BM

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia (BM)
Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahap 1 (Tahun Tiga) Mata pelajaran Kelas/Tahun Tarikh/Hari Masa Topik Subtopik Hasil Pembelajaran: Fokus Utama: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul. Fokus Sampingan 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 ii. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. : Bahasa Melayu Tahun Tiga : Tiga Kemboja : 27.03.2008 Isnin : 10.20 am 11.20 am : Kesenian Dan Kebudayaan : Seni Tradisional Kita

Objektif Pelajaran: Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: 1. Membaca lancar teks Seni Tradisional Kita dengan sebutan yang betul. 2. Membina lima daripada enam ayat tunggal berdasarkan perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. 3. Menyoal tentang Seni Tradisional Kita dengan menggunakan tiga kata tanya dengan tepat. Sistem Bahasa: Tatabahasa Kosa kata

: Ayat tunggal dan kata tanya. : Berasal, diasaskan, diiringi, disampaikan, berjenaka dan sering.

Pengisian Kurikulum: Ilmu Nilai

: Kesenian dan kebudayaan. : Keaslian, memelihara seni budaya, menghargai seni reka budaya, analitis, logis, celik akal dalam

: Kemahiran generik. : Verbal-linguistik. kinestetik. naturalistik. Kecerdasan pelbagai Bahan Bantu Mengajar: Teks beserta gambar seni tarian tradisional. intrapersonal. : Kemahiran membaca: Membaca kuat dan lancar dengan intonasi yang betul. interpersonal.BM  Contoh Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia (BM) Kemahiran berfikir Belajar cara belajar pengolahan. kemahiran membuat keputusan. Murid pernah menyertai persembahan seni tradisional seperti tarian tradisional semasa majlis penyampaian hadiah pada akhir tahun. Kemahiran menulis: Membina ayat. Buku teks Bahasa Melayu. Kemahiran komunikasi lisan: Mengemukakan soalan. Lagu beserta dengan lirik lagu Ala Canggung . Pengetahuan Sedia Ada: Murid mengetahui beberapa jenis seni tradisional yang terdapat di negara kita. Borang pengurusan grafik. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful