Anda di halaman 1dari 5

TugasKi

miaPangan

I
DENTI
FIKASIDANPENENTUAN
KADARAI
RDALAM SAMPELI
KANLELE

Di
susunol
eh:

Nama:
INTANSARI

NI
M:P00331019049

KEMENTERI
ANKESEHATANREPUBLI
KINDONESI
A
POLI
TEKNI
KKESEHATANKENDARI
JURUSAND.
II
IGI
ZITI
NGKATI
TAHUN2020
1.Judul
:Ident
if
ikasi
danPenent
uanKadarAi
rdal
am Sampel
IkanLel
e

2.Tuj
uan:

a.Menget
ahui
jeni
sai
ryangadadal
am sampel
ikanl
ele

b.Menent
ukanj
uml
ahai
rdal
am i
kanl
ele

3.Hasi
l
:

a.Jeni
sai
rdal
am i
kanl
ele

No Nama Rumus Sumberpust


aka(
jur
nal
/TKPI
)
ai
r

1 Ai
r H20 ht
tp:
//www.
akacn.
ac.
id/
art
ikel
/r
u
mus-
kimi
a

b.Kadarai
rdal
am i
kanl
ele

No Namaai
r Kadar
/j
uml
ah Sumber pust
aka
(
100gr
am) (
jur
nal
/TKPI
)

1 Ai
rpada i
kan l
ele 81,
5gr KemenkesRI
.Tabel
segar Komposi
siPangan
I
ndonesi
a2017.Jakar
ta:
KemenkesRI
;2017
4.Pembahasan:

a.Jeni
sai
rdal
am i
kanl
ele

Kandunganai
rmemi
l
ikiper
ananpent
ingpadabahanmakanan,kecual
ipada
t
emper
atur maka akt
ivi
tas ai
r mempuny
ait
empat t
ersendi
ridal
am pr
oses
pembusukan.Ker
usakan bahan makanan pada umumny
a mer
upakan pr
oses
mi
krobi
ologi
s,ki
miawi
,enzi
mat
ikat
aukombi
nasiant
araket
igany
a.Ber
langsungny
a
pr
osest
ersebutmemer
lukanai
rdi
manaki
nit
elahdi
ket
ahuibahwahany
aai
rbebas
y
angdapatmembant
uber
langsungny
apr
osest
ersebut

Day
atahanpadai
kansegart
idakl
ahl
amasehi
nggaser
ingmenj
adikendal
a
dal
am usahapemasar
an hasi
lbahkan meni
mbul
kan ker
ugi
an besarpadasaat
pr
oduksii
kanmel
i
mpah.Ber
bagaimacam pr
osespengol
ahanpascapaneni
kan
di
l
akukangunamemi
nimal
kankendal
a-kendal
ater
sebut
.

Pr
oses dan t
ekni
k memper
tahankan kesegar
an i
kan y
ang bany
ak di
kenal
di
kal
angan masy
arakat secar
a t
radi
sional adal
ah pemi
ndangan. Tekni
k i
ni
bi
asany
a di
per
gunakan bagikebut
uhan i
kan segarunt
uk pasarl
okal
.Pr
oses
pengol
ahani
nipundapatmemper
tahankankandungankadarai
rpadai
kanl
eley
ang
manasebal
i
kny
ater
jadi
prosespenggor
engan.

Pemi
ndangan adal
ah sal
ah sat
u car
a pengol
ahan i
kan segar dengan
kombi
nasiper
lakuan ant
ara penggar
aman dan per
ebusan,Gar
am y
ang di
gunakan
ber
per
an sebagaipengawetsekal
i
gus member
ikan ci
tar
asa pada i
kan sedangkan
per
ubusan memat
ikan sebagi
an besar bakt
eri pada i
kan t
erut
ama bakt
eri
pembusuk.Pr
osesi
nidi
maksudkan agarpr
odukbi
sat
ahanl
ebi
hlamasehi
nggadapat
di
pasar
kan kedaer
ahy
angcukup j
auh,kar
enaket
ahananan pr
oduki
kandengant
ekni
k
i
nimencapai3-
4har
idi
kar
enakanmasi
hbany
akny
akandunganai
rapadai
kan,danl
ebi
h
dar
imasai
tui
kanakanmengal
ami
prosespembusukan.
b.Kadarai
rdal
am i
kanl
ele

Kadarai
rmer
upakanj
uml
ahai
ryangt
erkandungdal
am bahanpangan.
Kadarai
rmemi
l
ikikar
akt
eri
sti
kyangsangatpent
ingpadabahanpangankar
ena
dapatmempengar
uhi
penampakan,
tekst
ur,
danci
tar
asapadabahanpangan

Kandunganai
rdal
am bahanpangani
kutmenent
ukankesegar
andanday
a
awetbahanpangant
ersebut
.Semaki
nti
nggikadarai
r,makabakt
eri
,kapangdan
khami
rsemaki
nmudahunt
ukt
umbuhdanber
kembangbi
aksehi
nggaakant
erj
adi
per
ubahanpadabahanpangany
angakanmemper
cepatpembusukan.Pr
oses
pembusukanpadai
kansegardi
sebabkanol
ehenzi
m danmi
krobabai
kdar
idal
am
maupunl
uart
ubuhi
kan.Kadarai
rikansegary
angt
inggidapatmemper
cepat
pr
osesper
kembangbi
akanmi
kroor
gani
smepembusuky
angt
erdapatdidal
amny
a.
Komposi
sii
kansegarper100gr
am bahani
alahkadarai
r76%,
prot
ein17%,
lemak
4,
5%danmi
ner
alat
auv
itami
nant
ara2,
42-4,
5%.

Ber
ikutkadarai
rpadai
kanl
eledanbeber
apaj
eni
sikanl
ainny
a:

 I
kanLel
e (
81,
5gr
)

 I
kanBandeng (
74gr
)

 I
kanCakal
ang (
73gr
)

 I
kanTembang (
65gr
)

 I
kanMuj
ahi
r (
79,
7gr
)

Ber
dasar
kan papar
andi
atasdapatdi
l
ihatbahwakadarai
rpadai
kanl
ele
l
ebi
hbany
akdi
bandi
ngkandengani
kanl
ainny
a.
5.Si
mpul
an:

Ber
dasar
kandat
ayangt
elahdi
per
oleh,dapatdi
tar
ikkesi
mpul
anbahwakadar
ai
rmemi
l
ikiper
ananpent
ingpadai
kansegardanpr
odukol
ahanny
a,kar
enakadarai
r
pada i
kan segar y
ang t
inggidapat memper
cepat pr
oses per
kembangbi
akan
mi
kroor
gani
smepembusuky
angt
erdapatdidal
amny
asehi
nggamudahmembusuk.
Padasampeli
kanl
elemengandungai
rdengankadardal
am sat
uangr
am sebany
ak
81,
5gr
am l
ebi
hbany
akdi
bandi
ngkanpadabeber
apai
kanl
ainny
a.

6.Daf
tarpust
aka:

ht
tp:
//medi
a.unpad.
ac.
id/
thesi
s/230110/
2008/
230110080064_
2_6910.
pdf

ht
tp:
//r
iska-
26.
blogspot
.com/
2015/
06/
v-behav
ior
url
def
aul
tvml
o.ht
ml?
m=1

ht
tp:
//www.
akacn.
ac.
id/
art
ikel
/r
umus-
kimi
a

KemenkesRI
.Tabel
Komposi
siPanganI
ndonesi
a2017.Jakar
ta:
KemenkesRI
;2017