Anda di halaman 1dari 3

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL........................................................................................ i
KATA PENGANTAR.................................................................................... ii
DAFTAR ISI.................................................................................................. iii
DAFTAR GAMBAR...................................................................................... iv
DAFTAR TABEL........................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN...................................................................... 1
1.1. Latar belakang....................................................................... 1
1.2. Maksud dan Tujuan .............................................................. 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................... 3
2.1. Fisiografi Sangiran.................................................................3
2.2. Kerangka Tektonik................................................................ 5
2.3. Stratigrafi Regional............................................................... 7
2.4. Peneliti Terdahulu............................................................... 12
2.5. Geologi Regional Sangiran..................................................16
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN................................................ 17
3.1. Stratigrafi Sangiran............................................................ 17
3.2. Sejarah Geologi Sangiran................................................... 22

BAB IV PENUTUP................................................................................. 26
3.1. Kesimpulan........................................................................ 26
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 27

iii
DAFTAR GAMBAR

No. Gambar Halaman

1. Fisiografi Pulau Jawa.......................................................................2


2. Pola Struktur Geologi Pulau Jawa
(Pulunggono dan Martodjojo, 1994.................................................6
3. Stratigrafi Regional Daerah Ngawi ( M.Datun,1996 )…………….7
4. Singkapan Formasi Kalibeng.........................................................17
5. Singkapan Formasi Pucangan........................................................18
6. Singkapan Formasi Kabuh.............................................................20

iv
DAFTAR TABEL

No. Tabel Halaman

1. Peneliti Terdahulu Sangiran...........................................................13


2. Peneliti Terdahulu Sangiran ( lanjutan )........................................16