Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah swt karena atas rahmatnya

dalam kesempatan yang berbahagia ini kami masih di beri nikmat dan karunia

oleh-Nya. Pembahasan makalah kami kali ini berjudul Terapi Behaviorisme,

dengan itu kami berfokus dalam materi seperti yang akan kami bahas nanti.

Makalah yang tersusun ini sebagai tugas mata kuliah Psikologi Agama dengan

berbekal apa yang ada dalam referensi yang ada. Selanjutnya saya banyak

mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr Salmaini Yeli M. Ag sebagai dosen

pembimbing mata kuliah Psikologi Agama.Saya menyedari bahwa makalah ini

banyak memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh kerana itu saya

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan dimasa yang akan

datang, dan saya juga berharap makalah ini bermanfaat bagi pembaca.

Alhamdulillah, makalah ini atas izin Allah telah dapat diselesaikan. Makalah ini

diharapkan dapat memenuhi kepentingan orang ramai terutama mahasiswa yang

mempelajari ilmu perbandingan agama agar dapat menyebarkan positiviti kepada

khalayak ramai pada masa akan datang.

Akhir kata, semoga makalah ini bermanfaat dan kepada sesiapapun

sangat diharapkan agar dapat membangunkan masyarakat malah mengubah

pandangan mereka terhadap ilmu perbandingan agama. Semoga amal baik kita

semua menjadi asbab mendapatkan ridha Allah S.W.T. Amin ya rabbal Al-amin.

Jika ada pahala daripada penulisan makalah ini, saya mohon kepada Allah S.W.T.

agar diagihkan pahala itu kepada orang-orang tua dan guru-guru saya, yang masih

i
ada mahupun yang telah pergi. Semangat dan ilmu pengetahuan mereka sedang

mengalir dalam pembuluh darah saya.

ii