Anda di halaman 1dari 23

j-QAF-âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰

@ @Άîi@pìØîÌß@ŠubÌß@ìnÓë@åèî™a
2@æìçbm@âýg@åÔí†í†äÏ

@ @âbmŠÏ@ÝšÌÏ
@ @NìšÌî$@oîäîß@180 = 6 x 30@Z@"bß
@ @åèîÛìàÏ @æa…@l…a
ê. ñ…bjÇ ñ†îÔÇ æaõŠÔÛa ìšÌîß
ðëbu 
1 1 4 1
1 1 4 2
1 1 4 3
1 1 4 4
1 1 4 5
1 1 4 6
1 1 4 7
1 1 4 8
1 1 4 9
1 1 4 10
1 1 4 11
1 1 4 12
1 1 4 13
1 1 4 14
1 1 4 15
1 1 4 16
1 1 4 17
1 1 4 18

18@ 5@ @ @2 @ @6 @ @5 @ @72 @ @éÜßìu

1
j-QAF-âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰

aë…@æìçbm@âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰
@ @âbmŠÏ@ÝšÌÏ
æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b? æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@ï:ía ÖìubmOΆîi ìšÌîß
@ @@.òía@O@òàÜ×@„bj¾@N1 @ @Z@oÏa…@†í‰ìß @ @141@@M127@ @ @@æaõŠÔÛa@
.
@æa…@ïÔÜm@N2 @ @NŠ‚äÛ@æa…@Þìni@åË…@„bj¾ ñŠÔjÛa@@ñ‰ì@@„bj¾
1
@ @H@ìnÓë@4@I

@ @.laìu@@ÞaõìŠi@N1 Z@oÏa…@†í‰ìß @†Ð×@ æb¹aŠi@ ´mŠÌÏ N1 @ @ñ†îÔÇ


@ @@.ë‰ì™@åËŠäÏ@N2 @ @1@"‰a @ @.òØöýß @ @òØöýß@†Ð×@æb¹aŠi
@ @.æ‰b@Íjßì@N3 @†Ð×@ æb¹aŠi@ ´mŠÌÏ@ @ å×bmbrß @ @.t…ì–Ôß N2 @ @H@ìnÓë@1@I
@ @.ìÛü@Íí@†í‰ìß@å½bÌÏ@bníŠ?Ši@N4 @ @.òØöýß @@ðõbíb?ŠÐ¾@ âìØy N3
@ @.RîÛìmŠi@buŠ×@ÖŠ™@N5 @ @2@"‰a @ @.òØöýß
@âìØy@ æa…@ …ì–Ôß@ å×bmbrß @†Ð×@æb¹aŠi@٢a‰b? N4
@ @.òØöýß@ðõbíb?ŠÐ¾ @ @.òØöýß
@ @3@"‰a @ @Z@ðýîã N5
@†Ð×@ æb¹aŠi@ a‰b?@ å×bmbrß @æ…ìuì×@åË…@´Ôí
@ @.òØöýß NòØöýß
@ @

@òîã@ @ pìjrß@ ïiìm@ éîmüN1 @ @ZoÏa…@٢†í‰ìß @åèîÛìàÏ@ /åçì×ìÌÏ


@åÛìÐßì×@ LRÜ×@ a‰b‚@ @åË…@ @òîã@ @pìjrß@N1 @ñý•@ ð‰bn:i
@ @@Në†íûí†äía@æa… @ @NÞìni @åíbÏb‚äÏ@ å׊a…Ši
@ @Z@êìnãì?N†í‰ìß
@ @@ @@òîã@ 

@pb×ì×ì@æõbmb׊Ï@åØÜä׊о 1 @æa…@ „bj¾@ LÝäÌß @ @ðëbu@åèîÛìàÏ


@.
@ @ZoÏa…@٢†í‰ìß
@å×bãìšflÌß@ a‰b‚@ ÒìmìmŠm @ìmb@æõbmb׊Ï@RîÛìäß @æa…@ „bj¾@ LÝäÌß
@RîÛìäß@ æa…@ „bj¾@ LÝäÌßN1
@ @Na‰a…ëc…@Š×ýß@æa…@å:j¹a@†× @ÒìmìmŠm@ pb×@ ì×ì @ìmb@æõbmb׊Ï@RîÛìäß
@pb×@ ì×ì@ ìmb@ æõbmb׊Ï
@pb×ì×ì@æõbmb׊Ï@„bj¾@N2 @Ý×ëú@ óqìi@ pìØîÌß @ @ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì
@óqìi@ pìØîÌß@ ÒìmìmŠm
@ @Nïiìm@éîmü@a‰b‚@ÒìmìmŠm .@éÌm…@HaI @ @
@ @N@HaI@Ý×ëú
@ @RÜ×@M @ @
@ì×ì@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäßN2
@ @åÌbÏŠi@M @ @ @ @
@pìØîÌß@ ÒìmìmŠm@ pb×
@ @@ë†íûí†äía@M @ @
@ @ HaIÝ×ëú@óqìi

2
j-QAF-âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b? æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@ï:ía ÖìubmOΆîi ìšÌîß


@ @.٢òàÜ×@bvîÌß@N1 ZoÏa…@2†í‰ìß @pb×@ ì×ì@ ìmb@ N1 @ @ðëbu
@ @٢.òàÜ×@pìjrß@N2 @ @1@"‰a @ @.ÒìmìmŠm @pb×@ ì×ì@ @ „bj¾
@pìjrß@ æa…@ bvîÌß@ ïiìm@ éîmü@ N3 @pb×@ì×ì@bvîÌß@@æa…@ÝäÌß @ @NR™@LRm@Láu@Lâ…@M @ @ÒìmìmŠm
@ @.٢æõbmb×ŠÏ @ @.ÒìmìmŠm @ @Z@ðýîã @ @H@ìnÓë@1@I
@ @.laìu@ÞaõìŠi@N4 @ @2@"‰a @ @Nðëbu@ðõbnäî? @ @
@ì×ì@æõbmb׊Ï@üì$@RîÛìäß@N5 @ì×ì@RîÛìäß@æa…@bvîÌß@LÝäÌß
@ @.ÒìmìmŠm@pb× .ÒìmìmŠm@pb×
@ @ @ @3@"‰a
@pb×@ ì×ì@ @ âìnä‚äß -
@ @.ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm
@٢æõbmb׊Ï@@@„bj¾@Lbäîj¾ -
@ÚìiŠm@pb×ì×ì@@†Ï‰…
@ @.ÒìmìmŠm@æa…
@ @@.òía@O@òàÜ×@„bj¾@N1 @ @Z@oÏa…@†í‰ìß @ @153@M@142@@òía @ @@æaõŠÔÛa@
.
@æa…@ïÔÜm@N2 @ @NŠ‚äÛ@æa…@Þìni@åË…@„bj¾@ ñŠÔjÛa@@ñ‰ì@@„bj¾ 2
@ @H@ìnÓë@4@I
@ @.ë‰ì™@@åËŠäÏ@ŠË†äß@N1 Z@oÏa…@†í‰ìß @´Ç@ @ @ ´mŠÌÏ@ N1 @ @ñ…bjÇ
@ @´Ç@@ïm‰a@M @ @1@"‰a @ @N @@æa… @@æa…@´Ç@
@ @@ @@ïm‰a@M @æa…@´Ç@ @ïm‰a@@å×bmbrß @´Ç@ @ ٢êìnãì?@ N2 @ @ 
@ @.laìu@ÞaõìŠi@N2 @ @@. @ @ @@. @@æa… @ @H@ìnÓë@1@I
@@@ æa…@ ´Ç@ @ ïm‰a@ ´Ûbrß@ N3 @ @2@"‰a @ @Z@ðýîã @ @
@ @.H3@æ.н@Êìuë‰I@ @´Ç@ @ êìnãì?@ åØ:Üväß @å×ì×ýß@ òßbÔna @ @
@ @ @ @@. @@æa… @@ æa…@ ´Ç@ @ @ @
@ @3@"‰a N @ @
@@@@ïm‰a@æõaˆîiŠÏ@@å×bmbrß
@ @N @@æa…@´Ç
@ @bã‰ìÐ$@åË…@Ši@a‰b?@åËŠäÏ@@N1 @ @@ZoÏa…@٢†í‰ìß @ð‰bn:i@ åèîÛìàÏ@ /åçì×ìÌÏ
@ @N@Ši@@a‰b?@Öì¬ìm@@N2 @åË…@@ÝîjàÌß@a‰b‚Óì¬ìäß@N1 @åíbÏb‚äÏ@ å׊a…Ši@ ñý•
@ @bã‰ìÐ$ N@†í‰ìß
@ @@@@@@bmìšËa@Z@êìnãì?@
@ @

3
j-QAF-âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b? æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@ï:ía ÖìubmOΆîi ìšÌîß


@pb×ì×ì@ åØÜä׊о@ N1 @ @ZoÏa…@٢†í‰ìß @ @ðëbu@åèîÛìàÏ
@å×bãìšflÌß@ a‰b‚@ ÒìmìmŠm @RîÛìäß@ æa…@ „bj¾@ LÝäÌß@ N1 @æa…@ „bj¾@ LÝäÌß @RîÛìäß@æa…@„bj¾@LÝäÌß
@ @Na‰a…ëc…@Š×ýß@æa…@å:j¹a@†× @pb×@ ì×ì@ ìmb@ æõbmb×ŠÏ @ìmb@æõbmb׊Ï@RîÛìäß @ @ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì
@ÒìmìmŠm@ pb×ì×ì@ @ „bj¾@ N2 @Íí@ Ý×ëú@ pìØîÌß@ ÒìmìmŠm @ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì
@ @Nïiìm@éîmü@a‰b‚ @ @N@âb @Ý×ëú@ óqìi@ pìØîÌß
@ @RÜ×@M @pb×@ ì×ì@ @ RîÛìäß@ N2 .@éÌm…@He æa…@@i@I
@ @åÌbÏŠi@M @@pìØîÌß@Þìni@åË…@ÒìmìmŠm @ @
@ @
@ @@ë†íûí†äía@M @ @@Nâb@Íí@Ý×ëú @ @

@ @.٢òàÜ×@bvîÌß@N1 ZoÏa…@٢†í‰ìß @pb×@ ì×ì@ ìmb@ N1 @ @ðëbu


@ @.٢òàÜ×@pìjrß@N2 @ @1@"‰a @ @ÒìmìmŠm @pb×@ ì×ì@ @ „bj¾
@ @.٢æõbmb׊Ï@ïiìm@éîmü@N3 @ì×ì@ bvîÌß@ @ æa…@ ÝäÌß @L"ë‰@LRÏ@L@†×@ M @ @ÒìmìmŠm
@ @.laìu@ÞaõìŠi@N4 @ @.ÒìmìmŠm@pb× @ @.…aë H@ìnÓë@1@I
@ì×ì@æõbmb׊Ï@üì$@RîÛìäß@N5 @ @2@"‰a @ @Nðëbu@ïÌíb@Z@ðýîã
@ @.ÒìmìmŠm@pb× @RîÛìäß@ æa…@ bvîÌß@ LÝäÌß @ @
@ @ .ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì
@ @ @ @3@"‰a
@pb×@ ì×ì@ @ âìnä‚äß -
@ @.ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm
@٢æõbmb׊Ï@ @ @ „bj¾@ Lbäîj¾ -
@ÚìiŠm@ pb×@ ì×ì@ @ †Ï‰…
@ @.ÒìmìmŠm@æa…
@ @@.òía@O@òàÜ×@„bj¾@N1 @ @Z@oÏa…@†í‰ìß @ @169@–@154@òía @ @@æaõŠÔÛa@
N
@æa…@ïÔÜm@N2 @ @NŠ‚äÛ@æa…@Þìni@åË…@„bj¾ N1 @ @.ñŠÔjÛa@@ñ‰ì@@„bj¾ 3
@ @H@ìnÓë@4@I
@ @.æ‰b@Íjßì@N1 ZoÏa…@٢†í‰ìß @´Ç@ @ ٢êìnãì?@ N1 @ @ñ…bjÇ
@ @.åÌ‚äîiŠÏ@N2 @ @1@"‰a @ @N@ @@æa… @@æa…@´Ç@
@´Ç@ @ ٢êìnãì?@åØía‰bärß@N3 @´Ç@ @ 2êìnãì?@ åØËŠäß @´Ç@ @ @ æõaˆîiŠÏ@ N2 . 
@ @@. @@æa… @ @@. @@æa… @ @N @@æa… H@ìnÓë@1@I
@ @.RîÛìmŠi@buŠ×@ÖŠ™@N4 @ @2@"‰a @ @Z@ðýîã@
@ @ @´Ç@ @ æõaˆîiŠÏ@ å×bmbrß @ïã‰ìß@ðýîã@åØÜàÈÌß
@ @.@ @@æa… @æa…@ ´Ç@ @ ba…
@ @3@"‰a @. @
@2êìnãì?@ æõaˆîiŠÏ@ åØía‰bärß
@ @. @@æa…@´Ç@

4
j-QAF-âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b? æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@ï:ía ÖìubmOΆîi ìšÌîß


@RÐÜ@ @ „bj¾@ ïiìm@ éîmü@ N1 @ @@ZoÏa…@٢†í‰ìß @åèîÛìàÏ@ /åçì×ìÌÏ
@æa…@@åÛìÐßì×@@@a‰b‚@ @åË…@ @RÐÜ@ @„bj¾@@N1 @å׊a…Ši@ ñý•@ ð‰bn:i
@ @Në†íûí†äía @ @.Þìni N@†í‰ìß@åíbÏb‚äÏ
@ @ @ @Z@êìnãì?@
@ @.@@RÐÜ@ 
@ÒìmìmŠm@pb×ì×ì@åØÜä׊о@N1 @ @ZoÏa…@2†í‰ìß @ @ðëbu@åèîÛìàÏ
@æa…@ „bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß
@æa…@å:j¹a@†×@å×bãìšflÌß@a‰b‚ @pìjrß@æa…@„bj¾@LbvîÌß@LÝäÌß@N1 @æa…@ „bj¾@ LbvîÌß LÝäÌß
@ @Næëb×@Í×ýi…@Š×ýß @ @N@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@@ïqìi @ìmb@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß @pb×@ ì×ì@ @ RîÛìäß
@ÒìmìmŠm@ pb×@ ì×ì
@ pb×ì×ì@ æõbmb׊Ï@ „bj¾@ N2 @ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@RîÛìäß@N2 @ @.ÒìmìmŠm
@ @Nïiìm@éîmü@a‰b‚@ÒìmìmŠm @ @@N@Þìni@åË… @Ý×ë ú @ óqìi@ pìØîÌß @ @
@ @RÜ×@M @. éÌm…@H o æa…uI @ @
@ @åÌbÏŠi@M @ @
@ @
@ @@ë†íûí†äía@M @ @
@ @٢òàÜ×@bvîÌß@N1 Z@oÏa…@†í‰ìß @pb×@ ì×ì@ ìmb@ N1 @ @ðëbu
@ @٢òàÜ×@pìjrß@N2 @ @1@"‰a @ @ÒìmìmŠm @pb×@ ì×ì@ @ „bj¾
@ @٢æõbmb׊Ï@ïiìm@éîmü@N3 @pb×@ ì×ì@ bvîÌß@ @ æa…@ ÝäÌß @ @NÝîi@L´@LRi@Læú@M @ @.ÒìmìmŠm
@ @laìu@@ÞaõìŠi@N4 @ @.ÒìmìmŠm @ @Zðýîã @ @H@ìnÓë@1@I
@ì×ì@æõbmb׊Ï@üì$@RîÛìäß@N5 @ @2@"‰a @êìšËì-êìšËìŠi
@ @.ÒìmìmŠm@pb× @ì×ì@RîÛìäß@æa…@bvîÌß@LÝäÌß @ @Nðëbu@ðŠuýо
@ @ .ÒìmìmŠm pb×
@ @ @ @3@"‰a
@ @ @pb×@ ì×ì@ @ âìnä‚äß -
@ @ @ @.ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm
@ @ @٢æõbmb׊Ï@ „bj¾@ Lbäîj¾ -
@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@@†Ï‰…
@ @.@ÒìmìmŠm@æa…
@ @@.òía@O@òàÜ×@„bj¾@N1 @ @Z@oÏa…@†í‰ìß @ @181@M170@@òía @ @@æaõŠÔÛa@
.
@æa…@ïÔÜm@N2 @ @NŠ‚äÛ@æa…@Þìni@åË…@„bj¾ N1 @ @ñŠÔjÛa@@ñ‰ì@@„bj¾
H@ìnÓë@4@I @ @
@ @

5
j-QAF-âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b? æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@ï:ía ÖìubmOΆîi ìšÌîß


@ @Næ‰b@Íjßì@N1 Z@oÏa…@†í‰ìß @ @Nåíb×bÏŠi@ N1 @@æa…@l…a@"ba
@ @æ‰b@Íjßì@Ýî•by@åØìßëŠß@N2 @ @1@"‰a @åíb×bÏŠi@l…a@ @N2 @ @ òîßýg 4
@ @Nlaìu@ÞaõìŠi@N3 @æa…@ åíb×bÏŠi@ @ ÅÐzÌß @ @Nñ‰ìÇ@Òìmìäß@M @ @Nåíb×bÏŠi@l…a
@ @Nåíb×bÏŠi @å×bmbrß @ @NêaëŠßŠi@M @ @H@ìnÓë@1@I
@ @2@"‰a @ @NübèÏ@oÏa†äß@M
@l…a@cbväß@ @ ê†íõbÏ@@åØía‰bärß @O@ ï×ýÛ@ aˆîi@ M
@ @Nåíb×bÏŠi @ @@NæaìÐߊÏ
@ @3@"‰a @@åíb×bÏŠi@a‰b?@aˆîi@M
@Ήëa@ åíb×bÏŠi@ a‰b?@ åØ:Üväß @åË…@âýg@Ήëa
@ @Nâýg@å×ìi@åË…@âýg @ @@Nâýg@å×ìi
@ @NåÏìŠi@ Z@ðýîã
@RÐÜ@ @„bj¾@a‰b?@åËŠäÏ@N1 @ @@ZoÏa…@٢†í‰ìß @ð‰bn:i@ åèîÛìàÏ@ /åçì×ìÌÏ
@ @. @åË…@ @RÐÜ@ @„bj¾@@N1 @åíbÏb‚äÏ@ å׊a…Ši@ ñý•
@ @@@.Þìni @N@†í‰ìß
@RÐÜ@ @„bj¾@Z@êìnãì?
@ @.
@pb×ì×ì@ åØÜä׊о@ N1 @ @ZoÏa…@٢†í‰ìß @ @ðëbu@åèîÛìàÏ
@å×bãìšflÌß@ a‰b‚@ ÒìmìmŠm @@ïqìi@ pìjrß@ æa…@ ÝäÌß@ N1 @æa…@„bj¾@LbvîÌßLÝäÌß @@RîÛìäß@ æa…@ „bj¾@ LÝäÌß
@ @Na‰a…ëc…@Š×ýß@æa…@å:j¹a@†× @ÒìmìmŠm@ pb×@ ì×ì @aë…@æõbmb׊Ï@RîÛìäß @ @ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì
@pb×ì×ì@ æõbmb׊Ï@ „bj¾@ N2 @ @Nâb@Íí@Ý×ëú@pìØîÌß @æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì @ @
@ @Nïiìm@éîmü@@a‰b‚ @pb×@ ì×ì@ RîÛìäß@ N2 @ @@NÒìmìmŠm @ @
@ @RÜ×@M @pìØîÌß@Þìni@åË…@ÒìmìmŠm @ @
@ @åÌbÏŠi@M @ @@N@âb@Íí@Ý×ëú @ @
@ @@ë†íûí†äía@M @ @
@ @.٢òàÜ×@bvîÌß@N1 Z@oÏa…@†í‰ìß @pb×@ì×ì@ìmb@N1 @ @ðëbu
@ @.٢òàÜ×@pìjrß@N2 @ @1@"‰a @ @ÒìmìmŠm @pb×@ì×ì@@„bj¾
@ @.٢æõbmb׊Ï@ïiìm@éîmü@N3 @pb×@ì×ì@bvîÌß@@æa…@ÝäÌß @L@áÏL@á™L@åm@L@æìm@M @ @ÒìmìmŠm
@ @.laìu@@ÞaõìŠi@N4 @ @.ÒìmìmŠm @ @NÝîÏ @ @H@ìnÓë@1@I @@@
@ì×ì@æõbmb׊Ï@üì$@RîÛìäß@N5 @ @2@"‰a @ @
@ @.ÒìmìmŠm@pb× @RîÛìäß@ æa…@ bvîÌß@ LÝäÌß @ @Nðëbu@däî¾@Z@ðýîã
@ @ @ @.ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì @ @
@ @ @ @3@"‰a
@ @ @pb×@ ì×ì@ @ âìnä‚äß -
@ @.ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm

6
j-QAF-âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b? æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@ï:ía ÖìubmOΆîi ìšÌîß


@@@„bj¾@ Lbäîj¾ -
@ì×ì@@†Ï‰…@٢æõbmb׊Ï
@æa…@ ÚìiŠm@ pb×
@ @.ÒìmìmŠm
@ @.@òía@O@òàÜ×@„bj¾@N1 @ @Z@oÏa…@†í‰ìß @ @190@M@182@@òía @ @@æaõŠÔÛa@
.
@æa…@ïÔÜm@N2 @ @NŠ‚äÛ@æa…@Þìni@åË…@„bj¾ N1 ñŠÔjÛa@@ñ‰ì@@„bj¾
@ @H@ìnÓë@4@I
@ @ë‰ì™@åËŠäÏ@N1 Z@oÏa…@†í‰ìß @ @òØöýß@٢ @N1 @ @ñ†îÔÇ
@æa…@ë‰ì™@a‰bnãa@laìu@@ÞaõìŠi@N2 @ @1@"‰a @ïßì™bØÌß@Z@ðýîã @ @òØöýß@†Ð×@æb¹aŠi
@ @.†í‰ìß @ @.òØöýß@2 @@å×bmbrß @ @Nea@æõbaìØ× @ @H@ìnÓë@1@I
@ @.æ‰b@Íjßì@N3 @ @2@"‰a @ @
@ @.åÌ‚äîiŠÏ@N4 @ @òØöýß@2 @åØía‰bärß
@ @.RîÛìmŠi@buŠ×@ÖŠ™@N5 @ @3@"‰a
@٢ @ æõaˆîiŠÏ@ å×bmbrß
@ @.ï:ãõbß@åË…@òØöýß
@RÐÜ@ @ „bj¾@ ïiìm@ éîmü@ N1 @ @@oÏa…@٢†í‰ìß @ð‰bn:i@åèîÛìàÏ@/åçì×ìÌÏ
@æa…@@åÛìÐßì×@@@a‰b‚@ @åË…@ @RÐÜ@ @„bj¾@N1 @åíbÏb‚äÏ@ å׊a…Ši@ ñý•
@ @@Në†íûí†äía @ @.Þìni N@†í‰ìß
@ @ „bj¾@ Z@ êìnãì?@
5
@ @@@RÐÜ
@aë…@ æõbmb׊Ï@ åØÜä׊о@ N1 @ @ZoÏa…@٢†í‰ìß @ @ðëbu@åèîÛìàÏ
@ÒìmìmŠm@ÒìmìmŠm@pb×ì×ì @„bj¾@ æa…@ bvîÌß~@ ÝäÌß@ N1 @æa…@ „bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß @æa…@ „bj¾@ LbvîÌß LÝäÌß
@ëbma@ …ìuìß@ åçbi@ å×bãìšÌß @pb×@ ì×ì@ aë… @ æõbmb×ŠÏ @Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß @Íí@ æõbmb׊Ï@ @ RîÛìäß
@ @Ngßb™ @ @NÒìmìmŠm@ÚìiŠm @ì×ì@ aë…@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm @ì×ì@ aë…@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm
@éîmü@ a‰b‚@ æõbmb׊Ï@ pìjrß@ N2 @ì×ì@ aë…@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß@ N2 @æa…@ ÚìiŠm@ pb× @ @.ÒìmìmŠm@ÚìiŠm@pb×
@ @Nïiìm @ @@NÒìmìmŠm@ÚìiŠm @pb× @NÒìmìmŠm
@ @
@ @RÜ×@M @ @
@ @
@ @åÌbÏŠi@M @ @
@ @ë†íûí†äía@M
@ë…a…@ ìjßìu@ åäíõbßŠÏ N3 @

@ @.@pb×ì×ìŠi
@ @.٢òàÜ×@bvîÌß@N1 Z@oÏa…@†í‰ìß @pb×@ì×ì@ìmb@N1 @ @ðëbu
@ @.٢òàÜ×@pìjrß@N2 @ @1@"‰a @ @ÒìmìmŠm @pb×@ì×ì@@„bj¾
@ @.٢æõbmb׊Ï@ïiìm@éîmü@N3 @pb×@ì×ì@bvîÌß@@æa…@ÝäÌß @ @N"ìÏ@LÞì™@LÎìm@M @ @ÒìmìmŠm

7
j-QAF-âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b? æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@ï:ía ÖìubmOΆîi ìšÌîß


.laìu@ÞaõìŠi@N4 @ @NÒìmìmŠm @ @H@ìnÓë@1@I
@ @ @ @2@"‰a @årí‰aë@ðõb™ŠèÌß@Z@ðýîã @ @
@ì×ì@æõbmb׊Ï@üì$@RîÛìäß@N5 @ì×ì@RîÛìäß@æa…@ bvîÌß@LÝäÌß @ @.b:Ìi
@ @.ÒìmìmŠm@pb× @ @.ÒìmìmŠm@pb× @ @
@ @ @ @3@"‰a
@ @ @pb×@ ì×ì@ @ âìnä‚äß -
@ @.ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm
@٢æõbmb׊Ï@ „bj¾@ æa…@ bäîj¾ -
@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@@†Ï‰…
@ @.ÒìmìmŠm@æa…

@ @.@òía@O@òàÜ×@„bj¾@N1 @ @Z@oÏa…@†í‰ìß @ @202@M@191@òía @ @@æaõŠÔÛa 


.
@æa…@ïÔÜm@N2 @ @NŠ‚äÛ@æa…@Þìni@åË…@„bj¾ N1 ñŠÔjÛa@@ñ‰ì@@„bj¾ 6
@ @H@ìnÓë@4@I
@ @.@ë‰ì™@åËŠäÏ@N1 Z@oÏa…@†í‰ìß @ @ï?ìŠi@âìØy@N1 @ @ñ…bjÇ
@æa…@ïÜÔã@ÝîÛ…@„bj¾@ïiìm@éîmü@N2 @ @1@"‰a @æa…B@ ï?ìŠi@ ÝîÛ…@ N2 @ @ï?ìŠi@laìvËìšÌm
@ @@.sîm‰a @ @.ï?ìŠi@âìØy@å×bmbrß @ @Bìàäíb×bÏ@éÜäØèîŠi @ @H@ìnÓë@1@I
@ @.RîÛìmŠi@buŠ×@ÖŠ™@N3 @ @@2@"‰a @æõa…d׊i@"bînä@Z@ðýîã
@ @.ï?ìŠi@ÝîÛ…@„bj¾ @æa…@ éîŠi
@ @3@"‰a @ @Nï?ì
@æa…@ ï?ìŠi@ ÝîÛ…@ „bj¾ @ @
@ @.t…ì–Ôß @ @

@ @ @„bj¾@ïiìm@éîmü@ N1 @ @@oÏa…@†í‰ìß @ð‰bn:i@åèîÛìàÏ@/åçì×ìÌÏ


@æa…@ @ åÛìÐßì×@ @ @ a‰b‚ @ @@NÞìni@åË…@ @ @„bj¾@N1 @åíbÏb‚äÏ@å׊a…Ši@ñý•
@ @Në†íûí†äía @ @ N@†í‰ìß
@ @ æõb?bi@ Zêìnãì?@
@ @. bnnÏa

@@ïqìi@ pìjrß@ æa…@ ÝäÌß@ N1 @ @ZoÏa…@٢†í‰ìß @æa…@ „bj¾@ LbvîÌßLÝäÌß @ @ðëbu@åèîÛìàÏ


@ÒìmìmŠm@ pb×ì×ì @ðŠí…Šm@ Íí@ pb×@ ì×ì@ ÝäÌß@ N1 @Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß @æa…@ „bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß
@ @NÒìmìmŠm @ÚìiŠm@Íí@pb×ì×ì@aë…@†Ï‰… @ì×ì@ aë…@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm @Íí@ æõbmb׊Ï@ @ RîÛìäß
@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@âìnä‚äß @N2 @ @NÒìmìmŠm @æa…@ ÚìiŠm@ pb× @ì×ì@ aë…@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm
@æõbmb׊Ï@ ð…bväß@ ÒìmìmŠm @Íí@ æõbmb׊Ï@ „bj¾@ æa…@ bvîÌß@ N2 @NÒìmìmŠm @ @.ÒìmìmŠm@ÚìiŠm@pb×
@ @@N "! @pb×@ ì×ì@ aë…@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm @ @
@Íí@æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@pìjrß@ N3 @ @@NÒìmìmŠm@ÚìiŠm @ @ @ @

8
j-QAF-âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b? æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@ï:ía ÖìubmOΆîi ìšÌîß


@ @Nbäîi… @ðŠí…Šm@ Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß@ N3 @ @
@ÚìiŠm@ pb×ì×ì@ RîÛìäß@ N4 @ÚìiŠm@ pb×@ ì×ì@ aë…@ †Ï‰… @ @
@ @NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm @ @@NÒìmìmŠm
@ @@@Nðk:îß@Õmì×@åäíõbßŠÏ @N5
@ @.٢òàÜ×@bvîÌß@N1 Z@oÏa…@†í‰ìß @pb×@ì×ì@ìmb@N1 @ @ðëbu
@ @.٢òàÜ×@pìjrß@N2 @ @1@"‰a @ @ÒìmìmŠm @pb×@ì×ì@@„bj¾
@ @٢æõbmb׊Ï@ïiìm@éîmü@N3 @pb×@ì×ì@bvîÌß@@æa…@ÝäÌß @ @No?@L´Ï@LÎaë@M @ @.ÒìmìmŠm
@ @.laìu@@ÞaõìŠi@N4 @ @ÒìmìmŠm @ @N@âýg@m@Z@ðýîã @ @H@ìnÓë@1@I
@ì×ì@æõbmb׊Ï@üì$@RîÛìäß@N5 @ @2@"‰a @ @ @ @
@ @.ÒìmìmŠm@pb× @RîÛìäß@ æa…@ bvîÌß@ LÝäÌß
@ @ @ @.ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì
@ @ @ @3@"‰a
@ @ @pb×@ ì×ì@ @ âìnä‚äß -
@ @.ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm
@٢æõbmb׊Ï@ „bj¾@ Lbäîj¾ -
@pb×@ ì×ì@ @ †Ï‰…
@ @@.ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm
@ @.@òía@O@òàÜ×@„bj¾@N1 @ @Z@oÏa…@†í‰ìß @ @215@M@203@@òía @ @@æaõŠÔÛa@
.
@æa…@ïÔÜm@N2 @ @NŠ‚äÛ@æa…@Þìni@åË…@„bj¾ ñŠÔjÛa@@ñ‰ì@@„bj¾ 7
@ @H@ìnÓë@4@I
@ @Z@ðõbäÌß@bníŠ?Ši@N1 Z@oÏa…@†í‰ìß @lŠÇ@o׉b’ß@æbaì@N1 @ @ê.
@ @.@Ùîn×@lŠÇ@o׉b’ß@Na @ @1@"‰a @ea@Þì‰@Ùîn× @ÎìÐßb×…@å׊:i…@nã
@ @.ÎìÐßb×…@å׊:i…@ea@Þì‰ @o׉b’ß@ æbaì å×bmbrß
@ @ @Zå׊:i… @ðýîã@åË…@Õí†í…Šm@æa…
@ @.b:í†×@kãbç…@nã@æaìuìm@Nl @ @.å׊:i…@nã@"b$@lŠÇ @ @ïãìߊç@M @ @b:í…@o׉b’ß@ïã‰ìß
@ @.laìu@ÞaõìŠi@N2 @ @2@"‰a @ @ë…bÏ@ìmbŠi@M @ @H@ìnÓë@1@I
@ @.ÍînäÏ@2ï:ía@åØía‰bärß@N3 @kãbç…@ nã@ æaìuìm@ @ å×bmbrß @ @ÎìÛìäß@ÎìÛìm@M
@ @.RîÛìmŠi@buŠ×@ÖŠ™@N4 @ @.b:í†× @kãbç…@nã@æaìuìm@N2
@ @ @ @3@"‰a @ @Zb:í†×
@ @ @nã@ æaìuìm@ @ åØía‰bärß @åË…@ Õí†í…Šm@ bíbÏì@ M
@ @ @ @.b:í†×@kãbç… @ @.bîÛìß@
@ @ @Òë†îç@ éîmýß M @

@æa…@ ð‰bØí…Ši
@ @.laìvËìšÌmŠi
@"bèi@ ðõbaìÌß@ M

9
j-QAF-âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b? æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@ï:ía ÖìubmOΆîi ìšÌîß


.#$@Íí@lŠÇ
@ @ @ÝàÈÌß@Z@ðýîã@
@g•@ïmŠÐ@ïuìÏŠm
@ @N٢åíõü@æa…
@% @ñ‰ì@„bj¾@ïiìm@éîmü@N1 @ @@oÏa…@†í‰ìß @ð‰bn:i@åèîÛìàÏ@/åçì×ìÌÏ
@æa…@ @ åÛìÐßì×@ @ @ a‰b‚ @ @@NÞìni@åË…@% @ñ‰ì@„bj¾@N1 @åíbÏb‚äÏ@ å׊a…Ši@ ñý•
@ @Në†íûí†äía @ @ @N@†í‰ìß
@ @% @æõb?bi@Z@êìnãì?
.ðŠuýÏ…@Íí@æõbmb׊Ï@åØÜä׊о@N1 @ @ZoÏa…@٢†í‰ìß @ @ðëbu@åèîÛìàÏ
@éîmü@a‰b‚@æõbmb׊Ï@pìjrß@N2 @ðŠí…Šm@ Íí@ pb×@ ì×ì@ ÝäÌß@ N1 @æa…@ „bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß @æa…@ „bj¾@ LbvîÌßLÝäÌß
@ @Nïiìm @ÚìiŠm@Íí@pb×ì×ì@aë…@†Ï‰… @Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß @Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß
@ @RÜ×@M @ @@.ÒìmìmŠm @ì×ì@ aë…@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm @ì×ì@ aë…@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm
@ @åÌbÏŠi@M @ðŠí…Šm@ Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß@ N2 @æa…@ ÚìiŠm@ pb× @ @ÒìmìmŠm@ÚìiŠm@pb×
@ @ë†íûí†äía@M @ÚìiŠm@ pb×@ ì×ì@ aë…@ †Ï‰… @ @NÒìmìmŠm
@ @@Na†äîß@ÕîÜ?@åäíõbߊÏ@N3 @ @@NÒìmìmŠm
@ @
@ @.٢òàÜ×@bvîÌß@N1 Z@oÏa…@†í‰ìß @pb×@ ì×ì@ aë…@ N1 @ @ðëbu
@ @٢.òàÜ×@pìjrß@N2 @ @1@"‰a @ @ÒìmìmŠm @pb×@ì×ì@@„bj¾
@ @.٢æõbmb׊Ï@ïiìm@éîmü@N3 @pb×@ ì×ì@ bvîÌß@ @ æa…@ ÝäÌß @ @Noз@Lkãbç@LÝnäi@M @ @ÒìmìmŠm
@ @.laìu@ÞaõìŠi@N4 @ @.ÒìmìmŠm @ @H@ìnÓë@1@I
@ì×ì@æõbmb׊Ï@üì$@RîÛìäß@N5 @ @2@"‰a b:Ìi@()* &'@Z@ðýîã @ @
@ @.ÒìmìmŠm@pb× @ì×ì@RîÛìäß@æa…@bvîÌß@LÝäÌß @ @@ @
@ @ @ @.ÒìmìmŠm@pb× @ @
@ @3@"‰a
@pb×@ ì×ì@ @ âìnä‚äß -
@ @.ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm
@@†Ï‰…@٢æõbmb׊Ï@„bj¾@Lbäîj¾ -
@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì
@ @@@.ÒìmìmŠm
@ @.@òía@O@òàÜ×@„bj¾@N1 @ @Z@oÏa…@†í‰ìß @ @224@–@216@@òía 
 
.
@æa…@ïÔÜm@N2 @ @NŠ‚äÛ@æa…@Þìni@åË…@„bj¾ N1 ñŠÔjÛa@@ñ‰ì@@„bj¾
@ @H@ìnÓë@4@I

10
j-QAF-âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b? æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@ï:ía ÖìubmOΆîi ìšÌîß


@ @NåÌ‚äîiŠÏ@N1 Z@oÏa…@†í‰ìß @l…aŠi@ Ö†îm@ òjÓbÇ@ N1 @æa…@l…a@"ba
@ @NåØìßëŠß@N2 @ @1@"‰a @ @Nåíb×bÏŠi@ba… @ @ òîßýg 8
@ @Nlaìu@Þaõì@N3 @Ö†îm@ åÓë‰ìj×@ å×bmbrß @@åíb×bÏŠi@ a‰b?@ aˆîi N2
@ @ @Nåíb×bÏŠi@l…a
@ @NRîÛìmŠi@buŠ×@ÖŠ™@N4 @ @Nåíb×bÏŠi@l…a@pìØîÌß @åË…@ âýg@ Ήëa @ @H@ìnÓë@1@I
@ @ @ @2@"‰a @ @Nâýg@å×ìi
@ @ @Ö†îm@ åÓë‰ìj×@ åØía‰bärß @ @.übèÏ@oÏa†äß@Ö†îm@N3
@ @Nåíb×bÏŠi@l…a@pìØîÌß @ð…bjíŠÏ@ ægßb™@ N4
@ @3@"‰a @ @.Ήëd:
@l…a@ cbväß@ ê†íõbÏ@ åØ:ÜØÌß @êaëŠß@ cbväß@ Z@ ðýîã
@Ö†îm@ òjÓbÇ@ åË…@ åíb×bÏŠi @ @NðŠí…
@ @.åíb×bÏŠi@l…a@pìØîÌß @ @

@% @ ñ‰ì@ „bj¾@ ïiìm@ éîmüN1 @ @@oÏa…@†í‰ìß @åèîÛìàÏ / åçì×ìÌÏ


@æa…@ @ åÛìÐßì×@ @ @ a‰b‚ @ @@NÞìni@åË…@% @ñ‰ì@„bj¾@N1 @å׊a…Ši@ñý•@ð‰bn:i
@ @Në†íûí†äía @ @ N@†í‰ìß@åíbÏb‚äÏ
% @æõb?bi@Z@êìnãì?@
@Íí@ æõbmb׊Ï@ åØÜä׊о N1@ @ @ZoÏa…@٢†í‰ìß @ @ðëbu@åèîÛìàÏ
@ @ðŠuýÏ… @ðŠí…Šm@ Íí@ pb×@ ì×ì@ ÝäÌß@ N1 @æa…@ „bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß @„bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß
@æõbmb׊Ï@ „bj¾@ æa…@ bvîÌß@ N2 @ÚìiŠm@ pb×ì×ì@ aë… @ †Ï‰… @Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß @æõbmb׊Ï@ RîÛìäß@ æa…
@ @Nïiìm@éîmü@a‰b‚ @ @N@ÒìmìmŠm @ì×ì@ aë…@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm @aë…@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm@ Íí
@ @RÜ×@M @ðŠí…Šm@ Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß@ N2 @æa…@ ÚìiŠm@ pb× @ÚìiŠm@ pb×@ ì×ì
@ @åÌbÏŠi@M @ÚìiŠm@pb×@ì×ì@aë… @†Ï‰… @NÒìmìmŠm @ @ÒìmìmŠm
@ @ë†íûí†äía@M @ @@NÞìni@åË… @ÒìmìmŠm @ @
@ @
@ @@Na†äîß@ÕîÜ?@åäíõbߊÏ@N3 @ @
@ @.٢òàÜ×@bvîÌß@N1 ZoÏa…@٢†í‰ìß @pb×@ ì×ì@ aë…N1 @ @@ðëbu
@ @.٢òàÜ×@pìjrß@N2 @ @1@"‰a @ @ÒìmìmŠm @@RîÛìäß@ æa…@ „bj¾
@ @.٢æõbmb׊Ï@ïiìm@éîmü@N3 @pb×@ ì×ì@ bvîÌß@ @ æa…@ ÝäÌß @ @NÑØÌîm@LÝз@L‰†ãbi@M @ @ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì
@ @.laìu@@ÞaõìŠi@N4 @ @.ÒìmìmŠm @ïËë†ãbÌß@Íí@ ٢pbía@ .2 @ @H@ìnÓë@1@I
@ì×ì@æõbmb׊Ï@üì$@RîÛìäß@N5 @ @2@"‰a @ @@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì
@ @.ÒìmìmŠm@pb× @ì×ì@RîÛìäß@æa…@bvîÌß@LÝäÌß @ @@.Š:i@‰†ãbi@M
@ @ @ @.ÒìmìmŠm@pb× @ @.éÐ$@Îaìi@M
@ @3@"‰a @ @.åËbm@áu@M
@pb×@ ì×ì@ @ âìnä‚äß - @ @p‰ì@kãbç@@´$ìÏ@M
@ @.ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm @ @.Ýnäi@Rma@‰ë†îm@M
@٢æõbmb׊Ï@@@„bj¾@Lbäîj¾ - @ @Z@ðýîã

11
j-QAF-âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b? æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@ï:ía ÖìubmOΆîi ìšÌîß


@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@@†Ï‰… @ @Nðëbu@å:îÛìm@däî¾
@ @@@.ÒìmìmŠm@æa…
@ @@.òía@O@òàÜ×@„bj¾@N1 @ @Z@oÏa…@†í‰ìß @ @233@–@225@@òía 
 
N
@æa…@ïÔÜm@N2 @ @NŠ‚äÛ@æa…@Þìni@åË…@„bj¾ N1 ñŠÔjÛa@@ñ‰ì@@„bj¾
@ @H@ìnÓë@4@I
@ @.@ë‰ì™@@åËŠäÏ@N1 ZoÏa…@٢†í‰ìß @ @N@òØöýß@٢âbã@N1 @ @@ñ†îÔÇ
@ @.òØöýß@٢âbã@ÅÐzÌßN2 @ @1@"‰a @ @NòØöýß@٢R™ìm@N2 @ @òØöýß@†Ð×@æb¹aŠi
@MR™ìm@æa…@òØöýß@2âbã@pìjrß@N3 kuaë@Íí@òØöýß@âbã@ 5@pìjrß @åÔîubj×@ å×ì×ýß@ Zðýîã @ @H@ìnÓë@1@I
@ @.s:™ìm @ @.ðõìçbn×… @ïçëõbväß@ æa…
@ @.RîÛìmŠi@buŠ×@ÖŠ™@N4 @ @2@"‰a @ @Nåˉü
@ @ @æa…@ òØöýß@ âbã@ 4@ å×bmbrß @ @
@ @ @ @Ns:™ìm @ @
@ @3@"‰a @ @
@æa…@ òØöýß@ âbã@ 5@ åØía‰bärß
@ @.s:™ìm
@% @ ñ‰ì@ „bj¾@ ïiìm@ éîmüN1 @ @@oÏa…@†í‰ìß @ð‰bn:i@åèîÛìàÏ@/åçì×ìÌÏ
@æa…@ @ åÛìÐßì×@ @ @ a‰b‚ @ @@NÞìni@åË…@% @ñ‰ì@„bj¾@N1 @åíbÏb‚äÏ@ å׊a…Ši@ ñý•
@ @Në†íûí†äía @N@†í‰ìß
@ @% @æõb?bi Z@êìnãì?
9
@Íí@ æõbmb׊Ï@ åØÜä׊о@ N1 @ @ZoÏa…@٢†í‰ìß @ @ðëbu@åèîÛìàÏ
@†×@ Öìnäi@ ba…@ ðŠuýÏ… @ðŠí…Šm@ Íí@ pb×@ ì×ì@ ÝäÌß@ N1 @æa…@ „bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß @„bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß
@ @Nå:j¹a @ÚìiŠm@Íí@pb×ì×ì@aë…@†Ï‰… @Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß @æõbmb׊Ï@ RîÛìäß@ æa…
@æõbmb׊Ï@ xbj¾@ æa…@ bvîÌß@ N2 @ @N@ÒìmìmŠm @ì×ì@ aë…@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm @aë…@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm@ Íí
@æa…@ ÚìiŠm@ pb×
@ @Nïiìm@éîmü@a‰b‚ @ðŠí…Šm@ Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß@ N2 @ÚìiŠm@ pb×@ ì×ì
@ @åÌbÏŠi@M @ÚìiŠm@ pb×@ ì×ì@ aë…@ †Ï‰… @NÒìmìmŠm @ @.ÒìmìmŠm
@ @
@ @ë†íûí†äía@M @ @@NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm @ @
@ @@Nðk:îß@Õmì×@åäíõbߊÏ@N3 @ @
@ @.٢òàÜ×@bvîÌß@N1 ZoÏa…@٢†í‰ìß @pb×@ì×ì@aë…@N1 @ @@ðëbu
@ @.٢òàÜ×@pìjrß@N2 @ @1@"‰a @ @ÒìmìmŠm @@RîÛìäß@ æa…@ „bj¾
@ @.٢æõbmb׊Ï@ïiìm@éîmü@N3 @pb×@ì×ì@bvîÌß@@æa…@ÝäÌß @LÞìØÌ?@ Lpìjßa‰@ M @ @ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì
@ @.laìu@@ÞaõìŠi@N4 ÒìmìmŠm @ @Noj½ @ @H@ìnÓë@1@I
@ì×ì@æõbmb׊Ï@üì$@RîÛìäß@N5 @ @2@"‰a @ïËë†ãbÌß@ Íí@ ٢pbía@ N2
@ @.ÒìmìmŠm@pb× @RîÛìäß@ æa…@ bvîÌß@ LÝäÌß @ @@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì
@ @ @ @.ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì @RîÛìäß@´ua‰@Z@ðýîã

12
j-QAF-âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b? æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@ï:ía ÖìubmOΆîi ìšÌîß


@ @3@"‰a @ @Nðëbu
@pb×@ ì×ì@ @ âìnä‚äß - @ @
@ @.ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm
@٢æõbmb׊Ï@ @ „bj¾@ Lbäîj¾ -
@pb×@ ì×ì@ @ †Ï‰…
@ @@.ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm
@ @@.òía@O@òàÜ×@„bj¾@N1 @ @Z@oÏa…@†í‰ìß @ @245@–@234@@òía 
 
.
@æa…@ïÔÜm@N2 @ @NŠ‚äÛ@æa…@Þìni@åË…@„bj¾@ ñŠÔjÛa@@ñ‰ì@@„bj¾
@ @H@ìnÓë@4@I
@ @@.ë‰ì™@åËŠäÏ@N1 Z@oÏa…@†í‰ìß @ @ï?ìŠi@âìØy@N1 @ @ñ…bjÇ@
@æa…@ïÜÔã@ÝîÛ…@„bj¾@ïiìm@éîmü@N2 @ @1@"‰a @ @@ï?ìŠi@ÝîÛ…@N2 @ @ï?ìŠi@laìvËìšÌm
@ @@.sîm‰a @ @.ï?ìŠi@âìØy@å×bmbrß @ @Bìàäíb×bÏ@éÜäØèîŠi@æa…B @ @H@ìnÓë@1@I
@ @.RîÛìmŠi@buŠ×@ÖŠ™@N3 @ @@2@"‰a @æõa…d׊i@"bînä@Z@ðýîã @ @
@ @.ï?ìŠi@ÝîÛ…@„bj¾ @ @Nï?ì@æa…@éîŠi
@ @3@"‰a @ @
@æa…@ ï?ìŠi@ ÝîÛ…@ „bj¾
@ @.t…ì–Ôß
@"bäÛa@ ñ‰ì@ „bj¾@ ïiìm@ éîmüN1 @ @@oÏa…@†í‰ìß @åèîÛìàÏ@/åçì×ìÌÏ
@ @Në†íûí†äía@æa…@@åÛìÐßì×@@@a‰b‚ @ @@NÞìni@åË…@"bäÛa@ñ‰ì@„bj¾@N1 @å׊a…Ši@ñý•@ð‰bn:i
N†í‰ìß@åíbÏb‚äÏ
@ñ‰ì@ æõb?bi@ Z@ êìnãì?
10
@ @"bäÛa
@Íí@ æõbmb׊Ï@ @ åØÜä׊о@ N1 @ @ZoÏa…@٢†í‰ìß @ @ðëbu@åèîÛìàÏ
@ @N´qbq@Öìnäi@ba…@ðŠuýÏ… @ðŠí…Šm@ Íí@ pb×@ ì×ì@ ÝäÌß@ N1 @æa…@ „bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß @æa…@ „bj¾@ LbvîÌßLÝäÌß
@æõbmb׊Ï@ „bj¾@ æa…@ bvîÌß@ N2 @ÚìiŠm@Íí@pb×ì×ì@aë…@†Ï‰… @Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß @Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß
@ @Nïiìm@éîmü@a‰b‚ @ @NÒìmìmŠm @ì×ì@ aë…@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm @ì×ì@ aë…@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm
@ @RÜ×@M @ðŠí…Šm@ Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß@ N2 @æa…@ ÚìiŠm@ pb× @ @ÒìmìmŠm@ÚìiŠm@pb×
@ @åÌbÏŠi@M @ÚìiŠm@ pb×@ ì×ì@ aë…@ †Ï‰… @NÒìmìmŠm @ @
@ @ë†íûí†äía@M @ @@NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm @ @
@ @
@ @Nðëbä@åäíõbߊÏ@N3 @ @
@ @.٢òàÜ×@bvîÌß@N1 Z@oÏa…@†í‰ìß @pb×@ì×ì@aë…@N1 @ @ðëbu
@ @٢.òàÜ×@pìjrß@N2 @ @1@"‰a @ @ÒìmìmŠm @pb×@ì×ì@@„bj¾
@ @.٢æõbmb׊Ï@ïiìm@éîmü@N3 @pb×@ì×ì@bvîÌß@@æa…@ÝäÌß @LÞìÐßì×@LÝî:äîÏ@M @ @ÒìmìmŠm
@ @.laìu@@ÞaõìŠi@N4 @ @.ÒìmìmŠm @ @NÍšÌîÏ H@ìnÓë@1@I

13
j-QAF-âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b? æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@ï:ía ÖìubmOΆîi ìšÌîß


@ì×ì@æõbmb׊Ï@üì$@RîÛìäß@N5 @ @2@"‰a @ïËë†ãbÌß@Íí@٢pbía@N2
@ @.ÒìmìmŠm@pb× @RîÛìäß@ æa…@ bvîÌß@ LÝäÌß @ @@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì
@ @.ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì @ @@Š:i@‰†ãbi@M
@ @3@"‰a @ @éÐ$@Îaìi@M
@pb×@ ì×ì@ @ âìnä‚äß @ @åËbm@áu@M
@ @.ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm @ @p‰ì@kãbç@@´$ìÏ@M
@٢æõbmb׊Ï@ @ @ „bj¾@ Lbäîj¾ @ @Ýnäi@Rma@‰ë†îm@M
@ÚìiŠm@ pb×@ ì×ì@ @ †Ï‰… @ @Z@ðýîã
@@.ÒìmìmŠm@æa… @å:îÛìm@ ðõbnäî‚äß
Nðëbu
@ @@.òía@O@òàÜ×@„bj¾@N1 @ @Z@oÏa…@†í‰ìß @ @256@–@246@@òía 
 
.
@æa…@ïÔÜm@N2 @ @NŠ‚äÛ@æa…@Þìni@åË…@„bj¾@ .ñŠÔjÛa@@ñ‰ì@@„bj¾
@ @@H@ìnÓë@4@I
@ïÔíõbäß@ l…a@ æ‰b@ Íjßì@ N1 Z@oÏa…@†í‰ìß @ @æõa‰†ä×@ïÔíõbäß@l…a N1 @æa…@l…a@"ba
@ @@.æõa‰†ä× @ @1@"‰a @ @ea@á:i@„bj¾@M 
@ @NåÌ‚äîiŠÏ@N2 @ @.æõa‰†ä×@ïÔíõbäß@l…a@@å×bmbrß @ @ @„bj¾@M @ @Næõa‰†ä׊i@l…a
@ïÔíõbäß@ @ @ „bj¾@ ïiìm@ éîmü@ N3 @ @2@"‰a @éØÌÛ@åË…@å×üì¾@M @ @H@ìnÓë@1@I
@ @.æõa‰†ä× @ @Næõa‰†ä×@ïÔíõbäß@l…a@åØía‰bärß @ @Håíaì::×I@åãb×
@ @Næõa‰†ä×@ïÔíõbäß@ @RîÛìäß@N4 @ @3@"‰a @ @kîmŠm@M
@ @Næõa‰†ä×@ïÔíõbäß@ @ÅÐzÌß @†Ð×@æõbßbmëd×@ðg¾@M
@ @Nå×ìÛŠ¾@Íí
@³ßý:×@cbväß@Z@ðýîã
@ @NðŠí… 11
@-. +*,@ „bj¾@ ïiìm@ éîmüN1 @ @@oÏa…@†í‰ìß @ð‰bn:i@åèîÛìàÏ@/åçì×ìÌÏ
@æa…@ @ åÛìÐßì×@ @ @ a‰b‚ @ @@NÞìni@åË…@-. +*,@„bj¾@N1 @åíbÏb‚äÏ@ å׊a…Ši@ ñý•
@ @Në†íûí†äía @ @Z@êìnãì?@N@†í‰ìß
@ @-. +*,@æõb?bi

@Íí@ æõbmb׊Ï@ åØÜä׊оN1 @ @ZoÏa…@٢†í‰ìß @ @ðëbu@åèîÛìàÏ


@ì™ü@´qbq@Öìnäi@ba…@ðŠuýÏ… @ðŠí…Šm@ Íí@ pb×@ ì×ì@ ÝäÌß@ N1 @æa…@ „bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß @æa…@ „bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß
@ @NåÛìi@Ίm @ÚìiŠm@ pb×ì×ì@ aë…@ †Ï‰… @Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß @Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß
@æõbmb׊Ï@ „bj¾@ æa…@ bvîÌßN2 @ @N@ÒìmìmŠm @ì×ì@ aë…@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm @ì×ì@ aë…@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm
@æa…@ ÚìiŠm@ pb×
@ @Nïiìm@éîmü@a‰b‚ @ðŠí…Šm@ Íí@ æõbn׊Ï@ RîÛìäßN2 @ @ÒìmìmŠm@ÚìiŠm@pb×
@ @RÜ×@M @ÚìiŠm@ pb×@ ì×ì@ aë…@ †Ï‰… @NÒìmìmŠm
@ @
@ @åÌbÏŠi@M @ @@NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm @ @

14
j-QAF-âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b? æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@ï:ía ÖìubmOΆîi ìšÌîß


@ @ë†íûí†äía@M @ @ @ @
@pb×ì×ì@ âìnä‚äß@ åäíõbߊÏ@ N3 @ @
@ @Ngßb™@å׊a…Ši

@ì×ì@ ٢@ @ æõbmb׊Ï@ pìjrß@ N1 @ @Z@oÏa…@†í‰ìß @ì×ì ٢æõbmb׊ÏN1


@ @ @ðëbu
@ @NÒìmìmŠm@pb× @ @1@"‰a @ÒìmìmŠm @ pb× @ @ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì
@ì×ì@ @ †Ï‰…@ ٢pbía@ @ „bj¾@ N2 @ì×ì@ ٢êìnãì?@ pìjrß @ @ZÒìmìmŠm H@ìnÓë@1@I
@ @NÒìmìmŠm@pb× @ @NÒìmìmŠm@pb× @LRmŠ×@ LÖë†ãìÏ@
@ @.pbía@bäîj¾@buŠ×@ÖŠ™@N3 @ì×ì@ ٢êìnãì?@ @ „bj¾ @ @Nâë†ä™
@ @.bäîi…@éÜm@Íí@pbía@@„bj¾@N4 @ @NÒìmìmŠm@pb× @ì×ì@ @ †Ï‰…@ ٢pbíaN2
@
@ @ @ @2@"‰a @ÒìmìmŠm@ pb×
@ @ @ì×ì@pbía@٢êìnãì?@@„bj¾ @ @ÒìmìmŠm
@ @NÒìmìmŠm@pb× @ðõbnäî?Z@ ðýîã
@ @3@"‰a @ @Nðëbu
@٢pbía@ RîÛìäß@ æa…@ bäîj¾ 
@ @.ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì †Ï‰…
@@

@ @@òía@O@òàÜ×@„bj¾@N1 @ @Z@oÏa…@†í‰ìß @ @269@–@257@@òía 


 

@æa…@ïÔÜm@N2 @ @NŠ‚äÛ@æa…@Þìni@åË…@„bj¾ N1 ñŠÔjÛa@@ñ‰ì@@„bj¾ 12
@ @H@ìnÓë@4@I
@åÛbu…@"b$@l…a@æ‰b@Íjßì@@N1 @ @Z@oÏa…@†í‰ìß @ @ða‰@åÛbu…@"b$@l…a@N1 @æa…@l…a@"ba
@ @N@ða‰ @ @1@"‰a @åÛbu@æ‰ìmaŠÏ@ïçìmb¾@M 
@Íjßì@ Ýî•by@ åØìßëŠß@ N2 @ @Nða‰@åÛbu…@"b$@l…a@å×bmbrß @ @ða‰ @ @Næõa‰†ä׊i@l…a
@ @Næ‰b @ @2@"‰a @ @ða‰@åÛbu…@kîmŠm@M @ @H@ìnÓë@1@I
@åÛbu…@ l…a@ @ „bj¾@ ïiìm@ éîmü@ N3 @æõa‰†ä׊i@ æ‰ìmaŠÏ åØía‰bärß
@ @ @åíõbßMåíõbߊi@Ö†îm@M
@ @Nða‰ @ @Nða‰@åÛbu… @æ‰ìmaŠÏ@ïçìmb¾@N2
@ @N@üì$@åãì×ü@N4 @ @3@"‰a @ @Næõa‰†ä׊i
@ @Nlaìu@ÞaõìŠi@N5 @åÛbu…@ "b$@ l…a@ åØ:ÜØÌß @ @Z@ðýîã
@ @ @ @Næõa‰†ä׊i@æ‰ìmaŠÏ@æa…@ða‰ @ @Nða‰@åÛbu…@ïmbçMïmbçŠi

0/ a@ñ‰ì@„bj¾@ïiìm@éîmü@N1 @ @@oÏa…@†í‰ìß @ð‰bn:i@ åèîÛìàÏ@ /åçì×ìÌÏ


@ @Në†íûí†äía@æa…@@åÛìÐßì×@@a‰b‚ @åË… 0/@ ñ‰ì@ „bj¾@ N1 @åíbÏb‚äÏ@ å׊a…Ši@ ñý•
@ @@NÞìni @ @Z@êìnãì?@N@†í‰ìß
@ @ 0/@ñ‰ì@æõb?bi
@ðŠuýÏ…@Íí@æõbmb׊Ï@åØÜä׊оN1 @ @ZoÏa…@٢†í‰ìß @ @ðëbu@åèîÛìàÏ
@ @Nå:j¹a@†×@å×bãìšÌß @ðŠí…Šm@ Íí@ pb×@ ì×ì@ ÝäÌß@ N1 @æa…@ „bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß @æa…@ „bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß

15
j-QAF-âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b? æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@ï:ía ÖìubmOΆîi ìšÌîß


@a‰b‚@æõbmb׊Ï@xbj¾@æa…@b‚îÌßN2 @Íí@ pb×ì×ì@ aë…@ †Ï‰… @Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß @Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß
@ @Nïiìm@éîmü @ @NÚìiŠm@ÒìmìmŠm @ì×ì@ aë…@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm @ì×ì@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm
@ @RÜ×@M @ðŠí…Šm@ Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß@ N2 @æa…@ ÒìmìmŠm@ pb× @ @@NÚìiŠm@ÒìmìmŠm@pb×
@ @åÌbÏŠi@M @ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…@†Ï‰… @NÚìiŠm @ @
@ @ë†íûí†äía@M @ @@NÞìni@åË…@ÚìiŠm @ @
@ @Nðk:îß@åmìib?@åäíõbߊÏ@N3 @ @ @ @
@@†Ï‰…@ ٢æõbmb׊Ï@ pìjrß@ N1 @ @Z@oÏa…@†í‰ìß @ì×ì@ ٢@ æõbmb׊Ï@ N1 @ @ðëbu
@ @NÒìmìmŠm@pb×@ì×ì @ @1@"‰a @ @ZÒìmìmŠm@pb× @ @ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì
@ì×ì@ @ †Ï‰…@ ٢pbía@ @ „bj¾@ N2 @ì×ì@ ٢êìnãì?@ pìjrß - @ @NÖë†äm@LRnäîÛ@LoÐßìÛ H@ìnÓë@1@I
@ @NÒìmìmŠm@pb× @ @NÒìmìmŠm@pb× @ì×ì@ @ †Ï‰…@ ٢pbía@ N2
@ @Npbía@bäîj¾@buŠ×@ÖŠ™@N3 @ì×ì@ ٢êìnãì?@ @ „bj¾ - @ @ÒìmìmŠm@pb×
@ @Nbäîi…@éÜm@Íí@pbía@@„bj¾@N4 @ @NÒìmìmŠm@pb× @ @Nðëbu@ïÌíb@Z@ðýîã@
@ @ @ @2@"‰a
@ @ @ì×ì@pbía@٢êìnãì?@@„bj¾
@ @ @ @NÒìmìmŠm@pb×
@ @ @ @3@"‰a
@ @ †Ï‰…@ ٢pbía@ RîÛìäß@ æa…@ bäîj¾
@@

@ @NÒìmìmŠm@pb×@ì×ì
@ @@.òía@O@òàÜ×@„bj¾@N1 @ @Z@oÏa…@†í‰ìß @ @282@M@270@@òía 
 
.
@æa…@ïÔÜm@N2 @ @NŠ‚äÛ@æa…@Þìni@åË…@„bj¾ N1 ñŠÔjÛa@@ñ‰ì@@„bj¾
@ @H@ìnÓë@4@I
@ @.@æ‰b@Íjßì@N1 @ @Z@oÏa…@†í‰ìß @ @NòØöýß@٢âbãN1 @ @ñ†îÔÇ
@ @.åÌ‚äîiŠÏ N2 @ @1@"‰a @ @NòØöýß@٢R™ìmN2 @ @òØöýß@†Ð×@æb¹aŠi
@ @.åÌ‚äîiŠÏ@Ýî•by@åØÌnäj¾@N3 @Íí@ òØöýß@ ٢âbã@ 5@ pìjrß @t…ìuë@´Ôí Z@ðýîã @ @H@ìnÓë@1@I
@ @.laìu@ÞaõìŠi@N4 @ @Nðõìçbn×…@kuaë @ @@NòØöýß
@ @.RîÛìmŠi@buŠ×@ÖŠ™@N5 @ @2@"‰a
@ @ @æa…@ òØöýß@ ٢âbã@ 5@ å×bmbrß
@ @ @ @Ns:™ìm
@ @3@"‰a
13
@æa…@òØöýß@٢âbã@5@åØía‰bärß
@ @Ns:™ìm

16
j-QAF-âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b? æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@ï:ía ÖìubmOΆîi ìšÌîß


@Ùîn×@ @ „bj¾@ ïiìm@ éîmüN1 @ @@:oÏa…@†í‰ìß @ð‰bn:i@åèîÛìàÏ@/åçì×ìÌÏ
@æa…@ @ åÛìÐßì×@ @ @ a‰b‚@ Êì׉ @@@@@åË…@@Êì׉@Ùîn×@ @„bj¾N1 @åíbÏb‚äÏ@ å׊a…Ši@ ñý•
@ @Në†íûí†äía @ @@NÞìni N@†í‰ìß
@Ùîn×@æõb?bi Z@êìnãì?@
@ @.Êì׉
@ðŠuýÏ…@Íí@æõbmb׊Ï@åØÜä׊о@N1 @ @ZoÏa…@٢†í‰ìß @ @ðëbu@åèîÛìàÏ
@æa…@ „bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß
@ @Ngßb™@å×bãìšÌß @æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@bvîÌß@LÝäÌß@N1 @æa…@ „bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß
@a‰b‚@æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@bvîÌß@N2 @ÒìmìmŠm@pb×ì×ì@@@†Ï‰… @Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß @Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß
@ì×ì@ aë…@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm
@ @Nïiìm@éîmü @ @NÚìiŠm @ì×ì@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm
@ @RÜ×@M @pb×@ì×ì@æõbmb׊Ï@RîÛìäß@N2 @N ÚìiŠm@@ÒìmìmŠm@pb× @ @@.ÚìiŠm@ÒìmìmŠm@pb×
@ @åÌbÏŠi@M @ @@NÞìni@åË…@ÚìiŠm@ÒìmìmŠm @ @
@ @
@ @ë†íûí†äía@M @ @
@ @@Nbî:ç‰@Õmì×@åäíõbߊÏ@N3 @ @
@pb×@ì×ì@٢@æõbmb׊Ï@pìjrß@N1 @ @Z@oÏa…@†í‰ìß @ì×ì@٢æõbmb׊Ï@N1 @ @ðëbu
@ @NÒìmìmŠm @ @1@"‰a @ @ZÒìmìmŠm@pb× @ @ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì
@pb×@ì×ì@@†Ï‰…@٢pbía@@„bj¾@N2 @ì×ì@ ٢êìnãì?@ pìjrß - @ @N‰ìм@L´nä×@LÍjßì H@ìnÓë@1@I
@ @NÒìmìmŠm @ @ÒìmìmŠm@pb× @ì×ì@@†Ï‰…@٢pbía@N2
@ @Npbía@bäîj¾@buŠ×@ÖŠ™@N3 @ì×ì@ ٢êìnãì?@ @ „bj¾ - @ @.ÒìmìmŠm@pb×
@ @Nbäîi…@éÜm@Íí@pbía@„bj¾@N4 @ @ÒìmìmŠm@pb× @ @Nðëbu@däî¾Z@ðýîã
@ @ @ @2@"‰a
@ @ @ì×ì@ pbía@ ٢êìnãì?@ @ „bj¾
@ @ @ @NÒìmìmŠm@pb×
@ @ @ @3@"‰a
@ @ †Ï‰…@ ٢pbía@ RîÛìäß@ æa…@ bäîj¾
@@

@ @NÒìmìmŠm@pb×@ì×ì
@ @@.òía@O@òàÜ×@„bj¾@N1 @ @Z@oÏa…@†í‰ìß @ @286@–@283@@òía 
 
.
@æa…@ïÔÜm@N2 @ @NŠ‚äÛ@æa…@Þìni@åË…@„bj¾ N1 @ @15@M1@@òía /ñŠÔjÛa@@ñ‰ì@@„bj¾
.23 1
@ @H@ìnÓë@4@I

17
j-QAF-âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b? æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@ï:ía ÖìubmOΆîi ìšÌîß


@ @@åËŠäÏ@ŠË†äß@N1 @ @ZoÏa…@٢†í‰ìß @@åØÜİj¾@ Íí@ a‰b×ŠÏ N1 @ @ñ…bjÇ
@ @N@@åØÜİj¾@Íí@a‰b׊Ï@M @@åØÜİj¾@ Íí@ a‰b׊Ï@ å×bmbrß@ N1 @ @N @@åØÜİj¾@Íí@a‰b×ŠÏ 14
@ @Næ‰b:Ìjßì@N2 @ @@N @@åØÜİj¾@ kj N2 .
@ @Nlaìu@ÞaõìŠi@N3 @Ýîjßc…@ìÛŠÏ@Íí@å×a†äîm@å×bmbrß@N2 @. @ @H@ìnÓë@1@I
@ @NåØía‰bärß@N4 @ @N@ÝİiŠm@Ùîn× @ @
@@åØÜİj¾@ Íí@ a‰b׊Ï@ åØ:ÜväßN3
@ @N
@Ùîn×@ @ „bj¾@ ïiìm@ éîmü@ N1 @ @@oÏa…@†í‰ìß @ð‰bn:i@åèîÛìàÏ@/åçì×ìÌÏ
@æa…@ @ åÛìÐßì×@ @ @ a‰b‚@ Þa†nÇa @åË…@@Þa†nÇa@Ùîn×@ @„bj¾@N1 @åíbÏb‚äÏ@ å׊a…Ši@ ñý•
@ @Në†íûí†äía @ @@NÞìni @ @Z@êìnãì?@N@†í‰ìß
@ @@Þa†nÇa@Ùîn×@æõb?bi
@ðŠuýÏ…@Íí@æõbmb׊Ï@åØÜä׊о@N1 @ @ZoÏa…@٢†í‰ìß @ @ðëbu@åèîÛìàÏ
@ @Nå:j¹a@†×@å×bãìšÌß @„bj¾@ æa…@ bvîÌß@ LÝäÌß@ N1 @æa…@ „bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß @æa…@ „bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß
@a‰bv@æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@bvîÌß@N2 @pb×ì×ì@@aë…@†Ï‰…@æõbmb×ŠÏ @Íí@ æõbmb׊Ï@ @ RîÛìäß @Íí@ æõbmb׊Ï@ @ RîÛìäß
@ @Nïiìm@éîmü @ @NÒìmìmŠm@ÒìmìmŠm @ì×ì@ aë…@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm
@ì×ì@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm
@ @RÜ×@M @ì×ì@ aë…@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß@ N2 @ÒìmìmŠm@pb× @ @.ÒìmìmŠm@ÒìmìmŠm@pb×
@ @åÌbÏŠi@M @åË…@ ÒìmìmŠm@ ÒìmìmŠm@ pb× @ @
@ @
@ @ë†íûí†äía@M @ @@NÞìni @ @
@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@RîÛìäß@æa…@bäîj¾@N3 @ @
@ÒìmìmŠm@ Íí@ pb×ì×ì@ @ aë… @ @
@ @NÒìmìmŠm @ @
@ @@NìàÜÇ@Þìm@åäíõbߊÏ@N3 @ @
@pb×@ì×ì@٢@æõbmb׊Ï@pìjrß@N1 ZoÏa…@٢†í‰ìß @pb×@ì×ì@٢@æõbmb׊Ï@N1 @ @ðëbu
@ @.ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm @ @1@"‰a @ @ZÒìmìmŠm @ì×ì@RîÛìäß@æa…@„bj¾
@pb×@ì×ì@@†Ï‰…@٢pbía@@„bj¾@N2 @ì×ì@ ٢êìnãì?@ pìjrß - @LÍî‚äÏ@LpìšÌu @ @ÒìmìmŠm@pb×
@ @NÒìmìmŠm @ @ÒìmìmŠm@pb× @ @pìк @ @H@ìnÓë@1@I
@ @Npbía@bäîj¾@buŠ×@ÖŠ™@N3 @ì×ì@ ٢êìnãì?@ @ „bj¾ - @pb×@ì×ì@@†Ï‰…@pbía@N2
@ @Nbäîi…@éÜm@Íí@pbía@„bj¾@N4 @ @NÒìmìmŠm@pb× NÒìmìmŠm
@ @ @ @2@"‰a
@ @ @ì×ì@pbía@٢êìnãì?@@„bj¾
@ @ @ @NÒìmìmŠm@pb×
@ @ @ @3@"‰a
@ @ †Ï‰…@ @ pbía@ RîÛìäß@ æa…@ bäîj¾
@@

@ @NÒìmìmŠm@pb×@ì×ì

18
j-QAF-âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b? æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@ï:ía ÖìubmOΆîi ìšÌîß


@ @@.òía@O@òàÜ×@„bj¾@N1 @ @Z@oÏa…@†í‰ìß @ @37@M16@@òía 
 
.
@æa…@ïÔÜm@N2 @ @NŠ‚äÛ@æa…@Þìni@åË…@„bj¾ N1 æaŠàÇ@Þa@@ñ‰ì@@„bj¾@
@ @H@ìnÓë@4@I
@ @æ‰b@Íjßì@N1 Z@oÏa…@†í‰ìß @ïã‰ìß@ ٢ðýîã @ N1 @ @ê.
@Íjßì@ Ýî•by@ åØìßëŠß@ N2 @ @1@"‰a @a†äîši@ b:í…@ o׉b’ß @ÎìÐßb×…@ å׊:i…@ nã
@ @æ‰b @o׉b’ß@ïã‰ìß@2ðýîã@pìjrß @ @Zå׊:i… @ðýîã@ åË…@ Õí†í…Šm@ æa…
@ @åÌ‚äîiŠÏ@N3 @ @.å׊:i…@a†äîši@oз@b:í… @ @æõa‰a…ëbŠÏ@êì×ì×@M @ @b:í…@o׉b’ß@ïã‰ìß
@ @ZÍînäÏ@2ï:ía@åØía‰bärß@N4 @ @2@"‰a @ @âb@buŠØi@M @ @H@ìnÓë@1@I
@o׉b’ß@ ïã‰ìß@ 2ðýîã@ M @ðŠí…@ åÓìnäjàÏ@ å:×@ å×bmbrß @ @ë…bÏ@ìmbŠi@M
@ @b:í… @ @@Nb:í……@å׊:i…@ýîibÏa@nã @ @dߊzÌß@oߊy@M
@ðŠí…@Ò…bçŠm@åÓìnäjàÏ@å:×@M @ @3@"‰a @ðŠí…@ åÓìnäjàÏ@ å:×@ N2
@ @.nã @ïã‰ìß@ ٢ðýîã@ åØ:ÜØÌß @ba…@å׊:i…@ýîibÏa@nã
@ @@laìu@ÞaõìŠi@N5 @å:×@ åË…@ b:í…@ o׉b’ß @ðýîã@ êìäÏ@ æbaì
@–@ RîÛìmŠi@ buŠ×@ @ ÖŠ™@ N6 @ýîibÏa@ nã@ ðŠí…@ åÓìnäjàÏ @ @Zïã‰ìß
@ @.pb×@ÍÜî@åØÐØÌÜß @ @Nb:í……@å׊:i… @Lpìj½@ é½@ @ .çü@ M
@æa…@ éãbßa@ Lba‰@ ÍjàîmŠi
@ @g•
@ìÛüŠm@ @ åØÌÜîèÌß@ M 15
@ @nã@ìjía@Ò…bçŠm@bväß
@lŠÇ@ "bèi@ ðõbaìÌß@ M
@ @#$@åË…
@"bînä@ Z@ ðýîã
@å×bãb:ÔÜß@ba…@ð‰bØí…Ši
@ @Nåí‰bè@R™ìm
@…ìv@Ùîn×@„bj¾@ïiìm@éîmü@N1 @ @@oÏa…@†í‰ìß @ð‰bn:i@åèîÛìàÏ@/åçì×ìÌÏ
@æa…@ @ åÛìÐßì×@ @ @ a‰b‚ @ @@NÞìni@åË…@@…ìv@Ùîn×@„bj¾@N1 @åíbÏb‚äÏ@ å׊a…Ši@ ñý•
@ @Në†íûí†äía @ @ N@†í‰ìß
@ @Ùîn×@æõb?bi@Z@êìnãì?@
@ @@…ìv
@aë…@†Ð×@æõbmb׊Ï@åØäî׊‚äßN1 @ @ZoÏa…@٢†í‰ìß @ @ðëbu@åèîÛìàÏ
@ @NÒìmìmŠm@pb×ì×ì @„bj¾@ æa…@ bvîÌß@ LÝäÌß@ N1 @æa…@ „bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß @æa…@ „bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß
@Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß
@pb×ì×ì@ aë…@ †×@ âìnä‚äßN2 @pb×ì×ì@@aë…@†Ï‰…@æõbmb×ŠÏ @Íí@ æõbmb׊Ï@ @ RîÛìäß
@ @Næõbmb׊Ï@ð…bväß@ÒìmìmŠm @ @NÒìmìmŠm@ÒìmìmŠm @ì×ì@ aë…@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm @ì×ì@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm
@NÒìmìmŠm@ÒìmìmŠm@pb× @
@ @@Npb×ì×ì@åäíõbߊÏN3 @ì×ì@ aë…@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß N2
@ @@ÒìmìmŠm@ÒìmìmŠm@pb×
@ @

19
j-QAF-âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b? æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@ï:ía ÖìubmOΆîi ìšÌîß


@åË…@ ÒìmìmŠm@ ÒìmìmŠm@ pb× @ @
@ @@NÞìni
@ì×ì٢@ @ æõbmb׊Ï@ pìjrß@ N1 Z@oÏa…@†í‰ìß @pb×@ì×ì٢@æõbmb׊Ï@N1 @ @ðëbu
@ @NÒìmìmŠm@pb× @ @1@"‰a @ @NÒìmìmŠm @ì×ì@RîÛìäß@æa…@„bj¾
@ì×ì@ @ †Ï‰…@ ٢pbía@ @ „bj¾@ N2 @ì×ì@ ٢êìnãì?@ pìjrß - @ @NÍväÏ@LÝj$@LÍînãì™ @ @ÒìmìmŠm@pb×
@ @NÒìmìmŠm@pb× @ @NÒìmìmŠm@pb× @ì×ì@ @ †Ï‰…@ ٢pbía@ N2 H@ìnÓë@1@I
@ @Npbía@bäîj¾@buŠ×@ÖŠ™@N3 @ì×ì@ ٢êìnãì?@ @ „bj¾ - @ @NÒìmìmŠm@pb×
@ @Nbäîi…@éÜm@Íí@pbía@„bj¾@N4 @ @NÒìmìmŠm@pb× @()*@ðõb™ŠèÌßZ@ðýîã
@
@ @ @ @2@"‰a @ @Nb:Ìi
@ @ @ì×ì@pbía@٢êìnãì?@@„bi~áß @ @
@ @ @ @NÒìmìmŠm@pb×
@ @3@"‰a
†Ï‰…@ ٢pbía@ RîÛìäß@ æa…@ bäîj¾
@@

@ @NÒìmìmŠm@pb×@ì×ì
@ @@.òía@O@òàÜ×@„bj¾@N1 @ @Z@oÏa…@†í‰ìß @ @61@M38@@òía 
 
.
@æa…@ïÔÜm@N2 @ @NŠ‚äÛ@æa…@Þìni@åË…@„bj¾ N1 æaŠàÇ@Þa@@ñ‰ì@@„bj¾ 16
@ @H@ìnÓë@4@I
@ @NÍînäÏ@2ï:ía@åØía‰bärß@N1 Z@oÏa…@†í‰ìß @l…aŠi@ ìÛŠÏ@ ٢kj@ N1 @æa…@l…a@"ba
@ @NŒíõì×@N2 @ @1@"‰a @ @Næõa‰†ä׊i@Ùîn× 
@ @NRîÛìmŠi@buŠ×@ÖŠ™@N3 @Ùîn×@l…aŠi@ìÛŠÏ@kj@pìjrß @ @N³ßý:×@cbväß@M @ @Næõa‰†ä׊i@l…a
@ @ @ @Næõa‰†ä׊i ìšÌšÌß@Ö†îm@M @ @H@ìnÓë@1@I
@ @2@"‰a @ïçìmb¾@ Ö†îm@ òjÓbÇ@ N2
@l…a@ïçìmb¾@Ö†îm@òjÓbÇ@å×bmbrß @ @æõa‰†ä×@ïÔíõbäß@l…a
@ @Næõa‰†ä×@ïÔíõbäß @ @
@ @3@"‰a
ïçìmb¾@ Ö†îm@ òjÓbÇ@ åØía‰bärß
@

@ @Næõa‰†ä×@ïÔíõbäßl…a
@

@Ùîn×@ @ „bj¾@ ïiìm@ éîmü@ N1 @ @@oÏa…@†í‰ìß @ð‰bn:i@åèîÛìàÏ@/åçì×ìÌÏ


@æa…@@åÛìÐßì×@@@a‰b‚@…ìv @åË…@@…ìv@Ùîn×@ @„bj¾@N1 @åíbÏb‚äÏ@ å׊a…Ši@ ñý•
@ @Në†íûí†äía @ @@NÞìni @N@†í‰ìß
@Ùîn×@ æõb?bi@ Z@ êìnãì?
@ @@.@…ìv@@aë…@a‰bnãa@Öë…ë…
@ðŠuýÏ…@Íí@æõbmb׊Ï@åØÜä׊о@N1 @ @ZoÏa…@٢†í‰ìß @æa…@ „bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß @ @ðëbu@åèîÛìàÏ
@ @Nå:j¹a@†×@å×bãìšÌß @„bj¾@ æa…@ bvîÌß@ LÝäÌß@ N1 @Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß @„bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß

20
j-QAF-âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b? æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@ï:ía ÖìubmOΆîi ìšÌîß


@a‰b‚@æõbmb׊Ï@ „bj¾@æa…@bvîÌß@N2 @pb×ì×ì@@aë…@†Ï‰…@æõbmb×ŠÏ @ì×ì@ aë…@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm @æõbmb×ŠÏ RîÛìäß@ æa…
@

@ @Nïiìm@éîmü @ @NÒìmìmŠm@ÒìmìmŠm @NÒìmìmŠm@pb× @aë…@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm@ Íí


@ @RÜ×@M @ì×ì@ aë…@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß@ N2 @ @@.ÒìmìmŠm@pb×ì×ì
@ @åÌbÏŠi@M @åË…@ ÒìmìmŠm@ ÒìmìmŠm@ pb× @ @ @ @
@ @ë†íûí†äía@M @ @@NÞìni @ @
@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@RîÛìäß@æa…@bäîj¾@N3 @ @
@ÒìmìmŠm@ pb×ì×ì@ @ aë… @ @
@ @NÒìmìmŠm @ @
@ @NìàÜÇ@Þìm@åäíõbߊÏ@N4 @ @
@ì×ì ٢æõbmb׊Ï@ pìjrß@ N1 Z@oÏa…@†í‰ìß @pb×@ì×ì ٢æõbmb׊Ï@N1 @ @ðëbu
@ @NÒìmìmŠm@pb× @ @1@"‰a @LÕí†äîÏ @ ÒìmìmŠm @pbía@ @ RîÛìäß@ æa…@ „bj¾
@ì×ì@ @ †Ï‰…@ ٢pbía@ @ „bj¾@ N2 @ì×ì@ ٢êìnãì?@ pìjrß - @ @.ÖìØËì@LÍînãì? @ì×ì@ ïËë†ãbÌß@ Íí
@ @NÒìmìmŠm@pb× @ @ÒìmìmŠm@pb× @ì×ì@ @ †Ï‰…@ ٢pbía@ N2 ÒìmìmŠm@pb×
@ @Npbía@bäîj¾@buŠ×@@ÖŠ™@N3 @ì×ì@ ٢êìnãì?@ @ „bj¾ - @ @NÒìmìmŠm@pb× H@ìnÓë@1@I
@ @Nbäîi…@éÜm@Íí@pbía@„bj¾@N4 @ @ÒìmìmŠm@pb×
@ @ @ @2@"‰a @ @Nâýg@´ä:×@Z@ðýîã
@ @ @ì×ì@ pbía@ ٢êìnãì?@ @ „bj¾ @ @
@ @ @ @ÒìmìmŠm@pb×
@ @ @ @3@"‰a
@ @ †Ï‰…@ ٢pbía@ RîÛìäß@ æa…@ bäîj¾
@@

@ @NÒìmìmŠm@pb×@ì×ì
@ @.@òía@O@òàÜ×@„bj¾@N1 @ @Z@oÏa…@†í‰ìß @ @83@M62@@òía 
 
.
@æa…@ïÔÜm@N2 @ @NŠ‚äÛ@æa…@Þìni@åË…@„bj¾@ æaŠàÇ@Þa@@ñ‰ì@@„bj¾ 17
@ @H@ìnÓë@4@I

@ @@ë‰ì™@@åËŠäÏ@N1 Z@oÏa…@†í‰ìß @†Ð×@ æb¹aŠi@ a‰b?N1 @ @@ñ†îÔÇ


@†Ð×@æb¹aŠi@a‰b?@æ‰b@ÍjßìN2 @ @1@"‰a @ @@NòØöýß @ @òØöýß@†Ð×@æb¹aŠi
@ @NòØöýß @ @òØöýß@†Ð×@æb¹aŠi@a‰b?@pìjrß @ï:ãõbß@ ÒbÌß@ å:Ûa@ N2 H@ìnÓë@1@I
@ @NòØöýß@tìÛŠÏ@kj@pìjrß@N3 @ @2@"‰a @ðb™bj@òØöýß@å×ìÛŠÏ
@ @.RîÛìmŠi@buŠ×@ÖŠ™@N4 @ï:ãõbß@ ÒbÌß@ å:Ûa@ å×bmbrß @ @Nea@åË…@a‰bnãaŠÏ
@ @ @ðb™bj@ òØöýß@ å×ìÛŠÏ @æ…ìuì×@ ïÜÔÇ@ ÝîÛ…@ N3
@ @ @ @Nea@åË…@æõa‰bnãaŠÏ @a†äm@ ðb™bj@ òØöýß
@ @3@"‰a @ @.ea@åÜí…bÈ×
@æ…ìuì×@ ïÜÔÇ@ ÝîÛ…@ @ å×bmbrß @ @Z@ðýîã
@ @ea@æŠ:j×@a†äm@ðb™bj@òØöýß @æa…@ åØîubj×@ å×ì×ýß

21
j-QAF-âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b? æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@ï:ía ÖìubmOΆîi ìšÌîß


Nea@åˉü@ïçëõbväß
@ @

@@@a‰b‚@ òî¤@ „bj¾@ ïiìm@ éîmüN1 @ @@oÏa…@†í‰ìß @ð‰bn:i@ åèîÛìàÏ@ /åçì×ìÌÏ


@ @Në†íûí†äía@æa…@@åÛìÐßì× @ @@NÞìni@åË…@òî¤@„bj¾@N1 @åíbÏb‚äÏ@ å׊a…Ši@ ñý•
@ @ N@†í‰ìß
@ @òî¤@æõb?bi@Z@êìnãì?@
@Íí@ æõbmb׊Ï@ 2†×@ å×.ßbо@ N1 @ @ZoÏa…@٢†í‰ìß @ @ðëbu@åèîÛìàÏ
@ @N( @Ö†äç @æa…@ „bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß
@æõbmb׊Ï@ „bj¾@æa…@bvîÌß@LÝäÌßN1 @„bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß
@ @åmìj@êìnãì?@å׊˅ŠÐ¾@N2 @ÒìmìmŠm@pb×ì×ì@@aë…@†Ï‰… @Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß @æõbmb׊Ï@@RîÛìäß@æa…
@ì×ì@ aë…@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm
@a‰b‚@æõbmb׊Ï@ „bj¾@æa…@bvîÌß@N3 @ @NÒìmìmŠm @†Ï‰…@ ðŠí…Šm@ Íí
@ @Nïiìm@éîmü @ì×ì@ aë…@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäßN2 @ÒìmìmŠm@pb× @ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì
@ @RÜ×@M @a‰b‚@ÒìmìmŠm@ÒìmìmŠm@pb× @ @@ÒìmìãŠm
@ @
@ @åÌbÏŠi@M @ @@Nýßa @ @
@ @ë†íûí†äía@M @ @
@ @@Nbvîß…@Š×ýß@N4 @ @
@pb×@ì×ì٢@@æõbmb׊Ï@pìjrß@N1 Z@oÏa…@†í‰ìß @ì×ì٢@ @ æõbmb׊Ï@ N1 @ @@ðëbu
@ @ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm @ @1@"‰a @ @NÒìmìmŠm@pb× @ì×ì@RîÛìäß@æa…@„bj¾
@pb×@ì×ì@@†Ï‰…@٢pbía@@„bj¾@N2 @ì×ì@ ٢êìnãì?@ pìjrß - @ @NÑØÌm@@LÍiŠm@@LæìnäÏ ÒìmìmŠm@pb×
@ @ÒìmìmŠm @ @.ÒìmìmŠm@pb× @ì×ì@ @ †Ï‰…@ ٢pbía@ N2 H@ìnÓë@1@I
@ @pbía@bäîj¾@buŠ×@@ÖŠ™@N3 @ì×ì@ ٢êìnãì?@ @ „bj¾ - @ @NÒìmìmŠm@pb×
@ @bäîi…@éÜm@Íí@pbía@„bj¾@N4 @ @.ÒìmìmŠm@pb× @ @Z@ðýîã
@ @ @ @2@"‰a @ @Nðëbu@RîÛìäß@oäîß
@ @ @ì×ì@ pbía@ ٢êìnãì?@ @ „bj¾
@ @ @ @.ÒìmìmŠm@pb×
@ @ @ @3@"‰a
@ @ @@†Ï‰…@ ٢pbía@ RîÛìäß@ æa…@ bäîj¾
@ @.ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì
@ @@òía@O@òàÜ×@„bj¾@N1 @ @Z@oÏa…@†í‰ìß @ @108@M83@@òía 
 

@æa…@ïÔÜm@N2 @ @NŠ‚äÛ@æa…@Þìni@åË…@„bj¾ N1 æaŠàÇ@Þa@@ñ‰ì@@„bj¾
@ @H@ìnÓë@4@I
@ @@åËŠäÏ@ŠË†äß@N1 @ @ZoÏa…@٢†í‰ìß @@åØÜİj¾@Íí@a‰b׊ÏN1 @ @ñ…bjÇ
@ @N@@åØÜİj¾@Íí@a‰b׊Ï@M @@åØÜİj¾@ Íí@ a‰b׊Ï@ å×bmbrßN1 @ @N @ @@åØÜİj¾@Íí@a‰b׊Ï
@ @Næ‰b@Íjßì@N2 @ @@N @N@@åØÜİj¾@kjN2 @H@ìnÓë@1@I
@ @Nlaìu@1, @N3 @Ýîjßc…@ìÛŠÏ@Íí@åÓ†äîm@å×bmbrßN2 @ @@

22
j-QAF-âýg@åÔí†í†äÏ@åãìçbm@åÌ®a‰

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b? æŠuýjàÏ@Ýî•by æŠuýjàÏ@ï:ía ÖìubmOΆîi ìšÌîß


@ @NåØía‰bärß@N4 N@@ÝİiŠm@Ùîn×
@@åØÜİj¾@Íí@a‰b׊Ï@åØ:ÜväßN3
@ @N
@@@a‰b‚@ òî¤@ „bj¾@ ïiìm@ éîmüN1 @ @@oÏa…@†í‰ìß @ð‰bn:i@ åèîÛìàÏ@ /åçì×ìÌÏ
@ @Në†íûí†äía@æa…@@åÛìÐßì× @ @@NÞìni@åË…@òî¤@„bj¾@N1 @åíbÏb‚äÏ@ å׊a…Ši@ ñý•
N@†í‰ìß
@ @òî¤@æõb?bi@Z@êìnãì?@
@ðŠí…Šm@ Íí@ æõbmb׊Ï@ åØÜä׊о@ N1 @ @ZoÏa…@2†í‰ìß @ @ðëbu@åèîÛìàÏ
@æa…@ „bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß
@ÚìiŠm@ pb×ì×ì@ †Ï‰… @æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@bvîÌß@LÝäÌßN1 @„bj¾@ LbvîÌß@ LÝäÌß
@ @NÒìmìmŠm @ÚìiŠm@ pb×ì×ì@ †Ï‰… @Íí@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäß @æõbmb׊Ï@@RîÛìäß@æa…
@ @Nå:j¹a@†×@å×bãìšÌß@N2 @ @NÒìmìmŠm @ì×ì@ aë…@ †Ï‰…@ ðŠí…Šm @†Ï‰…@ ðŠí…Šm@ Íí
@a‰b‚@æõbmb׊Ï@ „bj¾@æa…@bvîÌß@N3 @ì×ì@ aë…@ æõbmb׊Ï@ RîÛìäßN2 @ÒìmìmŠm@ÚìiŠm@pb× @ÚìiŠm@ pb×@ ì×ì
@ @Nïiìm@éîmü @ @@N@ÒìmìmŠm@ÚìiŠm@pb× @ @@HåíýîäÏI@ÒìmìãŠm
@ @
@ @RÜ×@M @ @
@ @åÌbÏŠi@M @ @
18
@ @ë†íûí†äía@M @ @
@ @Na‰a…ëc…@Š×ýß@N4 @ @
@ @@Nðk:îß@åmìibu@åäíõbߊÏ@N5 @ @
@pb×@ì×ì@ ٢@æõbmb׊Ï@pìjrß@N1 Z@oÏa…@†í‰ìß @pb×@ì×ì@ ٢æõbmb׊Ï@N1 @ @ðëbu
@ @.ÒìmìmŠm @ @1@"‰a @ @ZÒìmìmŠm @pbía@ @ RîÛìäß@ æa…@ „bj¾
@pb×@ì×ì@@†Ï‰…@pbía@@„bj¾@N2 @ì×ì@ ٢êìnãì?@ pìjrß - @LÕînä? LÑšÌîç
@ @ì×ì@ ïËë†ãbÌß@ Íí
@ @.ÒìmìmŠm @ @.ÒìmìmŠm@pb× @ @NpìØÌ @ @.ÒìmìmŠm@pb×
@ @.pbía@bäîj¾@@buŠ×@@ÖŠ™@N3 @ì×ì@ ٢êìnãì?@ @ „bj¾ - @ì×ì@ @ †Ï‰…@ ٢pbía@ N2 @ @H@ìnÓë@1@I
@ @.bäîi…@éÜm@Íí@pbía@@@„bj¾@N4 @ @.ÒìmìmŠm@pb× @ @.ÒìmìmŠm@pb×
@ @ @ @2@"‰a
@ @ @ì×ì@ pbía@ ٢êìnãì?@ @ „bj¾ @RîÛìäß@ ´ua‰@ Zðýîã
@ @ @ @NÒìmìmŠm@pb× @ @Nðëbu
@ @ @ @3@"‰a @ @
@ @ @@†Ï‰…@ pbía@ RîÛìäß@ æa…@ bäîj¾
@æa…@ ÚìiŠm@ pb×@ ì×ì
@ @.ÒìmìmŠm
@ @

23