Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, saya panjatkan kehadirat Allah SWT dan salam semoga selalu

dilimpahkan kepada rasul-Nya, Muhammad saw malah rahmat dan hidayahnya, sehingga saya

dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “MANFAAT ILMU PERBANDINGAN AGAMA

TERHADAP SEORANG MUSLIM”. Dalam pembuatan makalah ini, mulai dari perancangan,

pencarian bahan,sampai penulisan, saya mendapat bantuan, saran, petunjuk, dan bimbingan dari

banyak pihak,baik secara langsung maupun tidak langsung.

Saya menyedari bahwa makalah ini banyak memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan,

oleh kerana itu saya mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan dimasa yang

akan datang, dan saya juga berharap makalah ini bermanfaat bagi pembaca. Alhamdulillah ,

makalah ini atas izin Allah telah dapat diselesaikan. Makalah ini diharapkan dapat memenuhi

kepentingan orang ramai terutama mahasiswa yang mempelajari ilmu perbandingan agama agar

dapat menyebarkan positiviti kepada khalayak ramai pada masa akan datang.

Akhir kata , saya mengucapkan terima kasih dan kepada teman-teman yang ikut serta dalam

menyelesaikan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat , dan kepada sesiapapun sangat

diharapkan agar dapat membangunkan masyarakat malah mengubah pandangan mereka terhadap

ilmu perbandingan agama pada masa akan datang.

II
II