Anda di halaman 1dari 1

UNSUR BASA SAJRONE CERKAK

Adhedhasar isine jenis ukara sajrone cerkak ana 5, yaiku:

1. Ukara pawarta
yaiku ukara sing isine aweh kabar ngenani samubarang
Tuladha:
Omahe si Budi dek wingi kobongan amarga ana konslet listrik
Virus covid 19 saiki wis nyebar nang Jawa Timur
2. Ukara pitakon
ukara sing isine mbutuhake wangsulan. Ukara pitakon migunakake tembung
pitakonan lan pungkasane diwenehi tandha pitakonan (?)
Tuladha:
Menapa leres niki dalemipun Pak Dika?
Panjenengan badhe tumbas napa?
3. Ukara pakon
yaiku ukara sing isine prentah utawa ngongkon marang wong liya supaya wong kuwi
nindakake apa kang diukarakake. Ukara pakon biasane ana tandha panyaru (!)
Tuladha:
Mangga pinarak rumiyin!
Tugas saka sekolah ndang dikerjakna Dek!!
4. Ukara sambawa
yaiku ukara sing medarake rasa upama, senajan, lan muga-muga
Tuladha:
Saumpama aku wing ora kari, saiki aku wis melu ulangan susulan
Muga-muga virus corona ndang ilang
5. Ukara sananta
yaiku ukara sing isine karep utawa pepinginan utawa rencana sing durung kena
dipastekake kelakone
Tuladha:
Sesuk yen preian sekolah aku pengin menyang Yogyakarta
Aku mengko arep diajak Pak Mashari menyang warunge Bu Tum

Adhedhasar langusung utawa orane, kaperang dadi 2, yaiku:

1. Ukara langsung
Ukara langsung yaiku ukara sing dipocapake langsung .
Tuladha:
Pak adi ngongkon anake “Ayo nduk ndang sholat”
“aku wingi saka omahe Budi” wangsulane Adi marang kancane
2. Ukara ora langsung
Ukara ora langsung yaiku ukara sing nyeritakake omongane wong liya
Tuladha:
Pak adi ngongkon anake supaya ndang sholat
Adi ngomong marang kancane yen dheweke wing saka omahe Budi