Anda di halaman 1dari 2

FAEDAH-FAEDAH OBJEKTIF PENGAJARAN

membatu guru mengenalpasti apa yang hendak diajar dan memandu mereka
dalam membuat pemilihan kaedah/strtegi pengajaran-pembelajaran termasuk jenis-
jenis bantuan teknologi pendidikan yang sesuai digunakan.
memberi asas kepada guru dalam menilai pelaksanaan rancangan pengajaran,
keberkesanan pengajaran dan pencapaian (prestasi) pelajar-pelajar.
memberi asas kepada guru dalam melaksanakn pengajaran pemulihan atau
penggayaan kepada pelajar-pelajar yang memerlukannya.
menyedarkan pelajar-pelajar tentang apa yangdiharapkan dicapai oleh mereka
pada akhir pembelajaran, justeru diharap mereka akan lebih peka dalam
mempertingkatkan pembelajaran.

Dua Jenis Objektif

Objektif Am
Objektif Spesifik

KOMPONEN-KOMPONEN OBJEKTIF PENGAJARAN

Pelaksana
Perlakuan
Hasil perlakuan
Syarat perlakuan
Kriteria perlakuan

CONTOH-CONTOH KATA KERJA YANG MENYATAKAN OBJEKTIF PEMGAJARAN

Domain Kognitif

Pengetahuan: mendefinisi, menamakan, mengenalpasti, menyenaraikan,


melabelkan, memilih, menyesuiakan, menyatakan, menulis, menjelaskan.
pemahaman: membezakan, menukarkan, menganggarkan,menelaah, menulis,
menjelaskan.
Aplikasi: mengira, mengubah, menginterpretasi, menyediakan, melakar,
melukis, menyelesai, menggunakan, menunjukkan, mengeluar, mengaitkan.
Analisis: mengasingkan, memberi contoh, memilih, membezakan,
mengenalpasti, mengaitkan, memecah, menunjukkan , membuat
ringkasan,membuat inferens.
Sintesis: mengkategorikan, meggabungkan, menyusun semula, menerangkan,
merancang, membina semula, menyatakan semula, mengarang, meringkaskan,
menulis semula.
Penilaian: menilai, membezakan, membincangkan, membahas, menghuraikan,
memberi hujah, membuat kesimpulan, membuat justifikasi,
menyokong,mengutarakan.

Domain Psikomotor
membuat,memasang, membina, mengubah, membersih,melicinkankan,
mencampurkan, menanam, mengecat, membuatcontoh, menggunakan,
menyediakan, menyiapkan, menggerakkan, melekatkan, menyusun, menjaga,
menghidang, mengemas, membungkus, merawat, memperbaiki.
Domain Afektif
mengamalkan, menunjukkan, mematuhi, melakukan, menyenaraikan,
mencadangkan, berkongsi, menonjolkan, membandingkan, membezakan,
menghubungkan, mengaitkan.

CONTOH-CONTOH OBJEKTIF PENGAJARAN YANG MENGANDUNGI KELIMA-


LIMA KOMPONEN TAKSONOMI BLOOM

Setiap pelajar dapat mengira dengan tepat dalam masa tiga minit jumlah
dividen yang diperolehi daripada sesuatu pelaburan berdasarkan kepada data yang
diberikan.
Semua pelajar dapat menyatakan secara bertulis tanpa merujuk kepadabuku
teks, sekurang-kurangnya 3 jenis kesalahan yang sering terdapat dalam Imbangan
Duga dan 3 cara untuk mengatasinya.
Tiap-tiap pelajar boleh menunjukkan dengan betul cara-cara merekod
maklumat dalam buku tunai.
Bekerja dalm kumpulan 5 orang, setiap kumpulan dapat menghasilkan satu
kertas projek sepanjang 2000 patah perkataan pada saiz kertas A4 mengenai
"Penubuhan syarikat Berhad dan pembahagian syer kepada ahli yang terlibat.
Setip pelajar, dapat menunjukkan kebolehan bekerjasama dan berinteraksi
secara telus melalui sesi perbincangan dalam kumpulan 6 orang mengenai
penyediaan penyata pendaoatan bagi sesebuah syarikat yang dibuat dalam masa 20
minit, mengikut senarai semak pemerhatian yang disediakan.

Beberapa Prinsip Pengajaran

Pengajaran perlu dirancnag dan disediakan mengikut yahuna, semeter,


mingguan dan harian.
Isi kandungan pelajaran berasaskan sukatan peljaran buku teksdan rujukan
serta keperluan peperiksaan (sekirnya ada) dan dikaitkan dengan pengetahuan dan
pengalaman sedia da pelajar daripada apa yang tahu kepada yang tidak tahu,
daripada yang senang kepada yang kompleks, daripada yang konkrit kepada yang
abstrak.
Pelajar-pelajar perlu dimotivasi dengan menggunakan sebanyak deria
rangsangan yang boleh.
Pengajaran perlu berpusat kepada pelajar, iaitu sebagai klien/pelanggan utama
guru penglibatan aktif pelajar dalam proses P&P penting melalui pelbagai aktiviti
pembelajaran.
Strategi/kaedah pengaran perlu dipelbagaikan, sesuai dengan topik/isi
pelajaran yang diajar serta stail pembelajaran pelajar guru berdaya lentur dan
mempunyai "repertoire of teaching approaches".
Daya pemikiran pelajar perlu sentiasa dicetuskan, tidak setakat menerima
maklumat tetapi menegaskan jawapan kepada soalan-soalan Mengapa?Dan
bagaimana?Pemilihan strategi/kaedah pengajaran perlu sesuai untuk tujuan ini.