JI

bekeriasama de 1~Jn

J ....

~~'~I ~ "'1" 'El-' r ,-,r~ ... ", 1'1 B'R 0 1M "'-"("I D': ,} .. ].) " ~'I 'IS'TI ,- u ~'I" ''VO,(~ '\" 11'" n'r"~'~'." . , ..... lI.., ~ . .{"',!,,, .~.' '>,1", I _ ,Ii",:') , .-\ "'" "A.I:'L~ ~ ,IW::" nA:i: ;: ~ ~ "'\~:\!liil. I A

lIi'I'["'!L "~'-I)·III!;.'·'TA' 1'1 pnO'lIf.l'f:il..i Sir -D ~'ED " n 1 I ,'"'''''K' vr I j" \,~" "l·I~lii...i 'G -" I: ~ .W~I':"~·rrJlJ.J~~''\ I' l[··.iI~. ·.:.·l,_._"Wi!lI'{'~.·I~ i1~~\F\.~~~" :·:"Ily,I,.·,~ ... :=\"".~ ~i:':I.I:,~I~,

'mp,r,-':\_"'IL-UI 1I!;."T,'>!i ~ 'I r'R' on -N' S,'[ '1"1 ,i; 'r:"'R' .Ii. U T~ "GK" ":T" I J .\ilr,~, 'Tili ·'IUI R'

.If I:.r. ~I[~II' u", n"I1'~ " ... 1 _ ... W ~'.,!oc .• _ .liJt-\,.I~.:. ,.rll~~ . ~ I,": "- .~ i1. ,I '~. Io~. ·!Jj.ti . ,IIJ,~'" ,'_-,1\:-

2001

Pado,nta:o ,~'e.'l'!Iu~iisaJ1 Aksara. ,Ja:wa T~am P,e~Y!ll~!JIl:n::

,Prof DR. Dan'is'UWJFap~;8l, (P'engru:'ah) Drs. Harjt'tna, Hardja W~j,t_H]tIJ S .1I- (Ketua) Drs. N ~rsatwi,k~ {Se:kre[aT,is~·

Drs. R -S. Sr~bal,i.di nata

n~s .. Sard].ana Ha(jj~ia!lm~jili

Prof. Dr5. AS'i! Pm,ma PILII~pi ra

Drs. SadJiJo Pfaw~rad:ii$aS(r~

Drs .. Suwadji

Drs. Gjn~

Drs. Prijo ,M ustiko

E t'uh,:"Mie:nl..iliif"-'!iI, D. ,A~"

'" ~I!.,iI. ~UJl __ U~J~'Ii DII HI

Drs. HJ. Koesoemasro (A I m .. )' Prof., DR.. S,a;r-d!l[~w Tjok towi.[lQlto DEt SunMdj:i

M. S !..lIj~ya~w, S.H.

DR., R .M:- A.. Sud! y.a~u:na.n3 NUN Sohib HIild!~!1, $J1_ Prof. DR- S useFIJo Kartomi hard jo Drs. Ee .. , $u.d j arwad i,

Drs. Elo KUDl[.a:nl.,Q. ,M. ~~d_

©1995

Y~yasarn. Pustaka Nusalam.a

,J'] _ S, ~'W I" j ..,] S·,· . a \\/. , t'!."\'!i,,,;vrr..iI!r,,< ''lilk' ,;;;i"Ii .. ~ j- ':0].

W."i'I., , .... " .!OII h.,t;IiJJ,J. ,IVbY~' lOY ,,~.. _Q._.

Te~p. (0274) 88541]. 882959 [I!;:'""w s '0·· '''''4' ). 1;!··6J;.,t:{ji

~~~~"1 It - .. l . J' ''U_'I;~'''J

Cetakan iPerHul1l :i 995 Cetakan K·ed1!ll3 (ed:usi re v!usi) ~ 996 Cetakan Ke'~:iga" Nove.mbcr 2003

H:a,1j;: Ci pta .DiIJllIdungi, Ij):ieb U[ld~m:g~uJ.ldang

D; I ":Ii ii"o:!i ir'IIg. '_.:..,., tn' ~·'·I'IfrI·L;I'''' ... ""..""" ne' .. 'Iio.. .. nva 11- • ~ ·~t ~~~ ,-: uu !!!~.~liI,6i!..;lIIL, .r-- ~~I,~, II·~:~""':'" l!:~,l~~ -.-.,Il I!Jn _'.j aj\

i si bllk[jj i nl sebagian .iU ae se I om h n ya dal am be r11[uk apa p~ir,li lanpa izi n tertulis dari Penerbit

'D'" A'" 1,"""l.!'"I' '\- 'II[) '( 8"1'

.,1,1,,_,' :"', _ :,~ 1 ;-.-. J l~;\ .._.~~ 1_ ;

Daftar lsi

•• 111. 'iii".' ~ .111 !11111!!1'. iii.,. ill. III. '. ~!ii ."r. ~,,~,~ ~ + '!, 't.~, '! .. ~ .1, ~

Ke-SfP uk amn B e f'S~ rna Ke P:l~: 3 D ae rnh 'I Sl~ me w a Yo g y ukartu ~ In wa Tengah dan OUb~TIUU Kepala Daerah Tingkat '[ J 3. W,J

Timur .'. ~ . . , . . ., ., . . '. . . " " " ,. " . . a, • '. • • " • • '. • '!' • • " • • • , • •

K~ [a Pen g an tar ".'.'. ,_ " " e , " ,. • e • " • ,. • • • , ." " " , , , • , e , • •

D"" I'" ~-11 ~'i 'h' ul U ! i P

Lr-·~. Ilj~J~, ,.111 _'~'=.l~ H,,;;,.,,r,!II' •• II' • 'II '" .... III • III ... Iii ,!1 • , .. "!, • L ... "' ,0; ........ Ii '" III •

t PEl\1AKA,[AN ,AKSARA " .. ", ." ., . '. " ., . , , , . , , . '. , .

A" Aksara Carakun dan Pasanaannva .' ... ,"' , e ; • "" • '. ,"'

~ ,J

B- Aksara ~~h1Hla dan Aksara Pasangunnya .. , '" , ',' " .

C. Aksam Suara '''". ' .. , . , .. , . " .. ' .. " .. " .. , .... , ..

D "A ksara R e kaa n d an A k sara 1'30 san uan n va a, ; ,_ _, _ , ; ..,

~ ~

/J" Sand Jr1 can B unvi Vokul (SI,JfJulhun ~'(Ui 5\nlra) ,' .. ,

._. J ~.'

I S anda Iln al] \rulu

_" .. ' '~, C,i,"",1 &_- , _.' '_'_' ." '" • , , • '"' •••••• " II, " • , " ••• , •

" S "'I 'I' ('~"l 'I~' '" .'~ -I~' ,I) ,;otJ':'~i ,l/

,... .. I !lll . ill Ii. " III b- illj, I'~' !!". _ .I (::_, " .. " • • .. .. • " • '" II ::: .. .1, •• •• LI .:. LI = .I, I: '" ,II

3 Sandan !.!L.ltl Srtl:,u .. ,,,',,., .. ,',, .... ,', . , _., .... ,

~ - - -

-=1. S'l~"~J'I'l eun Talin i"

r '~. !;! ~ 1IiL~. II' J t-.J!L. l~ ,II ,. I,'': . ~:I.~ .. II • • • .. • II, II • " .. • • I. i •• ,. _ .. :, ,I.

" Sandunuan Talinv Turun»

,~j" ~lL'H."h"II~"_"',,, J'tl~! ~~"1 ,J,!..oI: .,~.,,'S "., •• ,',., •• " . _ ,., .....

B. Sun ... :l,;lllf~in Penanda Konsonan PC,I1U!UP 5 t1KU Kara (Sr.fJ'rdhan'gun Pan.,rigegiJ'Jg n undo) ' .. ',., ..... ""',

'1, S' •• ~i ~"'Ji '~1I'1 P ':IIJ~' 'j~' j'i~,','n''"'a' -,,-

, , • i;,!, ~ ,!-....,',.Jl~'" _;..!l,._,~ ) ~ i: " j ~'._ Il • '" . '" ; , '" • . . . .' " . . . '" . . . '. "

'~ ~, or.'

v

VH

rx '11 ~

.5 :1 n 13 16

18 ] It)

:19 :Iq,

2]

2" S aodangan Layar . ,i ,;, •• i • i. • •• •• •• • • •• •• • • • •• •• ,. •• ,.. 24 3 .. , Sa nda ill gan Cecak '.'... '. . ,'. . .i' • 'I. • • 'I' • • i' 'I' ..' • '.' ~ '.. 2 s:

4., Sandang . .;lo Pangkon ~ .' . ~ .. ' '.' ~ . ' ' '. i, ~. 210

]Ml PENA,ND'A 'GU'G'USK!ON'S'ONAN . ,i, ~ i .•• ~ ,i .••.. ' • ' .• ,I' 29

I L C'a k i'a . '. • '. • .' . . ,i, • ,i, .; .' '. • " • • ,', • ,I, .. ,I, ~ • .' • '. '" • .' '. • .. ~ '!' 219

2. Keret '.' ,i .i. " i • i, •• ,i •• i ' ,i. 'i •. ' ,. ,i •. ' 3,1

3,. Pengkal, " i ,;, . " i' " i" • " 'i " i' .i, " '.' • a " •• 'i' " .. 'i' ,;, " ,;,.' 31

4.., Paniinga» Wa i" i " i' ., . " • i, ..•. ' •. ,;, i' • i, 'i ,. ,;, ,i' ..• i • ,i m i :32

.5", P'anjingan La "';' ' .. i' ,;, '. ,;, .' .' '. ,;, .• i ,;, 'i ,;, ,i' '. ,;, i, ,. •• 32

lV. PENULISAN"KATA a •• ' •• '.' 'I, • ,I, •••• ' •• ' ••• , •• ,I • ,I, ",, 33

A'!' Kata Dasar !I' 'Ii: ~ 'II!' ;F. ,ii, ;Ii ,II' :I! i!' -I! ;!' !!' '!' '! '!' !F. '!!' !!' . ., 't; '_, ,I, tIii ;Ii !I' .., ~ 'I!' !I' f!;t! '33,

B Kata Turunan . 'I' .!, • '.' ~ ' •••• ' •• ' •• ' ••• ' • ' •• ,! •• ,!, •• '! • •• 36 C. S ingkatan dan Akronim 'I". '.' •• ' •• ' ••• ," ' •••• ' •• ' • ' •• '. 43, :D. Angka dan Lambang Bilangan ~, .. ' .... ~ .. 'j ~ '!' • ' •• '.' 44·

V. PEM,A'K,A,lAN TAN'OA 'B,A.CA ,i .. '! • '. ' •• , •• ' •• ' •• ~ '! ••• '!' 49

A,. Pada Adeg-adag .i,';' i " i, ,i ,;, • 'i' • i ••• i " • ,i • ". i • i' . " . ,i. 4;,91

Bi Pada Guru dan Pada Poncak ,;, '" ",. ,;, ,i .i .i, 49

C" P ada Lingsa ." '. ~ , ., ,! ~ a • • • " • • • +. " ~ , '. • e- " ~ e- + " ." 49

~I. Pada Lungsi .. ' '. ~ .. '. +. a +. • " ' •• " a- +. " • " •• " '. ~ , • ' ••• ' so

E, Pada Pangka: '.' ", . ,. " s- •• a •••••• , • ",- '. ~ • ' •• a •• '. ,,'. .51

F~. Pada Gedhe atau Pada A.g,eJ'lg • '.' . .. . .. '. ~ . .. " "' . • ." • i .5 2

ia .. .Purwapada, ,Mtldyapa,da dan. WQ.sQnapada .i', ,i • '" •• 55

VL PEN'U LIS,A,N 'UNSU'R, S'ER,A.PAN . ' .. '. ,i' •• 'i, • Oi, • ! • 'i,' ,5:8

'-V~ ill -D'" A' -Ff"-:--:-'A -R' lilU" S' "'T'A- 'K'A' 16_.· .. ' 'III,:

",",'jl "f! ____:_ .. _ .. :-:'."-,___:, ; _.A.~; .... _ .f·I . .:.._: ,:' . .- .·.-'~:":__ .. I.<: :'-'-" '!I ~ '.' ;t; ·11· f! 'Ii '!I' '" 'il' ;f. '!I' ,., .11- '!!' !I! :!' !' '!' .; '!' '!' !!' '!' I.' '!' .11

G.'Ui"R~,"iI!:'I'R'N:"UI'R'. 'K" E"'P'iL '" 'DI' Ai'ER" .l,H '~S':"':T'IM',·' sw ' r ",,i, y-"O''''''G'~,vAl'K'''''' t U"I'Ai,

" '_ ,~ __ ,_ ' I "~' ' , ",' , ",E.!_ n,~,A ,Mo, ",~' ,n , .. , ,iii! '~, ,", ,1:::;.'" R ",,',,' ,"~~ I, f'l _ ' ,il. Ji\ ,~ ,I""

I A'lIl.t T-' iii!" -N" G".' A' H' D' A' 'N'-' 'G' ,~, ~U' -'~IE n 'N"U'R'~" "K-"E' 'PA' LA',', 'nA~ E'[J i!., 11'1'

~~,.n,fl , iIl!;", i" ,~ ,,' ~,D, ~ a", ,-'~ ,-,'_ ~< ,', ,i:J"~,I!;\J'I,,I:1

T:INGKA:T I JAWA TI'.r.1UR

NO~1:0:R: ,214/119'1.'5:280/1996: D:[Y

NO~lOR: 430176/.1.996 : JAWA TENGA,U

NO ,rv10 R: 4,J,O/505'2/03 11.1996: JAWA. T'~"MUR,

TE'NT' ~ ~'A- 'NG'

:'. ;',_ I ,,' .;,' .".::.__-':;'

PEM:SINAA,N" P':ENG,EMBANG.A:N DAN PE,LEST:AI~ IAN BAHAS'A DAN AKSARA jAWA

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh dua Oktober seribu Sf rnbi [0. n ratu S sem b i I an pu 1 ub en am,

Yang bertanda tangan dw, bawah ini ;:

1,. PAKU ALAM VIII G ubernur K,epaJa Daerah Istimewa Yogyakarta;

1!I;or_ •

2. S U V.l A R D' I '0 ubernu r Kepala D uerah Tfun g~ ka '. I 1'~~lc va Ten gah

,_~, '-' ,,)II,w,W '" .ii I'~,!,,; tI,;!" '~

), M. :BASOPI SiOEDI:R,M'AN: Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Masing-masing mewakili Pemerintah Propinsi Daerah Ti ngkut I setemo a L

~

- bahwa Propinsi Daerahlstimewa Yogyakarta, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Jawa Timur mernpunyal kesamaan yaag tidak dapa t diplsahkan dalam penggunaan Bahasa. dan Aksara Jawa sehingga perlu adanya upaya pernbinaan, pcngernbangan dan pelestarian Bahasa dun Aksara JU'V:l secara bcrsama dan terpad u;

bahwa untukmen indaklanjuti Keputusan Kongres Bahasa Jaw til I dan d a lam ran g ka pern bin. ann ~ pen gemba ngan ,( ~ an pe-

lestari an. B; ahasa dan Aksara J awa . secara terpadu maka peme.rlntah. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta~ Pemerintah 'Pro",' pinsi Daereh Tingkar I Jawa Tengall dm Pemerintah P'r;opinsi Daerah Tm,at~'at 'l.Ja.wa'Timur sepakat unt·,~,l~ meng·adakan Kerja-

__ ' I ,"~. I , ,_. _.", r," , __ - ~_, __ , ..::._-_. _ ~ - •• ,.,' .... _'

sama dalam pembinaan pengembangan dan peles:tarian Bahasa dan. ssstra ,J',awa (Kbususnya aksara Jawa) dengan ketentuan

sebaga i; L ..... ...::;'II~ -..-n.;; 'iU.' _~ eenxut:

Pasal I

Bidans .. bidang yang dikerjasl!l11;ak,an me.Jip'ud: am Pemblnaan Bahasa dan Aksara Jawa;

b, P,emasy,arakalaD Bahasa dan. Aksara Jawa;

c. Penggunaan Penulisan Aksara Jawa sesuai Pedoman yang disusuu

P'asal2

Pelaksanaac k,et,e:lltuan dimaksad daJam pasal I Kesepakatan Bersame ini dilaksanakan seeara kordinatlf o.leh Kantor Wi.layah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah dan Biro Blna Soslal Sekretariat Wi I ayah/ Daerah Tingkat ~ pada masing-masing Poo'p:insl Daerah TIngka't 'I seaempat,

Pasal 3,

Kesepakatan bersama ini mulai berlsk U pada 'la,ngg,al ditetapkan ..

·M'.' 't, . , .'2" '2' '0" ·11 .... 11-- b-L .- '1" 9~n6"-

.~ •..... a,~,ang'!li .::._ c:::. .'. ·.LIi.U·· er c:. ~' 1

(ill,ElNUR

'L!"~'b~, ~ ol n.i rib I [j jl(,'irmME-'Ut,t, !'\Lin!Lt\ ~n~MIiiI Lin iii , -'W~

Y~!iI.ii 1:01";; ~Il. ~~n~~J~n,

m.l,EltNlUt OUBIJU\U

,ICEFALl IDtAERA:H TfNGKAI I KEPAtA,DAERAIi l1N(i:t\Al i

JAWA 'NNG~H JAWA "l1]MUR

D 'KU' L ,. ~.Ii -V-)'IiI'il' !ILA .',_ AA~":I .... ,U

K····· A IT 1 1,1 PE:·NIG··· ·· .. AN·····T·1A. ·R·

_,···.H.,:_',8. ,., .. - ]' .. ,. ,r·".i·,n,·-·

Salah satu harapan yang diamanatkan olen Kepetusan Kongres Bahasa- Jawa 1991 ia'~ah agar pada Kongres Bahasa Jawa 1996 telah disusun dan dibakukan pedoman ejaan bahasaJawa dengan hurufJawa, Melalni proses pembicaraan yang panjang, pedoman ejaan yang dimaksudkan itu klni telah dapat diwujudkan bersamaan dengan dimulainya penyelenggaraan Kongres Bahasa Jawa 1996 di Batu, M'alang. Buku pedoman itu diharapkan dapat dijadikan pegangan dalam penulisanbahasa Jawa dengan huruf Jawa bagi masyarakat pemakai bahasa Jawa, baik yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Tlmur maupun yang' berada di luar kesiga daerah itu,

Buku pedoman ejaan tersebut disusun dengan berbagai perubahan atas pedornan lama yang sudah lama pula digunakan. Dengan berbagai perubahan itu dimaksudkan ag,fU' pedoman ej aan

Y- 'an g. baru 1" ,,"iii m e n ia di lebi l~1 sederh a··"n-Ia d ':11 11 a ~11: c .. ar t'; lebih m ud- ~ilh-

U_l_, .-' - . ,,-&, I IlLul ill J' 1.,- J_J _. _',:_ , ,W,~ . ~ I II! ~l~. J~ '. _ " .• Aui. __ " '.. ,I, _: IILJ III I , " _' ,lUI. r

dlterapkan dalam penulisan dengan huruf Jawa, terutarna bagi gen e r,-a··s:; rn ud a 0··· •• ·.,II.a,h, karena .. itu, penyu sunan ·p~le· . d .. oman ejaan baru 'i

. ,_,_" ,', ,,1. I , IIU· _ !II, . I~,"", ' 1 •• iUUi._ ". I lIi, ''tI _\".. . _ ,1M· Q_" '. _.. _.... u,.Ur, Vu,

- _' - I. ...:._.

itujug .. a bertujuan agar generasi meda tidak makin menjauhi huruf

Jawa,

Hal yangperlu dlsadari ialah bahwa penggantian pedoman ejaan lama dengan pedoman ejaan baru dabl!:m suatu bahasa

rux

rnerupakanhal yang wa] ar, B aha sa Indonesia pu.n te1 ah beberapa kali mengalami pergantien pedoman ejaan se m,I,IC am, ita. Merupakan hal yang w'aj,a.r pula apabila pada tahap awal berlakunya pedoman ejaaa ya'ng' baru ltu, banyak bambatan y~ang akan dibadapi..

Akhirnya, mudah-mudahan buku pedoman ejaan yang baru itu dapat menggairahkan kegiatan tulis-menulis dengan huruf'Jawa bagi masyarakat pemakai bahasa Jawa, terutama bagi generasi muda

Yogyakarta 22 Ok to ber 1996

- 0 . - - _, - --" - - . - , , "

PE.·.···NII' D,A' '1M':: U· •. L.,U-A~ .·NI.

I ~ ~'= ,_,." _ . ..'._:, " ,i

Pedoman penulisan bahasa Jawa dengan aksara Jawa, yang pertama kali diteebitkan secara khU8US, berjudu] 'Waw,aton Pa.njeratlpoen Temboeng Djaw'i ma"wi Sastra Djaw! dalasan ,A ngka ~ Pedoman Penulissn Katal awa dengan Akara Jawa dan Ang:ka" ~ di samping terd apat Paiokan Bab Pa noelise ,8 asa Djawa nganggo Sastra Latin ' Pedoman Penulisan Bahasa J awa dengan Huruf Lat ln (n~ewal'on ."., .192 6)~ Pedoman itu d itetapkan dalam Poetoesan Parepatan Koemlsi Kasoesastran .~ Keputusan Sarasehan Komisi Kesusastran' dl S riwedari, Surakartadan direrbitkan pada tahun 1 '926,

Kementeri an Pengaj aran ~ Pen didikan den Keboedajaan, pernah menerbitkaa baku tara bahasa Jawa dengan judul Karti Basa, Djakarta, I 94!6. Dalam buku itu, pada halaman 245'~258, dtmuatkan "t P atokan Panoeli se .Jeln boeng Djawa nganggo Aksara Dja wa santa, Angka", 'Pedoman Penulisan Kata Jawa dengan AksaraJawa serta Angka J. dan n. iadahala m ''!ltif'li 2.~9· .• ·I_~:1cO, ... dirmrark ... an "Pa tokan Pano .. ·· iellse

- .s- JI\..!;;C, J . ~II r""'" !Ill, ~,~y,. " IW''!' . .JI. ~ ., ·"nY"," _~., =. v_ ... - ..

Ternbeeng Djawa nganggo Aksara Latin", "Pedoman Penulisan Kata Jawa dengan Huruf Latin' ~ Pada tahun 1955~pedolnan penulisan kata Jawa dengan aksara Jawa dan hurufLatin tersebnt dlterbitkan terpisah dengan judul Tatanan Njertn Basa Diawi, ~ Peratnran Menulis Bahasa J!3JW,a,',~ oleh Tjabang Bagian Bahasa, Djawatan Kebudajaan Kernenterian P,P. dan K", Jogjakarta .. Terbitan rerpisah iru disesuaikan dengan Ejaan Suwandi, yang dltetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan, tanggal ls Maret·

:1,1947, No. '264/.B'hg-. A dan tanggal I.S April 1941, No., 34S/Bhg. A beserta b.tm',p"ir,aMya. Dalam buku-bnku tata bahas a Jawa lainnya pun, ada. kalanyaterdapat orai:an mengenai teta tuns: bshasa Jawa deniM aksara J awa, balk buka-buku '£a!ta bahasa J awa susunan cendikiawan bangsa sendiri :maupun bangsa lain,

Bahasa Jawa adalah salah sam behasa daerah yang. merupakan bagian dari kebud ayaan nasional Indonesia, yang bidup dan tetap dipergunak:an dalam masyarakat bahasa yang bersangkutan. Bahasa Jawa ternyata senantlasa terus .. :men,elVs :men,ga],ami perkembangan, seiflmgga ejaannya pun perlu disesuaikan denSM perkembangan tersebut, terutama d 311 am, penulisan aksara J awa y,mlg makia tidak

dike q'~-l! '11-'" " ,~" .... '~"',fi O"11~h' '11"'ar-AnQ ~'t'-- 'D::~ -atii 'he ididikar dan

i&'...;n.A", Olle, __ , muy.U,Mall.c·l'~ ;:' xarena nu, ·U1.· ~ r1cn .L'.l~an ' .. an

Kebudayaan Propins! D']Y pada tahun a,oggara,n '199<2/1993 memutuskan ditet apkan pe nyelenggaraan kegiatan p,cnyus unan pedoman penulisan aksara Jawa, Kegiaten tersebut d.i samping melaksanakan Program Pemerintah dala:m upaya membina dan me nge m bangkan bahasa Jawa.juga unmkmeolndaklanjcti kep'tl,tusan. Kongres Bahasa Jawa m 99 l , y:an,g diselenggarakan di Semarangpada tanggal 15'-210 J uli ,1991. yang lalu, sesuai dengan Rencana

Pemban Olli'}i"lI,'!li1j'ii L' ima Tahun 'i!o,.-.:L, '!:I, 'p' 'V":,"

. I~ II I -." , I~'~ ~ II'Q~. , _-: ~J., J 01·" r, ,w.:-~ :.... ~~:~'A,~ .. " . !Ii

Masalah y.an,g dilhftd api ,MEara lain ,adalah: penyesualanpenulisaa

~- bahasa Jawa dengan aksara .Jaw:a"d.an aksara Latin, penulisan katakata sera,p'Wl dari bahasa serurnpun dan bahasa asing.dengan aksara Jaws, penulisan bunyi.,! dan 'Ii;, penulisan bunyi yang ucapannya bervariasi, dan penullsan singkaran kata,

Tim yang dlbentuk oleb Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Ishmewa. Yogyakarta dengan instansi terkait telah menyu,S,llln r.ancan,g;an Pedoman Penulisan Aksara Jawa dengan isi p okok p embicaraan mengenai: pemakaian ak sara, pemakaian sandangan, pen andagugus konsonan, penolisan kata, pemakaian pada atsu tanda baca, dan eenollsan unsur seraean Pada tang·'.·:@'a'i17clan'1,8

,F II:'" ,.-0

Mel 1.996 di Hotel S ah id Yo gyakana, u,~hth dilaksanakan sarasehan

'1Iio.

yru.l,g menghadirkan P·3.J1l ahli bahasa J awa dari Prop insi DIY~ Prepins i

Daerah Tingkar I Jawa Tengah dan Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa Tirnur dan. menghasilkan :B uku Pedoman Penulisan Aksara Jawa ini,

Pernerinrah .P.roplmsl Daerah Istimewa Yo gya.k arta, Pemerintah Propinsl 'Da,erah Tingkat 1: Jawa Ten gah dan Peme rintah Prop ins i Daerah Tingkar I JawaTimur te]ah sepakat memakai buku .. buku pedoman ini untuk dijadik:a.n pedoman ejaan yall,S' berlaku dalam mla,s yarakat i

Dengan adanya pedoman ini penelisan dengan aksara Jawa

d ::1"1 iI"a' FflI,:r!~"'''!I,n lin' er'ilJ":'1iId~; lebih sederhana lebih mud a .!!.., serta 'mjllii blh , ~"q ;k- dan .IIJJ ~-,~(.lI.,rl.~.d': ~ ~ ._. _I rna 'I, ,11i;,.11lJ W:I seoen WlbI.i: ~ ~ ~ I~'" ,il '11 .: Ii ~ i:f n UI W!i.. :'~ .' I!JJ 4lill_'u :,

kerj asa ma.ful.~, merupakaa ~,angkah awal pembinaa 11 ~ peogem b angan bahesa dan. aksara Jawa di dahlin keluarga, sekolah dan masyu.raka£. sesuai de,I1IM acuan Kongres Bahasa Jawa M tanggal 1.5'~20 Juli ] 9'91 di Semarang, sekaligus merupakan sumbangan pernikiran dalam bidang bahasa dan aksara J awa pada Kongres :8 ahusu Ja wa Il ~:an,~g.~J 2.2=26 Oktober 19916 di Baru.Mulang, Jawa Tunur,

Yoevakarta ".Q>< ktober '1' .9' ·9", t;.

,I!, 'VC;!J 'i.I. '. ,I,IL.~ .. !, -- ... :..c .. ' •. I~V.='bor .iI .. _ .' U

- - - - KS--

l~ PEMA,KA,lA,N A,'I'_ARA,

A. Aksara Carakan d,an Pasangannya

Caraka n (abiad JI j,'OIi'W' a) ya ng" rd ig un ak ,!Jj n di d" alam ~ han b' ahasa

',,' - U JiU\u .. ,: ~ .. -::' ! .. ::J'~'~'" ",,, .':_ , :....'.: I'> '. I IJ'_~I' "," ',,":> IIj,JIIIIl I~I :--iiI!.L ] -,_" ., ::_. " .. (;it. 1111_i ~J!U_: _:. __.: .,1:. _: "1."':_"

Jawa pada dasarnyaterdirl atas dUB; puluh aksara pokok yang bersi fat S i 1 ab w k (bersi fa t kes u kukataan ),' Mas i ng ~ mas 1 ng, aksara

~I_.. 'II.. • ... ~ .. , ",;,:1... • 'L berf ,i

PO~OA ,me:mpu:ny3;l,~.sarapasan,8,an~, yaxm BAsara y.an,g OC' - ungsr

untuk menghubungkan suku kala tertutup konsonan dengan suku

ka.ta·berikutllya,k~~~li s~kukata yan~ te~~~u~ wigny~~ ( .) .)..

layar ( ~~ ).~ dan cecok ( .:.,. ). Berikut ini adalah aksara pokok yangterdaftar di daJ am carakan beserta aksara pasang1an.n,y,a, (nama. aksara diletakkan di depan masing-rnaslng aksara pokok),

, 'N,' a m i'lio. A' ". k " ,~~T'~ III .A .. ~'·.II," sara

I ._. ' .. _ .u' ,"'"' , . ~ CLI g, , .. l\.,&JiI~ ", I

[Aksara Pokok I' Pasangan

Pe m akaia ·n:· d a" lam kata

_ ,,'._.I....::......:'~, . ._ ,1,'.',,1,:, .",::", .·~,I. iI\,.~, ,_'_

II - r I

! ba run ,; ., ~ ,~

1

II il

I

aben.ojen,g'

-_a_ .... ~, run II: III n-n .-.J11 ~

"b-,' erh - adapan ' ~.~. _,~~ •. ~ u:~ __ ;',

arek-arek

IlJ1l , ... t"llll<1l ~"'-I <n B{fl~ .. " ·· .. 1.·

1-, . ._ . • I .' '_ _. . '. I . I, I ~, I II

1,1 ". "

"an ,,;:< ~- ... -a" n""'t. t

'U:...,_aA.""'" ,. :I;~drii.,

na

ra

ka

Ii iii !Ii

'!II 'II ~ "11-.-.

, 1

,I_

.~. n.ll I

. -. ~.,~~

eaton camas

fLlJ, ruJ 2 U fEIIi ~

"calon camat'

cepak .. cepak

~

tuI Wi. A..Jl1Ll«l~·· -'. -.-.~.

. .

.". '. I. .

'b-- -. rsedia' ,,:eE..'~ ~'I," i,

o

enl c~nl ~lL-n1

I " 'I •

I 'b"' .. 'Il~, h'

: " laya, fU1(a:.

racalc-r,aca'k

''11 QJl, Il).,,} QlJ. ~ OJ

~I ~ ~

"rata-reta'

,_

kap.uk kapas

11).01 ll1ii n-m [ILl nn 11 . -" U[~ 'O~

~ kapok kapas' kawak-kawak

I ,1).Q1 Cl» MIll lUl om 01

""" '0~

! 'tua-tua'

I . . - - -

6-

,

da .

,

, .

sa.

:1

:

"

II

II

,. ~.. ",.,. .•.. ~. . _ I dados darnel

~. C"\

na , IUl 2. '?! [tEll ~

" sere otk - t;

m:~rli;<p, kan

do Ian - data 1'J'

IU1IIUl ~ '1lUI '~. 'jalan-j alan';

tab« tatu

nmcSl~~

• bekas ) uka'

U"III .~

"0-'

!Ii '" iii ,1

.: ::

"'" .: ....

tapak: tiias

·0 _

IUlI!51l fU) MIl 1[flJl rul_ A:

.. ngl_ 'ui

t,~I, -

'bekas, peninggalan'

saben sasi

a Q D.J1 (L~ .Q-n 41~:

'setiap bul an 't sanak sedulur

C\ I'

I~ IIH] M11 ~'~' -~~ fanil.U~,'

,

wa'tU:'K.- wa tuk

U~I~I~~

'b .. ~I~ bat k'~'· c. il.tUL -, ,3 [U,_

h!rQ S is wica ra

o ,01

£Ul IDJl ~ 100! <n

'pa ndal bicara'

I I

]u

I"l

dha

n'IIIt'Iii ~!II'L.JI,

I I I

~,

,I

!frIi.,tIi 1,1 A

t'~11 ~l '" ~ ~.

, I'

,I

GJI

il "beliun,g;

I ~

j a ft.f1t' ! ~.. len jajal. ~j'tdal

~,~~~nurol

en, vi

,I

,',

pane» 'pal"

, '£]I

U'04,..a~lrn

" a' ien padi'

p"!n~,~, ,I':,: ']I

P~ ~'a·' r,n cet 'p";Q'" na I'"

L .,.:.I'!~~: :'-','1. ·',Ii <til'

~:C')~~ ,,-, ,,,-

lUI 2l'l151l ,~ IA-O aeq,

'tetap panas' dhawl:Jl .. dhawuI'

1[: flI UJJ" ,,', 1£rlL.I' I~ __ ' :', ,CI\JI A

I, ---Q .1. ',. ~v~IJ

. ~ ",

" 1''''11 'I ,(!! - if ft'!ij a f' (I, I" ji'

Ii.. t.~U', '~*:~'-li,

tarnat-lamat

au Eft 1t5Jl: m..JIl~,f), 'lI~ v~

"sayup-,sayi~p ,.

lam,~'k lunan,g

I,

~,

'I au E.Jl n.m fI..Ol

I " "',U:',m.," I "

'n.ylan~uk jantan'

'I

'coba -coba'

ya

ny.a,

ma

iii 1111 Iii1i '

:llUu'.1

!:

In-ilil i:

,

IL"'l111 Ll' i'l IU "meneabut nya,wa'

~, ',," 'I m'lanuk,m'anyar

(_) , /

, 11°,11' lWIiMD IL,n

i - -"U'O''''

'bunmg manyu'

man:s,gu't"'mlIn.'ggW lin 'fJ11~, osill '11ili~

Ui t.J 6'

"m,enSlJ1llut"':angBuk'"

I ,gtJgap-gag'ap

.. ~, 101

yakNt ,as'a't!

MIl Hrli ~., [lJl1 ft..Q,.~

,n IJiUII Q~

"yak:ut bua'tan j)

, yakln ,.,;ektJ

II . "Q_OO,

!I ,1lIJiI1 nm ""I:(I""_'--',, D;.W,"" ,'.1, I '.

RJ1.n ....... '"

'W"'I, .. ln beaar i' -'

~-~I ~1Il11l.",

nyam:ut~,nlam:ut

,fL.", "I~'~

'jauh sekali ,!

"":'A,I:.'~I't·" ,MiUill," 'UI\i!"j1 ,,. !I1.I., r ~(J" . "·'f.J~rJ'ir",

- -

-m em I~, """.' -m LA.DI

-m vi

'meraha-raba'

: ,gagak ,,.alok

'I

, 'rm rm tallt.J1 ~."II'

-rn U~

"ga.gat, buas'

'ba

I'

nga I

'.'!t,!I' CD

Ii Ii' h I:.

• ~ '. C'.' .'.r;>. "

tnas-tna. .an

'I !~~ mm lM11 ~

. -W~-

, 'buru b uru 'I"I-ng'l"n me- m -'jI:I!g"QlII'1Iog"

~: ."". iJ -- I~ , : ... :. _.1.1 ; ~ !~:I '~'.:: - ~ , "I, I:. I] 1\ot,I_:~'I~!I!·~;:,·.'

ng,alak. ngaso

L'~ 1[H11.~;-.,-;; 1l,1lJl 2

rLi I

~'m,engadak, beristirahet'

,ngadeg IJ~galuir

- _~P,~ cCt/'

L"'l, I[U) llm, ,Il-{I._ - _.,' ,.11 L'01,

"ben1ir.i te gak'

I'

C·.fl·t··, ... tan ,~, _ " .. 'I4_~_-.:",J~

(1) Aksara ,pasanl~al) ha (..~!), sa (.~),~ dall.pa (.,.,-.11) ditulis di belakang warn konsonan akhlr suku kate, di depannya, Aksara .-_-. -', -- ,-:-.1:-.·',,--·· C.c· d··';".· ··bc- .. ,t-I .•. - '".,...-;II~t- 'l-~' di bawah "'I'''-pasangan seiam yang mseoutxan nu ru U .IS, roawan axsara

t·, .. ·· -. '. ,;'1'·' ',- "'Il\,"'h~'-: '-. uk Ilk' iI'- ~~ de 1.'- n ·.':-1

. ,onson.arn, ,W\" If SU . U ,tlll,a ul " e,p3 __ ,nya",

(2) Aksara ha (nuni )." ca ( nn ).~ ra I( rn ) J 'wa ( lUI )., dha ( IIUlI ). ,ya (l1JlI), t:h'Q (IGl )" dan ,nca (rL,) adak dapat diberi -aksara pasa,lllan at au tidak dapat menjadi aksara sigegan (aksara

11",. - '.'. . - '-c .. --:~ kat -)' n--:':,"d:-ilic - 't...;< ~ ~,-:,~ ,;,;~ .. ,,oc' .' - ~'·'·_C.' -,

I!!JJn so na 11, penutup SUl'I;U ,ata,_"l ',' ararn ~lalUU axsara stgegan

ba digandwigny,a,n ( , )~! aksara ,$igega,~,l ~a digant~ iayo«

C' ,/ ). ..,.1"""'!!'li1"'<::l;.~~~'~,Ll! -.:', c·_ . .AI~ --C_!!1; .-IIl'C· -epa'. J: •. (. '!I!!i' ) .. dan 'h' l!:Im' n"'r tid ak

I _.,,,,, iW!i.,~,~.i;i s,'gs;;g,un ,nga ulg;~n ;i,.i" , ' ~ ~ ~:Il_ •• ~ ,''t- 'u;, . ',~, ,rb u' _ ,_ : ....

10

ada suku kata Y'BO,g be(lkhif' sl~geglJ'I, ca (QJI ), WQ ( UI ),. dha ( ILll! ),' yo ( ft.iUI ), tha ( ~,: ).

Contob.:

(a)1 Pernakaian wigny'an ( :~ ) sebagai pengganti aksara

s.(g,e:gan ha ( Lt!!ft )

gajah «tTI1 I~. ,. c·gaj.ah'

L l .IL ,1.. ....... '.' ,"

U'O.IQ'Q: DiJ' i 11:." t: 0l..JI1 ,~. ~nang

I - .'

I

ca hy,I(J" QJlI '.' MJ1 'cahaya.'

". .),

wahyu tUI, ruur, 'wahyu'

(b) Pemakaian layar ( ,.~ ")1 scbal~ai. penggand aksara s'igeg'an ra

(~)I,~

mayor

k: .,

ussr

ksrsl pawarta

. . ... ~

,l'I::'fiIII1ftA[. ,n. 1111;.J11. ....U'IUill

Q/

I~'~I

~-I~I' nn·

'. ' .• ....,1.

/'

11l1I1 . ftJIlSll

"k U'PI'III" '" ...... .I!~'-

( ) P· . "",t. ,', k- (.. I¥) b ... . .' """I... ~ .

. C,' Pemakaian ceca .. ~ ", ..... ~ ,.1 se··.:agu penggann u..sara, sl.gegan

n:ga (R:.'.'.11I i. J

!V~

~

bawang L~ IOJ)

garin'Q.' _. . -,0

ringkes pinS'gir

"'k!ering" "ri.ngkls. ' 'tepi, ,ping;g if '

B. A,ksa,ra Murda da'A ,Aksar:a. Pasan.pnnya

1.;, Aksara murda berjumlah tujuh bnah, yakBi: ron (na)t tHU (ka), AI'..:n (la)" IfM(···· ,) .• '!!IlL (p'a) -. ~ l(g" ..... -)" . ~ (b")"

'''''Y'I I > .. :, _ '.sa. c;' 'I'''''''' , 0lJI .•.. ,'Q.;....... '.:''0.'0'

2~ Aksara murda dapat dipakai untu:k menuliskan nama gelar dan nama diri, nama ge,o.,lf3.fi, nama., lembaga pemeriatah, dan. nama,

lembaga berbadan huku m,

3,. Aksara murda tidak dipekai sebagai penutup suku kata ..

. Berikut in i adalah daftu aksara murda, aksara murda' pa'sa'ngan:~, dan eontoh pemakalan aksaramurda sena aksara murda P'OS:C,'N:g-

( • • ,,,,t,., d-11 ."",'I .. '~ ... , d- d ")

annya nama masmg-masmg azsara 1."JJJ,le~an '_.1I.,e,pannya.:'~

- - - -

- ---

Nama I Wu~ud.' Aksara M,,'" ~·'-yI":I,I!

. . '.' ,J ," - - - - -- ,ILU1U a: 1

I AksM"',"'.·':-u~'rd~~ i AbM-, ,~. -1:~d,I,;,! Pasangan I C'ontoh Pemakaian

I _ _ ,'" ", ur 'lilo

I . na

ka

1t.AJ

Il-QJ-

,

,

a

,lW\QlJIl~',.'.·",-,_:- :-,:,rlJI,"-_'_ I~II~

,', 1 QII,

o • .~/

Kabupaten Kudus

~L1ruJ " irlS11,~~;~

Tawangrnangu

'la,

sa

,t.;

. ~ (LI11tJiI ru:;~<'_

, -

, 1

TUW,3J!1 Tantri " -,-, 0\ Ift¥l" lL1 ,I, ~ '_ -1_1 , ' j'_

-.U e» I, ,1.::._

Sasr,ak,u8uma, -'

irm'e;~I~UI

I Kabupaten s ampan.1

I, _, ~,

11KUn...1U~ , nsn t,iU -II

I Pangeran Puger

,~/

U I' L, <n lW11 fj(Q

Ii

I

ga !11\JI

ba I~~

U I ....... ,

'" I

Pangeran Pe'tit . .'.

I'll... " ..... liII. '"""Ii 1i""'Vli, ,jjj, I~ ~ii'iL~1 A .. I'1Ii"i~ .. ' '.-

tl....l1l; ~ .... I!!I ., I II 'If='iI.iI ~ 1,n.'II. ~~!I II I

I . . . .

Gusti Gandakusuma

. , . Q,. ... .. -. . .. - .-

~fMt flU O£, ~~rt1Il

Gunung Oalunggung

~o;ruI~'i

Raden Gandamana -

en ,,·.···lllI. !!II-{lI .•. ·~ .. "".B{lIEJ1' 14

I IJLI ,tC.,

, -- .--

Bupatl Banyumas

o

'~j' A.JIIISn '~' 01:,11 ~ l'EJIl~ U 1,·-

Babad B,anyu.wansi,

_ .. 10

~ L"1l ~ CL", rtJI: tt"

IC'att:lt,al'l :

Aksara murda jumtahnyaterbatas, tidak semua aksara yang

it,,", 'd' I f:'1Ii' -:,,;ij! ·d·· '11 .. -." ..... ' •. j:.& .. d I ""f,~":" .. -" ~",J' '.' '0'1! .·L k ...-

I ...... r ,a, I~M ul'. aram carasan ,aL, :1, assara "u~~uan.\!a. <len carena

- - - - J

;t'11 pem iaka ian aksa ra murda t,'I:·d· ,;;;.I~ ;;d' en tik d·,~,nO'~11iIiI< pemakaia Ifi;

:t_l '_"~ : _.l~~" ' __ "I,,:_: :.~ 1.:1. ~. ,.,'''. _.:. 1_·'~'.JiM·':U·· .. 1,_11, :.~ :Ii': .. · .. ,_,I_!I: " '._';;~;I~QWill, ._::_: ~~IlII,~I' .' .. .:~!I!

huruf kapitnl di dalam ejaan latin.

c···· A······ k-'- ,~'i"iI, ra 'e' u ... ra

.' >t, .'-C'·. ,_i;;!I>!A ill .' . 0-,_,,,,,_, i_ .

'11 Aksara ~'U. ,g!III"'~, (aksara S··-'WI·~~'r-'a·,·)1 berfu Im"il'] ah ~ ~ ma buah, vakn ~;;

£ ~ .J~I .~ Iii) _ .. U\~II~, .'._ A, W" .. , i IrJ~U: =:» .._. .1 J _ .,[ ItA, I. ~ ~" I I" .::.I!I.I __ ,Il~, J' '_: ''''''1 I _ll!p.

i(j ~(a)t a... (,6)J ll.~ (i)t, ~ (0);, dan i2 (IJ)"

2. Aksara suare digunakan untu,k menuliskan aksara vokal yang rnenjadi suku katactennama yang berasal dati. babasa asing,

U n tu k me '111" perte (7 !l't" pela l"!l ~ ~llj1ii n Va,

'_'_' -'Y'l'"- ~1,I,i~ .. -:, '._ ,J,I_. ·\r.rl 1Y.J:--.,~,'A,!I1J .:' .:- ~-lu,II~~"~'_. ,;,',UI!iI'

3. Ak sara suara tidak d apa t d.ijad~ kan sebagai aksara pasangan sehingga ,81KS,R,ra sigegan yang terdapat di depannya harus

di;"uq,li-!k' Q,'n, dengan pangk on

I nnauxan reagan .... ,' l,iCi,~I".,

4.. Aksara suara dapat diber:i san dhtuJga n: wi,n~afl: ( ~ .. '), layar

(- ;I' )." dan cecai: (. !Iio'-)I

'..:, ''''I!~~ _' , ',_ '_ _ I .. ...:...:" ',_,' "_, l"litulll , . ~

Berikut ini da;ftaraksara soara beserta eentoh p:emak.aiannya, di dalam kata tnama m,asing:~'masin,g aksara dlletakkan di depannya),

c t... 'n ~., .' .- .. U d" ,"1' 'I .. ·t-

o:nto:u .I"",em;uAlum ui .• , aiam xara

a

·6

ki.tu'b A Iq,u·ran.

oJb am IL~Jl OJ ~~I' ...:A~. 'kitab Alquran'

,uhJul s,~lna.h 11.4."'.~, I fR.Jl ~--'-'." .. A-n ,.

- - '1 . - - - .' - .

. .,

~·!!I'Ll-'1l1 snaah 'I' un .. ': I, s I:~ ~',

Will" akU balig

IRJl.lf'Uln Q .~oJh 1IlJI ... ~.,-'.~ flllOI U vi 'Clfll 01

~sudah akll ballg'

,Bm,an,uel'

~JUI'~~~.

'Emanuel'

_.

-. E"--'

-,,' 1,- ".' ,I. 1_ ",_-, • _- :-", I I, .-':'

we/!;),n, Fop,a

IS .0') am 2 I~ .t=.. !n) 'm .~ ,lUI

I~ - . ~

"k - E '

.. 1-- - - '- = ~ a"

'- _·e~ u'uan .: rop_~.

wong Eskimo

,!II; a

- m, ~ ,tii, __ ,1I"i ft, 'C - lI'ri'li !:t '01 .. IIUi~ ... '-. '.'-.' ." .... __ '!~I _.

I ~

·o'raJl,g Eskbnoi

14

I,

'U 1 I~

.~;..,

,Iittan: ..,

'1L"'1l' I\!fl ~ It'!

" u~ ~

'~iklanj

lbnu Mqj(l,h 1fL1l1n;n," ,,~,',I'~!~~: '?

'. 1(JjJ' ."

'Ibau Ma,jan t

I 'WIIS i1ch.tiyar

"~Ll1l.mM

"sudah berikbtiar'

(" , .,

, i()ruant:sas\~,"

wulan Oktaber

i~1JU1 ~ ~,I' ~t IrS(

'bulan 'O,k'Eo'ber'

orga'li otomatis

,/ , , ,Q,

I~ rm !neq o;l , tin t ([JII A5D I~:

'o--:rng; ri, 0'·'0' matis . -, '!I,~~tI ' .. " ,'-' '~ I : ~ Ui. -_: g

'!

.urba;nisasi

------"

,/ , - _Q - ,!!Ii

1il.1 ,ilL." (WIt u I~I e:

'urbanisasi :;

'imam dan uskup t ukh'uwah U'1nat

_ ....

~ KrJIILD '~IU,~

"ukhuwah umat'

15

D, Aksara Rekaan dan, .Aksa.ra. :Pasanga·hJ.n,ya.

I. .. Aksara rekaan (aksara rlkan) 'berJurnlah llma buah, yakni:

A tL-h-" ')" ... {.A',)' Iii. '(' f'a" ')' ,I!;" (. ') d '@,,"("h)

IKn !\:~_,.a ~ U tUza!~ L1iL .·.~va;.I~<,za .~-i.an tnl,g,::_,a>.,

'2.. Aksara rekaan d.~,pakai untuk me;nu'liskan aksara kensonan pada kata-kata asing yan,g: maslh dipetttllaokan seperti aslinya

.3~. Aksara rekaan dapat :menJ:adi, aksarapasangan, dapat dlberi p,llsangan;, serta da.pat diberi san dh'ang an •.

Berikut ini daftar aksararekaan dan aksara pasangan masing ... masing, serta contoh pemakalannya di dal:am kata (nama aksara diletakkan di depenmasing-masing aksara),

. I Nama 1 'Wujud I Wujud

[Aksare Aksara , Aksara Pemakaian di dalam Kata

'Rekaan Rekaan Pasan p"ann:ny", a

I - It=; - .

th'Qlib Ql·ep khutb'Q,h

-. ,', Q, _.i'!;. _

li!I;'~1 i'Ii~I·I!II·n, , R'I~MLil~' .~

tJ:n.'1I11 '.~tll'~t~'!I ~II!! ,r " .1 ,,- , :':"

'I:,: "'_,,' '"

.. ' '- ,_ .

'khatib .... ~ .. O;n 'l!.. .... rl .. hutbah J

,,', I,·~~-u,':._, !~UJIIII~: • ",_1,1:, 'uWI

kha

d,ZI

I'

falya.

. ""

KiI1I

,~

' ....

wo',ng dza.lim ,kesl!d dzildr

,!rlD , IAlI rren f(-:,' 1' .. " IU K df

!"~·f· -~

- I '_

;1 onmg'"zaUm. malas berzikir"

jutlgsitl(! vi,tamin tumrap ka-, sarasan

! , ~_O,'

~ ,~l&",",Moonl~!\~

'1 IlJlC11IU .~~

._

'I "fungsi vitamin bagi kesehatan' .

za

gha

~ ....... '.

. I ,J,. J.. ok" ,~~ I'. I i, ,t!,UI\.U ,:.;" u~ura.n }:o..:U)

Oi, 10 ./

ILll~'Rm' 'MQ ~'i"1(n ~ rk1

,"_ DI

.JJ '2 ffOIl, RJUlI 'fi

('buku :ini berukuran fo Ho'~ zakat tku 'woJlb' ,/tJ'lI ziar.a.h ilu

sun at

'" ,',,' , "a , 0, z,;.,"i

~Mnnm-J1l~u~~~

_ _ _ _ 0 .

MA~ ",fUn ~~I-A ~

~ zakat 'l:£U waJib dan. z],arah ilU

sunat'

as l"~ I' Go. h I A 11 d

.l . ' .. _', .". - ,:', . I,' . " -, _ ... '. .: !~:, >. ".' - . '. '", ... ' :., .,: ,'1..:·:....' r •

_,_o:za.J .a,n ,c,_u.,am ".rna __

;11;" ..... a ~

''11iI 1,TlPl;;, ImuJ m...n 'N'tnJI U,II,(11ii

"II!~. ~,

ij~')iaut~

'~Oh - -r d'-' . 0":' h 1- , ,l\ 'I.., ad' ~ __ azan can ;'-,::Udlm ,rulm3l,

11

S· a' n' . d" .,. n O"~ In 'IF al ah tand a d' 'I~ "" t.~ oi-~ ~""'U1!3 n 0" dipakai seba zai p en '"

:-:, . .'_·:-)W:I~,":t.;1 . ::"~I I;. - .'.: w.u:~ "1_', : 'I_~ ~,,~ j.·"W'i!!O ~I ="=. : . .'~_~~, ~·,:~~.~I ~'_'CI'-'-' ,.;:, .. '~~ i L~;-

ubah bunyl d~, dalam tulis3n Jawa, Dj, dalam tulisan Jawa, aksara yang tidalt mendapat sandangan di ucapk an sebagai gabungan an tara konson an, dan. vokal (J',.

Vo,:ka], (J di dalam bahasa Jawa mempunyai dna macam varian, yakni I,~) l dan .I a I.

1. VQ,k,a1 a dilafalkan tst, sepertl 0 pad a, kata bom.pokok; tolong, ,t(J,koh di, dalam babasa Indonesia, misalnya:

AL.CIllrtn

da ',,,r/j' ·'·',r1..,lL&.

'panjan s'

. .• W~".'.: ',O!

... -, .. I. ",'

:m·."_.·a.····.·'~n.· . . ".' ,f' 11.6

2. Vokall a d Ua-falkan lal. seperti Q' pada kata pas, ada; siapa, semua di dada m bahasa Indonesia, mls.aInya::

' ..

Lm 1t..'1l abang

rta MJ1'~' da tan IlJ1 tw1"~ sanak

,'- -.-.:io t.. 'iii,

meran

'1° , d·

Sandangan aksara lawl da.p,I't dibagi menjadi dua gelongan yakni sebagai berikut,

a, Sandangan bUDyi vokal (SQ'ndha'ngan SWll'ra) ..

b~ Sandangan kiODSO!Oan penutup suku kata (Sandhangan pat"Y·I..,·e:ll',in;, WQ n.:da:)~

.A. S:andangan Buoyi, VO'kal (Sandhangan Swara)

Sandangan bunyi vokal terdiri atas lima. rnacam yakni; 1) ww'u (~,~ ).,

:2.) .p~pe:t ( ~)"

.3) suku (' ",1,.[ ),

4) talillg <:, ' .. '. ),

3) tali ng ta.r:ung (' 'ii on.· 2 J.

1~ Sa:ndan,gan .".,,[i" (,!I. )

Sandangaa WIUI.U dipakai untuk melambangkan vokal i di dalam suata soku 'lea ta, S andangan wulu d.i tu li s di atas bagiaa akhlr aksara, Apabilase~ain wlllu juga, terdapat sandangan yang tain, sandanzan wulu d' ·1·gPS,;:li,'I'" sediklt ke kiri

.g,_mlU._·: ,: j ;~,UJlII L <. ,_. '. 1M; 1. _. - ~-.~ . -~- a~:_ :l.&.lJ,i. ,_~,.' ._' .ul ...

Contoh: pinggi:r c€l 1r.ft('p[ingg,tr~,teP!i .,.

sirkus rrlir ~'~ 'sirkus' kuping ~.en 'telinga'

Q'D! " __ '~_'~"

pipi ll1I'fLlll ,plpl

w:ing,i t1J11:i

'kernarin'

'teHb t cermat'

2. S:a:nd;angan pe,pet (.~ )

18).. Sandangan pepe.t dipakal untuk melarnbangkan vokal e / 'a: / d i dalam suku kara .. Saadangan peper ditulis di alas bagian akhir ak,s:ar,a~, Apabila selain pe;p.1e.:t juga terdapat sandangan layar;

sandangan pepe: digeser sedikit ke kiri dan sandangan lay,ar ditulls d~, sebelah kanan p~pel:'.. Apabila selain p18pel terdapat sandangan cecak; sandangan cecak dItuHs dl dalam sandangan

P,6?P' - 18','

~"~liIi

Con.toh:: enem seser

iOI

1Ai1~I"eI ,iilfiir(

"'e - -.:i - - - 't

enam

-'''''no,H,D,'' '-"~-'!II:~~"!I1~

b) S andangan pepet tidak dipakai untuk men uliskan suku kata re dan le yang bukan sebagai pasangan, Sebab, s'q,ku .Icata re ,yang' bukan pasangan dilambaagkan dengan '~ -(P,Q' cerek)- dan le yang bukan pasangan d:ilamb~,gkan dengan :8 (nga l,'e[et)i~, Penulisan sandangan pepe: pada aksara pasangan selain akSU,!, pasangan ,lIa (...JH ),' sa ( A, )1, dan pa .( -II ) diletakkan eli ala's balian akhir aksara yang rnendapat pasangan dan iaksfl,ra pasangannya diletakkan di bawah aksara yang mendapat pasangan ita, Penulisan sandangan pepe: pada aksara pasangan i.'fl (' in )-- sa (I ~, )' dan pa (' -I )" d "i;il,iQl,~~'II"I'''a''J1' .~;, ,q;I'""Ci' 'b. Q;OfO]lD' "'.

T.~IW;, ',_', ~"!.I ".! .•. ';; ,!I;) .' -'-:" .. . .-., ," AliI. "I j'_-U' ..... _,_ _,', ··' . .IlI~,iI..&.A._, I I IU.I ,~lQ.-~ -.-. AO:Llg. _

lkhir' masing-masing aksara pasangan itu ..

"C'- : in 'n. fi'o,b+ __ """"'!I!":D'i'MbA'O ilL Jj;'H' rnH.1iU'.f:',

'. ·u Ii. . I I." ·lIr '!I;i"'~"~IW-,'!!'!" ~~I~ ~!U.!l;rl"·f. ,~~" ~ ~'·~.I· .. ~

1r'UJ Cii, ,QJiI -II ,6 I~ !I'Il1 R-a lUI' ~I 1IJI.ltKniriJ ~ . - . - .~" - - ',2:;1.01 -'" - -I 'CM

'remas-remaslah agar hancur' karem e,mpln,g km temper

-

lim IlJillllA ~ UI,!n' IIlJiIIAi rua'::Jil'

'~- ~

iii, g'J'Ii;m' til1i; ...... 1' .... a' - 8'ft"! - • - g da n· 11 j!!i'm' " . 'P' er' "~ I,' QJt ~,n '!.4 ~;~p.n: .",_: _ ; .lI,~, ,_ I c'_<_

marem tenon IVII ~ Ei ,tw] ~

"~'~'"

~ sunggnh PUDS'

2.0

" I ,~' L ·"A

tegeg,·"egeg ~:elJ,gga,rt 'Jilt

\I_~_ ,C", ,~,p~ ,-cc_ ,0, . " _ ; _,--

8· " rm ~1i'JI"lIW 1ilIll1'lITl,.1 rm ~~ ,- I ~ 1:Wl~.-.' .

'--'1 .. ~'"

11.:- ' . _ 'I "." ,',_

-:. _,' -', ","

'tennangu-mangu dudnk seorang: did" salak sepet tan pelem Ie'll"

'1lJl1U fM11 St~1 ~ ~ 'Si ~"G 4ft

II',. CJ m,

'salak kelar (sepal) dan mangga mani s'

3~ Sandan g:Ul S uku ( ... U )1

Sand angan (""":"'~J' '(' . )', d',' '~n ... ,I'""a"]" un tuk melamb a nskan 'b'uiIRII''!U''~I:

a. i!i!;"_: __ ,~_,,!,, ' ",UAM., I" , .... I ',' 'c.!i'rl,~ ... '- "-:-, " iau,~,iI.~,~ ~J:~ I,~ ,u, '~I ·~~.1-

vokal II ,,3Mlg bergabung dengan bu:nYl konsonan di dalam .s,u,atu suku kata, atau vokal u yang tidak ditufis dengan aksara suara, Sandangan suku diIUUS, serangkai di bawah bagiaaakhir aksara yang rnendapatkan sandangan itu,

Contoh: Tug« p'an Iawan ~I r.n}, U, '2 1ft.Jl nJj ~I "Tugu Pah 1 awan 't

. -'II I,) .... -'; ' ..

G- 'unun ,I) Ke lu'''' '~.". ~-, "-=-. ~'n c "II!i;~ r:t.. . • G'~"-" un un D' K:' eli ~I lid· I~

.-.,,'11:" "11'0 :"':~', 1~1!'U,:: I, .. -. ""'-"'" ,-:,.,1, --' !I~II I ,:1 -'I U ';~ _;,···:.-lw,.

- - - - - -,: - - - -- - . ! I , - ,_ '~::,,_., - - - : - - - - -

t,I'~'~U ,~,,,~,:l"_il't ~~=;. ~. " .. " 11l:=,' I.' I~I'; ". "m embeli bu ,'II ... ,U' ii'

.,.,f!i;,,~ vU#C·", , .11- - - . . I, 11;,;0' __ .~ I, .' .,~,,_,

1- ,_ ' __

~'~I~Ll '~~L1I'~

kup« 'wtU~,gu.

"kupu-kupu uneu'

,r ,',' ,!I:#'-

b. Sandangan suku ( ) dituIis serangkai dengan aksara-

pasan~~,' .. ···u

Apabila yang diberi sandangan lulu itu aksara pasangan ka ( ~), ta (I~)" dan. ta ( ~,).t bentuk aksara pasangan itu diubah terlebih dahu lu menjadiaksarautuh seperti aksara pokok masing - m asing, kemudi an, sandangan suka baru d irangkaikan d i ba wah bagian akhir aksarapasangan i tu,

Contoh: sa-m'ak buku fUi I(JII na,~i ~. sampul buku'

o u G-Q..·.I~.I~cn 1M (J~I

manuk nur!

'burung nun.'

21

_"',

j,'nong,an cucur

a~".n'P,,;, r r.l"'."iI:. ,if c;,~, ~~"v~}~r,

ad:'o' kuc! '-';[JiI'

... c' :,~ ,"",lit' . <t"~6

kukus ,d~tpa wis tUTU

'wis s.uwe soben wula-n

areo /. :u- ''''~ ,9. ,n' I '.' ~;F ,':' 'I.'tI'!O;'M

p.i.tikputih

goldk dhuwi,t

'~Vt1 tai: j:ujur gole.kyuyu

bote» ,JYUWU n arep mulih

baiul ,g.ula

wis dUJKU;'./

111G'rep n,g'ulol1' Sunan Kudus IC,'abupaten Tuban .J enarQi; '1,,' Sudirm (1',--,

_ ._ ... _ .U~, myn

P (jJlgeran Pug-,er Ba ',- ok: G' '.' ~~:P>: »uru

B.aI:Jak Bup(J'ti

;0

,lLm Itfl'~-,·.-.' ,mJJ t-

'II ,." ,.' : :J!

- . . . '

i\'t""1l'liilmj""" ~" .. ..n ill

11!I.ifi·!II'I' _ ,. ,'_'. --: ~ . ';'. _,I 1~~!LJ"j"

.' "'-I

.... , - -'

,n"'fi'lij':,' ",,,,-- '-;::'''''-';51' , ,;;; --'--,

11I:.J-I! I, ' '. unl_',·

.-'.;_-", ... '. '. .

.' -' '~'" " - " ' .. ' , ... - -'

,.tE',~ Y'" '~'I . - ",-,:-. ,M .fI; ~.r.II't!JI-- n ,

~~1111'. :- -' ,'. " ~1·fbT._",~ ~~,

'.' ~.",' :--

,-- ,t,I_n ~:'-:--: ''lAJi i~r"1i" ,- ',' , .. " , '" IQr~'

'_ I,"

,1NV4:1"'-'IlA' ;' 'tlm~·." ,r:L."Wi ,M~'-"': ' .

_ .. _ . -._' " ... _ - . .'.' .... - ... ," -' --' -_ .

. , " '.' '.: ':_'-

. " . ' .

. . - ... - ~- -- --

rIl ~ Jf'J-1I.' ' .. '.~'.' '.' 4n 1£(1 fUJlJ

I I ~, , L '._1, at

., -",

.u'L"cn~;'~ '':; tlA 18}-' '.-,: '1'-

":'_: - _.' ,_,:-;-,',::.' 1-._,."

, _-',<. '

- - - . "Q-

'ao!"'!! ,i'II '1iIi~"'-' it.Ii II <!I~ ~ ~~'.: "",' .,~., .. 'I~I'! fC':'-,lIr

. ,

'22

'makan kue cue ur:! "ak-an roboh'

~ m,enju al kueing" "asap dupa J'

"sudah tidur '

"sudah lama'

"Sieti ap bulan' ~'akan pe~gr ~'I,y-,aln Plut~.h ~

" ". -. . .. ... ~,

menean uang

'wa {'''';,1,.,. Ji·."il~ur'~' --~~J

'~:.AI . 'kl. '.,' ~ -, 'iii" ii'

IlI,iIu,a '.' mH~!La

' ... 111", I t. ' 'i1J\i.~an P-u fU10'.' '

l ,I:, .' '.' ,'_., lb'

'pedagang gula'

'sud in tumbuh ~

'Sunan Kudus' 'Ka bupaten Tuban' 'Jendral Sudirman ~ 'Pangeran Puger'

~ Bapak Guru'

I;'B'" .... 1.'" ·B:· - ...• "

:-. ,i i3i,lliiA , ··.'up,a,n

44, Sandangan'Talillg (" .~. )

Sandangan taling (,' ~... ) dipakai untuk melambangkan buny.i vokaJ.·e atau ,e yang ndale ditldis, dengan aksara suara ,e- ~

0, Il........ b d b ,~ 11.. d· ,- 'I k '1_

yang bergabung i eng-ian "unyl, sonsonan ' ,. I dalam suatu su cu ",ata~

Sandaagan ,r:QU"8 dhulls di depan aksara yang dibubuhi ,S:llndangan itu,

Contoh: rl'ne .dhewe pl;pe' .kencA

" 'Clii , fKl I', ft.lll " (Ui' , etA " rtn , MllI, Hl

'(be.r)je:rnur sini'

edl pen:; , 1lJll1t€h1 I' lUll ~ ~ indah permai'

jijer-jtjCr , IU"\: , IlA , Ill"> , ~ • berjajar-jajar"

s,~ San d:,- 3: n,- G3', I'D Talin 0' 'T';n.""n .. : :g' .' ( I) - - - :2 )-.

--- - - , .. " a,,' , ' .. ,_., -' .0 1 ~.' M'_ _ ,I·'·· - ,

a) S M~,ang~n t~'U:n,g tarun'~ ,( ~i t: t? d~ip;,akai un tuk melamban S'kan bunyi vokal o yang tidak ditulis dengan aksara suara ~ " yang bergabung dengan bunyi konsonan di dalam suatu suku kasa, Sandangan taling ,tarung ditulis mengapit aksara yang dibu bu hi. sandangan iru,

COln'k),h:: toko lora ,M1l2 "iIm t ',mJI't: ,l'll" "dua bnah toko' boca n' bodho , 1Il.;-O I: lilD , , fL.~n 2: , IJl 2 "anak bodoh' --I:o\dh'ok ijo " 1Hn2, ,ltD 'i n«1 ,,Jh r t 4 katak hiJon J drJ,,d(JIJ' sa.te' , n.Qi 'I I' nlI2 QiU1 ~i ,rtSll "berjualan satai I' ~

b) Sandangan toling t:arung yang melambangkan bunyi vokal 0 pada aksara pasangan ditulis mengapit aksara mati (aksara y.an,g diberi pasangan) dengan aksara pasangan itu,

Contoh: do do I soto

, ft, 111' g '111 iI\lI, I: '1; -111U ~. '2 CIlll5111 'i: 'her]" III a 121.'11. soto'

~1j.,;I],1' - 'I .. - ~

"_ -,_

ka'liJ'ok kolor lim ~ 18'1:' ! a],i ~ 2 .nl m.l 'I i~ l ~ I

,se'ndho,/{ porok I' A.A. , ~I , Mn ...JI2 " ~12 ~ ~ senduk garpu'

23

.- 1- 'ar"-' k at -'11 .. ,10

s,e" ,u' r- .,,: ':'U,r..,

satak pondhot» iU 0\11 Rl.·IHll..JI, '4), ,Ill [~'22' "salak pondoh'

l~ ~ GJ 1

endhog gorel1'g' ~ "~i 2., 1Ra,' "cn 'telur goreng'

,B~ Sandangan Penanda Kosoaan Penutup Suku: Kllta .1(S,an,,. dlz,(Jllga,,, ,P:an;yigeg'in, Wanda)

Sandangan penanda konsonan penutep suku kata (sandhatrgan

,panyfgegh'zg wanda} terdlri atas ernpat maeam, yakni:

1) wignyan -( .~ .. ~ ),

2) layar (.1.' ),

3) ceca! ( ~~. )~, dan

4) pangkon ( .. ~).

1 S'_' d ~, (2')' ,~ ',an ,a,nga:n wlgnya.n, " 'i,.i' ') .'

Sandangan wignyan ( ~;;" ~ ) adahlb pengganti slgegan ha

( In.JDfII '):. y.' altu sandangan yang dipakai untuk melambanakan ken-

'v~1 ("', l _' - '.' _,·Il. __ ' ._. - ,' • .1 I_~_ . __ .. 1,- .1. I. J ••• ', [[, _" ._" .:..-.' [ IC''''-·_-'_. ,"_ ',_

sonan h penutup suku kata .. Penulisan wlgnyQ'n diletakkan di belakang aksara yang dibubuhi sandangan itu,

Contoh: gagaIJ kalah cahya wahy«

"gagah' "kalan'

a.n '~,rru\Jl.

- .'

lUI\~

,j; caha ya" 81 nar' _ 'wahyu'

}~Ioh -wohan , UI "\ , 1n.J)1 2.', am ~ ., buah-buahan 2~ Sandangan Layar ,( :.,. )1

Sandangan layar (:-:.,) adalah pengganti sigegat« ra ( '~)~ yaitu sandangan yang dipakai untuk melarnbangkan konsonan r penutup suku kala. Sandangan layar ditulis eli atas bagian akhir aksara yang dibubuhi sandangan itu.

24

Contob: pager ses«

pasar wasta tirta

II'"Q'., m .' p-'" ~J';i"',"'1 Q'-, i.Jj, ... ',_ ; po" ;f,~I_'~

"pagar" "punggung'

,Ii "iI:"i'llT1I

pa;KUt'

'berita'

Q/"

, .

-':ii'iI~ nm I !!.:!I II

. ,. .,

",alf"

"sempuma'

3':':',-" S'on·'·d·· 'a-Ina:a"'n' C- eeak . (' .. )

.!I!' ",~ --.'.~ '_ &: I' ,-="~)~I '_, ".'. 1ti''"'!!I' _'.

,r

a) Sandangan eecak (~~.) adalah pengganti slgega« .n,g,Q' (I~ ),'

y,aitu sandangan yan,g dipakai untuk melambangkan konsonan

k kat S' d- ,JI~ dh '1" d'" b ~

11g penutup su U ._J:UB. Sandangan .c,e-C'a~".UUIIS~ I. atas nagian

akhir aksara yang: dibubuhi saadangan ltu,

Co·ntOlh:: jangkal» mangsi bawang walang

sandhangan

'tinta "

"bawang"

;Lb- - 11 11-· :ii'

~ .. el,a.IJang

'pakaian

b) Sandan gan, cecak (, ~:" .. ) ditulis di belakang sand an gan, wulu, sehingga-sssunannya berwujud sebagai berikut .~~'~~, kalau aksara yang dibubuhi sandangan eecak itu merupakan suku kala yang berunsurkan vokal i.

Contoh: i'llg wingking ling-sa

rlngkes K'U-Pin.,.

i;d' .' b - 1! .... 1.... ,

.... ,]l netakang

'- IteJ.IJ.r kill tu .'

'rin ska IS'"

, I"b~·_jl

Ck",

[~:.' ft..JI

. . I

._'

" . I· .. 'Ii

'tennga

- 0..,

,- 1

~,...J1'

a...

. '1 M11 [U 'IL'~,

Ck,

I' [1(11 <n n:1 ~i

'empi ng' 'ten n sat'

10.

I.. '&

A,unl'ngan 1-'_" ,,' '10-0' n:1 rW,'TiU'iil!

V~I

,

c), Sandangan cecak ( r: ) dirulis di dalam sandangan pepet ( s: ), sehlagga susunannya berwujud sebagai berikut ,~~ kalau aksara Ylan,,g dibubuhl sandangan cecak: itu merupakan suku kara yang berunsurkaa vokal e I a .I

Coetoh: bengka'h c:e,ng,kar mubeng

,~

1~IMn'

[D!Kil

"1 a,

"retak _ .. k' h- "" , :, ~c,. ,re: :::1'

"gersang' "be' 'm, "'Iilrta' r '"

II,c ... ,y!lel'" ,I,

"sub an 0," ~1~JE··Q·,'C

'd·1l.. • berbi ,m"," d'k' "',

eneen. :-',H.dng~,au;- LUBsal,'

4,., Saadangan :Pangkon ,( ~-,;:.J)

a) Sandangan pangken (~~d) dipakai sebagai penanda bahwa aksara 'yM,g dibubuhi sandangen PQ/,~gkO'IZ ito, mernpakan aksara mati", aksara konsoaaa penutup suku kata, atau aksarapan'l~geg-, ing wanda. Sandangan pangkon ditulls di belakang aksara yang dibubuhi sandangan itu,

'C"-', "'f- c'-h'· #' -', '-I

,,-on~,O~I,~ .angan

,P'O,ngan' adus wedhus w:ungkus

IlSiI1L',~ n..JIlil:l ~

26

'tangan' 'pangan'

'mandi'

'ka ," '~.'.'- ,,-"

.: ,JIm,lv,l,ng

'bengkus'

b) Sandangan pangko» " ,,~.':Ji ) dapat dlpakal sebagai pembatas bagian kalimat atau rincian yang belum selesai, senilai dengan poda U"!,iSQ (, ...... l. ) atau tanda koma " ; ) dl dalam ejaan Latin, di. samp,i.n.;g sebagaipenanda untuk mematikan aksara, J adi, sa.ndan,ga.n pall g kt.UI: di dalam hall ini berfungsl ganda .. , Ccntoh pemakaiannya sebagal benkut,

SiClpal' macul, btJ.kyu mangS'at~ aku QrI'g.on sapi, tzdhiku dolanan ,lJen'~

o 0 ~

tlJ1, ~I ~.' an ~'- ..... " I fiii.11l'ii .n IfcI"ii i!ii ~I' Ai:.~ .' . - c ,.. Iii I~' iil"3n;:-' ""

'I, .... ' ~'~'Io.ol!' . . !'","",'I ~ ~n_,. .... ~n'l....J11 _. ~'Ui,,,,",,,, ~'n Iii '!

I' . - ':'____.:_/

I '_ '." _'"." ",

'8 k k I k k k k b l

. . 'apa ' .... 'menca.ng_<.u:~, kaka " rnemasak, saya mengge·m, -ala

lembu, adik saya bermain seorang dlri.'

K(Jwan i~vihl kayata pltUc, bebek~ Ian rnenthog iku gan~pan'g ope» -ope nane.

'Binatang ungg;as· seperti ayam, bebek, dan itik n131nHa itu mudah pemeliharaannya.'

c) Sandan gan pangkon dapat dipakai untuk men ghindarkan penutisan aksara yang bersusun lebih dati dua tingkat,

Comob:

21'

b) Sandangan pangko» " ,,~.':Ji ) dapat dlpakal sebagai pembatas bagian kalimat atau rincian yang belum selesai, senilai dengan poda U"!,iSQ (, ...... l. ) atau tanda koma " ; ) dl dalam ejaan Latin, di. samp,i.n.;g sebagaipenanda untuk mematikan aksara, J adi, sa.ndan,ga.n pall g kt.UI: di dalam hall ini berfungsl ganda .. , Ccntoh pemakaiannya sebagal benkut,

SiClpal' macul, btJ.kyu mangS'at~ aku QrI'g.on sapi, tzdhiku dolanan ,lJen'~

o 0 ~

tlJ1, ~I ~.' an ~'- ..... " I fiii.11l'ii .n IfcI"ii i!ii ~I' Ai:.~ .' . - c ,.. Iii I~' iil"3n;:-' ""

'I, .... ' ~'~'Io.ol!' . . !'","",'I ~ ~n_,. .... ~n'l....J11 _. ~'Ui,,,,",,,, ~'n Iii '!

I' . - ':'____.:_/

I '_ '." _'"." ",

'8 k k I k k k k b l

. . 'apa ' .... 'menca.ng_<.u:~, kaka " rnemasak, saya mengge·m, -ala

lembu, adik saya bermain seorang dlri.'

K(Jwan i~vihl kayata pltUc, bebek~ Ian rnenthog iku gan~pan'g ope» -ope nane.

'Binatang ungg;as· seperti ayam, bebek, dan itik n131nHa itu mudah pemeliharaannya.'

c) Sandan gan pangkon dapat dipakai untuk men ghindarkan penutisan aksara yang bersusun lebih dati dua tingkat,

Comob:

21'

1_.11 P-'E·-·'Nr"IA- ·N··'D'··A····· 'G'-"U'·"G··'··"U~S·····~ K··.··O·:·'NITS-O,-,'N·······'A",····Nr.·.'

·_.____.:::_',: :..I!I ',' ,',j' ".I·'"'J "'1" " " I,~·.:. " ,", 'I' " ,.: ,,' __ 1>.,", ,I ::,', ,',", ~,',_,:~'." .. ~, .. , ~ " .. I "',

Penanda gu gu s konsonan merupakan penanda aksara konsonan yang dilekatkan p ada, aksara konsonan lain di dalarn .soatu suku kata, Penanda gugus konsonan di dalam aksara Ja wa terdiri alas lima, macam, yakni ~

]) cakra ( t:; . .)~.

2) keret ( .. ~ )"

3) pe,'n,g',kal (" '>(11 )~I

4) panjing,an w,Q' ('>~... )l' dan - . '--'0

5) pa/!jb·t.g,Q,n la (. .: ).

~

I, Ca,k ra ( G· ' . .>

a) Tanda cakra -( b~ ) merupakan penanda .gugus konsonan yang: unsur terakhimya berwujud konsonan r. Tanda cakra d .. itulis serangkai di bawah bagian akhir aksara yang' dlberi bertanda cakra itu,

sasra pro] ur i t

~'l"' "" ~I"'''~I ii, \.,iI!iLAJ ti

Contoh: cakra

" seri b .. IJ' 'j ~~.I"- __ " __

~. p ra ~ urit'

~ . ~ UJi .- _. - ~

grana ,sa,propa.t k,:aprawirral1

arep 111YJja,l,i,g sambel trasi

'hidu.ngt'

, seperempar'

"keberanian ke-

~. _ _ 'i

perwiraan

'akan rnenerjang

'sambal belacan'

b) Aksara yang sudah bertanda cakra dapat diberi sandangan sel aln sandangan pepet ( ~ ) dan, tidak dapat dlberi pena nda gugus konsonan yang lain. Aksara bertanda cakra yang meadapat pepet digan~,~ dengan keret,

Contoh; kr~~puk kringet kroco

.krel'a

01(fl.cQl\m 'IU'-'-

UI~I~

,., .0..

IDJJ(5

'kernpuk 't.

,i keroco 'I'

'cangkring (nama pohon)'

an,ggn'!k m.JD ,~~ "anggrek'

jeruk keprok ~ 1'iit. ,~' Il'.!!JI 'jeruk keprok'

cangkring

Pennlisan sebagai berikur tidak diperbolehkan.

kreteg

t~ afIl q,YIlO U vi

-

.

.

~',n=I't.~

'30

~j embaran'

'k "'j

. cumis'

2,~ Keret (~i;P J ...

Tanda keret ,( ""'tJ ) dipakai untuk melambangkan gugus konsonan yang berunsur akhir konsonan r yang dlikutl vokal e l ~- t: atau sebagai pengganti t~nda cakra yang mendapatkan penarnbahan sandangan pepet ( ~.). Tanda ke'retdi'tuli:s serangka] di bawah bagian akhir aksara yang' diberi bertanda keret itu

Contoh: krete'g-

'cinta'

brengos 1l..~1 R:1 '2: ~ 'kumis'

snz,':I.g,eng,e'r,t..:",'L', L, 'matahari'

tn~"!'g g i llng asrep bludreg

'~ten gg:i] in,g 'Ii 'di ngin, se j: uk ' 'bl ud relic "

3 .. P'e'ogk,a,1 cd ')1

Tand,ap,en,gkaJ'( "c" ) dipakai untuk melambangkan konsonan y yang bergabung dengan konsonan lain di dalam suatu suku kata, To .- ~ 1,,- d" 'iiI" k . dt 'l... .... lak ak d'" b . Ianda pc'ligA{1'.'1tUi.IS serang car tn beiakang :, csara yang c ioen

tanda p'.e:'~8 ka! i tu,

~I~.

-.

u~l'

DI\lIah' Pitalo ~·a· ~n? ,.~. ftETII 1'1-- -. IlIIm, ~'D h .~. it .'~ - k . ,

_ ,J' [, '. u,,'.l\i; 10[11 \. [.~, Q~IU'I muI· t: Ilnll; ... yar rf aroxa

K '" A I· ., Q ,0 'K· ' ] i i'ii .. _. ,'t' A .. ' ", 1,11'1" t

ya! .' .u 't!tl rUn Q,: ...:/I..f1U' u .l

k ,/

• "QP. ya rsa th71 't3I aJ]'

sanityasa aA' rth i~ an

Contoh; tyas

pyQn

'plaf . !i ' ... ~ ... 1.1011

'fidyah ~,

'terdengar'

i, se I alu ~ sen an tiasa ,.

4 p..., .. ;, " " " " . , . ,(. i, .'. ',"

,"' 'a,nJI,n:g,a.n, w,a, I", 0 ,"

PanJingan 'wa ( 0') d~pakai. untuk melambangkan konsonan 'W yang bergabung dengan konsonan lain di dalam surlu suku kata, ,Ptl'nii,n O;,Qn wa di.tuH s seran g,':kai dl bawah bag Jan ak~hir aksara y;an.g~-

I"J 01 .1_ . 1,__ .,.

dibub'I))'hi pa,njing-an 'wa itu,

~ ... '"' - - -

~'~i~'~1

C' 101

1~.,lilJI 'U

kaswari Kn ~ ~

Jaya ,l(Q,tw'O;ng ~: 11M

kwaei

"dwitunggal, dua 5,0-' rangkai'

,i!:l

~rm

qJ)~ 'U'~I

'sayap' 'kasu ari '

'N\jna,~.,."'.,',".' 'Jaya 'Ka twang'

", - .... 1.1

~'ilA -s - h .. ' - - - 't

- I~r,-o_,or.t. ',,'e;rnama

kadhatwan om ClJl ~I:~ ~ k_,eraJaan;;

5~ P'alnji:n:g:~l'n la, ( ~.. )

n,

_ P anjil,z,gall: fa ( 'lft" ): dipakai unmk melamban gkan konsonan

I yang bergabung dengan konsonan lain d1 dalam suatu suku kata, ,P,anjl:n'ga,rl la dituU.s, di bawah aksara yang dlbubuhi jJanji'ngan:.Ia :it4:.,

J".

,QSd

'kelapa J

'berterus terang, berkata jujur'

- __(;I,-

run DJJ.

~ - ~

'Islam'

32

I'V" pVN"'U~'Li 'IS:-:'A' '-N' K' "A- '-T"'!I,,"

.... .,...!II, I'l~ ,-._ ~:.~~:- :_:~'-::~,_,"'._ I ·,.·°'-·.··,:.,:·'·1· ~lft

A,. ,K;a,ta, Dasar

I.. Kata yang berupe ,kala, dasar ditufis dengan tidak meran gkap aksara, kecuali yang aslinya memang ditulis rangkap, seperti:

Cootoh: massa 1(fA IlJl ,$ 'massa' buka« 1UI,!l.Jl

Allah

• '! 'I'

"air

bulton

leng« unp

8n:1 ~~1IId

.-Auk'a--

~""",' -., ,H :U'i_'-.'_·:.'_·,·,',I·

balok' 16" IlIllJl '2 ~ balek'

~ . .

bukan

- - M'[!JI- ,

. . . ,. .

IlL", 1l!l1ilJ1!it - -_' ' -

'~ 11'\--"

prahara ~1U11 Cl1I 'badai' bukan (~\'U11 <n

2. Kata dasar yang suku pertamanya dapat dilafalkan secara bervari asi 'II penal isan suku pertama pada kata dasar it U sesuai dengan pelafalan yang dikehendaki.

,L""un ft.nl , JU11

Con toh; bad'

,~ ,i l'

8:~'" le, aPJ--

33

·,f:" pumsa

·k mem. ",,' a

_. - .

nagara negara

w:usana

warna

w:erlUl'

perlu prelu makaten

Q..C1' f'J11 rnl lfa 't'fIIl <11

~~IR4

,/

1l.lJ ft,Ol

1)("'-1

IUlRJl ~.J) Ii

lUi oml afri IIt!Q

1~ltKnl~~

'neg arc 'a','

,1.1, _".- :- ,'.-.' . ,

'ak h'~ .. 0;' trnya'

~_ ',~_Q,U' uI.

'W~'.-'-iI!iI""""l!!!I m ac am' ~. ~£~~t ,. -_.,._ w

'perlu' "perlu'

Cd-I' • I ... + "

-'!,-e,ml1\,l.an

,3,., Kata dasar yang suk:u pertamanya mengandang unsur bunyi /31 tertutup nasal, suku kedua (terakhjr) terbuka mengandnng unsur banyi I:). [; -s,uicu pertama ditulis tanpa sandangan taling

~O'r~n'g (', .h 'I) sesuai dengaa ejaan bahasa Jawa dengan huruf

Latin. ' _,.

kandha fKIl ~ tandha 051'i t.!l randha 'ml?!B

f01l'gka lan,g'lca

tamba 1R5118

i", ., 'ii'

.tenrrea

'berkata'

~'f-.,- 'da' ILa:n~,_:"

,i: +a, nd '!lI 1h.~1'11' JI~'I'c'~" U,U, U.

'keran gka'

, la n glk', 'i3t' .. .1.· __ 1111)~' '.~.

'II

'obal~ penawar'

- - , ~;, ,r "

,34

C(lta,t:a,,'~~

(1) Kala, ,tan'p,a ,msn 104 ~ ,(, tanpa ~ dan 'wanda ;flll~' suku kata' merupakan perkeeualian, Suk:u kata pertama i<;edUtl kata. l tu llllslng, .. masing mengandung unsur bunyi 'vo:ical/:a/" bU,k::2Il11 I,J/.,

.

(2) Kala dasar yang suku pertamanya tertutup bunyi konsonan

nasal ,'IY /n/'" suku kala berikumya (suku kata kedua/ter .. akhlr) berawal krmsonan c atauj, konsonan nasat penutup suku kJllbl pertama itu dapat ditulis dengan aksara ,lL.,.... (nya)

l ).p akai .... :1" (. ")' d' ..I I h l ~ •

atau I4iJ \na~ :e~m<~,al,an assara ift.O Ina,'I"l oaram '_.,a~ un

k "'Ii. d ~ h '~, J' .~

untu menyesuaisan cengan ejaan oanasa Jawa dengan

huru f Latin,

'iIJi'i'n il ~ Q'~UJ

fJ4Il ~Jnl ---~

.UJJ~

lIIii.i"Y"Ii;~ .. n ."",,1111, _ r

"." .... , . .".

(lJ'I1[l.Q. _ ,< ~.

atau

panca

sa:nja krll,jli'

rln ,1L'2:l\ aeau

,0,

IKIl L.~ atau

'. I

"ternan'

"lima'

'belanj a'

"b- e'· nand .. ' ana' '.-.1- .:l-~~:·~' '_ .,u. ';.~

4,. Kata dasar yang suku kala. penamanya mengandung unsur bunyi / ,~] l terbuka, suku kala kedua (terakhir) mengandung unsur buny:~ 1 J I tertntup, kedua suku kata itu ditclis dengan sandangan l:a/ ing tarung (,' .. ,~.I ).

Contob:

P-·np-- t'1I1 .. - _ ... '.' .... ... "lam p-.e "I' n' l..1!1 Ilk· 'Ojj,1FIi iii n,. - .- n I'ri. ~BfI' '1'" , U,' .. d,I!'\.,· il\Jl1 '9: ~,)1..Ji 2 fHlila,j· . !ii' . ,_,~,. UY,U,~I IIUI" I llJIJ!: ILAiill;.

I . . I .'.

. ..

I

pOIK.lJik , ILI1 ~ I' Mn'i~ I~ 'pokok' bukan LA I' I~ 2 ~

35

rokok. , en '2 ~ 0«1 'I ~ 'rokok' bukan en',' om '! '~ bokong i, L'"1I ~ " IMil! ' ~ pantat' bekan It,., , INii 2

bOl"OS , n.-n t ,''11 .,: ~'boros ~ bukan L"11 " en '2 I~ polos " rut , " Iln !. ~ "poles j bukan IU'I, IU1l 'I. ~

Kata .... kata beriket ditu.lis berbeda karena maknanya memang

b~ erlainan e '~ I u!JI.~ ra ,; '",

oolong bal 012'8' kapok kapok

'-,

n.... 111' , IJ'ILB ~:

'I) omt 0l1L1i 2: ~ :, I

'bedubang'dan 'd anau kecil'

'tinju' dan

jotos 'R1II~ ., til nsTI '2 rtn!n

I~ I u.

jatos ~ " M1l 9: I~

B, . Kata Turu:nan

1.. 'Kala turunan y,ang bentnk dasarnya berakhir konsonan, ,apabila m en dap !CI'~~"'a' n .... kh iran y .. a- 'J]~'C"S' berwujud v o kal atau ""'11t,,,J,..f1ii"a,·:rJi yan 'g'.'.

I '~--""I -u,LA.. "'~ _ ,__:,M,_.""· II •. _. u, _'_ U :, -l , _::_"_ '_.: 'J~" ~jJ.,I:"LII. _1111, .: .:_, .

. ' '_. - - .

berawal vokal, konsonan akhir bent~k dasar im ditulis rangkap.

Contoh: ...-

.nm, .. ,. t1R~-'- ....

• f~~f .. . .

'.

uyah

LIll it. t!Ii'.o!'I! ., I ,~I,I1t!J.I)

., (ka.ytl) jati'

~ m andi ~ - ,n:A1',: 4Jl..J4. 'mandilah' 'pangaa' ._ lU1 ,{L"1?!J ":!!11 'penganan' 'kaeang' - tJmlo.n' ?n.,' 'kacangnya' ,I p::ar.a m --- ~., '~ ',rtnlJ ,. iLID ,14' garamilah '-,

c, ',I'

, .

'kancing' - ~KntiB'f!JI 'kaneinglah'

saiak

"':'.' .l._" .•

..... , ,""'Mill ,,. mill "s "l __ I ...... ". ~I .... '. '

l'IiLI,I. 'ilLI" ll~~' ~u'l a1\

36

'2- Kata turunaa yang, be:Qtuk dasamya berakhir vokal atau ken .. , sonan "z' (5f8'($' "a)~,apab~la bentuk dasar im mendapatkan akhiran ... j'atal'll] -an« akan m:uncu'l: blilny:i konsonan n, di

antara bentuk dasar dan ikhiran. tersebut, Konsenan n:pada kata turunan yang bentuk dasarnya berakhir vokal ditulis dengan aksara ,11:a rangkap <. M') d-an konsenan n pada kata

tl1runan y, ~a--'D" be - ~,'~~ d- Ii'i,,-'"liili"-- ~ a' berakhir 11..,.-, - , ' , dOt~·

I ' !,_ ' ~',~_n,~ -,nij,u~_!~s~n.y_ ~r'A __ UU' I\;.on,sonan n ,,'. ,IiUdS

dengan aksara pasangan Ita ( '~ib)dir,oo,gt;~pkM dengan aksara na pen utup sukukata terakhirbemuk dasar tersebut,

C ntoh: omen :

• sembuh; berhenti ':

e-· '" "~

m ar ,-'n ,!!,£' I'IiI III if""in q.a

"II, r. ,~~ ~",,",I -,~ '., II 0'

"i.. erh ent ~ me 'n, ghe n '["~

U'~' UI'~ "lI.it'i' "',, ',.II~I_:" 'I!;;. I "t-

kan'

m(JrenantJ iU)1~, <n CllKl ,~, sB ai,a,1] berhenti' takon asn In:) Mn 'ii, ~f)j 'bertanya':

I ~

nakon; 11Hl' " om t ~ "menan y,ai'~

takonana ~ i,IMn , Cl fH)1 "uulyai lah 't

teka i~ Mil: 'datang, nadir":

netalli .fa IIOIl S

tekana - H i'i,-'9' !IIi. t"!i"i ~ ,Ii'i; n. , ~.i!'\_,,!, "·f:U: n511Ii !iI"I!!.'~I,bl ~n!1

'~' 'rnenunggu' :

'menghadiri ~ ~ hadiri]ah '

tunggonana n;" i1fIilI,! 'CJ !HI" tunggui l.ah'

,'-, n,ll"l, !CJ1 i""T"Iii Ci;, i"b-· •.. . - .. ~ ·d--- ( ".,

pu r:o '·~I '--I -,~ I "", .. a,gl .. u.a ,I,

'membagl-bagi d ua' 'bagi .. bagi dualah

31

'jemur'

.,\ .,\ ~ In'cpelU

pdpilnatJa R) R...Jl 01 .. 1 LA fl{l.'. I' fHt 'jemurilah' I I CJI

pokan lUIfKJ1 ~'·pat:a.nl'

maka'ni fEJI Mll ~, 'memberi makan'

.pakana'na IU ItKnl M ,Il-Q 'be.rUllh pakan'

3. Kata turunan y,£[ng bentuk dasarnya berakhlr vokal, apab,il,a be ntu k. dasH it!l1 mendapatkan akhir.an,~ di antarabenmk dasar dan akhiran itu akaa m,u ncul konscnaa n~., Konsonan n· pada kata mrunan sepertl itu dituHs deng,an. adak merangkap aksara na ( Ir.a)~

Contoll:

alu

bukan

bukan

en I~ 'Ill. 'rtB ... ·~. -.- . lUI

saoi

- ~.

"lembu ': slopi.n:e' bukan

0,

an ItA ~! CH'rt

,0 .'~

n; ,i:\ ,i'll, iili ,.,.,: I ...•.......

1~'lt ~'-', _ ..

" 0'

~antannya'

~'l-' nb , ... -' . em :uny.a

'satainya'

soto , IilJ) 2 , l\R'2 .,. soto': so-tan4' I' QJI 2: , Aim 2 " ~ 'soronya'

bukan 1 rut 2 I' ,E:1l t ,Itl

4,., Kata tumnan yan,g, bentuk d asamya berakh ir vokal, a,pabHa bentuk dasar lru mendapatkan akhiran se la in, ,-,i' dan -o'n,Q,kata turunan ito ditulis sesual d,{,:fLgan pelafalannya,

C'nnin1..,. _ :\JI,IJ, ,tUl.~·~:~:

.. ,~A

uru ,am'rJJ,,1 ,

turu ~'l

"meniru '~

,-- t. ,- "''''''"k- A lUrolYJ., :e-

"tid ,

' tidur

r-,II" 1t",I'Jllfl H,loI;,IIW:

+' '"'Ioke 4JD1" ,QDJ m,enj:adi,:

Ih '1 en :t tun -In "nm 'meninlkan'

-+ -a ~ menjadir

11- /" , (J"

Q .1"1 ""'!n In I'lII It..!!I."i~'~'"

g- Q-'---'W'-' anen I

.,'j , 1':- l,,'l~-:

~ ~ n ,~9' "i1i"t!JI n' ,,', ' ~ ",, Ir,LI" II-iJ ~~.,

I .,"

'kernbali' 4- -a

, _c U __ I-I, , a

balia L'"n,Rin,Mh

IQbJ~!I: RtA? ,au II;f!II

- ,(!I, ,- ,',

+ ~ipun 'tt.m'tLJ'~'

!SlIllpun ...Jb '!l.rflllj Itt!Q

~ b' '~'I ~ ,I,ll .. ," U' :i! +-" ,0

'~l"i. .r' ,-,rpu n ttm "i' 'tI;!!JI

'-:-_:.-

,bukunlp'u,r; tL1'"'j tf1, ,~:.r'~fl "bukunya'

~ ~ 'i'"

lSl

'-to -Q,"

A ,1'li'Ii II-n, ""J"J" I~U'f 'l~

'tiderlah j

menjadi;

'bawala h -I"

_. \ill', • ,g!l II

menjadi: 'kern :b, ealilah '~

"'I;",, , , 'c,,~,l "'"

menjadi: 'pel upa'

. di :m,enJ.-,iJj_:J:

, ,

~ is :~n, v. ~., ,a\lt . ','" Q"

i, d~

, I I -::'. ,',~

menja '.I.~

,5. Kata turunen yang dibentuk dad kala, dasar mendapatkan

9.- w···. alan lnl~,'ti~:-~.)-:, n a sa 1 (' .. ;"~~, )' ~ ,I1JD,tH1.-, :,l'-" )" ,(.. .'-'_.o'i'I! i9JiQI )'

a, .' u"I. , J \y-Ill ~ ~ ,1.f.i..J~_'_' 1;0 I. •• ~~ - -,._. ',', Lm _",,'1 \ ."~- -!Uf ... , "',,_, ,L.J'J ~5f _./,

( tlm fL1!!JI .ll~ a.pa,bi] a btl n yi (konsonan atau vokal) awal 1e,lta dasarnya bersenyawa dengan awalan nasalnya, aksara IUl ( CUD) yaflg mengawali awalan nasal itu dapar dituliskan atau tid-It.

39

Comeh: . ._ Y'~ Ii !~V" ,.

41;" ,

tcuu:ang M111 ~ 'tantang": nantan,g

puter

,at au anauta.ng ~it "putar": muter

seb ·a·· r

!I.J~I_~· l~_:,_

'mengisi'

,~ mengisi' 'mena_fIltan,g:;'

oil .. .. .' -- - _J'

menaatang

'menyebar

6. Kata turunan ya-n,g dibentuk dati kata dasar mendapatkan a walan nasal ( fl1liIl ~ )" ( UTI ~ ),' " Itih ') J' ( run; Ll!'!n, )t apabila bunyi awal kata dasarnya titlak: bersenyawa dengan

awalan nasalnya, aksara .Ira ( 1\Jlin) yang mengawali awalan nasal hu harus dituliskan,

C'_· _·t I!..., ontnn:

d d'· - _0

i a,~J lUI n.a

.i,J.~.,i3_-" __ ",...:I_.,,._II.P~~, ;,,7,J" ;1\;_".' '1ift,,'_1 fl.D _.",,..,o_._,,..'

f-iliY:t - onaoas !~~II e:;. I,~'

b k d d-'"

F i 'I ' .. ,,-c, . ,- ' .

. " U .,of.!:.n ,11, __ Q. ·l

-- ,

,ei!

'~IUI'

"m enia dl'

I "_,"II ~ .. ·.:11

'b--' ,III - ,. ·b"'·'·-_·-'···

. ,'UI\.,a,n m ',·,u;wang

'bawa' ~ a'I1'OI";(J'w.~ iI,'"d. ,.'!'l,"",o:· '~_"_',' lii'IIi_.·_·. 'II". ' 'memb a_ wa' U __ , . ' __ '!, ... '0'0'"·'- U, ~YIIIlI -'I!I~!I! ~~,

jalu): ~,~I~ 'pinta 1,: lll'Ualuk. IUiI :~'~I~

atan lUll rL<!I\lliIlJ.l. ~ 'rnemin ta '

- IU _

bukan

atau

40

L"1ll.-,., .-.- ,mu], tmI ~ rn I I~

7.~ Kata turunan yang dibentuk melalui prosespreredupllkasl atau dwipurwa, penulisan suku awal yan,g diulang itlm sesuai dengan pelafalannya.

Co 111 toh;

lara rJUll 'l1 4 silif':: tel ara a.l'IlA, ,rn

tamba R5D ~ 'obar': tetamba rtninsn 8 putra ~I'~ "anak.iJ:p,eputJ~a la~~ ,butlgah 11L11L.' ,,~senang":: bebutI'gah £l.~ Ll1n:J,

o 0

I-rl, "'Q" . - - "'1"1' ma': I' ,..,/. ~ ·.n - '. ,,- ~ iIIi

,1m, _ IJlJUEJI ' L ,u, • , ,~,~ !m~ '8!ffUl !!!~1I1

liru nfnl'~ "ganti': tetiru 8- ru '11

C"') ~~ , '~ !II C"), e'::! .C;:'t

pete,n.gltn tiDl 'ge,,~ap": pepeteng ,(lJl Ln,IAS"n

., p,c.n yakit 'berobat'

" beranak

"h - di L;' na ran

"b' - 'f> 'I'

eeruma

'pengganti ;

[b\~1

sepu Ii ;ijl ~, 'tu.a t .:: sesepuh llA Itl ~ , 'tetua'

ce~er,o,oJi 'kals': cecc!Ur £I 'IQJl,oJi 'mengais' Ierne'S: '~ IIUlI " 10 ~i'~ lapik":le.le'm'e'k 8, i D"U1 '.lfiUl ~ ibeda.p:ik' sarah I' I'lJII '2: 'c;n, + berkata': sesorah rti}' " ~ 2 'C1l, c, berp ida to' soman 111 ,rlIJ t flI, 'lstri': sesomahan IEli, AJt' IIU '1n.Jn~.

I I~

,. b . ' - - a b-t"Q"""'g'O'!JI ,.

rerum ,1_, 1 'WlI:'~'l:i~'

8, Kata turunan yang dibentu'k melaluiproses reduplikasi penuh atau Id'wi Uljlgg'.a~ apabila bentak dasarnya berawal vokal dan berak kh iir '11"'0' msonan vo .. k a: 11 aw all bentuk da sar ~tUI tida ,'~ berubah

~: ':":"" __ ' A,,· ,11111., .... " ':1;; ., .':_ _, __ :,l ,- '_" l~' :. ,,_,, __ .IU,~.__:_ _ -:. ,,~, - __ , I'. IlU.:! . hlr\.. __: .!l:,.,. til, w-,f,'

(tidak berubab menjadi koasonan-perangkap konsonaa akhir bent uk dasar yang diulang) ..

Co l'jiil-ft'L~. "_ ,~~ u~I .. ,

b ;;..

a _ ang QJ11IL"'il

tlpl:k am iJl ~, ~ baik ~': ap'ik-,apik am 101 'rHn -m irBil ~

"baik .. baik' bakan fUR ~i Ifl:m riA lU11,rri' ,('apik,.,ap,ik)

,~ 'LJ(

arans ._,- _ .... _ 'Jr.g'r!.li'ng-"'~.n'F-nNg'· aran» . __ .,_iii!"- -_ ~

arang (ljIft C11 _'~"'_:~<", ",g"J'. -; ',', '~I'I:6 am '1i111nJ1l 'C'J1

'jarang- j arang" bukan r:Lm1 til C1 til

anget 6tnii 18,,~ 'hangat': an,get .. tJn'g,e," am a asn -til B '~!

'penghangat' bukan am Ita q5]l is: OSDI (ang,et:~tan:g,et)

, , 1l5l.; vi

"m encicit ·, .. t 'be, ,l~,C',,', ,', ~"'9',,, " ",~I" ~ ','

_,,'I;'i~l_ I~JPl eusan fUiI1, Q]I rwI -II, Q:JiIILI, ' ,lilli,

I '01

(icip-pic'ip)

•• Q I~ >i.'i' ,,_t;. "'. " __ "_ Ie) Q,_ ()i 0;

trts "", jmo rr.\"!i "'lftlill Ins' • inS"l.r:u;, RJn 'CTI, '1lJI ......Ill t'flIIlJ)O

, ~UI~II ~ I, H'~I _,. • . ,. ". , - J -' '_. ' , , '" 011

~mle:ngiri,s, e= iris' bukan ,nJQ 10 IlJl ~ihl !~, (iris",.si.ris)

'under': lUIdur-undur MJl~"'~

"undur-undur" bukan ~*,~ (undur-mndur) Hcul ~ ,'~' ~I.e,pas·t,: ucul-IIe.'ul ~: "ftJJ1" ~'menanggalkan (pakaiM)~ bu'tan 'rtAJ" ==i:': I1fd (ucuJ~,I,uclu/)

enak ?4AlM'9 "enak': enak~en:ak ?i1A1'Ik1"',n:DJ-n1·M~ ~&re,n,ak ... enak t bukan ," tt.m R.Q ? ~ 1J..n' fI-'l!JI(ena~k' .. ke,n(Jk)

iling ,4JD J} "ingat': eli fig .. tlln', ," IlA1 n!i ,~,,,o ~jngal~inga£OM) ~bukan, 'i'Lm utA , lL'l ~ (e:lin,S",N,gelin,g)

O/)IO}1"., ttIn,i' ?L-iI'2 'bakar 't: 100bon,'·;obo,Ng ,dAJ', ,~ii!; ? tUn 2: 'i tLiJ J 'berd hmg1,~ 'membakar kemeJ1YM ~ bukan

? ,flm'2' ," ,~iJ j' ," IL, 2 "tLiJ t {obo1i~g-ng()bong)i'

4,2',

" -

91~ Kata tumnan yang dlbenuik melalui proses pemajemukan (komp onisasi), apa bila ben.tuk dasar U f1J sur depanaya berakhir konson an dan unsur berikumya bera wal vokal, vokal itu tidak berubah (ti:d~, berubah menjadi konsonan-perangkap konsonan penutup bentuk dasar Un.S,UI depannya).

rContoh,: bedhi,l angin bukan

mangan ati bukan

,0, i'r II; '" "'lII'(!J',' ',' ~~" ',' , 1I'1Ir.:J, .. ~ •. <~ lIU,fll!"

ma ngsuk angi ,,~ tEO 4Jl ,i'H1J -JlJ' rL:~'~ .II

bekan d fJJl a.m, tt~,~

,Il~ "',

buntu: urang a...~ iJSJJ,,_' ~

bukan

{bedhU lo,l1gln)

'masuk angi n,'

'rarnbut yang men,gunc'up di tengkuk (, (bunut turan;g)

tL"l]_n,;g- ,f!'m ,11 IJlD I, Ilal-"

C, S"'~'n(fill~,.:- tan d I ' A' ,1II;>,-r'.i:''1in' ~m'

.. ~,'I ~, hil\.a, D", an ,',in." l.;II, I "

Si.n,skatan adalah kepeadekan bentuk (kata atau kelompok kata) yang berupa huruf atau gabungan huru f, balk. yang d.~ lafalkaa huruf demi huruf maup un ya,n,g tidak, Sedangkan akronim adal ah kependekan y.ang berupa gabungan huruf atan suku kata atau bagian lain y- ang ' u dituli s dan dilafalkan sebag al kata yang wajar

J._,_, . _:_..:...·.--i:: . " ',", ]1 " ., • _" __ '.c.,' .~".'. "-'1.",. -. '.:_;',~ .,' ••... '_'.' , ,_ ..

Singkatan dun akronim I tu lazimnya dibuat berd asarkan atas tulisanberaksara latin. Sehubungan dengan hal itu, penulisan atau pe.ngalihaksaruan sln gkatan dan akrenim dian yang beraksara Latin ke aksara Jawa akan mengalami kesulitan karena kedua aksara hu mempu nyai si stem yang berbeda (aksara Latin. cenderuag bersifat fonerrus dan aksara Jawa bersifat silabis). Oleh k aren ,a, itu, pada dasarnya Pedoman ini tidak mengatur penulisan singkatan dan akronim dengan aksara Jawa, Singkatan dan. akronim beraksara

43

Latin dapat dlserap secara utuh ke dalam 'leks y,fulg beraksara J aw:a, keeuall singkataa atau akronim Y:W1,g telah lazlm dltulis dengan aksara J a ¥1'3 .•

I.., S:ing'ka:tan yang. dapat dan Iazlm dltulls dengan aksara Jawa adalah :51 ngkatan nama onlng;, gelar, jabatan, atau pangkat yaH,g

'~ h 'b d d- dl 11 '! '11,...'" ·b '"I... d'" d 11 11"

tedl!;_ mem ,U" 'ay:3! '_ an ,"-_. ~peJJnara, eengan I-al~c .:t caiam nng .. ,

kungan keraton,

Contoh: 'G,.B.,PJi,. Puger B~R,~M., Dananjaya

:-R-,' M-- P .. usnak 'U' sum .- 'a

- I' iii . ~ I~ l,' IIWIJ~r"~ "_ ' __ I~ ._ ~ ,I ._.

'K. R.'T. Wiry:a:n,ag,ara "R- "B--' ~"i'~il'"h-' an

, .. ·'1' ._ ti tD !blLI 11._" iI~,

cv' tnJi l '~' U '~,!tAl l '1' 'rffl'

'CIiI"'t. -.' • It ~ ~".r~,. ~ ~ '~"fJJ::IJ_.'.' .. "'" ~,j'jj,tI.

~, -II'" ,-,- ;I 1-c:J1 11 liM' ""';Jl C::Jl' fUgl

'1l' ',1M \ a; QJ) -A 'a.a;, (fA

JkV' \ m \ I\J.lI '~ N~ ",1m '~' rn

en '\ T " ~ ttm fI:2II

1

2. Akron ~,In y:ang dapat dltulls dengan aksara Jawa adatab akronim yang wujud dan. pelafaJan,nya seperti kata Jawa yang waj.u~

Contoh: Pangest« lL\ ','. lL' .. ~.,_" ' 'Paguyuban Ngesthi'Tung'"

. I ",""

-' ' . ·1, 'II

,gal,

Ba'-~"a;;n··

'._ : .',1".1".'.

"~B,ad3JJl. Tenaga Atom Nasional'

Ampera 4JII tEa S'ra " Amanat 'Penderitaa.n1tak:,,,,

yat'

Iagung ~ '1 'Jaksa Agun,g~

muspika tEf fMJ~ lID) "musyawarah pimpinan kec!alma tan ,t

D'~, Angka dan. Lambang: Bllangan

1., Angka dipakai untuk menyatakan Iambang bilanganatau nomor, Angka Jawa adalah sebagai berikut,·

2., Angka dipakai untuk menya,takam (i) ukuranpanjang, berat, leas, dan isi, OJ) satuan waktu, (iH) nJial uang, d,W1I, (iv) knanthas, Penullsan angka dlapit oleh pada ,pallgk.at ( t ••• :t')..

Contoh: DaWtl.ne.36 silntinU2t:er;,

It IflO lUI' ITJIII'WI t! R;jOI ~ t aa IlJI ,rRttIJ fUll ~ ,

" I, CJI I (15\ I

'Panjangnya 36 sentimeter,'

Tamu si'ng 1·:awuh. ana 42.

q oml~ &jJ m ~ '\ run rHl t' e, 6, ~ '\ "Tamu yan,g had.ir 42 orang,'

B obotk .\o'u' 16- 'jlI4/" og 'r-nm~-:

I v,Uu iI:,. '.- , .. "__ A,iIi ,_ V-', _r. '. w'.·. 'I ~

tJ,

q,~It"'2'~"',2~ t, ~'8:t Nn'WLJI'~~\

'Beret badanku 62 kjlogram, ~

Jembare ke'b'OI,l ana 250 meter persegi.

l~ ru,~' ~"" (.'11' ~ "--:- fL,. '21Hl -RiI' ft,.Q :t n:C}',,':,'," '~Oif ~;:; iIIJ1

,- Cliil ,_, '1- " " " -" " -, ,,'" - - -

- 1. ,_., I .'

~tiJirm',

'Luasnya kebun ada. 2.5:0 meter persegi, "

,i]::mbe'f Iki amot banyu 32Ii.ter.

/ 113 ,0 ,CiIi CV'

- ;~ ~' Lm ~, ~irun, Mn lLI1l ~ riAt, ~ ~11~ 't, oa ~rran P!m, "\

":E1TI ber in i memu at 32 lli iter air. ?

Tanduran iki lag! umur.76 dina.

. -' ,til 0 !Ci /'

,I', tlI51l ~ en fi.{i' -lin InKn 0l.JJ qn '~I~I t ru,,~

~ Tanaman In.,[ bam berurnur 76 hari.'

],. Angku luzlm djpukui untuk menuliskan uornor jalan, rurnah kode pos dan nomor telepon pnda alamat,

Contoh: Jalan Surobaya 6t Ma/:ang 65145,~ telepon 51334 ~ rul ft::D.'m 'LIIl' ~I '~ ,~ t lUI ru t: ,~Ql -m ij: 01

""i' II ~

'~':',i'i'~ '1'·· ttl, 11\ '-Il\..il~, fi-.(JI.:"I .. ilJ· t , •. , -m irL~_'__,.'·,'· ~'n tl ~: .

--I' ~1I!,;1i!11 I m!I'!..!!1 v41 ,,: - , ,01

i ~ . '. . _,' '_ .. _ ~ .. J

HotelPuspasari, Komar 17

Q /

Wi'fUl) '2 'UI1IIn5n ilfU1 QJII -m 11111 ~ \ rHn, ,;)) :; ~I m.n t,

I ., , . [ . -, --~- - .-

,A,sranul lVidyak.i'rana Itl, Grup I., Kantor J 7 6~~fM.&~n&'111H1 ~ ~ ~ ~~" em ~

!Un, IiJ1J ~ -m ru t:

Jalan Lang-it ll, Nemer 8', Bantu!

o .. _._~' -

~, m,n ~ L" ~ t: Q ~: 01' m4J' '1: (;EA ~ ~ it; '~~ 1lU, i> ~

~,- 'U :l .. _"' ..

4- Angka dipakai unruk menomori bagian-bagian karungan dan uyut kitab suci,

Contoh: ,fJQb~, Pasu15!, kaca 2'52'

IL-n I\...~ ,t ,':~ ,lil...A flU1i 1ClilJ1 ;::, A. t 'Bub V~ 'Pasnl s, halaman 252 ' Sura! Yosin: 82

$" Lumbang bilangun yung dapar dirulis dengan satu atau dua kata ditu Us deugan aksara, kecuali apabila lambang bilangan dipakai sec ara be ru ru tan j se per li d j, d al a 1:11 pema p arran d urn peri, n C' ian.

Contoh: Puntne sanga lanluig kabeh.

q'~. ..,". '~"" 1···· rt4l IlJ1 IL' m.n ~ !lm , L"'11 ' .. :.)l

1 .,. _,1- _: _I - s ,'_,. _.,' _ .. -, ,. ,1.,_, . - - -' I. '- '-' - - . - i: .. ', - ..... ,"

" I" i '

~tuclJnya sembilan, laki-laki semua,'

46

q" IrJh '1 - 1L'!Ul,o J;h, '1 rb,' !: [,-11 IIQil fUn WI,IIHJ1 ,t ~,: lL.-rJi 2:

, - - ' -, _ - [(J - - 1)' --!

. . - .

:= 1 'I QJI[ 1& t [0i\A 't tIlJIl fjl ~:'~ t; -m " t: ,\,

"Iemaknya banyak: kemiltl.5, lembu 7", dan kambing 15"," 6~, Stun d ,1l,P at, di nyamk:D!D dengan angka atae aksara,

Comob: Senen, 8 Jul.i' 1996,; pukul,8~45

~'" 01

Wil , IW1 ~ t U 't; ,~,RU ~ -m aan IU\Q A. ::

'~[~~ IU\(j:'~

'Senin, 8 J ~liI996, :p1ukul 8.45- ~

~uau Senen, tangg'ol woluJuli sew'u sangang titus sangang

dasa enem, plI,kul wolu ICJ.lzgku,n.g kawan: dasa menh

~ ',11-0 men mSnl '1ll I' ~ '2 ~I~m& ~, IlJ1 ~ rLA ~; nm ~QJ1 ,~~I ~~,,~ I~ ~1,~r"I'i~ '2 ~ ru ~:1N11 ,1lJI 'It! Q,JI, la tft1 ~'

atau Senen, talJ',g,ga/' wolu lull ,s,ewu s,ang,Q'lg atus san.gang puluh: enem.iom wO'/u: luwihpalo'n,g pulu:h: lima m',e/lit

'S':," _,,',,- ""o',' ,- I 'd 1 ,',",- JI ,C ,- ~rk' -, -'b,;"llor' -" ': ,-~., - ib :"11.. ,

'- emnt tan,gga~ " e, ap',an _ Uw~ senuu se~nl WI ratus se,m - ',han

puluh enam, puk:u'l: delspan liebHl empat puluh lima menit, '

7. An,gta yang menyatakan bi~a:ngan utuh yil.ng, besar dapat dieja se bagian a gar lebih muda h dibaca

47

.;;K

lrug '2'\, 1

'Uangnya leblh dari 2,40 juta rupiah. ~ Warga negara salk! 'w,is ,men 20'0 Jl.uta jiwa.

" - -- iU1c- - - ,_ DC 10

II Ul W ,'- .-",' ~ en' fJA' nm Hn ,U' '-,".·O,lUJ,:~,"-,- P, '~8,'.:', - 0 ,0 ~~' -,', ~,':, 1 nm

It ' . II -J .... _ .. ',,!, '.

" i . _,' . .:..__:... ..

"'l'llg; il;"iJ'8' n"'@Io{'fOi'ra-1 S' ekarang - in c' ~l- '~'I"!'..j ... '!i.''''1 'Ii-. ampi "'20', ';' 0" J'U'~'!i1 jiwa 'j!

'":I~I b -.: '. "~,b!a..' . , .... _. ~~dt\ .. UI ._f w~ .. _,._. J " ;iliIUfU,~, W .11:1aJ.. I..IIJ: _"ILl . _', .-'.' . I .... " "~.,.," '. ".,' :;Q"

8. Bilangan pecahan dapat dltulis deogan angka atau aksara, Contoh: ,fe-lung prapa! niet:e'.r

~'oq'altA "'rJ',8 atau

'riga perempat meter'

(boO la i:il'i# ';:-f' ~pc' ra ifji'ii'I" to H .n;;,,!;;.I:~;I"lI'~ '!Jil_:. ""c'#!;.;!I,~: _ v,r',~

li~:,(fU ? fUJI '~(~lftAl " 1l\ 2 n:::!JI atau

,81 1 ?4mJ~\

"dua puluh lima, seperempat ton'.

V, P'~M·IA--K'A-'II'A',··N':: ·T,14'N:·-:D:'A,·.·'···',· 'D:.,A.··,··C····-A·'

.... f!;'_' '.',:, ",','.1.'" ','.'. ".t'l.,. ':'-"'--' ,_C"._',. ',_,,_,

I "i',i' ., •• ,'" •.•••• '.'.' •••• i""" a ••••• " •• , ••••• ' •• '.' •• ' •••• '.' •• ' ••• '.'.".' •••• '.'." .' ••••• ' •• ' ' ••

'I , " ,'.' ' ", .. a- ••••• '.'. ",,, e. ••• '.' ' •••• '.".' ••••• '.".' ••••• ' .'. • ~" •• '; "",,~;, ., •• ' '

B,,, Pel'da: ,G,UTII (I '0 'I )1 dan: Pada ,"'«neal I( \ (I '\ )

P'(J' ,..JrrI g·I'II··u· d '<'!j; 'n' P .fl!,..,ifn' p.;"ll- .... .ffl,., 'p" ad' Q za 'm-" an d ahulu Iazlm ..I i'p' ... :t"a't·'

~"U.!:A .. ;,Ii'I:," _.··_!A.' 1 ." .. ·\..iU,"':li.!IInL'~1'L I" .,1 :g_,,', I , I"" I I I",', I .. ,'. Ii,-.".';Ii" '_, IlI.h,: aA."

sebl,gaJ pembuka dan peoutnp kalimat dl dalam surat-menyurar

'd-:: "-,~ d • dal . -,'" b 'II~", '1'-" d'· ,-,-' .,,'" ., .'. ,.' ~,t·, ~ .- --"11 .- ....... '~ ra... ,'L,." , -- Pada

.,·an ._.11, 'warn, 1,!UAuper_"ata. yang, memuat pasai-pasai nusnm .. , r,(l_, a

zamarlJ sekarang, di dalam surat- men yu rat, Iazim (Jwpakai pada ge:dhe' a~au",a.da ag" e :-g:' -' (Lih at V- C\_

- ,F" ,; - ". ' 11:_ ".' ,', - ,- • 'I, - J •

c. ,P,aia Lillg:sla ( '\)

LP'ad'a Un,gsa' (\ ) dipakai pada akhir bagian kalimat sebagai tanda inton asl setengah selesai.

"Orangnya besar, dng\gi,~ dan berkul it 'h ham, "

2.. Pada I in'g SrQ di pakai di an tara bagian- bag lan di dalam pemenan.

Contoh: D11'ewil/c€,ora' mangan dagin,g kewm,t. kang' asikil papat, kaytlt(J': kebo, sapi, la~lwedhus ...

- . . . i!,t;h.

q, " ,rut ~ lUI , ~:~ ,fUlll ! r:n, ilU JL, '~ '111 ,1KrI1 .n.Jl ~,

iO· ,0 ~C')

ftJn· WI lKlIl'ru -n lUi i~' B-m IlIA.Il nsn~ ~ Mri , L"I 2\ '1lA

s: '''''.'. Ii1")I !iii ~:' ""'. ~- . l n~, ,11i'II,' '\ .

I,~~II ~ ~"~fli ,_,. _ .. ~~!IJ _

. -I I : _ ~ .

>_ .'.'. I -

.~ Ia tidal, makan daging hewan berkaki empat, sepeni:

kerbau '!, lembu, dan kambing.'

3. Pada lingstl di~)rakni pada ekhir singkatan nama, orang, nama gclar, dan singkatan lain yang bu.kan akronim.

Contoh: .R'iM. Sulortu ~ ".IUI" ,,11\.lI ,nsrIl

M.M. Suhal'taka lEA \. ,IU\ ,n..t611n1 MIl

U '\ '1tJJ '\ InEJI~ ~\d::n" ~~:

NVMe.lcat n p···a.·-d·':nL···-U·-N'~" .(; '\ )

-,~ ,,',~ c_:_·:~· ... gsr. ..... '.',

Pada tunes! .(' " ) .. dioakai eada akhir kalimat

--.'_ , ... ,.1_'0' .... _.' '·_--r"_· =.- - ,r·,-,·_··· . __ . .. - .+.

Co ntoh: '~Vis l,ru}hjarn telu esuk .. Stl,m.i.ni duru,'zg bisa tJiru.P'ildrane ,goreh~ Goreh .. amarga "ni.k,i'r bojane kang wls te.lun,g dl fUl' .iki dUrUl!g nu,l'ih~

o :£;;' _ __ _ _ _ .. _ _ GI' ,Q_ _"'-

H' VI ''l!:J ~. ~ ~ ffLJ '1 un ," Mf!J/' , ~ 0-0' ~ l'

,~ ,.0 ,0..... _

ft", IlA nfll. '. "'l'l 'I liA itm <n (T}. '.lH1 .... '- ..... ' . U1,'.' i'J1J' !l :ff}.' 'm, 11 fIJ.·' ~ :2' " ""~i/ - 'il - '-', ... , . -lei" .. ,' l '- '. ], ! 'I'" .

Il'I '1l ~ IItm ~<m ~tGtlfJ4>'" 2 Il'I III"> 11 ,lUI tUh VI

II' - I i _

- ''"1-, 'itr_, .s: .ft___ft .t:I :a .s. ~.'.' ·1"".· .. "1' ,,,,",;Qi,,, ~-. 1-'

'_ _ .' ~ if Ir4 ill' .",.1.. 1r,~,~,1I! fUT.I '_' :'~", ....... , -.',' if'" Y-I. >. . I

-." -' -' '-' .

50

'S udah h ampir pukul .. tiga pagi, Sumi ni belum bisa tidur;

·Dl,L--: .. a.n ny- "a. k ·al'"a· n v:""'" g,n karena tf't9i1!Ji- ::'f,,·,,:,..,JkQ'rI "U!J,'f'i"I'; iIi'!I'V'!]!, va, -- 0- . da k r,I!.NJa·w.iLliI" ~. , ; __ cau, ~-';':~,'!;l!!:I' ,~~ ,_IAi,!!~,~U.~"~-,-w,,, ;~ - w~!l.!!,uJU' ,~,.".uJI~' :SU: '1iUi!.

tiga han t,ni, belum 'pula ng. ~

E~ P'('lda P,angk,at ( e )

1,~l'ada pangka: dipakal pada akhir pernyataan lengkap jika

diik .. kai ·

·wl_~.un rangkaianatan pemenan.

Centoh: ,Aku '(Jf",tzp tuku balapeca It; ma'ngK:okJ piring, ,cangki,r~ Ian geias ~

In lJn :~" am 'AJI 1l:Jl .. -, i"1' __ -'-.' ,L' U lB· .I~, ,. I' Ilia ~I n·,n:2 ram.' . lit:·

Ii ~, A,m_' _ 1 v(

, • .;...;. "III ' .. .

0, iC.h. .", Q,/ .c::'\

,·u rnl \. !1lJi o-m. , frU1 ~ IiUl ~n ~

'fJ1i1, O~,

.~ SC:, "iiY;!iI, ""'ll ... an mem '~el'I" bel ... ,'t.. pecah; mangle uk p irin tT .:: 0.,14 .~:u~ ,_, '!lJ !l ' U ,u:tu I'~H ~ : _w .. : I, ~ i.:,_~",'iA i ,I ',Ib't

canlki.r." dan gelas.'

2. Pada POi~l.g,kat dipakai untu:k mengapit aagka, Contoh: Ibu mun:d/uU' emas 75 gr:atn.

n. nJn ,L"'lJ.Ii.J1~ t'l nSn ,.£l lUI acill' t mull \ii ;t tfJ!nU~ ~

\\ IU 'U~L .' "., I~ '\..J' '.,."

'Ibu membeli emas seberat 75 gram,'

3.. Pada pangkat dipakai un tuk mengapi t perikan I angsung, Conto:h:, Ibu: nge'fldika", "Sapa K(Jn.c.Q;m',u mau?"

O_ . __ _ la,

,I tLm ILl ,tl.7 '1;e tUn ~ an ,itA '~t£ ~"fUI~, ,~ "

~]bu. berkata, ~,~ S iapakah temanm u. tadi?" ,

iiAku seneng' ba nget, ~,r ng e ndikane J bu, ~~ sliramu bisa ,nUild ,atu. .. ~~

II; 4A1 tH1J !fA ~, ,~"'11' B 1"f!!II ;r 4:J ,~ ,Ql(.IJ' , ~ r,JI, L l' :;

o 0 ,10 0 Q

II( rn, L "1l.48 iM'!1UI ~ IU11IK1j t' 1

,~ "Saya gem bira sekal i," kata I btl, "kame dapat 'me ..

'n-Ien'g ....... k ,1l"'o'li\lQ, n j! . ~il'II., .. .:__VI. _', ~Q"J IU,~

'p Pada .... - G····.··_:~,~'iI'"A a- ~'~,UI P···~"'a,A.O.:(ll1,;a .... ' .r'i!I' , u", _I ~.~ur.p _Irt~. I ~"~ - 6 - -0.

Pada ge'dhe 3J:aupada lagens ialah tanda YMg dlgunakan nntuk

_ ~ .

menyatakan sopan santun di dalam penulisan 8urn:t, tern!.baNg~ atau

puisi, Pada gedhe terdiri atas d gamae am, yakn~:, (1) pada IU.lUIT;. (2) pada mad'y,a~ dian (3) pada all dhap '.'

I.. Pa,4,a ,L\'Uh,u', (~,)

Pada luhur «(~l,) dlgunakan di dal am suratatan karangan yang berwujud tembang atau puisi yang ditulis oleh orang yang derajat kedudukan at a,!] pangkatnya tinggi dan dilujukan. kepada bawahannya, aUIU oleh orang yang umurnya leblh taa dltujukan kepada orang yang umurnya leblh mnda

Poda luhu» ditulis pada awal tiap .. tiapbah lenr~bang' (pui.si) at au d i depan kepa la sura t (kala u ad 0; ) .. , alamat surar, dan aH nea sura.l.

Contoh: (a) Pemakaian pacla luhur pada surat,

in "', ", . .,'~ nn;. -.~-,8' R '".." .. :- .. ;OJ. """" 0\'1, ,~

J\lilJ" ,ILl'''''''' _. ' . '_ ((II' 'I;!!"!!" I !'Y.~.j1 I~,' .',~"

,,~ .

,rio ;'Ijj []I i1H1! 0 iI1Io -II :Wi i'iIo i"II, i'I,~ ,iii II'ii iii. m I!l II""" . ':l'~. ,", ~JI!..iI!:I_. ~ '"'I, I,,"," I'll '!II!;;,;,!!'I'~I!l'O'I,

"::;:'2'

,JI,~,

(b) Pemakaian n.ada luhur pada tembang.

1. Piaia' MtztlytJ

Pada madya dipakai di, dalam surat atau tembang yang, ditulis oleh seseoran g yang dill] jukan kepada '0 nl,n.g I ai n y an g berked udukan sederaj at dan berusia sebaya,

Pada rnadya d~tIiJHs, di depan kepala surat (kalau ada), alamat surat, al inea surat ~ d an pada a wal set~ aJ,P ba ~ t te m bang.

Cow toh: (a) Pe i11. ak ,a ! alilJ ,pada madya :p ada surat,

(b) Pemakai an pada mady« pada te ', rnbang

~~ e;"r;rut 1W1 Mrn uttf,lD ,rm1'\

~ ~.' ,.,~ •• ,. '! '!'~ ., .•.•.•.•• " •• , •• ' I'. 'I"~ •.•••••••••••• ~ , .• "'~" ••• """""" •• "';

3,.~ Pa'daA,ndhap I( '~)I

.Padaandhap d.jpakw.di dalarn surat ru.au tembang yangditulis olen oreng yang berkedudekan rendah dituj ukan kepada orang yang berkedud ukan -J,ebih d.n,g~g.i dan orang' muda kepada oiang yan,g' leblh tna,

Pada a Ij~dh(Jp di tu lis di depan kepala sura t (kalau ada); al amat surat, alinea .sur~'t.I' atau pada awal sedap bait tembang,

Contoh: (a) Pemakaian pada Gltdhap pada surat,

Q~mm iii· ~ ~.tfh Wli fHn:I.~ I~

~ UU [ C1\'"

tfl!l·,..ij·;jj,. i .,.,.,.'!'_ •. "!,!,!'! !lifi'lj~ !I"1j iI"ii'I!~'ii Ii iI'ii in. _1 •• [ •• I0Il .~It;Iti"'+oIi~!II.'''.',",,,!I,!,,! '!l.!II fl·! ~ i;; i., •••••• , •• , •• ,. !.!' !i'1" f.,..

... 0

nlltJlllru :Iii:'" t: 'ruul~ t -m 11M MJlI frU11 It:

M1 ~,lal'~~R1Jl ~:~

54

GI' P,urw,apadaj M'adlQpada", dan Wasan,apa'da

Purwopada (~~ ~), madyapada (~(~ ~), dan wuEanopada ( ~ LlIl ~). han,y,a, dlpergunakan d! dalam

penalisan tembang, - -~ " - .

l .. P'uI'1fQpa'da ( ~ ~,(~L )

,Purwapada merupakan aksara bersdllr yang terdiri atas dua bagian, yaituptlda ,moI1gaj0J1a ( ~ )-y,Dng merupakan rang ... kaian aksara ~~~., n,.', .(:i"., CUI dan selanju.tnya dibaca manga .. ,japa-seba,g.ai pengapit dan aksara L"1l dengan pasangan ca .~. 'f'S) darikata becik 'baik' yang berada dl tengah kedua pada

m'a,",'8~j(Jpa+ Aksara berstilir di dalam purwapada itu sentuhnya da,p:u d.i boca, m(l't~ajapa' bedk 'mengharapkaa kebajkan'.

Purwapada dipakai sebagai tanda permulaan tembang yang dituJis mengapit judul pupu.h permulaan (kahllllJ. ada) atau di depan bait awn] pup"h permulaan.

:l~ ,Madyapad'a (Irfi?n:~ (~ 1(fi;J:ni~. ),

~ -~

,Madyapada hampir sama wujudnya dengan purwapada,

Perbedaannya, aksara berstilir 'y~Ul,g: diapit pada mangajapa di dalam madyapada merupakan sandl kata mandrawa yan,g, berarti 'jauh' ~ Wujud aksara bersrilir i~u adalah (,~ ..

55

j4',(u'yaplula dipukui sebagai isyarat bahwa l'upuh tembang yang bertanda madyapada itu beradadi tengah keseluruhan karangan tembeng yan g terdiri alas beberapa p'upuh., M:adyap',upJa. ditul Is pada awal pergaatian p'.upuh~puJJu,h tengah karangan tembang.

a Wasan,upada (' ~Llll~?

Wa,s,anaptlda juga te:rdmr.i atas dua baglan. yai,t:t1pa.da mangajapa sebagaipengapit dan aksara Lll; 0) yang merupakan kependekan kata q nSml (iti) yang berarti 'demikian (lah), seperti ituluh' dun sering diartikan jugatselesai, tamat, puma'. l¥asantJ'= pada dipakai sebagai tanda bah wa karangan yang berwujud tembaog itu sudah .selesa.i.Wa'S.ar,i~apad'(J' ditulis sebagai penutup kesel uruh an karangan tembang,

Contoh pe rnaka ian. purwopada, madyapada, dan wasanapada sebagai yang tersebut pada skema karangan tembang yang berikut, Karangan tembang . terdir =:,' "ll',i'j;e: tiga p .. 'I'~.~'J·,~"h·- _ 'v .. · ... akni P. :'u·p·· uh I·' Pucuns:

, lU.,!lll.~, _ ,LU,I, !.\,. ,_ """,U~, - I~"i; ... ~ I;,J,." i!]i,II;,~.,;IO ,.1. _.'. 14;,. !!;.1!.' '," J'~ ;_~ .. , ... U ' 't ,i;;,.II.n~.~'J

pupuh H" Sinom; dan pupuh HI.~ Dhandbanggula. Purwapada terdapat di dalam pupuh I, madyapada terdapat d~ dalam pupuh IIj dan wasanapada terdapar pada akhir bait rerukhir pupuh HI'.

Pupu h I Pucung

_,

iIoii·,.,., ... ii, ...... ,i,li,i i ....... ."i';;;'i,;;; i'li .". Ii, •• '!" .'! .". !". ~.,~",io,!".,!, !".'.'!" .,!.~.~ '" .'=! ,,!!J!II',!!,!I't1;!,~""!'~·"·Ii'!'·F·E'F. ! .. jI '",3! .... iI,,..2!."' ... ,;;;,;,;I

~.HUl ditulis:

1. b) ~~ ~ ~ IMil ~,~,rtm ~ ruJ11 a:h RJm S' r& ~ ~.

".;0" ~1"'iIll!!,'&;I~II!;, .. !!! ~ ;;;.!!! oi,;r. ~il.I •••• 1 •• ,11. ~ .'111 i!I.!! ~,;!I'o!I';;;;';!I';!II'~'~ I!; ~ :I,!,.;II ~ II! ;!I,ll;; ;!I,;!I,;!I'III"';!''''~''''';; i- .. , i!", ... p' .'11 ••• "i II. Ii!i "'. i.I" •• 11'11 ,il''';';'';;; II •••

oj;;;1 ;!,;p;l,",",,"~,,;;; ~;I;; ;1.;1 .. "' ...... , •• , ••. " !!:'!; Il i i·;;; i ii ;;'';':i. ",',r,,;, ,.,,.. i·iii ."i i. :i.;; ",.;;; ,r"":i';; .. ·;;;·'r ... ·j·'j,·r.,;· "'r. ., •••• , •••••• ,. "' .. ' ••••• '. '" ...... ~~I

2)

56

pu.'p.-,u'h 1=1

!_ I _-., ':_" :____.

a'tlu, ditul is:

Ib)

2,)

Pu.puh III Dhandhan,gguJa.

(l":;Jn:JI l 'IJRJ ~nn ftJllllWl ',., .. iJU1 '~ .-~~_. c;j '-,

•••• ','".'.".'. ~ ••••••• ~.".,;."";, •. , •. , •• ,.,, .. I'·" ~'" .,i, I'"~ .,. ~ ••• ' OJ. '.'. '.' •• '.,," ~ L"lI ~,

57

'V,""I P"'EC:-"N";'U'I'L' )'S'-'-A'N" 'U' N" 'S:"'U' I'R·· S'E"R··A···.·' piA 'N"'-

" _... .' ,J ... "',' : '~ --",'::',~J '. ; ',~ ~ ..• I ',' _ . I " .. "" " n" .,

Di dalam mengikuti perkembangan zaman, bahasaJ awa peri u menyerap unSUT-UrJS.uf dati bah as a asing, Oleh karena sistem bahasa asing relatif berbeda dengan sistem bahasa J,awa maka perlu di-

ad, ". ka n pe- n V:J!'l; s- ~I'!!!:II 'I' an ~g'f.l'i'" II' n (Ii nr U iIi'!iJ" ~I' r 'b' . ah (I, ,,",O'li "'!Ii 'fl"~' . c g ~, t'" b - -teo .. . - ~, _,U:I, __ 'J_'j esua '. ,I ,~'~- 'II.iI,O):':.if,·-·' nsur _:~''''~~'''' Q~Ul,'~ IU eerzenma

di dalam bahasa Jawa,

Pad a, dasamya Pedoman ini tidak membuat hlgi aturan baru tentan g pen uli san 'U n sur serapan karen a pedoman pen ul ls.an 'ILl nsu r serapan itu telah ada, dan dirnuat di dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa J (J'wa yang ,Dise:m'P,~u"';~a'k,(J'n.B uku Pedoman in i halnya memuat aturan tentang pengaliheksaraan basil penyerapan unSUF asing dari Latin ,~, Jawa dengan memanfaatkan berbagai aksara Jawa yang' telah adar Unsur-unsur asing yang belum sepeauhnya terserap ke dal am bahasa Ja wa, balk penulisan maup un pel a fa 11 ~~ in tf!I vn 'U' ns -U' 'r'-"U'"I 'E' ur ,..;wI si n g", ,it!I' d ~ tul 'l~ "'", ,~i~!i" i 'ii ~ "I' den g"'a" 'ii\IJ 1['1l' ~ ~ ,t"'lI no

',_ ._ u,Wa., ~I",!~':I! 1-1, .;)_" ,_._,I,~,"'\JI, I~;L) ;1,1,,_,.:, ,liIU, '_ :lL._:UJ ~ 1j;)!~~I\:Il'U.. ·_·v.IJI-,.:I~"~!II ~.:.:_~~J..;)!".~il,

aslinya (beraksara Latin) di tengah-tengah leks beraksara Jawa,

1. .ae yan, tid ak bervaria si de 11 gan. e diperl ak IJ kan sebagai d UHi. aksara dan ditulis dengan aksara swar,a.,

. .rr j\IJ~ ,'.: G!ii , '." .. :.,:, .n .•

~~.:..r,- ~, .,.., ~

'" . _' _- ','

I '_ • ',',

{J',e~,··~,,~,j'r';::' ~ i~' ,: .... '~.'~ ~!.'Hi0~ ,','Ilr!JJ""~ .. ' .... :. ,~, a erolit'

__ V'~:ill' 'I' ~~ I • I !I'" ,.;I; l'I!Ii.J.~' ~l~:"".· I, .i'V\~ v, ii",

",' ,"'

,~,-_ U· '~

, . I. " ', r " • i:'

maest ,0

'2,;. ai ,yang tidak bervariasi dengan I ateu i diperlakukam, sebagai d.ua aksara dan ditalls 'den,gan ,ak:s:ar.amara~

e511;1'8

.. ,.to '_ - ~ 'Il "'~ . ,,1i

m:aiz~'natU "'"' '116J' 4JIt ,tN)'m,alsen:a

,It "

3 .. au yang tidak bervariasi dengan 0 diperlakukan sebagal dua aksara dan dituH:s. dengan aksara ,sWtlra.

Conton: trail er

'traile .. ,. traner

Clnton: auta f ~~m:.Jt ~ aula I-

h~~d,~aulik tt.fAt1Ul.~ ,~~, 4..' ,aO MJI,J 'hidranlik'

I~.~ I~

,4,.. eo' yang, tidak bervariasi dengan 0 atau e diperlakukan sebagai d,u,a aksara dan di:tuUs dengan aksora sward.

Contoh: ,geame"ri , t1Q ~ , IER e "geometri'

"j( , r'1I' ':i!

'stereo'

S, i!U yang tidak bervariasi dengan u. dit.ul is dengan aksara swara' d,aA diperlakukan sebagai dua aksara,

Contoh.::: lu~u:tron "fUI' 'Ji!' ,?I~,J' ~"'neutron.'! tug,t!-nol' ,A ~ , ''7n ,. tJ.O 2' mc:!f ,c'eD genol'

16., ieyang tidak bervariasi dengan i atau ,e diperlakukan sebagai dUI, ,aks.ara. dan dituHs dengan aksara ,SWd'ra atau jlka pelafalannya lazim bersuara pelancar dapat' ditulis dengan suara pelancarnya itu,

Contoh ::, varietas U ~ A. ,itS)) '~ "varietas'

pas/,e n ,iU IJt A 't!1I. atau llA ,Il, 9J ,nJUIi 'r1;2D . ., pasien 't

l

1., ,UlJ diperlakukan sebagai dua aksara dan dltulis dengan aksara ,swara atau dapor d.itulis dengan suara pelancarnya,

59

Contoh:

ak u iarlum ;I( _'118 Mrj':' ".'.' ~ oA)3"~,, '.' i'l"f!!JI-:IIi"", atau ,,;<; -~'~"'.'.' ~~. ":1:', ri,'"f!'JI:.r.II" 'akuariu im "

, ,bI;' II, . ·'·iIi· U' ~I:_, _. Ul~'" 1'11'1., I.' \~~,r. , ! " ",(.!LU, !fI' ~ -". r .... ,flf ! - ... f-c..Il" '. iI..I\..,. iIIl 'dll "

• . ~ "... • - ':'. I '. ',-'" .' ' .l ,: :._.

kualitas 1U'JIl.i!ii;A ,r,n<Pf,j .o'!ol!:'"n '1.A1) a't a Ill' nm n"IIla." .lI1!iI!:"'ni Ai iii C "Ii.rlr'~ <IiiI'll':il t'el ,'" '

,KIiA.'~'U~ .~ r. "I ," ~J"....o, II~~'" I'QI' ' __ " .' 'u ril,LJ'i I'~~'" ~t!!II L.~u, ,~lU.~

8~ ut diperlakukan sebagai dua aksara dan. dapo: ditulis deagan oksara swara atau dengan suara pelaneamya,

Contoh:

ku ita nsi J)Q]n...,,~,a..n jf, atau nib,.:. :nsn,{H1.j,. 'kuitansi'

lJ Ii ',0

ekuivale« ~ iU1J 4.7' 0 ,tn.JJ II;f!i atau -~ ~ ~ ,tn.JJ II;f!i 'ekui valen •

9. Kata-kata yang mengandung gugus konsonan yang' memung .. kinkan ditulis dengan aksara Jawa dapat dialihaksarakan dan yang S,UH,1 dialihaksarakan dapat ditulis dengan aksara Latin di tengah teks yang beraksara Jawa,

Contoh: at liN'

,15 ~? '~' "f!!lI

,.fi!},':O·.,Y. ek: •.. " QJ;1lJt d Q.]I ~ oTiofinimn

~~ . f V~' ., i\I;.I'V~ 'I~O,

... __ "' '" _ 01 Ie Co '. '1

transmigrast ~~CJ(:::lU' 'transrrugrasi'

ekskavator tetap ditnlis ekskavator 'eksvakator'

, arovek' p" .. ···ye,

60

'·DI··.· A····· 'F-TI"A' ·R.'.· ru ;-SIT- C'JA.K.·:A

_': ,: "". _- - ~ _::_ ~I _; .. ' .. ' .. _ - _fl, .~!_',."'"

Balai Penelitian Bahasa di Yogy.akarta danPanitieKongres Bahasa, Jawa 1'991, dl Semarang, 1991,. Pedoman Umum Eja'an Baha .. sa Jawayang Disempurnakan. Yogyakarta: Duta Waeana Un iversi EY' Press,

Djawa Gunseikanbu, 2604. Djawa Keena. Djakarta: Djawa Gun,~e. ikanb u ~

Kementerian Pengadjaran, Pend idikan, dan Keboedajaan, 194!6.

K-n.I:'/'iB··Q' -.ra·~ 'D' ··Ji'''''~'''''!I'i''It''a·· 'K··'· em - enterian Pen gadjaran Pe ndidikan

_~Wf !~" '.' :,.-;~; ,,,~ !""',- __ I,~CUIWr.': ... :'_ ",~I ,_·-il"I~._· .. -~.( ,gi. I c·· .. '·,. : _'~_.-,.J._ J'lIQ,il" ,.' .. 1,.-, III:: ',~~.:I~f

dan Keboedaj aan,

Padmasukatja, I 9.56", Pat:hin:t, Poramasastra. Jakarta; Nurhop K,01f~ Pan -1-'·'t- ~'al 'K/ '0- n 'g' res B.' .. ahasa Ja wa '1· ng-';' '1- '1' '9'" 9··;. '~ K-- ... · eout usan Kon 011"'02"

.! UJdl, -Jill.' , ,;-.1 '.1 .J.,~,:. "-'!I.) '_'"~I .~", __ ,.'1' __ "" WI ~7",.·",~ ,I", '.' ,I.~I : -,_<tli"',H,._"Hd,'_·,,';I;. ,,··,'V·I.'Oi·C.~!ili'

Babas« Jawa 1991. ~ Semarang: Pani tia Kongres Bahasa Jawa 1'9'91I,~

Poerwadarminta, W.lS:~ 1939, Baoesastra Djawa. Batavia: J.B-.

Wolters.,

Poetoesan Parepatan Koemisi Kasoesastran ing Sriwedari (Surakarta), 1926. Wtnvaton P'aliJjeratipun Temboeng Dj'a'wi ,m'awl Sastra ,Djawi' datasan An', ka,Weltevr-ooen:: Landdrukkerij,

Tjabang Baglan Bahasa. 1955, Tatanan Njeras Basa Dj'aw,'i,. Jogja .. kana.Djawatan Keboedajaan Kementerian P P dan 'K.

61

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful