Anda di halaman 1dari 29

BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Teori Behaviorisme merupakan kajian saintifik mengenai tingkah laku

manusia.  Perubahan tingkah laku manusia dapat dilihat atau diukur dengan

memberi fokus terhadap tingkah laku baharu yang diulang sehingga menjadi

tingkah laku lazim.  Teori Behaviorisme mengatakan bahawa pembelajaran

berlaku apabila perubahan tingkah laku hasil daripada peneguhan dan

maklum balas serta pengajaran.

“...the extreme behavioristic position would be that the child comes into the

world with a tabula rasa, a clean state bearing no preconcieved notions about

the world or about language, and this child is then shaped by its enviroment

slowly conditioned through various schedules of reinforcement” Brown

(1987:16)1

            Terapi Behaviorisme mengatakan bahawa pembelajaran sebagai

perubahan tingkah laku yang boleh diperhatikan, dikawal, dan diramal.  Teori ini

mengkaji perhubungan antara rangsangan (stimulus) dan gerak balas (response)

apabila pelajar bertindak dalam persekitaran luaran.  Selain daripada itu, teori ini

juga melihat perhubungan antara tindakan pelajar dengan pengukuhan

rangsangan.  Ia juga dikenali sebagai teori tingkah laku yang amat mengutamakan

pembelajaran kemahiran-kemahiran tertentu khususnya kemahiran

1
Wittig, A. F. (2002). Introduction to psychology. London: McGraw-Hill.

1
fizikal.  Mereka menganggap pembelajaran ialah perubahan yang berlaku pada

tingkah laku manusia yang berasaskan situasi-situasi tertentu.

B. Rumusan Masalah
 Apa yang dimaksudkan dengan terapi behaviorisme

 Apakah ciri-ciri dan tujuan Terai Behaviorisme

 Apakah sejarah pendekatan Terapi Behaviorisme yang dilakukan oleh ahli

tokoh Psikologis

 Apakah yang dapat menjadi mekanisme pengubahan

 Apakah kelemahan dan kelebihan terapi ini

C. Tujuan

 Mengetahui apa yang dimaksudkan dengan terapi behaviorisme dengan

secara ringkas dan padat

 Mengetahui dan mempelajari ciri-ciri dan tujuan terapi Behaviorisme

 Mengetahui sejarah pendekatan Terapi Behaviorisme yang dilakukan oleh

ahli tokoh Psikologis sebelum ini

 Mempelajari mekanisme pengubahan seseorang melalui 4 bentuk

 Mengetahui dan mempelajari dengan lebih mendalam tentang kelemahan

dan kelebihan terapi ini

2
BAB II
PEMBAHASAN

1. Apa yang dimaksudkan dengan Terapi Behaviorisme

Terapi behaviorisme (tingkah laku) adalah penerapan pelbagai teknik

dan prosedur yang berakar pada pelbagai teori mengenai pembelajaran. Ia

menyatakan penerapan prinsip pembelajaran sistematik terhadap perubahan

tingkah laku ke arah lebih banyak cara adaptif2. Pendekatan ini telah

memberikan sumbangan yang besar kepada bidang klinikal dan pendidikan.

Berdasarkan teori pembelajaran, modifikasi tingkah laku dan terapi tingkah

laku adalah pendekatan untuk kaunseling dan psikoterapi yang menangani

perubahan tingkah laku. Sebagaimana kita ketahui penting untuk

diperhatikan bahawa tidak ada teori pembelajaran tunggal mengenai

pembelajaran yang mendominasi amalan tingkah laku.Sebahagian teori

pembelajaran yang pelbagai menyumbang kepada pendekatan terapi umum

ini. Daripada melihat terapi tingkah laku sebagai pendekatan terapi bersatu

dan tunggal, lebih tepat untuk menganggapnya sebagai terapi tingkah laku

tingkah laku yang merangkumi pelbagai prinsip dan kaedah yang belum

disatukan ke dalam sistem yang bersatu

Salah satu aspek yang paling penting dari pergerakan modifikasi

tingkah laku adalah penekanan pada tingkah laku yang dapat ditakrifkan,

diperhatikan dan diukur secara operasi. Watak-watak menunjukkan petunjuk

objektif aktiviti mereka sendiri. Perubahan tingkah laku sebagai kriteria


2
Pear, J. (2007). A historical and contemporary look at psychological systems. Mahwah,
NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

3
khusus memberikan kemungkinan untuk penilaian langsung mengenai

keberhasilan pekerjaan dan kecepatan bergerak menuju tujuan terapeutik

yang dapat ditentukan dengan jelas

2. Ciri-Ciri dan Tujuan Terapi Behavior

i. Ciri –ciri terapi Behaviour

Terapi tingkah laku tidak didasarkan pada sekumpulan konsep

sistematik, juga tidak berakar pada teori3 yang dikembangkan dengan

baik. Walaupun mempunyai banyak teknik, terapi tingkah laku

mempunyai sedikit konsep. Ini adalah pendekatan induktif berdasarkan

eksperimen, dan menerapkan kaedah eksperimen untuk proses terapi.

Selain itu, terapi tingkah laku berbeza dari kebanyakan pendekatan terapi

lain yang dicirikan oleh:

 Kepekatan tingkah laku yang dapat dilihat dan spesifik.

 Ketepatan dan penguraian objektif rawatan.

 Perumusan prosedur rawatan khusus yang sesuai dengan masalah tersebut.

 Tafsiran objektif mengenai hasil terapi4.

Dari beberapa penjelasan di atas, ciri-ciri terapi tingkah laku

merangkumi fokus pada tingkah laku yang dapat dilihat dan lengkap,

harus berhati-hati dalam menerangkan tujuan rawatan, menggunakan


3
Phillips, D. C., & Soltis, J. F. (1985). Perspectives on learning. New York: Teachers
College, Columbia University.
4
Hergenhahn, B. R., & Olson, M. H. (1993). An introduction to theories of learning.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

4
prosedur rawatan yang sesuai dengan masalah dan hasil terapi dijelaskan

sesuai dengan proses terapi. Pada dasarnya terapi tingkah laku ditujukan

pada tujuan mendapatkan tingkah laku baru, menghilangkan tingkah

laku yang tidak sesuai, memperkuat dan mengekalkan tingkah laku

yang diinginkan.5

ii. Tujuan Terapi Behavior

Tujuan terapi tingkah laku6 juga berorientasikan untuk mengubah atau mengubah

tingkah laku kaunselor. Antaranya ialah:-

 Menciptakan keadaan baru untuk proses pembelajaran.

 Penghapusan hasil pembelajaran yang tidak adaptif.

 Menyediakan pengalaman pembelajaran adaptif tetapi belum dipelajari.

 Membantu pesakit untuk menyingkirkan tindak balas lama yang boleh

merosakkan diri sendiri atau tidak beradaptasi dan pelajari respons baru

yang lebih sihat dan sesuai.

 Pesakit mempelajari tingkah laku baru dan menghilangkan tingkah laku

yang sebenarnya dapat menyesuaikan diri, memperkuat dan mengekalkan

tingkah laku yang diinginkan.

5
Pear, J. (2007). A historical and contemporary look at psychological systems. Mahwah,
NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
6
Phillips, D. C., & Soltis, J. F. (1985). Perspectives on learning. New York: Teachers
College, Columbia University.

5
 Penentuan tujuan dan tingkah laku serta usaha untuk mencapai matlamat

yang dilaksanakan bersama antara pesakit dan kaunselor.

3. Jenis pendekatan Terapi Behaviorisme oleh Ahli Psikologi

Pada awal kurun ke-20, kebanyakkan ahli psikologi berusaha

mempelajari pemikiran dan pembelajaran melalui introspeksi. Mereka

meminta subjek untuk 'melihat' dalam fikiran mereka sendiri dan

menjelaskan apa itu 'berfikir'. Namun, usaha mereka telah dikritik oleh

beberapa ahli psikologi seperti J. B Watson (1878-1958)7 kerana

kaedahnya kurang objektif dan saintifik. Mereka menyarankan bahawa

ahli teori memusatkan perhatian kepada dua perkara yang dapat

dipertimbangkan, iaitu tingkah laku (gerakan balas) dan persekitaran

(rangsangan) yang mendahului atau mengikuti gerak balas.8

Hal ini menyebabkan, muncullah Aliran Behaviorisme yang

mengkaji pembelajaran dan tingkah laku melalui analisis hubungan

antara rangsangan-rangsangan. Teori pembelajaran Behaviorisme

mengutamakan pembelajaran kemahiran tertentu terutamanya berkaitan

dengan kemahiran fizikal. Tokoh behaviorisme percaya bahawa belajar

adalah perubahan cara seseorang berkelakuan dalam situasi tertentu.

Pandangan ini memfokuskan pada perubahan tingkah laku9 yang nyata


7
Watson, J. B., & Meazzini, P. (1976). John B. Watson. Bologna: Il Mulino.
8
Phillips, D. C., & Soltis, J. F. (1985). Perspectives on learning. New York: Teachers
College, Columbia University.
9
Roth, I. (1990). The Open Universitys Introduction to psychology. Hove, East Sussex: L.
Erlbaum Associates in association with the Open University.

6
dan ketara. Antara jenis-jenis pendekatan terapi behaviorisme yang

dilakukan oleh tokoh dari Aliran Behaviorisme adalah:-

a. Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936)

Beliau lahir pada tahun 1894 adalah seorang saintis dan ahli

fisiologi Rusia. Pavlov mendapat gelaran doktor pada tahun 1879 dimana

beliau yang memperkenalkan Teori Pelaziman Klasik atau Teori R-G

(Rangsangan - Balas10. Beliau percaya bahawa pembelajaran mungkin

berlaku kerana rangsangan yang telah diterima oleh seseorang.

Pavlov menjadi berminat untuk menjalankan uji kaji mengukur

lelehan air liur anjing11 memandangkan setiap kali melihat pembantu

makmal, mendengar tapak kaki pembantu makmal atau melihat baju

pembantu makmal yang membawa makanan lalu air liur anjing

tersebut akan meleleh keluar. Kajiannya mengenai proses pencernaan

pada anjing dan perhatian mereka terhadap perubahan dalam

penghasilan air liur anjing akhirnya membawa kepada Teori Pelaziman

Klasik di bawah kajian fisiologi.

Melalui kajian ini, Pavlov telah mengemukakan konsep

rangsangan dan gerakan balas semula. Sebagai tambahan kepada

10
Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Lutz, C. (2014). Atkinson &
Hilgards Introduction to psychology. Andover: Cengage Learning EMEA.
11
Pear, J. (2007). A historical and contemporary look at psychological systems. Mahwah,
NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

7
konsep-konsep ini, Pavlov juga mengemukakan konsep generalisasi,12

diskriminasi dan penghapusan yang dapat diterapkan dalam proses

pengajaran dan pembelajaran. Ia menentukan penghapusan mengikut

perspektif behaviorisme dan pembelajaran sebagai tindakan balas yang

bentuknya akan dihapus sekiranya penegasan atau ganjaran tidak diberi

lagi.

Dalam kajian Pavlov, prinsip penghapusan berlaku apabila loceng

tidak disertakan dengan rangsangan (makanan)13 yang paling tidak biasa.

Lama-kelamaan loceng tidak lagi merangsang anjing untuk mengeluarkan

air liur.

Illustrasi ketika Ivan Pavlov melakukan uji kaji terhadap seekor


anjing
1. Rangsangan tanpa kondisi || Unconditioned Stimulus (UCS)

 Rangsangan yang berlaku secara semula jadi yang membawa kepada

tindak balas yang tidak disengajakan14


12
Phillips, D. C., & Soltis, J. F. (1985). Perspectives on learning. New York: Teachers
College, Columbia University.
13
Roth, I. (1990). The Open Universitys Introduction to psychology. Hove, East Sussex: L.
Erlbaum Associates in association with the Open University.
14
Pear, J. (2007). A historical and contemporary look at psychological systems. Mahwah,
NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

8
 Tanpa syarat bermaksud "tidak diajar" atau "berlaku secara semula

jadi."

2. Rangsangan terkondisi || Conditioned Stimulus (CS)

 Rangsangan yang mampu menghasilkan tindak balas refleks yang

dipelajari dengan dipasangkan dengan rangsangan tanpa syarat yang asal

 Dikondisikan bermaksud "dipelajari"15

3. Respons tanpa syarat || Unconditioned Response (UCR)

 Tindak balas sukarela terhadap rangsangan yang berlaku secara semula

jadi atau tanpa syarat

4. Response terkondisi || Conditioned Response (CR)

 Tindak balas refleks yang dipelajari terhadap rangsangan terkondisi

kadang-kadang dipanggil refleks terkondisi

 CS: trak ais krim

 UCR: air liur ketika seseorang mendengar loceng trak ais krim

Contoh:

 Kemalangan || Kecelakaan Kereta (UCS)  Hati Berdebar (UCR)

 Bunyi dari Brek kaki (CS)  Kemalangan Kereta (UCS)  Hati

Berdebar (UCR).

 Bunyi dari Brek kaki (CS)  Hati Berdebar (UCR)

15
Hergenhahn, B. R., & Olson, M. H. (1993). An introduction to theories of learning.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

9
Illustrasi gambar menunjukkan kemalangan kereta yang sering terjadi di
jalan raya

b. Edward Lee Thorndike

 Thorndike lulus dari Roxbury Latin School (1891) || di West Roxbury,

Massachusetts || Wesleyan University (BS 1895) || Harvard University (MA

1897) || Columbia University (PhD. 1898).16

 Teori ini dikemukakan oleh Edward L. Thorndike pada tahun 191117.

 Beliau menggunakan kucing untuk membuat kajian. Dalam eksperimen ini,

Thorndike membuktikan bahawa haiwan dan manusia belajar melalui

proses cuba jaya, yang merupakan kaedah percubaan dan kesalahan18

( Trial and Error)

 Beliau telah memperkenalkan teori bagaimana kemenangan dan

kegagalan memberi kesan terhadap tingkah laku organisma. Dia

16
Thorndike, E. L., Al-Khatib, A. S., & Abdel-Messih, G. (2010). <>. Beirut: Librairie du
Liban Publishers.
17
Phillips, D. C., & Soltis, J. F. (1985). Perspectives on learning. New York: Teachers
College, Columbia University.
18
Roth, I. (1990). The Open Universitys Introduction to psychology. Hove, East Sussex: L.
Erlbaum Associates in association with the Open University.

10
menekankan kesan pengaruh peristiwa dan akibat yang membawa kepada

perubahan tingkah laku manusia dan haiwan19.

 Jadi, hubungan antara rangsangan dan gerak mewakili konsep pembelajaran.

Menurut Thorndike, komunikasi ini berlaku berdasarkan berapa kali latihan,

keadaan kesediaan individu dan susunan latihan.

1. Kucing yang lapar dikurung di dalam sangkar dan makanan diletakkan di

luar

2. Kucing melakukan pelbagai tindakan melepaskan diri.

3. Terpijak tuil, pintu sangkar terbuka dan ia menuju ke makanan

4. Kucing tersebut dikurung semula dan proses yang sama dilakukan untuk

melepaskan diri.

 Thorndike menyarankan agar pembelajaran dipandu oleh hukum belajar dan

terbahagi kepada tiga

(a) Hukum Kesediaan

19
Phillips, D. C., & Soltis, J. F. (1985). Perspectives on learning. New York: Teachers
College, Columbia University.

11
(b) Hukum Latihan

(c) Hukum Kesan20

 Semakin banyak latihan yang tertentu dijalankan semakin bertambah

kukuh gerak balas yang tertentu dengan rangsangan yang berkaitan

c. Burrhus Frederic Skinner || B.F. Skinner (1904-1990)

 Ahli psikologi di Amerika Syarikat dan merupakan pelopor dalam bidang

praktik operasi dan telah mengkaji dan menyempurnakan teori

behaviorisme.

 Skinner adalah jurucakap terkemuka untuk behaviorisme dan boleh

dianggap sebagai bapa pendekatan tingkah laku21. Dia juga pakar dalam

eksperimen makmal.

 Pembelajaran akan berlaku sekiranya terdapat rangsangan dan tindakan

berulang.

 Beliau telah menggunakan hasil daripada kajian ini untuk diaplikasikan

dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

Menurut beliau, dalam Teori Pelaziman Operan22, gerak balas boleh

20
Phillips, D. C., & Soltis, J. F. (1985). Perspectives on learning. New York: Teachers
College, Columbia University.
21
Richelle, M. (2003). B.F. Skinner: a reappraisal. Hove: Psychology Press.
22
Richelle, M. (2003). B.F. Skinner: a reappraisal. Hove: Psychology Press.

12
diulangi atau dihapuskan jika diberikan penegasan sejurus selepas gerak

balas ditunjukkan

Illustrasi di atas menunjukkan seekor tikus yang menjadi


bahan kajian B.F. Skinner diberi air sebagai rangsangan atau reward

Hipotesisnya berkaitan Teori Pelaziman Operan telah dibuktikan

melalui beberapa eksperimen menggunakan binatang seperti tikus dan

burung merpati di mana tingkah laku binatang tersebut dikawal dan

gerak balasnya dihitung dalam sebuah kotak yang direka bentuk dan

dikenali sebagai Kotak Skinner (Skinner Box)23.

 Mengapa tikus?

23
Skinner, B. F. (1978). Reflections on behaviorism and society. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.

13
Walaupun tikus jauh berbeza dengan manusia24, namun Skinner telah

mengandaikan bahawa segala konsep berkaitan dengan tingkah laku tikus

boleh diaplikasi ke atas manusia

 Mengapa ia dilakukan?

Skinner tidak mempercayai menusia memiliki pilihan bebas.

Menurutnya tindakan tidak dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan25

24
Hergenhahn, B. R., & Olson, M. H. (1993). An introduction to theories of learning.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
25
Roth, I. (1990). The Open Universitys Introduction to psychology. Hove, East Sussex: L.
Erlbaum Associates in association with the Open University.

14
15
16
Analisis Tingkah Laku Terapan: Keadaan Operan 26 . Terdapat tujuan

pengkondisian operan adalah untuk mengurangkan atau menghilangkan tingkah

laku yang tidak diingini. Beberapa prinsip utama penyediaan operasi: -

i. Peneguhan positif

ii. Peneguhan negatif

iii. Pemusnahan

iv. Hukuman positif27

v. Hukuman negatif.

vi. Pengukuhan Positif

vii. Pengukuhan Negatif

viii. Tujuan pengukuhan positif dan negatif

ix. Untuk meningkatkan tingkah laku sasaran.

26
Skinner, B. F. (1978). Reflections on behaviorism and society. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.
27
Richelle, M. (2003). B.F. Skinner: a reappraisal. Hove: Psychology Press.

17
Peneguhan positif melibatkan penambahan sesuatu yang bernilai

kepada individu (seperti pujian, perhatian, kos makan, atau) sebagai akibat

daripada tingkah laku tertentu28.

Tujuan program ini adalah untuk mengurangkan atau

menghilangkan tingkah laku yang tidak diingini, peneguhan positif

sering digunakan untuk meningkatkan frekuensi tingkah laku29 yang

lebih diingini, yang menggantikan tingkah laku yang tidak diingini.

Peneguhan negatif melibatkan melepaskan diri dari atau mengelakkan

rangsangan permusuhan. Individu terdorong untuk menunjukkan tingkah

laku yang diinginkan30 untuk mengelakkan keadaan yang tidak

menyenangkan.

Kepupusan merujuk kepada peneguhan potongan dari tindak balas

yang sebelumnya diperkuat. Dalam pengaturan yang diterapkan,

kepupusan dapat digunakan untuk tingkah laku yang pernah terjadi

dikekalkan oleh peneguhan positif atau peneguhan negatif.

Hukuman ini bertujuan peneguhan adalah untuk meningkatkan

tingkah laku yang diinginkan, tetapi tujuan hukuman adalah untuk

mengurangkan tingkah laku. Dua jenis hukuman yang mungkin berlaku


28
Roth, I. (1990). The Open Universitys Introduction to psychology. Hove, East Sussex: L.
Erlbaum Associates in association with the Open University.
29
Skinner, B. F. (1978). Reflections on behaviorism and society. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.
30
Richelle, M. (2003). B.F. Skinner: a reappraisal. Hove: Psychology Press

18
akibat tingkah laku adalah hukuman positif dan hukuman negatif 31.

Hukuman positif digunakan untuk mengurangkan kekerapan tingkah laku,

misalnya seorang anak yang sering meninggalkan kelas diberi hukuman

dengan melarangnya keluar dari kelas. Walaupun dalam hukuman negatif,

rangsangan yang menyebabkan tingkah laku ini dihapuskan, seperti

memotong gaji pekerja yang sering tidak datang bekerja.

d. Albert Bandura

Beliau berasal dari Eropah Timur dan semasa sekolah rendah dan

menengah dia menghadiri sekolah yang kekurangan guru dan sumber. Ini

adalah aset awal Bandura dalam mempelajari kemahiran kepemimpinan

diri. Beliau memperoleh PhD dalam psikologi klinikal dari University of

Iowa pada tahun 195232 dan setahun kemudian dia bergabung dengan

fakulti di Universiti Stanford. Bandura dan rakan-rakannya mempelopori

bidang pemodelan sosial dan memperkenalkannya sebagai proses yang

kuat yang menerangkan pelbagai bentuk pembelajaran. Teori yang

dihasilkan adalah Teori Kognitif Sosial33 yang menyatakan bahawa:-

 Manusia dapat mengatur diri mereka sendiri

31
Victorino, T. J. (2011). Albert Bandura: psychologist, social cognitive theory,
personality, psychology, social learning theory, Bobo doll experiment. Place of publication not
identified: Log Press.
32
Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Lutz, C. (2014). Atkinson &
Hilgards Introduction to psychology. Andover: Cengage Learning EMEA.

33
Roth, I. (1990). The Open Universitys Introduction to psychology. Hove, East Sussex: L.
Erlbaum Associates in association with the Open University.

19
 Mereka dapat mempengaruhi tingkah laku dengan mengatur

lingkungan,

 Mereka dapat membuat sokongan positif34

 Mereka dapat melihat akibatnya terhadap tingkah laku mereka sendiri.

Idea ini menyatakan bahawa manusia tidak hanya dibentuk oleh

kekuatan persekitaran, tetapi juga dengan memotivasi kekuatan dalaman.

Oleh sebab itulah, Albert Bandura melakukan sebuah eksperimen yang


35
dipanggil Bobo Doll . Dalam eksperimen Bobo Doll yang terkenal di

Albert Bandura, boneka itu digunakan untuk menunjukkan kesan

memerhatikan model dewasa yang melakukan tingkah laku agresif

terhadap tingkah laku agresif kanak-kanak kemudiannya. Kanak-kanak

dalam foto ini meniru tingkah laku model dewasa walaupun mereka

percaya mereka bersendirian dan tidak diperhatikan.

34
Hergenhahn, B. R., & Olson, M. H. (1993). An introduction to theories of learning.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
35
Victorino, T. J. (2011). Albert Bandura: psychologist, social cognitive theory,
personality, psychology, social learning theory, Bobo doll experiment. Place of publication not
identified: Log Press.

20
Illustrasi gambar menunjukkan Eksperimen Boneka Bobo

e. John Broades Watson || John B. Watson (1978-1958)

Seorang ahli psikologi di Amerika Syarikat adalah asas aliran

behaviorisme untuk menggambarkan tingkah laku36. Dia terkenal

dengan Teori Pelaziman Klasik Watson. Namun, kajiannya banyak

dipengaruhi oleh Teori Pelaziman Klasik Pavlov37.

Menurut Watson, tingkah laku adalah refleks yang paling

umum, iaitu isyarat balas dendam38 yang dipelajari melalui proses

pelaziman klasik. Selain tingkah laku, Watson juga melakukan kajian

mengenai pembelajaran emosi manusia. Menurutnya, manusia mewarisi

3 jenis emosi pertama sehingga mereka takut, marah dan belas

36
Phillips, D. C., & Soltis, J. F. (1985). Perspectives on learning. New York: Teachers
College, Columbia University
37
Watson, J. B., & Meazzini, P. (1976). John B. Watson. Bologna: Il Mulino.
38
Pear, J. (2007). A historical and contemporary look at psychological systems. Mahwah,
NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

21
kasihan39. Emosi atau perubahan manusia dipelajari melalui proses

pelaziman.

Hipotesisnya terbukti melalui kajiannya yang diakui sebagai

Model Pelaziman Klasik Wazon menggunakan bayi berusia 9 bulan

bernama Albert dan tikus putih.40 Albert pada mulanya tidak

menunjukkan perasaan takut pada tikus tetapi jika terdengar kuat

dikeluarkan serentak dengan penampilan tikus41 ini menyebabkan

Albert takut. Keadaan ini berulang beberapa kali, menyebabkan Albert

takut pada tikus. Melalui proses pelaziman ini, Albert telah mengetahui

tingkah laku ketakutan

Illustrasi menunjukkan eksperimen yang dilakukan keatas Albert

39
Wittig, A. F. (2002). Introduction to psychology. London: McGraw-Hill.
40
Roth, I. (1990). The Open Universitys Introduction to psychology. Hove, East Sussex: L.
Erlbaum Associates in association with the Open University.
41
Watson, J. B., & Meazzini, P. (1976). John B. Watson. Bologna: Il Mulino.

22
4. MEKANISME PERUBAHAN

1) Tahap kaunseling

Tahap dalam kaunseling tingkah laku terdiri daripada empat tahap iaitu :-

a. Penilaian

Perkara yang diteliti dalam penilaian merangkumi analisis tingkah

laku bermasalah yang dialami oleh pesakit sekarang analisis situasi di mana

masalah pesakit berlaku dalam analisis motivasi, analisis kawalan kendiri,

analisis hubungan sosial dan analisis persekitaran sosial budaya fizikal42.

b. Tentukan Tujuan

Matlamat mempunyai tempat utama dalam terapi Perilaku, kerana

tujuan ini akan menghasilkan kontrak yang memandu perjalanan terapi.

Matlamat yang ditetapkan akan digunakan sebagai penanda aras untuk

melihat kejayaan proses terapi. Proses terapi akan dihentikan sekiranya

telah sampai ke tempat tujuannya43. Kaunselor dan pesakit menetapkan

matlamat pada awal terapi.

Matlamat terapi mesti jelas, konkrit, difahami, dan dipersetujui oleh

klien dan kaunselor. Kaunselor dan klien membincangkan tingkah laku yang

42
Skinner, B. F. (1978). Reflections on behaviorism and society. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.
43
Roth, I. (1990). The Open Universitys Introduction to psychology. Hove, East Sussex: L.
Erlbaum Associates in association with the Open University.

23
berkaitan dengan tujuan, keadaan yang diperlukan untuk perubahan, sifat

tujuan, dan rancangan tindakan44 untuk mencapai tujuan ini.

c. Melaksanakan Teknik

Setelah merangka objektif yang ingin dicapai, kaunselor dan pesakit

menentukan strategi pembelajaran terbaik untuk membantu pesakit mencapai

perubahan tingkah laku yang diinginkan. Kaunselor dan pesakit

melaksanakan teknik kaunseling sesuai dengan masalah yang dialami oleh

pesakit45

d. Kaunseling Akhir

Proses kaunseling akan berakhir sekiranya matlamat yang ditetapkan

pada awal kaunseling telah tercapai46. Walaupun begitu, konseli masih

memiliki tugas, yaitu terus menerapkan tingkah laku baru yang dia

dapatkan selama proses kaunseling,47 dalam kehidupan sehariannya.

44
Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Lutz, C. (2014). Atkinson &
Hilgards Introduction to psychology. Andover: Cengage Learning EMEA.
45
Richelle, M. (2003). B.F. Skinner: a reappraisal. Hove: Psychology Press.
46
Hergenhahn, B. R., & Olson, M. H. (1993). An introduction to theories of learning.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
47
Phillips, D. C., & Soltis, J. F. (1985). Perspectives on learning. New York: Teachers
College, Columbia University.

24
5. Kelemahan dan Kelebihan dari Terapi Behaviorisme

Kelebihan

 Membuat tujuan terapi antara kaunselor dan pesakit di awal konseli dan ia

dijadikan rujukan kejayaan proses terapi48

 Mempunyai pelbagai teknik kaunseling yang diuji dan sentiasa dikemas

kini dan menjadikan masa kaunseling agak singkat

 Kerjasama yang baik antara kaunselor dan konseli dalam menetapkan

matlamat dan memilih teknik49

Kelemahan

 Membolehkan mengubah tingkah laku tetapi tidak mengubah perasaan

 Mengabaikan faktor hubungan penting dalam terapi sehinggakan tidak

memberikan pandangan

 Merawat gejala dan bukan sebab50

 Melibatkan kawalan dan manipulasi oleh kaunselor

BAB III
48
Roth, I. (1990). The Open Universitys Introduction to psychology. Hove, East Sussex: L.
Erlbaum Associates in association with the Open University.
49
Pear, J. (2007). A historical and contemporary look at psychological systems. Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates.
50
Richelle, M. (2003). B.F. Skinner: a reappraisal. Hove: Psychology Press.

25
KESIMPULAN

Behaviorisme adalah sekolah psikologi yang diperkenalkan oleh John B.

Watson (1878 - 1958), seorang psikologi Amerika. Di Amerika Syarikat,

Watson dikenali sebagai Bapa Behaviorisme51. Dia mengecualikan psikologi dari

konsep seperti kesedaran, penentuan nasib sendiri, dan pelbagai fenomena

subjektif yang lain. Pendekatan Behavioristik Kaunseling menganggap bahawa

kebanyakan proses pembelajaran yang timbul melalui pengalaman langsung juga

dapat diperoleh melalui pemerhatian tingkah laku orang lain

Prinsip dalam aliran behaviorisme:

 Tekankan respons yang dikondisikan sebagai elemen atau pembangun


pelakon.

 Tingkah laku dipelajari sebagai akibat pengaruh persekitaran, jadi


sebenarnya tingkah laku terbentuk kerana dipelajari52.

 Memberi tumpuan kepada tingkah laku haiwan. Manusia dan haiwan


adalah sama, jadi mempelajari tingkah laku haiwan dapat digunakan untuk
menjelaskan tingkah laku manusia.

Dalam aktiviti kaunseling, kaunselor berperanan aktif dan langsung. Ini

bertujuan agar kaunselor dapat menggunakan pengetahuan saintifik untuk mencari

istilah klien sehingga mereka diharapkan dapat mengubah tingkah laku baru.

Sistem dan prosedur kaunseling tingkah laku sangat ditentukan, begitu juga

peranan kaunselor dan klien yang jelas.


51
Watson, J. B., & Meazzini, P. (1976). John B. Watson. Bologna: Il Mulino.
52
Roth, I. (1990). The Open Universitys Introduction to psychology. Hove, East Sussex: L.
Erlbaum Associates in association with the Open University.

26
DAFTAR PUSTAKA

27
Hergenhahn, B. R., & Olson, M. H. (1993). An introduction to theories of

learning. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Lutz, C. (2014).

Atkinson & Hilgards Introduction to psychology. Andover: Cengage Learning

EMEA.

Pear, J. (2007). A historical and contemporary look at psychological

systems. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Phillips, D. C., & Soltis, J. F. (1985). Perspectives on learning. New York:

Teachers College, Columbia University.

Richelle, M. (2003). B.F. Skinner: a reappraisal. Hove: Psychology Press.

Roth, I. (1990). The Open Universitys Introduction to psychology. Hove,

East Sussex: L. Erlbaum Associates in association with the Open University.

Skinner, B. F. (1978). Reflections on behaviorism and society. Englewood

Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

28
Thorndike, E. L., Al-Khatib, A. S., & Abdel-Messih, G. (2010). <>. Beirut:

Librairie du Liban Publishers.

Victorino, T. J. (2011). Albert Bandura: psychologist, social cognitive

theory, personality, psychology, social learning theory, Bobo doll experiment.

Place of publication not identified: Log Press.

Watson, J. B., & Meazzini, P. (1976). John B. Watson. Bologna: Il Mulino.

Wittig, A. F. (2002). Introduction to psychology. London: McGraw-Hill.

29