Anda di halaman 1dari 75

Skip to main content

 LO G IN

 S IG N U P

Proposal 123

Meliana Hadi

HUBUNGAN 
PERAN ORAN
G TUA DENG
AN PENGETA
HUAN REMAJ
ATENTANG B
AHAYA MER
OKOK PADA 
SISWA DI SM
P NEGRI 7 TA
MBUNSELAT
AN PADA TA
HUN 2013
DISUSUN OLE
H :Haula sita f
adhilah Nrp : 
1010711096
FAKULTAS IL
MU – ILMU K
ESEHATAN S
1 KEPERAWA
TANUNIVERS
ITAS PEMBA
NGUN NASIO
NAL “VETER
AN” JAKART
A2010

 
BAB 111L!"
!# B$%!&!'(
Merokok eru
paka! ke"iata! 
#a!" $er$aha
#a $a"i keseh
ata! tu$uh% 
&are!a e!
urut $ada! ke
sehata! du!ia 
'(HO) rokok 
erupaka! *at 
aditif #a!" e
iliki ka!
du!"a!kura!" 
le$ih +000 el
e e!, di a!a -
00 ele e! di d
ala  !#a 
$er$aha#a $
a"i kesehata!
tu$uh 'a$adi, 
-00.)% /a#a '-
009) e!
a $ahka! $ah
a ra u! #a!" 
uta a da! $er
$aha#a pada 
rokok a!tara l
ai! tar, !ikoti! 
da! kar$o! o!
oksida% 2a u
! itulah #a!" k
eudia!aka! 
e$aha#aka! 
kesehata! per
okok aktif da! 
perokok pasif 
' urti, -
00.)%3i!"kat k
o!susi rokok 
di I!do!esia re
lati4e ti!""i di
$a!di!"ka! Ne"
ara 5 Ne"ara 
disia 3e!""ar
a% erdasark
a! hasil sur4e
# (HO, I!do!
esia e!e  pati 
uruta! perta
a disia 3e!""
ara dala  hal 
ti!"kat pre4al
e!si perokok d
easa per hari 
'(HO report o! 
the"lo$al 3o$
a   o Epide i 
, -011)% 
/u lah peroko
k dari tahu! k
e tahu! #a!" 
se aki!  e!
i!"kat, hal i!i 
$erarti $aha 
terdapat pert
a $aha! pero
kok $aru seti
ap saat #a!"k
e u!"ki!a! 
$esar aka! ter
us  e!8adi 
perokok aktif 
seu ur hidup!
#a% erokok 
$aruterse$ut 
se$a"ia! $esa
r adalah a!ak 
5 a!ak da! 
re a8a% Dari 
$e$erapa has
il pe!elitia! e!
u!8ukka! 
ha pir 70 p
erokok I!do!
esia  e  u la
i 
erokok se$el
u   ereka $er
uur 19 tahu!
% erdasarka
! 2iskesdas ta
hu! -007, peril
aku pe!duduk 
I!do!esiadala  
 e!"ko!su si
 
rokok  e!u!
8ukka! $aha 
 asih le$ih $a
!#ak 
 as#arakat #
a!"tidak  ero
kok di$a!
di!"ka! de!"a! 
 as#arakat #
a!"  erokok d
i a!a prese!
tase pe!
duduk uur 1
0 tahu! ke ata
s -;%7 ero
kok setiap har
i, .%. erok
ok kada!" 5 k
ada!", ;%0 
adalah  a!ta! 
perokok da! 
67%< $uka
! perokok% 
Na u! prese!
taseterti!""i p
e!duduk #a!" 
erokok setia
p hari $erada 
pada kelopo
k usia sekolah 
#aitu 1. 5 19 
tahu! de!"a! p
rese!tase se$
esar ;6%; d
a! ko!susi ter
$esar kedua $
erikut!#a $er
ada pada usia 
-0 5 -+ tahu! 
de!"a! prese!
tase se$esar 
16%;% fakt
a i!i e!u!
8ukka! $aha 
ko!susi roko
k 8ustru sa!"a
t ti!""i di kala!
"a! pe!duduk 
usia sekolah 
#a!"uur!#a 
$elu e  iliki
 
pe!"hasila! se
!diri u!tuk e 
$eli rokok
%erdasarka! 
peratura! pe 
eri!tah 
repu$li  I!do!
esia !o or 19 
tahu! -00; te!
ta!" pe!"aa!
a! rokok $a"i 
kesehata!, #a
!" di aksud d
e!"a! rokok ad
alah hasil ola
ha!te$akau t
er$u!"kus ter
asuk erutu 
atau $e!tuk la
i!!#a #a!" dih
asilka! dari ta
!aa! Ni otia!
a 3a$a u  Ni
,
 otia!a! 2usti
 a da! spesies 
lai!!#a atau si
!tesis!#a #a!
" e!"a!du!" !
ikoti! da! tar 
de!"a! atau t
a!pa $aha! 
ta $aha!% 
3e $akau 8u
"a e!"a!du!" 
alkaloid #a!" 
$era u! #ait
u !ikoti!, !
ikotei! da! !
ikoteli!% 
=e8alakera 
u!a! !#a $eru
pa diare, u!
tah, ke8a!" 5 
ke8a!" da! se
sak !afas 'Sur
#o Suke!dro,-
007 : -<)% &a
!du!"a! #a!" t
erdapat pada 
rokok #aitu :
 

a % 3 a r   3ar 
e!"a!du!" rat
usa! *at kiia
i #a!" ke$a!
#aka! $ersifat 
karsi!o"e!ik% 
$%Nikoti! Nik
oti! era!"sa!" 
pelepasa!  at
e hola i!e
 #a
!" $isa e!
i!"katka! de!
#ut 8a!
tu!"%
%&ar$o!  o!
oksida '>O)>
O  erupaka! 
1?.  dari as
ap rokok% 
@at i!i 
 e!"usu!" oksi
"e! dala  dar
ah'eritrosit) 
da!  e $e!
tuk  a r $oAih
ae o"lo$i!% 
Seora!" pero
kok aka!
 e  p u!#ai
 
 ar$oA#hae 
o"lo$i! le$ih ti
!""i dari ora!" 
!or al, sekitar 
-?1., pada o
ra!" !oral ar
$oA#hae o"lo
$i! ha!#a seki
tar 0,.?-% S
elai! itu >O e
rusak di!di!" 
arteri #a!" pa
da akhir!#a 
dapat  e!
#e$a$ka! ath
eros lerosisd
a! pe!#akit 8
a!tu!" koro!er
% >O 8u"a e
rusak $a#i da
la ka!du!"a!
%er$a"ai  a
 a  a!""ota tu
$uh dapat ter
ke!a pe!#akit 
#a!" dise$a$
ka! olehrokok 
#aitu pada 
ata dapat  e!
#e$a$ka! ka
tarak da! ke$
utaa!% 
2okok dapat
e!#e$a$ka! k
a!ker pada $a
"ia! tu$uh ul
ut, te!""orokk
a!, pita suara 
da! esopha"us
%Le$ih dari 9
0 pe!derita 
ka!ker  ulut 
adalah perok
ok da! ti!"kat 
ke atia! pe!
deritaka!ker 
 ulut pada pe
rokok le$ih $
esar -0 sa pai 
de!"a! ;0 kali 
di$a!di!"ka! 
de!"a! pe!
derita ka!ker 
ulut #a!" $u
ka! perokok% 
ada perokok, 
resiko e!
derita periodo
!titis '"usi ter$
akar #a!" e!
"arah ke i!
feksi) se$esar 
10 kali le$ih ti
!""i%&a!ker 
paru 5 paru, 
p!eu o!ia, 
$ro! hitis, 
as a da! $atu
k kro!is, 
ke atia!  aki$
atka!ker paru 
5 paru #a!" di
se$a$ka! oleh 
rokok $erkisar 
le$ih dari <0
% Selai! itu 
studidi fi!la!
dia  e!u!
8ukka! $aha 
 erokok pasif 
 e!#u  $a!" 
ti $ul!#a pe!
#akit as a pa
da ora!" dea
sa% Da! di i!"
"ris, studi #a!
" dilakuka! ole
h Natio!al s
a >a pai"! e!
u!8ukka! $ah
a rokok e  i
 u sera!"a! as
a  pada <0 
pe!derita% &
ehaila! padai
$u ha il,  ero
kok dapat  e!
#e$a$ka! $a
#i lahir pre a
ture, $erat $a
da! lahir re!
dahda! ke"u"
ura!% Me!
urut (HO, a!
ita  erokok p
ada Ne"ara 
a8u adalah 1.
, pada Ne"a
ra $erke $a!
" adalah <
% Seda!"ka! d
i a erika seri
kat, a!ita per
okok e!
apai1. ? ;
0 da! se$a"i
a! dari erek
a adalah a!
ita hail
%&e$iasaa! 
erokok di 
ulai de!"a! ad
a!#a rokok pe
rta a%  &e$ia
saa! erokok 
padare a8a  
dipe!"aruhi ol
eh ora!" tua, t
ea!  se$a#a, 
kepri$adia! d
a! edia  i!
forasi  #a!"
 e!"ikla!ka! 
rokok% 
erilaku  ero
kok pada a!
ak dapat dise
$a$ka! kare!a 
 e!  otoh  pe
rilaku pada ke
luar"a #a!" 
erokok% Me!
urut =ree!, pe
rilaku seseora
!" dipe!"aruhi
oleh fator p
e!dahulu 
'predisposi!") 
#a!"  eliputi 
pe!"etahua!, 
sikap, keper
a#aa!,ke#a
ki!a!, !ilai da! 
tradisi% ada 
sur4e# pe!
dahulua! #a!" 
dilakuka! terh
adap -0 ora!"
 
sisa SM, dip
eroleh data 17 
ora!" '<.%0) 
dia!tara!#a p
er!ah eroko
k da! uu  !
#aereka e
pu!#ai pe!"
etahua! #a!" 
kura!" te!ta!" 
efek !e"ati4e 
dari rokok ter
hadapkesehat
a!%&eluar"a 
 e  p u !#ai 
pera! pe!ti!" 
dala   pe!
didika! da! pe
 $e!tuka! 
karakter a!ak
% &are!a 
se8ak dilahirk
a! a!ak diasuh 
dala   keluar"
a sehi!""a per
tu $uha! da! 
perke$a!"a! 
hidup!#a tida
k aka! terlepa
s dari apa #a!
" aka! disedia
ka! atau di$eri
ka!oleh 
keluar"a% 
Bator kelua
r"a #a!"  e 
pe!"aruhi peri
laku  er okok 
dia!tara!
#ahu$u!"a! o
ra!" tua kura!
" har o!is, 
ora!" tua terla
lu otoriter, ku
ra!"!#a 
ko u!
ikaside!"a! or
a!" tua, keua!
"a! #a!" $erle
$iha! atau ke
kura!"a!, kelu
ar"a #a!"  er
okok khusus!
#a pada ora!" 
tua kare!a ora
!" tua erupa
ka! fi"ure $a"i 
a!ak!#a% er
a! ora!"tua da
la   pe  $e!
tuka! perilaku 
sa!"atlah di$u
tuhka! dala   
 as a re a8a
% Hal i!
idise$a$ka! 
asa re a8a  
 erupaka! 
asa tra!sisi a!
tara a!ak 5 a!
ak ke asa  de
asa,asa tra!
sisi i!i 
seri!"kali  e!
"hadapka! re
 a8a  pada sit
uasi #a!"  e
 $i!"u!"ka!
#a!" $iasa!#a 
situasi  e  $ i
!"u!"ka! i!i 
diatasi de!"a! 
perilaku #a!" 
tidak terko!
trolsalah satu!
#a adalah e
rokok 'ula, -
010)%era!a! 
ora!" tua dala
   e!  e"ah  
atau  e!"hi!
dari re a8a  u
!tuk tidak 
 erokok sa!"
at $esar, i!i 
ter$ukti de!"a
! ora!" tua ata
upu! "uru di s
ekolah selalu 
 e  $ erika!
ara efektif 
u!tuk terhi!
dar dari peril
aku  eroko k, 
seperti  e  $
atasi kese p
ata! erokok  
di sekolah, te
 pat  u u  ,  
ke!daraa! 
u u  ,  te p
at ker8a, da! 
teruta a  diru
ah  kare!a a
ktu #a!" pali!" 
$a!#ak diha$i
ska! seora!" a
!ak adalah di r
uah%  era!
ora!" tua le$i
h diti!"katka! 
la"i de!"a! a
ra $erko  u!
ikasi da!  e
 $a!tu u!tuk 
 e! e u ka! 
alasa!  ero k
ok, serta ar
a u!tuk  e!
olak a8aka! t
e  a!!#a da! 
se$isa u !"ki! 
 e ! 8auhka! 
diri dari te  a
! perokok% 
!""ota kelua
r"a #a!"  e r
okok disara!
ka! u!tuk 
tidak  eroko
k di depa! a!
ak da! $erusa
ha u!tuk 
$erhe!ti 
 erokok
%era! keluar
"a sa!"at uta
 a  sekali dal
a    e!
e"ah hal ter
se$ut sehi!""a 
perlu kitaketa
hui pera! ora!
" i$u da! $ap
ak dala   kel
uar"a #aitu : 
pera! i$u dala
  keluar"a,#
aitu : i$u se$
a"ai pe!didik, 
telada! seda!
"ka! pera! a#
ah $erpartisi
pasi dala   p
e!didika! a!ak 
'=u!arsa, -
00+)
%erdasarka! 
latar $elaka!" 
di atas aka  
pe!eliti i!"i! 
e!"etahui te!
ta!" Hu$u!"a!
era! Ora!" tu
a de!"a! pe!"e
tahua! re a8
a te!ta!" $aha
#a erokok p
ada sisa di S
M!e"ri 7 3a
$u! Selata! pa
da tahu!