INSTRUMEN PEMANTAUAN (SENARAI SEMAK

)
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SPPK/LP/01
Nama dan alamat sekolah: _______________________________________________
Matapelajaran

: _______________________________________________
Panduan :
Tandakan:
Tandakan:

Bil
PERKARA
1 FAIL INDUK
1.1 Pekeliling
1.2 Carta Organisasi
1.3 Maklumat guru
1.3.1 surat perlantikan
1.3.2 Butiran Guru
1.3.3 Jaual Waktu
1.4 Perancangan dan takwim
1.4.1 Disediakan
1.4.2 Diedarkan
1.4.3 Dipamerkan
1.5Minit Mesyuarat
1.5.1 Notis panggilan mesyuarat
1.5.2 Senarai kehadiran mesyuarat
1.5.3 Minit mesyuarat
1.5.4 Maklumbalas mesyuarat
1.6 Laporan prestasi dalam setahun
1.6.1 Data murid SPPK
1.6.2 Data pencapaian murid SPPK
1.6.3 Graf pencapaian keseluruhan murid SPPK
1.7 Laporan Pencerapan
1.7.1 Pencerapan Dalaman - GB
1.7.2 Pencerapan Luar -PPD/JPNJ/KPM/LPM
1.8 Kes-kes Khas
1.8.1 Kerap tidak hadir ke sekolah
1.8.2 Tidak ada maklumat
1.8.3 Cacat
2 FAIL INDIVIDU
2.1 Bilangan fail
2.2 Kandungan Fail
2.3 Status Penyimpanan

( _/
( X

) bagi penyataan Ya / Ada
) bagi penyataan Tidak / Tiada
Ada

Tiada

Catatan

3 Fail Showcase
3.1 Muka depan
3.2 Rekod Peribadi Murid
3.3 Matlamat
3.4 Objektif
3.5 Standrad Prestasi (Band)
3.5.1 Bahasa Malaysia
3.5.2 Bahasa Inggeris
3.5.3 Matematik
3.5.4 Dunia Sains dan Teknologi
3.5.5 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
3.6 Pencapaian Standard Prestasi Bulanan
3.7 Carta Perkembangan Murid
3.8 Eviden
3.9 Laporan Perkembangan Murid
3.9.1 Matapelajaran
3.9.2 Keseluruhan
3.10 Status Penyimpanan
4 Taklimat dan Pemakluman
4.1 Taklimat kepada Murid
4.2 Taklimat kepada ibu bapa
4.3 Surat Pemberitahuan PBS
Ulasan pemantau: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Nama Pemantau: ____________________________________________________________________________
Jawatan: ___________________________________
Nama Jabatan/ sekolah: __________________________________
No. Tel: ________________________________________________
Tarikh: _____________________________
Tandatangan: _______________________________
Tandatangan Guru Besar
___________________________________________
(Nama dan cop Guru Besar )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful