Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SIVIK ( BAHASA MELAYU )

BULAN OKTOBER

( NILAI TERAS : KASIH SAYANG )


Matapelajaran Pendidikan Sivik (Bahasa Malaysia)
Tahun 1
Masa

Standard kandungan 1.1 Mendengar dan memberikan respons


1.1.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap;
Standard Pembelajaran
ii) suruhan

Nilai Teras 1. Kasih sayang


Tajuk Sayangi Flora dan Fauna
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
1. Menjelaskan kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar.
Objektif
2. Menunjukkan perasaan sayang akan alam sekitar.
3. Memelihara dan memulihara alam sekitar.
1. Murid menontan video tentang bahan-bahan terbuang. (set induksi)
Aktiviti 1
2. Guru bersoal jawab tentang video yang ditayangkan. (Pengetahuan)

1. Murid bercerita tentang bahan terbuang yang pernah dihasilkan.


2. Murid diagihkan kepada dua kumpulan.
Aktiviti 2
3. Murid menghasilkan sebuah kraftangan menggunakan bahan terbuang.
(Tindakan)
1. Murid membuat simulasi mengenai hasil dari bahan terbuang dalam
kumpulan.
2. Murid membincangkan kepentingan guna semula bahan-bahan terbuang.
Aktiviti 3
(Sosio emosi)
3. Murid memindahkan maklumat kepentingan guna semula bahan-bahan
terbuang dalam Peta Buih.

Refleksi
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik (Bahasa Melayu)


Kelas 2
Masa
Standard 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara secara bertatasusila mengik
Pembelajaran konteks.
Nilai Teras Kasih Sayang - Flora Fauna

Tajuk Tong Sampah Pintar


Pada akhir pdpc :
a) menerangkan cara-cara menggunakan tong sampah pintar.
Objektif
b) mengekspresikan kesedaran menjaga alam sekitar.
Pembelajaran
c) mengamalkan budaya menggunakan tong sampah pintar.

Set Induksi
1.Tayangan video penggunaan tong sampah pintar.
( https://www.youtube.com/watch?v=km2C0d6Dy9w&feature=share )
2.Guru bersoal jawab berdasarkan video bersama-sama murid.

Langkah PDPC
3.Murid menceritakan cara-cara menggunakan tong sampah pinta
Aktiviti berdasarkan video yang ditonton.
4.Murid menjalankan simulasi penggunaan tong sampah pintar.
5.Murid mengekspresikan perasaan bersyukur terhadap penciptaan tong
sampah pintar dalam memelihara kebersihan alam sekitar.

Penutup
1.Murid menyanyi lagu sambil berasksi.
(https://www.youtube.com/watch?v=jhoGVZueqXg )

Refleksi

Matapelajaran Pendidikan Sivik (Bahasa Malaysia)


Tahun 3
Masa
Standard kandungan 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna

3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;


Standard Pembelajaran
ii) frasa

Nilai Teras 2. Kasih sayang


Tajuk Sayangi Flora dan Fauna
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
4. Menyatakan cara-cara untuk menghargai flora dan fauna.
Objektif
5. Kesedaran menjaga alam sekitar.
6. Mengamalkan budaya sayangi alam sekitar.
3. Murid menontan video tentang bahan-bahan terbuang. (Set induksi)
Aktiviti 1
4. Guru bersoal jawab tentang video yang ditayangkan. (Sosio emosi)
4. Murid membaca ayat-ayat dalam buku teks m/s 101.
5. Murid menjelaskan cara-cara untuk menghargai flora dan fauna.
Aktiviti 2
6. Murid menulis cara-cara untuk menghargai flora dan fauna dalam Peta
Pokok. (Pengetahuan)
4. Murid diagihkan kepada dua kumpulan.
Aktiviti 3
5. Murid menghasilkan buku skrap berkaitan alam sekitar. (Tindakan)

Refleksi

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik ( Bahasa Melayu )


Kelas 4
Masa
HasilPembelajaran 2.5
Membaca, memahamidanmenaakuluntukmemindahkanmaklumat
yang terdapatdalampelbagaibahan
denganbetul.
2.5.1
Membacamemahamidanmenyusunmaklumat yang
tersuratdantersiratdaripadabahanprosadanmemindahkanmaklum
atdalambentukgrafikdenganbetul.

Nilai Teras Kasih Sayang


Tajuk Sayangi flora dan Fauna

Objektif Pada akhir PdPc murid dapat;


Pembelajaran 1. Pengetahuan :
Membaca dan menyatakan sekurang – kurangnya 2 kebaikan
menanam pokok
2. Sosioemosi :
Menyatakan perasaan ketika melihat suasana alam sekitar yang
hijau dan bersih
3. Tindakan :
Menyusun cara menanam pokok bunga dalam peta alir

Aktiviti 1. Murid menonton animasi tentang alam


sekitarhttps://www.youtube.com/watch?v=xitfdw0LqZo( didik
hibur)
2. Murid menyatakan perasaan tentang melihat suasana alam
sekitar yang hijau dan bersih( sosioemosi )
3. Murid membaca dialogdan mengujarkan dialog secara kumpulan
4. Murid menyatakan kebaikan menanam pokok ( pengetahuan )
5. Murid berbincang dan menyusun cara menanam pokok bunga
dalam peta alir ( tindakan )
EMK Nilai : Kasih sayang, tanggungjawab
KP : Naturalis
Penilaian Murid dapat menyusun cara menanam pokok bunga dalam peta
alir
Refleksi
Mata Pelajaran Pendidikan Sivik ( Bahasa Melayu )

Kelas 5
Masa
HasilPembelajaran 1.6
Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber secara tepat secara
bertatasusila .
1.6.1
Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan
tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada sesuatu
sumber secara bertatasusila.
Nilai Teras Kasih Sayang
Tajuk Sayangi flora dan Fauna

Objektif Pada akhir PdPc murid dapat;


Pembelajaran 1. Pengetahuan :
Menyatakan 3 cara untuk menjaga flora dan fauna
2. Sosioemosi :
Menyatakan perasaan ketika melihat pencemaran alam
3. Tindakan :
Menanam sebatang pokok bunga

Aktiviti 1. Murid menonton dan menyanyikan lagu hijau


https://www.youtube.com/watch?v=68PJW15iJSw( didik hibur)
2. Murid menyatakan perasaan tentang pencemaran alam
daripada klip video yang ditonton ( sosioemosi )
3. Murid berbincang secara kumpulan menyatakan cara – cara
menjaga alam sekitar dalam peta bulatan ( PA-21 ) (pengetahuan)
4. Pembentangan dan perbincangan hasil dapatan.
5. Murid menyatakan kesan pencemaran alam.
6. Murid dalam kumpulan menanam sebatang pokok bunga dan
menjaganya (projek hijau ) ( tindakan )
EMK Nilai : Kasih sayang, tanggungjawab
KP : Naturalis
Penilaian Murid dapat menyatakan cara menjaga flora dan fauna
Refleksi

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik ( Bahasa Melayu )


Kelas 6
Masa
HasilPembelajaran 3.9
Menulisulasantentangpelbagaibahansasteradanbukansastera
yang didengar, ditontonataudibacadenganbetul.
3.9.1
Menulisulasantentangbahansasteradanbukansasteradenganmengg
unakanayat yang gramatis.
Nilai Teras Kasih Sayang
Tajuk Sayangi flora dan Fauna

Objektif Pada akhir PdPc murid dapat;


Pembelajaran 1. Pengetahuan :
Menyatakan sekurang – kurangnya 2isi tersurat dan
tersirattentang pemeliharaan alam sekitar
2. Sosioemosi :
Menyatakan perasaan berdasarkan situasi yang diberikan
3. Tindakan :
Menulis ulasan tentang penjagaan alam sekitar

Aktiviti 1. Murid menonton dan menyanyikan lagu bertemakan alam


https://www.youtube.com/watch?v=qFX65RVb5X8( didik hibur)
2. Murid menyatakan perasaan berdasarkan situasi yang
diberikan ( sosioemosi )
3. Murid berbincang secara kumpulan menyatakan maklumat
tersurat dan tersirat berdasarkan gambar. ( PA-21 )
(pengetahuan)
4. Pembentangan dan perbincangan hasil dapatan.
5. Murid menulis ulasan tentang cara – cara menjaga alam
sekitar( tindakan )
EMK Nilai : Kasih sayang, tanggungjawab
KP : Naturalis
Penilaian Murid dapat menulis ulasan tentang cara – cara menjaga alam
sekitar
Refleksi