Anda di halaman 1dari 10

UHAS1172 DINAMIKA MALAYSIA

TUGASAN 1

KAJIAN KE ATAS DATO' PROF. DR. ADEEBA


BINTI KAMARULZAMAN

__________________________________________________________

NAMA NO MATRIK
NATALIE NGUI JIA YI A16KT0275
PEH PEY ZHEN A16KT0357
SIN WEN TIAN A16KT0387
TAN LI WEN A16KT0415
YAP YIK WAN A16KT0463
YEW SHI QIN A16KT0466

SEKYEN : 10

NAMA PENSYARAH : PM DR. HJ. HASHIM FAUZY YAACOB

1.0 PENGENALAN
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, dinamik membawa maksud bertenaga

dan berkekuatan serta mampu membuat penyesuaian dan menerbitkan pembaharuan

dan kemajuan. Masyarakat pula bermaksud kumpulan individu yang tinggal di

sesebuah kawasan dengan mengamalkan suatu cara hidup dan saling bekerjasama

dalam mencapai sesuatu misi kehidupan, contohnya kebahagiaan, kemakmuran dan

keharmonian. Justeru, masyarakat dinamik membawa maksud masyarakat yang

mampu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan politik, ekonomi, sosial dan

globalisasi. Menurut majoriti ahli sociologi, manusia dan masyarakat pada lazimnya

adalah bersifat dinamik.

Sebagai negara majmuk yang sedang membangun, Malaysia sentiasa bertenaga

untuk menerbitkan kemajuan dalam pelbagai bidang bagi mencapai wawasan untuk

menjadi sebuah negara maju pada suatu hari nanti. Setiap individu dalam masyarakat

perlu memainkan peranan untuk berusaha memperbaikkan dan menyesuaikan diri

berdasarkan keperluan terhadap persekitaran dan lingkungan. Dengan setiap individu

dalam masyarakat memainkan peranan mereka, masyarakat yang dinamik dapat

dicapai. Sebagai contoh, dalam abad ke-21 ini, masyarakat Malaysia perlu

menyesuaikan diri untuk mengikut jejak langkah negara lain untuk menjadi

masyarakat tanpa tunai.

Berdasarkan premis di atas, tulisan ini akan memfokuskan dan membincangkan

salah seorang individu penting yang dinamik yang telah menyumbang kepada

Malaysia, iaitu Dato Prof. Dr. Adeeba binti Kamarulzaman.

2.0 SOROTAN LITERATUR


2.1 KONSEPTUAL DINAMIKA

Perkataan dinamika berasal dari perkataan dynamics (Yunani) yang bermaksud

“Kekuatan” (power). Dinamika juga merupakan konsep dasar sosiologi yang sering

digunakan dalam konteks yang sangat luas. Dinamika juga bermaksud mempunyai

interaksi dan kerjasama antara kelompok secara keseluruhan. Menurut kamus dewan

edisi keempat pula, dinamika bermaksud bertenaga dan berkekuatan serta mampu

membuat penyesuaian serta menerbitkan pembaharuan dan kemajuan.

Metodologi dinamik sistem pada dasarnya menggunakan hubungan sebab-

akibat dalam menyusun model sistem yang kompleks, sebagai asas untuk mengenali

dan memahami tingkah laku dinamik sistem. Dengan kata lain, penggunaan

metodologi dinamik sistem lebih ditekankan pada matlamat untuk meningkatkan

pemahaman tentang bagaimana tingkah laku sistem timbul daripada strukturnya.

Masalah yang boleh dimodelkan dengan baik menggunakan metodologi dinamik

sistem adalah masalah yang mempunyai sifat dinamik (perubahan dengan masa); dan

struktur fenomena ini mengandungi sekurang-kurangnya satu struktur umpan balik

(feedback structure). Menurut Sterman (1981), prinsip-prinsip untuk mewujudkan

model dinamik dengan ciri-ciri seperti yang dijelaskan adalah seperti berikut:

 Keadaan yang dikehendaki dan keadaan sebenar mesti dibezakan dalam model

 Kewujudan struktur stok dan aliran dalam kehidupan sebenar mesti diwakili

dalam model

 Aliran-aliran yang berbeza secara konseptual dalam model mesti dibezakan


 Hanya maklumat yang sebenarnya tersedia untuk pelaku dalam sistem itu mesti

digunakan dalam pemodelan keputusan

 Struktur peraturan pembuatan keputusan dalam model mestilah sesuai dengan

amalan pengurusan

 Model mesti teguh dalam keadaan yang melampau.

Menurut Sterman, sejumlah ujian perlu dilakukan supaya seterusnya meningkatkan

keyakinan pengguna terhadap keupayaan model dalam mengekspresikan sistem yang

diwakilinya. Kepercayaan ini adalah asas untuk kesahihan model. Sekiranya kesahihan

model telah dicapai, simulasi seterusnya boleh digunakan untuk merangka dasar yang

berkesan.

2.2 DINAMIKA MANUSIA

Dinamika manusia merujuk kepada cabang penyelidikan sistem kompleks

dalam fizik statistik seperti pergerakan orang ramai dan beratur dan sistem lain yang

kompleks interaksi manusia termasuk pemodelan statistik rangkaian manusia,

termasuk interaksi melalui rangkaian komunikasi.

Menurut kemunculan istilah "dinamika manusia" dalam kesusasteraan, ahli

geografi, ahli psikologi pendidikan, ahli fizik, dan ahli sains komputer telah menerima

istilah lebih awal atau lebih menonjol daripada para penyelidik dari disiplin lain.

Psikologi pendidikan mempelajari tingkah laku individu dan interaksi kumpulan

untuk memahami saling ketergantungan sosial. Geografi kuantitatif mengkaji dinamik


manusia dari analisis spasial data agregat dan peralihan pola spatial dari masa ke masa

untuk mendedahkan aktiviti manusia dan perubahan aktiviti-aktiviti ini di rantau.

Pakar fizik sosial memberi tumpuan kepada pengagihan kekerapan dan masa

intervensi aktiviti manusia. Ahli sains komputer, serta saintis maklumat geografi, telah

membangunkan analisis spatial baru, perlombongan data, dan kaedah pembelajaran

mesin untuk mencerna data disebalik aktiviti manusia dari perkhidmatan web, media

sosial, rekod panggilan terperinci dari menara sel, dan pelbagai sumber data terbuka.

Penyelidikan dinamika manusia dibincangkan dalam dua bidang arahan: jarak

masa dan ruang masa, untuk memodelkan aktiviti and interaksi manusia. Masa adalah

penting untuk penyelidikan dinamika manusia. Ruang, walaupun sering diabaikan, ia

adalah penting untuk memahami dinamika manusia kerana mengetahui aktiviti yang

berlaku penting untuk mengetahui cara dan sebab manusia bertindak dan berinteraksi.

Sesetengah interaksi membenarkan penyertaan jauh atau tidak disegerakkan, dan lain-

lain memerlukan pergerakan bagi individu untuk mengambil bahagian dalam aktiviti

yang diselaraskan. Pendekatan jarak waktu meneliti jurang temporal antara interaksi.

Pendekatan ruang masa menyiasat denyutan spatial antara interaksi. Menurut Yuan

(2018), hirarki rangkaian adalah satu kerangka konseptual yang mungkin untuk

menganjurkan pengetahuan mengenai dinamika manusia dalam ruang dan masa.

Hierarki ini berdasarkan empat ruang kelas psikologi Montello (1993): ruang figural,

vista, alam sekitar, dan geografi. Dan Thelen's (1950a) empat bingkai rujukan: individu,

kumpulan, masyarakat, dan budaya. Masa adalah semula jadi kepada peristiwa dan

aktiviti yang berlaku di setiap ruang atau di seluruh kombinasi ruang dan bingkai.
Acara membawa kebergantungan ruang dan orang dalam rangkaian rangkaian

pelbagai individu, kumpulan, masyarakat, dan budaya. Rangka konseptual alternatif

lain adalah mungkin untuk menangkap dinamik manusia rumit dan rumit dalam ruang

dan masa. Titik kritikal di sini adalah bahawa kita perlu memformalkan rangka kerja

konseptual, atau sebaliknya, pengetahuan dinamika manusia masih tersebar dan

terputus.

2.3 Dinamika Masyarakat

Para saintis dalam bidang sosial mencapai satu persetujuan iaitu tidak ada

definisi tunggal tentang masyarakat. Hal ini demikian kerana sifat manusia sentiasa

berubah dari semasa ke semasa. Pada akhirnya, ahli-ahli sains telah memberi takrifan

yang berbeza antara satu sama lain. Terdapat beberapa definisi masyarakat mengikut

sosiologi iaitu Selo Soemardjan menafsirkan bahawa masyarakat sebagai manusia yang

tinggal bersama dan menghasilkan budaya manakala Max Weber menafsirkan bahawa

masyarakat sebagai struktur atau tindakan pada dasarnya ditentukan oleh jangkaan

dan nilai yang dominan dalam warganya.

Manusia selalu berhidup dalam kumpulan disebabkan dari keadaan alam sekitar

yang sentiasa berubah atau dinamik. Perubahan ini menyebabkan manusia

menggunakan kecerdasan, kreativiti, perasaan dan daya tahan mereka untuk mengatasi

pelbagai keadaan. Sebagai contoh, pembuatan jaket yang diperlukan dalam suhu sejuk ,

seseorang akan pergi ke kedai makanan untuk mengatasi keadaan kelaparan, seseorang
yang dalam keadaan sakit akan pergi ke hospital untuk pemulihannya, menangkap

ikan di tengah-tengah laut untuk memenuhi keperluan manusia dan sebagainya. Para

saintis dalam bidang sosial telah bersetuju bahawa kehidupan manusia tidak statik

tetapi akan sentiasa berubah iaitu secara dinamik dan keadaan ini dirujuk sebagai

perubahan sosial.

Menurut More, perubahan sosial ditakrifkan sebagai perubahan penting dalam

struktur sosial, corak tingkah laku dan sistem interaksi sosial. Perubahan tersebut

termasuk perubahan nilai, norma, dan fenomena budaya. Perubahan akan sentiasa

menwujud dalam perjalanan kehidupan manusia yang akhirnya akan menjadi

hidupnya dinamika. Selain itu, perubahan tersebut yang akan berlaku dengan cepat

atau perlahan ditentukan oleh masyarakat. Sebagai contoh, seseorang atau sekumpulan

orang yang tinggal di kawasan terpencil mesti akan mengalami kehidupan dinamika

untuk menaraf tinngi kehidupan mereka.

Kesimpulannya, dinamika atau perubahan dalam masyarakat berlaku

disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut merangkumi penyebaran

maklumat termasuk pengaruh dan mekanisme media dalam menyampaikan pesanan

atau idea, modal yang termasuk sumber daya manusia atau modal kewangan,

teknologi, perkembangan sains atau agama, kepercayaan agama atau ideologi yang

mempengaruhi perubahan sosial. Tambahan pula, birokrasi terutamanya yang

berkaitan dengan dasar kerajaan tertentu dalam membina kuasa juga merupakan faktor

yang menyebabkan dinamika masyarakat.


2.4 Tema – Membentuk Masyarakat Atau Individu Malaysia Yang Dinamik

Pada Tahun 2009, Perdana Menteri yang ke-6, YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun

Razak telah memperkenalkan Gagasan 1Malaysia yang berpaksikan prinsip “Rakyat

Didahulukan, Pencapaian Diutamakan’’ untuk melahirkan bangsa Malaysia yang lebih

berdaya tahan dalam menghadapi pelbagai cabaran yang dibawa oleh arus globalisasi,

termasuk dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. 1Malaysia adalah pemangkin

kepada pewujudan negara bangsa yang dapat melahirkan masyarakat dinamik yang

mempunyai sikap kesamaan dan kekitaan antara satu sama lain.

Nilai-nilai aspirasi yang digagaskan dalam konsep 1Malaysia ialah nilai-nilai

yang perlu ada pada masyarakat progresif dan dinamik yang akan memacu negara ke

arah mencapai status negara maju. Nilai-nilai aspirasi ini akan membentuk dinamika

masyarakat dengan membantu dalam mewujudkan tenaga kerja yang berdaya maju

dan mampu bersaing dalam persekitaran global dan ini seterusnya akan membantu

melonjakkan kedudukan ekonomi negara ke tahap yang lebih kukuh dan mantap.

Nilai-nilai seperti budaya berprestasi tinggi, budaya ketepatan, budaya ilmu, integriti

dan budaya inovasi perlu ditekankan.

Budaya berprestasi tinggi adalah sifat memastikan setiap perkara dan setiap

tugas yang dilakukan mencapai tahap yang terbaik. Sikap sambil lewa atau “acuh tak

acuh” tidak boleh wujud dalam masyarakat yang dinamik. Pengamalan budaya

cemerlang dan berprestasi tinggi akan membawa Malaysia ke tahap kejayaan serta

pencapaian yang lebih tinggi. Kejayaan dan pencapaian masyarakat yang dinamik

bergantung setakat mana budaya kecemerlangan diamalkan oleh rakyatnya.


Selain itu, sebagai rakyat sebuah negara yang berhasrat mencapai status negara

maju, masyarakat Malaysia perlu dikenali dengan budaya ketepatan, termasuklah

menepati waktu dan mengutamakan kecekapan dalam melaksanakan semua tugas dan

kewajipan. Ketepatan juga bermaksud setiap perkara termasuk tindakan, komunikasi,

janji, masa dan ukuran haruslah dilaksanakan dengan tepat.

Tambahan pula, sesebuah negara hanya akan benar-benar maju dan berjaya

apabila masyarakat memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Budaya ilmu ialah

kecenderungan untuk sentiasa memburu pengetahuan yang terkini dan kesediaan

untuk menimba ilmu sepanjang hayat. Kekuatan dan ketahanan adalah berasaskan

kepada masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan mengatasi kekuatan

ketenteraan.

Di samping itu, rakyat Malaysia perlu memiliki integriti yang tinggi dalam

melaksanakan sebarang tugas dan tanggungjawab agar bangsa dan negara sentiasa

disegani dan dihormati oleh semua pihak. Integriti merangkumi sifat-sifat amanah,

bersih dan cekap dalam melakukan sebarang tugas dan melaksanakan tanggungjawab.

Penerimaan kritikan dan teguran dengan hati yang terbuka hendalah wujud di

masyarakat dinamik walaupun perkara ini sukar diterima oleh sesetengah pihak.

Segala kritikan dan teguran perlu dijadikan iktibar dan panduan untuk membetulkan

kesilapan dan kesalahan yang dilakukan.

Lagi-lagi pun, budaya inovasi merupakan kesediaan kita sebagai masyarakat

dinamik untuk mencuba perkara baru dan berinovasi dalam apa jua lapangan yang kita

ceburi. Rakyat Malaysia perlu dikenali sebagai individu-individu yang mampu menjadi
pemimpin dalam bidang masing-masing dan mesti berani berubah demi kebaikan,

berani mencari penyelesaian baru dalam menangani masalah dan sentiasa bersedia

untuk menjadi perintis dalam setiap bidang yang diterokai.

Kesimpulannya, Gagasan 1Malaysia merupakan satu tema dalam membentuk

masyarakat Malaysia yang dinamik. Hal ini demikian kerana nilai-nilai aspirasi

tersebut amat penting dan perlu ada pada masyarakat dinamik untuk memacu negara

ke arah mencapai status negara maju.

3.0 METODOLOGI

4.0 HASIL KAJIAN

5.0 KESIMPULAN