Anda di halaman 1dari 27

NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

TUGASAN INDIVIDU 2 :

KAEDAH PENYELIDIKAN 1

NAMA : NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN


NO MATRIK : P102478
NO KAD PENGENALAN : 881205-04-5548
BIDANG PENGAJIAN : MASTER PENDIDIKAN SEJARAH
KOD KURSUS : GB6013 – KAEDAH PENYELIDIKAN 1
NAMA PENSYARAH : DR. HARUN BIN BAHARUDIN
DR. BITY SALWANA BINTI ALIAS

1
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

SENARAI SEMAK KANDUNGAN TESIS

PENDEKATAN PENYELIDIKAN KUANTITATIF

Bab 1 Pengenalan

1.1 Pendahuluan

Bil Perkara Status Muka Catatan


(Y/T) surat
Menyatakan senario semasa yang berkaitan dengan masalah kajian secara Y 4
1 keseluruhan.

Membincangkan beberapa sub-idea masalah kajian di atas yang disokong Y 4


2 oleh rujukan.

Membincangkan secara ringkas konsep masalah kajian. T


3
Menjuruskan kepada satu sub-idea dari beberapa sub-idea masalah kajian di T
atas yang disokong oleh 2-3 rujukan yang menjadi “landmark” kepada topic
4
kajian.

Berdasarkan contoh penulisan kajian kuantitatif tersebut, penyelidik dapat menyatakan senario dengan masalah kajian
secara keseluruhan. Penulis juga dapat membincangkan beberapa sub-idea masalah kajian dengan disokong oleh rujukan
lain namun, tidak dinyatakan secara jelas. Pada bahagian pengenalan, penulis tidak membincangkan konsep masalah
kajian secara ringkas. Selain itu, penulis dapat menjuruskan bahagian pengenalan ini kepada satu sub-idea daripada
beberapa sub-idea masalah kajian, namun tidak disokong oleh beberapa rujukan yang menjadi landmark kepada kajian.

1.2 Pernyataan masalah

Status Muka
Bil Perkara Catatan
(Y/T) surat
Memperkenalkan latar belakang topik secara umum dan memperkenalkan Y 5
1
topik kajian dengan huraian ringkas.
Jurang Praktikal
Membuktikan kewujudan masalah kajian (dengan data / jadual jika ada) Y 5
2
berdasarkan rujukan-rujukan yang sah samada buku, jurnal, artikel,
prosiding, laporan-laporan dan sumber-sumber lain.
Mengulas masalah kajian dalam konteks usaha-usaha penyelesaian yang Y 5
3 telah diambil dari aspek program / aktiviti / dasar / cadangan / resolusi dll
yang telah dijalankan .
Jurang Teoretikal
Mengulas masalah kajian dalam konteks kajian-kajian lepas (tajuk-tajuk) yang
berkaitan/hampiir sama dalam bidang kajian yang dikaji dengan
 mengemukakan secara ringkas sampel dan dapatan kajian Y 5
4
 meneliti aspek-aspek yang dikaji dan belum dikaji dalam kajian- T
kajian tersebut (membanding beza aspek-aspek seperti konsep,
elemen-elemen, pembolehubah, dan metodologi kajian seperti
sampel, instrumen dan prosedur)
5 Berdasarkan maklumat dalam 3 dan 4, mensintesis dan merumuskan T

2
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

‘jurang’ (gap) yang wujud antara penyelesaian yang telah dibuat dan
penyelesaian yang belum diambil tindakan (dari aspek praktikal dan aspek
teoretikal).
Perbincangan perlu merujuk kepada aspek-aspek kajian yang berkaitan
dengan masalah kajian yang telah dijalankan dan belum dijalankan.
Berdasarkan ‘jurang’ (gap) di atas, jadikan rasional / keperluan T
6
menjalankan kajian ke atas tajuk yang dipilih.
Menyatakan ‘framework’ atau arah tuju kajian dalam bentuk hasilan/dapatan Y 7
yang hendak dicapai dan manfaatnya kepada pihak-pihak tertentu (ringkas
7
sahaja dalam 1-2 ayat).

Berdasarkan penulisan pernyataan masalah yang dikemukakan, penulis dapat memperkenalkan topik secara umum dan
topik kajian dengan huraian ringkas. Hal ini bertepatan dengan cadangan John W. Creswell (2005) yang menyatakan
masalah kajian ialah isu, kontroversi atau keprohatinan yang ingin dikaji. Penulis juga dapat membuktikan kewujudan
masalah kajian dengan data berdasarkan rujukan kajian yang lepas. Beliau juga mengemukakan secara ringkas sampel
dan dapatan kajian. Namun, penulis tidak meneliti aspek-aspek yang dikaji dan belum dikaji dalam kajian - kajian
tersebut. Sebagai contoh, beliau tidak membanding beza aspek - aspek seperti konsep, elemen - elemen, pembolehubah,
dan metodologi kajian seperti sampel, instrumen dan prosedur. Menurut Creswell (2012), elemen-elemen yang
seharusnya ada dalam sesuatu pernyataan masalah ialah tajuk atau perkara dikaji, masalah yang dikaji, bukti bagi
menjustifikasi pemilihan permasalahan, kekurangan dalam bukti berkaitan dengan perkara menjadi fokus penyelidikan
dan sasaran penyelidikan, iaitu bagaimana tindakan menangani apa yang perlu diketahui dapat membantu penyelidik,
pendidik, perancang serta individu atau kelompok lain yang berkepentingan.

Selain itu, penulis juga tidak mensintesis dan merumuskan ‘jurang’ (gap) yang wujud antara penyelesaian yang telah
dibuat dan penyelesaian yang belum diambil tindakan termasuklah daripada aspek praktikal dan aspek teoretikal. Penulis
juga tidak membincangkan aspek - aspek kajian yang berkaitan dengan masalah kajian yang telah dijalankan dan belum
dijalankan. Tambahan pula, beliau tidak menyatakan ‘jurang’ (gap) dalam pernyataan masalah, maka rasional dan
keperluan menjalankan kajian ke atas tajuk yang dipilih gagal dibincangkan dalam artikel ini. Namun, penyelidik ada
menyatakan ‘framework’ atau arah tuju kajian dalam bentuk hasilan mahu pun dapatan yang hendak dicapai dan
manfaatnya kepada pihak – pihak yang berkaitan.

1.3 Tujuan kajian

Bil Perkara Status Muka


Catatan
(Y/T) surat
1 Menghuraikan secara am arah tujuan kajian dalam bentuk matlamat kajian Y 6
dengan menggunakan tajuk kajian sebagai asas di mana setiap konstruk dan
konsep-konsep yang mendokonginya (pembolehubah-pembolehubah dalam
objektif kajian) dihuraikan secara ringkas maksudnya.

Dalam penulisan ini, tujuan kajian dapat ditulis dalam bentuk matlamat kajian dengan jelas.

3
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

1.4 Objektif kajian

Status Muka
Bil Perkara Catatan
(Y/T) surat
1 Bagi penyelidikan kuantitatif reka bentuk survei, pastikan setiap ayat objektif Y 6
kajian mempunyai unsur jenis dan nilai ‘hubungan’ yang hendak dikenalpasti,
pembolehubah - pembolehubah (bersandar dan tidak bersandar) yang hendak
diukur dan sampel yang akan digunakan.

Formula: “Hubungan” +V1….V2….V3….+ Sampel”


“Hubungan”= tahap, korelasi, perbezaan, pengaruh, factor-faktor, kesan interaksi
Contoh:
 hubungkaitan / korelasi antara pembolehubah yang hendak dikaji Y 7
(Correlation r)
 pengaruh dan kesan / akibat antara pemboleh ubah (Chi square, multiple Y 7
regression)
 perbezaan antara pembolehubah (t-test, Anova, Ancova, Mancova, Y 7
Factorial Design)
 tahap / status sesuatu fenomena (data deskriptif - mean, peratus, Y 7
kekerapan etc)

Bagi penyelidikan kuantitatif reka bentuk eksperimental, pastikan ada TB


pengukuran pencapaian bagi kumpulan kawalan dan experimental, kemudian baru
mengenal pasti pencapaian tersebut dengan faktor-faktor lain (pembolehubah).

Bagi penyelidikan kuantitatif reka bentuk penilaian dan kajian keperluan TB


(Gap Study), pastikan objektifnya ditulis mengikut langkah dalam model penilaian
tersebut, barulah digabungkan dengan cara menulis objektif kajian untuk reka
bentuk survei.

Bagi penyelidikan kuantitatif reka bentuk pembangunan modul / program / TB


software dll, pastikan objektifnya mengikut langkah dalam model pembangunan
reka bentuk instruksi (ID), dan model pembelajaran tertentu, model permainan dll.
Kemudian digabungjalinkan dengan objektif kajian rekabentuk survei atau
experimental yang dipilih untuk menilai produk pembangunan.

Bagi penyelidikan kaedah gabungan, pastikan objektif kajiannya bermula dengan TB


samada kaedah kuantitatif atau kualitatif dulu yang dipilih penyelidik. Biasanya, jika
hendak membina instrumen tertentu, kaedah kualitatif dipilih dahulu untuk
membina dimensi-dimensi dalam konstruk yang kemudiannya dibangunkan
instrumen untuk menjalankan kajian kuantitatif.

Bagi penyelidikan Tindakan, pastikan objektif kajian ditulis mengikut langkah - TB


langkah dalam model kajian tindakan dan digabungkan dengan objektif kajian reka
bentuk survei / reka bentuk kualitatif / ujian pencapaian tertentu.

4
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

2 Bagi penyelidikan kualitatif semua reka bentuk (kajian ethnografi, kajian TB


grounded theory dan naratif), pastikan ayat objektif kajian menggambarkan
‘penerokaan’ ke arah memahami

a. bagaimana sesuatu konstruk itu dikonsepsikan / diterjemahkan, atau


b. bagaimana proses / pendekatan sesuatu konstruk itu dilakukan, atau
c. Bagaimana (konsep-konsep / langkah-langkah / teknik-teknik / strategi -
strategi) yang terkandung dalam sesuatu konstruk itu berinteraksi /
berkait.
d. apakah cadangan (cth : model, pendekatan, strategi dll) yang akan
diketengahkan hasilan daripada dapatan-dapatan di atas.

3 Memastikan senarai objektif kajian mewakili semua konsep / pembolehubah yang Y 7


mendokongi konstruk dalam tajuk kajian.
4 Memastikan senarai objektif kajian mewakili semua konsep / pembolehubah yang Y 7
mendukungi konstruk dalam tajuk kajian juga selari dengan komponen-
komponen yang digambarkan dalam model / teori (kerangka konseptual kajian /
kerangka teoritikal kajian) dan pernyataan masalah

Kajian ini merupakan kajian tinjauan di mana penyelidik ingin melihat tahap motivasi dan intensiti murid dalam
melakukan aktiviti fizikal. Penulis juga telah menyenaraikan objektif kajian bagi mewakili semua konsep atau
pembolehubah yang mendukungi konstruk dalam tajuk kajian. Senarai objektif kajian yang mewakili semua konsep atau
pembolehubah yang mendukungi konstruk dalam tajuk kajian juga selari dengan komponen - komponen yang
digambarkan dalam model atau teori konseptual kajian.

1.5 Persoalan kajian

Bil Perkara Status Muka


Catatan
(Y/T) surat
1 Menyatakan setiap objektif kajian di atas dalam bentuk ayat tanya dan jika perlu
dipecahkan lagi kepada beberapa persoalan kajian yang lebih terperinci / kecil Y 7
mengikut jumlah pemboheubah dan hubungan antara pembolehubah yang hendak
dicari.

Berdasarkan persoalan kajian, penulis dapat menyatakan setiap objektif kajian di atas dalam bentuk ayat tanya kepada
beberapa persoalan kajian yang lebih terperinci atau kecil mengikut jumlah pemboleh ubah dan hubungan antara
pemboleh ubah yang hendak dicari. Dalam penulisan ini, persoalan kajian digunakan bagi menjawab beberapa oljektif
kajian yang disenaraikan.

5
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

1.5.1 Hipotesis kajian

Hipotesis adalah apa yang dijangkakan akan berlaku.

Bil Perkara Status Muka


Catatan
(Y/T) surat
1 Menunjukkan pernyataannya berdasarkan objektif kajian dan persoalan kajian Y 7
yang telah disenaraikan sebelum itu.
2 Memastikan pernyataannya adalah ayat hipotesis nol. Y 7
3 Ada objektif kajian yang tidak perlukan hipotesis, hanya persoalan kajian. TB
Contohnya, objektif kajian kualitatif dan objektif kajian kuantitatif yang tidak
melibatkan statistik parametrik / inferens.

Dalam penulisan hipotesis bagi kajian ini, penyelidik telah mengemuka dua hipotesis berkaitan dengan objektif kajian.
Pernyataannya adalah ayat hipotesis nol. Hipotesis yang dinyatakan adalah sesuai dan jelas.

1.6 Kerangka konseptual kajian / Kerangka Teoritikal Kajian

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/T surat
1 Memastikan gambar rajah yang menunjukkan perkaitan antara komponen - Y 9
komponen dalam satu model / kerangka teori adalah betul.

2 Menghuraikan / menjelaskan setiap komponen dalam model / kerangka teori Y 8


yang digambarkan dan hubungannya antara satu sama lain dengan berdasarkan
bagaimana pembina / penyaran kerangka teori / model membangunkannya.

3 Bagi kerangka konseptual kajian (satu model atau gabungan 2 - 3 model Y 8


kemudian diadaptasi), jelaskan teori / kajian - kajian berkaitan yang dirujuk
sebagai ‘jambatan’ atau ‘bridge’ yang digunakan sebagai asas
menggabungkannya dan jelaskan bagaimana kerangka ini sesuai sebagai dasar
untuk menerangkan hubungan antara konstruk / pembolehubah dan akan
membantu menjawab persoalan - persoalan kajian.

4 Bagi kerangka teoritikal kajian, jelaskan teori yang dirujuk secara mendalam Y 12-13
oleh penyaran dan bagaimana kerangka ini sesuai untuk menjawab persoalan-
persoalan kajian yang telah disenaraikan
5 Membuat rumusan ringkas secara keseluruhan dengan memberikan rasional Y 12-13
kepada pemilihan kerangka konseptual / teoritikal kajian dalam konteks
‘kesesuaiannya’ menjawab persoalan kajian

6 Pastikan ada KESELARIAN DAN KESELARASAN (setiap komponen dalam Y 12-13


kerangka konseptual / teoritikal kajian dan anak panahnya) dengan (setiap
konstruk / pembolehubah dan hubungannya di antaranya) dengan (setiap faktor
/ isu yang dibincangkan dalam pernyataan masalah kajian)

6
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

Perkataan Kerangka Kajian tidak digunakan dalam topik ini. Namun, penulis ada menyatakan kerangka kajian secara
ringkas dalam topik tinjauan literatur. Penulis juga menghuraikan / menjelaskan setiap komponen dalam model /
kerangka teori yang digambarkan dan hubungannya antara satu sama lain dengan berdasarkan bagaimana pembina /
penyaran kerangka teori / model membangunkannya. Penyelidik menyatakan mengapa kerangka ini sesuai untuk
menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah disenaraikan. Rumusan ringkas secara keseluruhan dengan memberikan
rasional kepada pemilihan kerangka konseptual / teoritikal kajian dalam konteks ‘kesesuaiannya’ menjawab persoalan
kajian telah dinyatakan dengan jelas oleh penulis.

1.7 Kepentingan kajian

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/T surat
1 Menunjukkan bagaimana kepentingannya akan menyumbang kepada kajian
dalam bidang yang sama dari aspek:
a. Pembolehubah - pembolehubah baru yang akan dikaji atau gabungan T 7
lama dengan baru.
b. Metodologi kajian lain digunakan. T
c. Sampel kajian lain digunakan. Y 7
d. Hasilan baru yang disasarkan Y 7
e. Perspektif / sudut / fokus baru / lain yang digunakan. Y 7

Berdasarkan kepentingan kajian di atas, pembolehubah yang baru akan dikaji tidak dinyatakan dalam penulisan. Penulis
juga tidak menyatakan metodologi kajian lain yang akan digunakan. Namun, penyelidik mencadangkan kajian ini boleh
digunakan ke atas skala murid yang lebih besar bagi mendapatkan generalisasi yang lebih baik. Selain itu, hasil kajian ini
akan memberi impak kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri mahu pun Pejabat
Pendidikan Daerah dalam menyusun atur program yang bersesuaian dengan murid-murid obesiti.

1.8 Batasan kajian

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/T surat
1 Menyatakan had kajian dari aspek metodologi kajian seperti sampel yang Y 18-19
dipilih, instrumen yang dilaksanakan dan prosedur kajian yang dijalankan.
2 Menyatakan had kesahan dan kebolehpercayaan kajian dari aspek ketekalan Y 17-19
/ replikasi dan generalisasi kajian (sampel yang dipilih).
3 Menyatakan had kajian dari aspek skop kajian seperti sebahagian daripada T
bidang yang lebih besar

Dalam batasan kajian, penyelidik ada menyatakan had kajian dari aspek metodologi kajian seperti sampel yang dipilih,
instrumen yang dilaksanakan dan prosedur kajian yang dijalankan. Kajian ini menggunakan satu bentuk kajian kuantitatif
yang diubah dan menggunakan kajian rintis dengan mendapatkan data daripada sampel itu terdahulu bagi mendapat
kesahan dan kebolehpercayaan. Namun, penulis tidak menyatakan had kajian dari aspek skop kajian seperti sebahagian
daripada bidang yang lebih besar.

7
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

1.9 Definisi Operasional / Definisi Istilah

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/N surat
1 Bagi penyelidikan kuantitatif, pastikan konstruk / konsep / pembolehubah yang Y 8-9
terkandung dalam objektif kajian diberikan definisi yang operasional (yang boleh
diukur nilainya dalam bentuk skala tertentu) serta berdasarkan rujukan - rujukan
yang sah.

2 Bagi penyelidikan kualitatif, pastikan konsep-konsep utama / konstruk yang TB


terkandung dalam objektif kajian diberikan maknanya berdasarkan konsepsi -
konsepsi yang disarankan dalam kajian kepustakaan yang dipilih oleh penyelidik

3 Pastikan definisi yang diberi hanya yang dipakai oleh penyelidik untuk seluruh Y 8-9
tesis dan tidak perlu menyatakan definisi-definisi lain yang juga ada. (Straight
forward)

Berdasarkan definisi operasional, penyelidik telah menulis definisi istilah aktiviti fizikal dan motivasi dengan lengkap.
Definisi ini juga disokong dengan sumber rujukan yang lain. Dalam penyelidikan ini, konstruk / konsep / pembolehubah
yang terkandung dalam objektif kajian diberi definisi yang operasional dan boleh diukur nilainya pada tahap rendah,
sederhana dan tinggi dengan menggunakan Model Integrated Behaviour Change.

Bab 2 Tinjauan Kepustakaan

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/T surat
1 Pastikan bahagian pendahuluan menggambarkan topik-topik yang akan Y 10
dibincangkan dalam bab ini secara ringkas dan keseluruhan.

2 Bagi kajian-kajian tertentu, perlu dimuatkan maklumat-maklumat latar belakang Y 11


yang difikirkan perlu pembaca tahu untuk konteks perbincangan seterusnya.
(Contohnya, tentang sesuatu institusi, sistem dll).

3 Membincangkan topik berkaitan huraian definisi konstruk / konsep dalam tajuk Y 12


kajian dengan berdasarkan rujukan-rujukan yang sah.

4 Membincangkan topik berkaitan huraian komponen konstruk / konsep dalam Y 12


tajuk kajian dengan berdasarkan rujukan-rujukan yang sah.

5 Membincangkan topik berkaitan setiap konstruk / pembolehubah dalam semua Y 12-14


objektif kajian yang telah disenaraikan dengan berdasarkan rujukan - rujukan
yang sah. Pastikan setiap konsep dan elemen yang membina maksud konstruk /
pembolehubah telah digali sehingga tepu dari sebanyak mungkin rujukan.

8
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

6 Membincangkan teori - teori yang mendasari model / kerangka konseptual Y 12


yang digunakan dalam bab 1.

7 Membincangkan model - model yang ada selain yang diketengahkan dalam Y 13


bab 1 dengan tujuan memberi gambaran keseluruhan dan mengapa model yang
dipilih dalam bab 1 paling sesuai.

8 Membincangkan kajian - kajian lepas yang berkaitan dengan objektif kajian Y 14


dan pernyataan masalah dengan Kritis (Contoh, membuat sintesis dan memberi
hujah)
9 Membuat rumusan dengan mensintesis arah aliran ‘ilmu’ yang menjadi asas Y 15-16
kepada tesis berdasarkan maklumat-maklumat yang dinyatakan sebelumnya

Menurut pendapat W. Lawrence Neuman (2014), terdapat enam jenis bentuk kajian literatur iaitu context review,
historical review, integrative review, methodological review, self-study review, and theoretical review. Dalam penulisan
kajian literatur ini pula, penyelidik membincangkan topik berkaitan huraian definisi konstruk / konsep dalam tajuk kajian
dengan berdasarkan rujukan-rujukan yang sah. Penulis juga telah membincangkan model - model yang ada selain yang
diketengahkan dalam bab 1 dengan tujuan memberi gambaran keseluruhan dan mengapa model yang dipilih dalam
kajian ini. Selain itu, penyelidik juga menyatakan kajian - kajian lepas yang berkaitan dengan objektif kajian dan
pernyataan masalah dengan kritis. Secara keseluruhannya, beliau dapat membuat rumusan dengan mensintesis arah
aliran ‘ilmu’ yang menjadi asas kepada tesis berdasarkan maklumat-maklumat yang dinyatakan sebelumnya.

Bab 3 Metodologi kajian

3.1 Pendahuluan

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/T surat
1 Menerangkan secara ringkas komponen kandungan dalam bab ini. Y 16

Dalam topik ini, aspek-aspek berikut telah diperjelaskan dalam metodologi kajian. Perkara ini meliputi bentuk kajian,
populasi kajian, sampel kajian, pengumpulan data dan penganalisisan data. Metodologi kajian adalah cara yang dapat
menentukan sesuatu kajian itu perlu dilakukan untuk memperoleh dapatan dan keputusan kajian yang sah dan boleh
dipercayai.

3.2 Reka bentuk kajian

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/T surat
1 Membincangkan reka bentuk kajian kuantitatif, kualitatif atau kajian gabungan
(Mixed Method) yang dipilih iaitu:
a)maksud reka bentuk dengan merujuk pelbagai sumber rujukan. Y 16
b)bagaimana dan mengapa ia sesuai untuk menjawab objektif / persoalan / Y 16
hipotesis kajian

2 Memberikan rasional kepada pemilihan reka bentuk dalam konteks Y 16

9
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

Dalam penulisan reka bentuk kajian, penyelidik telah menyatakan reka bentuk kajian tinjauan digunakan dalam kajian ini.
Beliau juga memberikan rasional kepada pemilihan reka bentuk tinjauan dalam konteks kajian kuantitatif ini.

3.3 Responden / sampel kajian

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/T surat
1 Membincangkan rasional pemilihan sampel / responden yang terlibat dalam T 17
memberikan data kepada penyelidik
2 Menerangkan jenis teknik persampelan yang digunakan (secara rawak, Y 17
sistematik, berstrata, purposive dll) serta prosedurnya
3 Bagi penyelidikan Kuantitatif, terangkan faktor - faktor yang diambil kira untuk Y 17
menentukan saiz sample seperti dari aspek statistical power analysis, subgroup
analysis, attrition, reliability of measures dan jenis penyelidikan (correlational-
min-30, causal / comparative and experimental-min-15, survey-min-100 (major
group) or 20-50 (subgroup) **rujuk Gall and Gall 2003, Cohen, Cochran dan
Krejcie dan Morgan.
Bagi reka bentuk experimental pula, jelaskan kaedah pemilihan kumpulan TB
kawalan dan experimental supaya sampel homogenous dan meminimumkan
bias.
Bagi penyelidikan kualitatif pula, terangkan bagaimana setiap responden dipilih TB
supaya ada homogeneity disitu. Kebiasaannya, jumlah responden adalah 4-8
untuk kajian kes dan lebih dari 30 untuk kajian grounded theory.

4 Menyatakan peranan yang dimainkan oleh sampel / responden dalam konteks T


memberikan input / data yang perlu.

Dalam topik ini, penyelidik tidak menyatakan rasional pemilihan sampel / responden yang terlibat dalam memberikan
data kepada penyelidik. Namun, penyelidik ada menerangkan jenis teknik persampelan yang digunakan iaitu
persampelan secara berstrata rawak mudah serta prosedurnya. Pemilihan bilangan sampel ditentukan menggunakan
Jadual Penentuan Sampel oleh Krecjkie dan Morgan, 1970. Selain itu, penulis tidak menyatakan peranan yang dimainkan
oleh sampel / responden dalam konteks memberikan input / data yang perlu.

3.4 Lokasi kajian

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/N surat
1 Menerangkan tentang tempat data dikutip (ada kaitan dengan teknik random Y 17
sampling dalam reka bentuk tinjauan iaitu beberapa lokasi dipilih sebagai
contoh; selain itu mengapa kawasan yang dipiih relevan dengan
permasalahan kajian)
2 Menerangkan mengapa lokasi berkenaan dipilih dalam konteks menepati objektif T
kajian

10
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

Penyelidik menyatakan sampel kajian terdiri daripada murid Tingkatan 1 hingga 5 daripada Sekolah Menengah
Kebangsaan Bandar Seri Putra, tetapi penulis tidak menerangkan mengapa lokasi berkenaan dipilih dalam konteks bagi
menepati objektif kajian.

3.5 Instrumen kajian

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/T Surat
1 Menerangkan format instrumen yang digunakan untuk mengutip data Y 19-20
2 Jika membangunkan instrumen sendiri:
Menerangkan tentang bagaimana item-item instrumen ini dibina bagi konstruk- Y 20-21
konstruk yang hendak diukur (content validity) serta senarai rujukan bagi setiap
item yang dibina.
Terangkan proses-proses kesahan dan kebolehpercayaan yang digunakan
seperti face validty, construct validity, items reliability, factor analysis atau test
retest prosedures, dsbnya. Sebelum itu, pastikan anda menyenaraikan rujukan-
rujukan yang digunakan kerana memilih item-item bagi setiap konstruk
(Kesahan dan kebolehpercayaan)

3 Setelah langkah di atas diambil, terangkan proses kajian rintis untuk Y 17


memurnikan instrumen dengan melaporkan reliability coefficientnya.
(Kesahan dan kebolehpercayaan)
4 Menerangkan pembaikan item-item instrumen yang dibuat berdasarkan Y 19-20
maklumbalas dari kajian rintis di atas. (Kesahan dan kebolehpercayaan)

5 Jika mengadaptasi instrumen yang sedia ada, jelaskan sumbernya, telah


mendapatkan kebenaran, nyatakan mengapa dan bagaimana adaptasi T
dilakukan. Sebagai contoh, jelaskan bagaimana konstruk dan item-item yang
terkandung didalamnya sesuai dengan konstruk-konstruk dalam kajian anda
sendiri. Sebagai contoh, definisi operasionalnya betul dab bias budaya telah
dibersihkan.

6 Jika anda menterjemahkan dalam bahasa lain, terangkan bagaimana anda TB


mendapatkan pakar bahasa mengesahkan ketepatan terjemahannya.
(Kesahan dan kebolehpercayaan )
7 Bagi penyelidikan kualitatif, pastikan protokol kajian iaitu soalan berstruktur TB
temubual / thinking aloud / restrospektif / focus group discussion FGD yang
dibina berdasarkan objektif kajian, reka bentuk kajian, kajian literatur dan
model kajian yang dikemukakan.
Terangkan prosedur kajian rintis yang dijalankan menggunakan protokol yang
baru dibina dan bagaimana penambahbaikan dilakukan.
8 Bagi penyelidikan kualitatif, pastikan elemen yang hendak dibuat pemerhatian TB
selari dengan item-item dalam soalan berstruktur di atas.
9 Bagi penyelidikan kualitatif, pastikan dokumen yang akan dianalisis dijelaskan TB
mengapa ia sesuai untuk ditriangulasikan maklumatnya serta sebutkan

11
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

nama/jenis/penerbit dokumen yang dianalisis


10 Kesahan dan kebolehpercayaan dibincangkan dengan jelas untuk Y 20-21
mengelakkan kekeliruan. Sebagai contoh, 1) prosedur triangulasi, 2) prosedur
semakan peserta, 3) prosedur audit Trail /jejak audit, 4) prosedur cohen cappa.

Penyelidik telah menyatakan bentuk instrumen yang akan digunakan dalam mendapatkan data kajian iaitu borang soal
selidik. Borang soal selidik itu telah diadaptasi daripada International Physical Activity Questionnaire. Namun, bagaimana
konstruk dan item-item yang terkandung di dalamnya diubah suai sesuai dengan konstruk-konstruk dalam kajian sendiri
tidak pula dinyatakan oleh penyelidik. Kesahan dan kebolehpercayaan telah dibincangkan dengan jelas untuk
mengelakkan kekeliruan. Dengan menggunakan alat Traksial Accelerometer (GT3X), kebolehpercayaannya amat tinggi
kerana ianya dapat memberikan data yang tepat semasa perlakuan sesiapa yang menggunakan tetapi perlu pengisian
data yang tepat.

3.6 Tatacara / prosedur pemerolehan data

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/T Surat
1 Bagi penyelidikan kuantitatif, menerangkan tentang prosedur atau langkah
mengutip data (survei) atau intervensi (experimental) yang dilakukan dari
aspek:
Masa Y 19
Pelaksanaan kepada sampel Y 19
Tempat/lokasi:

**Bincangkan, kesan hawthorn, bias disebabkan kehadiran penyelidik dan


perakam video dalam tempat kajian jika relevan (bagi kajian experimental)

2 Bagi penyelidikan kualitatif, jika gunakan kaedah pemerhatian dan temu bual TB
nyatakan dengan jelas siapa yang menjalankan pemerhatian dan temu bual,
waktu dan bilangan jumlah jam pemerhatian dan temu bual, lokasi dan
bagaimana menjalankannya. Jelaskan bagaimana dokumen akan didapati dari
sumber mana dan kerelevanannya

Dalam penyelidikan ini, penyelidik menerangkan tentang prosedur atau langkah mengutip data tinjauan yang dilakukan
dari aspek masa dan pelaksanaan ke atas sampel.

Tatacara penganalisisan data

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/T surat
1 Bagi penyelidikan kuantitatif, pastikan skala bagi setiap pembolehubah Y 22
yang hendak diukur betul.

2 Menerangkan tentang alat statistik apa yang akan dipakai untuk menganalisis Y 22

12
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

data bagi setiap objektif / soalan kajian dan mengapa alat statistik tersebut
sesuai.
3 Terangkan jadual kunci penentu tahap kekuatan skor berasaskan skala T
pengukuran yang digunakan. (sebagai contoh, kalau ujian-rubriknya, skala
likert-jadual kuncinya)

3 Bagi penyelidikan kualitatif, terangkan pendekatan analisis data yang dipakai TB


dan bagaimana ia akan dilakukan. Cth: Constant comparative method, inductive
analysis dll
4 Bagi data kualitatif, terangkan bagaimana pengkodan dilakukan, kategori, TB
tema, proposition, paten dan model dihasilkan.
5 Bagi penyelidikan kualitatif, terangkan bagaimana reliability dan validity TB
dipastikan – 1) triangulasi, 2) semakan peserta, 3) jejak audit, 4) Cohen Kappa.
6 Untuk memudahkan analisis data kualitatif, sediakan jadual kemungkinan kod, TB
kategori, tema dan propositions dengan memberikan sumber rujukannya.

Dalam tatacara penganalisisan data berkaitan dengan motivasi dan intensiti murid di kelas Pendidikan Jasmani,
penyelidik menggunakan Program Statistical Package of Social Sciences (SPSS). Bagi menganalisis biodata responden,
kaedah statistik deskriptif akan digunakan untuk mendapatkan bilangan dan peratusan responden bagi setiap item yang
dianalisis dalam bentuk jadual. Penganalisa data dijalankan dengan menggunakan taburan peratusan, skor min dan
sisihan piawai. Namun, jadual kunci penentu tahap kekuatan skor berdasarkan skala likert - jadual kuncinya tidak
dijelaskan oleh penyelidik dengan baik.

Rujukan dan lampiran

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/T surat
1 Pastikan rujukan ditulis dengan betul dan tepat mengikut gaya yang ditentukan Y 26-28
oleh universiti. Cth: Gaya UKM, APA dll
2 Pastikan semua rujukan yang digunakan dalam tesis disenaraikan dalam Y 26-28
ruangan ini.
3 Pastikan semua lampiran dilabelkan dengan betul mengikut muka surat yang T 22
menyatakan ‘sila rujuk lampiran A’ sebagai contoh.

Penyelidik menggunakan gaya penulisan UKM sebagai bentuk gaya penulisan rujukan. Semua rujukan yang digunakan
dalam penulisan artikel telah dinyatakan sumbernya dengan jelas dalam lampiran Rujukan. Namun, penyelidik tidak
menyatakan sila Rujuk Lampiran A iaitu Set Soal Selidik pada halaman 22.

13
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

SENARAI SEMAK KANDUNGAN TESIS

PENDEKATAN PENYELIDIKAN KUALITATIF

Bab 1 Pengenalan

1.1 Pendahuluan

Bil Perkara Status Muka Catatan


(Y/T) surat
Menyatakan senario semasa yang berkaitan dengan masalah kajian secara Y 6-21
1 keseluruhan.

Membincangkan beberapa sub-idea masalah kajian di atas yang disokong Y 17-21


2 oleh rujukan.

Membincangkan secara ringkas konsep masalah kajian. Y 18-20


3
Menjuruskan kepada satu sub-idea dari beberapa sub-idea masalah kajian di Y 17-21
atas yang disokong oleh 2-3 rujukan yang menjadi “landmark” kepada topic
4
kajian.

Berdasarkan contoh penulisan kajian kualitatif tersebut, penyelidik dapat menyatakan senario dengan masalah kajian
secara keseluruhan. Penulis juga dapat membincangkan beberapa sub-idea masalah kajian dengan disokong oleh rujukan
lain dan dinyatakan secara jelas. Pada bahagian pengenalan, penulis ada membincangkan konsep masalah kajian secara
ringkas. Selain itu, penulis dapat menjuruskan bahagian pengenalan ini kepada satu sub-idea daripada beberapa sub-idea
masalah kajian, dan disokong oleh beberapa rujukan yang menjadi landmark kepada kajian.

1.2 Pernyataan masalah

Status Muka
Bil Perkara Catatan
(Y/T) surat
Memperkenalkan latar belakang topik secara umum dan memperkenalkan Y 21-22
1
topik kajian dengan huraian ringkas.
Jurang Praktikal
Membuktikan kewujudan masalah kajian (dengan data / jadual jika ada) T
2
berdasarkan rujukan-rujukan yang sah samada buku, jurnal, artikel,
prosiding, laporan-laporan dan sumber-sumber lain.
Mengulas masalah kajian dalam konteks usaha-usaha penyelesaian yang Y 23
3 telah diambil dari aspek program / aktiviti / dasar / cadangan / resolusi dll
yang telah dijalankan .
Jurang Teoretikal
Mengulas masalah kajian dalam konteks kajian-kajian lepas (tajuk-tajuk) yang
berkaitan/hampiir sama dalam bidang kajian yang dikaji dengan
 mengemukakan secara ringkas sampel dan dapatan kajian Y 22-23
4
 meneliti aspek-aspek yang dikaji dan belum dikaji dalam kajian- Y 24
kajian tersebut (membanding beza aspek-aspek seperti konsep,
elemen-elemen, pembolehubah, dan metodologi kajian seperti
sampel, instrumen dan prosedur)

14
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

Berdasarkan maklumat dalam 3 dan 4, mensintesis dan merumuskan


‘jurang’ (gap) yang wujud antara penyelesaian yang telah dibuat dan Y 23
penyelesaian yang belum diambil tindakan (dari aspek praktikal dan aspek
5
teoretikal).
Perbincangan perlu merujuk kepada aspek-aspek kajian yang berkaitan
dengan masalah kajian yang telah dijalankan dan belum dijalankan.
Berdasarkan ‘jurang’ (gap) di atas, jadikan rasional / keperluan Y 24
6
menjalankan kajian ke atas tajuk yang dipilih.
Menyatakan ‘framework’ atau arah tuju kajian dalam bentuk hasilan/dapatan Y 24
yang hendak dicapai dan manfaatnya kepada pihak-pihak tertentu (ringkas
7
sahaja dalam 1-2 ayat).

*rujuk Creswell (2005) dan Schumacher (2000)

Berdasarkan penulisan pernyataan masalah yang dikemukakan, penulis dapat memperkenalkan topik secara umum dan
topik kajian dengan huraian ringkas. Namun, penulis tidak dapat membuktikan kewujudan masalah kajian dengan data
berdasarkan rujukan kajian yang lepas. Beliau juga mengemukakan secara ringkas sampel dan dapatan kajian secara
jelas. Namun, penulis ada meneliti aspek-aspek yang dikaji dan belum dikaji dalam kajian - kajian tersebut. Sebagai
contoh, beliau ada membanding beza aspek - aspek seperti konsep, elemen - elemen, pembolehubah, dan metodologi
kajian seperti sampel, instrumen dan prosedur. Selain itu, penulis mensintesis dan merumuskan ‘jurang’ (gap) yang
wujud antara penyelesaian yang telah dibuat dan penyelesaian yang belum diambil tindakan termasuklah daripada aspek
praktikal dan aspek teoretikal. Penulis juga membincangkan aspek - aspek kajian yang berkaitan dengan masalah kajian
yang telah dijalankan dan belum dijalankan. Tambahan pula, beliau turut menyatakan ‘jurang’ (gap) dalam pernyataan
masalah, maka rasional dan keperluan menjalankan kajian ke atas tajuk yang dipilih ada dibincangkan dalam artikel ini.
Selain itu, penyelidik ada menyatakan ‘framework’ atau arah tuju kajian dalam bentuk hasilan mahu pun dapatan yang
hendak dicapai dan manfaatnya kepada pihak – pihak yang berkaitan.

1.3 Tujuan kajian

Bil Perkara Status Muka


Catatan
(Y/T) surat
1 Menghuraikan secara am arah tujuan kajian dalam bentuk matlamat kajian Y 24
dengan menggunakan tajuk kajian sebagai asas di mana setiap konstruk dan
konsep-konsep yang mendokonginya (pembolehubah-pembolehubah dalam
objektif kajian) dihuraikan secara ringkas maksudnya.

Dalam penulisan ini, tujuan kajian dapat ditulis dalam bentuk matlamat kajian dengan jelas.

1.4 Objektif kajian

Status Muka
Bil Perkara Catatan
(Y/T) surat
1 Bagi penyelidikan kuantitatif reka bentuk survei, pastikan setiap ayat objektif TB
kajian mempunyai unsur jenis dan nilai ‘hubungan’ yang hendak dikenalpasti,
pembolehubah - pembolehubah (bersandar dan tidak bersandar) yang hendak
diukur dan sampel yang akan digunakan.

15
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

Formula: “Hubungan” +V1….V2….V3….+ Sampel”


“Hubungan”= tahap, korelasi, perbezaan, pengaruh, factor-faktor, kesan interaksi
Contoh:
 hubungkaitan / korelasi antara pembolehubah yang hendak dikaji TB
(Correlation r)
 pengaruh dan kesan / akibat antara pemboleh ubah (Chi square, multiple TB
regression)
 perbezaan antara pembolehubah (t-test, Anova, Ancova, Mancova, TB
Factorial Design)
 tahap / status sesuatu fenomena (data deskriptif - mean, peratus, TB
kekerapan etc)

Bagi penyelidikan kuantitatif reka bentuk eksperimental, pastikan ada TB


pengukuran pencapaian bagi kumpulan kawalan dan experimental, kemudian baru
mengenal pasti pencapaian tersebut dengan faktor-faktor lain (pembolehubah).

Bagi penyelidikan kuantitatif reka bentuk penilaian dan kajian keperluan TB


(Gap Study), pastikan objektifnya ditulis mengikut langkah dalam model penilaian
tersebut, barulah digabungkan dengan cara menulis objektif kajian untuk reka
bentuk survei.

Bagi penyelidikan kuantitatif reka bentuk pembangunan modul / program / TB


software dll, pastikan objektifnya mengikut langkah dalam model pembangunan
reka bentuk instruksi (ID), dan model pembelajaran tertentu, model permainan dll.
Kemudian digabungjalinkan dengan objektif kajian rekabentuk survei atau
experimental yang dipilih untuk menilai produk pembangunan.

Bagi penyelidikan kaedah gabungan, pastikan objektif kajiannya bermula dengan TB


samada kaedah kuantitatif atau kualitatif dulu yang dipilih penyelidik. Biasanya, jika
hendak membina instrumen tertentu, kaedah kualitatif dipilih dahulu untuk
membina dimensi-dimensi dalam konstruk yang kemudiannya dibangunkan
instrumen untuk menjalankan kajian kuantitatif.

Bagi penyelidikan Tindakan, pastikan objektif kajian ditulis mengikut langkah - TB


langkah dalam model kajian tindakan dan digabungkan dengan objektif kajian reka
bentuk survei / reka bentuk kualitatif / ujian pencapaian tertentu.

2 Bagi penyelidikan kualitatif semua reka bentuk (kajian ethnografi, kajian Y 25


grounded theory dan naratif), pastikan ayat objektif kajian menggambarkan
‘penerokaan’ ke arah memahami

e. bagaimana sesuatu konstruk itu dikonsepsikan / diterjemahkan, atau


f. bagaimana proses / pendekatan sesuatu konstruk itu dilakukan, atau

16
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

g. Bagaimana (konsep-konsep / langkah-langkah / teknik-teknik / strategi -


strategi) yang terkandung dalam sesuatu konstruk itu berinteraksi /
berkait.
h. apakah cadangan (cth : model, pendekatan, strategi dll) yang akan
diketengahkan hasilan daripada dapatan-dapatan di atas.

3 Memastikan senarai objektif kajian mewakili semua konsep / pembolehubah yang Y 25


mendokongi konstruk dalam tajuk kajian.
4 Memastikan senarai objektif kajian mewakili semua konsep / pembolehubah yang Y 25
mendukungi konstruk dalam tajuk kajian juga selari dengan komponen-
komponen yang digambarkan dalam model / teori (kerangka konseptual kajian /
kerangka teoritikal kajian) dan pernyataan masalah

Kajian ini merupakan kajian kualitatif di mana penyelidik ingin meneroka kompetensi kaunselor, strategi integrasi spiritual
dan keagamaan, kecenderungan kaunselor dalam memilih strategi dan dorongan serta cabaran kaunselor dalam
mengintegrasikan spiritual dan agama dalam kes kaunseling keluarga dan perkahwinan di Malaysia . Penulis juga telah
menyenaraikan objektif kajian bagi mewakili semua konsep atau pembolehubah yang mendukungi konstruk dalam tajuk
kajian. Senarai objektif kajian yang mewakili semua konsep atau pembolehubah yang mendukungi konstruk dalam tajuk
kajian juga selari dengan komponen - komponen yang digambarkan dalam model atau teori konseptual kajian.

1.5 Persoalan kajian

Bil Perkara Status Muka


Catatan
(Y/T) surat
1 Menyatakan setiap objektif kajian di atas dalam bentuk ayat tanya dan jika perlu
dipecahkan lagi kepada beberapa persoalan kajian yang lebih terperinci / kecil Y 25-26
mengikut jumlah pemboheubah dan hubungan antara pembolehubah yang hendak
dicari.

Menurut Zamri Mahamod dan Zamri Othman (2016), persoalan kajian perlulalh berdasarkan persoalan kajian. Dalam
kajian ini, penulis dapat menyatakan setiap objektif kajian di atas dalam bentuk ayat tanya kepada beberapa persoalan
kajian yang lebih terperinci atau kecil mengikut jumlah pemboleh ubah dan hubungan antara pemboleh ubah yang
hendak dicari. Dalam penulisan ini, persoalan kajian digunakan bagi menjawab beberapa oljektif kajian
yang disenaraikan.

1.5.1 Hipotesis kajian

Hipotesis adalah apa yang dijangkakan akan berlaku.

Bil Perkara Status Muka


Catatan
(Y/T) surat
1 Menunjukkan pernyataannya berdasarkan objektif kajian dan persoalan kajian TB
yang telah disenaraikan sebelum itu.
2 Memastikan pernyataannya adalah ayat hipotesis nol. TB
3 Ada objektif kajian yang tidak perlukan hipotesis, hanya persoalan kajian. TB

17
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

Contohnya, objektif kajian kualitatif dan objektif kajian kuantitatif yang tidak
melibatkan statistik parametrik / inferens.

Dalam penulisan kajian kualitatif, hipotesis tidak perlu dinyatakan.

1.6 Kerangka konseptual kajian / Kerangka Teoritikal Kajian

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/T surat
1 Memastikan gambar rajah yang menunjukkan perkaitan antara komponen - Y 25
komponen dalam satu model / kerangka teori adalah betul.

2 Menghuraikan / menjelaskan setiap komponen dalam model / kerangka teori Y 28


yang digambarkan dan hubungannya antara satu sama lain dengan berdasarkan
bagaimana pembina / penyaran kerangka teori / model membangunkannya.

3 Bagi kerangka konseptual kajian (satu model atau gabungan 2 - 3 model Y 28


kemudian diadaptasi), jelaskan teori / kajian - kajian berkaitan yang dirujuk
sebagai ‘jambatan’ atau ‘bridge’ yang digunakan sebagai asas
menggabungkannya dan jelaskan bagaimana kerangka ini sesuai sebagai dasar
untuk menerangkan hubungan antara konstruk / pembolehubah dan akan
membantu menjawab persoalan - persoalan kajian.

4 Bagi kerangka teoritikal kajian, jelaskan teori yang dirujuk secara mendalam Y 26
oleh penyaran dan bagaimana kerangka ini sesuai untuk menjawab persoalan-
persoalan kajian yang telah disenaraikan
5 Membuat rumusan ringkas secara keseluruhan dengan memberikan rasional Y 28
kepada pemilihan kerangka konseptual / teoritikal kajian dalam konteks
‘kesesuaiannya’ menjawab persoalan kajian

6 Pastikan ada KESELARIAN DAN KESELARASAN (setiap komponen dalam Y 25


kerangka konseptual / teoritikal kajian dan anak panahnya) dengan (setiap
konstruk / pembolehubah dan hubungannya di antaranya) dengan (setiap faktor
/ isu yang dibincangkan dalam pernyataan masalah kajian)

Perkataan Kerangka Konseptual Kajian digunakan dalam topik ini. Gambar rajah yang menunjukkan perkaitan antara
komponen -komponen dalam satu model / kerangka teori adalah betul digunakan oleh penyelidik. Penulis juga
menghuraikan / menjelaskan setiap komponen dalam model / kerangka teori yang digambarkan dan hubungannya
antara satu sama lain dengan berdasarkan bagaimana pembina / penyaran kerangka teori / model membangunkannya.
Penyelidik menyatakan mengapa kerangka ini sesuai untuk menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah
disenaraikan. Rumusan ringkas secara keseluruhan dengan memberikan rasional kepada pemilihan kerangka konseptual /
teoritikal kajian dalam konteks ‘kesesuaiannya’ menjawab persoalan kajian telah dinyatakan dengan jelas oleh penulis.

18
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

1.7 Kepentingan kajian

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/T surat
1 Menunjukkan bagaimana kepentingannya akan menyumbang kepada kajian
dalam bidang yang sama dari aspek:
f. Pembolehubah - pembolehubah baru yang akan dikaji atau gabungan Y 31-32
lama dengan baru.
g. Metodologi kajian lain digunakan. Y 31
h. Sampel kajian lain digunakan. T
i. Hasilan baru yang disasarkan Y 31-32
j. Perspektif / sudut / fokus baru / lain yang digunakan. Y 31-32

Berdasarkan kepentingan kajian di atas, pembolehubah yang baru akan dikaji ada dinyatakan dalam penulisan. Penulis
juga ada menyatakan metodologi kajian lain yang akan digunakan. Namun, penyelidik tidak menyatakan sampel kajian
lain digunakan pada masa akan datang. Dari segi sumbangan ilmu, kajian ini diharap dapat menghasilkan satu model
integrasi kaunseling yang boleh digunakan oleh kaunselor. Penambahbaikan dari aspek penyediaan kurikulum dan latihan
kaunselor di IPTA mungkin perlu dikaji semula supaya dapat mempertimbangkan keperluan asas tentang bagaimana
mengintegrasikan pendekatan spiritual dan agama ke dalam kaunseling. Hasil dapatan kajian ini juga dapat dimanfaatkan
oleh pihak pengurusan perkhidmatan awam dalam perkukuhkan profesionalisme kaunselor dan dapat memartabatkan
perkhidmatan kaunseling di Malaysia.

1.8 Batasan kajian

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/T surat
1 Menyatakan had kajian dari aspek metodologi kajian seperti sampel yang Y 30
dipilih, instrumen yang dilaksanakan dan prosedur kajian yang dijalankan.
2 Menyatakan had kesahan dan kebolehpercayaan kajian dari aspek ketekalan T
/ replikasi dan generalisasi kajian (sampel yang dipilih).
3 Menyatakan had kajian dari aspek skop kajian seperti sebahagian daripada Y 30
bidang yang lebih besar

Dalam batasan kajian, penyelidik ada menyatakan had kajian dari aspek metodologi kajian seperti responden yang dipilih,
instrumen yang dilaksanakan dan prosedur kajian yang dijalankan. Penyelidik tidak memilih personnel yang terlibat dalam
perkhidmatan runding cara perkahwinan dan keluarga yang dijalankan oleh pegawai agama atau pegawai runding cara di
Jabatan Agama Islam Negeri. Selain itu, penyelidik tidak menyatakan had kesahan dan kebolehpercayaan kajian dari
aspek ketekalan / replikasi dan generalisasi kajian berdasarkan responden yang dipilih. Namun, penyelidik ada
menyatakan had kajian dari aspek skop kajian hanya mencakupi strategi pendekatan spiritual dan agama dalam amalan
kaunselor yang beragama Islam sahaja dan tidak melibatkan kaunselor dari agama yang lain.

1.9 Definisi Operasional / Definisi Istilah

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/N surat
1 Bagi penyelidikan kuantitatif, pastikan konstruk / konsep / pembolehubah yang TB
terkandung dalam objektif kajian diberikan definisi yang operasional (yang boleh

19
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

diukur nilainya dalam bentuk skala tertentu) serta berdasarkan rujukan - rujukan
yang sah.

2 Bagi penyelidikan kualitatif, pastikan konsep-konsep utama / konstruk yang Y 32-36


terkandung dalam objektif kajian diberikan maknanya berdasarkan konsepsi -
konsepsi yang disarankan dalam kajian kepustakaan yang dipilih oleh penyelidik

3 Pastikan definisi yang diberi hanya yang dipakai oleh penyelidik untuk seluruh Y 32-36
tesis dan tidak perlu menyatakan definisi-definisi lain yang juga ada.
(Straight forward)

Berdasarkan definisi operasional, penyelidik telah menulis definisi istilah integrasi pendekatan spiritual dan agama,
strategi integrasi secara implisit dan eksplisit, kompetensi kaunselor dalam mengintegrasikan spiritual dan agama dalam
kaunseling, spiritual dan agama, kaunseling keluarga dan perkahwinan serta pengamal kaunseling keluarga dan
perkahwinan dengan lengkap. Definisi ini juga disokong dengan sumber rujukan yang lain. Dalam penyelidikan kualitatif
ini, konsep-konsep utama / konstruk yang terkandung dalam objektif kajian diberikan maknanya berdasarkan konsepsi -
konsepsi yang disarankan dalam kajian kepustakaan yang dipilih oleh penyelidik.

Bab 2 Tinjauan Kepustakaan

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/T surat
1 Pastikan bahagian pendahuluan menggambarkan topik-topik yang akan Y 38
dibincangkan dalam bab ini secara ringkas dan keseluruhan.

2 Bagi kajian-kajian tertentu, perlu dimuatkan maklumat-maklumat latar belakang Y 38-50


yang difikirkan perlu pembaca tahu untuk konteks perbincangan seterusnya.
(Contohnya, tentang sesuatu institusi, sistem dll).

3 Membincangkan topik berkaitan huraian definisi konstruk / konsep dalam tajuk Y 38-44
kajian dengan berdasarkan rujukan-rujukan yang sah.

4 Membincangkan topik berkaitan huraian komponen konstruk / konsep dalam Y 38-49


tajuk kajian dengan berdasarkan rujukan-rujukan yang sah.

5 Membincangkan topik berkaitan setiap konstruk / pembolehubah dalam semua Y 38-49


objektif kajian yang telah disenaraikan dengan berdasarkan rujukan - rujukan
yang sah. Pastikan setiap konsep dan elemen yang membina maksud konstruk /
pembolehubah telah digali sehingga tepu dari sebanyak mungkin rujukan.

6 Membincangkan teori - teori yang mendasari model / kerangka konseptual Y 67-75


yang digunakan dalam bab 1.

7 Membincangkan model - model yang ada selain yang diketengahkan dalam T 82-88

20
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

bab 1 dengan tujuan memberi gambaran keseluruhan dan mengapa model yang
dipilih dalam bab 1 paling sesuai.

8 Membincangkan kajian - kajian lepas yang berkaitan dengan objektif kajian Y 38-68
dan pernyataan masalah dengan Kritis (Contoh, membuat sintesis dan memberi
hujah)
9 Membuat rumusan dengan mensintesis arah aliran ‘ilmu’ yang menjadi asas Y 94
kepada tesis berdasarkan maklumat-maklumat yang dinyatakan sebelumnya

Dalam penulisan kajian literatur, penyelidik membincangkan topik berkaitan huraian definisi konstruk / konsep dalam
tajuk kajian dengan berdasarkan rujukan-rujukan yang sah. Penulis juga telah membincangkan model - model yang ada
selain yang diketengahkan dalam bab 1 dengan tujuan memberi gambaran keseluruhan dan mengapa model yang dipilih
dalam kajian ini. Selain itu, penyelidik juga menyatakan kajian - kajian lepas yang berkaitan dengan objektif kajian dan
pernyataan masalah dengan kritis. Secara keseluruhannya, beliau dapat membuat rumusan dengan mensintesis arah
aliran ‘ilmu’ yang menjadi asas kepada tesis berdasarkan maklumat-maklumat yang dinyatakan sebelumnya.

Bab 3 Metodologi kajian

3.1 Pendahuluan

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/T surat
1 Menerangkan secara ringkas komponen kandungan dalam bab ini. Y 95

Dalam topik ini, aspek-aspek berikut telah diperjelaskan dalam metodologi kajian. Perkara ini meliputi bentuk kajian,
populasi kajian, sampel kajian, pengumpulan data dan penganalisisan data. Metodologi kajian adalah cara yang dapat
menentukan sesuatu kajian itu perlu dilakukan untuk memperoleh dapatan dan keputusan kajian yang sah dan boleh
dipercayai.

3.2 Reka bentuk kajian

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/T surat
1 Membincangkan reka bentuk kajian kuantitatif, kualitatif atau kajian gabungan
(Mixed Method) yang dipilih iaitu:
a)maksud reka bentuk dengan merujuk pelbagai sumber rujukan. Y 97
b)bagaimana dan mengapa ia sesuai untuk menjawab objektif / persoalan / Y 97-99
hipotesis kajian
2 Memberikan rasional kepada pemilihan reka bentuk dalam konteks Y 99

Dalam penulisan reka bentuk kajian, penyelidik telah menyatakan kajian kualitatif ini menggunakan reka bentuk kajian
kes iaitu single-case designs embedded manakala teknik kutipan data melalui tiga kaedah iaitu temu bual secara
mendalam, analisis dokumen dan pemerhatian rakaman video. Menurut Judith Bell (2005), case studies may be carried
out to follow up and to put flesh on the bones of a survey. They can also precede a survey and be used as a means of
identifying key issues which merit further investigation, but the majority are carried out as free-standing exercises. Hal ini
bertepatan dengan pemilihan jenis reka bentuk kajian kes oleh penyelidik. Beliau memberikan rasional kepada pemilihan
reka bentuk kajian kes dalam konteks kajian kualitatif ini. Tiga teknik pengumpulan data dijalankan dalam kajian ini iaitu

21
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

dengan kaedah temu bual secara mendalam, analisis bukti dokumen dan pemerhatian menggunakan rakaman video.
Ketiga-tiga teknik ini digunakan dalam membuat triangulasi data bagi memastikan semua persoalan kajian dapat dijawab
dengan baik.

3.3 Responden / sampel kajian

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/T surat
1 Membincangkan rasional pemilihan sampel / responden yang terlibat dalam Y 102-
memberikan data kepada penyelidik 103
2 Menerangkan jenis teknik persampelan yang digunakan (secara rawak, Y 102
sistematik, berstrata, purposive dll) serta prosedurnya
3 Bagi penyelidikan Kuantitatif, terangkan faktor - faktor yang diambil kira untuk TB
menentukan saiz sample seperti dari aspek statistical power analysis, subgroup
analysis, attrition, reliability of measures dan jenis penyelidikan (correlational-
min-30, causal / comparative and experimental-min-15, survey-min-100 (major
group) or 20-50 (subgroup) **rujuk Gall and Gall 2003, Cohen, Cochran dan
Krejcie dan Morgan.
Bagi reka bentuk experimental pula, jelaskan kaedah pemilihan kumpulan TB
kawalan dan experimental supaya sampel homogenous dan meminimumkan
bias.
Bagi penyelidikan kualitatif pula, terangkan bagaimana setiap responden dipilih Y 102-
supaya ada homogeneity disitu. Kebiasaannya, jumlah responden adalah 4-8 103
untuk kajian kes dan lebih dari 30 untuk kajian grounded theory.

4 Menyatakan peranan yang dimainkan oleh sampel / responden dalam konteks T 100
memberikan input / data yang perlu.

Dalam topik ini, penyelidik menyatakan rasional pemilihan sampel / responden yang terlibat dalam memberikan data
kepada penyelidik. Penyelidik membuat pemilihan peserta kajian berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam konteks
kajian ini dengan menggunakan kaedah persampelan bertujuan pada awal mendapatkan peserta kajian. Seterusnya,
penyelidik menggunakan teknik bebola salji dalam mengenal pasti peserta yang seterusnya iaitu melalui peserta yang
telah dipilih dalam kajian. Teknik bebola salji ini ada dinyatakan oleh John W. Creswell dalam bukunya Educational
Research. Namun, penulis tidak ada menyatakan peranan yang dimainkan oleh responden dalam konteks memberikan
input / data yang perlu. Penyelidik menggunakan Kajian Kes dalam kajian ini dan bukan grounded theory. Menurut Judith
Bell (2005), the grounded theory approach to qualitative data analysis was developed by Glaser and Strauss in the 1960s
during the course of a field observational study of the way hospital staff dealt with dying patients. Penyelidik juga tidak
menyatakan dengan jelas peranan responden dalam topik ini tetapi, pengkaji ada menyatakan peranan responden dalam
topik Tatacara Menjalankan Kajian dalam halaman 100.

22
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

3.4 Lokasi kajian

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/N surat
1 Menerangkan tentang tempat data dikutip (ada kaitan dengan teknik random Y 101
sampling dalam reka bentuk tinjauan iaitu beberapa lokasi dipilih sebagai
contoh; selain itu mengapa kawasan yang dipiih relevan dengan
permasalahan kajian)
2 Menerangkan mengapa lokasi berkenaan dipilih dalam konteks menepati objektif T 102
kajian

Kajian ini melibatkan tiga buah pusat kaunseling yang dipilih iaitu terdiri daripada dua buah pusat kaunseling di PK
MAINS, lima buah pusat kaunseling di JKM dan dua buah lagi di LPPKN. Pemilihan ini berdasarkan kewujudan pusat-pusat
kaunseling keluarga dan perkahwinan serta latar belakang kaunselor yang memenuhi kriteria kajian.

3.5 Instrumen kajian

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/T Surat
1 Menerangkan format instrumen yang digunakan untuk mengutip data Y 104 -
109
2 Jika membangunkan instrumen sendiri:
Menerangkan tentang bagaimana item-item instrumen ini dibina bagi konstruk- Y 110
konstruk yang hendak diukur (content validity) serta senarai rujukan bagi setiap
item yang dibina.
Terangkan proses-proses kesahan dan kebolehpercayaan yang digunakan
seperti face validty, construct validity, items reliability, factor analysis atau test
retest prosedures, dsbnya. Sebelum itu, pastikan anda menyenaraikan rujukan-
rujukan yang digunakan kerana memilih item-item bagi setiap konstruk
(Kesahan dan kebolehpercayaan)

3 Setelah langkah di atas diambil, terangkan proses kajian rintis untuk Y 127
memurnikan instrumen dengan melaporkan reliability coefficientnya.
(Kesahan dan kebolehpercayaan)
4 Menerangkan pembaikan item-item instrumen yang dibuat berdasarkan Y 110
maklumbalas dari kajian rintis di atas. (Kesahan dan kebolehpercayaan)

5 Jika mengadaptasi instrumen yang sedia ada, jelaskan sumbernya, telah Y 104-
mendapatkan kebenaran, nyatakan mengapa dan bagaimana adaptasi 105
dilakukan. Sebagai contoh, jelaskan bagaimana konstruk dan item-item yang
terkandung didalamnya sesuai dengan konstruk-konstruk dalam kajian anda
sendiri. Sebagai contoh, definisi operasionalnya betul dan bias budaya telah
dibersihkan.

6 Jika anda menterjemahkan dalam bahasa lain, terangkan bagaimana anda TB

23
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

mendapatkan pakar bahasa mengesahkan ketepatan terjemahannya.


(Kesahan dan kebolehpercayaan )
7 Bagi penyelidikan kualitatif, pastikan protokol kajian iaitu soalan berstruktur Y 104 -
temubual / thinking aloud / restrospektif / focus group discussion FGD yang 106
dibina berdasarkan objektif kajian, reka bentuk kajian, kajian literatur dan
model kajian yang dikemukakan.
Terangkan prosedur kajian rintis yang dijalankan menggunakan protokol yang
baru dibina dan bagaimana penambahbaikan dilakukan.
8 Bagi penyelidikan kualitatif, pastikan elemen yang hendak dibuat pemerhatian Y 104 -
selari dengan item-item dalam soalan berstruktur di atas. 109
9 Bagi penyelidikan kualitatif, pastikan dokumen yang akan dianalisis dijelaskan Y 120
mengapa ia sesuai untuk ditriangulasikan maklumatnya serta sebutkan nama /
jenis / penerbit dokumen yang dianalisis
10 Kesahan dan kebolehpercayaan dibincangkan dengan jelas untuk Y 121 -
mengelakkan kekeliruan. Sebagai contoh, 1) prosedur triangulasi, 2) prosedur 127
semakan peserta, 3) prosedur audit Trail /jejak audit, 4) prosedur cohen cappa.

Penyelidik telah menyatakan bentuk instrumen yang akan digunakan dalam mendapatkan data kajian melalui temu bual
berprotokol, analisis dokumen, dan pemerhatian rakaman video. Kajian rintis dijalankan bagi memastikan kualiti ítem
yang digunakan dalam temu bual berprotokol benar-benar signifikan dan menjawab persoalan kajian. Penyelidik ada
mengadaptasi instrumen yang sedia ada namun telah jelaskan sumbernya, mendapatkan kebenaran, dinyatakan
mengapa dan bagaimana adaptasi dilakukan. Bahkan, bagi meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan, prosedur
triangulasi, prosedur semakan peserta, prosedur audit Trail / jejak audit, dan prosedur cohen cappa digunakan
dalam kajian ini.

3.6 Tatacara / prosedur pemerolehan data

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/T Surat
1 Bagi penyelidikan kuantitatif, menerangkan tentang prosedur atau langkah TB
mengutip data (survei) atau intervensi (experimental) yang dilakukan dari
aspek:
Masa TB
Pelaksanaan kepada sampel
Tempat/lokasi:

**Bincangkan, kesan hawthorn, bias disebabkan kehadiran penyelidik dan


perakam video dalam tempat kajian jika relevan (bagi kajian experimental)

2 Bagi penyelidikan kualitatif, jika gunakan kaedah pemerhatian dan temu bual T
nyatakan dengan jelas siapa yang menjalankan pemerhatian dan temu bual,
waktu dan bilangan jumlah jam pemerhatian dan temu bual, lokasi dan
bagaimana menjalankannya. Jelaskan bagaimana dokumen akan didapati dari
sumber mana dan kerelevanannya.

24
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

Dalam penyelidikan kualitatif ini, kaedah temu bual berprotokol, analisis dokumen dan pemerhatian rakaman video
digunakan dalam kajian ini. Namun, penyelidik tidak menyatakan dengan jelas siapa yang menjalankan, waktu dan
bilangan jumlah jam pemerhatian dan temu bual, lokasi dan bagaimana ia menjalankannya.

Tatacara penganalisisan data

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/T surat
1 Bagi penyelidikan kuantitatif, pastikan skala bagi setiap pembolehubah TB
yang hendak diukur betul.
2 Menerangkan tentang alat statistik apa yang akan dipakai untuk menganalisis TB
data bagi setiap objektif / soalan kajian dan mengapa alat statistik tersebut
sesuai.
3 Terangkan jadual kunci penentu tahap kekuatan skor berasaskan skala TB
pengukuran yang digunakan. (sebagai contoh, kalau ujian-rubriknya, skala
likert-jadual kuncinya)
3 Bagi penyelidikan kualitatif, terangkan pendekatan analisis data yang dipakai Y 132
dan bagaimana ia akan dilakukan. Cth: Constant comparative method, inductive
analysis dll
4 Bagi data kualitatif, terangkan bagaimana pengkodan dilakukan, kategori, Y 132 -
tema, proposition, paten dan model dihasilkan. 133
5 Bagi penyelidikan kualitatif, terangkan bagaimana reliability dan validity Y 115 -
dipastikan – 1) triangulasi, 2) semakan peserta, 3) jejak audit, 4) Cohen Kappa.
6 Untuk memudahkan analisis data kualitatif, sediakan jadual kemungkinan kod, T
kategori, tema dan propositions dengan memberikan sumber rujukannya.

Dalam tatacara penganalisisan data kajian kualitatif ini, penyelidik menggunakan voice recorder telefon pintar sebagai
alat sokongan merakam data temu bual jika berlaku sesuatu yang tidak diingini terhadap alat rakaman utama. Selepas
itu, rakaman temu bual tersebut ditranskripsikan dalam bentuk verbatim ke dalam komputer dengan menggunakan
perisian Microsoft Word. Verbatim tersebut terlebih dahulu telah diulang semak oleh pengkaji sebanyak dua kali bagi
memastikan tiada data yang terlepas. Pengkaji menggunakan sistem komputer dengan perisian NVIVO 1 untuk
menganalisis kod - kod yang telah terhasil untuk dihimpunkan mengikut kategori dan seterusnya membina tema - tema
berdasarkan pemberian makna tertentu ke atas data tersebut. Bagi kutipan data melalui pemerhatian rakaman video
pula, pengkaji menyediakan satu borang senarai semak bagi merekodkan data yang diperhatikan dalam rakaman video
tersebut. Dalam proses menganalisis dan menginterpretasikan data kajian, penyelidik menggunakan enam langkah
seperti yang dicadangkan oleh John W. Creswell dalam bukunya Educational Research.

Bagi teknik penentuan kesahan dan kebolehpercayaan, Triangulasi, Semakan peserta, Jejak audit, dan Cohen Kappa ada
digunakan dalam kajian ini. Namun, kaedah ini ada dijelaskan lebih mendalam dalam topik Proses Kesahan dan
Kebolehpercayaan Kajian. Untuk memudahkan analisis data kualitatif, sediakan jadual kemungkinan kod, kategori, tema
dan propositions dengan memberikan sumber rujukannya. Tetapi analisis ini tidak dinyatakan dengan jelas oleh
penyelidik dalam laporan kajian.

25
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

Rujukan dan lampiran

Bil Perkara Status Muka Catatan


Y/T surat
1 Pastikan rujukan ditulis dengan betul dan tepat mengikut gaya yang ditentukan T
oleh universiti. Cth: Gaya UKM, APA dll
2 Pastikan semua rujukan yang digunakan dalam tesis disenaraikan dalam T
ruangan ini.
3 Pastikan semua lampiran dilabelkan dengan betul mengikut muka surat yang T
menyatakan ‘sila rujuk lampiran A’ sebagai contoh.

Tiada Rujukan dan Lampiran dikepilkan bersama penulisan kajian ini.


Namun, penulisan citation dalam perenggan ditulis mengikut format yang betul.

RUMUSAN

Berdasarkan contoh penulisan kuantitatif dan kualitatif yang diberi, beberapa aspek didapati tidak
menepati kehendak dalam bentuk penulisan dalam bidang masing – masing. Sebagai contoh
dalam penulisan kuantitatif, penyelidik tidak menjelaskan dengan lebih lanjut tentang kriteria
pemilihan sampel dan masa tinjauan dijalankan. Selain itu, penyelidik juga tidak menyatakan
dengan lebih lanjut tentang ‘jurang’ (gap) di atas, jadikan rasional / keperluan menjalankan
kajian ke atas tajuk yang dipilih. Terdapat beberapa kesalahan bahasa yang ketara ada dalam
penulisan, terutama dari segi ejaan dan pemilihan perkataan yang sesuai.

Bagi contoh penulisan kualitatif pula, kebanyakan aspek yang perlu ada dalam sesuatu
laporan kajian ada dinyatakan. Namun, masa dan waktu kajian dijalankan tidak dinyatakan oleh
penyelidik. Selain itu, lampiran rujukan juga tidak dinyatakan. Perkara ini akan menyukarkan
pembaca untuk mencari bahan sumber rujukan bagi meneroka ‘gap’ dalam kajian akan datang.
Laras bahasa yang digunakan dalam penulisan ini sesuai dan terdapat beberapa kesalahan ejaan
yang minimum ada dalam laporan tersebut.

Secara tuntasnya, kedua-dua laporan ini menepati ciri-ciri bentuk penulisan kuantitatif
dan kualitatif. Isu yang diketengahkan oleh kedua-dua laporan ini menarik dan memberi impak
kepada diri pembaca. Namun, terdapat beberapa perkara yang boleh diperbaiki sebagai bahan
rujukan oleh para pengkaji lain masa akan datang.

26
NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN P 102478

RUJUKAN

John W. Creswell. (2005). Educational Research. Planning, Conducting and


Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Singapore : Pearson
Merill Prentice Hall.

John W. Creswell. (2012). Education Research. Planning, Conducting and


Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Singapore : Pearson
Merill Prentice Hall.

Judith Bell. (2005). Doing Your Research Project. United States of America :
Open University Press.

W. Lawrence Neuman. (2014). Social Research Method : Qualitative and


Quantitative Approaches. United States of America : Pearson Education
Limited.

Zamri Mahamod dan Yahya Othman. (2016). Penulisan Akademik dalam Bidang
Sains Sosial. Kuala Lumpur : Universiti Kebangsaan Malaysia.

27

Anda mungkin juga menyukai