Anda di halaman 1dari 4

TEKS UCAPAN PENGETUA

MAJLIS WATIKAH PELANTIKAN PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS), KETUA


TINGKATAN DAN PENOLONG TINGKATAN, PENGAWAS PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS),
PENGAWAS SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) DAN SKUAD COMBI.

Bismillahirahmanirahim…… Assalamualaikum Guru-guru dan murid-murid yang dikasihi

Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam sekalian.

Sejahtera. Terima kasih kepada saudari 1. Terlebih dahulu izinkan saya memanjatkan

rasa kesyukuran kehadrat Allah s.w.t


Pengacara majlis.
kerana dengan izin dan inayah-Nya dapat
Yang Berusaha,
kita bersama-sama pada hari ini sempena

Puan Jauriah binti Mat. Majlis Watikah Pelantikan Pengawas Pusat

Sumber Sekolah (PSS), Ketua Tingkatan


Barisan Pentadbir,
Dan Penolong Tingkatan, Pengawas
Guru-guru Kanan Mata Pelajaran,
Pembimbing Rakan Sebaya (PRS),

1
Pengawas Skim Pinjaman Buku Teks efisien dan menjadi modal insan negara

(SPBT) dan Skuad Combi tahun 2020. yang produktif. Sesungguhnya barisan

2. Di sini saya ingin mengambil kesempatan pengawas yang dilantik harus berasa

untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah bertuah dengan pelantikan ini.

atas pelantikan mereka pada hari ini. Saya 4. Saya memohon kepada mereka agar

yakin mereka yang dilantik pada hari ini berasa syukur kepada Allah s.w.t dan

telah melalui satu proses pemilihan yang sentiasa mengingati-Nya semasa memikul

rapi agar mereka yang terpilih memiliki ciri- tugas dan tanggungjawab itu nanti.

ciri kepimpinan untuk membimbing rakan- Sehubungan itu, pada hari yang bersejarah

rakan mereka di sekolah serta dapat ini, mereka patut diraikan.

membantu guru-guru melaksanakan tugas 5. Apakah peranan Pengawas atau pemimpin

dan tanggungjawab mereka dalam sekolah? Mereka berperanan penting untuk

memberi pendidikan yang berkualiti. menjayakan segala program-program yang

3. Hanya pendidikan yang berkualiti sahaja diadakan di SMK Kiaramas dan membantu

dapat melahirkan warganegara yang


2
guru-guru dalam melaksanakan tugas di 8. Pengawas Pusat Sumber Sekolah (PSS),

sekolah. Ketua Tingkatan Dan Penolong Tingkatan,

6. Saya berharap barisan yang dilantik pada Pengawas Pembimbing Rakan Sebaya

hari ini dapat menjalankan tugas dan (PRS), Pengawas Skim Pinjaman Buku

tanggungjawab mereka dengan penuh Teks (SPBT) dan Skuad Combi, mereka ini

amanah, jujur, ikhlas dan menjadi contoh dan teladan yang baik

bertanggungjawab. Pada masa yang kepada semua murid yang lain. Mereka

sama, saya berharap mereka tidak harus memiliki sifat-sifat terpuji seorang

mengabaikan pelajaran akademik mereka khalifah kecil – bersifat mulia,

di dalam bilik darjah. berketerampilan yang kemas dan bijak

7. Mungkin kita tertanya-tanya apakah mengurus masa untuk diri sendiri serta

ekspektasi guru-guru dan murid-murid tanggungjawab sekolah.

terhadap seorang pengawas atau 9. Saya juga mahukan mereka ini sentiasa

pemimpin sekolah? insaf dan bermuhasabah diri semasa

melaksanakan tugas. Jadilah seorang


3
pemimpin sekolah yang disegani oleh guru-

guru dan murid-murid yang lain.

10. Bagi murid-murid lain pula, saya ingin

berpesan agar sentiasa memberi

kerjasama kepada semua pengawas atau

pemimpin sekolah yang dilantik. Saya juga

ingin menasihati murid-murid agar

mematuhi dan menghayati peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak

sekolah.

11. Akhir bicara daripada saya, bersama-

samalah kita berdoa agar SMK Kiaramas

cemerlang dan terus gemilang dalam

segala aktiviti akademik dan juga

kokurikulum. Sekian . Terima Kasih.


4