Anda di halaman 1dari 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................i

DAFTAR ISI................................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG..............................................................................................1
B. RUMUSAN MASALAH..........................................................................................1
C. TUJUAN PENULISAN............................................................................................1

BAB II PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN.............................................................2
B. ASAS KEWARGANEGARAAN............................................................................2
C. MASALAH KEWARGANEGARAAN..................................................................3
D. CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN..............................................4
E. SEBAB WARGANEGARA KEHILANGAN KEWARGANEGARAANNYA....4
F. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.....................................................5

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN.........................................................................................................7
B. SARAN.....................................................................................................................7

DAFTAR PUSTAKA

ii
ii