Anda di halaman 1dari 18

MAKALAH

Hukum AdatdanHukum Agr


ari
a

Di
tunj
ukkanuntukmemenuhisal
ahsatutugasmat
akul
i
ah
“Tat
aHukum I
ndonesi
a”
DosenPengampu:Muksin,M.H

Di
susunol
ehKel
ompok10:
1.Seti
ajengPutri
aniV(12101193090)
2.Amel i
aPutriK (
12101193093)
3.ArsyadHaidarAli (
12101193095)

HUKUM EKONOMISYARI’AH“2C”
FAKULTASSYARI’
AHDANI LMUHUKUM
I
NSTI
TUTAGAMAI SLAM NEGERI(
IAIN)TULUNGAGUNG
KATAPENGANTAR

Assal
amual
aikum WrWb

Puj
isy
ukurkamipanj
atkankepadaAl
l
ahSWTat
asber
katr
ahmatkar
uni
any
a
kamibi
sa meny
elesai
kan makal
ah y
ang ber
judul“
HUKUM ADAT dan HUKUM
AGRARI
A” t
epatpada wakt
uny
a,t
ujuan pembuat
an makal
ah i
niguna unt
uk
memenuhit
ugasmat
akul
i
ahi
l
muhukum.
Denganmembuatt
ugasi
nikamiber
har
ap
bi
samendapatpenget
ahuany
angber
manf
aatbagi
duni
adanakhi
ratkami
.

Dal
am meny
elesai
kanmakal
ahkamit
im penul
i
stel
ahbany
akmendapatbant
uan
danmasukandar
iber
bagaipi
hak.Ol
ehkar
enai
tudal
am kesempat
ani
nit
im penul
i
s
i
ngi
nmeny
ampai
kant
eri
makasi
hkepada:

1.BapakMaf
tuki
n,M.
AG.sel
akuRekt
orI
AINTULUNGGUNG

2.I
bu Dr
.Zul
fat
un Ni
kmah,S.
H,M.
H.sel
aku ket
ua j
urusan Hukum Ekonomi
Sy
ari
ah

3.Dr
.H.AhmadMuht
adi
Anshor
,M.
Agsel
akuDekanFasi
h

4.BapakMuksi
nS.
Hsel
akudosenmat
akul
i
ahTat
aHukum I
ndonesi
a

5.Teman-
temany
ant
elahmember
ikandukunganser
tamot
ivasi

y
angt
elahmember
ikant
ugasmengenaimakal
ahi
nisehi
nggapenget
ahuan
kami
mengenai
temamakal
ahi
nisemaki
nber
tambah.

Kamimeny
adar
ibahwapeny
usunanmakal
ahi
nimasi
hjauhdar
ikesempur
naan.
Ol
ehkar
enai
tukamisangatmenghar
apkanadany
akr
it
ikdansar
any
angber
sif
at
posi
ti
f,gunapenul
i
sanmakal
ahy
angl
ebi
hbai
klagi
dimasay
angakandat
ang.

Har
apankamisemogapenul
i
sanmakal
ahy
angseder
hanai
nibi
samember
ikan
manf
aatkepadaki
tasemua.

Wassal
amual
aikum Wr
.Wb
Tul
ungagung,
11Mei
2020

Peny
usun

BABI

PENDAHULUAN

1.1LatarBelakang
Hukum AdatdanHukum Agr ar
iamerupakansalahsatumat eriyangadapada
matakul i
ahPengantarHukum Indonesi
a.Dalam makalahinikit
amencobaunt uk
membahast entangmat
erit
ersebutmulaidar
ipengert
ianHukum AdatdanHukum
Agrar
iahinggahubunganant
arakeduahukum ter
sebutdenganringkasnamunjel
as.
Hukum mer upakansal ahsat uaspekpent i
ngy angharusadadidal am kehidupan
bermasy arakat.Hukum t imbulkar naadany akel ompokmasy arakat.Hukum adal ah
semuaper aturanbaiktertulismaupunt idaktertul
isyangdisepakat iolehmasy arakat
dan negar a unt uk mengat urt ingkah laku guna mencapaiket erti
ban kehi dupan
bermasy arakatdanber negar adanmempuny aisanksibagipel anggar nya.Hukum
dibagimenj adibeber apa bi dang guna memper mudah peny elesai an masal ah-
masal ahhukum y angada.DiI ndonesia,hukum di bagidalam bany akbi dangsesuai
dengan keadaan dan kebut uhan I ndonesia.Ter masukHukum Adatdan Hukum
Agraria.Keduahukum t ersebutadadiI ndonesiakarenasebelum I ndonesi amer deka
keduahukum t ersebutsudah adapadamasapenj ajahan terutamapadamasa
penjajahanBel anda.Initerjadikar enaI ndonesiamenganutsi stem hukum campur an
salah satuny a sist
em hukum Er opa Kontinentalyang berartiset elah I ndonesia
mer deka,I ndonesia masi h menggunakan hukum- hukum Bel anda t et
apisudah
dinasional
isasikandandi sesuai kandengankeadaanI ndonesiaset elahmer deka.

1.
1RumusanMasalah
Ber
dasar
kan l
atarbel
akang masal
ah di
atas,kamimer
umuskan masal
ah
sebagai
ber
ikut:

1.Apay
angdi
maksuddenganHukum Adat
?

2.Sej
arahdanper
kembanganHukum Adat
?

3.Bagai
manabent
ukmasy
arakatHukum Adat
?

4.Apay
angdi
maksudhukum Agr
ari
a?

5.Sej
arahdanper
kembanganHukum Agr
ari
a?
6.Apasaj
aket
ent
uan-
ket
ent
uanpokokkebi
j
akandal
am UUPA?

7.Adakahhubunganant
araHukum AdatdanHukum Agr
ari
a?

BAB2

PEMBAHASAN

2.
1Penger
ti
anHukum Adat
Ist
il
ah Adatber asaldaribahasa ar ab “
Adah”y ang berar
tikebi
asaan,yang
di
maksudkebiasaandi si
niadal
ahragam perbuatanyangdi
lakukansecar
aberul
ang-
ul
angy angdilakukanolehmasy arakat.Sedangkandalam KamusBesarBahasa
I
ndonesiakat
a“ Adat”mempunyaibatasansebagaiberi
kut
:
a.Adatsebagaiat
uran(
per
buat
andansebagai
nya)y
ang l
azi
m di
tur
utat
au
di
l
akukansej
akdahul
ukal
a.

b.Adatsebagaikebi
asaan:car
a(kel
akuandansebagai
nya)y
angsudahmenj
adi
kebi
asaan.

c.Adatsebagai
cukai
menur
utper
atur
any
angber
laku(
dipel
abuhaan)

d.Adatsebagaiwuj
udgagasankebuday
aany
angt
erdi
riat
asni
l
ainni
l
aibuday
a,
nor
ma,
hukum,
danat
uran-
atur
any
angsat
udenganI
ainny
aber
kai
tanmenj
adi
suat
usi
stem.

Sel
aini
tu,
adatj
ugadi
art
ikansebagai
pencer
minankepr
ibadi
ansuat
ubangsadan
mer
upakanpenj
elmaandar
ipadaj
i
wabangsay
angber
sangkut
andar
iabadkeabad.
Ol
ehkar
enai
tu,makat
iapbangsadiduni
ainimempuny
aiadatkebi
asaansendi
ri
-
sendi
riy
angsat
udengany
angl
ainny
ati
daksama.Just
ruol
ehkar
enaket
idaksaman
i
nil
ah ki
ta dapatmengat
akan bahwa,adatadal
ah unsury
ang t
erpent
ing y
ang
member
ikani
dent
it
asbangsay
angber
sangkut
an.Mi
sal
nya“
adatJawa”
,maknany
a
y
ait
u si
stem kebi
asaan y
ang ber
laku dikal
angan masy
arakatJawa.Begi
tupun
dengan peny
ebut
an “
adatBat
ak”
,“adatBal
i
”.Samahal
nyadengan adat
,ist
il
ah
hukum j
ugaber
asaldar
ibahasaar
ab“
Huk’
m”(
ahkam)y
angar
ti
nyaper
int
ahat
au
sur
uhan.

Sedangkani
sti
l
ah“
Hukum Adat
”sendi
ridi
kemukakanper
tamakal
iol
ehSnouck
Hur
gronj
eyang mer
upakan t
erj
emahan dar
ibahasa Bel
anda “
AdatRecht
”dan
di
gunakanper
tamakal
idal
am bukuny
ayangber
judul“
DeAt
jeher
s”(
OrangAceh)
padat
ahun1893.I
sti
l
ah“
AdatRecht
”di
pakaij
ugaol
ehVanVol
l
enhov
en(
seor
ang
ant
ropol
ogBel
anda)y
angdi
tuangkandal
am beber
apabukuy
angsal
ahsat
uny
a
ber
judul“
HetAdat
-Rechtv
anNeder
landschI
ndi
e(Hukum AdatHi
ndi
a–Bel
anda)
.Ia
mel
akukanpengumpul
andat
a,menganal
i
sisdanmeny
usun si
stemat
ikat
ent
ang
1
hukum adat
,sehi
nggahukum adatdapatdi
pel
ajar
isebagai
il
muy
angber
dir
isendi
ri
.
Kar
naj
asany
ater
sebut
,makaVanVol
l
enhov
endi
j
uluki
sebagai
BapakHukum Adat
.

Mengenaipenger
ti
an hukum adat
,bany
ak sar
jana-
sar
jana y
ang memi
l
iki
pandangansendi
ri
-sendi
rit
ent
anghukum adat
,sehi
nggaser
ingkal
imeni
mbul
kan
kesal
ahpahaman.

1.VanVol
l
enhov
en

I
aber
pendapatbahwa,hukum adatadal
ahat
uranper
il
akuy
angber
laku
bagior
ang-
orangpr
ibumidanor
ang-
orangt
imurasi
ng,y
angdisat
upi
hak
mempuny
aisanksi(
sehi
ngga di
sebuthukum) dan dil
ain pi
hak t
idak
di
kodi
fi
kasi
(sehi
nggadi
kat
akanadat
).

2.TerHaar

Menur
utny
a,Hukum adatadal
ahkesel
uruhanat
urany
angmenj
elmadar
i
keput
usan-
keput
usan par
afungsi
onar
is hukum (
dal
am ar
til
uas) y
ang
mempuny bawaan(
aikewi macht
,aut
hor
it
y)ser
tamempuny
aipengar
uhdan
y
angdal
am pel
aksanaanny
aber
lakusecar
aser
tamer
ta(
spont
an)dandi
taat
i
dengansepenuhhat
i.

3.Supomo
Dal
am buku kar
angan bel
i
au y
ang ber
judul“
Beber
apa cat
atan mengenai
kedudukanhukum adat
”member
ikanpenger
ti
anhukum adaty
ait
usebagai
hukum y
angt
idakt
ert
uli
sdi
dal
am per
atur
an-
per
atur
anl
egi
slat
if(
unst
atut
ory
l
aw)mel
i
put
iper
atur
an-
per
atur
anhi
dupy
angmeski
punt
idakdi
tet
apkanol
eh
2
y
angber
waj
i
b.

4.Dr
.Sukant
o

1
Susi
l
oWar
dani
danSuy .bukuaj
adi ar“
Pengant
arHukum I
ndonesi
a”(
Pur
woker
to:
2001)58.
2
I
bid,
60.
Dal
am bukuny
a“Meni
njauHukum AdatI
ndonesi
a”,hukum adatsebagai
kompl
eks adat
-adatkebany
akan t
idak di
ki
tabkan,t
idak dikodi
fi
kasidan
ber
sif
atkepaksaan,
mempuny
aisanksi
,j
adi
mempuny
ai bathukum.3
aki

Dar
ibeber
apa pandangan t
ersebutdapatdi
simpul
kan bahwa penger
ti
an
hukum adatadal
ahat
urant
ingkahl
akumasy
arakaty
angdi
tet
apkanol
ehpemuka
adatsej
akj
aman nenekmoy
ang ber
laku bagimasy
arakatadati
tu sendi
ridan
t
erdapatsanksi
bagi
pel
anggar
nya.

Dar
ipenger
ti
andi
atas,
hukum adatmempuny
aiduaunsur
,yai
tu:
1.Unsurkeny
ataan,
bahwaadati
tudal
am keadaany
angsamasel
aludi
i
ndahkan
ol
ehr
aky
at.

2.Unsurpsi
kol
ogi
s,bahwat
erdapatadany
akey
aki
nanpadar
aky
at,bahwaadat
di
maksudmempuny
aikekuat
anhukum.

Unsuri
nil
ah y
ang meni
mbul
kan adany
a kewaj
i opi
ban hukum ( nioy
uri
s
necessi
tat
is)
.Hukum adatj
ugamemi
l
iki
bidang-bi
dangy
angmel
i
put
i:

a.Hukum Negar
a

b.Hukum Tat
aUsahaNegar
a

c.Hukum Pi
dana

d.Hukum Per
dat
a

e.Hukum Ant
arBangsaAdat

Dar
isemuamacam hukum di
atas,
hany
ahukum per
dat
aadatmat
eri
l
-lahy
ang
t
idakt
erdesakol
ehzamanpenj
ajahan.Sehi
nggahi
nggasaati
nihukum adatmasi
h
ber
lakudenganmengal
ami
pengar
uhpengar
uhy
angt
idaksedi
ki
t.

Hukum adatnampakdal
am t
igawuj
udy
ait
u:

a.Hukum y
ang t
idakt
ert
uli
s(‘

jusnon scr
ipt
um’

)mer
upakan bagi
an y
ang
t
erbesar
.

b.Hukum y
angt
ert
uli
s(‘

jusscr
ipt
um’

)hany
asebagi
ankeci
lsaj
a,mi
sal
nya
per
atur
an-
per
atur
an per
undang-
undangan y
ang di
kel
uar
kan ol
eh r
aja-
raj
a

3
I
bid.
at
ausul
tan-
sul
tandahul
useper
tipr
anat
a-pr
anat
adiJawa,pesuar
a-pesuar
a
at
aut
it
issuar
a-t
it
issuar
adi
Bal
idansar
akar
ta-
sar
akar
tadi
Aceh.

c.Ur
aian-
urai
an hukum secar
ater
tul
i
s :Lazi
mny
a ur
aian-
urai
an i
niadal
ah
mer
upakan suat
u hasi
lpenel
i
tian y
ang di
bukukan,seper
tibuku hasi
l
penel
i
tianPr
of.Supomoy
angdi
ber
ijudul
‘’
Hukum Per
dat
aAdatJawaBar
at’

.

2.
2Sej
arahdanPer
kembanganHukum Adat
Sej
arahdanper
kembanganhukum adatdi
mul
aisej
aksebel
um zamanker
ajaan-
ker
ajaan besar y
ang per
nah j
aya di I
ndonesi
a. Beber
apa sumber kuno
menggambar
kanbahwaadasuat
umasay
aiumasaPr
t otoMal
aio(
Mel
ayuTua)dan
4
Deut
oroMal
aio(
Mel
ayuMuda)
. Padamasa Mel
ayuTuamasy
arakat
nyaper
cay
a
bahwasemuay
angt
erj
adiber
sumberpadar
asamagi
,danani
misme.Keper
cay
aan
ani
mismey
angber
sif
at“
fet
isi
sme”
,yangmenganggapbahwasegal
ayangadadi
al
am semest
aini
ser
baber
ji
wabahkankekuat
anj
i
wany
amel
ebi
hikekuat
anmanusi
a
nor
mal
.Dany
angber
sif
at“
spi
ri
ti
sme”
,yangmenganggapbahwar
oh-
rohl
eluhuri
tu
sel
aluadadanmeny
ert
aidisekel
i
li
ngal
am semest
asehi
nggadengandemi
ki
an
har
uski
tal
akukanpemuj
aanat
aupenghor
mat
ansecar
asamar
-samar
,masi
hdapat
ki
taamat
imunculpadaber
bagaiacar
ari
tualber
bagaisukubangsay
angadadi
I
ndonesi
a.

Set
elahj
amanMel
ayuTua,
lal
umuncull
agiper
kembanganadatbar
upadamasa
ker
ajaan-
ker
ajaanbesary
angmunculdanber
jay
adiI
ndonesi
a.Dimasai
nidi
kenal
dengansebut
anhukum Ker
ajaan.Cont
ohny
aKer
ajaanSr
iwi
j
aya,y
angpengar
uhny
a
sangatbesarbagiI
ndonesi
akar
naber
kembangny
aaj
aranHi
ndudanBudha.Hukum
ker
ajaan t
erus ber
ubah-
ubah mengi
kut
i per
kembangan ker
ajaan y
ang ada.
Per
kembanganhukum adatsendi
rimunculmendomi
nasiker
ajaansaatt
ersebar
nya
pengar
uhI
slam diJaway
angdi
domi
nasiol
ehker
ajaanMat
aram di
bawahSul
tan
Agung.Sampaipadamasukny
apenj
ajahkeI
ndonesi
ayangmemi
i
li
kipengar
uhbagi
t
atananpol
i
tikper
undang-
undangany
angmenat
ast
rukt
urper
atur
andal
am bent
uk
t
ert
uli
s.Namun,pada masa penj
ajahan i
nihukum adat bar
utampak pada
pemer
int
ahan Bel
anda t
ahun 1848 ket
ika di
mul
ainy
a pengodi
fi
kasi
an sej
uml
ah
per
atur
anhukum.

4
IGedeA.
B.Wi
r a.Hukum AdatI
anat ndonesi
a Per
kembangandar
iMasa keMasa(
Bandung:Ci
tr
aAdi
tya

Bakt
i,
2005)24.
Sampaiakhi
rny
apadamasaset
elahkemer
dekaanI
ndonesi
atahun1945,dal
am
Undang-
UndangDasar1945t
idakdi
rumuskanpasalt
ent
anghukum adat
,tet
apibar
u
munculpadaper
ubahanat
auamandemenkeduaUndang-
UndangDasar1945Pasal
18Bay
at(
2)y
angber
buny
i“Negar
amengakuidanmenghor
mat
ikesat
uan-
kesat
uan
masy
arakathukum adatser
tahak-
hakt
radi
sional
nyasepanj
angmasi
hhi
dupdan
sesuaidenganper
kembanganmasy
arakatdanpr
insi
pNegar
aKesat
uanRepubl
i
k
I
ndonesi
a,y
angdi
aturdal
am undang-
undang.
”.Dar
iper
kembangan-
per
kembangan
t
ersebuthi
ngga sekar
ang hukum adatsudah masukkedal
am ber
bagaimacam
per
undang-
undangan.

2.
3Bent
ukMasyarakatHukum Adat
Masyar
akatdalam i
sti
l
ahbahasaInggr
i ahsoci
sadal etyy
angber
asaldar
ikat
a
Lat
insosi
usy
angber
art
ikawan.Sedangkandar absy
ibahasaAr arakay
angber
art
i
i
kutser
tadanber
par
ti
si
pasi
.Masy
arakatmasi
hmenempat
kanadati
sti
adatsebagai
5
kel
embagaany
angsangatt
erhor
matdal
am peny
elesai
kankonf
li
kant
arwar
ga.
Dal
am masy
arakathukum adat
,ter
dapatst
rukt
urmasy
arakaty
angmenent
ukan
si
stem hukum y
angber
lakudimasy
arakatt
ersebut
.St
rukt
urmasy
arakatadal
ah
kumpul
anmasy
arakaty
angt
erat
ur,menet
apdisuat
udaer
aht
ert
ent
umempuny
ai
penguasa-
penguasa dan mempuny
aikekay
aan.St
rukt
ur masy
arakat ber
sif
at
Geneal
ogi
s(ket
urunan)y
ait
ukumpul
anmasy
arakati
tuadakar
naanggot
any
asat
u
sama l
ain ber
asaldar
iket
urunan y
ang sama dan Ter
it
ori
al(
kedaer
ahan)y
ait
u
kumpul
an masy
arakat sebab par
a anggot
any
a ber
sama-
sama t
inggaldal
am
l
i
ngkungandaer
ahy
angsamadant
ert
ent
u.

St
rukt
urmasy
arakaty
ang ber
sif
atGeneal
ogi
s ada t
iga macam per
tal
i
an
ket
urunan(
keker
abat
an)
,yai
tu:

1.Per
tal
i
anket
urunanmenur
utgar
isl
aki
-l
aki
(Pat
ri
li
niaal
)

Par
aanggot
any
asat
usamal
aindi
sebutker
abat
,kar
enaber
asaldar
isat
u
ket
urunan y
ang sama dal
am gar
is ket
urunan bapak,bapakny
alagidan
set
erusny
asampaidenganbapakny
ayangper
tama.Cont
ohny
ahukum adat
or
angBat
ak,
Bal
idanAmbon.

5
Sutr
isnoPur
wohadiMul
yono.”
Bentuk-
BentukPener
apanNor maHukum AdatDalam Kehi
dupanMasyarakat
JawaTengah.”Vol
ume20,No.2.ht
tp:/
/jour
nal
.umy.
ac.
id/
index.
php/
jmh/ar
ti
cle/
download/266/
229.Desember
2013,hl
m 3.
2.Per
tal
i
anket
urunanmenur
utgar
isper
empuan(
Mat
ri
li
neal
)

Par
aanggot
any
asat
usamal
aindi
sebutker
abat
,kar
enaber
asaldar
isat
u
ket
urunany
angsamadal
am gar
isket
urunani
bu,i
buny
alagidanset
erusny
a
sampaidengan i
buny
ayang per
tama.
cont
oh t
erdapatpada masy
arakat
Mi
nangkabau,
Ker
inci
,Semendo.

3.Per
tal
i
anket
urunanmenur
utgar
isi
budanbapak,
ber
cor
akkembar(
par
ent
eel
,
bi
l
ater
al,
ouder
recht
tel
i
jk)

Par
aanggot
any
asat
usamal
aindi
sebutker
abat
,kar
enaber
asaldar
i
per
hit
ungangar
isket
urunankepadabapakdankepadai
bu.

Sedangkanst
rukt
urmasy
arakaty
ang ber
sif
atTer
ri
tor
ialdi
bagimenj
adi3
j
eni
s,y
ait
u:

1.Masy
arakatHukum Desa(
per
kampungan)

Sekumpul
anor
angy
anghi
dupber
samaber
asaskanpandanganhi
dup,
car
ahi
dupdansi
stem keper
cay
aany
angsamay
angmenet
appadasuat
u
t
empatkedi
amanber
sama.

2.Masy
arakatHukum Wi
l
ayah(
per
sekut
uandaer
ah)

Kesat
uansosi
aly
angt
err
it
ori
aly
angmel
i
ndungibeber
apamasy
arakat
hukum desay
angmasi
ng-
masi
ngt
etapmer
upakankesat
uan-
kesat
uany
ang
ber
dir
iter
sendi
ri
.

3.Masy
arakatHukum Ser
ikatDesa(
ser
ikatper
kampungan)

Ter
dapathubungan ker
jasama ant
ar beber
apa per
kampungan y
ang
ber
dekat
an demikepent
ingan ber
sama masy
arakathukum desa y
ang
t
ergabungdal
am masy
arakathukum ser
ikatdesai
tu.

2.
4Penger
ti
anHukum Agr
ari
a
Agr
ari
aber
asaldar aakker(
ikat bahasabel .Agr
anda) os(
yunani
)ber
art
itanah
per
t an,agger(
ani lat
in)t
anahat
ausebi anah,agr
dang t ari
us(
lat
in)per
ladangan,
per
sawahan,per
t an,agr
ani ari
an (
inggr
is)t
anahunt
ukper
tani
an.Dal
am uuno.5
t
ahun1960t
ent
angper
atur
andasarpokok-
pokokagr
ari
a,di
undangkant
anggal24
sept
ember1960.Di
kenaldenganUndang-
Undang PokokAgr
ari
a(UUPA)
.Ruang
l
i
ngkup UUPA mel
i
put
i bumi
,ai
r,r
uang angkasa dan kekay
aan al
am y
ang
t
erkandungdi
dal
amny
a:

a.Bumi

Pasal1ay
at4UUPA adal
ahper
mukaanbumi
,ter
masukpul
atubuh
bumidi
bawahny
aser
tay
angber
adadibawahai
r.Per
mukaanbumi(pasal4
ay
at1UUPA)adal
aht
anah.

b.Ai
r

Pasal1ay
at5UUPAadal
ahai
ryangber
adadiper
air
anpedal
aman
maupunai
ryangber
adadil
autwi
l
ayahi
ndonesi
a.Pasal1angka3UUno.11
t
ahun1974t
ent
angper
air
an,di
sebut
kanbahwapenger
ti
anai
rmel
i
put
iai
r
y
angt
erdapatdidal
am danat
auber
asaldar
isumber
-sumberai
r,bai
kyang
t
erdapatdiat
asmaupundibawahper
mukaant
anah,
tet
apit
idakmel
i
put
iai
r
y
angt
erdapatdi
laut
.

c.Ruangangkasa

Pasal1ay
at6UUPAr
uangdiat
asbumiwi
l
ayahi
ndonesi
adanr
uangdi
at
asai
rwi
l
ayahI
ndonesi
a.Pasal48UUPA,r
uangdiat
asbumidanai
ryang
mengandungt
enagadanunsur
–unsury
angdapatdi
gunakanunt
ukusaha-
usaha memel
i
har
a dan memper
kembangkan kesubur
an bumi
,ai
r,ser
ta
kekay
aan al
am y
ang t
erkandung di
dal
amny
a dan hal
-hal l
ain y
ang
ber
sangkut
andengani
tu.

d.Kekay
aanal
am y
angt
ergant
ungdi
dal
amny
a

Kekay
aanal
am y
angt
ergant
ungdidal
am bumidi
sebutbahan,y
ait
u
unsur
-unsurki
mia,mi
ner
al-
miner
al,bi
j
ih-
bij
i
h,dansegal
amacam bat
uan,
t
ermasukbat
uanmul
i
ayangmer
upakanendapan-
endapanal
am (
UUno.
11
t
ahun1967t
ent
angKet
ent
uan-
Ket
ent
uanPokokPer
tambangan.
)

Sedangkan, penger
ti
an hukum agr
ari
a adal
ah menur
ut Soedi
kno
Mer
tokusumo,kesel
uruhankai
dah-
kai
dahhukum,bai
kyangt
ert
uli
smaupuny
ang
t
idakt
ert
uli
syangmengat
uragr
ari
a.BoediHar
sonomeny
atakanhukum agr
ari
a
bukanhany
amer
upakansat
uper
angkatbi
danghukum.Hukum agr
ari
amer
upakan
sat
u kel
ompokber
bagaibi
dang hukum,y
ang masi
ng-
masi
ng mengat
urhak-
hak
penguasaanat
assumber
-sumberday
aal
am t
ert
ent
uyang t
ermasukpenger
ti
an
agr
ari
a.

2.
5SejarahdanPerkembanganHukum Agr
ari
a
Sebelum I
ndonesi
amerdeka,
sebagi
anbesarhukum Agr
ari
adi
buatol
ehpenj
ajah
t
erut
amapadamasapenj
ajahanbel
anday
angber
tuj
uanunt
ukkepent
ingandan
keunt
ungan mer
eka hukum i
nidi
sebutHukum Agr
ari
a kol
oni
al.Hukum Agr
ari
a
Kol
oni
aldi
awal
idengandi
bent
ukny
aper
kumpul
andagang y
angdi
sebutdengan
VOC (
Ver
eni
gde OostI
ndi
sche Compagi
e)(
1602)ber
tuj
uan unt
uk mencegah
per
sai
nganant
arpedagangpedagangBel
anda,mendapatmonopol
idiAsi
aSel
atan
(
ber
sai
ngdenganor
angor
angPor
tugi
s,Spany
oldl
l
.)membel
imur
ahdanmenj
ual
mahalr
empah-
rempahsehi
nggamemper
olehkeunt
ungany
angsebesarbesar
nya.
Adapunci
ri
-ci
rikebi
j
akanHukum Agr
ari
aKol
oni
al.Di
muatdal
am konsi
der
anbab

meni
mbang”hur
ufb,
cdandUUPAdanpenj
elasanUmum angka1UUPAy
ait
u:

a.Hukum Agr
ari
asebagi
ant
ersusunber
dasar
kant
ujuandansendi
-sendidar
i
pemer
int
ahan j
ajahan dan sebagi
an l
ainny
a di
pengar
uhiol
ehny
a,hi
ngga
ber
tent
angan dengan kepent
ingan r
aky
at dan negar
a di dal
am
mel
aksanakanpembangunansemest
a.

b.Hukum Agr
ari
amempuny
aisi
fatdual
i
sme,denganber
lakuny
aper
atur
an-
per
atur
andar
ihukum adat
,di
sampi
ngper
atur
andar
idany
angdi
dasar
kan
at
ashukum bar
at.

c.Bagir
aky
atI
ndonesi
aasl
i
,Hukum Agr
ari
aKol
oni
alt
idakmenj
ami
nkepast
ian
hukum.

Set
elahI
ndonesi
amer
dekasehar
usny
asegal
ahukum kol
oni
alt
ermasukhukum
agr
ari
adi
rombakat
audi
gant
idenganhukum nasi
onal,namun,dal
am membent
uk
hukum agr
ari
a nasi
onalt
idak mungki
n di
l
aksanakan sekal
i
gus kar
ena har
us
ber
tahap.Unt
uk mengi
sikekosongan hukum,maka hukum agr
ari
ayang l
ama
di
nasi
onal
i
sasi
kansebagaihukum nasi
onal
.Ol
ehkar
enai
tu,hukum agr
ari
ayang
l
amamasi
htet
ap ber
laku,meski
punadabany
akhaly
ang t
idaksesuaidengan
keadaandankeper
luanI
ndonesi
aset
elahmer
deka.Sehi
nggadal
am pel
aksanaanny
a
di
per
lukan peny
esuai
an dengan per
ubahan dan penambahan pada ket
ent
uan
ber
dasar
kanat
askebi
j
aksanaany
angbar
udandengant
afsi
ryangbar
upul
ayang
sesuaidengan Pancasi
l
a.Usaha y
ang di
l
akukan pemer
int
ah I
ndonesi
a unt
uk
meny
esuai
kan Hukum Agr
ari
a Kol
oni
aldengan keadaan dan kebut
uhan set
elah
pr
okl
amasi
adal
ah:

a.Menggunakankebi
j
aksanaandant
afsi
rbar
u

Mi
salmengenaihubunganDomei
nVer
klar
ingdenganhakr
aky
atat
as
t
anahny
a,negar
ati
dak l
agisebagaipemi
l
ik(
eigenaar
)tet
apisebagai
or
gani
sasi
kekuasaandar
ibangsaI
ndonesi
a

b.Penghapusanhak-
hakkonv
ersi

Ber
lakuny
a hak konv
ersiy
ang ber
laku didaer
ah Sur
akar
ta dan
Yogy
akar
ta,sangatmer
ugi
kan r
aky
at,pasal
nya,semua t
anah didaer
ah
t
ersebut di
anggap mi
l
ik r
aja. Raky
at sekedar memakai
nya. Mer
eka
di
waj
i
bkanmeny
erahkansebagi
andar
itanahi
tukepadar
aja,j
i
kat
anahi
tu
t
anahper
tani
anat
aumel
akukanker
japaksa.
6
c.Penghapusant
anahPar
ti
kel
i
r

Adal
aht
anahei
gendom y
angmemi
l
ikisi
fatdancor
aki
sti
mewa.Yang
membedakandengant
anahei
gendom l
ainny
aadal
ahadany
ahak-
hakpada
pemi
l
ikny
ayang ber
sif
atkenegar
aan(
landheer
li
jker
echt
en)
/hakper
tuanan.
Mi
sal
:

a.Hak unt
uk mengangkat / mengesahkan pemi
l
ikan ser
ta
member
hent
ikankepal
a-kepal
akampung/
desa.

b.Hakunt
ukmenunt
utker
japaksa/r
odi/memungutuangpenggant
i
ker
japaksadar
ipenduduk

c.Hakunt
ukmengadakanpungut
anbai
kyangber
upauangmaupunhasi
l
per
tani
andar
ipenduduk

d.Hakunt
ukmendi
ri
kanpasar
-pasar

e.Hakunt
ukmemungutbi
ayapemakai
anj
alandanpeny
eber
angan.

6
Tanahpart
ikeli
radalaht
anahy angdimil
i
kiorang-
orangswast
aBelandadanor
ang-
orangpr
ibumi
yang
mendapathadiahtanahkarenadianggapber
jasakepadaBel
anda.
Adapun f
akt
or-
fakt
ory
ang per
lu di
per
hat
ikan dal
am meny
usun kebi
j
akan
pembangunanHukum Agr
ari
aNasi
onal
,yai
tu:

a.Fakt
orf
ormal

Keadaan hukum agr


ari
a di I
ndonesi
a sebel
um ber
lakuny
a UUPA
mer
upakan keadaan per
ali
han,di
mana per
atur
an y
ang sekar
ang ber
laku
ber
dasar
kanper
atur
any
angl
amay
angmeni
mbul
kanmasal
aht
ent
angmasa
ber
lakuny
a.Ber
dasar
kan per
ti
mbangan f
ormalmaka y
ang har
usdi
ti
njau
adal
ah:

1.Apakah per
atur
an sement
arai
tu akan di
ter
uskan,kal
au di
ter
uskan
t
ent
uny
ahi
l
angsi
fatsement
arany
a.

2.At
aut
idakdandi
gant
idenganper
atur
any u7
angbar

b.Fakt
ormat
eri
al

Dar
isudut f
akt
or mat
eri
alny
a,Hukum Agr
ari
a Kol
oni
alber
sif
at
dual
i
smey
angmel
i
put
imenur
uthukum dansubj
ekny
a.Menur
uthukumny
a,
disat
upi
hakber
lakuHukum Agr
ari
aBar
aty
angdi
aturdal
am KUHPer
dat
a,
di
l
ainpi
hakber
lakuHukum Agr
ari
aAdaty
angdi
aturdal
am Hukum Adat
daer
ahmasi
ng-
masi
ng.
sedangkanmenur
utsubj
ekny
a,Hukum Agr
ari
aBar
at
hany
aber
lakubagior
ang-
orangdar
igol
onganEr
opadangol
onganTi
mur
Asi
ng.

c.Fakt
orI
dii
l

Dar
ifakt
ori
dii
lyai
tut
ujuannegar
a,t
ujuanHukum Agr
ari
aKol
oni
alt
idak
sesuaidengant
ujuanI
ndonesi
ayangt
ercant
um dal
am Al
eni
aIVPembukaan
UUD 1945,kar
ena Hukum Agr
ari
a Kol
oni
aldi
buatdengan t
ujuan unt
uk
kepent
ingan dan keunt
ungan Pemer
int
ah Hi
ndi
a-Bel
anda y
ang ada di
I
ndonesi
a.

d.Fakt
orHukum Agr
ari
aModer
n

Fakt
or-
fakt
or Hukum Agr
ari
a Moder
n t
erl
etak dal
am l
apangan-
l
apangansebagai
ber
ikut:

7
Not
onegor
o.Pol
i
tikHukum danPembangunanAgr
ari
adi
Indonesi
a.(
Jakar
ta:
BinaAksar
a,1984)
,2.
1.LapanganSosi
al

Masal
ahny
a adal
ah bagai
mana hubungan ant
ara pemi
l
ikt
anah
dengan bukan pemi
l
ikt
anah i
tu har
us di
aturunt
uk kepent
ingan
kesej
aht
eraanmasy
arakat
.

2.LapanganEkonomi

Masal
ahny
aadal
ahbagai
manapenggunaant
anahi
tuhar
usdi
atur
agardapatmember
ikanhasi
lpr
oduksiy
angopt
imalat
aumencapai
t
it
ikopt
imum.

3.LapanganEt
ika

Masal
ahny
aadal
ahbagai
manapenggunaant
anahi
tuhar
usdi
atur
agarmember
ikankesej
aht
eraankepadamasy
arakatdanbangsa,

4.LapanganFundament
al

Masal
ahny
aadal
ahapakahwar
ganegar
aIndonesi
abol
ehmempuny
ai
hak mi
l
ikat
ast
anaht
anpabat
asl
uasdanj
uml
ahny
adi
Indonesi
a.

Upay
aPemer
int
ahdal
am mengubahHukum Agr
ari
aKol
oni
almenj
adiHukum
Agr
ari
aNasi
onaly
angsesuaidenganPancasi
l
adanUUD1945di
mul
aisej
akt
ahun
1948denganmembent
ukkepani
ti
aanagr
ari
a,bar
upadat
anggal24Sept
ember1960
Pemer
int
ahI
ndonesi
aber
hasi
lmeny
usunHukum Agr
ari
aNasi
onaly
angdi
tuangkan
kedal
am Undang-
UndangNomor5Tahun1960t
ent
angPer
atur
anDasarPokok-
pokokAgr
ari
aat
audi
sebutdenganUndang-
UndangPokokAgr
ari
a(UUPA)
.Secar
a
gar
isbesar
,hukum agr
ari
aset
elahber
lakuny
aUUPAdi
bagi
menj
adi
2:

a.Hukum Agr
ari
aPer
dat
a(keper
dat
aan)

Kesel
uruhan dar
i ket
ent
uan hukum y
ang ber
sumber pada hak
per
seor
angan dan badan hukum y
ang memper
bol
ehkan,mewaj
i
bkan,
mel
arangdi
per
lakukanper
buat
anhukum y
angber
hubungandengant
anah
(
obj
ekny
a).

Cont
oh:j
ual
-bel
i
,tukar
-menukar
,hi
bah,hakat
ast
anahsebagaij
ami
nan
ut
ang(
hakt
anggungan)
,pewar
isan.
b.Hukum Agr
ari
aAdmi
nist
rasi

Kesel
uruhan dar
iket
ent
uan hukum y
ang member
iwewenang kepada
pej
abat dal
am menj
alankan pr
akt
ik hukum negar
a dan mengambi
l
t
indakandar
imasal
ah-
masal
ahagr
ari
ayangt
imbul
.

Cont
oh:
pendaf
tar
ant
anah,
pengadaant
anah,
pencabut
anhakat
ast
anah.

2.
6Ket
entuan-Ket
entuanPokokKebijakandal
am UUPA
Set
elah berl
akunya UUPA sebagaiHukum Agrar
ia Nasi
onal
,hukum agr
ari
a
sekar
angi
nit
idakl
agiber
sif
atdual
i
smemel
ainkanber
sif
atnasi
onalf
ormi
lyang
asas-
asas,
isi
dant
ujuandar
iHukum Agr
ari
aini
sesuai
dengankepent
ingannasi
onal
.
Adapun t
ujuan pokok dar
iHukum Agr
ari
a Nasi
onaly
ait
u unt
uk mewuj
udkan
kepast
ianhukum bagir
aky
atI
ndonesi
aat
ashak-
hakt
anah.Lebi
hri
ncil
agit
ert
uang
di
dal
am UUPA,
yai
tu:

1.Hak-
hakat
ast
anah

Dal
am UUPAi
nihak-
hakat
ast
anahdi
bagaimenj
adibeber
apamacam
y
angdi
tuangkandal
am beber
apapasal
yai
tuHakMi
l
iky
angt
ercant
um dal
am
Pasal20sampaiPasal27UUPA,HakGunausahay
angt
ercant
um dal
am
Pasal28sampaiPasal34UUPA,HakGunaBangunanber
dasar
kanpada
Pasal35 sampaiPasal40 UUPA,HakPakait
ercant
um dal
am Pasal41
sampaiPasal43UUPA,HakSewaunt
ukBangunant
ercant
um dal
am Pasal
44sampai
Pasal
45UUPA,
HakMemungutTanahdanMemungutHasi
lHut
an
t
ercant
um dal
am Pasal46 ay
at1,Hak Guna Ai
r,Pemel
i
har
aan dan
8
PenangkapanI
kant
ercant
um dal
am Pasal
47ay
at1.

2.Pendaf
tar
anTanah

Ket
ent
uanpokokt
ent
angpendaf
tar
ant
anahdi
aturdal
am Pasal
19.

3.Pencabut
anHakat
asTanah

Ket
ent
uanpokokpencabut
anhakat
ast
anahdi
aturdal
am Pasal
18.

4.HakTanggungan

8
H.Akh.Muni f
.Mei2013,
“Per
li
ndunganHukum Ter
hadapHak-
HakRakyatAt
asTanahDalam Pembangunan”
.
JurnalYust
it
ia.Vol
ume11,No.
1,fh.
unir
a.ac.
id/
wp-
cont
ent/
upl
oads/
2012/06/
JURNAL-VOL-11.
pdf,
10Nov ember
2017,hlm xi
ii
.
Ket
ent
uanpokokhakt
anggungandi
aturdal
am Pasal25unt
ukhakmi
l
ik,
Pasal
33unt
ukhakgunausahadanPasal
39unt
ukhakgunabangunan.

5.Landr
ef m9
or

Ket
ent
uanmengenai
Landr
efor
m di
aturdal
am Pasal
7,Pasal
10danPasal
17.

6.Per
wakaf
ant
anahhakmi
l
ik

Ket
ent
uanmengenaiper
wakaf
ant
anahhakmi
l
ikdi
aturdal
am Pasal49ay
at
3.

2.
7HubunganHukum AdatdanHukum Agr
ari
a
Hukum adatdi
j
adi
kan dasardan sumberdar
ipembent
ukan Hukum Agr
ari
a
Nasi
onal
.Pengambi
l
anhukum adatsebagaidasarmer
upakanpi
l
ihany
angpal
i
ng
t
epatkar
enahukum adatmer
upakanhukum y
angsudahdi
l
aksanakandandi
hay
ati
10
ol
ehsebagi
anbesarmasy
arakatI
ndonesi
a. Jadi
,hubunganHukum Adatdengan
Hukum Agr
ari
asangat
laher
at.Hukum Adaty
angdi
j
adi
kandasarHukum Agr
ari
a
y
ait
uhukum adaty
angt
idakber
tent
angandengankepent
ingannasi
onaldannegar
a,
t
idakber
tent
angandengansosi
ali
smeI
ndonesi
adant
idakber
tent
angandengan
11
ket
ent
uany
angadadal
am UUPA.

BABI
II
PENUTUP

1.Kesi
mpul
an

Bany
ak sar
jana y
ang mengar
ti
kan sendi
ri
-sendi
rihukum adat
,tet
apidapat

9
Landref
orm adal ahmengadakanperombakanmengenai pemi
li
kandanpenguasaanat astanahser
ta
hubungan-hubungany angbersangkut
andenganpengusahaanatastanah
10
YeyetSolihat.Hukum Agrari
aNasional.MajalahI
lmi
ahSolusiUnsi
ka.Vol.10No.22.
htt
ps:/
/www. unsi
ka.ac.
id/
sit
es/def
ault
/fi
l
es/upload/
Hukum%20Agrari
a%20Nasional
.Mei2012,

11
Soedi
knoMer
t Hukum danPol
okusumo, i
tikAgr
ari
a,(
Jakar
ta:
1988)4.
15-
4.19.
di
simpul
kan bahwa hukum adatadal
ah at
uran t
ingkah l
aku masy
arakaty
ang
di
tet
apkanol
ehpemukaadatsej
akj
amannenekmoy
angber
lakubagimasy
arakat
adati
tusendi
ridant
erdapatsanksi
bagi
pel
anggar
nya.

Sej
arahadany
aHukum Adatdi
mul
aidar
imasabel
um adany
aker
ajaanhi
ngga
adany
aker
ajaany
angdi
sebuthukum ker
ajaanhi
nggamasukny
aper
kembangan
aj
aranI
slam y
angmeny
ebabkandomi
nasihukum adatdiker
ajaan.Sampaipada
akhi
rny
aIndonesi
a mer
deka hukum adatdi
akuidan di
masukkan ke ber
bagai
per
undang-
undangan.

Bent
ukmasy
arakathukum adatdi
bagimenj
adiduaj
eni
syai
tuGeneal
ogi
sdan
Ter
ri
tor
ial
.Masy
arakatGeneal
ogi
s adal
ah kumpul
an masy
arakatkar
na adany
a
hubunganket
urunany
angsama,sedangkanmasy
arakatTer
it
ori
aly
ait
ukumpul
an
masy
arakaty
angt
inggal
didaer
ahy
angsamadant
ert
ent
u.

Penger
ti
anhukum Agr
ari
aadal
ahhukum y
angmengat
urt
ent
angbumi
,ai
rdan
r
uangangkasadal
am bat
asan-
bat
asant
ert
ent
udankekay
aanal
am y
angt
erkandung
di
dal
amny
a.

Sej
arahhukum Agr
ari
adi
mul
aipadamasapenj
ajahanbel
anda(Hukum Agr
ari
a
Kol
oni
al)y
ang di
awal
idengan di
bent
ukny
a per
kumpul
an dagang y
ang di
sebut
dengan VOC.Hi
nggadi
bent
ukl
ahUndang-
UndangPokokAgr
ari
asebagaiHukum
Agr
ari
aNasi
onal
penggant
iHukum Agr
ari
aKol
oni
al.

Ket
ent
uan-
ket
ent
uanpokokdal
am UUPAi
siny
amengenaiHak-
hakat
ast
anah,
Pendaf
tar
anTanah,Pencabut
anHakat
asTanah,HakTanggungan,Landr
efor
m,
Per
wakaf
ant
anahhakmi
l
ik.

HubunganHukum AdatdanHukum Agr


ari
asangater
atkar
enaHukum Adat
di
j
adi
kandasarat
ausumberdanj
ugasebagai
pel
engkapunt
ukhukum Agr
ari
a.
.

DAFTARPUSTAKA
Har .2003.Hukum Agr
sono,Boedi ari
aIndonesi
aSej
arahPembent
ukanUndang-
UndangPokokAgr
ari
a,I
siDanPel
aksanaanny
a,Jakar
ta:
Djambat
an

Koeswoy
o,I
mam,Muchsi
ndanSoi
mim.2007.Hukum Agr
ari
aIndonesi
aDal
am
Per
spekt
ifSej
arah,
Bandung:
Ref
ikaAdi
tama.

Not o.Pol
onegor i
tikHukum danPembangunanAgr
ari
adiI
ndonesi
a.(
Jakar
ta:
Bina
Aksar
a,1984)

Mul
yono,Sut
ri
snoPur .Desember2013.Bent
wohadi uk-
Bent
ukPener
apanNor
ma
HukumAdatDal
am Kehi
dupan Masy
arakatJawa Tengah.Vol
ume 20,No.
2.
ht
tp:
//j
our
nal
.umy
.ac.
id/
index.
php/
jmh/
art
icl
e/downl
oad/
266/
229. 9 Nov
ember
2017.

Muni
f,
H.Akh.Mei2013,
“Per
li
ndunganHukum Ter
hadapHak-
HakRaky
atAt
asTanah
Dal
am Pembangunan”
.Jur
nalYust
it
ia.Vol 1,f
ume 11,No. h.uni
ra.ac.
id/
wp-
cont
ent
/upl
oads/
2012/
06/
JURNAL-
VOL-
11.
pdf
,10Nov
ember2017.

Sant
oso,
Urp.2012.Hukum Agr
i ari
a.Jakar
ta:
PrenadaMedi
a.

Sol
i
hat
,Yey
et 2012,
.Mei Hukum Agr
ari
aNasi
onal
.Maj
alahI
lmi
ahSol
usi
Unsi
ka.Vol
.
10No.22.ht
tps:
//www.
unsi
ka.
ac.
id/
sit
es/
def
aul
t/
fil
es/
upl
oad/
Hukum%20Agr
ari
a%20Nasi
onal
,
10Nov
ember2017.

Undang-
undangNomor5Tahun1960t
ent
angPer
atur
anDasarPokok-
pokokAgr
ari
a

War
dani
,Susi
l
o dan Suy .2001. buku aj
adi ar “
Pengant
ar Hukum I
ndonesi
a”
.
Pur
woker
to.

Wi
ranat
a, B.2005.Hukum AdatI
IGedeA. ndonesi
a Per
kembangandar
iMasa ke
Masa.Bandung:Ci
tr
aAdi
tyaBakt
i.