Anda di halaman 1dari 8

CADANGAN JAWAPAN - Perlakuan Moral

PENILAIAN Saya akan mencari pemandu kereta tersebut


Unit 1 atau meninggalkan nombor telefon saya
A pada kereta tersebut.
1. 2.
- Bermain permainan tradisional seperti konda - Supaya tidak berlaku perselisihan faham
kondi, gasing, dam, guli dan lain-lain. antara dua pihak.
- Aktiviti permainan dibuat di luar rumah - Supaya dapat membantu mangsa jika
bersama-sama dengan rakan-rakan. kawasan kemalangan tersebut sunyi dan
- Menggunakan peralatan semula jadi seperti tiada pemandu lain.
tin kosong, ranting kayu dan lain-lain. B
2. Terdapat permainan yang sesuai dan yang Revolusi Perindustrian 4.0 ialah satu revolusi
kurang sesuai. Permainan bergantung pada baharu yang akan memberikan lebih banyak
cara seseorang individu bermain mengikut kemudahan kepada kehidupan manusia sekali
batas-batas tertentu. gus meningkatkan produktiviti ekonomi,
3. perkhidmatan dan sektor lain yang boleh
- Mewujudkan sikap positif dalam pergaulan. diterjemahkan melalui teknologi pintar. Walau
- Membina hubungan baik sesama anggota bagaimanapun, revolusi ini mempunyai
masyarakat. cabarannya yang tersendiri dalam melahirkan
- Mengekalkan warisan tradisi sesuatu kaum. generasi yang berkeperibadian mulia.
- Membentuk individu yang bertingkah laku - Revolusi baharu boleh menyebabkan
bersesuaian dengan norma masyakat. perubahan budaya, amalan nilai dan corak
4. Individu bersikap individualistik dengan hidup yang bercanggah dengan budaya
bertindak mementingkan diri sendiri dan ketimuran dan penghayatan agama atau
mengabaikan kepentingan orang lain. kepercayaan.
- Penghapusan batasan sempadan negara
Unit 2 boleh mempengaruhi keperibadian remaja
A yang akan mudah terpengaruh dengan
1. budaya luar yang negatif.
- Penaakulan Moral - Laman sesawang negatif dan tidak bermoral
Saya akan berfikiran rasional dan lebih mudah dilayari yang akan
memikirkan jalan penyelesaian yang terbaik. mempengaruhi minda dan fizikal manusia
- Emosi Moral - Kes pencerobohan alam siber oleh
Saya akan mengawal perasaan dan penjenayah siber akan berlaku dengan
menenangkan diri terlebih dahulu. semakin dan berleluasa.
Unit 3 4.
A - Sentiasa berhati-hati apabila berurusan
1. i. Prinsip Keadilan dengan individu yang tidak dikenali.
- Penyeludupan dadah merupakan - Berbincang dengan anggota keluarga
tindakan yang menyalahi undang- sebelum membuat apa-apa keputusan
undang. - Sentiasa peka dengan kumpulan yang cuba
- Tidak ada sesiapa yang boleh terlepas menipu orang ramai.
daripada tindakan undang-undang dan B
patut dikenakan dengan hukuman yang Tidak Wajar
sewajarnya. - Pihak penganjur patut menyiasat perkara
ii. Prinsip Keprihatinan sebenar sebelum menjatuhkan hukuman
- Kita patut memahami perasaan seorang kepada murid tersebut.
wanita yang menjadi mangsa kerana - Penganjur patut mengambil kira sumbangan
ditipu oleh individu yang tidak murid tersebut sebelum menjatuhkan
bertanggungjawab. hukuman.
- Pihak berkuasa sepatutnya prihatin Wajar
dengan situasi wanita tersebut dan - Anggota pengakap perlu sentiasa mematuhi
dapat memberikan pertimbangan yang peraturan yang ditetapkan.
sewajarnya. - Jika murid tersebut dibebaskan, anggota
2. pengakap lain akan cuba melanggar
- Jenayah akan semakin berleluasa dan peraturan.
masyarakat akan berasa bimbang dengan - Memastikan aktiviti yang telah ditetapkan
keselamatan mereka. berjalan lancar.
- Semakin ramai wanita yang akan menjadi
mangsa individu yang tidak Unit 4
bertanggungjawab
A
- Ketenteraman awam terjejas.
3. Bertanggungjawab – Setiap individu 1.
- Mengumpulkan bukti, terutamanya transaksi
bertanggungjawab terhadap tindakannya
yang berlaku.
supaya tidak terlibat atau bersubahat dengan
- Memaklumkan perkara yang berlaku dan
jenayah.
berbincang dengan anggota keluarga
Rasional – Berfikiran dengan rasional ketika
terdekat.
menerima tawaran yang besar supaya tidak
- Membuat laporan polis.
mudah tertipu.
- Memaklumkan kepada pihak bank agar
Kesederhanaan - Tidak keterlaluan dalam
menghentikan sebarang transaksi akaun lain
membuat keputusan supaya kepentingan diri
yang melibatkan aktiviti penipuan tersebut.
dan keluarga dapat dijaga.
- Memohon mendapatkan perkhidmatan - Negara menjadi huru-hara.
psikiatri jika menghadapi kemurungan kerana - Perselisihan faham antara rakyat akan
menjadi mangsa penipuan. berlaku.
2. - Gejala sosial akan berleluasa.
- Ancaman keselamatan terhadap diri,
- Rakyat bebas untuk membuat kesalahan.
keluarga dan harta benda.
3.
- Menghilangkan keyakinan diri dan
menyebabkan kemurungan. - Memberikan didikan nilai murni melalui
- Berlakunya kebocoran maklumat diri dan amalan agama atau kepercayaan untuk
terdedah pada manipulasi maklumat. mengelakkan perbuatan tidak berintegriti.
3. - Seseorang individu akan takut untuk
- Sentiasa memikirkan kesan baik dan kesan melakukan perbuatan tidak berintegriti jika
buruk bagi setiap tindakan yang diambil mempunyai pegangan agama yang kuat.
ketika menggunakan kemudahan teknologi B
maklumat dan komunikasi. - Menjatuhkan maruah diri - perbuatan tidak
- Menggunakan kemudahan teknologi berintegriti boleh menyebabkan seseorang
maklumat dan komunikasi dengan mematuhi individu ditangkap dan dihukum atas
peraturan dan undang-undang. kesalahan yang dilakukan.
- Menggunakan kebebasan penggunaan - Menjejaskan keharmonian negara -
teknologi maklumat dan komunikasi dengan perbuatan tidak berintegriti seperti amalan
batasan tertentu. rasuah boleh menjejaskan keamanan
- Tidak keterlaluan dalam penggunaan negara.
teknologi maklumat dan komunikasi. - Merenggangkan hubungan antara anggota
keluarga - anggota keluarga tidak akan
mempercayai dan tidak mempunyai
Unit 5
keyakinan terhadap individu yang tidak
A
berintegriti.
1. - Melahirkan individu yang bersikap
- Menyalahgunakan penggunaan kad individualistik - lebih ramai individu akan
pengenalan orang lain. melakukan perbuatan tidak berintegriti dan
- Membocorkan soalan peperiksaan awam. mementingkan diri sendiri.

- Pemalsuan tandatangan dalam mana-mana


dokumen rasmi. Unit 6
- Membocorkan rahsia negara kepada negara A
asing.
1.
2.
- Ibu bapa menjaga dan menyediakan segala
- Penyalahgunaan kuasa akan berlaku. keperluan kepada anak-anak.
- Ibu bapa menjaga kesihatan, keselamatan - Anak-anak dipaksa untuk menumpukan
dan kebajikan anak-anak. perhatian terhadap pelajaran semata-mata
- Anak-anak disayangi dan dididik dengan dan tidak berpeluang untuk beriadah.
sempurna sehingga menjadi orang yang - Pengaruh media sosial menambahkan jurang
berguna kepada keluarga dan masyarakat. komunikasi antara anggota keluarga.
- Anak-anak melaksanakan tanggungjawab - Ibu bapa yang gagal mengawal perasaan
terhadap ibu bapa yang sudah tua. melepaskan tekanan terhadap anak-anak.
- Anak-anak menjaga keperluan harian ibu
bapa seperti makanan, tempat tinggal dan Unit 7
kesihatan.
A
- Ibu bapa sentiasa dihormati dan disayangi.
1. Sifat wajar bagi manusia untuk membantu
dan mengamalkan sikap tolong-menolong,
2.
terutamanya kepada mereka yang ditimpa
- Keluarga menjadi tidak harmoni.
musibah.
- Anggota keluarga saling bermusuhan.
2.
- Kebajikan anggota keluarga terabai.
- Kebajikan mereka yang dilanda musibah
- Melahirkan anggota keluarga yang tidak
akan terabai.
bertanggungjawab.
3. - Kehidupan mangsa yang mendapat musibah

- Anak dididik dengan nilai murni sejak kecil. semakin susah.

- Sikap bertanggungjawab terhadap keluarga 3. Golongan yang susah atau ditimpa musibah

sentiasa dipupuk untuk memastikan mereka akan mendapat pembelaan yang sewajarnya.

melaksanakan kewajipan yang diamanahkan. Mereka tidak akan keseorangan ketika

- Menghargai sumbangan warga tua dalam menghadapi kesukaran dengan adanya

memelihara kesejahteraan dan keharmonian masyarakat yang prihatin. Tindakan ini akan

keluarga. melahirkan masyarakat yang saling

B menyayangi dan hidup menjadi sejahtera.


4.
Desakan Hidup Boleh Menyebabkan Integriti
Keluarga Tergadai. - Kepercayaan kepada Tuhan bahawa setiap
perbuatan baik akan mendapat ganjaran
- Ibu bapa sibuk dengan pekerjaan hingga
yang baik juga.
mengabaikan anak-anak yang sedang
- Baik hati dengan membantu sesiapa sahaja
membesar tanpa bimbingan ibu bapa.
yang berada dalam kesusahan dan yang
- Ibu bapa melakukan dua pekerjaan serentak
memerlukan bantuan.
sehingga keperluan anak-anak terabai dan
- Kasih sayang, iaitu mengasihi orang lain
kurang mendapat kasih sayang yang boleh
dengan menunjukkan rasa simpati dan
menyebabkan hubungan antara anggota
bertindak membantu mereka yang berada
keluarga menjadi renggang.
dalam kesusahan.
Unit 8 Unit 9
A 1.
1. - Keharmonian dalam kalangan anggota
- Sebagai warganegara yang masyarakat akan terjaga.
bertanggungjawab, kita harus mencontohi - Ekonomi negara akan stabil dan negara
Datin Paduka (Dr.) Mother Mangalam dengan dapat membangun dalam pelbagai bidang.
membantu individu yang tidak - Ekonomi negara bertambah kukuh.
berkemampuan. - Rakyat dapat menikmati pelbagai
- Kita perlu sentiasa bersedia untuk membantu kemudahan yang disediakan.
golongan yang berkeperluan. 2.
- Kita perlu sentiasa berkasih sayang dengan - Menjalinkan persahabatan dengan rakan
semua orang tanpa mengira kaum, agama, pelbagai kaum.
budaya dan bahasa. - Menghormati amalan hidup kaum lain.
2. Nilai kasih sayang dan nilai baik hati. Sebagai - Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan.
warganegara, beliau menjaga kebajikan - Membantu mangsa yang ditimpa musibah
kanak-kanak berkeperluan dan melindungi tanpa mengira kaum.
hak anak-anak yatim tanpa mengira kaum. - Tidak mudah mempercayai isu sensitif yang
3. disebarkan melalui media sosial.
- Memberikan sumbangan wang atau 3.
perkhidmatan kepada rumah kebajikan. - Menularkan isu perkauman dalam media
- Menjaga alam sekitar. sosial yang boleh mewujudkan sikap
- Tidak bersangka buruk dengan mana-mana prejudis.
kaum demi keamanan negara. - Tidak menghormati agama dan budaya kaum
B. lain.
Tidak wajar menerima tawaran tersebut - Kurang bergaul dengan anggota masyarakat
walaupun boleh menguntungkan saya. Hal ini yang terdiri daripada pelbagai kaum.
kerana saya tidak boleh mengabaikan iv. Tidak mempunyai sikap bertolak ansur.
tanggungjawab sebagai warganegara dalam 4.
memilih pemimpin negara. Saya mempunyai hak - Rakyat akan saling bermusuhan.
sebagai warganegara dalam negara demokrasi - Pembangunan negara akan terbantut.
untuk memilih pemimpin negara. Selain itu, - Ketenteraman awam akan terjejas.
saya tidak boleh mementingkan diri sendiri - Pelaburan asing akan berkurang.
semata-mata untuk keuntungan peribadi. B.
Wajar
- Aktiviti yang dilaksanakan akan disertai oleh
murid pelbagai kaum dapat mewujudkan
komunikasi yang baik dalam kalangan murid.
- Bekerjasama dalam melaksanakan sesuatu - Membeli barangan secara tunai dan
aktiviti akan mewujudkan suasana harmoni mengelak daripada menggunakan kad kredit.
dalam masyarakat. - Tidak mudah terpengaruh dengan iklan
- Murid akan lebih menghormati apabila dapat jualan murah.
mengenali budaya dan amalan kaum lain. - Membuat dokumentasi untuk setiap
perbelanjaan.

Unit 10 5.

A Kesan jangka pendek – berdepan masalah

1. kewangan dan menanggung beban hutang yang

- Tidak menguruskan perbelanjaan mengikut tinggi.

keutamaan. Kesan jangka panjang – nama

- Membuat pembelian tanpa perancangan disenaraihitamkan dan mengalami kesukaran

yang teliti. untuk membuat pinjaman pada masa akan

- Tabiat berbelanja menggunakan kad kredit datang. Negara juga akan menanggung beban

tanpa batasan. hutang pengguna yang tinggi.

- Sikap mementingkan gaya dan status tanpa


UNIT 11
mengambil kira kemampuan kewangan yang
A
dimiliki.
1.
2.
- Aktiviti tradisi sesuatu kaum dapat diraikan
- Mempelajari ilmu menguruskan perbelanjaan
bersama-sama tanpa mengira kaum dan
yang beretika.
agama.
- Pendidikan kewangan didedahkan sejak
- Dapat mempelajari keunikan adat dan tradisi
peringkat awal.
kaum lain.
- Menekankan kesedaran dalam membuat
2. Boleh.
pembelian mengikut keperluan berbanding
- Jika semua rakyat dapat bekerjasama dan
kehendak.
bersatu padu untuk mewujudkan
3.
- Mengamalkan nilai kesederhanaan persefahaman antara kaum.

perbelanjaan dan tidak boros. - Tidak ada diskriminasi antara kaum dan tidak

- Sentiasa memikirkan kesan setiap wang memandang rendah pada mana-mana kaum

yang dibelanjakan. lain.

4. - Dapat mewujudkan satu bangsa yang

- Membuat anggaran perbelanjaan mengikut bersatu tanpa mengabaikan keunikan

kewangan yang dimiliki. tersebut.

- Menyediakan senarai barangan dan 3.

perkhidmatan yang diperlukan. - Setiap kaum bebas menyambut perayaan


masing-masing dan diraikan bersama-sama
dengan kaum lain.
- Kepelbagaian keunikan perayaan dapat - Peluang pekerjaan untuk rakyat akan diambil
menarik perhatian pelancong asing yang oleh warga asing dan kemudahan awam
boleh menjadi kebanggaan negara. terpaksa dikongsi dengan warga asing.
4. 2.
- Merancang dan mengadakan program yang - Supaya masyarakat tidak bimbang akan
melibatkan pelbagai kaum yang dapat keselamatan diri, keluarga, masyarakat dan
menonjolkan keunikan kaum masing-masing. negara.
- Memberikan galakan kepada rakan untuk - Pelancong asing akan berkurangan sehingga
mengekalkan keunikan kaum masing- menjejaskan industri pelancongan.
masing. - Pelabur asing berasa bimbang untuk
B. membuat pelaburan.
- Dapat membantu mengekalkan keunikan - Negara akan dipandang rendah pada
setiap kaum melalui sambutan perayaan peringkat antarabangsa.
pelbagai kaum. - Peluang pekerjaan rakyat tempatan akan
- Mengelakkan perselisihan faham antara terjejas.
kaum kerana semua kaum dilayan sama rata 3.
melalui pemberian cuti umum bersempena i. Hormat
dengan perayaan. Menghargai sumbangan dan bantuan yang
- Menggalakkan sesuatu kaum mengenal, diterima dengan menghormati undang-undang
menyertai dan menghormati adat dan tradisi yang ditetapkan.
kaum lain. ii. Patriotisme
- Menyatupadukan rakyat tanpa mengira Setia akan negara tanpa melibatkan diri dalam
kaum, bangsa, budaya dan bahasa.
aktiviti yang boleh mengancam keselamatan
negara.

Unit 12 iii. Kerjasama

A Saling bekerjasama dalam membanteras

1. ancaman dari dalam dan luar negara.

- Aktiviti penyeludupan boleh melumpuhkan iv. Tanggungjawab

ekonomi negara dan mengancam Melaksanakan kewajipan sebagai anggota

keselamatan negara. masyarakat yang mencintai keamanan negara.

- Pencerobohan perairan menyebabkan B.

sumber negara dicuri oleh warga asing dan Pelarian ialah individu yang lari dari negara asal

menggalakkan aktiviti lanun dan pengganas. ke negara lain akibat pergolakan politik dan

- Ancaman pengganas asing menyebabkan desakan hidup.

pelaburan asing berkurangan dan sektor Penaakulan Moral

pelancongan terjejas. - Individu perlu mempunyai pertimbangan


moral supaya pelarian diberi perlindungan
agar dapat meringankan beban mereka
dengan menyediakan keperluan asas.
Emosi moral
- Prihatin terhadap keadaan dan keperluan
pelarian.
- Menunjukkan perasaan kasihan terhadap
pelarian yang terpaksa berpisah dengan
anggota keluarga.
Perlakuan Moral
- Menyumbangkan khidmat tenaga, bantuan
kewangan atau kebendaan kepada pelarian.
- Memberikan khidmat kepakaran kepada
agensi yang membantu pelarian.