Anda di halaman 1dari 21

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU SJKC BATANG KALI 2019

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2017-2020
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1
Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru JPS/SJK-PSS/01
Bidang Keutamaan PPPM Profesiensi Bahasa
Aspirasi Sistem/Murid Akses/Kualiti/Ekuiti/Perpaduan/Kecekapan/Pengetahuan/Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan
Kerohanian/Identiti Nasional

KPI Pengarah/PPD/Sek Peningkatan Peratus Pencapaian Lulus Bahasa Malaysia Dalam UPSR dan PKSR
Sektor/PPD/Sekolah SJK ( C ) BATANG KALI
Bidang /Unit Kurikulum/Panitia Bahasa Malaysia

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang BK (Berdasarkan 11 (Berdasarkan 25101inisiatif (Pernyataan indikator yang boleh diukur)
strategik) atau fungsi organisasi) anjakan PPPM atau atau pelan tindakan di
fungsi organisasi/SWOC) JPN/PPD)

Meningkatkan Peratus murid yang Memastikan Meningkatkan peratus 35 38 39 40 42


pembelajaran lulus tidak mencapai setiap murid murid mendapat gred % murid dapat gred A dalam
murid. 80% untuk pemahaman menguasai A , lulus dalam Pemahaman dan Penulisan 25 28 29 30 32
dan 88% untuk kemahiran dalam Pemahaman dan Bahasa Malaysia 16 18 19 20 22
Penulisan dalam UPSR. Bahasa Malaysia. Penulisan Bahasa UPSR/PKSR
Malaysia UPSR/ PKSR. 22 24 25 26 27
Peratus murid yang
lulus tidak mencapai 78 80 82 85 87
85 % untuk % murid yang lulus dalam
Pemahaman dan 80 % Pemahaman Bahasa Malaysia
untuk Penulisan dalam UPSR/PKSR 81 82 83 84 86
PKSR.

% murid yang lulus dalam 85 86 87 88 90


Penulisan Bahasa Malaysia
UPSR/PKSR
72 73 74 75 77

1 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU SJKC BATANG KALI 2019

PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA MALAYSIA


TAHUN 2017

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Profesiensi Bahasa
KPI Pengarah/PPD/Sek Peningkatan Peratus Pencapaian Bahasa Malaysia Dalam UPSR dan PKSR
Sektor/PPD/Sekolah SJK ( C ) BATANG kALI
Bidang /Unit Kurikulum/Panitia Bahasa Malaysia
Strategi Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian guru

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran


1 Program Titisan Meningkatkan peratus K.Panitia BM Jun hingga Tiada % murid lulus dalam
Budi murid lulus dalam S/U Panitia BM September 2019 Panitia Penulisan dan
87 88
Penulisan dan Pemahaman Guru-guru BM BM/Guru-guru Pemahaman Bahasa
Bahasa Melayu UPSR. Tahun 6 Malaysia UPSR
2 Program Anak Meningkatkan peratus K.Panitia BM Februari hingga Tiada % murid lulus dalam
Angkat murid lulus dalam S/U Panitia BM 8 September Panitia Pemahaman dan 82 85
Pemahaman dan Penulisan Semua Guru 2017 BM/Guru-guru Penulisan Bahasa
Bahasa Malaysia UPSR. Malaysia UPSR
87 88

3. Pertandingan Meningkatkan Ketua dan AJK Februari RM100 % murid lulus dalam
PIDATO peringkat kemahiran Panitia Panitia BM /PIBG Penulisan Bahasa
PPD berkomunikasi dan Bahasa Malaysia UPSR 87 88
berucap serta keyakinan Malaysia
diri

2 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU SJKC BATANG KALI 2019

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran


4. Pertandingan Meningkatkan Ketua dan AJK Mei hingga Tiada % murid lulus dalam
Ujian Bertulis penguasaan tatabahasa Panitia Jun Panitia BM Pemahaman Bahasa
Bahasa Malaysia untuk menjawab soalan- Bahasa /Guru-guru Malaysia UPSR 82 85
Peringkat Daerah soalan dalam kertas Malaysia
soalan pemahaman .

5. Pertandingan Membolehkan murid- Ketua,AJK Mei RM100 % murid lulus dalam


bercerita tahap 1 murid bercerita dan Panitia dan Panitia BM/PIBG Pemahaman Bahasa
peringkat PPD menyampaikan syarahan Guru-guru Malaysia UPSR 82 85
dengan berkeyakinan Bahasa
serta menggunakan Malaysia.
sebutan dan intonasi % murid lulus dalam
yang betul. Penulisan Bahasa
Malaysia UPSR 86 87

6. Kelas Pemulihan Memastikan setiap murid Ketua Panitia Januari hingga Tiada % murid lulus dalam
Bahasa Melayu mahir dan cekap dalam dan Guru Kelas Oktober Panitia BM Pemahaman Bahasa
berbahasa Malaysia serta Pemulihan /Guru-guru Malaysia UPSR 82 85
menguasai kemahiran 3M Bahasa Melayu
% murid lulus dalam
Penulisan Bahasa
Malaysia UPSR 86 87
7. Kelas Tambahan Memastikan murid K.Panitia BM Januari hingga Tiada % murid lulus dalam
Bahasa Malaysia menguasai kemahiran S/U Panitia BM Oktober Panitia BM Pemahaman Bahasa
bahasa Malaysia Guru-guru BM /Guru-guru Malaysia UPSR 82 85
% murid lulus dalam
Penulisan Bahasa
Malaysia UPSR 86 87
8. KARNIVAL Mendedahkan kepada K.Panitia BM Mei RM100 % murid lulus dalam
BAHASA MELAYU murid-murid tentang puisi S/U Panitia BM Panitia BM/PIBG Pemahaman Bahasa
Melayu tradisional dan Guru-guru BM Malaysia UPSR 82 85
mengasah bakat murid.
9. Pertandingan Membolehkan murid- Ketua,AJK Mei hingga Jun Tiada % murid lulus dalam
Syarahan Bahasa murid menyampaikan Panitia dan Panitia BM Penulisan Bahasa
Melayu Peringkat syarahan dengan Guru-guru /Guru-guru Malaysia UPSR 86 87

3 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU SJKC BATANG KALI 2019

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran


Daerah berkeyakinan serta Bahasa
menggunakan sebutan Malaysia.
dan intonasi yang betul.

4 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU SJKC BATANG KALI 2019

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MALAYSIA TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJK ( C ) BATANG KALI JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/ Panitia Bahasa Malaysia JPS/SJK-PSS/03
Nama Program Kelas Bimbingan GALUS
Objektif Meningkatkan peratus murid lulus dalam penulisan Bahasa Malaysia UPSR.
Tempoh Januari hingga 8 September 2017
Kumpulan Murid Tahun 6
Sasaran
Tanggungjawab Guru Tahun 6
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Januari 2017
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada analisis keputusan peperiksaan PKBS Kali Ke-3 (2015)
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti .
5. Bahan keperluan seperti lembaran kerja.

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MALAYSIA TAHUN 2017


5 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014
PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU SJKC BATANG KALI 2019

Sektor/PPD/Sekolah SJK ( C ) BATANG KALI JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum/ Panitia Bahasa Malaysia JPS/SJK-PSS/03
Nama Program Program Anak Angkat
Objektif Meningkatkan peratus murid lulus dalam pemahaman dan penulisan Bahasa Malaysia.
Tempoh Februari hingga 8 September 2017
Kumpulan Murid Tahun 6
Sasaran
Tanggungjawab Semua Guru
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Februari 2017
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada analisis keputusan peperiksaan PKBS Kali Ke-4 (2017)
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti .
5. Bahan keperluan seperti lembaran kerja yang disediakan oleh guru-guru.

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambah-
baikan

Nama Penilai : Tandatangan Penilai: Tarikh:

6 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU SJKC BATANG KALI 2019

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MALAYSIA TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJK ( C ) BATANG KALI JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/ Panitia Bahasa Malaysia JPS/SJK-PSS/03
Nama Program Program Bacaan Pagi
Objektif Meningkatkan kemahiran membaca dan membina ayat.
Tempoh Januari hingga Oktober 2017
Kumpulan Murid Tahun 1 hingga Tahun 6
Sasaran
Tanggungjawab Guru Panitia Bahasa Malaysia dan Semua Guru
Proses Kerja 1. Taklimat program pada 28 Disember 2016
2. Kenal pasti kumpulan sasaran .
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti .
5. Bahan keperluan seperti Buku Sumber Bahasa Malaysia.

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

7 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU SJKC BATANG KALI 2019

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MALAYSIA TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJK ( C ) BATANG KALI JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/ Panitia Bahasa Malaysia JPS/SJK-PSS/03
Nama Program Pertandingan Bina Ayat
Objektif Meningkatkan kemahiran membina dan menulis ayat murid-murid yang berkualiti.
Tempoh Oktober
Kumpulan Murid Tahun 1 hingga Tahun 6
Sasaran
Tanggungjawab Guru-guru Bahasa Malaysia
Proses Kerja 1. Taklimat program pada 28 Disember 2016.
2. Kenal pasti kumpulan sasaran.
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti .
5. Bahan keperluan seperti hadiah.
( RM 100.00)

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MALAYSIA TAHUN 2017


8 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014
PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU SJKC BATANG KALI 2019

Sektor/PPD/Sekolah SJK ( C ) BATANG KALI JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum/ Panitia Bahasa Malaysia JPS/SJK-PSS/03
Nama Program Pertandingan Ujian Bertulis Bahasa Malaysia Peringkat Daerah
Objektif Meningkatkan penguasaan tatabahasa untuk menjawab soalan-soalan dalam kertas soalan pemahaman.
Tempoh Mei hingga Jun
Kumpulan Murid Tahun 6
Sasaran
Tanggungjawab Guru-guru Bahasa Malaysia
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mac 2017
2. Kenal pasti kumpulan sasaran.
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti.
5. Bahan keperluan seperti kertas soalan dan hadiah.

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

9 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU SJKC BATANG KALI 2019

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MALAYSIA TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJK ( C ) BATANG KALI JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/ Panitia Bahasa Malaysia JPS/SJK-PSS/03
Nama Program Pertandingan Syarahan Bahasa Malaysia Peringkat Daerah
Objektif Membolehkan murid-murid menyampaikan syarahan dengan berkeyakinan serta menggunakan sebutan dan intonasi yang
betul.
Tempoh Mei hingga Jun 2017
Kumpulan Murid Tahun 5&6
Sasaran
Tanggungjawab Guru-Guru Bahasa Malaysia
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mac 2017
2. Kenal pasti kumpulan sasaran.
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti.
5. Bahan keperluan seperti hadiah.

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

10 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU SJKC BATANG KALI 2019

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MALAYSIA TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJK ( C ) BATANG KALI JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/ Panitia Bahasa Malaysia JPS/SJK-PSS/03
Nama Program Pertandingan Bercerita dan Syarahan Bahasa Malaysia Peringkat Sekolah
Objektif Membolehkan murid-murid bercerita dan menyampaikan syarahan dengan berkeyakinan serta menggunakan sebutan dan
intonasi yang betul.
Tempoh Mei hingga Jun 2017
Kumpulan Murid Tahun 1 hingga Tahun 6
Sasaran
Tanggungjawab Guru-Guru Bahasa Malaysia
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mac 2017
2. Kenal pasti kumpulan sasaran.
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti.
5. Bahan keperluan seperti hadiah.
(RM100.00)

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

11 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU SJKC BATANG KALI 2019

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MALAYSIA TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJK ( C ) BATANG KALI JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/ Panitia Bahasa Malaysia JPS/SJK-PSS/03
Nama Program Kelas Pemulihan Bahasa Melayu (KPBM)
Objektif Memastikan setiap murid mahir dan cekap dalam berbahasa Malaysia serta menguasai kemahiran membaca dan menulis.
Tempoh Januari hingga Oktober 2017
Kumpulan Murid Tahun 4, 5 dan 6
Sasaran
Tanggungjawab Guru-Guru Bahasa Malaysia
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Januari 2017.
2. Kenal pasti kumpulan sasaran.
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti.
5. Bahan keperluan seperti lembaran kerja dan modul.

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

12 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU SJKC BATANG KALI 2019

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MALAYSIA TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJK ( C ) BATANG KALI JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/ Panitia Bahasa Malaysia JPS/SJK-PSS/03
Nama Program Kelas Tambahan Bahasa Malaysia
Objektif Memastikan murid-murid menguasai kemahiran Bahasa Malaysia.
Tempoh Januari hingga Oktober 2017
Kumpulan Murid Tahun 1 hingga Tahun 6
Sasaran
Tanggungjawab Guru-Guru Bahasa Malaysia
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Disember 2016
2. Kenal pasti kumpulan sasaran.
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti.
5. Bahan keperluan seperti buku latihan dan lembaran kerja.

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

13 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU SJKC BATANG KALI 2019

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MALAYSIA TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJK ( C ) BATANG KALI JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/ Panitia Bahasa Malaysia JPS/SJK-PSS/03
Nama Program Pertandingan Melafazkan Pantun dan Mendeklamasikan Sajak
Objektif Mendedahkan kepada murid-murid tentang puisi Melayu Tradisional dan mengasah bakat murid-murid
Tempoh Mei
Kumpulan Murid Tahun 1 hingga Tahun 6
Sasaran
Tanggungjawab Guru-Guru Bahasa Malaysia
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Disember 2016
2. Kenal pasti kumpulan sasaran.
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti.
5. Bahan keperluan seperti hadiah
(RM100.00)

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

14 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU SJKC BATANG KALI 2019

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MALAYSIA TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah SJK ( C ) BATANG KALI JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/ Panitia Bahasa Malaysia JPS/SJK-PSS/03
Nama Program Program Anak Angkat LINUS Literasi Bahasa Melayu
Objektif Memastikan murid-murid menguasai kemahiran dalam Literasi Bahasa Melayu.
Tempoh Mei hingga Oktober 2017
Kumpulan Murid Tahun 1, 2 dan 3
Sasaran
Tanggungjawab Guru-Guru Bahasa Malaysia
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Januari 2017.
2. Kenal pasti kumpulan sasaran.
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti.
5. Bahan keperluan seperti lembaran kerja dan modul LINUS.

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

15 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU SJKC BATANG KALI 2019

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM PANITIA BAHASA MALAYSIA TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah Nama Sekolah JADUAL 4


Bidang/Unit Kurikulum JPS/SJK-PS/04
Tempoh Tarikh Penilaian Cadangan
Bil Program Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Keberkesanan Program Penambahbaikan
1 Kelas Januari –
Bimbingan 8 September
GALUS 2017

2 Program Anak Februari –


Angkat 8 September
2017

3 Program Januari –
Bacaan Pagi Oktober 2017

4 Pertandingan Oktober 2017


Bina Ayat

5 Pertandingan Januari – Mei


Ujian 2017
Bertulis
Bahasa
Malaysia
Peringkat
Daerah

16 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU SJKC BATANG KALI 2019

6 Pertandingan Januari -
Bercerita Mei 2017
dan Syarahan
Bahasa
Malaysia
Peringkat
Sekolah

7 Kelas Januari –
Pemulihan Oktober 2017
Bahasa
Melayu
(KPBM)

8 Kelas Januari –
Tambahan Oktober 2017
Bahasa
Malaysia

9 Pertandingan Januari – Mei


Melafazkan 2017
Pantun dan
Mendeklamas
ikan Sajak

10 Pertandingan Mei – Jun


Syarahan 2017
Bahasa
Malaysia
Peringkat
Daerah

11 Program Mei –
Anak Angkat Oktober 2017
17 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014
PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU SJKC BATANG KALI 2019

LINUS
Literasi
Bahasa
Melayu

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

Nota Jadual 4:

1. Semua maklumat/catatan dari bahagian kedua pelan operasi perlu ditaip dalam Jadual 4 seperti contoh pada barisan pertama.
2. Bukti program seperti gambar, brosur, buku aturcara perlu disertakan.

18 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU SJKC BATANG KALI 2019

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2017-2020

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG JADUAL 5


MISI PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA VISI
BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN JPS/SJK-PS5/05
SEJAHTERA POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI
NEGARA
Sektor/PPD/Sekolah SJK ( C ) BATANG KALI
Bidang/Unit Kurikulum/ Panitia Bahasa Malaysia
Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar
Matlamat/Objektif KPI Inisiatif/Tindakan
TOV 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Catatan
Memastikan
pencapaian % murid dapat gred 35 38 39 40
Pemahaman dan A dalam
Penulisan Bahasa Pemahaman Bahasa
Malaysia meningkat Malaysia UPSR/PKSR 25 28 29 30

% murid dapat gred 16 18 19 20


A dalam Penulisan
Bahasa Malaysia
UPSR/PKSR 22 24 25 26

% murid yang lulus


dalam Pemahaman 78 80 82 85
Bahasa Malaysia
UPSR/PKSR 81 82 83 84

% murid yang lulus 85 86 87 88


dalam Penulisan
Bahasa Malaysia
UPSR/PKSR 72 73 74 75

19 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU SJKC BATANG KALI 2019

Laporan Disediakan Oleh: Nur Anati Binti Azizan Tandatangan:

Nota Jadual 5:

1. Maklumat sasaran dari Jadual 1, nama program/aktiviti yang telah dijalankan dan prestasi pencapaian sebenar (seperti penilaian dalam jadual 4)
perlu diisi dalam Jadual 5 seperti contoh pada barisan pertama.
2. Ulasan yang sesuai terutamanya bila sasaran tidak dicapai perlu diberikan oleh pelaksana program/aktiviti.

20 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU SJKC BATANG KALI 2019

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang/Unit*: Panitia BM


(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman  % Kelulusan BM meningkat  Pencapaian semua A dalam BM belum
 Pencapaian dalam Pemahaman dan capai 23%
Penulisan UPSR 93% dan 91%  Guru tidak dapat menumpu
 Penggabungjalinan guru-guru dan idea sepenuhnya P&P kerana terlalu
dapat mencipta formula untuk banyak aktiviti
memudahkan PdP  Tidak dapat membudayakan murid
 Semua guru BM berbudaya kerja positif dengan kosa kata dalam buku teks
 Kehadiran murid melebihi 95%
 Sokongan penuh pentadbir
Luaran

(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO


 Ibu bapa mementingkan pelajaran anak-
anak mereka 1. Meningkatkan pencapaian BM dengan 3. Meningkatkan pencapaian semua A
 Sokongan kewangan daripada PIBG kerjasama antara guru dan ibu bapa. melalui pengiktirafan dan insentif
 Pihak PPD dan PIBG sering bekerjasama 2. Meningkatkan penggunaan ICT semasa oleh PIBG
P&P dengan sokongan PIBG
3. Mengaplikasikan pembelajaran PAK21,
lisan dan bacaan.

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC

 Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah 4. Memastikan P&P dijalankan dengan Janakan strategi yang sesuai jika ada
tinggi berkesan melalui perkongsian kemahiran
dan pengalaman dalam kalangan guru

21 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014