Anda di halaman 1dari 1

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil’alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat
serta hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini, walaupan masih jauh
dari kesempurnaan. Kami mengucapkan terimakasih kepada dosen pengampu mata
kuliah Bangunan Pelindung Pantai pada semester ini di Program Studi Teknik Kelautan ,
atas bimbingan dalam memberi ilmu dan dalam menyelesaikan laporan ini.

Laporan ini disusun atas dasar pemenuhan tugas mata kuliah Bangunan Pelindung Pantai
pada semester ganjil ini di program studi Teknik Kelautan Universtas Hasanuddin. Kami
mengucapkan banyak terimakasih kepada pembaca sekalian. Kami memohon maaf
apabila terdapat banyak penulisan dan teori dan analisa yang ada. Kami sangat
mengharap kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan pembuatan makalah sejenis di
masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Gowa, 15 Desember 2019

Indah Melati Suci

D081171009

iv