LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH INSTRUMEN PEMANTAUAN (SENARAI SEMAK) PENTAKSIRAN

BERASASKAN SEKOLAH
Nama Sekolah Mata Pelajaran Panduan : Tandakan : :

Upsr/pmt 01

SK. SUNSUI, KOTA MARUDU. Bahasa Malaysia
bagi penyataan Ya / Ada bagi penyataan Tidak / Tiada Ada Tiada Catatan

(˜) (X)

Bil 1

2

3

4

5

6

7

Perkara Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah * Carta Organisasi * Surat perlantikan * minit mesyuarat disediakan & diedarkan * Jadual kerja pentaksiran Dokumen Kurikulum & Pentaksiran * surat pekeliling PBS * surat pelantikan pentaksir * Sukatan Pelajaran * Huraian Sukatan Pelajaran Rangka Jadual Kerja Pentaksiran * disediakan * diedarkan * dipamerkan Pelaksanaan Pentaksiran * Semasa pengajaran & pembelajaran * di luar waktu pengajaran & pembelajaran Portfolio murid * rekod penyerahan eviden * borang pergerakan eviden * borang skor individu * evidens (produk, artifak, rakaman) Fail Pentaksir * borang skor individu * borang gred induk * disimpan dengan selamat Fail Penyelarasan * Borang maklumat pentaksir & penyelaras * Borang penyelarasan skor * Laporan penyelarasan

8

9

10

Kes-kes khas * calon menumpang * calon pindah * calon sakit berpanjangan * kes disiplin * lain-lain Status kelengkapan * Saiz / kelulusan yang sesuai * Utiliti (Bekalan Elektrik / Air) tersedia * Keselamatan * Susun atur * Pengurusan dan Kebersihan * Kelengkapan perabot * Alat tangan * Mesin mudah alih * Mesin pegun * Stok dan inventori * Bahan pentaksiran * Stor bahan / alatan * Tempat penyimpanan eviden Taklimat dan pemakluman * Taklimat kepada murid * Taklimat kepada ibu bapa * Surat pemberitahuan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Tandatangan Nama Jawatan

:____________________________________________________ :____________________________________________________ :____________________________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful