Anda di halaman 1dari 4

Sistem Sebutan Baku Bahasa Melayu

Baku adalah seragam, standard atau piawai iaitu sesuatu yang diterima sebagai yang
betul atau yang sewajarnya.

Menurut Awang Sariyan (1988:6), ahli-ahli bahasa telah bersependapat tentang dasar
sebutan baku Bahasa Melayu iaitu sebutan bagi kata bahasa Melayu hendaklah
berdasarkan sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan dan bukan berdasarkan
kelaziman sebutan menurut dialek Riau-Johor. Ketetapan ini dicapai dalam Kongres
Bahasa dan Persuratan Melayu Kali Ke-3 (1956).

Bahasa baku ialah bahasa yang dianggap standard, yang mempunyai struktur yang
lengkap dan sempurna dari segi sistem ejaan, tatabahasa, dan kosa kata, yang (sudah)
diterima umum sebagai betul dan sah (bentuknya, sifatnya) dan dapat dijadikan asas
perbandingan bagi bentuk yang lain (bukan bahasa, sebutan, ejaan, dan sebagainya).
Bahasa baku mempunyai keseragaman dalam empat sistem yang utama iaitu fonologi
(kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa), morfologi (kajian tentang
pembentukan kata dalam sesuatu bahasa), sintaksis (susunan kata dalam ayat) dan
semantik (kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata).

Pembakuan bahasa merujuk kepada usaha, tindakan, atau proses mengetengahkan


bentuk bahasa yang benar dan yang dapat menjadi dasar ukuran. Perkara yang
berkaitan dengan usaha, tindakan, atau proses tersebut ialah penetapan kod dan norma
bahasa daripada segala segi, iaitu ejaan, peristilahan, tatabahasa, sebutan dan laras
bahasa (Prof Dr Awag Sariyan, Warna dan Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia,
2006)

Pelaksanaan pembakuan bahasa Melayu di sektor pendidikan iaitu pada peringkat


sekolah telah dimulakan pada penggal kedua persekolahan tahun 1988 lagi semasa
Anwar Ibrahim menjadi Menteri Pelajaran, iaitu selaras dengan pelaksanaan Kurikulum
Baru Sekolah Menengah (KBSM) yang mengusulkan sebutan baku bahasa Melayu
tingkatan satu.

Sebutan baku ialah sebutan fonemik iaitu yang bermaksud sebutan berdasarkan ejaan.
Perancangan pembakuan sebutan bahasa Melayu adalah menjadi salah satu objektif
Dewan Bahasa dan Pustaka, sebagaimana yang termaktub dalam Akta Dewan Bahasa
dan Pustaka 1959. Matlamat pembakuan sebutan bahasa Melayu adalah untuk
menyeragamkan cara penyebutannya. K.L Pike dalam bukunya Phonemics (1943:57)
menyebutkan "Kata-kata dieja sebagaimana diucapkan dan diucapkan sebagaimana
dieja, dan tidak ada huruf yang senyap".

Tujuan pembakuan bahasa Melayu

Tujuan pembakuan bahasa Melayu adalah seperti yang berikut:

1. Untuk mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam bahasa Melayu yang dapat
digunakan dalam situasi formal atau situasi rasmi.
2. Untuk meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu dalam kalangan pengguna
bahasa.
3. Untuk memantapkan sistem dan struktur dalaman bahasa Melayu, supaya sistem
sebutannya menjadi mantap dan baku sejajar dengan pemantapan dan pembakuan
tatabahasa, kosa kata (perbendaharaan kata umum dan istilah), sistem ejaan, dan laras
bahasa.
4. Secara khusus, untuk menyeragamkan cara berbahasa dan bertutur serta
mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan serta menghindarkan
penggunaan dialek setempat di dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di
peringkat sekolah
Garis panduan dasar umum sebutan baku

Garis panduan dasar umum tentang sebutan baku bahasa Melayu adalah seperti
berikut :

 Sebutan Huruf: Pada umumnya, setiap huruf dalam ejaan Rumi atau Jawi
perlulah dilafazkan dengan jelas mengikut nilai bunyi bahasa Melayu yang
dilambangkan.
 Sebutan Kata: Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan
dan juga berdasarkan bentuk kata (pola pada suku kata) sama ada kata dasar atau kata
terbitan.
 Intonasi: Intonasi ialah nada suara yang turun naik atau tinggi rendah sewaktu
bercakap dan hendaklah berdasarkan jenis dan bentuk ayat atau kalimat dalam Bahasa
Melayu serta keperihalan keadaan yang berkenaan.
Bunyi mengikut ejaan
Daripada 26 huruf rumi bahasa Melayu, lima daripadanya ialah huruf vokal atau huruf
bunyi. Huruf-huruf inilah yang menentukan bunyi sesuatu sebutan dalam bahasa
Melayu.
Huruf Vokal Contoh

a ba-ba

e le-su

ě ke-lok

i i-tik

o o-tot

u hu-lu

Huruf Diftong Contoh

ai san-tai dan bukan san-ta-i

oi se-poi dan bukan se-po-i


oi am-boi dan bukan am-bo-i

Contoh sebutan baku dan tidak baku

Berikut adalah contoh sebutan tidak baku yang menjadi sebutan kebiasaan rakyat
Malaysia:

Ejaan Bunyi (sebutan) baku Bunyi tidak baku

Kita ki-ta ki-te

Saya sa-ya sa-ye

Industri in-dus-tri in-das-tri

Pedagogi pě-da-go-gi pě-da-go-ji

Faktor fak-tor fěk-ter

Unit u-nit yu-nit

Unik u-nik yu-nik

Universiti u-ni-ver-si-ti yu-ni-ver-si-ti

Kampus kam-pus kěm-pes


Pengecualian sebutan baku
Sebutan baku tidak digunapakai untuk beberapa keadaan iaitu:

Nama orang dibunyikan menurut kebiasaan orang yang empunya nama atau kebiasaan
setempat atau kebiasaan antarabangsa. Contohnya:

Ejaan Sebutan Bukan

James Bond jéms bÕnd ja-mes bon

Nelson Mandela nẼl.sen man.dé.la nel-sen man-de-la

Lim Keng Yaik lim kéng yék lim keng ya-ik

Boutros Boutros-Ghali but.ros but.ros gha.li bo-u-tros bo-u-tros gha-li

Bjorn Borg be-yon bog be-jon bog

Sade (penyanyi) sha-dey sa-dey

Nama tempat di Malaysia atau di luar Malaysia dilafazkan menurut kebiasaan sebutan
setempat atau kebiasaan antarabangsa. Contohnya:
Ejaan Sebutan Bukan

New Zealand ni-u zi-len ni-u ze-ya-lan

Sunway Lagoon san-wey la-gun sun-wai la-gon

Ajax ae-yek a-jak

Akronim yang terbentuk dari gabungan suku kata dalam bahasa Inggeris akan
dikekalkan sebutannya dalam bunyi Inggeris. Contohnya:

Ejaan Sebutan

[yu.nés.ko] atau (United Nations Educational, Scientific and Cultural


UNESCO
Organization)

[am.no] atau (United Malays National Organization) (Pertubuhan


UMNO
Kebangsaan Melayu Bersatu)

Akronim yang terbentuk dari gabungan huruf pangkal perkataan dilafazkan dengan dua
cara, iaitu (i) cara sebutan singkatan menurut bunyi huruf Rumi, atau (ii) cara sebutan
ungkapan atau nama yang penuh. Contohnya:

Ejaan Sebutan

DBP [di.bi.pi] atau (Dewan Bahasa dan Pustaka)

TLDM [ti.él.di.ém] atau (Tentera Laut Diraja Malaysia)

JKKK [jé.ké.ké.ké] atau (Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung)

RTM [ar.ti.ém] atau (Radio Televisyen Malaysia)

[pi.él.o] atau (Palestinian Liberation Organization)(Pertubuhan


PLO
Pembebasan Palestin)

Latihan:
1. "Karang aku buat"
Tukarkan ayat pasar di atas kepada ayat baku yang betul.
2. Nyatakan masalah-masalah pelaksanaan sebutan baku.
3. Benarkah bahasa baku mematikan dialek dan mengganggu kelancaran
komunikasi?
4. Benarkah bahasa baku menimbulkan kesulitan memahami sesuatu?
5. Benarkah sebutan baku menghilangkan identiti kemalaysiaan?
6. Benarkah sebutan baku adalah pengaruh Indonesia?