Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....................................................................................................i

DAFTAR ISI..................................................................................................................ii

BAB 1 PEDAHULUAN.................................................................................................1
Latar Belakang...........................................................................................................1
Tujuan Pelaksanaan..................................................................................................1
Metode Penulisan..........................................................................................1
Waktu dan Tempat Pelaksanaan..................................................................1

BAB II PEMBAHASAN...............................................................................................2
Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.....................................................2
Hasil Field Study............................................................................................3

BAB III PENUTUP.......................................................................................................4


Kesimpulan....................................................................................................4