Anda di halaman 1dari 26

7

z
o
m z
P OiF

EF
c-3
z;
'-l
t
-m
8 Et^
v
-
c-
=o =
o z= E
e 5 Ot -
F9 x
FI.JF

3 :; L= -{
!C
JJJZ
ccn s v{ t.-
>{
> FH
$Io le
6 = F:: (no
zz 72
] 1q l =. tl ' (D -rc'
>> PO
n ;i 3 tg
6eg
nrd
tr*
3g
E
za
E se
?i ln
t i>
9se B o 2X >z
=i !L o it: ! Do {x
g H . F3 = + i ->
o>
zo
G) m
i1 6d
s #
-T

wv 6=
sx
== em
Br il PF r
eF g t-F
!
=5

o
=.t
ET
6H tr,

g {

E
-
{t',Z
si-
tr xx
o g o
L
o r ig
:t .i rl rDg
o g s z
D F
-
tr
)*d
!, C- o
tr
=
g 3
g
!
g 9d
c-J
D 6' n
rl s6
o
6', rB
{ EG)
D D-r
tr (t,
3 o
.l
f,
o
d
r
C
z
o
fr
r3
F
E
F N
o
o
3
CL 3
o
t
xu,
a
n

g ige:Ag
EqF
;s sss5 $i$$
sqr - qE= i
a$E
H ilfrlA
:SFE€
w, HE$183E
f' g;E
lEg* *
$ iitt ilgE
$
i i +:,$a€cg
=
a,
3-(Cl(cr
coorT'
qt r J
E(oo
-
RANGANGANPENGAJARANHARIAT{BAHASATAITYSIA TAHUN1 - GONTOH
FORIIAT

Hari Jumaat
ffiasa 7.00- 8.00pasi
Kelas 1 Perdana
Tema 4 - Hiduo Bahaoia
Unit 20. Meriahnva
Taluk PerayaanDiMalaysia

5.3 Memahamidan membinaayatyang


Standard beful dalam pelbagaisituaEi
Kandungan
Fokus lJtama
5.3.1 Memahamldan membinaayatdasar
Standard menggunakan polaayat FN + FN,
PembelaJaran FN + FK denganbetuldalam
pelbasaisituasi.
2.5 Membacadan menakuluntuk
Standard memindahkan maklumatyang
Fokussampingan Kandunsan t$daBetdalampclbagaibahan.

2.5.1 Membacadan memaharnimaklurnat


Standald dalambahangrafikdenganbetul.
Pembelajaran

Obiektif Fada akhinpengajaran,rnurid dapat :-

i, Memahami dan membina ayat mudah dengan Bola FN +


FN, dan FN + FK dengan betul.

ii. Membaca dan memahamiayatyang telah dibina yang


mengandungiFN + FN dan FN + FK.

Pengisian llmu - PendidikanMuzik,PendidkanMoral


Kurlkulum
I(BT - BGB,TKPI Kontekstual
KB - Menjanaidea

TMK
Sistem Bahaba Tatabahasa: polaayat FN + FN dan FN + FK

tedia Garnbar,kad perkdaan.

Aktiviti:

l.
2.
3.
4. t,
4q#
5.

Refleksi:

Nota semua'guru: Btiat masa ini, SPA Sabatrtnewajiblrot-r'semuagtrnr menulis


nombor rujukan standard dan standardpembelajaransertaspesifikasinya
Sekian"harapmaklum.
t
6
.
ol
s
s
Hg
i
F
o q Hggsg$ til
$
s s sH € FE
$
t
E CLE J cLct= r
$ 95is 6
s g g- 6

g8r
(Cl i( I
* ot -'

fgec
s
f;=
mHi
5
D
E 9 a Fo ? - i
ilv, ;FA S EE
I
E
.
$
s
0r 50
to
crE
9s5
9E
fla =E
4<

-65
-1 2
L.D

E 6€
*;Es
2E
o

x
6,S
9'o' *
E;
$
&
gE 2
5 es z E F"
!'
s€a€Fitir C TC LN
gg r
E
EEE
! =(cl
a\ m 'o)
5>
=E-'g€ e3 t 4
E
FEgEgE 3F lll llf r' att
s i=AP
gE
E sbE
ia F ;iz, D

es*FFe.*
E -
!
c
<t-P ,ru

.. S
vFd 6c
JO

3
*<
o c c l s a o o .o c L z 65c'S

HFE
aEg0._d599 -='S cro

Fgg: B *=
T
.fit
ET CL C'
o o' .
c(5
:o)

s&tEF! a?2 g.
('(,o
lt

;El EIE
D
e> 9 or
rL D $ et
EB
oE l " "g
z e .<E
3

sfl$ o=
EF E
v-
7
creN
Eggpi ffi
o o'.
=B
EaE'6 = t9 :>

FFfi
o
!cH> gS
aF z

;1q
D
ct -
3FE g a
P3 o .
c
$

q e $+ z * ;E S
%3

{cl ot

o .6 o t (l. q,
g9t-" ro E:-
( cl' 9 -
g F,_ nl 6P

ilgFEF!
d E-'
-9,
o
0f
EEi s.l

FEI
d
c>9
qE .r-!-D
Fd o
5
(o3
cro
(rl

cr
(D o i ,
-.o z ,oa
t $'PE. 'gt
t
g
g=
s
Hg
I | { A{ |
F
o 6 -+ q €
Fq dr q H
$ + -E F," -l {
>m
g
$
F EF
so
A FE
!

*iE"
o
o
g i l ;i
$ fiEgss q
{
4

,EFEg.da ; i
F
*
a
s E 3 gaEs6
E
xU'
F':r HEE
;sE
$ 'o
B
.
d
*
s $
;38
EFe"
g'*
e, 9-
s=€ a
zB q s€ T>E
-

F
g
IP
o' x ot".
=c5
z E O #E
30ot5
=

$
E
e.
Egd; m
!
craN
99'-
=(o
'o
F€ q Y=o :>
B FgH6
ilFfi
lll
=Jt llf
-=F r' aD
gS t
g
e E e 6E>e - FZ , ET
c
.t

6ri'
o Fo r3o
Ss
JO
N

CT 3
z ES
F ilT
tDa
=o
(Cl ol'

x d !, tlcLcra (,
= a r\' !
g g 9d.i.'
6 Ei,
EE
;-=E Q
g€F lll
;.F
i8 g EF! gEg*Egi
* E snF5 sEl
D
!) fol -="
(''
3c
O ". St
( , rox
qt o
q' ol
=
sFdq
f =.t qt

ETCLSCTCLOTT<
qq9a=ilE diu I N
gE ilE
I
=EgE€::4'H
sn E €€3r -H 3
5eg
=:E
rE FEg
Ef,g:s
SE96SHg g ' €E $s
=r|lt
mL
- F Z .S ' -
<P
<9>
!r> t
rBo & 9-q.Qi
.=
6
3 8 9 .d '
t0t--t
D
-n
l

dn
p'EFE
$gFH;
ti; H 3i$ssE i31
!
m

f r'*5'-; ;Ea
ziz D
c> E, .!

;lgEie
r-gD (D
d f r E;
"7eEsgilsE z
a
*
b
.
d
$
s
s
J

Hg
i
F
$ H-is$
= &)"
{{
>m
d
S
oril
=rE FE
$ CL
ot

g1g;gs,
E
E CL O.T' N
q
$ d
9 9 9 i-r g
E Ed =
MEE ,EE
t
E
;i 5
ooP3
o
C LO

-Jl'
O

xat, Gtq|

at,
E
-.
$
s
I E
;38
[Ea
'gegza ErBi HHE
e 'i l r E z
FE oB
s$nq
lcr.-'o. 3
cr ottD
D
.l
-
J

z
$ = - 6^ c r:L ;.o t
o or
= v o t( o f

gt
E
B
E
gEgeryE
I"7e geg*;Ea
na= --
EFi
!
m(t
qggas
gEs q
6' <
o
E
o

Fee,:EF
c> p =
FqD N
or
@o
cLo o
z gF,dQ
g e g 0 FE g t g =.=

,aBsE- ->-=
!
d m 34
crcr
839-
I gl

=guF$
EF'
e;tEi
*g >>s
r AE
D
-="

g'E
$s
FFE rgt -sD
z
OcL
=q
86
3
at

.5:t
"o
OC\fE
qg9qiii6Pdi.,
CLOT< I N
gEilE
N
=EsE 3::4-R
*E
s
g$gsEFg
I

< c r-
cL
6;i
rBo
=
€€3r -fir3 t=4
oH

3
3
iJ;

-D9
>

Ef,$:s
FEg
!0.- o.Q i6
& F Sg .d '
D
-
!

H Egi l " s g g g ' 6E $a


=
-
=0 r i : t

gEBa
ar
$gFH
;giEF!E$eEE
rEr
?
fll

6FAgf,F:5
c> 9
EEu D
.t

slgFia
or

z
cs"$s
s€
il
g
s
s
S
N
Hg
i rr-l

B ts tsg {
m
$ a. dF =
g t=
qB
o = {
g 9a.
r*J
(-
e
E g x
$
F
a
E !
qqgan
m
il3n
3H
EFI'ils nlq
T
b
a
$*
E
!
'$EagEigF
"fre ;Ea c>9
qgsfi
l-t ->

2
ot
5
E
s

,ggg*g
$
$ (cDO
) c tOc O
L(=t c* O
Lo\
t =<i r N
d
a
o FFg
$"BiE q: !
tn

FEE
- - at
a.
qE*E
E,: ig 3g
3 r!= =i,:!>2
= rrr -l
o
€'
c €AE;U
g6 FE E :5D =.P\J -
3
19

=5
E pde$
g** 5d:g - s\J
B z

,gggggE
ol J
!t

gFgi
=

EFaEgFE$EF
,z*
IHEi
;3rr z
o
:1
-
C'

adai
;fr;
! 5gt3-

*Er
(C l aGl S

g€gl*g
=6q !I
c _ f =: J
-9KOl
5-OX
o
-
!

rge
F.C '' J
0 0- -.

!a
$
h FA *
=69
-

cr
gE 5 cL!,
-E
n
ao)
=

-gFEF$
Eb
=cl ts I ?
*95= ffiSe
$aE$EFE
Frr
t
D

aasil
.l

FFA
(t
-J
-- D
r<
Fa
:r
=

s
+
b
.
n{
=
c
I
N
Hg
i I
r
xo
F r-o
{ B{
oo {
m
;F e d
o 6t
sg a
o
o
=

;s
B
=.
!t
$
E
E@
(t,
=6
=
-l
L
e
I x
$
*
s
a fr a fl 3sEsai
BEBA
E:
EgE€FE
=
E
i 4g"EE,
A HFEH
x
ut
$$Egga
HFE iEEiF IrEr
tn
T
E o
.
d sF
il$aE
=s"$F sgEd c,7>v
-
-
s* ;9 3 F€dE -"22"
ilg E. g Fg F -p
z
gt c r c Lc t c L0r a< = N
gegQ=dPdi\.r
d !
E FgAEEFE
4I FT
= 7U

FFI
[ggg$$
Fg=
;a q eE;EF
* Fi 333
Q.
a =mt E
s' ,Ea E sg
r[L= --z
:z v
D' :
o
t
e fE5l€ E d5d3 . oFi
oBc
to
€ d='*F
= 5 F6= z
O'J 5

'FFa$gEgF
m

EF! EEi
Fla-B{FF
D

FFE = 5
-=
(,

qE''A
t ; qt i
Fgei >=u,
{m
! 3D f-

tEi
G l aG l
=oe
EsbJ
5
!D

cd9 EEi aEt$


oll 5
D
> bo a
-
frsEqrga
FE 3 J
- JO
s';l
do= . gg" $

?*s 4
5
lct

=EEEa$
ot
o i :
cr cLlr 5
gE E L
= ( cl =r !
n95= ffi*o!
saE$EF=
FFE fiEl
D
=
-
aa$d
tr r < -J
(tt

-O
FE 2
-
t
E
. r|m
x
ss N r{ l-
EO
-' = I

i
B
F; gE ag
o {
m
i3 =

t
t E$q o6
s L
{
=
E o) C
x
$
F

$ dE33i'

f,ilEEEF
t r 5( D( DN
E =
xan SE€ ? b, m

IFrI
ut
!!.9== _ z' >^vl. ^
qE
o.E I o
o < 4E=>-
b
-. I -:'
+r'=
€lSa!{

i q s€c v >
=da€
gPCFEF D
-
!

*- -1 q AF

3
q !.
--

"22"
n
naza
Ffl |I'f,

$
.$
;Q
0ro
3- $$f 2

$ o - F qt
E 5 i\.t o
ct,cte
-3 I96
oJ
iu
E
e. ;E b, !
a
€u
qil5EF! EE FHnli
m 0r
]D Eg Q3
D
st
o F 3 $'$ $EFE
c>9

Ba$
:l-
rLD N

2-
z =
E

E E=*$€EF
-IFEgEE
T
{m

-'g€#HE *3i
D.A
o
>ba -
!.

fid*$'ilga
rt-> 3t
>>v
990
z

*rygiEEFSH
FEfi
!
m
=t1
gF=
EL3
wa
I
D
rt

t$g' -

eges
d ord 5
!
;da3
=D f-

q f f i* q
G l aG l 5

FHF 5 g ;iEg
FF3* =69
rrg
-(9 0t
ql
6 ii = o
-qt F -t[ -t
Fs39 - -C
oT'! ,: 3

FF3
- 3qr 5 ('r
6gEi
- o.6'
: z J
@
g,
g\
t
6
.
s
sI
N
Hg
i I r
{ @{
a: cr-D o o
F {
o
$ F
Bds
F-i si m
=
g =C ) : :
tr -{
( p (Eto
i
E NEg
o+ (-
e
I x
$
*
c
a
g f!.t
g€B qggas
E
xtt
!
m gE g g F
o
T
6;
€.H F
rfi3 EH
frI EEt
;El
B z i= D

-;I r
63=
; fla
c>E'
r-gD qgq$ -
t

s gr c
"7e
se
0,
z =
F
E afrei ctn, = ol
q3d:.
$ 6€E b ro
ItEr
a
d3EF -{ nl

3E;
o
a- >.=q o(cr = J
,B= d-9
€'
o o r5
= -o
=ot 5 EEi
>bc' e F s3
t
D
=
E d r3
9F$srga
-3O N

6g. 6 S
d'= FFg
-L >
z *€E
o ' =5
ot

;e*EEE ;Ei
-EE {m
!
> =s!

*n[EBg
ggF5Ergl > bo
IL>
>>r
93"
=
a
t
D
.|
tt

FI EEF$H
fl$6 H

EEg6-
*
q_q -FgE
t$ff
'
FEi z
&
=
D
-
I

EBB$Aa6
=€sH-*4= g$gfrtg*
" EE,
3

*Hmd3A
grc€
sEggg
4rEi HFEH
*E E
o
.|
(t

o
5?
-t"22" F;Y =e cv > n
€l
qr =
t
f;l
E
. (., o
c:r t
-o
s
s x
i {{
F t|D
i

$ -= d
l. T {
g Eg Em
o
g g€€
dE @ -f
! =J O
t 6 L
3
$
* Fe I

E 5
ct
sx ot

g$i
vt -
a, E

g$Fs**F
a

gFEi
Pl At.
E zmDv1
. ;=2= .t

$
s
:.
F
-g;$$
g;ugg
dE=vv=
frc,E, 4
1H=S u
l !.- r -

cvz-
3 7

E$eggF
g
'
!
a
o
m
= 7O

HEg
a. =f,{
:TD
= i: 2
$ Pbo v-
e '!<9
r3o
r P-5P ttt

-E$$EgE = a

cL tt c|) o

EgEg$g
9 E i" -{
!
FI EBF 2
CI
8.sa 1t

EF!
R 6'o.6
gE 8 S
ot q>E'
rgt)
eriot ll
-=
5tr o
!9(]
F> o v
iX E
g

-g t "ve
8 Sd
C L-
gd 63 ot {
; oP
2 <= = =
9.,6' o
z

arl€Ec
!
m x
E

3ffiggE
m
-
|.
'39
IEH
EEgs-t C.

$sil
-1
l

tr
= . atrg
v, m
m =
G =

a=ilqib , !
(,,m
I S3= gt"e


F'E
ESgE g
esEEg
FF3
6 =

9 n -6 9- '
tr ir z
> be
-L>
z
FEgg$
F,rg -7
;
t
q
E I

. at o
.
$
s
t
o
S x
i 'oi
g D .B
O
o o=
*D t
$ t
o
g {
$
E
D
3
m
=
D

$ I
L

H
E
c
x
xat,
at,
T

,gg$gg
tr
.
;r
:'

g$'g$$gg
ct
s
I
I ?EIg .lr

g
FEgE
lllt vt
tl lrl t- A 7
77=;
d f-
{>>fi
c,v 2-
lt, l|, tll

ta a

Egggg
E !
E lll
=7 Q

EFf
ttt tt, \'

EHE
ZU D
O>t
-
2,
19
r B, "

-EFgFEF
gEEg$H
-

!
&l

cl.tt
I E i"
EsF
g
ot U'
-{
z
tr
gs:€E
* cEHi o
F"s
= ri .i
gtr t
*! 6'o-6
>o F- a
gqa g 5FA oq, .=> (,
a-F
sa ; cL-
ge 63
g 2 oP
r<=
g6'
E
z
o
o_d
z
ea F fa6E56Hi\t* A i
a*fl€Ee
!
=OdF lrl x
= tr91 I =
=gE
EF.- - CLe
Ef i' d5
-FtE
fr$f,€-HH
Ho
E =
o lh-

ILE
E:.J
o !D
+
@ -i -:{ ,??
alssfi
bSD
=.tD =

Erg gst$
> >9
0v>
>>r
rgg
- =13
< r*
7
l

$sfr
*
F-fl
zet (,c,
=g .g '$
$ to
m
m
=
GI = or

a=qE !
g rm
= o-9 J

st3
*EE€g
Gl D

f'F
T- C-I (D
i8g,E @'F !z
>bE'

igE
e-69
f, FFE
z
-L>
'5
t{
E (,
.
;{
!
C
S
E{
i Eg
Io ;i r

Bt r
:E
g o
o ;
g ID
!
I
E
3

$
F
G
a
E
xto
o
T
E
.
d Hqfl$ t ei sgfi$$gii EI

gF$E$gE
gHEfi
$ P i 5A tn
s
:r
ag"e;
a
o
I
g
g gEsEgaE (cI
.iimc=
az ^7 ;
5gg*
c,v z-
v
q
ag

$EF$EgF E FggE X
T
m
E
seH$H* ril3 B3-qfr.8F

EEE = m=
=F =
!I' D
D7
h==

-gu
z
IJ
S
6 5 ==I '
9.8
5
cl
E

=8EE$H I CLE OT
fl q q a E EEt,D
o
{
!
m E$F z
o
a
F_s
EF!
gf,E* =ri = tr

i
TTI QI
3-
c> 9 0r 0,
.: =D
I-C-D
ds6 5 " a e ge
C L-
6A
c
B r=
(< z
$-8 *
2 .=
sF ' o
D
: 2

=fftf,EE€E Hq
#
-
3; F ; E S

'E 3
x

-FEEE
E F-l

F6e >b2
Fb6
egn
Hgil s
;.D L
{- r =
ze OQ
o .'o m
m d B 2
z o)

a = FC LOr !
g iSe r om

ct
FEgBg cEEgg
Gl 0)-a-'
= rE
inE
6 3

a-g
rl|-
=6
=m
-u, r
>b
-(-
3//n
=
{*l
B
. Crt
=
;l !
s
s o
S t
i v, {
g D g
g
s
$
il
o
9.
It
I
o 3
g o
.it 1r'l
! E' D
I o -
$
*
a
c

sax
I

aa
th
5
E

sgflgs
.
il

e$$
'$fi$ggt
$
c E
S
l f;F g
$
qggEEE€
g
s
e
0
e sEEE
€; s6
_-

3
E 99F
cFz-
u
-7,

Eggg*gg
ag$ggg.*
€' m

FEH
-lfra
= nri
-qv.
T!;f, D
t
EtL
- ':
=P!'J
=
v
6rn N

trs
Di-
-;n

-
+ot cLtt
Gt
u
si, g Ea "
o) o,
*=
:{o
T
Fl EsE z
tr
r-s4.i
Gr5
o, ct
cr 0l
9s .
c 0,
EF!
c>o
FLD
=ri E :I
0, ql FD
I

>z
cL- ol
gd vt El
3
o
3
""g
z a orl
r<=
e
=
G
E6' o
o
z
E€ d E+
Sg sB I x
g$&sr
FflgflH -Eggg
,E i E
bsD
=r , =
T .=3
t5r tr
i aD b
<i t=
a
l
2- tl

G ;€
. o5
ctt
m F-g OE
m
z,
2

*ee*gg'
-

EEEFg
T
g,Jn
m3 x
=tr >=
=m
'tlr.F oo D
!c -
IL fnz
xo
av
: = "$$$ z
+
rl
E $
o
. =
!
d o
s's x
i a4
f,i
tr :-.-D =o
r<
-{
d Fg
g-
F=
5D
$
g
= aa

o
fg
6E -t
m
g o =
E
I 3
$
F
(-
e
G T
D
E
xat,
et,
I
tr
.
ils c'

fir*H$gg
$nt$FHe*E$
s:.
g ?Eis
IU
g
Ie. EEEEEfiEE 7
n

s*ggasF EgsgH
!
€* m
e

FEE
-lt2i ?
<r-Y
=tl t-
:AD I
F bE
-aar-
4
s "Bll
2 L,D
O
t 3>0r
N

J =

ggEBI !
ds,
Tt5
S =o
o
{
=
:l H$ r m =
e
E

g rFi =i
=

€AEE
v,
5' Es
c>c' =x
.F >
-7
EFA
0)
gdi F x
ct
o
!
a3 C
l^l

t-o i o
o' z GI
o z
:' o
z

*g€€€
=FEffiEgH g !
m
3
x

Rd +
Hgf r g
fr* 6
-3
-g 3
E FeO
E
'FFE
"8
97X
=e
9
CO
m
gt$FE
*fE -GEv
<! r t
OQ
m
z
l

z B
r<!t<!t cL
FCLCLCL= ' CLgT !
I g E E + E i' grm ooD (D or

* $s*iEg ug#tinE
m- E FE3:
*:E+a=i =ot
=m
tt, F
>b FEgF€ F
-4,

F-g
C'I
N ao7
-L

3 =
+
n
o I
. I
!
nl o
t
s'
C

i
g
o

$
e? Fi
il
:
F
F il
-' F {
o
o to m
= o =
E
I t
$
F
c
c
s x
D
I
x
14
v,
I
B
.
;r qi
Eq&3frdaE E
s
rilgaggge SEEg
1i = i) - a:g=.;

$ *H g EF €tH ;
*HFgger
:r
I
$
'
d
Iq.
g
EggE EHEE
sH
Eggt e I
v
n

Eglgil$a
!
m
E
B$EFs$ FBE ct
o
3
=F3
:ED

sb E
6bi
Er -
- ;')

-
-D
v
N

EfrB
H
o)< cl , CO
E gi" {
6Gl - =
!
I F= m tr

aF!
FO

ro&
=. 0t
t*

s* oFd
str

T'F
c DE
rL D HF5
rr(cl 5
O{oc
E9
-v
F'
a6
c
4,
qt

!P.
sI
(ct -
!)
z
EHil =
o
=

!t (< (.t
gP r,
g 6r EfrE3 x
+F F= eE.ga
sd 3ra
q ' e-g Er E!l - l
SE> I
iq=sq
.o
*d6
=ot f +
=- t- -
*6 6 a
-$*
ot t 7rD !
- ,< t= )

*
: r [ t= -
s*E 6
oQ
m
3 m =
s t ['
-
! <Ttr<E cL('r
I Pg g eg g rm g g g g g i"

snE
- CL CL CL = ' CL

F:E3 Ae Ef;
;F D
-4

t^) - $srgF 3
@v
-L

z
'BBfiBg a-g ('t
+ xm
q r
B
. 5 o
=
i{ !
=
s o
I x
i
g =Jr FO
O -{
Ftr -{
F3
o
sg €lf
@
g
*. o ,
@
D
5
3 o {
$
!
(o
=
GO
D
m
=
o o
3 f
$
l
g
o
an.
E
e
c
i x
E
x
14
ttt
T
tr
.
c
$fl$sFEe
si
Hil*$gEsB
s'I

F
g
d
a
o
Q.
gf;dqro
6H
-oFg7-'
'F
gfi[E EggI v
a
-

€'
=€
flEBEFT
ft$. rfi3
1'
m

$gg*g$.

* s=5's
q5
(cl
o
:
EFi llt-
<
6rn
Py2
- ig
Ilri-
- ;n

-
F -4
N

qHFf;
E =f
or=o
u !
aB*
$
o
{
z
o
P iie
idr* e E aHi
c>9 HF$ .i
Ee
= x
t
D
EE5 -A

s= *o r9< EF3 o(cl E


O r 'c
ii>
63
^)
td

=o'o
Fd E
-:'
2
Ega C
2
o
z

+*leEe
CL I C' = E CL CL CL $
d d P d q g .o d i :.: !
m x
=Pgm 0 ;;s - i " 3
g F * Eg Fg E F E
. ge m
t- & ,Ql I
A*$.:EEv .D
L
E'i3sE
F-Z
T+2, D

gstr
:a-
A

a< -2 -- ;

EEg$ fistr$ e
z
o
m
= s
oQ
m
=

g;inE
Es at,m
m. 3
!

FF$BB$Fi
=B
=m
ttF
>b e.s66
s n$*
sa^g o
-L v

z
(rl
tn
E
=
x
m
r
o!
s o
s =
!
i o
x
F

E
o
$
g
i
ri*F$F i * t{
>n

I
$
*
;
I
xu,
sFts
_EgE$fi
Es3$.$sf,* gsgaggdgd
3
B
.
$
s€
s*flBF
FlB$ *
HE6' $
$sals g E €i
.E

E
J

s 0l 3
9o?
*Gl
F-
E
E
d
e.

g
e
ATBFU
6833i
o t5 q ) ct
il *JOl
s= 93I
0, - ' o.
= 5 :l
Glo l-
d=
O
l9o
5
g sEs
8$a
5
3 g$g*1$. .6 ,a
3 tg
r= o
fiEB
-4,
t\t

F=
g

e$frgf,il
sa$ -$FF
ttact !
x
D
5
e
cu
,=S E

*
cr5
g Es a
F$i*
5o'
-o
qt
8$a E:A
= 5
g
o

frqEfr;FT 6
9$g $$3E4$
sis
3gs$gsB$g,
F$rFBF*;.A
I
gEs 4,
" Fa
3
$

,g$g$$,
@ (ct

qn
Fgd +R
T
D

Eg$
I'o.9 9.
$ gg 3g
Bg$
I 4,
943
E

eEq $Eaa
(rl

ii' gE-
E6 o
7

(tl
+
I
l!
.
ol
s'S
xm
r
i o
E =
0l !
o o
x
$
g

!
$
I
$
F
gg*F$ {
m
B
{
C.

fi c
E
3
x
ilett
T
s3$€9f,*
a€g.E$BH gsggs$EH; =

=F**
E

E*E:
.

cgggF*$
E
$
s
frafr 0'e FFga ctr >r
2,
F
$
g-
t "zl" . "Eg z
Ie,

€"
E
attFu
6833h

= flo )
'o63
q=
ggg*tg'
o t5 0 tct
f *J0 t

s* 3I
FFE
= ?O
lll
--rrJ
ztrt-
mL
!
m

<P S '

EEE
- gu,
9f r'

- -
E
N

=3 2
I

E;EgT; FS

$H g-
$$Fa
g=E -
rF! g€*FEBg
aEi
;El CDt r
r-g >
T
m
E
E

$E*
tf

"Fe 3
-
x
efrE
= E=qqFn !
g,n t

iaEeaEE. =Ht
m= q
,3?
*$glg.
>== a
F 'ga$fr = t rF Z
> b rl
TLD rgg 5a
f=3

;2 v
FF3
P-
FJ

o
m
c'
sl .- =
& =

3T3=!t I
o-x o o
€Eda"-lm
t
i Ef;5 EAEE
!

Eg's€
$-
;-Efi
-t 4
A O l , i- ' v
< 50r c L

* gd *9 I>^>tr
dLB
Bo
z
es$fr4 gr

ch
+
6
.
g x
s m
r
i o
=
F
o
!
o
sg x
{{ :l l { {
$ 9e. dE m
3
!
o
|| a*
69
;i {
$
F

t
E
is
D
3
L
e
x

-g$E-E$
xo
Ut
ggsEgg
EE$t
EggF$9,
T

sHgs
tr

*$ EFE:
il -
r
$
s ,,

F
$ "zt"
o
*?za
c, v > 7 t
ao,
z
.g-
aa ;t Fd
$e*1cF'
E !
m
a
6 3 frt Ar. = ?O

FFH
o'
r
s $ =3 s
m W \-
:AD
tl
= G* gs *+s
qs-E =F =
Pbc'
=9P
4,
o=
*t
vid N

! geqfr3; Fs

g€F,$gBil
m

aF! fiffEe *
FsE
a BgF* EEt
;FE ;El CDt r
q
-*@

5
d9=
-2,
C'

gB:gET
*rggg*$:
x
FT.F
*E
com
m= q
=Ht
T

: > 0 , s . ii+ g

+fis*5 @ FZ
>btr
-G
SGI
*6= g
-t ^ > S a
a

E AE€E FFE
-LD
=
<-t-
P -au
s
12c
m
Ar =

3 f 3 =F
o -x o o I ! Fi
; a"'-'s;

EgF
i'
-t m
D-.
EAFE Es€€
$
f-rfi
E

Fgil*t* F;
4
9 Bt
=
r *asai CT

{
t-t
6
!
d
s xm
G
S t-
i o
=
F !
o
$ x
g
-
$ E.d
i tr
F
f.3
E, -|
m
=
E tr ll
I t=
{
$ =$ L
F o
= e
a x
E
x
3n
at
T
E
$
EsgsF*-gEEgF*$
sFts
B€$F$
gEagd
gsga
sFas t
s
B- d -E
Flgs g E €E
F3
4,

$ J
(o E
!'

gggFlg.
E
a
fffie aFt
6 g frtab
€*
€ s*= sts
= G gs
gEB
E$ 8$a
3
-r=di9
fiEi
r ao -4,
N
0 r=
*il 3

; E"E*$ gE*FFga
c rE tr l
ggod
a z ('
6 rl b xD
5

E ; gF
!
e
e o
=t :E
H Eqf *s=
5D
E3
FES -o a
gi Ea - 8$a
a @
-tr
E:a
3
C'

FS E
o

$90
g€fi€€e'
H xo

3FFgg$il F6H a

#$iats$$tg
'$t
s 3
a
t

3 f 3 <!tI
o -x o o gqEa
Fr xD
FH€+' $E€€
flEa + $5S {:
o=tx
F€P= EnP=. r95
*3 S a
F q* e ars $ (t
- f oc L
ti' g5
5
Hra E.
o
-

6
t
g
ilS x
s m
r
i o
=
B o
!

$ x.
g

tgf,sil$
{
$
E
m
3
I
$ ll

*
c
a
-e$ 2g L
c
x
E
il

F
v,

FE$g*Bff-
a =
o

F $ E a IFgg E*E:
.
itt
s
I
$
=
g-
g
FE$FFgg
iFgs "zt"Fg " 6
cv> n

z
-u

gEg*lil.
E ' ' f lq; ;AF U
a
o 1t
.t

€u
e aFEf,$I$' FFE
( cl o lt
dE 8.
*B t
=
=*g
i l r|,{
=?-
- f,2
P> e
FEE
- ;L'
:E
4,
N

trEgg+€H-
c r c r lr I a zGl
ggg6 6 db
g;gFE
!
lll

F-'
H* EilE3 EEI
q f *fi3 =;z
HE *a
gi'ga3-
F0)
=r
c>o
6FEq-e = $Glqs-
z 5
;El a
-
(j

! frEEg ;EFi x

sfi3Hg Eff€ :E
@m
^E399E

$rgrgna$ggg,
]E
BiIZ
>bE
EL>
>>r
EaflF*3q
=o t
9zi
=: f P s
*66 4,
$
gBo :r6
-0t
ffio
(o i"Z 2
nE

*$E*g$, Eg€€
*
E*EX ts$ai*nEl
{m
D =o.
EAFE
! efrEaFs
-
4,
Ctt

9 30
z

\.o
t
6

nl
s- I
C

-i o Efl
x=
F
o
sg a1 {
m

EFE$
c-D
o
g EF
E
I x
qr
>
{ >o
z
-
{
c.
$ c
F
x
c
a
E

HF$gg-
=

HEEEfiE
xat

r'*' EFEE
u,
I
E
.
D
.|
$ c,v>7
-
E
S

"22" =lV=e
il z
$
s
g-
a
o
q ftHq 3 ;;tu !
m
P 633331')
:!L= Or (D (D O ('l

€*
e Eae**g$"
sEf;4s*
'E*E *
*$0,
s*s
ilsa
= t9
E != >
EFF
6;i
t3E
=
FEfi E
D

=f,rq'd-
(rt
EgEEFT !
m
Gl CLlt
g gq o
= o= 5
Z
-l

aF! at 3 =@_
q E gu 8,,' D

E$
E6
gs
e
J
c>9
EFA
z
'EFtq
;s.g-
o+
c
;EE -
oo

3 fl = A EF t f rgf lE; F t u,

nes
!
= 8 5 E Ed f $fi3E4$
Efi$.s*$
EFFE
gEFA A:
TE€ ii =96
I
D
.l

z
c 4$; ' a
nfD
! ! '| | r t r
P >=
,-
@
I

@.iu
&

*EgHB*,gggFe* {nl
P
EAEi
'o

-3tl T
D

*,g;
:1
F*FX .o vo
o|

t\)
a
+
E
.
g x
s rrm
o AT
-i xo
-'.
F
6
I

do
g EF d
{
m

t
$
I
* = .c
o-
d
5
EFE$
>
{ >9
=

{
z L
$
F
tr
x
;
E
x(tt
et $3e1id
Hs
pt .ct Y
gsSgg
iEs;
eFur EEEI
=\< =. -

H$$$F$Ei
)0 bio x = o a
E
. E; ilB 3 H
g E.8xeE . E
* $ F€q*
D
-
t
s

i
$
6
E
!r
"zr"
c,v> n
stye
2

d
E=NEATU
ilggflil$,
a
o !
€ *Hgt 3 -
e, m
a
gg*n3s EEg
€u
e f I:$ !t
' = 2 .= O5
6q
+=
o)
E
0,
6
ot

iFe z
d FEg E$,g
E
D
N

g$H[g,
aF!
6FA
rEi
;Ea c> 9
!
m
@ C LE

; Hea
qE$.il
.EETq
6
g+
?O'
g ssq d

-s.g -
\

?
o
C|'

2 g.

rFF= ggFgg$ 973


!
x

lrsra6lggg, geae'* cao!>


"gzF d
&
(ct
t>r>oz

FEil
-=D
m
x
tr
0
=
$

*ggf,gg, ggg*e* {m
t
EAEi
!

in;l
- vt D
tdLs t
-
ctr

"g^fre z

N)
t
b
.
g x
s .nm
s
ot AT
i xo
-'-
F
o
!

a
6'
g (D 0)' rf { cD = > 1 {
m
6 g=9.
i HgpF
=a EY=a
Foru
-
fg
E {
I
sz g
$
!
C
x
;
E
xat
at, $5s:
+E g.g eiEs;
$$=+l .

sF irr* $$g$FEBi
HFEI
T
E
. ggfigfi
E E
D
$
'H F€
.l

s
I "zt"
d
;eya c, v > 7

E z
$ !)
-
$

*geflilg.
a
o
e E=HEA
g FH
!
m.
€ F H 3 3- = ?C O

g$
FFE
f,83
€'
€ *$sI g'
:E'

FFF
E
I
t
f Q :$ :Ct
' = J.3 ( Dt
6q
*:=
0t
E
0)
6 FFE
=
=.
Hg$
N

$ EFTS !
m E;
E 3;
F3
EE8
s g'-8 EF! a' ! o
di :J CL
ia, E
3gg
;E:
J
-D CXFL D
c > C' :tq' a
rg >
!t. -
o,
CL
oFd 5.t
ol'
9.
c,

o,
=

ggFgg$.
#f;8# sHHi
!

}BEug$E$g:t
Ed$6 sVr'j
> ' \>g

=
"gE€
I
D
:L
i\

ngg$gt,
G'
#

sggEE$.
!
.{ lll
P =34
EAFE
l-;E
t
o
!

F{FE =
Or

t$
t\,
+
g
il
s
s x
.nm
I
o) At-
i YO
-' =
F
o
I

sg g O:{ {
m

!
$
I
t*E?s
*€
CL
ot
=
EFE$
>
{ >( ,
=

{
z C-
$
*
E
x
;
E
$$=e:
c+E$;
H*
flIE$HE g
xtD 3
3t
I
E
.
errr EfrE
fl$EFFgBi
HEEfiE'*
D
$ 59=B -t
s
P "22" ngze c,n >n

z
.$
$o
e. EFEE; F3 !
m aaEF$qx
a
$5E
Ef,=ig$"
€*

qi H$fiEqg FFE
il
fl
A$
$ z
D
a
-
t\,

Dt, z( lt
g a db
o c,i r
!
m
EAFS
als=
= = (o

''qE ;F 3 R=s
3qil r-! ->
;Ea
J
= rZ g&
XF
D
c > E , -I
:.5 C'
tt- o'
o)
CL
o)" z7 e g

$ilg€
a$*
ENF*
3gB$€sE$g,
gEFA HfiEI
=gEFf
:E
D
f.
i\

(cl &;* z
" gxE
& a

Sex .R eeF
{m s
T
6ggg*
-ggiEE*'
D
EAFE q*g
t'ag
-f,. ;E
'D
a

il*F5
=?BH
- ' F ' tIE cL J

z
xEg
FE-
ts6
ttl

t\)
(l)