Anda di halaman 1dari 11

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MUTIARA, KUALA LUMPUR

JALAN TAYNTON VIEW, CHERAS, 56000 KUALA LUMPUR

PERANCANGAN STRATEGIK KELAB BOLA BALING


2010 - 2012

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mutiara Menjadi Sekolah Pilihan Menjelang 2012

VISI UNIT KOKURIKULUM


Permainan bola baling menjadi permainan pilihan pelajar menjelang tahun 2012 di SMK Seri Mutiara.

MISI UNIT KOKURIKULUM

1. Melahirkan pelajar yang seimbang dari segi kurikulum dan kokurikulum.


2. Melahirkan hubungan baik antara ahli kelab serta guru-guru.
3. Melahirkan pelajar yang sihat dari segi jasmani dan rohani.

OBJEKTIF UNIT KOKURIKULUM


1. Menggalakkan pelajar bergiat aktif dalam permainan bola baling.
2. Meningkatkan pencapaian pelajar dalam pertandingan bola baling pada peringkat zon dan negeri.
3. Meningkatkan pengetahuan guru penasihat dalam pengurusan kelab bola baling.

-1-
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MUTIARA
JALAN TAYNTON VIEW, CHERAS, 56000 KUALA LUMPUR

TARGET PENCAPAIAN KELAB BOLA BALING


TAHUN 2010-2012

BAHAGIAN UNIT SUKAN 2010 2011 2012


BOLA BALING

Peringkat Sekolah Sekurang-kurangnya peratus Sekurang-kurangnya peratus Peratus kehadiran semasa latihan
kehadiran latihan mencapai 70 kehadiran latihan melebihi 90 peratus mencapai 100 peratus setahun.
peratus setahun. setahun.

Peringkat Zon Menyertai pertandingan bola baling 1.Menyertai pertandingan bola baling 1.Menyertai pertandingan bola baling
peringkat zon dan mendapat satu naib peringkat zon dan mendapat satu peringkat zon dan mendapat dua
johan dan dua tempat ketiga dalam johan dalam salah satu acara yang johan dalam salah satu acara yang
salah satu acara yang disertai. disertai. disertai.

Peringkat Negeri Menyertai pertandingan bola baling Menyertai pertandingan bola baling Menyertai pertandingan bola baling
peringkat negeri dan satu mendapat peringkat negeri dan mendapat satu peringkat negeri dan mendapat dua
tempat ketiga dalam acara yang johan dalam acara yang disertai. johan dalam acara yang disertai.
disertai.

-2-
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MUTIARA
JALAN TAYNTON VIEW, CHERAS, 56000 KUALA LUMPUR

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


KELAB BOLA BALING
TAHUN : 2010 - 2012

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1. Mempunyai kawasan dataran yang agak luas dan sesuai untuk W1. Sebahagian pelajar bekerja pada waktu selepas sekolah.
permainan bola baling.

S2. Mempunyai pelajar yang berkebolehan dalam permainan bola W2. Hampir 100 peratus guru penasihat hanya memiliki kemahiran dalam
baling. akademik tetapi tiada kemahiran dalam permainan bola baling.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Pihak PIBG sedia menyumbangkan aspek kewangan untuk T1. Sikap sesetengah ibu bapa yang tidak memandang serius kepentingan
kemajuan semua jenis sukan. kegiatan sukan terutamanya permainan bola baling.

O2. Ibu bapa tidak keberatan untuk mengeluarkan wang bagi membiayai T2. Masalah pengangkutan pelajar selepas waktu sekolah timbul kerana
bayaran jurulatih permainan bola baling dari luar sekolah. tiada pengangkutan awam di kawasan sekolah.

-3-
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MUTIARA
TAMAN TAYNTON VIEW, CHERAS, 56000 KUALA LUMPUR.

PELAN TAKTIKAL
KELAB BOLA BALING
TAHUN : 2010 - 2012

PROGRAM / TANGGUNG KOS / OUTPUT PELAN


ISU TEMPOH KPI
PROJEK JAWAB SUMBER (HASIL) KONTIGENSI

1. Kurang 1. Kursus Penasihat 1 hari RM30 1.Pengerusi Peratus kehadiran Jawatankuasa


penyertaan pemimpin Kelab Kelab Bola 2.Setiausaha ahli persatuan bola Kelab dan
pelajar dalam Bola Baling. Baling 3.Bendahari baling meningkat. Persatuan.
permainan bola
baling.
2. Kursus dalaman 1.Penolong 1hari - Guru Penasihat Aktiviti persatuan Jawatankuasa
guru penasihat Kanan Kelab Bola Baling bola baling Kelab dan
Kelab Olahraga. Kokurikulum menarik dan dapat Persatuan.
2.Guru meningkatkan
Penasihat kehadiran ahli
Kelab Bola persatuan dan
Baling menarik jumlah
ahli.

2. Pencapaian 1. Latihan 1.Penolong Sepanjang - Pelajar lebih Keupayaan pelajar Jawatankuasa


pelajar dalam mingguan pelajar Kanan Koku tahun berpengetahuan dalam permainan Kelab Sukan dan
pertandingan wakil pasukan bola 2.Guru dalam teknik bola baling Permainan.
bola baling yang baling sekolah. Penasihat permainan bola meningkat.
disertai tidak Kelab Bola baling.
memuaskan. Baling

2. Pertandingan 1.Penyelaras 1 minggu RM200 Pelajar Pencapaian Jawatankuasa


permainan bola Kelab Sukan berkebolehan pasukan bola Kelab Sukan dan
baling antara 2.Guru dalam permainan baling dalam Permainan.
rumah sukan. Penasihat bola baling dapat pertandingan luar
Kelab Bola dikenalpasti. sekolah
Baling meningkat.

-4-
3. Pertandingan 1.Guru 1 minggu RM300 Pembentukan Pencapaian Jawatankuasa
Permainan bola Penasihat pasukan pasukan bola Kelab Sukan dan
baling antara Kelab Bola permainan bola baling sekolah Permainan.
kelas/ tingkatan. Baling baling sekolah meningkat.
yang lebih baik

4. Bengkel 1.Setiausaha 1 hari RM50 Guru dan pelajar Pencapaian Jawatankuasa


motivasi dan Sukan lebih pasukan bola Induk Kokurikulum
kejurulatihan 2.Guru berpengalaman baling sekolah Sekolah.
permainan bola Penasihat dalam permainan meningkat.
baling. Kelab Bola bola baling.
Baling

-5-
PELAN OPERASI : 1
Nama Projek / Program : KURSUS PEMIMPIN KELAB BOLA BALING

Rasional : Meningkatkan minat dan peratus penyertaan ahli kelab bola baling dan jumlah ahli kelab bola baling sekolah meningkat.

Objektif : 1. Mendedahkan pemimpin persatuan iaitu pengerusi, setiausaha dan bendahari tentang tanggungjawab pemimpin kelab
bola baling.

2. Melatih pemimpin kelab bola baling supaya dapat melaksanakan tanggungjawab terhadap persatuan dengan berkesan.

Tempoh / Tarikh : Bulan Mac setiap tahun.

Kumpulan Sasaran : Pengerusi, Setiausaha dan Bendahari Kelab Bola Baling.

TANGGUNGJAWAB/
LANGKAH PROSES KERJA TEMPOH STATUS
JAWATANKUASA
Mesyuarat. 1.Taklimat dan tujuan pelaksanaan dinyatakan 1. Pengetua. Akhir bulan
berdasarkan kertas kerja oleh Penyelaras Kelab dan 2. Penolong Kanan Kokurikulum. Februari.
Persatuan. 3. Semua Penolong Kanan.
2. Cadangan perbelanjaan, aktiviti yang bakal dijalankan 4. Penyelaras Kelab dan Persatuan.
dan jurulatih jemputan untuk menjayakan program. 5. Semua Guru Penasihat Persatuan.
3. Memaklumkan perjalanan dan atur cara program.

Persiapan 1. Surat jemputan dihantar kepada jurulatih permainan 1. Penyelaras Kelab dan persatuan. Akhir bulan
Awal Kursus. bola baling serta peserta dan follow up. 2. Semua Guru Penasihat Persatuan, Februari hingga
2. Memastikan kemudahan yang diperlukan dalam kursus Kelab Sukan dan Permainan serta Unit pertengahan
mencukupi dan berkeadaan baik. Beruniform. bulan Mac

Pelaksanaan Pendedahan pemimpin kelab bola baling tentang 1. Penyelaras Kelab dan Persatuan. Pertengahan
kursus. tanggungjawab pemimpin kelab ini. 2. Semua Guru Penasihat persatuan, bulan Mac
Kelab Sukan dan Unit Beruniform.

Post mortem. Mengkaji kejayaan program dan memperbaiki kelemahan 1. Penolong Kanan Kokurikulum. Akhir bulan
yang timbul pada masa depan. 2. Penyelaras Kelab dan Persatuan. Mac
3. Semua Guru Penasihat Persatuan.

-6-
PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : KURSUS DALAMAN GURU PENASIHAT KELAB BOLA BALING

Rasional : Meningkatkan pengetahuan guru penasihat dalam pengurusan Kelab Bola Baling.

Objektif : 1. Meningkatkan pengetahuan Guru Penasihat Kelab Bola Baling dalam memilih dan menentukan aktiviti persatuan yang
menarik dan meningkatkan kehadiran pelajar.

2. Meningkatkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kelab bola baling serta meningkatkan peratus kehadiran pelajar dalam
latihan.

Tempoh / Tarikh : Februari dan April setiap tahun.

Kumpulan Sasaran : Guru Penasihat Kelab Bola Baling bersama guru penasihat kelab yang lain.

TANGGUNGJAWAB/
LANGKAH PROSES KERJA TEMPOH STATUS
JAWATANKUASA
Mesyuarat 1. Menyampaikan maklumat umum tentang program. 1. Pengetua. Awal bulan
2. Taklimat rasional kursus diadakan. 2. PK Kokurikulum. Februari dan
3. Taklimat tentang perjalanan kursus. 3. Semua PK awal bulan
4. Taklimat tentang anggaran perbelanjaan. 4. Setiausaha Kokurikulum April.
5. Semua guru penasihat unit
kokurikulum termasuk bola baling.

Persediaan 1. Menyedia dan menghantar surat jemputan kepada 1. Setiausaha Kokurikulum Awal bulan
Program penceramah serta follow up. 2. Guru Penasihat kelab lain termasuk Februari dan
2. Menyediakan bahan-bahan berkaitan kursus kepada kelab bola baling. bulan April.
peserta.
Pelaksanaan 1. Menjalankan ceramah daripada penceramah yang 1. PK Kokurikulum Pertengahan
Program dijemput. 2. Setiausaha Kokurikulum bulan Februari
2. Melaksanakan bengkel pengurusan kelab dan persatuan. 3. Semua guru penasihat unit dan bulan April.
kokurikulum termasuk kelab bola
baling.
Post Mortem 1. Menilai semula kursus yang dijalankan. 1. PK Kokurikulum Akhir bulan
2. Menambah baik kursus pada masa depan. 2. Setiausaha Kokurikulum Februari dan
3. Semua guru penasihat bulan April.

-7-
PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : LATIHAN MINGGUAN WAKIL PERMAINAN BOLA BALING SEKOLAH

Rasional : Menggalakkan pencapaian cemerlang dalam pertandingan permainan bola baling bagi wakil sekolah.

Objektif : 1. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman wakil sekolah dalam permainan bola baling sebelum menyertai
pertandingan peringkat zon dan negeri.

2. Membolehkan wakil kelab bola baling sekolah membaiki kelemahan diri dan membentuk sebuah pasukan yang
mantap menjelang pertandingan permainan bola baling pada peringkat zon dan negeri.

Tempoh / Tarikh : Sepanjang tahun / Petang Selasa.

Kumpulan Sasaran : Semua ahli kelab bola baling sekolah.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Mesyuarat 1. Taklimat umum tentang program. 1. Pengetua Januari, April


Jawatankuasa 2. Membincangkan senarai tugas jawatankuasa. 2. Penolong Kanan Kokurikulum dan Ogos
Kokurikulum 3. Membincangkan persediaan guru dan pelajar. 3. Guru Penasihat Kelab Bola Baling
4. Hal-hal lain.

Persediaan 1. Pemilihan pemain atau wakil sekolah. 1. Penolong Kanan Kokurikulum. Januari.
Program 2. Penyediaan peralatan dan tempat. 2. Guru Penasihat Kelab Bola Baling.
3. Penyediaan jadual latihan.
4. Pemilihan jurulatih luar.

Pelaksanaan 1. Melatih pelajar wakil pasukan olahraga sekolah. 1. Setiausaha Kokurikulum. Sepanjang tahun
Program 2. Menguruskan kedatangan pelajar kelab bola baling. 2. Pemantau (Guru Kanan)
3. Menyediakan peralatan yang sesuai. 3. Semua Guru Penasihat Kelab Bola
4. Mengisi borang kehadiran dan pemantauan. Baling.

Post Mortem 1. Membincang kelebihan dan kekurangan program. 1. Penolong Kanan Kokurikulum. Ogos
2. Meneliti dan membincangkan penambahbaikan 2. Guru Penasihat Kelab Bola Baling.
program pada masa depan

-8-
PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program : PERTANDINGAN PERMAINAN BOLA BALING ANTARA RUMAH SUKAN

Rasional : Meningkatkan pencapaian pelajar dalam pertandingan permainan bola bola baling pada peringkat zon dan negeri.

Objektif : 1. Meningkatkan kemahiran pelajar tentang permainan bola baling yang dipertandingkan serta dapat menarik minat
pelajar untuk menyertai kegiatan sukan ini.

2. Memilih pemain-pemain wakil sekolah untuk persediaan pasukan permainan bola baling pada tahun yang akan datang.

Tempoh / Tarikh : Minggu ketiga bulan Jun.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 1 hingga Tingkatan 4

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Mesyuarat 1. Taklimat umum program. 1. Penyelaras Kelab Sukan Minggu pertama


Jawatankuasa 2. Taklimat tentang senarai tugas jawatankuasa. 2. Setiausaha Sukan bulan Jun
3. Membincangkan anggaran perbelanjaan program. 3. Guru Penasihat Kelab Bola Baling
4. Hal-hal lain.

Persediaan 1. Penyediaan pemain rumah sukan. 1. Penolong Kanan Kokurikulum Mingguulan Jun
Program 2. Penyediaan jadual. 3. Setiausaha Sukan kedua b
3. Persiapan peralatan, gelanggang dan hadiah. 3. Guru Penasihat Kelab Bola Baling

Pelaksanaan 1. Menjalankan pertandingan mengikut jadual. 1. Setiausaha Sukan Minggu ketiga


Program 2. Guru Penasihat Kelab Bola Baling bulan Jun.

Penyampaian 1. Penyampaian hadiah dan sijil kepada pemenang 1. Penyelaras Kelab Sukan Isnin minggu
Hadiah pertandingan dalam perhimpunan sekolah. 2. Guru Penasihat Kelab Bola Bbaling keempat bulan
Jun
Post Mortem 1. Membincang kelebihan dan kekurangan program. 1. Penolong Kanan Kokurikulum Minggu
2. Meneliti dan membincangkan penambahbaikan 2. Penyelaras Kelab Sukan keempat bulan
program pada masa depan 3. Setiausaha Sukan Jun.
4. Guru Penasihat Kelab Bola Baling

-9-
PELAN OPERASI : 5

Nama Projek / Program : PERTANDINGAN PERMAINAN BOLA BALING ANTARA KELAS/ TINGKATAN

Rasional : Meningkatkan pencapaian pelajar dalam pertandingan permainan bola baling peringkat zon dan negeri.

Objektif : 1. Meningkatkan kemahiran pelajar tentang permainan bola baling yang dipertandingkan serta dapat menarik minat
pelajar untuk menyertai kegiatan sukan ini.

2. Memilih pemain-pemain wakil sekolah untuk persediaan pasukan permainan bola baling pada tahun yang akan datang.

Tempoh / Tarikh : Ogos dan September.

Kumpulan Sasaran : Semua ahli kelab dan wakil pasukan permainan bola baling sekolah.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Mesyuarat 1. Taklimat umum program. 1. Pengetua Awal bulan


Jawatankuasa 2. Taklimat tentang senarai tugas jawatankuasa. 2. Penolong Kanan Kokurikulum Ogos
3. Membincangkan anggaran perbelanjaan program. 3. Setiausaha Sukan
4. Hal-hal lain. 4. Guru Penasihat Kelab Bola Baling

Persediaan 1.Menjalankan latihan intensif. 1. Guru Penasihat Kelab Bola Baling Minggu Kedua
Program 2.Membuat pemilihan pasukan permainan bola baling bulan Ogos
sekolah yang terbaik mengikut kategori.

Pelaksanaan 1. Menyertai pertandingan permainan bola baling 1. Guru Penasihat Kelab Bola Baling. Pada bulan
Program mengikut jadual diberikan. Ogos dan
September

Post Mortem 1. Membincang kelebihan dan kekurangan program. 1. Penolong Kanan Kokurikulum Minggu
2. Meneliti dan membincangkan penambahbaikan 2 Setiausaha Sukan keempat bulan
program pada masa depan 3 Guru Penasihat Kelab Bola Baling September.

- 10 -
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MUTIARA
JALAN TAYNTON VIEW, CHERAS, 56000 KUALA LUMPUR

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


KELAB BOLA BALING
TAHUN : 2010 - 2012

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV
1 Kursus Pemimpin Kelab dan
Persatuan

2 Kursus Dalaman Guru


Penasihat Unit Kokurikulum

3 Latihan Mingguan Kelab


Bola Baling

4 Pertandingan Permainan Bola


Baling Antara Kelas/
Tingkatan
5 Kursus Motivasi Pemain
Bola Baling Sekolah.

6 Pertandingan Permainan Bola


Baling Antara Rumah Sukan.

10

- 11 -

Anda mungkin juga menyukai