RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) Mata Pelajaran : al-Qur’an – Hadits Kelas/Semester : VII / I Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran

( 2 x 40 menit ) Standar Kompetensi : Membaca al-Qur’an dengan tartil dilaksanakan setiap awal pelajaran 1. Membaca dan menulis al-qur’an serta menghafal surat-surat pendek dan ayat-ayat/hadits pilihan. 2. Terbiasa beribadah sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan cara-cara yang ditentukan oleh hadits Rasul SAW. 3. Berprilaku sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. Kompetensi Dasar : Memahami kandungan al-Qur’an yang berhubungan dengan akidah Islam secara aplikatif. Materi Pokok 1. Surat al-Fatihah 2. Surat al-Kautsar 3. Surat al-Ikhlas :

Sub Materi Pokok : - Hafalan surat al-Fatihah, al-Kautsar dan al-Ikhlas - Arti dan penjelasan isi kandungan surat al-Fatihah, al-Kautsar, dan al-Ikhlas. Indikator : 1. Siswa hafal surat al-Fatihah, al-Kautsar, al-Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengartikan dan menjelaskan isi kandungan surat al-Fatihah, al-Kautsar, alIkhlas. 3. Menerapkan ajaran surat al-Fatihah, al-Kautsar, al-Ikhlas dalam kehidupan seharihari. Pertemuan Pertama Skenario Pembelajaran : 1. Pendahuluan ( 5 menit ) a. Berdo’a bersama b. Mengecek kehadiran siswa c. Memberikan motivasi tentang pentingnya mempelajari surat al-Fatihah, alKautsar, al-Ikhlas. 2. Kegiatan inti ( 60 menit ) a. Membaca surat al-Fatihah, al-Kautsar, al-Ikhlas. b. Menterjemahkan surat al-Fatihah, al-Kautsar, al-Ikhlas c. Menjelaskan makna surat al-Fatihah : Pengakuan hamba terhadap Allah tentang : Pengasih dan penyayang Allah, sempurnanya keterpujian Allah sebagai pemelihara alam semesta, kekuasaan Allah pada hari kemudian,

tauhid uluhiyah, permintaan hamba kepada Allah, petunjuk jalan yang lurus, bukan jalan orang yang dimurkai dan orang yang sesat. d. Menjelaskan makna surat al-Kautsar : Perintah melaksanakan shalatdan berkorban lantaran nikmat yang banyak diberikan Allah swt serta larangan menghiraukan orang yang memusuhi kita karena mentaati Allah, sebab mereka akan terputus dengan sendirinya. e. Menjelaskan makna surat al-Ikhlas : tentang keesaan Allah swt. 3. Penutup a. Refleksi 1. Sebutkan arti surat al-Fatihah, al-Kautsar, al-Ikhlas 2. Sebutkan isi kandungan surat al-Fatihah, al-Kautsar, al-Ikhlas b. Resitasi dengan Pekerjaan Rumah ( PR ) Menghafal surat al-Fatihah, al-Kautsar, al-Ikhlas PENILAIAN - Non Tes : Penilaian selama proses belajar mengajar ( PBM ) berlangsug. - Tes : a. Tuliskan arti surat al-Fatihah, al-Kautsar, al-Ikhlas ! b. Tuliskan isi kandungan surat al-Fatihah, al-Kautsar, al-Ikhlas ! c. Tuliskan contoh perbuatan yang mencerminkan penerapan ajaran surat alFatihah, al-Kautsar, al-Ikhlas ! SUMBER / MEDIA 1. Departemen Agama RI, 2005, al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung, Syaamil Cipta Media 2. Tafsir al-Maraghi Jilid I, Karya Ahmad Musthafa al-Maraghi. 3. Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, karya Prof. M. Quraish Shihab, Lentera Hati Mengetahui : Kepala SMPN 1 Tanjung Raya Maninjau, 2010 Guru Mata Pelajaran

KHAIRUL AMRI, S.Pd. MM NIP. 19640105.198903.1.004

WENDRI NALDI, S.Pd.I

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) Mata Pelajaran : al-Qur’an – Hadits Kelas/Semester : VII / I Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran ( 2 x 40 menit ) Standar Kompetensi : Membaca al-Qur’an dengan tartil dilaksanakan setiap awal pelajaran 1. Membaca dan menulis al-qur’an serta menghafal surat-surat pendek dan ayat-ayat/hadits pilihan. 2. Terbiasa beribadah sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan cara-cara yang ditentukan oleh hadits Rasul SAW. 3. Berprilaku sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. Kompetensi Dasar : Membaca dan memahami isi kandungan al-Qur’an dan Hadits yang berkaitan dengan Iman, Islam, Ihsan serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi Pokok : 1. Q.s. Ali Imran ayat 102 dan 103 2. Q.s Al-Anfal ayat 2,3 dan 4 3. Hadits tentang Iman, Islam dan Ihsan. Sub Materi Pokok : 1. Hafalan surat Ali Imran ayat 102 dan 103, dan surat al-Anfal ayat 2,3 dan 4 serta hadits tentang Iman, Islam dan Ihsan. 2. Arti dan kandungan surat beserta hadits di atas. 3. Contoh sifat yang berhubungan dengan Iman, Islam dan Ihsan. Indikator : 1. Mengahafal surat Ali Imran ayat 102 dan 103 dan Surat al-Anfal 2,3, dan 4. 2. Mengartikan dan menjelaskan isi kandungan ayat dan hadits yang berhubungan dengan Iman dan Islam serta Ihsan. 3. Menerapkan kandungan ayat dan hadits dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan ke – 2 Skenario Pembelajaran 1. Pendahuluan ( 10 Menit ) a. Mengecek kehadiran siswa. b. Memotovasi siswa pentingnya memahami Iman, Islam dan Ihsan. c. Apersepsi : Menanyakan pada siswa sejauh mana pengetahuan mereka tentang Iman, Islam dan Ihsan. 2. Kegiatan Inti ( 65 menit ) a. Menterjemahkan surat Ali Imran ayat 102 dan 103 dan surat al-Anfal ayat 2,3, dan 4. b. Menjelaskan isi kandungan ayat. c. Menterjemahkan hadits tentang Iman, Islam dan Ihsan.

d. Menjelaskan isi kandungan hadits tentang Iman, Islam dan Ihsan. 3. Penutup ( 15 menit ) a. Refleksi - Terjemahkan surat Ali Imran ayat 102 dan 103 dan surat al-Anfal ayat 2,3, dan 4. - Sebutkan isi kandungan dari masing-masing ayat tersebut. - Terjemahkan hadits tentang Iman, Islam dan Ihsan. - Jelaskan isi kandungan hadits tentang Iman, Islam dan Ihsan. b. Pekerjaan Rumah. - Mengahafal surat Ali Imran ayat 102 dan 103 dan surat al-Anfal ayat 2,3, dan 4. - Menghafal hadits tentang Iman, Islam dan Ihsan. PENILAIAN - Non Tes : Penilaian dalam proses menterjemahkan ayat dan hadits. - Tes : a. Tuliskan terjemahan ayat dan hadits yang berhubungan dengan Iman, Islam dan Ihsan ! b. Sebutkan kandungan ayat dan hadits yang berhubungan dengan Iman, Islam dan Ihsan yakni surat Ali Imran ayat 102 dan 103, surat al-Anfal ayat 2,3, dan 4 serta hadits tentang Iman, Islam dan Ihsan ! SUMBER / MEDIA 1. Departemen Agama RI, 2005, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung, Syamil Cipta Media 2. Buku dan Kitab hadits yang relevan.

Mengetahui : Kepala SMPN 1 Tanjung Raya

Maninjau, 2010 Guru Mata Pelajaran

KHAIRUL AMRI, S.Pd. MM NIP. 19640105.198903.1.004

WENDRI NALDI, S.Pd.I

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) Mata Pelajaran : al-Qur’an – Hadits Kelas/Semester : VII / I Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran ( 2 x 40 menit ) Standar Kompetensi : Membaca al-Qur’an dengan tartil dilaksanakan setiap awal pelajaran 1. Membaca dan menulis al-qur’an serta menghafal surat-surat pendek dan ayat-ayat/hadits pilihan. 2. Terbiasa beribadah sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan cara-cara yang ditentukan oleh hadits Rasul SAW. 3. Berprilaku sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. Kompetensi Dasar : Membaca dan memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlak terpuji dan membiasakan berprilaku akhlak terpuji tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Materi Pokok : 1. Surat al-Hujurat ayat 10,11, dan 12 2. Surat al-Baqarah ayat 177 Sub Materi Pokok : 1. Membaca surat al-Hujurat ayat 10,11, dan 12 dan surat al-Baqarah ayat 177 dengan tajwid. 2. Menterjemahkan dan mengambil isi kandungan ayat-ayat tersebut. 3. Menghafal ayat tersebut secara tartil. Indikator : 1. Membaca surat al-Hujurat ayat 10,11, dan 12 dan surat al-Baqarah ayat 177 dengan tajwid yang baik. 2. Menterjemahkan dan mengambil isi kandungan ayat-ayat tersebut. 3. Berprilaku dengan akhlak terpuji. 4. Menghafal ayat tersebut degan baik secara tartil. Pertemuan ke-3 Skenario Pembelajaran 1. Pendahuluan (10 menit) a. Berdo’a. b. Mengecek kehadiran siswa. c. Memotivasi siswa pentingnya memahami ayat yang berhubungan dengan akhlak terpuji. 2. Kegiatan Inti ( 65 menit ) a. Membaca surat al-Hujurat ayat 10,11, dan 12 dan surat al-Baqarah ayat 177 dengan tajwid yang benar. b. Menteejemahkan dan mengambil isi kandungan ayat surat al-Hujurat ayat 10,11, dan 12 dan surat al-Baqarah ayat 177.

c. Memberikan contoh akhlak terpuji berdasarkan surat al-Hujurat ayat 10,11, dan 12 dan surat al-Baqarah ayat 177. 3. Penutup a. Menyimpulkan materi b. Resitasi : Mengahafal surat al-Hujurat ayat 10,11, dan 12 dan surat alBaqarah ayat 177. PENILAIAN - Non Tes : Penilaian bacaan siswa disaat proses belajar mengajar berlangsung. - Tes : a. Bacalah surat al-Hujurat ayat 10,11, dan 12 dan surat al-Baqarah ayat 177dengan tajwid yang benar ! b. Terjemahkan surat al-Hujurat ayat 10,11, dan 12 dan surat al-Baqarah ayat 177 ! c. Jelaskan isi kandungan surat al-Hujurat ayat 10,11, dan 12 dan surat alBaqarah ayat 177 ! d. Berikan contoh perilaku terpuji berdasarkan surat al-Hujurat ayat 10,11, dan 12 dan surat al-Baqarah ayat 177 ! e. Lafazkan bacaan surat al-Hujurat ayat 10,11, dan 12 dan surat al-Baqarah ayat 177 dengan hafalan ! SUMBER / MEDIA 1. Departemen Agama RI, 2005, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung, Syamil Cipta Media 2. Buku yang relevan. Mengetahui : Kepala SMPN 1 Tanjung Raya Maninjau, 2010 Guru Mata Pelajaran

KHAIRUL AMRI, S.Pd. MM NIP. 19640105.198903.1.004

WENDRI NALDI, S.Pd.I

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) Mata Pelajaran : al-Qur’an – Hadits Kelas/Semester : VII / I Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran ( 2 x 40 menit ) Standar Kompetensi : Membaca al-Qur’an dengan tartil dilaksanakan setiap awal pelajaran 1. Membaca dan menulis al-qur’an serta menghafal surat-surat pendek dan ayat-ayat/hadits pilihan. 2. Terbiasa beribadah sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan cara-cara yang ditentukan oleh hadits Rasul SAW. 3. Berprilaku sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. Kompetensi Dasar : Membaca dan memahami ayat-ayat yang berkenaan dengan “ TAQWA ” kepada Allah swt serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi Pokok : 1. Surat al-Baqarah ayat 1,2,3, 4 dan 5. 2. Surat Ali Imran ayat 133. Sub Materi Pokok : 1. Membaca dan menghafal surat al-Baqarah ayat 1,2,3, 4 dan 5 serta surat Ali Imran ayat 133 serta hadits tentang Taqwa. 2. Menjelaskan arti mufradat dan global ayat dan hadits dengan baik. 3. Menjelaskan tentang pengertian taqwa dan sifat-sifat orang yang bertaqwa. 4. Menjelaskan kandungan hadits tentang taqwa. Indikator : 1. Membaca dan menghafal ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan taqwa. 2. Menjelaskan arti mufradat dan global ayat dengan baik. 3. Menyimpulkan kandungan hadits yang berhubungan dengan sifat orang yang bertaqwa. Pertemuan ke-4 Skenario Pembelajaran 1. Pendahuluan ( 10 menit ) a. Berdo’a bersama. b. Mengecek kehadiran siswa. c. Memotivasi siswa tentang pentingnya memahami sifat orang yang bertaqwa. d. Apersepsi : mengukur sejauhmana pemahaman siswa tentang taqwa. 2. Kegiatan Inti ( 65 menit ) a. Membaca surat al-Baqarah ayat 1,2,3, 4 dan 5 serta surat Ali Imran ayat 133 b. Menjelaskan arti mufradat dan global ayat.

c. Menuliskan dan menjelaskan makna hadits tentang taqwa. 3. Penutup ( 15 menit ) a. Menyimpulkan materi. b. Tanya jawab. PENILAIAN - Non tes : Penilaian disaat bacaan surat al-Baqarah ayat 1,2,3, 4 dan 5 serta surat Ali Imran ayat 133

- Tes : a. Bacalah surat al-Baqarah ayat 1,2,3, 4 dan 5 serta surat Ali Imran ayat 133 dengan fasih ! b. Jelaskan arti mufradat dari masing-masing surat al-Baqarah ayat 1,2,3, 4 dan 5 serta surat Ali Imran ayat 133 ! c. Jelaskan makna global dari masing-masing surat al-Baqarah ayat 1,2,3, 4 dan 5 serta surat Ali Imran ayat 133 ! d. Simpulkan kandungan hadits tentang taqwa ! SUMBER / MEDIA 1. Departemen Agama RI, 2005, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung, Syamil Cipta Media 2. Buku yang relevan. Mengetahui : Kepala SMPN 1 Tanjung Raya Maninjau, 2010 Guru Mata Pelajaran

KHAIRUL AMRI, S.Pd. MM NIP. 19640105.198903.1.004

WENDRI NALDI, S.Pd.I

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) Mata Pelajaran : al-Qur’an – Hadits Kelas/Semester : VII / I Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran ( 2 x 40 menit ) Standar Kompetensi : Membaca al-Qur’an dengan tartil dilaksanakan setiap awal pelajaran 1.Membaca dan menulis al-qur’an serta menghafal surat-surat pendek dan ayat-ayat/hadits pilihan. 2. Terbiasa beribadah sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan cara-cara yang ditentukan oleh hadits Rasul SAW. 3. Berprilaku sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. Kompetensi Dasar : Membaca dan memahami ayat-ayat dan hadits yang berkenaan dengan akhlak tercela seperti syirik, fasaq, ingkare, ridad dan nifak. Materi Pokok : 1. surat Luqman ayat 13. 2. Surat al-Maidah ayat 72, 73 dan 74. 3. Surat an-Nisak ayat 48. 4. Surat an-Nahl ayat 106. 5. Surat al-Baqarah ayat 26 dan 72. 6. Hadits tentang akhlak tercela. Sub Materi Pokok : 1. Membaca ayat-ayat dengan tartil dan hadits dengan lancar. 2. Menterjemahkan isi kandungan ayat. 3. Mendemonstrasikan bacaan ayat dan hadits. Indikator : 1. Membaca ayat-ayat dengan tartil dan hadits dengan lancar. 2. Mengamalkan dan mengambil intisari kandungan ayat-ayat dan hadits yang terkait dengan sifat tercela. Pertemuan ke-5 Skenario Pembelajaran 1. Pendahuluan ( 10 menit ) a. Berdo’a. b. Mengecek kehadiran siswa. c. Memotivasi siswa untuk mengetahui pentingnya memahami akhlak tercela agar dapat dijauhi. 2. Kegiatan Inti ( 65 menit ) a. Membaca ayat-ayat dengan tartil. b. Menterjemahka dan menjelaskan kandungan ayat. c. Membahas hadits tentang akhlak tercela. d. Mengambil intisari kandungan hadits tentang akhlak tercela.

3. Penutup ( 15 menit ) a. Menyimpulkan materi b. Tanya Jawab c. Pekerjaan Rumah : Menghafal hadits tentang akhlak tercela. PENILAIAN - Non Tes : Penilaian membaca ayat-ayat dan hadits - Tes : a. Bacalah surat Luqman ayat 13, surat al-maidah ayat 72,73, dan 74, surat an-Nisak ayat 48, surat an-Nahl ayat 106 dan surat al-Baqarah ayat 26 dan 72 dengan benar ! b. Terjemahkan surat Luqman ayat 13, surat al-maidah ayat 72,73, dan 74, surat anNisak ayat 48, surat an-Nahl ayat 106 dan surat al-Baqarah ayat 26 dan 72 dengan benar ! c. Sebutkan kandungan masing-masing dari surat Luqman ayat 13, surat al-maidah ayat 72,73, dan 74, surat an-Nisak ayat 48, surat an-Nahl ayat 106 dan surat al-Baqarah ayat 26 dan 72 dengan benar ! d. Bacalah hadits tentang akhlak tercela dengan fasih ! e. Jelaskan intisari pesan dari kandungan hadits tentang akhlak tercela ! SUMBER / MEDIA 1. Departemen Agama RI, 2005, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung, Syamil Cipta Media 2. Buku yang relevan. Mengetahui : Kepala SMPN 1 Tanjung Raya Maninjau, 2010 Guru Mata Pelajaran

KHAIRUL AMRI, S.Pd. MM NIP. 19640105.198903.1.004

WENDRI NALDI, S.Pd.I

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) Mata Pelajaran : al-Qur’an – Hadits Kelas/Semester : VII / I Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran ( 2 x 40 menit ) Standar Kompetensi : Membaca al-Qur’an dengan tartil dilaksanakan setiap awal pelajaran 1.Membaca dan menulis al-qur’an serta menghafal surat-surat pendek dan ayat-ayat/hadits pilihan. 2. Terbiasa beribadah sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan cara-cara yang ditentukan oleh hadits Rasul SAW. 3. Berprilaku sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. Kompetensi Dasar : Membaca dan paham serta dapat menerapkan dalam keseharian kandungan ayat-ayat pendek dan menghafalnya dengan baik. Materi Pokok 1. Surat al-Bayyinah. 2. Surat adh-Dhuha. 3. Surat al-Adiyat. :

Sub Materi Pokok : 1. Membaca dengan tajwid secara fasih surat al-Bayyinah, surat adh-Dhuha, dan surat al-Adiyat. 2. Menterjemahkan dan mengambil isi kandungan ayat. Indikator : 1. Membaca dengan fasih dan mujawwad surat al-Bayyinah, surat adh-Dhuha, dan surat al-Adiyat. 2. Mengartikan dan menjelaskan isi kandungan masing-masing surat tersebut. 3. Berprilaku sesuai dengan tuntuna ayat-ayat dalam surat tersebut. Pertemuan ke-6 Skenario Pembelajaran 1. Pendahuluan ( 10 menit ) a. Berdo’a. b. Mengecek kehadiran siswa. c. Memotivasi siswa tentang pentingnya memahami dan mengahafal ayatayat pendek dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kegiatan Inti ( 65 menit ) a. Membaca surat al-Bayyinah, surat adh-Dhuha, dan al-Adiyat. b. Mempelajari tajwid ayat. c. Menterjemahkan ayat. d. Menjelaskan makna ayat. 3. Penutup ( 15 menit )

a. Refleksi : Bacalah surat al-Bayyinah, surat adh-Dhuha dan surat al-Adiyat dengan fasih ! b. Resitasi : Menghafal surat al-Bayyinah, surat adh-Dhuha dan surat alAdiyat dengan lancar. PENILAIAN - Tes : Penilaian bacaan surat al-Bayyinah, surat adh-Dhuha dan surat alAdiyat dengan fasih dalam proses belajar mengajar.

-Non tes : a. Bacalah surat al-Bayyinah, surat adh-Dhuha dan surat al-Adiyat dengan fasih ! b. Terjemahkan surat al-Bayyinah, surat adh-Dhuha dan surat al-Adiyat dengan baik ! c. Jelaskan makna yang terkandung dalam surat al-Bayyinah, surat adh-Dhuha dan surat al-Adiyat dengan fasih ! SUMBER / MEDIA 1. Departemen Agama RI, 2005, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung, Syamil Cipta Media 2. Buku yang relevan. Mengetahui : Kepala SMPN 1 Tanjung Raya Maninjau, 2010 Guru Mata Pelajaran

KHAIRUL AMRI, S.Pd. MM NIP. 19640105.198903.1.004

WENDRI NALDI, S.Pd.I

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) Mata Pelajaran : al-Qur’an – Hadits Kelas/Semester : VII / I Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran ( 2 x 40 menit ) Standar Kompetensi : Membaca al-Qur’an dengan tartil dilaksanakan setiap awal pelajaran 1.Membaca dan menulis al-qur’an serta menghafal surat-surat pendek dan ayat-ayat/hadits pilihan. 2. Terbiasa beribadah sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan cara-cara yang ditentukan oleh hadits Rasul SAW. 3. Berprilaku sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. Kompetensi Dasar : Membaca dan memahami ayat-ayat dan hadits yang berkenaan dengan iman dan taqwa serta hubungan antara keduanya dan berprilaku yang mencerminkan iman dan taqwa tersebut. Materi Pokok : 1. Surat al-Anfal ayat 2,3 dan 4 2. Surat al-Hasyr ayat 18 dan 19 3. Hadits tentang taqwa Sub Materi Pokok : 1. Membaca dengan fasih masing-masing ayat. 2. Mengartikan dan mengambil kandungan masing-masing ayat. 3. Contoh sifat-sifat mukmin dan muttaqin. Indikator : 1. Membaca dengan fasih surat al-Anfal ayat 2,3 dan 4 dan surat al-Hasyr ayat 18 dan 19. 2. Mengartikan dan mengambil kandungan ayat-ayat tersebut yang berkaitan dengan iman dan taqwa serta hubungan antara keduanya. 3. Mencontohkan sifat-sifat mukmin dan muttaqin untuk diterapkan dalam keseharian. 4. Menghafalkan ayat-ayat dan hadits tersebut dengan baik. Pertemuan ke-7 Skenario Pembelajaran 1. Pendahuluan ( 10 menit ) a. Berdo’a b. Mengecek kehadiran siswa c. Memotivasi siswa untuk membaca dan memahami ayat-ayat dan hadits yang berhubungan dengan sifat-sifat mukmin dan muttaqin. d. Appersepsi : Pentingnya memahami sifat-sifat mukmin dan muttaqin agar dapata diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kegiatan Inti ( 65 menit )

a. Membaca surat al-Anfal ayat 2,3 dan 4 dan surat al-Hasyr ayat 18 dan 19. b. Mengartikan dan mengambil kandungan ayat. c. Menuliskan hadits tentang taqwa d. Menjelaskan makna hadits tentang taqwa. e. Memberikan contoh sifat-sifat mukmin dan muttaqin. 3. Penutup ( 15 menit ) a. Tanya jawab seputar materi tentang iman dan taqwa. b. Menyimpulkan materi c. Resitasi : Menghafal ayat dan hadits tentang iman dan taqwa PENILAIAN - Non Tes : Penilaian disaat membaca surat al-Anfal ayat 2,3 dan 4 dan surat alHasyr ayat 18 dan 19 dan keaktifan dalam tanya jawab

- Tes : a. Terjemahkan surat al-Anfal ayat 2,3 dan 4 dan surat al-Hasyr ayat 18 dan 19 dengan benar ! b. Jelaskan kandungan dari masing-masing surat al-Anfal ayat 2,3 dan 4 dan surat alHasyr ayat 18 dan 19 ! c. Tuliskan hadits yang berhubungan dengan taqwa ! d. Sebutkan contoh sifat orang-orang mukmin dan muttaqin ! SUMBER / MEDIA 1. Departemen Agama RI, 2005, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung, Syamil Cipta Media 2. Buku yang relevan. Mengetahui : Kepala SMPN 1 Tanjung Raya Maninjau, 2010 Guru Mata Pelajaran

KHAIRUL AMRI, S.Pd. MM NIP. 19640105.198903.1.004

WENDRI NALDI, S.Pd.I

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) Mata Pelajaran : al-Qur’an – Hadits Kelas/Semester : VII / I Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran ( 2 x 40 menit ) Standar Kompetensi : Membaca al-Qur’an dengan tartil dilaksanakan setiap awal pelajaran 1.Membaca dan menulis al-qur’an serta menghafal surat-surat pendek dan ayat-ayat/hadits pilihan. 2. Terbiasa beribadah sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan cara-cara yang ditentukan oleh hadits Rasul SAW. 3. Berprilaku sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. Standar Kompetensi : Memahami ayat tentang kisah orang shaleh seperti Luqman Hakim dan mentauladaninya dalam kehidupan. Materi Pokok : Surat Luqman ayat 14,15,16,17,18 dan 19. Sub Materi Pokok : a. Membaca surat Luqman b. Mengambil isi wasiat Luqman c. Pentingnya wasiat Luqman bagi masyarakat untuk ditauladani dari segi mendidik. Indikator : 1. Membaca dengan baik ayat al-Qur’an tentang wasiat Luqman terhadap anaknya. 2. Mengklasifikasikan isi wasiat Luqman yang dianggap penting. 3. Menceritakan sejauhmana pentingnya wasiat Luqman bagi masyarakat untuk ditauladani dari sisi mendidik. Pertemuan ke-8 Skenario Pembelajaran 1. Pendahuluan ( 10 menit ) a. Do’a bersama b. Mengecek kehadiran siswa c. Memotivasi siswa tentang pentingnya membaca surat Luqman tentang wasiat Luqman. 2. Kegiatan Inti ( 65 menit ) a. Membaca al-Qur’an dengan tartil surat Luqman ayat 14,15,16,17,18 dan 19. b. Menterjemahkan secara mufradat dan mengambil isi kandungan ayat. c. Mengklasifikasikan isi wasiat Luqman. d. Menjelaskan sejauhmana pentingnya wasiat Luqman bagi masyarakat untuk ditauladani dari sisi mendidik. 3. Penutup ( 15 menit )

a. Refelaksi : Klasifikasikanlah is wasiat Luqman b. Resitasi : Buatlah contoh-contoh dari wasiat Luqman dalam bentuk prilaku sehari-hari ! PENILAIAN - Non Tes : Penilaian bacaan surat Luqman ayat 14,15,16,17,18 dan 19 dalam proses belajar mengajar. - Tes : a. Terjemahkan surat Luqman ayat 14,15,16,17,18 dan 19 secara mufradat ! b. Jelaskan isi kandungan surat Luqman ayat 14,15,16,17,18 dan 19 ! c. Sebutkan isi wasiat Luqman berdasarkan surat Luqman ayat 14,15,16,17,18 dan 19 ! d. Jelaskan sejauhmana pentingnya wasiat Luqman bagi masyarakat dari sisi mendidik ! SUMBER / MEDIA 1. Departemen Agama RI, 2005, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung, Syamil Cipta Media 2. Buku yang relevan. Mengetahui : Kepala SMPN 1 Tanjung Raya Maninjau, 2010 Guru Mata Pelajaran

KHAIRUL AMRI, S.Pd. MM NIP. 19640105.198903.1.004

WENDRI NALDI, S.Pd.I

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) Mata Pelajaran : al-Qur’an – Hadits Kelas/Semester : VII / I Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran ( 2 x 40 menit ) Standar Kompetensi : Membaca al-Qur’an dengan tartil dilaksanakan setiap awal pelajaran 1.Membaca dan menulis al-qur’an serta menghafal surat-surat pendek dan ayat-ayat/hadits pilihan. 2. Terbiasa beribadah sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan cara-cara yang ditentukan oleh hadits Rasul SAW. 3. Berprilaku sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. Standar Kompetensi : Membaca al-Qur’n surat-surat pendek dan ayat-ayat serta hadits pilihan yang mengandung perintah ibadah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi Pokok : 1. Surat al-Quraisy 2. Surat al-Kautsar 3. Surat al-Baqarah ayat 177 Sub Materi Pokok : 1. Memabaca dan mengahafal ayat-ayat pendek. 2. Memuliakan ayat-ayat pendek. 3. Menterjemahkan dan mengambil isi kandungan surat pendek tersebut dan hadits tentang ibadah. Indikator : 1. Mampu membaca surat-surat dan hadits tersebut dengan baik dan lancer secara hafalan. 2. Mampu menuliskan dengan benar dan baik. 3. Menterjemahkan dan menyimpulkan kandungan ayat dalam surat dan hadits tersebut. 4. Mendemonstrasikan bacaan ayat dalam shalat. 5. Menjadikan panduan dalam kehidupan keseharian. Pertemuan ke-9 Skenario Pembelajaran 1. Pendahuluan ( 10 menit ) a. Berdo’a bersama b. Mengecek kehadiran siswa. c. Memberiken motivasi bagi siswa tentang pentingnya menguasai ayatayata pendek. 2. Kegiatan Inti ( 65 menit ) a. Membaca surat-surat pendek dan al-Baqarah ayat 177. b. Menuliskan surat-surat pendek dan al-Baqarah ayat 177.

c. Mengambil isi kandungan surat-surat pendek dan al-Baqarah ayat 177. d. Menuliskan hadits dan menjelaskan kandungan hadits. 3. Penutup ( 15 menit ) a. Tanya Jawab b. Menyimpulkan materi c. Resitasi : Menghafal hadits. PENILAIAN - Non Tes : Bacaan ayat disaat proses belajar mengajar berlangsung. - Tes : a. Terjemahkan surat al-Quraisy, surat al-Kautsar, dan surat al-Baqarah ayat 177 ! b. Jelaskan isi kandungan masing-masing ayat ! c. Tuliskan hadits tentang ibadah dengan tulisan yang benar ! SUMBER / MEDIA 1. Departemen Agama RI, 2005, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung, Syamil Cipta Media 2. Buku yang relevan.

Mengetahui : Kepala SMPN 1 Tanjung Raya

Maninjau, 2010 Guru Mata Pelajaran

KHAIRUL AMRI, S.Pd. MM NIP. 19640105.198903.1.004

WENDRI NALDI, S.Pd.I

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) Mata Pelajaran : al-Qur’an – Hadits Kelas/Semester : VII / I Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran ( 2 x 40 menit ) Standar Kompetensi : Membaca al-Qur’an dengan tartil dilaksanakan setiap awal pelajaran 1.Membaca dan menulis al-qur’an serta menghafal surat-surat pendek dan ayat-ayat/hadits pilihan. 2. Terbiasa beribadah sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan cara-cara yang ditentukan oleh hadits Rasul SAW. 3. Berprilaku sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. Standar Kompetensi : Membaca dan memahami ayat-ayat dan hadits tentang adab bergaul dalam keluarga. Materi Pokok : 1. Surat al-Baqarah ayat 183. 2. Surat Luqman ayat 14 dan 15. 3. Hadits tentang do’a pada orang tua. 4. Hadits tentang berbuat baik pada saudara. Sub Materi Pokok : 1. Membaca ayat dan hadits. 2. Mengartikan dan mengambil isi kandungan. 3. Akhlaak kepada orang tua dan saudara. Indikator : 1. Membaca dengan baik ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan adab akhlak kepada orang tua dan saudara. 2. Mengartikan dan menyimpulkan kandungan ayat dan hadits. 3. Menerapkan dalam kehidupan. Pertemuan ke-10 Skeneario Pembelajaran 1. Pendahuluan ( 10 menit ) a. Do’a bersama b. Mengecek kehadiran siswa c. Memberikan motivasi pada siswa untuk menguasai ayat-ayat yang berhubungan dengan adab akhlak kepada orang tua dan saudara. d. Appersepsi : Menjelaskan fungsi akhlak kepada orang tua dan saudara. 2. Kegiatan Inti ( 65 menit ) a. Membaca surat al-Baqarah ayat 183 dan surat Luqman ayat 14 dan 15. b. Menterjemahkan surat al-Baqarah ayat 183 dan surat Luqman ayat 14 dan 15. c. Menarik isi kandungan surat al-Baqarah ayat 183 dan surat Luqman ayat 14 dan 15.

d. Menuliskan dan membacakan hadits dengan baik secara demonstrasi. e. Menterjemahkan hadits. f. Menjelaskan kandungan hadits. 3. Penutup ( 15 menit ) a. Tanya jawab. b. Menyimpulkan materi. PENILAIAN - Non Tes : Bacaan siswa terhadap ayat dan hadits selama proses belajar mengajar berlangsung. - Tes : a. Terjemahkan surat al-Baqarah ayat 183 dan surat Luqman ayat 14 dan 15 dengan benar ! b. Terjemahkan hadits tentaang do’a pada orang tua dan berbuat baik pada saudara dengan benar ! c. Simpulkan isi kandungan surat al-Baqarah ayat 183 dan surat Luqman ayat 14 dan 15 ! d. Simpulkan isi kandungan hadits tentang do’a pada orang tua dan berbuat baik pada saudara ! SUMBER / MEDIA 1. Departemen Agama RI, 2005, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung, Syamil Cipta Media 2. Buku yang relevan.

Mengetahui : Kepala SMPN 1 Tanjung Raya

Maninjau, 2010 Guru Mata Pelajaran

KHAIRUL AMRI, S.Pd. MM NIP. 19640105.198903.1.004

WENDRI NALDI, S.Pd.I

Lampiran : 1. Jelaskan kandungan surat : a. al-Fatihah b. al-Kautsar c. al-Ikhlas 2. Jelaskan secara ringkas apakah yang dimaksud dengan iman, Islam, dan Ihsan disertai dengan dalil al-Qur’an dan Hadits ! 3. Apakah yang dimaksud dengan akhlak yang terpuji berdasarkan surat al-Hujurat ayat 10,11, dan 12 serta surat al-Baqarah ayat 177 ! 4. Jelaskan ciri-ciri orang yang bertaqwa berdasarkan surat al-Baqarah ayat 1,2,3,4 dan 5, surat Ali Imran ayat 133 dan berdasarkan petunjuk hadits ! 5. Apakah yang dimaksud dengan akhlak tercela berdasarkan hadits dan surat dibawah ini : a. Surat Luqman ayat 13 ! b. Surat al-Maidah ayat 72, 73, dan 74 ! c. Surat an-Nisak ayat 48 ! d. Surat an-Nahl ayat 106 ! e. Surat al-Baqarah ayat 26 dan 72 ! 6. Jelaskan kandungan dari masing-masing surat di bawah ini : a. Surat al-Bayyinah ! b. Surat adh-Dhuha ! c. Surat al-Adiat ! 7. Apakah yang dimaksud dengan taqwa berdasarkan dalil hadits dan al-Qur’an dan hubungannya dengan iman ! 8. Jelaskan isi wasiat Luqman berdasarkan surat Luqman ayat 14,15,16,17,18 dan 19 ! 9. Jelaskan kandungan surat-surat pendek di bawah ini dan potongan ayat dibawah ini : a. Surat al-Quraisy ! b. Surat al-Kutsar ! c. Surat al-Baqarah ayat 177 ! 10. Sebutkan dalil al-Qurr’an dan Hadits yang membicarakan tentang adab bergaul dalam keluarga !

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful