Anda di halaman 1dari 3

TEKUN / JPP 01

PANDUAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN TEKUN

SENARAI SEMAK

Bil Perkara Disertakan Oleh Disemak Oleh Catatan


Pemohon ( ) Pegawai TEKUN ( )
1. Borang TEKUN JPP 02 lengkap diisi.

2. Gambar pemohon ukuran pasport ( 2 keping )

3. Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan


( jika berkenaan )
4. Salinan Lesen / Permit / Pendaftaran Perniagaan yang sah
( jika perlu )
5. Gambar premis / tempat perniagaan / tapak projek
( 3 keping berlainan sudut )
6. Salinan Buku Simpanan / Penyata Bank
( muka pertama & transaksi terakhir – jika perlu )
7. Sebutharga / Cadangan pembelian perkakas / peralatan /
ubahsuai ( jika berkenaan )
8. Salinan Hak Milik Tanah / Kebenaran penggunaan tapak
( jika berkenaan )
9. Salinan salah satu Bil Utiliti ( elektrik / air / telefon ) rumah atau
premis perniagaan ( jika perlu )
10. Salinan Perjanjian Sewa / surat kebenaran penggunaan premis
( jika berkenaan )

PENERANGAN

1. Borang Permohonan
Borang Permohonan TEKUN / JPP 02 hendaklah dilengkapkan oleh pemohon.

2. Gambar Pemohon
Sila kemukakan 2 keping gambar terbaru berukuran pasport.

3. Salinan Kad Pengenalan Pemohon dan Pasangan ( jika berkenaan )


Sila kemukakan 1 salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan ( depan dan belakang ) di atas kertas bersaiz A4.

4. Salinan Lesen / Permit / Pendaftaran Perniagaan


Sila sertakan salinan lesen / permit / pendaftaran perniagaan yang sah dan masih belum tamat tempoh.
( Permohonan RM5,000 ke bawah dan di luar kawasan Pihak Berkuasa Tempatan dikecualikan )

5. Gambar Premis / Tempat Perniagaan / Tapak Projek


Sila kemukakan gambar premis / tempat perniagaan / tapak projek yang merangkumi sudut yang berbeza ( sekurang-kurangnya 3 keping ) atau
yang menunjukkan aktiviti perniagaan yang sedang dijalankan.

6. Salinan Buku Simpanan / Penyata Bank


Sila sertakan salinan Buku Simpanan pemohon yang mengandungi nama dan no. akaun bank serta transaksi terakhir atau Penyata Bank terkini.

7. Sebutharga
Sila sertakan senarai sebutharga / cadangan pembelian perkakas / peralatan / ubahsuai yang diperlukan.

8. Salinan Hak Milik Tanah / Kebenaran Penggunaan Tapak ( Pertanian / Penternakan sahaja )
Sila kemukakan salinan Hak Milik Tanah / kebenaran penggunaan tapak.

9. Salinan Bil Utiliti


Sila kemukakan salinan Bil Utiliti yang terkini ( elektrik / air / telefon ) rumah atau premis perniagaan.
( sekiranya alamat di Kad Pengenalan berbeza dengan alamat rumah / perniagaan )

10. Salinan Perjanjian Sewa


Sila kemukakan salinan perjanjian sewa / surat kebenaran penyewaan premis / pajakan tanah.

Edisi Disember 2008


Borang ini diberi secara PERCUMA
& TIDAK BOLEH DIJUAL

BORANG TEKUN JPP 02 TEKUN Nasional


Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN TEKUN TABUNG EKONOMI KUMPULAN USAHA NIAGA (TEKUN)
GAMBAR
A MAKLUMAT ASAS G
A
1 NEGERI M
2 KAWASAN
PARLIMEN
3 STATUS PERNIAGAAN SEDANG BERNIAGA
MEMULAKAN PERNIAGAAN SEKTOR PERNIAGAAN :

4 TARIKH TERIMA (Diisi oleh Pejabat Kawasan) PERTANIAN PENDIDIKAN


5 NO. RUJUKAN (Kegunaan Ibu Pejabat) PENTERNAKAN PEMBORONGAN
6 NO. AKAUN BANK RAKYAT PERUNCITAN PENGANGKUTAN
PERKHIDMATAN PELANCONGAN
7 NO. AKAUN BANK SIMPANAN NASIONAL PEMBUATAN PEMBINAAN
Sila tandakan

B MAKLUMAT PERIBADI PEMOHON UNTUK KEGUNAAN


PEJABAT
8 NAMA
PEMOHON

9 NO. KP 10 NO. K.P:


(Baru) ( Lama )

11 JANTINA Lelaki Wanita 12 AGAMA ISLAM BUKAN ISLAM

13 TARIKH LAHIR 14 BANGSA / KAUM (Sila nyatakan)


Hari Bln Th

15 UMUR tahun 16 TARAF 17 BILANGAN


( semasa memohon) PERKAHWINAN Bujang Berkahwin Duda Janda TANGGUNGAN

18 ALAMAT
KEDIAMAN
POSKOD

19 NO TEL
(Rumah) (H/P)
20 STATUS KEDIAMAN SENDIRI SEWA KELUARGA

21 PEKERJAAN SEKARANG 22 PENDAPATAN RM / BULAN

23 NAMA MAJIKAN
ALAMAT
NO. TEL

C MAKLUMAT PASANGAN PEMOHON ( Sekiranya berkahwin )

24 NAMA *SUAMI / ISTERI

25 NO KAD PENGENALAN
26 PEKERJAAN

27 ALAMAT MAJIKAN

POSKOD

28 NO TELEFON MAJIKAN HP

29 PENDAPATAN RM ………………… / BULAN

D MAKLUMAT PERNIAGAAN
30 NAMA PERNIAGAAN/
SYARIKAT

31 AKTIVITI PERNIAGAAN/ 32 TEMPOH/PENGALAMAN


PROJEK BERNIAGA Th

33 ALAMAT
PERNIAGAAN/
PREMIS/PROJEK POSKOD
34 ANGGARAN PENDAPATAN KASAR (SEBULAN)

35 NO TEL
(Perniagaan) (H/P)
Edisi Disember 2009
D MAKLUMAT PERNIAGAAN (sambungan….) UNTUK KEGUNAAN
PEJABAT
36 STATUS PREMIS/PROJEK: SENDIRI SEWA KELUARGA LAIN-LAIN
(Nyatakan …...………………..……..)

37 PEMILIKAN PERNIAGAAN I Individu Pemilik Tunggal Perkongsian


( Sila tanda / di petak berkenaan)
Sendirian Berhad (Modal berbayar RM……………..…………)

38 KEAHLIAN PERSATUAN DEWAN PERNIAGAAN NO. KEAHLAIN ………………………………

PERSATUAN PENJAJA/ PENIAGA NO. KEAHLAIN ………………………………

39 MASA BERNIAGA Dari *(pagi/petang/malam) hingga *(pagi/petang/malam)

E MAKLUMAT PINJAMAN PERNIAGAAN SEDIA ADA / LAIN

40 Ada Tiada Sekiranya ada nyatakan,


a. Institusi Pinjaman : MARA/CGC/AIM/Bank/Sykt Kewangan/. Nyatakan ……………………..………………
b. Jumlah Pinjaman :RM……..…………… c. Baki Pinjaman :RM…...………………

F KETERANGAN MENGENAI PEMBIAYAAN YANG DIPOHON

41 JUMLAH PINJAMAN YANG DIPERLUKAN RM

42 TEMPOH BAYARAN BALIK bulan

43 KEKARAPAN BAYARAN Bulanan Mengikut Tempoh Projek


44 CARA BAYARAN Pejabat TEKUN BSN / Bank Rakyat Cek Tertunda

G SOKONGAN
Ahli Parlimen / Ahli Dewan Undangan Negeri / Pengerusi Majlis Pembangunan Usahawan Daerah / Parlimen / Pemimpin Tempatan /
Ketua Jabatan / Syarikat Rakan Niaga / Dewan Perniagaan / Persatuan Peniaga / Penjaja

NAMA

ALAMAT

TELEFON

………………………………………………………….
Tandatangan & Cop Jawatan

H RUJUKAN
Perujuk adalah terdiri dari seseorang yang mengenali pemohon secara dekat

NAMA

ALAMAT

HUBUNGAN DENGAN PEMOHON


TELEFON

………………………………………………………….
Tandatangan

I AKUAN PEMOHON

ADALAH DENGAN INI SAYA MENGAKU BAHAWA:


1 Segala maklumat dan keterangan yang diberikan adalah benar.
2 Pihak TEKUN berhak menolak permohonan ini jika didapati butir yang diberikan tidak benar.
3 Saya berikrar untuk membayar balik pembiayaan yang diberikan sepertimana yang dijanjikan.
4 Saya memperakukan bahawa kemudahan pembiayaan ini tidak akan disalahgunakan.
5 Saya bukan seorang yang bankrap.
6 Saya bersetuju untuk menjadi ahli Komuniti Usahawan TEKUN.
7 Saya bersetuju untuk mengikuti Kursus Program Asas Keusahawanan TEKUN Nasional yang diwajibkan ke atas saya

…………………………………………………………
………………………………………………
Tarikh (Tandatangan Pemohon)