Anda di halaman 1dari 15

1 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

RANCANGAN TAHUNAN
DUNIA MUZIK
TAHUN 1

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK

UNIT 1 Pengalaman Muzikal 1.1.4 Menyanyi mengikut tempo.


Aku dan Muzik  Menyanyi pelbagai repertoir  cepat - lambat
secara solo atau
FOKUS berkumpulan.
1 Tempo
cepat dan
lambat

UNIT 1 Pengalaman Muzikal 1.3.1 Membuat pergerakan


Aku dan Muzik  Membuat pergerakan berdasarkan dinamik,
mengikut muzik pic, tempo dan bunyi.
FOKUS
2
Tempo
cepat dan
lambat

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


2 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK

UNIT 2 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik  Menyanyi pelbagai repertoir 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton
secara solo dan suara manusia dengan betul.
FOKUS berkumpulan.
Warna Ton
Penerokaan
suara manusia :
3  suara
bercakap,
 suara
menyanyi,
 suara
memanggil
dan suara
berbisik

UNIT 2 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik  Menyanyi pelbagai repertoir 1.1.3 Mengajuk pic dengan
secara solo dan tepat.
FOKUS berkumpulan
4
Warna Ton
Intonasi - pic
tinggi dan
rendah

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


3 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK

UNIT 3 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik  Memainkan perkusi secara 1.2.2 Memainkan perkusi
solo atau berkumpulan mengikut tempo.
5 FOKUS daripada pelbagai repertoir.
Irama - detik
lagu

UNIT 3 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik  Membuat pergerakan 1.3.1 Membuat pergerakan
6 mengikut muzik. berdasarkan dinamik,
FOKUS pic, tempo dan bunyi.
Tempo  tempo cepat / lambat
cepat dan
lambat

UNIT 4 Penghasilan Muzikal


Aku dan Muzik  Menghasilkan idea muzikal 2.1.1 Menghasilkan pelbagai
kreatif. bunyi menerusi
FOKUS penerokaan suara dan perkusi
7 Tempo badan dan
cepat dan perkusi mulut.
lambat

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


4 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK

UNIT 4 Aspresiasi Muzik


Aku dan Muzik  Menghayati muzik daripada 3.1.1 Mengenal pasti warna ton
pelbagai repertoir. suara manusia yang didengar
FOKUS
Warna ton
8
suara manusia
- suara lelaki
dan perempuan

UNIT 5 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik  Memainkan perkusi secara 1.2.1 Memainkan perkusi
solo atau berkumpulan mengikut detik.
FOKUS daripada pelbagai repertoire  Postur
Kemahiran asas  cara memainkan
dalam
9 permainan
perkusi tanpa
pic.
Contoh:
Kastanet /
loceng

10 UNIT 5 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik  Membuat pergerakan 1.3.1 Membuat pergerakan

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


5 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK
mengikut muzik. berdasarkan dinamik,
FOKUS pic, tempo dan bunyi.
Ekspresi  dinamik kuat / lembut.
-dinamik kuat
dan lembut

UNIT 6 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik Menyanyi pelbagai repertoir 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan
secara solo atau berkumpulan. huruf vokal
11
FOKUS a,e,i,o,u yang betul.
Sebutan lirik -
pergerakan
mengikut lirik

UNIT 6 Pengalaman Muzikal 1. Membuat pergerakan


Aku dan Muzik Membuat pergerakan mengikut berdasarkan lirik dan
muzik. mud muzik.
12
FOKUS  lagu aksi ( action song)
Sebutan lirik -
pergerakan
mengikut lirik

13

UNIT 7 Pengalaman Muzikal 1.3.2 Membuat pergerakan


Aku dan Muzik Membuat pergerakan mengikut berdasarkan lirik dan mud muzik

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


6 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK
muzik.  lagu aksi ( action song )
FOKUS
Mud - riang dan
sedih

UNIT 7 Apresiasi Muzik 3.1.2 Mengenal pasti mud,


Aku dan Muzik Menghayati muzik daripada tempo, tekstur dan dinamik
pelbagai repertoir. daripada muzik yang didengar.
14
FOKUS  mud (mud riang, sedih,
Tempo - cepat marah dan takut)
dan lambat

UNIT 8 Apresiasi Muzik


Aku dan Muzik Menghayati muzik daripada 3.1.1 Mengenal pasti mud,
pelbagai tempo, tekstur dan dinamik
15
FOKUS repertoir. daripada muzik yang didengar.
Mud  mud ( riang, sedih, marah
- marah dan dan takut )
takut
16
UNIT 8 Pengalaman Muzikal
Aku dan Muzik Menyanyi pelbagai repertoir 1.2.3 Menyanyi dengan dinamik.
secara solo atau berkumpulan.  lembut (p)

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


7 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK
FOKUS  kuat (f)
Mud
- marah dan
takut

UNIT 9 Pengalaman Muzikal


Aku Dan Muzik Menyanyi pelbagai repertoir 1.1.1 Mendemonstrasi warna
secara solo atau berkumpulan. ton suara manusia dengan betul.
FOKUS
Warna ton
suara manusia
 suara
17 lelaki dan
perempuan
 suara
berbisik
 suara
bercakap
 suara
menyanyi

18
UNIT 9 Apresiasi Muzik
Aku dan Muzik Menghayati muzik daripada 3.1.1 . Mengenal pasti warna ton
pelbagai suara manusia yang didengar.
FOKUS repertoir.
Warna ton
suara manusia

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


8 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK
 sua
ra lelaki
dan
perempua
n
 sua
ra berbisik
 sua
ra
bercakap
 sua
ra
menyanyi

UNIT 10 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik Membuat pergerakan mengikut 1.3.1 Membuat pergerakan
muzik berdasarkan dinamik, pic, tempo
FOKUS dan bunyi.
Ekspresi -  dinamik kuat / lembut
19 dinamik kuat 2. Membuat pergerakan
dan lembut berdasarkan lirik dan
Muzik dan mud muzik.
Gerakan  lagu aksi ( action song )
berdasarkan
lagu Gajah
Menari

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


9 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK

UNIT 10 Apresiasi Muzik


Aku dan Muzik Menghayati muzik daripada 3.1.2 Mengenal pasti mud,
pelbagai repertoir. tempo, tekstur dan dinamik
FOKUS daripada muzik yang didengar.
Ekspresi -  dinamik (kuat-lembut)
20 dinamik kuat
dan lembut
Muzik dan
Gerakan
berdasarkan
lagu Gajah
Menari

21 UNIT 11 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik Memainkan perkusi secara solo 1.2.1 Memainkan perkusi
atau mengikut detik.
FOKUS berkumpulan daripada pelbagai  postur
Tempo repertoir.  cara memainkan
- Tempo
konsisten
( steady beat)

22 UNIT 11 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik Memainkan perkusi secara solo 1.2.2 Memainkan perkusi
atau mengikut tempo.
FOKUS berkumpulan daripada pelbagai  cepat

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


10 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK
Tempo repertoir.  lambat
- Tempo
konsisten
( steady beat)

UNIT 12 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik Menyanyi pelbagai repertoir 1.1.2 Menyanyi dengan postur
secara solo atau berkumpulan. yang betul
FOKUS  postur duduk
23
Pergerakan  postur berdiri
menunjukkan
pic tinggi dan
rendah

UNIT 12 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik Membuat pergerakan mengikut 1.3 Membuat pergerakan
muzik. berdasarkan
FOKUS Dinamik , pic,
24 Pergerakan
menunjukkan
pic tinggi dan
rendah

25 UNIT 13 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik Menyanyi pelbagai repertoir 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan
secara solo atau berkumpulan. huruf vokal

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


11 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK
FOKUS a,e,i,o,u yang betul.
Pergerakan
berdasarkan
permainan
nyanyian
( singing
games)

26 UNIT 13 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik Membuat pergerakan mengikut 1.3.2 Membuat pergerakan
muzik. berdasarkan lirik dan mud muzik.
FOKUS  permainan nyanyian
Pergerakan (singing games)
berdasarkan
permainan
nyanyian
( singing
games)

27 UNIT 14 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik Memainkan perkusi secara solo 1.2.1 Memainkan perkusi
atau berkumpulan daripada mengikut detik.
FOKUS pelbagai repertoir.  postur
Teknik  cara memainkan
konvensional
bermain
perkusi.
- Tempo

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


12 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK
- Detik

UNIT 14 Pengalaman Muzikal 1.1.4 Menyanyi mengikut


Aku dan Muzik Menyanyi pelbagai repertoir tempo.
secara solo atau berkumpulan.  cepat
FOKUS  lambat
Teknik
28 konvensional
bermain
perkusi.
- Tempo
- Detik

UNIT 15 Apreasiasi Muzik 3.1.2 Mengenal pasti mud,


Aku dan Muzik Menghayati muzik daripada tempo, tekstur dan dinamik
pelbagai daripada muzik yang didengar.
FOKUS repertoir. tekstur (solo- nipis dan
29 Ekspresi dan kumpulan-tebal)
Tekstur
-lembut (p )
-kuat (f )

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


13 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK

UNIT 15 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik Memainkan perkusi secara solo 1.2.3 Memainkan perkusi
atau berkumpulan daripada mengikut dinamik
30 FOKUS pelbagai repertoir  Lembut (p)
Tempo  Kuat (f)
Cepat lembat

UNIT 16 Pengalaman Muzikal 1.1.3 Mengajuk pic dengan


Aku Dan Muzik  Menyanyi pelbagai repertoir tepat.
secara solo atau  pic tinggi
berkumpulan.  pic rendah
31
FOKUS
Mencipta
melodi Penghasilan Muzik 2.1.3 . Mencipta melodi mudah
mi dan so  Menghasilkan idea muzikal menggunakan
kreatif. vokal sepanjang 1 frasa.

Pengalaman Muzikal
32 UNIT 17  Membuat pergerakan 1.3.2 Membuat pergerakan
Aku Dan Muzik mengikut muzik berdasarkan lirik dan mud
muzik. - lagu aksi (action song).
FOKUS Apresiasi Muzik
Corak Irama  Menghayati muzik daripada 3.1.2 Mengenal pasti mud,
Bunyi panjang- pelbagai repertoir. tempo, tekstur dan dinamik

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


14 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK
daripada muzik yang didengar.
pendek
 mud (sedih dan riang)

Pengalaman Muzikal
1.1.2 Menyanyi dengan postur
 Menyanyi pelbagai repertoir
Unit 18 secara solo yang betul.
atau
Aku Dan Muzik berkumpulan.  postur duduk
 Memainkan perkusi secara  postur berdiri
33
FOKUS solo atau berkumpulan1.2.1 Memainkan perkusi
Mencipta corak daripada pelbagai repertoir.
mengikut detik.
irama  postur
Penghasilan Muzik  cara memainkan
 Menghasilkan idea muzikal 2.1.2 Mencipta corak irama
kreatif. mudah.

UNIT 19 Pengalaman Muzikal


Aku Dan Muzik  Menyanyi pelbagai repertoir 1.1.5 Menyanyi dengan dinamik
secara solo atau  lembut ( p ) - kuat ( f )
FOKUS berkumpulan. 1.3.1 Membuat pergerakan
34 Ekspresi  Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic,
-dinamik kuat (f mengikut muzik. tempo dan bunyi.
) dan  Dinamik - kuat /lembut
lembut (p )

35 UNIT 20
Aku Dan Muzik Pengalaman Muzikal
 Menyanyi pelbagai repertoir 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


15 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK
secara solo atau huruf vokal
berkumpulan. a,e,i,o,u yang betul.
FOKUS
Tekstur
3.1.2 Mengenal pasti mud,
- nipis (solo)
tempo, tekstur dan dinamik
dan tebal
daripada muzik yang didengar.
(kumpulan)
 tekstur
(solo-nipis dan dan
kumpulan-tebal)
UNIT 20
Aku Dan Muzik
Apresiasi Muzik: 3.1.2 Mengenal pasti mud,
FOKUS  Menghayati muzik daripada tempo, tekstur dan
36 Tekstur pelbagai repertoir. dinamik daripada muzik yang
- nipis (solo) didengar.
dan tebal  tekstur
(kumpulan) (solo- nipis dan kumpulan-
tebal)

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR