Anda di halaman 1dari 3

1).

Dalil Tauhid Rububiyah

“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam

enam masa, lalu Dia bersemayam diatas ‘Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang

mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang

(masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah

Hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam.” (QS. Al A’raf: 54)

“Katakanlah: Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi, atau

siapakah yang Kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang

mengeluarkan hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah

yang mengatur segala urusan?’ Maka mereka akan menjawab: ‘Allah’. Maka katakanlah

‘Mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?’’ (QS. Yunus: 31)

“Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan (diri

mereka sendiri)? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka

tidak meyakini (apa yang mereka katakan).” (QS At-Thur :35-36)


“Ibrahim berkata: "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu

kamu sembah, kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu? karena sesungguhnya apa yang

kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam” (QS As-Syu’ara ayat 75-77)

2). Dalil Tauhid Ululiyah

“Maka sembahlah Allah dengan memurnikan keta’atan kepadaNya. Ingatlah, hanya

kepunyaan Allah-lah agama yang bersih. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain

Allah (berkata), ‘Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami

kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.’ Sesungguhnya Allah akan memutuskan diantara mereka

tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk

orang-orang yang pendusta lagi sangat ingkar.” (QS. az-Zumar: 2-3)

”Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya

semata-mata karena (menjalankan) agama dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan

zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar). (Q.S. Al-Bayyinah ayat 5)

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan

hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di

antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-

kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu

membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (QS Al-Isra ayat 23)
“Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang

sebelumnya. Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan

tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi” (QS. Az Zumar; 65)