Anda di halaman 1dari 14

LAM PT09-02

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN


PROGRAM :PISMP-IPGM SEMESTER: 2 Tahun: 1
MURID DAN ALAM BELAJAR KOD: EDU3103 KREDIT: 3+0

M/T Tajuk/Kandungan Kuliah (2 jam) Tutorial (1 jam) Amali ISL (2jam) Catatan
1 1. Alam Belajar Penjelasan tentang: Penjelasan sesi Cari dan senaraikan buku- Rujukan:
21/22 (6jam) • Konsep alam tutorial & ISL. buku rujukan yang sesuai di
Jun • Konsep Alam belajar Pembahagian perpustakaan/ laman web. Noriati,Boon,Sharifah.
Belajar kumpulan dan topik Simpan senarai ini dalam (2008).Murid dan alam
- Psikososial tutorial untuk portfolio untuk membuat belajar.Shah Alam:
- Fizikal dibentangkan dalam rujukan tambahan. Oxford Fajar Sdn Bhd.
• Pengalaman
- Komuniti sesi tutorial (mula
Belajar
Pembelajaran minggu 2) Persediaan untuk tutorial J.W Santrock (2004)
Kanak-kanak
• Pengalaman minggu ke-2: Educational
• Peranan & belajar kanak- Carian maklumat dari Psychology(2nd ed. )
Kepentingan kanak internet atau perpustakaan
Bermain dalam - Pengalaman tentang demonstrasi dan Barbara Day
Proses penerangan permainan (1994) Early Childhood
langsung (first
Pembelajaran tradisional untuk kanak- Education. Prentice
hand
kanak. Hall.
experience)
• Peranan & Jo Ann Brewer. (2006)
Kepentingan Introduction to Early
Bermain dalam Childhood
Proses Education:Preschool
Pembelajaran through primary
- Kons grades.Boston:Allyn &
ep main Bacon.
- Kepe
ntingan
Bermain

**Semua hasil aktiviti


tutorial & ISL mesti
dimasukkan dalam

1
LAM PT09-02

portfolio pelajar
* Rujukan tambahan
digalakkan
2. • Ciri-ciri dan jenis- Penjelasan tentang: Pembentangan Pelajar membuat rumusan
28/29 jenis main • Ciri-ciri dan Jenis- Tutorial: Pilih satu kandungan kuliah dan Matterson,E.&
Jun jenis Main permainan bahan-bahan rujukan Edwards,G.(1965).Play
- Permainan tradisional, dalam peta konsep dan With a Purpose for
Sosial demonstrasi cara simpan dalam portfolio. under seven. Penguins
- Permainan permainan dan Books.
Kognitif bincangkan Persediaan tutorial:
kepentingannya Melayari internet untuk Rujuk Mildred Parton
• Ciri-ciri Main kepada mendapatkan maklumat bagi Kategori dan
- Motivasi perkembangan tambahan tentang prinsip- Jenis Main
intrinsik intelek, sosioemosi prinsip pembelajaran Ewell. (http://www.nprrc.ie/do
- Bebas untuk dan fizikal kanak- Banding bezakan prinsip- cuments/play/downloa
memilih kanak. prinsip pembelajaran yang ds/playfulworld.pdf. ;
- Menyeronokka dibincangkan dalam artikel www.whatteacherskno
n tersebut dengan prinsip w.com/blog/tag
- Proses pembelajaran Gagne.
penyesuaian Sediakan grafik banding- George Morrison (1998)
- Aktif beza dan bentangkan Early Childhood
- Penerokaan dalam kelas Education Today
- Simulasi Merrill, An Imprint Of
Prentice Hall,
Englewood Cliffs, New
Jersey.

Noriati,Boon &
Sharifah.(2008). Murid
dan Alam Belajar.Shah
Alam:Oxford Fajar Sdn
Bhd

3. 2. Konsep Penjelasan tentang: Pembentangan Rumuskan semua isi Woolfolk,A. (2004)


5/6 Pengajaran & Tutorial: kandungan kuliah dan Educational
Pembelajaran (3 • Pengertian bahan-bahan dalam bentuk Psychology(9th ed).New
Jul Banding bezakan
jam) Pengajaran & peta konsep / pengurusan Jersey:Prentice Hall.
prinsip-prinsip

2
LAM PT09-02

•Pengertian Pembelajaran pembelajaran Ewell grafik simpan dalam


pengajaran dan • Prinsip-prinsip yang dibincangkan portfolio. Slavin, R.E. (2005) -
pembelajaran Pembelajaran dalam artikel tersebut Educational
(Ewell, 1997) dengan prinsip Persediaan tutorial: Psychology: Theory
•Prinsip-prinsip pembelajaran Gagne. Pelajar bincang dan and Practice.(5th
pembelajaran - Penglibatan aktif
- Perkaitan dan banding beza pandangan ed.).Boston:Allyn and
• Jenis-jenis Corak ahli teori behavioris Bacon.
pembelajaran - Pembelajaran Watson, Pavlov dan
informal Thorndike berkaitan cara Eggen,P. dan
- Pengalaman organisma/ manusia Kauchak,D. (2004)
- langsung belajar. Sediakan satu Educational
- Situasi aktiviti menguji pemahaman Psychology: Windows
Mendesak tajuk berkenaan. (contoh: to the classroom.
kuiz, senarai semak dan
- (Compelling ujian)
Situation)
- Maklum balas http://hagar.up.ac.za/ca
berterusan tts/learner/tyna/gagne.h
- Suasana yang tml
menyeronokkan
- Refleksi www.intime.uni.edu/mo
• Jenis-jenis del/learning/lear.html
Pembelajaran
(Gagne)
- Kemahiran
intelek
- Strategi Kognitif
- Maklumat Verbal
- Kemahiran
psikomotor
- Sikap
4. 3. Teori-teori Penjelasan & Pembentangan Layari internet dan muat www.funderstanding.co
Pembelajaran perbincangan Tutorial: Banding turun maklumat berkaitan m
12/13 (12 jam) tentang: beza ketiga-tiga implikasi teori http://tip.psychology.org
Julai Teori Behavioris Teori Behavioris pandangan ahli teori pembelajaran behavioris
(3 jam) behavioris tersebut terhadap pengajaran- Cadangan tutorial
• Pelopor & Prinsip :

3
LAM PT09-02

Watson dengan pembelajaran kepada tambahan:


Pavlov menggunakan kanak-kanak berkeperluan Muat turun video klip
Thorndike pengurusan grafik. khas. berkaitan dengan ujikaji
Selepas atau kajian teori
Rumuskan semua isi
pembentangan, buat behavioris. Bincangkan
kandungan kuliah dan
satu aktiviti menguji bersama rakan dalam
bahan rujukan kepada
pemahaman tajuk kelas
bentuk peta konsep /
berkenaan(contoh:
pengurusan grafik dan
kuiz, senarai semak
simpan dalam portfolio.
dan ujian)
Persediaan tutorial:
Pelajar mengkaji teori
behavioris dan
menganalisis secara PMI
implikasinya terhadap
pengajaran dan
pembelajaran.
5. Teori Behavioris Penjelasan & Membuat Rumuskan semua isi Sila lihat
19/20 (3 jam) perbincangan pembentangan kandungan kuliah dan Lampiran 1(PMI)
Julai tentang: secara PMI (Plus, bahan rujukan dalam
Teori Behavioris Minus, Interesting) bentuk peta konsep / Woolfolk,A. (2004)
tentang implikasi teori pengurusan grafik simpan Educational
• Pelopor & Prinsip: Behavioris terhadap dalam portfolio. Psychology(9th ed) New
- Skinner pengajaran dan Jersey: Prentice Hall.
• Implikasi teori pembelajaran. Persediaan tutorial:
pembelajaran Galakkan respons Buat rujukan/ carian
behavioris dari kumpulan lain. lanjutan berkaitan Sebab-
terhadap sebab Lupaan dan Strategi
pengajaran- Meningkatkan Daya
pembelajaran. Ingatan.

6. 3. Teori-teori Penjelasan & Pelajar diberi aktiviti Rumuskan semua isi


28/27 Pembelajaran perbincangan menilai tahap daya kandungan kuliah dan Slavin,R. (1999)
Julai Teori Kognitif & tentang: ingatan kendiri. bahan rujukan dalam Educational
Konstruktivis Teori Kognitif & Contohnya, Analisis bentuk peta konsep / Psychology: Theory
(3jam) Konstruktivis Kognitif Kendiri pengurusan grafik simpan and practice.Boston:

4
LAM PT09-02

• Pelopor Teori (Ingatan): Pelajar dalam portfolio. Allyn and Bacon.


Kognitif & Prinsip dikehendaki menulis
- Kohler maklumat yang Persediaan tutorial:
- J. S. Bruner dibaca secara Carian maklumat dengan
- R.M. Gagne menyeluruh. Pelajar- melayari internet dan bahan Woolfolk,A. (2004)
- Ausubel pelajar rujukan(buku, jurnal) serta Educational
menyenaraikan muat turun maklumat Psychology(9th ed) New
• Pelopor Teori seberapa banyak berkaitan Constructivist 5E Jersey: Prentice Hall.
Konstruktivis & perkataan yang Model Lesson.
Prinsip terdapat dalam Mengaplikasikan prinsip 5E
- Piaget petikan. Bincangkan. dalam pengajaran Sila lihat lampiran 2
- Vygotsky pembelajaran (Analisis Kognitif
• Implikasi Teori Pembentangan Kendiri)
Kognitif dan Tutorial: Pelajar
Konstruktivis mengenal pasti
terhadap sebab-sebab lupaan
pengajaran dan berlaku dan
pembelajaran. mencadangkan
strategi
meningkatkan daya
ingatan.

7. 3. Teori-teori Penjelasan & Pembentangan Muat turun maklumat Sila lihat Lampiran 3
2/3 Pembelajaran perbincangan Tutorial: internet mengenai (5E)
Ogos Teori tentang: Kumpulan pembelajaran sosial,
Pembelajaran • Pelopor Teori pembentang modeling, dan
Sosial & Pembelajaran memberi penerangan pembelajaran pemerhatian
Pendekatan Sosial & Prinsip tentang 5E. serta pendekatan
Edaran Soalan KKP
Humanis - Bandura Kumpulan lain humanistik.
bermula
(3 jam) mencadangkan
• Pelopor aplikasi prinsip 5E Rumuskan semua isi
Pendekatan dalam pengajaran kandungan kuliah dan
Humanis & Prinsip pembelajaran bahan rujukan dalam
- Carl Rogers bentuk peta konsep /
- Abraham Pengintegrasian ICT pengurusan grafik dengan
Maslow digalakkan. memberi tumpuan kepada
rumusan semua teori dan

5
LAM PT09-02

• Perspektif Islam Pensyarah memberi simpan dalam portfolio.


( Pandangan taklimat/
Saidina Omar dan penerangan Persediaan tutorial:
Saidina Ali) pelaksanaan KKP Pelajar menganalisis model
pengajaran pemprosesan
• Implikasi Teori maklumat dan model
Pembelajaran behavioral dengan
Sosial dan menggunakan teknik
Pendekatan analisis SWOT.
Humanis terhadap
pengajaran dan
pembelajaran

• Implikasi Teori-
teori Pembelajaran
terhadap
pembelajaran
murid-murid
berkeperluan khas
(secara
keseluruhan)

8. 4. Model, Penjelasan tentang: Pembentangan Rumuskan semua isi Weil, J. (2000) Models
9/10 Pendekatan, • Model-model tutorial: kandungan kuliah dan Of Teaching (6th
Ogos Strategi Dan Pengajaran (Joyce Analisis model bahan rujukan dalam edition), Boston:Allyn &
Kaedah & Weil) pengajaran bentuk peta konsep / Bacon
Pengajaran 1. Model pemprosesan pengurusan grafik simpan
Pemprosesan maklumat dan model dalam portfolio. Noriati,Boon &
(15 jam)
Maklumat behavioral dengan Sharifah.(2008). Murid
• Model-model • Konsep menggunakan teknik dan Alam Belajar.Shah
Pengajaran (3 • Syne analisis SWOT. Buat persediaan bahan- Alam:Oxford Fajar Sdn
jam) ctics (aplikasi (Strengths, bahan yang diperlukan Bhd.
kreativiti Weaknesses, untuk KKP
seperti Opportunities, Sila lihat Lampiran 4
membuat Threats). (SWOT)
analogi & Bentangkan.

6
LAM PT09-02

metafora)
• Pengajaran
konsep:
Inkuiri &
Ekspositori

• Implikasi Model
Pemprosesan
Maklumat dalam
pengajaran dan
pembelajaran.

2. Model Behavioral
• Pengajaran
Langsung (Direct
Instruction)
• Pembelajaran
Masteri

• Implikasi Model
Behavioral dalam
pengajaran dan
pembelajaran

9. 4. Model, Penjelasan tentang: Rumuskan semua isi Joyce, & Weil. (2000)
16/17 Pendekatan, Persediaan tugasan kandungan kuliah dan Models Of Teaching (6th
Ogos Strategi Dan 3. Model Sosial KKP – kolaborasi bahan rujukan dalam edition), Boston:Allyn &
Kaedah • Pembelajaran pelajar dan bentuk peta konsep / Bacon
Pengajaran Koperatif pensyarah pengurusan grafik simpan
• Main Peranan & dalam portfolio. Noriati, Boon &
(15 jam)
Simulasi Sharifah.(2008). Murid
• Model-model • Implikasi Model Buat persediaan bahan- dan Alam Belajar.Shah
Pengajaran (3 Sosial dalam bahan yang diperlukan Alam: Oxford Fajar Sdn
jam) pengajaran dan untuk KKP Bhd.
pembelajaran
Persediaan tutorial: Penyerahan Tugasan
Buat rujukan tambahan KKP

7
LAM PT09-02

4. Model Personal tentang pendekatan


• Kesedaran induktif, deduktif, Burden,P. & Byrd,D.
Peribadi eklektik,tematik dan (2003) Methods of
• pemupukan integratif dalam subjek effective teaching.
konsep kendiri major anda. Boston:Pearson
dan harga diri Education.
yang tinggi

• Implikasi Model
Personal dalam
pengajaran dan
pembelajaran

10
23/24
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
Ogos

11
30/31 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH
Ogos

8
LAM PT09-02

12 • Strategi , Perbincangan
6/7 kaedah & tentang: Pembentangan Rumuskan semua isi
Sept Teknik (3 jam) Tutorial: kandungan kuliah dan Burden,P. & Byrd,D.
• Definisi, Jenis & Pelajar dikehendaki bahan rujukan dalam (2003) Methods of
Prinsip-prinsip memberi contoh- bentuk peta konsep / effective teaching.
setiap pendekatan contoh pelajaran pengurusan grafik simpan Boston:Pearson
- Induktif major yang dalam portfolio. Education.
- Deduktif menggunakan
- Integratif pendekatan induktif, Persediaan Tutorial:
- Eklektik deduktif dan Membuat rujukan secara
- (eclectic) integratif. kumpulan tentang “teknik
- Tematik awan” dalam Theory of
Constraints untuk
• Definisi, Jenis & diaplikasikan dalam
Prinsip-prinsip sesuatu masalah/isu yang
setiap strategi dikenal pasti.
- Pemusatan guru
- Pemusatan
murid
- Berasaskan
Bahan
- Berasaskan
Tugasan /
aktiviti
13 • Strategi, kaedah & Perbincangan Pembentangan Rumuskan semua isi Perhatian:
13/14 Teknik (3 jam) tentang: Tutorial: kandungan kuliah dan Pensyarah major akan
Sept Pelajar menunjuk bahan rujukan dalam fokus dengan lebih
- Sumbangsaran cara menyelesaikan bentuk peta konsep / mendalam kaedah &
- Bercerita sesuatu masalah pengurusan grafik simpan teknik mengajar,
- Perbincangan dengan dalam portfolio. perancangan
- Demonstrasi mengaplikasikan pelajaran dan
• Penyelesaian Theory of pengajaran
Masalah Constraints (teknik mikro/makro
(Theory of awan).
Constraints)
Tindakan semua
Persediaan Tutorial: kumpulan

9
LAM PT09-02

Cari maklumat tentang


pedagogi bestari dari Unit
Bestari IPG dan lakar peta
konsep.

14
20/21 CUTI HARI RAYA PUASA
Sept

15 • Strategi Penerangan tentang: Pembentangan Rumuskan semua isi Contoh RPH Bestari.
27/28 Pengajaran dan • Elemen- Tutorial: kandungan kuliah dan Rujuk modul/CD
Sept Pembelajaran elemen Pelajar dikehendaki bahan rujukan dalam Kursus Latihan Guru
dalam Pedagogi • Bestari mengenal pasti bentuk peta konsep / Bestari
Bestari (3 jam) • Integrasi elemen-elemen pengurusan grafik simpan
Kemahiran pedagogi bestari dalam portfolio.
Generik Dalam berdasarkan contoh
Pengajaran & RPH bestari. Persediaan tutorial:
Pembelajaran (i) Dengan merujuk kepada
kajian kes dalam muka
surat 174-175 buku “
Noriati, Boon & Sharifah
(2008). Murid dan Alam
Belajar. Shah
Alam:Oxford Fajar Sdn
Bhd.” Buat refleksi
dengan menjawab
soalan-soalan dalam
kajian kes tersebut.

(ii) Pelajar membuat


pemetaan
pengintegrasian
Pelbagai Kecerdasan
(Lampiran 6)
berdasarkan subjek
major mereka.

10
LAM PT09-02

16 5. Perbezaan Penerangan tentang:


4/5Ok Individu & • Definisi & aspek- Pembentangan Rumuskan semua isi Woolfolk, A.E. (2004),
t Pembelajaran aspek perbezaaan Tutorial: kandungan kuliah dan Education Psychology
(3 jam) Individu Membentang bahan rujukan dalam (9th Ed.), Boston.
cadangan bentuk peta konsep / Pearson Allyn and
• Kecerdasan mengaplikasikan teori pengurusan grafik simpan Bacon.
- Definisi Pelbagai Kecerdasan dalam portfolio.
daripada dalam Pengajaran & Sternberg, R.J. (1984),
pandangan Pembelajaran Membuat carian web Advances in the
tradisional dan berdasarkan subjek instrumen-instrumen psychology of human
modern major dengan mengukur bidang EQ intelligence, Hillsdale :
- Teori Sternberg menggunakan (kecerdasan emosi) dan MI N. J.
(1984) Lampiran 6 yang (Kecerdasan Pelbagai).
- Teori dibekalkan. Sila lihat Lampiran 6
Kecerdasan (MI)
Pelbagai
Gardner
- Kecerdasan
Emosi
Goleman
• Gaya
Pembelajaran
• Implikasi
Perbezaan
Individu terhadap
Pengajaran &
Pembelajaran
*Pensyarah
menggunakan
instrumen EQ & MI
sebagai aktiviti untuk
pelajar menilai EQ &
MI diri masing-
masing.

11
LAM PT09-02

17 6. Motivasi dan Perbincangan


11/12 Pembelajaran tentang : Aktiviti berdasarkan Rumuskan semua isi
Okt (3 jam) • Definisi & Jenis- pemahaman tentang kandungan kuliah dan Woolfolk, A.E. (2004),
jenis Motivasi motivasi. bahan rujukan dalam Education Psychology
(Ekstrinsik & Buat analisis nota- bentuk peta konsep / (9th Ed.), Boston.
Intrinsik) nota kuliah dan pengurusan grafik simpan Pearson Allyn & Bacon
bahan rujukan dalam portfolio.
• Empat dengan Buat bacaan tambahan Eggen,P, &
Pendekatan menggunakan format tentang motivasi dan Kauchak,D. (2004)
Motivasi analisis KWL yang sediakan borang KWL Educational
disediakan.. untuk sesi tutorial yang Psychology: Windows
i. Pendekatan akan datang to the classroom.
Behaviouris: NJ:Prentice Hall.
ii. Pendekatan
Humanistik
• Berpusatkan Sila lihat Lampiran 7
murid (KWL)
• Berpusatkan
pembelajaran
• berasaskan
kebebasan
(empowering
students)

iii. Pendekatan
Kognitif
- Teori Atribusi
Weiner
- Teori
“Expectancy x
Value”

iv. Pendekatan
Sosio-budaya

12
LAM PT09-02

- mengekalkan
identiti
- mengambil
bahagian dalam
komuniti
pembelajaran
18 7. Pembentukan Mereka bentuk pelan Reka bentuk satu Menyediakan pelan Rujuk kepada pelan
18/19 persekitaran persekitaran pelan persekitaran persekitaran pembelajaran bilik darjah kondusif
Okt pembelajaran pembelajaran yang pembelajaran kondusif dalam buku:
yang kondusif kondusif kondusif dalam bilik Noriati, Boon &
darjah dengan Sharifah.(2008). Murid
menerapkan dan Alam Belajar. Shah
maklumat dan ilmu Alam: Oxford Fajar Sdn
yang dipelajari Bhd.
sepanjang semester
ini. Bentangkan Pembentangan semua
kumpulan
19
25/26 ULANGKAJI
Okt

20
1/ 2 PEPERIKSAAN
Nov
21
8/9 PEPERIKSAAN
Nov

PENILAIAN :

1. KERJA KURSUS: 50%

2. PEPERIKSAAN 50%

13
LAM PT09-02

@hakcipta BPG 2009

14