Anda di halaman 1dari 2

RUMUSAN ANALISIS PdPA SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)

SEKOLAH : SM LA SALLE
TARIKH/ HARI : 23.03.2020 – 31.03.2020 (7 hari)
JUMLAH GURU TERLIBAT : 16 ORANG GURU
BILANGAN PDP : Semua mata pelajaran : 6 jam seminggu
MUET : 3 jam seminggu

1.0 KAEDAH / APLIKASI

BIL. KAEDAH / APLIKASI BILANGAN GURU

1. Telegram 16

2. WhatsApp 10

4. Google Classroom 2

5. Zoom 1

2.0 BILANGAN PdP

Bilangan masa PdPc guru mengikut Jadual Anjal 6 jam seminggu


yang disediakan khas untuk PKP MUET : 3 jam seminggu
Bilangan Pelajar 83 orang ( 16 orang Guru )
Peratus Penyertaan Pelajar Interaktif Online 60%
Interaktif Whatsapp & Telegram 80%
Latihan Bertulis 90%
Peratus Pelajar yang tidak pernah terlibat 10% atas alasan tidak dapat capaian internet
Semasa PdPc yang baik.

3.0 ISU-ISU DAN KAEDAH MENGATASI UNTUK PdP

BIL. ISU-ISU CADANGAN KAEDAH UNTUK


MENGATASI
1. Tidak semua pelajar ada kemudahan seperti Guru hanya memberikan latihan dalam
printer untuk mencetak bahan yang diberi. bentuk ‘screenshot’ latihan/post di GC,
kemudian pelajar jawab.
2. Alat tulis kurang lengkap dan tiada kertas Guru meminta pelajar menggunakan kertas
graf/kertas folskap disebabkan pelajar yang biasa sahaja, dan buat ruangan 18x22cm
berada di kampung (Pengajian Am). untuk melukis graf atau membuat latihan
bertulis.
3. Guru mengalami kesukaran untuk Guru menggunakan sidang video dengan
membimbing dan memantau pelajar semasa capaian internet yang terbaik.
aktiviti melukis terutama dalam
mempraktikkan teknik melukis dengan
betul (Seni Visual).
4. Pelajar tidak memberikan kerjasama yang Guru memberikan nasihat dan motivasi
sewajarnya. Terdapat pelajar yang tidak secara berhemah untuk memupuk kesedaran
mahu menghantar latihan yang diberikan. dalam kalangan pelajar yang terlibat.
5. Tidak semua pelajar dapat mengikuti PdP Guru hanya melaksanakan PdP mengikut
dalam talian kerana tiada data ataupun data kemampuan pelajar. Latihan mereka boleh
amat terhad. dihantar selepas PKP.
6. Bahan-bahan PdP/sumber guru Guru berusaha untuk mendapatkan bahan
kebanyakannya berada di sekolah. PdP daripada sumber lain
7. Guru kurang pendedahan tentang Guru-guru perlu meningkatkan kemahiran
pembelajaran maya seperti “Zoom” dan mereka.
“Google Classroom”.
8. Pengukuran dan penilaian tidak dapat Ujian formatif perlu dilakukan untuk
dijalankan berdasarkan tahap pencapaian melihat tahap pemahanam pelajar dan
pelajar. dihantar melalui apa-apa pu medium.
9. Terdapat pelajar yang tidak memberikan Guru perlu mesej peribadi / telepon pelajar/
sebarang respon dalam grup dan kadang- ibubapa pelajar tersebut.
kala tidak mengikuti perbincangan dalam
telegram.
10. Pelajar memerlukan masa untuk mencari Guru memberikan peluang dan masa yang
bahan bagi menyiapkan tugasan mereka. sesuai kepada pelajar untuk mereka
menyiapkan tugasan mereka.

Disediakan Oleh,

AGATHA PATRIS
Penolong Kanan Tingkatan Enam,
SM La Salle, Kota Kinabalu.