, Boon. Hin. (2001). Pendidikan Moral IPTS. Petaling Jaya: Pearson Education Malaysia
Sdn. Bhd.

Faridah Che Husain & Fakhrul Adabi Abdul Kadir. (2011). Sukatan Pendidikan Akhlak dan
Moral di Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia: Satu Tinjauan Umum. Al-
Basirah, 1(1), hlm 79-91.

Hashim bin Haji Bedu, Khairulhelmi bin Katip, Mohd Fahmi bin Mohd Sahid, Syed Mohamed
Syafeq Syed Mansor. (2008). Keruntuhan Akhlak dan Gejala Sosial dalam Keluarga;

Isu dan Cabaran. Seminar Kaunseling Keluarga 2008 (hlm. 51-62). Johor Bahru.

Universiti Teknologi Malaysia.

K. Bertens. (2006). Etika dan moral untuk pengajian tinggi. Kuala Lumpur: Penerbit
Universiti Malaya.

9
Mohamad Khairi Haji Othman, Mohd Zailani Mohd Yusoff, Alis Puteh & Nurfasihah Roslan.
(2017). Permasalahan dan Cabaran Guru dalam Membentuk Nilai Pelajar Di Sekolah
Menengah. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah, vol. 1, hlm. 1-10.

Mohamad Khairi Othman & Asmawati Suhid. (2010). Peranan Sekolah dan Guru dalam
Pembangunan Nilai Pelajar Menerusi Penerapan Nilai Murni: Satu Sorotan. SEA
Journal of General Studies, 11(10), hlm.117-130.

Noor Mohamad Shakil Hameed. (2017, Julai 17). Tangani masalah disiplin secara
bersepadu. Utusan Online. Diakses pada Februari 8, 2018 daripada
http://m.utusan.com.my/rencana/utama/tangani-masalah-disiplin-secara-bersepadu-
1.501603

Norazri bin Mohd Zaidin. (2015). Penerapan Nilai-nilai Murni dalam Proses Pengajaran dan
Pembelajaran ke Arah Pembentukan Sahsiah Pelajar di Kolej Kemahiran Tinggi
Mara. Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional. Universiti Tun Hussein Onn,
Johor, Malaysia.

10

Anda mungkin juga menyukai