Kandungan

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PENYATA BERSAMA NOTIS MESYUARAT
AGUNG TAHUNAN

4 6 8 9 11 14 17 24 29 31 36 88 92 92 93 94 95 96 98

MAKLUMAT KORPORAT CARTA KORPORAT

Contents
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING STATEMENT ACCOMPANYING NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING

AHLI LEMBAGA PENGARAH 2 6 8 9 11 14 15 19 29 31 32 42 46 46 47 48 49 50 52 54 PENGURUSAN PENYATA PENGERUSI PENYATAAN MENGENAI URUS TADBIR
KORPORAT

CORPORATE INFORMATION CORPORATE CHART BOARD OF
DIRECTORS

TAMBAHAN MAKLUMAT PEMATUHAN MAKLUMAT KEWANGAN LIMA TAHUN LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT LAPORAN
PENGARAH

MANAGEMENT CHAIRMAN’S STATEMENT STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE ADDITIONAL COMPLIANCE INFORMATION FIVE-YEAR FINANCIAL HIGHLIGHTS REPORT OF AUDIT COMMITTEE DIRECTOR’S REPORT STATEMENT BY DIRECTORS STATUTORY DECLARATION REPORT OF THE AUDITORS TO THE MEMBERS BALANCE
SHEET

PENYATA OLEH PENGARAH PERAKUAN
BERKANUN

LAPORAN JURUAUDIT KEPADA AHLIAHLI

KUNCI

KIRA-KIRA

PENYATA PENDAPATAN PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI PENYATA ALIRAN TUNAI DISATUKAN
KEWANGAN

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA 100 STATISTIK PEMEGANG SAHAM 133 STATISTIK PERLADANGAN 135 SENARAI HARTANAH YANG DIMILIKI 137 BORANG
PROKSI

INCOME STATEMENT STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

SHAREHOLDER’S STATISTIC 133 PLANTATION STATISTIC 135 LIST OF PROPERTIES HELD 137 PROXY FORM

TDM Berhad . LAPORAN Tahunan 2001
Company No. (6265-P)

1

Notice of Annual General Meeting
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Thirty-Seventh Annual General Meeting of the Company will be held at Ballroom Floor, Equatorial Hotel, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur on Thursday, 27 June 2002 at 3.00 p.m. for the following purposes: AGENDA 1. To receive and adopt the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2001 and the Reports of the Directors and Auditors thereon. To re-elect the following Directors retiring pursuant to Article 114 of the Company’s Articles of Association:a) b) YB Haji Harun bin Taib Y.Bhg. Dato’ Haji Hassan @ Shugib bin Lebai Mat

(Resolution 1)

2.

(Resolution 2) (Resolution 3)

3.

To re-elect Tuan Haji Abd Shahid bin Mohd Shah the Director retiring pursuant Article 117 of the Company’s Articles of Association. To approve Directors’ Fees. To re-appoint Messrs. Aljeffri & Co. as Auditors of the Company and to authorise the Directors to fix their remuneration.

(Resolution 4)

4. 5.

(Resolution 5) (Resolution 6)

AS SPECIAL BUSINESS To consider and if thought fit to pass the following as Ordinary Resolution:-

6.

“THAT subject always to the Companies Act, 1965, and the approvals of the regulatory authorities, the Directors be and are hereby empowered pursuant to Section 132D of the Companies Act, 1965, to issue shares in the Company, at any time and upon such terms and conditions and for such purposes as the Directors may, in their absolute discretion, deem fit, provided that the aggregate number of shares issued pursuant to this resolution does not exceed 10% of the issued capital of the Company for the time being and that the Directors be and are also empowered to obtain the approval for the listing of and quotation for the additional shares so issued on the Kuala Lumpur Stock Exchange and that such authority shall continue in force until the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company. To transact any other business for which due notice shall have been given.

(Resolution 7)

7.

2

LAPORAN Tahunan 2001.TDM Berhad

Company No. (6265-P)

Notice of Annual General Meeting...cont’d
BY ORDER OF THE BOARD

AHMAD FARID BIN YAHAYA (LS NO: 008132) YEAP KOK LEONG (MAICSA NO: 0862549) Company Secretaries Kuala Lumpur Date: 5/6/2002
Notes:i) A member of the Company entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote in his stead. A proxy need not be a member of the Company. Where a member appoints two or more proxies, the appointment shall be invalid unless he specifies the proportion of his holding to be represented by each proxy. The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointor or of his attorney duly authorised in writing, or if the appointor is a corporation, either under the common seal, or under the hand of an officer or attorney duly authorised. A proxy form is enclosed herewith and should be deposited at the registered office of the Company at 25th Floor, Menara Promet, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur not less than forty-eight (48) hours before the time for holding the meeting or any adjournment thereof. Explanatory Notes for Ordinary Resolution No. 7 In accordance with the Companies Act, 1965, the Directors would have to call a general meeting to approve the issue of new shares even though the number of shares involved is less than 10% of the issued capital. In order to avoid any delay and cost involved in convening such a general meeting, it is considered appropriate to seek the shareholders’ approval for the Directors to issue shares in the Company up to an aggregate amount not exceeding 10% of the issued share capital of the Company for the time being. This authority, unless revoked or varied at a general meeting, will expire at the next Annual General Meeting of the Company. v) The particulars of all Directors seeking re-election are set out on page 6 to 7 of the Annual Report.

ii)

iii)

iv)

TDM Berhad . LAPORAN Tahunan 2001
Company No. (6265-P)

3

Notis Mesyuarat Agung Tahunan
DENGAN INI DIBERITAHU BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang Ketiga Puluh Tujuh akan diadakan pada jam 3.00 petang hari Khamis, 27hb Jun 2002 di Ballroom Floor, Equatorial Hotel, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, untuk tujuan-tujuan berikut: -

1. Untuk menerima Penyata-penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tahun berakhir 31 Disember 2001 berserta Laporan para Pengarah dan Juruaudit mengenainya. 2. Untuk melantik semula para Pengarah berikut yang bersara menurut Artikel 114, Tataurusan Pertubuhan Syarikat: (a) YB Haji Harun bin Taib (b) Y. Bhg Dato’ Haji Hassan @ Shugib Bin Lebai Mat 3. Untuk melantik semula Tuan Haji Abd Shahid bin Mohd Shah yang bersara menurut Artikel 117, Tataurusan Pertubuhan Syarikat. 4. Untuk meluluskan bayaran yuran para Pengarah. 5. Untuk melantik semula Tetuan Aljeffri & Co sebagai Juruaudit Syarikat dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan bayaran mereka. SEBAGAI URUSAN KHAS: Untuk mempertimbangkan dan jika difikir sesuai, meluluskan Resolusi Biasa berikut: 6. “BAHAWA tertakluk kepada Akta Syarikat 1965 dan kelulusan dari penguatkuasaan peraturan, para Pengarah dengan ini diberikan kuasa selaras dengan Seksyen 132D Akta Syarikat 1965, untuk menerbitkan saham-saham di dalam Syarikat pada bila-bila masa dengan terma dan syarat-syarat dan tujuan-tujuan tertentu sebagaimana para Pengarah, pada budi bicara mutlak mereka beranggapan sesuai dengan syarat bilangan agregat saham yang diterbitkan mengikut resolusi ini tidak melebihi 10% daripada modal terbitan Syarikat pada masa sekarang dan bahawa para Pengarah diberi kuasa untuk mendapatkan kelulusan daripada Bursa Saham Kuala Lumpur untuk penyenaraian dan sebutharga saham-saham tambahan yang diterbitkan dan kuasa sedemikian akan terus berkuatkuasa sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan yang berikutnya.” 7. Untuk menguruskan lain-lain urusan biasa dimana notis yang sewajarnya telah diberikan.

(Resolusi 1)

(Resolusi (Resolusi

2) 3)

(Resolusi 4)

(Resolusi 5) (Resolusi 6)

(Resolusi 7)

4

LAPORAN Tahunan 2001.TDM Berhad

Company No. (6265-P)

Notis Mesyuarat Agung Tahunan...samb.
DENGAN PERINTAH LEMBAGA PENGARAH

AHMAD FARID BIN YAHAYA (LS NO: 008132) YEAP KOK LEONG (MAICSA NO: 0862549) Setiausaha-setiausaha Syarikat Kuala Lumpur Tarikh: 5/6/2002
Nota-nota:i) Ahli Syarikat yang berhak menghadiri dan mengundi dalam mesyuarat berhak untuk melantik proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. Proksi tidak semestinya ahli syarikat. Bilamana seseorang ahli melantik dua atau lebih proksi, pelantikan tersebut tidak akan diterima kecuali jika beliau menyatakan nisbah pegangan yang diwakili setiap proksi. Tandatangan di atas suratcara pelantikan proksi hendaklah ditandatangani oleh pelantik atau peguam beliau yang telah diberi kuasa secara bertulis; atau jika pelantik merupakan suatu perbadanan, maka haruslah dimeterai di bawah cop mohor, atau ditandatangani oleh seorang pegawai atau peguam yang telah diberi kuasa di atas hal tersebut. Suratcara pelantikan proksi disertakan bersama-sama ini dan hendaklah didepositkan di Pejabat Berdaftar Syarikat di Tingkat 25, Menara Promet, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, tidak lewat dari empat puluh lapan (48) jam sebelum waktu yang ditetapkan bagi mengadakan mesyuarat tersebut atau sebarang penundaannya. Nota Penjelasan untuk Resolusi No. 7 Selaras dengan Akta Syarikat 1965, para Pengarah perlu mengadakan mesyuarat agung untuk meluluskan penerbitan saham baru walaupun bilangan saham yang terlibat tidak sampai 10% daripada modal berbayar. Untuk mengelakkan tangguhan dan kos yang terlibat dalam mengadakan mesyuarat seumpama itu, adalah difikirkan wajar untuk mendapatkan kebenaran daripada para pemegang saham bagi membolehkan para Pengarah menerbitkan saham dalam Syarikat pada jumlah yang tidak melebihi 10% daripada modal berbayar Syarikat pada masa sekarang. Kebenaran ini, kecuali ditolak atau dipinda pada mesyuarat agung, akan luput menjelang Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang. v) Butir-butir pengarah yang bercadang untuk dilantik semula adalah tertera di dalam Laporan Tahunan dari muka surat 6 ke muka surat 7 Laporan Tahunan.

ii)

iii)

iv)

TDM Berhad . LAPORAN Tahunan 2001
Company No. (6265-P)

5

Statement Accompanying notice of Annual General Meeting Penyata Bersama Notis Mesyuarat Agung Tahunan
Statement Accompanying Notice of Annual General Meeting pursuant to paragraph 8.28 (2) of the Listing Requirements of the Kuala Lumpur Stock Exchange-Particulars of Directors seeking re-election at the Annual General Meeting. Penyata Bersama Notis Mesyuarat Agung Tahunan berkenaan dengan perenggan 8.28 (2) SyaratSyarat Penyenaraian Bursa Saham Kuala Lumpur-Maklumat Pengarah yang dicalonkan bagi perlantikan semula di Mesyuarat Agung Tahunan. 1. Directors who are standing for re-election at the Thirty Seventh Annual General Meeting of TDM Berhad are:1. Pengarah-Pengarah yang akan dicalonkan bagi perlantikan semula pada Mesyuarat Agung Tahunan TDM Berhad yang ke 37 adalah:i) YB Haji Harun bin Taib ii) Y. Bhg Dato’ Haji Hassan @ Shugib bin Lebai Mat iii) Tuan Haji Abd. Shahid bin Mohd Shah (Resolution 2 (Resolution 3 (Resolution 4 Resolusi 2) Resolusi 3) Resolusi 4)

2. Details of Directors who are standing for re-election 2. Butir-butir peribadi Pengarah yang dicalonkan bagi perlantikan semula.

a) Name Nama b) Age Umur c) Nationality Kewarganegaraan d) Position held in the Company Jawatan yang dipegang di dalam Syarikat e) Number of Board Meetings attended in the financial year Bilangan kehadiran Mesyuarat Lembaga Pengarah dalam tahun kewangan f) Qualification Kelulusan

YB Haji Harun bin Taib 59 Malaysian Non-Independent Non-Executive Chairman Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif 16/16

Y. Bhg. Dato’ Hassan @ Shugib bin Lebai Mat 59 Malaysian Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif 16/16

Tuan Haji Abd. Shahid bin Mohd Shah 53 Malaysian Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Not Applicable/ Tidak Berkaitan

g) Working Experience Pengalaman Pekerjaan

• Bachelor and Master of Syariah from University Al Azhar, Mesir • Bachelor of Usuluddin from University of Madinah • Terengganu State Assemblyman • Chairman for Portfolio Pendidikan, Dakwah & Perlaksanaan Syariah Negeri with Terengganu State Government

• Masters of Economics and Bachelor of Agricultural Science

• Bachelor in Accountancy (Honours) from UITM

• Officer for Agriculture Department • Director for Kedah Department of Agriculture • Head of Agriculture Division at Muda Agricultural Development Authority (MADA)

• Head of Internal Audit in PETRONAS • Senior Manager in Finance & Accounts for PETRONAS Methanol, Petronas Carigali and MTBE/Polypylene, Kuantan

6

LAPORAN Tahunan 2001.TDM Berhad

Company No. (6265-P)

Statement Accompanying notice of Annual General Meeting...cont’d Penyata Bersama Notis Mesyuarat Agung Tahunan...samb
h) Number of Audit Committee Meetings attended in the financial year Bilangan kehadiran ke Mesyuarat Jawatankuasa Audit dalam tahun kewangan i) Date first appointed to the Board Tarikh mula dilantik ke Lembaga Pengarah j) Details of membership in Board Committees Maklumat keahlian Jawatankuasa Lembaga Pengarah Not Applicable/ Tidak Berkaitan 7/7 Not Applicable/ Tidak Berkaitan

8 February 2000

19 February 2000

20 March 2002

k) Directorship in Public Companies Keahlian di lembaga pengarah syarikat-syarikat awam lain l) Family relationship with any director and/ or major shareholder of the listed issuer Hubungan keluarga dengan pengarah dan/ atau pemegang saham utama syarikat tersenarai m) Conflict of interest with the listed issuer Pertentangan kepentingan dengan syarikat yang tersenarai n) Convictions for offences within the past 10 years other than traffic offences Kesalahan selain daripada kesalahan trafik dalam jangkamasa 10 tahun

Nomination and Remuneration Committee Jawatankuasa Pemilihan dan Imbuhan Investment and Finance Committee Jawatankuasa Pelaburan dan Kewangan Nil/Tiada

Nomination and Audit Committee Remuneration Jawatankuasa Audit Committee Jawatankuasa Pemilihan dan Imbuhan Audit Committee Jawatankuasa Audit

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

TDM Berhad . LAPORAN Tahunan 2001
Company No. (6265-P)

7

Corporate Information Maklumat Korporat
BOARD OF DIRECTORS / LEMBAGA PENGARAH YB Haji Harun Bin Taib - (Chairman / Pengerusi) YM Raja Haji Idris Bin Raja Kamarudin (Executive Director / Pengarah Eksekutif) Y. Bhg. Dato’ Senara Muda (Dato’ Mazlan @ Mohd Nanri Bin Hashim) Y. Bhg. Dato’ Haji Hassan @ Shugib Bin Lebai Mat YB Haji Md. Azmi Bin Lop Yusof Y. Bhg. Dr. Wan Hassan Bin Wan Embong Tuan Haji Abd Shahid Bin Mohd Shah BOARD OF COMMITTEE / LEMBAGA JAWATANKUASA Audit Committee / Jawatankuasa Audit Tuan Haji Abd Shahid Bin Mohd Shah (Chairman / Pengerusi) Y. Bhg. Dr. Wan Hassan Bin Wan Embong Y. Bhg. Dato’ Haji Hassan @ Shugib Bin Lebai Mat Nomination and Remuneration Committee / Jawatankuasa Pemilihan Dan Imbuhan Y. Bhg. Dato’ Haji Hassan @ Shugib Bin Lebai Mat (Chairman / Pengerusi) YB Haji Harun Bin Taib Y. Bhg. Dr. Wan Hassan Bin Wan Embong Investment and Finance Committee / Jawatankuasa Pelaburan Dan Kewangan YB Haji Harun Bin Taib - (Chairman / Pengerusi) YM Raja Haji Idris Bin Raja Kamarudin Y. Bhg. Dato’Senara Muda (Dato’ Mazlan @ Mohd Nanri Bin Hashim) COMPANY SECRETARY/ SETIAUSAHA SYARIKAT Ahmad Farid bin Yahaya Yeap Kok Leong AUDITORS / JURUAUDIT Messrs. Aljeffri & Co. Messrs. Arthur Andersen & Co. Messrs. Hanafiah Raslan & Mohamad Messrs. Ernst & Young Messrs. Azman Ahmad & Co. SOLICITORS / PEGUAM Messrs. Iza Ng Yeoh & Kit Messrs. Zainal Abidin & Co. Messrs. Nik Hussain & Partners Messrs. Wan Haron Sukri & Nordin Messrs. Wan Marican Hamzah & Sheikh Messrs. Hisham Sobri & Kadir PRINCIPAL BANKERS / BANK-BANK UTAMA Arab-Malaysian Merchant Bank Berhad Bumiputra Commerce Bank Berhad Bank Islam Malaysia Berhad Bank Pertanian Malaysia Maybank Berhad Standard Chartered Bank Malaysia Berhad EON Bank Berhad REGISTERED OFFICE / PEJABAT BERDAFTAR 25th Floor, Menara Promet Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Tel : 03-21480811 Fax : 03-21489900 REGISTRAR / PENDAFTAR Tenaga Koperat Sdn. Bhd. 20th Floor, East Wing Plaza Permata (Formerly Known as IGB Plaza) Jalan Kampar Off Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur Tel : 03-40416522 Fax : 03-40426352 STOCK EXCHANGE LISTING / PENYENARAIAN BURSA SAHAM Bursa Saham Kuala Lumpur (Papan Utama) Kuala Lumpur Stock Exchange (Main Board)

PLACE OF INCORPORATION / TEMPAT DIPERBADANKAN Malaysia
PLANTATION DIVISION / BAHAGIAN PERLADANGAN 102 & 102A, Jalan Tengku Embong Fatimah 20200 Kuala Terengganu Tel : 09-6223677/6223209/6223217/6223689 Fax : 09-6236714 HEALTHCARE DIVISION / BAHAGIAN PENJAGAAN KESIHATAN No. 1, FAS Business Avenue Jalan Perbandaran SS7 47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Tel : 03-78052667 /03-78052111 Fax : 03-78063505 FOOD DIVISION / BAHAGIAN PEMAKANAN Kawasan Perindustrian Chendering 21080 Kuala Terengganu, Terengganu Tel : 09-6178387/6178389/6178390 Fax : 09-6176691

OTHER ACTIVITIES / AKTIVITI-AKTIVITI LAIN
PROPERTY AND CONSTRUCTION / HARTANAH DAN PEMBINAAN 25th Floor, Menara Promet Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Tel : 03-21480811 Fax : 03-21489900 COMMODITIES TRADING / DAGANGAN KOMODITI 25th Floor, Menara Promet Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Tel : 03-21480811 Fax : 03-21489900 TRADING / DAGANGAN P.O Box 10, Padang Kubu, 24007 Kemaman Terengganu Tel : 09-8676366 Fax : 09-8676944 LEASING / SEWA PAJAK 25th Floor, Menara Promet Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Tel : 03-21480811 Fax : 03-21489900

8

LAPORAN Tahunan 2001.TDM Berhad

Company No. (6265-P)

AHLI LEMBAGA PENGARAH

BOARD OF DIRECTORS

Sitting from right to left Duduk dari kanan ke kiri YB Haji Md. Azmi Lop bin Yusof YB Haji Harun bin Taib – (Chairman / Pengerusi) Y.Bhg. Dato’ Senara Muda (Dato’ Mazlan @ Mohd Nanri bin Hashim) Standing from right to left Berdiri dari kanan ke kiri YM Raja Haji Idris bin Raja Kamaruddin (Executive Director / Pengarah Eksekutif) Y.Bhg. Dato’ Haji Hassan @ Shugib bin Lebai Mat Y.Bhg. Dr. Wan Hassan bin Wan Embong Tuan Haji Abd. Shahid bin Mohd Shah

Board Of Directors Ahli Lembaga Pengarah
Particulars of the Directors are as follows Maklumat Ahli Lembaga Pengarah Syarikat adalah seperti berikut a) Name Nama b) Age Umur c) Nationality Kewarganegaraan d) Position held in the Company Jawatan yang dipegang di dalam Syarikat e) Qualification Kelulusan YB Haji Harun bin Taib 59 Malaysian Non-Independent Non Executive Chairman Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif • Bachelor and Master of Syariah from University Al Azhar, Mesir • Bachelor of Usuluddin from University of Madinah • Terengganu State Assemblyman • Chairman for Portfolio Pendidikan, Dakwah & Perlaksanaan Syariah Negeri with Terengganu State Government YM Raja Haji Idris Raja Kamarudin 49 Malaysian Executive Director Pengarah Eksekutif Y. Bhg. Dr. Wan Hassan bin Wan Embong 55 Malaysian Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif • B. Agric. Sci. University Malaya • MSc. (Food Sci.) Unversity of Reading, UK • Ph.D. University of Reading, UK • Director of Management of Information Division, MARDI • Managing Director, Health Aims Sdn Bhd

f)

Working Experience Pengalaman Pekerjaan

g) Number of Board Meetings attended in the financial year Maklumat kehadiran Mesyuarat Lembaga Pengarah dalam tahun kewangan h) Number of Audit Committee Meetings attended in the financial year Bilangan kehadiran ke Mesyuarat Jawatankuasa Audit dalam tahun kewangan i) Date first appointed to the Board Tarikh mula dilantik ke Lembaga Pengarah j) Details of membership in Board Committees Maklumat keahlian Jawatankuasa Lembaga Pengarah

16/16

• Member, Chartered Institute of Bankers, England • Member, Institute for the Management of Information System, England (MIMIS) • Managing Director, Embun Distributors Sdn Bhd • Director for Kleeneze (M) Sdn Bhd • Sales & Marketing Director, Unidata Sdn Bhd • Vice President/ICN, Siemens (M) Sdn Bhd 14/16

16/16

Not Applicable/ Tidak Berkaitan

7/7

7/7

8 February 2000

19 February 2000

11 August 2000

k) Family relationship with any director and or major shareholder of the listed issuer Hubungan keluarga dengan pengarah dan/ atau pemegang saham utama syarikat tersenarai l) Directorship in Public Companies Keahlian di lembaga pengarah syarikat-syarikat awam lain m) Securities holdings in the Company and its subsidiaries Saham yang dimiliki di dalam Syarikat dan anak syarikat n) Conflict of interest with the listed issuer Pertentangan kepentingan dengan syarikat yang tersenarai o) Convictions for offences within the past 10 years other than traffic offences Kesalahan selain daripada kesalahan trafik dalam jangkamasa 10 tahun

Nomination and Remuneration Committee Jawatankuasa Pemilihan dan Imbuhan Investment and Finance Committee Jawatankuasa Pelaburan dan Kewangan Nil/Tiada

Audit Committee (resigned w.e.f 20 March 2002). Jawatankuasa Audit (bersara mulai 20 Mac 2002) Investment and Finance Committee Jawatankuasa Pelaburan dan Kewangan Nil/Tiada

Audit Committee Jawatankuasa Audit Nomination and Remuneration Committee Jawatankuasa Pemilihan dan Imbuhan

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

214,000 ordinary share of TDM Berhad 214,000 saham biasa TDM Berhad Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

TDM Berhad . LAPORAN Tahunan 2001
Company No. (6265-P)

11

Board Of Directors...cont’d Ahli Lembaga Pengarah...samb
a) Name Nama Y. Bhg. Dato’ Senara Muda (Dato’ Mazlan @ Mohd. Nanri bin Hashim) b) Age Umur 57 c) Nationality Kewarganegaraan Malaysian d) Position held in the Company Non-Independent NonJawatan yang dipegang Executive Director didalam Syarikat Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif e) Qualification Kelulusan • Bachelor in Accountancy (Honours), University Malaya • Masters of Accountancy, University of Wisconsin, USA f) Working Experience • Principal Assistant Pengalaman Pekerjaan Secretary, Ministry of Finance, Malaysia • Director, Terengganu State Economic Planning Unit • State Financial Officer, Terengganu State Financial Department • State Secretary, Terengganu State Government g) Number of Board Meetings 11/16 attended in the financial year Maklumat kehadiran Mesyuarat Lembaga Pengarah dalam tahun kewangan h) Number of Audit Committee Not Applicable/ Meetings attended in the Tidak Berkaitan financial year Bilangan kehadiran ke Mesyuarat Jawatankuasa Audit dalam tahun kewangan i) Date first appointed to the 8 February 2000 Board Tarikh mula dilantik ke Lembaga Pengarah j) Details of membership in Investment and Finance Committee Board Committees Jawatankuasa Pelaburan Maklumat keahlian dan Kewangan Jawatankuasa Lembaga Pengarah YB Haji Md. Azmi bin Lop Yusof Y. Bhg. Dato’ Haji Hassan @ Shugib bin Lebai Mat 47 59 Malaysian Malaysian Non-Independent Independent NonNon-Executive Director Executive Director Pengarah Bukan Pengarah Bebas Bukan Bebas Bukan Eksekutif Eksekutif • Bachelor of Agricultural • Masters of Economics Science, Lousiana • Bachelor of State University, USA Agricultural Science Tuan Haji Abd. Shahid bin Mohd Shah 53 Malaysian Independent NonExecutive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif • Bachelor in Accountancy (Honours) from UITM

• Assistant Manager, MARDI • Area Manager, Tractors (M) Bhd • Terengganu State Assemblyman

• Officer for Agriculture Department • Director for Kedah Department of Agriculture • Head of Agriculture Division at Muda Agricultural Development Authority (MADA)

• Head of Internal Audit in PETRONAS • Senior Manager in Finance & Accounts for PETRONAS Methanol, Petronas Carigali and MTBE/ Polypylene, Kuantan

16/16

16/16

Not Applicable/ Tidak Berkaitan

Not Applicable/ Tidak Berkaitan

7/7

Not Applicable/ Tidak Berkaitan

8 February 2000

19 February 2000

20 March 2002

Nil/Tiada

Nomination and Remuneration Committee Jawatankuasa Pemilihan dan Imbuhan Audit Committee Jawatankuasa Audit

Audit Committee (Appointed w.e.f. 20 March 2002) Jawatankuasa Audit (dilantik mulai 20 Mac 2002)

12

LAPORAN Tahunan 2001.TDM Berhad

Company No. (6265-P)

Board Of Directors...cont’d Ahli Lembaga Pengarah...samb
k) Family relationship with any director and or major shareholder of the listed issuer Hubungan keluarga dengan pengarah dan/ atau pemegang saham utama syarikat tersenarai l) Directorship in Public Companies Keahlian di lembaga pengarah syarikatsyarikat awam lain m)Securities holdings in the Company and its subsidiaries Saham yang dimiliki di dalam Syarikat dan anak syarikat n) Conflict of interest with the listed issuer Pertentangan kepentingan dengan syarikat yang tersenarai o) Convictions for offences within the past 10 years other than traffic offences Kesalahan selain daripada kesalahan trafik dalam jangkamasa 10 tahun Nil/Tiada Nil/Tiada Nil/Tiada Nil/Tiada

Golden Pharos Berhad

Khind Holding Berhad

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

Nil/Tiada

TDM Berhad . LAPORAN Tahunan 2001
Company No. (6265-P)

13

Management/Pengurusan

EXECUTIVE DIRECTOR PENGARAH EKSEKUTIF Raja Idris bin Raja Kamarudin CHIEF OPERATING OFFICER KETUA PEGAWAI OPERASI Ahmad Farid bin Yahaya CHIEF RELIGIOUS OFFICER KETUA PEGAWAI AGAMA Muhamad Zain bin Abdul Rahman ACTING CHIEF FINANCIAL OFFICER PEMANGKU KETUA PEGAWAI KEWANGAN Mohd Noor bin Din GROUP MANAGER, HUMAN RESOURCE PENGURUS KUMPULAN, SUMBER MANUSIA Tengku Idris bin Tengku Abdullah GROUP MANAGER, ADMINISTRATION PENGURUS KUMPULAN, PENTADBIRAN Mohamad Jiwa bin Sapuan GROUP MANAGER, INTERNAL AUDIT PENGURUS KUMPULAN, AUDIT DALAMAN Azlan Shah bin Abdullah GROUP MANAGER, MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM PENGURUS KUMPULAN, PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT Marzuki bin Safiee EXECUTIVE DIRECTOR, PLANTATION DIVISION PENGARAH EKSEKUTIF, BAHAGIAN PERLADANGAN Mohd Hassan bin Salleh CHIEF OPERATING OFFICER, PLANTATION DIVISION KETUA PEGAWAI OPERASI, BAHAGIAN PERLADANGAN Shaharuddin bin Abdul Majid CHIEF OPERATING OFFICER, HEALTHCARE DIVISION KETUA PEGAWAI OPERASI, BAHAGIAN PENJAGAAN KESIHATAN Dr. Mohd Redzuan bin Mohamed Noor CHIEF FINANCIAL OFFICER, HEALTHCARE DIVISION KETUA PEGAWAI KEWANGAN, BAHAGIAN PENJAGAAN KESIHATAN Azlan bin Md. Alifiah

14

LAPORAN Tahunan 2001.TDM Berhad

Company No. (6265-P)

Chairman’s Statement
Dear Shareholders, and Greetings. It is with great pleasure that I present to you, on behalf of the Board of Directors, the Annual Report and Financial Statement of the Company for year ended 31st December 2001. Year 2001 was a time for further rationalisation of the Group’s business activities, with the objective of getting focussed on the Group’s strength and to enhance shareholders wealth. In line with this rationalisation exercise, A&W (M) Sdn. Bhd., A&W (S) Pte. Ltd. and all their subsidiaries were divested. The divestment was completed on 5th September 2001 and had made a positive impact to the accounts with an exceptional gain on disposal of RM18.9 million. During the year, the Group changed its consolidation methods from the merger accounting methods to the acquisition accounting methods in relation to the acquisition of Kumpulan Ladang-ladang Trengganu Sdn. Bhd. by the Company in 1997. This had resulted in the creation of share premiums of RM63.9 million. The Group recorded a loss of RM7.3 million compared to a loss of RM47.6 million in 2000. All measures are still being taken to place the Group back to profitability with better focus in the year 2002.

REVIEW OF OPERATION

Plantation Division
The Plantation Division recorded a loss of RM7.0 million in year 2001 as compared to a loss of RM23.2 million in year 2000. The continued, but reduced, loss in 2001 is due to several factors. There was still a decline in Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernel prices in the year 2001. The CPO price had declined to an average of RM862/mt in the year 2001 from an average of RM1015/mt in the year 2000. Apart from the decline in the CPO price, the Company also expensed about RM7.0 million in its replanting programme, which was charged off to Profit and Loss Account. One of the Company’s palm oil mills, Kemaman Palm Oil Mill (KPOM) had to stop production due to a fire in early August 2001, and could only restart after the reconstruction was completed around middle of April 2002. In spite of all these factors and problems mentioned above, the Company managed to reduce its loss due to improvement in plantation Management. Year 2002 will see more planted and replanted areas coming into maturity resulting in an increase in Fresh Fruit Bunches (FFB) yields. With the continued growth in the mature area in the next 2 to 3 years, the Plantation Division earnings should improve. With the reconstruction of KPOM, the capacity of the mill has increased by 25% and is expected to produce higher grade or even premium grade CPO.

TDM Berhad . LAPORAN Tahunan 2001
Company No. (6265-P)

15

Chairman’s Statement...cont’d
Food Division
The divestment of A&W (M) Sdn. Bhd., A&W (S) Pte. Ltd. and all their subsidiaries which was completed on 5th September 2001, had a positive impact to the Group. The Food Division is now only focusing on the poultry business after the divestment. In year 2001 TD Poultry Sdn. Bhd. had a decrease in loss from RM2.4 million in 2000 to RM1.5 million in 2001. TD Poultry Sdn. Bhd. plans to increase the number of contract farmers under its contract farming programme in 2002, which would result in an increase in production of its processing plant.

HealthCare Division
The HealthCare Division recorded a decline in loss from RM6.9 million in 2000 to RM4.1 million in 2001, due to Kuantan Medical Centre which had performed better than 2000 with a profit in year 2001. Kelana Jaya Medical Centre had also seen an improvement with an increase in the number of outpatient and inpatient resulting in higher revenues. The HealthCare Division has finalised plans to further expand its activities in its chain of clinics under the name of Klinik Medic Bestari. The expansion of activities would make the Health Care Division more visible in year 2002.

Outlook for Year 2002
The Plantation Division will continue to be the core business of TDM Berhad and is expected to see continued improvement in the production and cost efficiency and with the already increase in the CPO price in 2002 the cashflow and profitability of the Plantation Division is expected to improve. In line with the call for better Corporate Governance by the general investing public, the Company has decided to set-up two departments this year namely Asset Management Department and Risk Management Department. The Company will continue to concentrate on the 3 main divisions, mainly Plantation, Food and HealthCare and will continue to look for opportunities to further expand these Divisions either through internal growth or through acquisition and merger. Overall, the year 2002 is expected to show improvements to that of year 2001.

YB Haji Harun Bin Taib Chairman

16

LAPORAN Tahunan 2001.TDM Berhad

Company No. (6265-P)

Penyata Pengerusi
Para Pemegang Saham dan salam sejahtera. Bagi pihak Lembaga Pengarah saya dengan sukacitanya membentangkan kepada tuan, Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Syarikat bagi tahun berakhir 31 Disember 2001. Tahun 2001 adalah masa untuk perasionalan selanjutnya aktiviti-aktiviti perniagaan Kumpulan, dengan objektif memberi lebih tumpuan ke atas kekuatan Kumpulan dan meningkatkan nilai pemegang saham. Selaras dengan langkah perasionalan ini, kami melupuskan pelaburan di dalam A&W (M) Sdn. Bhd., A&W (S) Pte. Ltd. dan semua anak-anak syarikat mereka. Proses pelupusan ini telah selesai dilaksanakan pada 5 September 2001 dan telah memberi kesan positif kepada akaun dengan laba terkecuali ke atas pelupusan sebanyak RM18.9 juta. Dalam tahun kewangan ini, Kumpulan telah menukar kaedah penyatuan daripada kaedah perakaunan penggabungan kepada kaedah perakaunan pengambilalihan berhubung dengan pengambilalihan Kumpulan Ladang-ladang Trengganu Sdn. Bhd. oleh Syarikat pada tahun 1997. Ini telah mengakibatkan pembentukan premium saham sebanyak RM63.9 juta. Kumpulan mencatat kerugian sebanyak RM7.3 juta berbanding dengan kerugian sebanyak RM47.6 juta pada tahun 2000. Segala usaha masih diambil untuk memulihkan Kumpulan balik kepada keuntungan dengan tumpuan yang lebih baik dalam tahun 2002.

TINJAUAN OPERASI

Bahagian Perladangan
Bahagian Perladangan mencatat kerugian sebanyak RM7.0 juta dalam tahun 2001 berbanding kerugian sebanyak RM23.2 juta dalam tahun 2000. Kerugian yang berterusan, namun berkurangan, dalam 2001 adalah akibat daripada beberapa faktor. Masih terdapat kejatuhan dalam harga Minyak Sawit Mentah (MSM) dan Isirong Sawit dalam tahun 2001. Harga MSM telah menurun kepada purata sebanyak RM862/mt dalam tahun 2001 daripada purata sebanyak RM1015/mt dalam tahun 2000. Selain daripada kejatuhan dalam harga MSM, Syarikat juga membelanjakan kira-kira RM7.0 juta dalam program penanaman semulanya, yang dicaj kepada Akaun Untung dan Rugi. Salah satu daripada kilang minyak sawit Syarikat, Kemaman Palm Oil Mill (KPOM) terpaksa menghentikan pengeluaran akibat kebakaran pada awal Ogos 2001, dan hanya kembali beroperasi semula selepas pembinaan semula disiapkan pada pertengahan April 2002. Di sebalik semua faktor dan permasalahan ini, Syarikat berjaya untuk mengurangkan kerugian dengan adanya kemajuan di dalam pengurusan ladang. Pada tahun 2002, lebih banyak kawasan yang telah ditanam dan ditanam semula akan matang mengakibatkan peningkatan dalam kadar hasil Buah Tandan Segar (BTS). Dengan pertumbuhan berterusan kawasan matang dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang, perolehan Bahagian Perladangan dijangka akan meningkat. Dengan pembinaan semula KPOM, keupayaan kilang telah meningkat sebanyak 25% dan dijangka mengeluarkan MSM dengan gred yang lebih tinggi malahan mungkin gred premium.

TDM Berhad . LAPORAN Tahunan 2001
Company No. (6265-P)

17

Penyata Pengerusi...samb
Bahagian Pemakanan
Pelupusan pelaburan dalam A&W (M) Sdn. Bhd., A&W (S) Pte. Ltd. dan semua anak-anak syarikat mereka yang telah selesai dilaksanakan pada 5 September 2001, telah memberi kesan positif ke atas Kumpulan. Bahagian Pemakanan kini hanya memberikan penumpuan ke atas perniagaan ayam selepas proses pelupusan ini. Dalam tahun 2001, TD Poultry Sdn. Bhd. telah mengurangkan kerugian daripada RM2.4 juta dalam tahun 2000 kepada RM1.5 juta dalam tahun 2001. TD Poultry Sdn. Bhd. merancang untuk menambah bilangan penternak kontrak di bawah program penternakan kontrak di dalam tahun 2002, yang akan meningkatkan pengeluaran loji pemerosesannya.

Bahagian Penjagaan Kesihatan
Bahagian Penjagaan Kesihatan telah mencatatkan pengurangan kerugian daripada RM6.9 juta dalam tahun 2000 kepada RM4.1 juta di dalam tahun 2001, ini adalah disebabkan oleh Kuantan Medical Centre yang telah menunjukkan prestasi lebih baik berbanding tahun 2000 dengan keuntungan dalam tahun 2001. Kelana Jaya Medical Centre juga telah menunjukkan kemajuan dengan peningkatan di dalam bilangan pesakit luar dan pesakit dalam yang meningkatkan pendapatan syarikat. Bahagian Penjagaan Kesihatan telah memutuskan untuk mengembangkan aktiviti perniagaannya dengan menubuhkan rangkaian klinik-klinik di bawah nama Klinik Medic Bestari. Perlaksanaan aktiviti ini dijangka akan menjadikan Bahagian Penjagaan Kesihatan lebih mantap pada tahun 2002.

Halatuju bagi Tahun 2002
Bahagian Perladangan akan terus menjadi teras utama perniagaan TDM Berhad dan dijangka akan mencapai kemajuan berterusan dalam pengeluaran dan keberkesanan kos. Dengan harga MSM yang meningkat pada tahun 2002, aliran tunai dan keuntungan Bahagian Perladangan dijangka akan bertambah baik. Selaras dengan permintaan bagi Urus Tadbir Korporat yang lebih baik dari para pelabur, Syarikat telah memutuskan untuk menubuhkan dua lagi jabatan pada tahun ini iaitu Jabatan Pengurusan Aset dan Jabatan Pengurusan Risiko. Syarikat akan terus menumpukan usaha untuk memajukan ketiga-tiga bahagian utama, iaitu Bahagian Perladangan, Bahagian Pemakanan dan Bahagian Penjagaan Kesihatan dan akan terus mencari peluang-peluang bagi mengembangkan bahagian-bahagian ini sama ada melalui pertumbuhan dalaman ataupun melalui pengambilalihan dan penggabungan. Secara keseluruhannya, tahun 2002 dijangka akan menunjukkan kemajuan yang lebih baik berbanding tahun 2001.

YB Haji Harun Bin Taib Pengerusi

18

LAPORAN Tahunan 2001.TDM Berhad

Company No. (6265-P)

Statement On Corporate Governance
THE MALAYSIAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE The Malaysian Code of Corporate Governance (“Code”) was introduced in March 2000 by the Finance Committee on Corporate Governance. The Code sets out the principles and best practices on structures and processes for compliance by any organisation. The Board of TDM Berhad is fully committed to ensuring that the highest standards of corporate governance are practised throughout the Company as a fundamental part of discharging its responsibilities to protect and enhance the shareholders value. The Board is currently moving towards full compliance with all the Principles in Part 1 and Part 2 of the Code, pursuant to the Paragraph 15.26 of the Listing Requirements of the Kuala Lumpur Stock Exchange (“KLSE”). This statement describes the approach that the Company has taken with respect to each of the key principles and the extent of its compliance with the best practices during the financial year.

The Board of Directors
TDM Berhad is led and controlled by an effective Board. The Board meets at least 4 times a year with special board meetings convened should the need arise. All Board members bring an independent judgement in making decisions on issues involving strategy, performance, resources, standard of conduct; and ensuring the existence of appropriate processes and internal controls to identify and manage risks in general and specifically, operational, credit, market and liquidity risk.

Board Balance
The Board currently has seven (7) members comprising three (3) independent non-executive directors, three (3) non-independent non-executive director, and one (1) executive director. The Chairman of the Company is a nonindependent non-executive director. A brief description of each director is presented on pages 11 to 13. The Company has complied with the Listing Requirements of the KLSE with one third of the Board members being independent directors. With the balanced composition of Executive and Non-Executive Directors, they strive together to bring a wide range of business and financial experience in achieving the ultimate vision of the Company which is maximising the distribution of the profit to the shareholders. There is a clear division of responsibility between the Chairman and Executive Director to ensure that there is a balance of power and authority. There is also balance in the Board because the present independent non-executive directors are of the calibre, necessary to carry sufficient weights in Board decisions. Although all the directors have an equal responsibility for the Group’s operations, the role of these independent directors is particularly important in ensuring that the strategies proposed by the executive management are fully discussed and examined and take into account of the long term interest of all stakeholders of the Company without forgetting the corporate social responsibilities. The Board is satisfied with the Board’s composition in respect of representation of minority shareholders, with the independent directors. The Code’s recommendation pursuant to best practice AA VII whereby a senior independent non-executive director should be identified has not been adopted during the period under review. The Board will identify the appropriate candidate to whom shareholders may convey any concerns pertaining to the Group.

Directors Training
As an integral element of the process of appointing new Directors, the Nomination and Remuneration Committee ensures there is an orientation and education programme for new Board members. Directors also receive further training from time to time, particularly on relevant new laws and regulations and changing commercial risks. For the current year, all the Directors have attended the Mandatory Accreditation Programmes conducted by the Research Institute of Investment Analysis Malaysia (RIIAM), as required under the Listing Requirements of the KLSE.

TDM Berhad . LAPORAN Tahunan 2001
Company No. (6265-P)

19

Statement On Corporate Governance...cont’d
Supply of Information
The Board has unrestricted access to timely and accurate information necessary in discharging their responsibilities and duties. The Executive Director keeps the Board informed on a timely basis, of all material matters affecting the Group’s performance and major developments within the Group. The Board Chairman ensures that the meeting agenda is designed to meet the Board’s objectives and that all the Directors have complete and timely access to all relevant information. The Directors are given the Board Papers prior to Board meetings to ensure that they have sufficient time to peruse the documents and obtain any clarification or explanation before and during the meetings. All Directors have full access to the advice of the qualified Company Secretaries and besides matters reserved specifically for the Board’s decision, may take any independent advice at the Company’s expenses in furtherance of their duties.

Appointment to the Board
The Board has formed a Nomination and Remuneration Committee on 5th of August 2001 in line with the Malaysian Code of Corporate Governance which comprising two (2) independent non-executive directors and one (1) nonindependent non-executive director. The functions of the Nomination and Remuneration Committee are to make recommendations on all new appointments to the Board and membership of Board committees, provision of assistance to the Board to determine the remuneration of executive directors. Its other responsibilities include the review of the structure, size, balance of the Board including the ongoing effectiveness of the Board as a whole and the committees of the Board, and the contribution of each director towards the effective functioning of the Board and to recommend to the Board whether the directors who are retiring should be re-elected to the Board. The determination of the remuneration of non-executive directors is a matter for the Board as a whole. The members of Nomination and Remuneration Committee during the year and their attendance at the meetings are as follows:-

Name of Member
Y.Bhg. Dato’ Hj. Hassan @ Shugib bin Lebai Mat (Chairman of Nomination and Remuneration Committee) Y.Bhg. Dr. Wan Hassan bin Wan Embong YB Haji Harun bin Taib

No. of meetings attended
1 out of 1

1 out of 1 1 out of 1

Re-election
In accordance with the Company’s Articles of Association, all directors who are appointed by the Board are subject to election by shareholders at the Annual General Meeting subsequent to their appointment. The shareholders at the Extraordinary General Meeting held on 28 June 2001 has approved the amendments to the Articles of Association of the Company to bring in line with the requirements of Chapter 7 of the Listing Requirements of the KLSE. The Articles of Association has provided for all directors to retire from office at least once in every three years, but shall be eligible for re-election.

20

LAPORAN Tahunan 2001.TDM Berhad

Company No. (6265-P)

Statement On Corporate Governance...cont’d
Directors’ Remuneration
Details of the remuneration of each Director during the period are as follows:-

Directors

Salary (RM)

Fee (RM)

Bonus (RM)

Benefits in kind (RM)

Total (RM)

Executive YM Raja Haji Idris bin Raja Kamarudin Non-Executive YB Haji Harun bin Taib Y.Bhg. Dato’ Senara Muda (Dato’ Mazlan @ Mohd Nanri bin Hashim) Y.Bhg. Dato’ Hj. Hassan @ Shugib bin Lebai Mat YB Haji Md. Azmi bin Lop Yusof Y.Bhg. Dr. Wan Hassan bin Wan Embong Tuan Haji Abd Shahid bin Mohd Shah (appointed w.e.f. 20th March 2002) 9,000 3,000 12,000

96,000

-

2,500

9,500

108,000

9,000

3,000

12,000

9,000 9,000

3,000 3,000

12,000 12,000

4,000

3,000

7,000

NIL

NIL

NIL

Total

96,000

40,000

17,500

9,500

163,000

Investor relation and Shareholder communication
The Board acknowledges the need for shareholders to be informed of all material business matters affecting the Company. The Company and Institutional shareholders are ready, where practicable, to enter into a dialogue based on mutual understanding of objectives. In addition to various announcements made during the year, the timely release of financial results on a quarterly basis provides shareholders with an overview of the Group’s performance and operations. These can be accessed at anytime through the KLSE internet web-site at www.klse.com.my. The Company also maintains a web-site (www.tdmberhad.com.my) where financial and other information pertaining the Group’s operations are published on line. The Annual General Meeting (AGM) is the principal forum for dialogue with individual shareholders and investors. It is a crucial mechanism in shareholder communication with the Company. All shareholders are welcome to attend the AGM and to actively participate in the proceedings. They are encouraged to give their views and suggestions for the benefit of the Company. Every opportunity is given to shareholders to ask questions and seek clarification on the business and performance of the Company. Each item of special business included in the notice of the meeting will be accompanied by a full explanation of the effects of a proposed resolution. Separate resolutions are proposed for substantially separate issues at the meeting. A press conference is held immediately after the AGM whereat the Chairman advises members of the media of the resolutions passed, and answers questions on the Group operations. The Chief Officers are also present at the press conference to clarify and explain issues raised by the members of the media.

TDM Berhad . LAPORAN Tahunan 2001
Company No. (6265-P)

21

Statement On Corporate Governance...cont’d
Financial Reporting
In presenting the annual financial statements and quarterly announcement to shareholders, the Directors aim to provide and present a balanced and meaningful assessment of the Group’s position and prospects. The Directors are required pursuant to Section 169 (15) of the Companies act, 1965 to state whether the Group’s financial statements for the financial year are drawn up in accordance with approved accounting standards so as to give a true and fair view of the Group’s state of affairs and the results of the Group’s business for the financial year. This statement is signed by the Executive Director, Raja Haji Idris Bin Raja Kamarudin and the Independent NonExecutive Director, Tuan Haji Abd. Shahid Bin Mohd Shah for and on behalf of the Board and is set out on page 46 of this Annual Report. The Directors consider that in preparing the financial statements, the Group has used appropriate accounting policies, consistently applied and supported by reasonable and prudent judgements and estimates. All accounting standards that the Board considers to be applicable have been followed, subject to any explanations and material departures disclosed in the notes to the financial statement.

Internal Control
The Directors acknowledge their responsibility for the Group’s system of internal controls, which is designed to identify and manage the risks facing the businesses in pursuit of its objectives. The system of internal control covers risk management and financial, organisational, operational and compliance controls to safeguard shareholders’ investments and the Group’s assets. The system involves each business and key management from each business, including the Board, and is designed to meet the Group’s particular needs and to manage the risks which it is exposed to. This system, by its nature, can only provide reasonable but not absolute assurance against misstatement or loss. The Group had in place an on-going process for identifying, evaluating, monitoring and managing the significant risks affecting the Group. The Board reviews the adequacy and integrity of the Group’s system of internal controls on a continuous basis. The key elements of the Group’s internal control system are described below. • clearly defined delegation of responsibilities to committees of the full Board and the management of Group Head Office and operating units, including authorisation levels for all aspects of the business. Each operating unit has clear accountabilities for ensuring that appropriate risk management and control procedures are in place. clearly documented internal procedures set out in Standard Operating Procedures manual, which are subject to regular review and improvement. regular internal audit visits to monitor compliance with procedures and assess the integrity of financial information. regular and comprehensive information provided to management, covering financial performance and key business indicator, such as staff utilisation and cash flow performance. a detailed budgeting process where operating units prepare budgets for the coming year which are approved both at operating unit level and by the Board. monitoring of results against budget, with major variances being followed up and management action taken, where necessary. regular visits to operating units by member of the Board and senior management.

22

LAPORAN Tahunan 2001.TDM Berhad

Company No. (6265-P)

Statement On Corporate Governance...cont’d
Relationship with the Auditors
The Company has established transparent and appropriate relationships with the Company’s Auditors through the Audit Committee. The role of the Audit Committee in relation to the external auditors is set out on pages 32 to 35 of this Annual Report. The collective approval by the Board on this Statement was tabled on 26th May 2002.

YB Haji Harun bin Taib Chairman

YM Raja Haji Idris bin Raja Kamarudin Executive Director

TDM Berhad . LAPORAN Tahunan 2001
Company No. (6265-P)

23

Penyataan Mengenai Urus Tadbir Korporat
KOD URUS TADBIR KORPORAT MALAYSIA Kod Urus Tadbir Korporat Malaysia (“Kod”) telah diperkenalkan pada bulan Mac 2000 oleh Jawatankuasa Kewangan ke atas Urus Tadbir Korporat. Kod tersebut mengandungi prinsip-prinsip dan amalan terbaik mengenai struktur dan proses bagi pematuhan oleh mana-mana pertubuhan. Lembaga Pengarah TDM Berhad sepenuhnya komited bagi memastikan bahawa piawaian tertinggi urus tadbir korporat diamalkan dalam Syarikat sebagai tonggak penting perlaksanaan tanggungjawabnya untuk melindungi dan mempertingkatkan nilai pemegang saham. Lembaga pada masa ini sedang berusaha ke arah pematuhan penuh terhadap semua Prinsip dalam Bahagian 1 dan Bahagian 2 Kod, selaras dengan Perenggan 15.26 Syaratsyarat Penyenaraian Bursa Saham Kuala Lumpur. Penyataan ini menerangkan pendekatan yang telah dilaksanakan berhubung dengan setiap prinsip dan tahap pematuhannya dengan amalan terbaiknya dalam tahun kewangan.

Lembaga Pengarah
TDM Berhad diterajui dan dikawal oleh Lembaga yang berkesan. Lembaga bermesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun dengan mesyuarat khas diadakan apabila timbul keperluan. Semua ahli Lembaga memberi pertimbangan bebas dalam membuat keputusan mengenai isu-isu yang melibatkan strategi, prestasi, sumber piawaian perlakuan; dan untuk memastikan kewujudan proses dan kawalan dalaman yang sesuai dalam mengenal pasti dan mengurus risiko-risiko secara keseluruhan dan secara khususnya risiko operasi, kredit, pasaran dan kecairan.

Keseimbangan Lembaga Pengarah
Lembaga pada masa ini mempunyai tujuh (7) ahli yang terdiri daripada tiga (3) orang Pengarah Bebas Bukan Eksekutif, tiga (3) orang Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif, dan seorang (1) Pengarah Eksekutif. Pengerusi Syarikat adalah seorang Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif. Penerangan ringkas mengenai setiap Pengarah dikemukakan pada muka surat 11 hingga 13. Syarikat telah mematuhi Syarat-syarat Penyenaraian BSKL dengan satu pertiga (1/3) daripada Ahli-Ahli Lembaga merupakan Pengarah-Pengarah Bebas. Dengan komposisi Pengarah Eksekutif dan Bukan Eksekutif yang seimbang, mereka berusaha bersama untuk membawa pengalaman yang luas dalam perniagaan dan kewangan ke arah mencapai wawasan utama Syarikat yang memaksimumkan pengagihan keuntungan kepada pemegang saham. Terdapat pembahagian jelas bagi tanggungjawab di antara Pengerusi dan Pengarah Eksekutif bagi memastikan bahawa terdapat keseimbangan kuasa dan autoriti. Terdapat juga keseimbangan dalam Lembaga Pengarah kerana kehadiran Pengarah Bebas Bukan Eksekutif yang berkaliber bagi memberi kekuatan dalam keputusan Lembaga. Sungguhpun semua Pengarah mempunyai tanggungjawab sama rata bagi operasi Kumpulan, peranan Pengarah-Pengarah Bebas ini adalah secara khususnya penting dalam memastikan bahawa strategi-strategi yang dicadangkan oleh eksekutif pengurusan dibincang dan dikaji sepenuhnya dan mengambil kira kepentingan jangka panjang bagi semua pemegang kepentingan Syarikat tanpa melupakan tanggungjawab sosial korporat. Lembaga Pengarah berpuas hati dengan komposisi dan keseimbangan Lembaga berhubung dengan perwakilan pemegang-pemegang saham minoriti, dengan PengarahPengarah Bebas. Pengesyoran kod selaras dengan amalan terbaik AA VII di mana Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif harus dilantik masih belum lagi diamalkan dalam tempoh ini. Lembaga akan mengenal pasti calon yang sesuai bagi mana-mana pemegang saham menyampaikan apa-apa kebimbangan berhubung dengan Kumpulan.

Latihan Pengarah
Sebagai elemen penting bagi proses pelantikan Pengarah baru, Jawatankuasa Pemilihan dan Imbuhan memastikan terdapat program orientasi dan pendidikan bagi ahli-ahli baru Lembaga. Pengarah-pengarah juga menerima latihan selanjutnya dari masa ke masa, khususnya mengenai undang-undang dan peraturan-peraturan baru yang berkaitan dan perubahan risiko-risiko komersil. Bagi tahun semasa, semua Pengarah telah menghadiri Program Akreditasi Mandatori yang dianjurkan oleh Institut Penyelidikan Analisis Pelaburan Malaysia (RIIAM), sebagaimana yang diperlukan di bawah Peraturan Penyenaraian BSKL.

24

LAPORAN Tahunan 2001.TDM Berhad

Company No. (6265-P)

Penyataan Mengenai Urus Tadbir Korporat...samb
Bekalan Maklumat
Lembaga Pengarah mempunyai akses tidak terbatas kepada maklumat tepat yang diperlukan dalam melaksanakan tanggungjawab dan kewajipan mereka. Pengarah Eksekutif sentiasa memaklumkan kepada Lembaga Pengarah, mengenai kesemua perkara material melibatkan prestasi Kumpulan dan perkembangan utama dalam Kumpulan. Pengerusi Lembaga sentiasa memastikan bahawa agenda mesyuarat dibentuk untuk memenuhi objektif Lembaga dan bahawa kesemua Pengarah mempunyai akses yang lengkap dan tepat bagi kesemua maklumat yang berkenaan. Para Pengarah diberi Kertas-kertas Lembaga sebelum mesyuarat Lembaga bagi memastikan bahawa mereka mempunyai masa secukupnya untuk meneliti dokumen dan memperolehi apa-apa penjelasan dan penerangan sebelum dan semasa mesyuarat. Semua Pengarah mempunyai akses penuh kepada nasihat Setiausaha Syarikat yang bertauliah dan selain daripada perkara-perkara yang dirizabkan khusus untuk keputusan Lembaga boleh mengambil apa-apa nasihat bebas atas perbelanjaan Syarikat untuk menjalankan kewajipan-kewajipan mereka.

Perlantikan ke Lembaga
Lembaga Pengarah telah menubuhkan Jawatankuasa Pemilihan dan Imbuhan pada 5 Ogos 2001 selaras dengan Kod Urus Tadbir Korporat Malaysia yang terdiri daripada dua (2) orang Pengarah Bebas Bukan Eksekutif dan seorang (1) Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif. Fungsi-fungsi Jawatankuasa Pemilihan dan Imbuhan adalah untuk membuat pengesyoran mengenai kesemua pelantikan baru ke Lembaga dan keahlian dalam JawatankuasaJawatankuasa Lembaga, dan menyediakan bantuan kepada Lembaga untuk menentukan imbuhan Pengarah Eksekutif. Tanggungjawabnya yang lain termasuk mengkaji struktur, saiz, imbangan Lembaga termasuk keberkesanan semasa Lembaga secara keseluruhan dan Jawatankuasa-Jawatankuasa Lembaga, dan sumbangan setiap Pengarah ke arah kefungsian berkesan Lembaga dan untuk mengesyorkan kepada Lembaga sama ada pengarah-pengarah yang bersara harus dipilih semula untuk menganggotai Lembaga. Penentuan imbuhan Pengarah-Pengarah Bukan Eksekutif adalah perkara untuk keputusan Lembaga secara keseluruhan. Ahli Jawatankuasa Pemilihan dan Imbuhan dalam tahun tersebut dan kehadiran mereka pada mesyuarat adalah seperti berikut:-

Nama Ahli
Y.Bhg. Dato’ Hj. Hassan @ Shugib bin Lebai Mat (Pengerusi Jawatankuasa Pemilihan dan Imbuhan) Y.Bhg. Dr. Wan Hassan bin Wan Embong YB Haji Harun bin Taib

Bil. mesyuarat dihadiri
1 daripada 1

1 daripada 1 1 daripada 1

Pemilihan semula
Selaras dengan Tataurusan Syarikat, semua Pengarah yang dilantik oleh Lembaga adalah tertakluk dengan pemilihan oleh pemegang-pemegang saham pada Mesyuarat Agung Tahunan selepas pada perlantikan mereka. Pemegangpemegang saham pada Mesyuarat Agung Luar Biasa yang diadakan pada 28 Jun 2001 telah meluluskan pindaan kepada Tataurusan Syarikat untuk diselaraskan dengan Bab 7 Syarat-syarat Penyenaraian BSKL. Tataurusan Syarikat telah memperuntukkan bagi kesemua pengarah untuk bersara dari pejabat sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap tiga tahun, tetapi akan layak untuk pemilihan semula.

TDM Berhad . LAPORAN Tahunan 2001
Company No. (6265-P)

25

Penyataan Mengenai Urus Tadbir Korporat...samb
Imbuhan Pengarah
Butir-butir imbuhan setiap Pengarah dalam tempoh adalah seperti berikut:-

Pengarah

Gaji (RM)

Yuran (RM)

Bonus (RM)

Faedah bukan berupa wang Total (RM) (RM)

Eksekutif YM Raja Haji Idris bin Raja Kamarudin Bukan Eksekutif YB Haji Harun bin Taib Y.Bhg. Dato’ Senara Muda (Dato’ Mazlan @ Mohd Nanri bin Hashim) Y.Bhg. Dato’ Hj. Hassan @ Shugib bin Lebai Mat YB Haji Md. Azmi bin Lop Yusof Y.Bhg. Dr. Wan Hassan bin Wan Embong Tuan Haji Abd Shahid bin Mohd Shah (dilantik pada 20hb Mac 2002) 9,000 3,000 12,000

96,000

-

2,500

9,500

108,000

9,000

3,000

12,000

9,000 9,000

3,000 3,000

12,000 12,000

4,000 NIL

3,000 NIL

7,000 NIL

Jumlah

96,000

40,000

17,500

9,500

163,000

Hubungan Pelabur dan komunikasi Pemegang Saham
Lembaga menyedari bahawa pemegang-pemegang saham harus dimaklumkan tentang semua perkara perniagaan material yang melibatkan Syarikat. Syarikat dan Institusi Pemegang Saham bersedia, di mana munasabah, untuk mengadakan dialog berdasarkan pemahaman secara objektif. Selain daripada pelbagai pengumuman yang dibuat dalam tahun tersebut, pengeluaran keputusan kewangan tepat pada masa atas dasar suku tahunan memberikan gambaran keseluruhan prestasi dan operasi Kumpulan kepada pemegang-pemegang saham. Keputusan kewangan ini boleh diakses pada bila-bila masa melalui laman web internet BSKL di www.klse.com.my. Syarikat juga mewujudkan laman web (www.tdmberhad.com.my) di mana maklumat kewangan dan lain-lain yang berkaitan dengan operasi Kumpulan dapat diperolehi pada talian. Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) adalah forum utama bagi dialog dengan pemegang-pemegang saham dan pelabur individu. Ia adalah mekanisme penting dalam komunikasi pemegang saham Syarikat. Semua pemegang saham dipelawa untuk menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan dan secara aktif mengambil bahagian dalam prosiding. Mereka digalakkan untuk memberi pandangan dan cadangan mereka bagi faedah Syarikat. Pemegang-pemegang saham diberi peluang untuk mengemukakan soalan dan mendapatkan penjelasan mengenai perniagaan dan prestasi Syarikat. Setiap perkara khas akan dimasukkan dalam notis mesyuarat dan akan diiringi dengan penjelasan penuh kesankesan resolusi dicadangkan. Resolusi berasingan adalah dikeluarkan untuk hampir semua isu-isu berasingan pada mesyuarat.

26

LAPORAN Tahunan 2001.TDM Berhad

Company No. (6265-P)

Penyataan Mengenai Urus Tadbir Korporat...samb
Sidang akhbar diadakan sebaik sahaja selepas Mesyuarat Agung Tahunan di mana Pengerusi menjelaskan kepada ahli-ahli media bagi resolusi yang diluluskan, dan menjawab soalan-soalan mengenai operasi Kumpulan. Ketuaketua Eksekutif juga hadir pada sidang akhbar untuk menjelaskan dan menerangkan mengenai isu-isu yang ditimbulkan oleh ahli-ahli media.

Pelaporan Kewangan
Dalam pembentangan penyata kewangan tahunan dan pengumuman suku tahunan kepada pemegang-pemegang saham, para Pengarah berhasrat untuk menyedia dan membentang penilaian seimbang dan bermakna tentang kedudukan dan prospek Kumpulan. Pengarah diperlukan selaras dengan Seksyen 169 (15) Akta Syarikat, 1965 untuk menyatakan sama ada penyata kewangan Kumpulan untuk tahun kewangan telah disediakan selaras dengan piawaian perakaunan yang diluluskan bagi memberi pandangan benar dan adil tentang keadaan hal-ehwal Kumpulan dan tentang keputusan perniagaan Kumpulan bagi tahun kewangan. Penyataan ini ditandatangani oleh Pengarah Eksekutif Raja Haji Idris Bin Raja Kamarudin dan Pengarah Bebas Bukan Eksekutif, Tuan Haji Abd. Shahid Bin Mohd Shah untuk dan bagi pihak Lembaga dan dibentangkan pada muka surat 92 Laporan Tahunan ini. Pengarah berpendapat bahawa dalam menyediakan penyata kewangan, Kumpulan telah menggunakan polisi perakaunan yang wajar, dipakai dan disokong oleh penghakiman dan anggaran munasabah dan berhemah. Semua piawaian perakaunan yang Lembaga anggap terpakai telah dipatuhi, tertakluk kepada apa-apa penjelasan dan pelencongan material yang didedahkan dalam nota-nota kepada penyata kewangan.

Kawalan Dalaman
Para Pengarah menyedari tanggungjawab mereka bagi sistem kawalan dalaman Kumpulan, yang diwujudkan untuk mengenal pasti dan menangani risiko-risiko yang dihadapi perniagaan dalam meneruskan objektif-objektifnya. Sistem kawalan dalaman meliputi pengurusan risiko dan kewangan, organisasi, operasi dan pematuhan kawalan untuk melindungi pelaburan pemegang-pemegang saham dan aset Kumpulan. Sistem berkenaan melibatkan setiap aspek perniagaan dan pengurusan, termasuk Lembaga Pengarah, dan direka untuk memenuhi keperluan tertentu Kumpulan dan untuk menguruskan risiko-risiko kepada mana ianya terdedah. Sistem ini, dari sifatnya, hanya boleh menyediakan jaminan munasabah dan bukan mutlak terhadap salahnyataan atau kerugian. Kumpulan juga sedang berusaha menjalankan proses berterusan untuk mengenalpasti, menilai, mengawasi dan mengurus risiko-risiko tertentu yang melibatkan Kumpulan. Lembaga mengkaji kecukupan dan ketelusan sistem kawalan dalaman Kumpulan atas dasar berterusan. Elemen-elemen utama sistem kawalan dalaman Kumpulan diterangkan di bawah. • penugasan tanggungjawab yang nyata kepada jawatankuasa Lembaga penuh dan pengurusan Ibu Pejabat Kumpulan dan unit operasi, termasuk tahap kebenaran bagi semua aspek perniagaan. Setiap unit operasi mempunyai tanggungjawab jelas bagi memastikan bahawa pngurusan risiko dan prosedur kawalan sewajarnya dilaksanakan. prosedur dalaman didokumenkan secara jelas di dalam manual Piawaian Prosedur Operasi yang perlu sentiasa dikaji dan diperbaiki. lawatan audit dalaman yang kerap untuk mengawasi pematuhan prosedur dan menilai ketulusan maklumat kewangan. maklumat tetap dan komprehensif disediakan kepada pengurusan, meliputi prestasi kewangan dan penunjuk perniagaan penting, seperti penggunaan kakitangan dan prestasi aliran tunai. proses belanjawan terperinci di mana unit operasi menyediakan belanjawan bagi tahun akan datang yang diluluskan kedua-duanya pada tahap unit operasi dan oleh Lembaga. mengawasi keputusan kewangan berbanding belanjawan, dengan perubahan utama diikuti dan tindakan pengurusan diambil, di mana perlu. lawatan kerap ke unit operasi oleh ahli Lembaga dan pengurusan kanan.

• • • • • •

TDM Berhad . LAPORAN Tahunan 2001
Company No. (6265-P)

27

Penyataan Mengenai Urus Tadbir Korporat...samb
Hubungan dengan Juruaudit
Syarikat telah mewujudkan hubungan telus dan wajar dengan Juruaudit Syarikat melalui Jawatankuasa Audit. Peranan Jawatankuasa Audit berhubung dengan Juruaudit Luaran dikemukakan pada muka surat 36 hingga 39 Laporan Tahunan ini. Kelulusan bersama oleh Lembaga ke atas Penyataan ini dikemukakan pada 26 Mei 2002.

YB Haji Harun bin Taib Pengerusi

YM Raja Haji Idris bin Raja Kamarudin Pengarah Eksekutif

28

LAPORAN Tahunan 2001.TDM Berhad

Company No. (6265-P)

Additional Compliance Information Tambahan Maklumat Pematuhan
1. MATERIAL CONTRACT KONTRAK MATERIAL Neither the Company nor any of its subsidiaries have entered into any contracts which are or may be material (not being contracts entered into in the ordinary course of business) involving Directors’ and major shareholders’ interests since the end of the previous financial year. Syarikat atau pun mana-mana anak syarikat tiada membuat apa-apa perjanjian yang material, (tidak melibatkan perjanjian yang di meteri berkaitan dengan urusan perniagaan biasa ) melibatkan mana-mana pengarah syarikat atau pemegang-pemegang saham utama syarikat bagi tahun kewangan yang lalu . 2. VARIANCE BETWEEN AUDITED AND ANNOUNCED RESULTS Audited results (RM '000) Profit/(Loss) after taxation & minority interest Announced results (RM '000) Difference (RM '000)

%

(7,385)

(12,634)

5,249

42%

The difference was due to the following : Item Profit before tax Amount RM'000 5,278 Reasons TDM Berhad Group - Amortisation of negative goodwill arising from the change in accounting policy in relation to the acquisition of Kumpulan Ladang-Ladang Trengganu Sdn. Bhd. as mentioned in note 33 of the audited accounts TDM Helling Sdn. Bhd. - Adjustment for under provision of taxation Nescaya Palma - Higher Minority interests share of loss of Nescaya Palma Sdn. Bhd. results

Taxation

(97)

Minority Interests Total

68 5,249

2. PERBEZAAN ANTARA KEPUTUSAN YANG DIAUDIT DENGAN YANG DIUMUMKAN Keputusan Diaudit (RM '000) Keputusan Diumumkan (RM '000) Perbezaan (RM '000)

%

Keuntungan/(Kerugian) selepas cukai & kepentingan minoriti

(7,385)

(12,634)

5,249

42%

TDM Berhad . LAPORAN Tahunan 2001
Company No. (6265-P)

29

Additional Compliance Information...cont’d Tambahan Maklumat Pematuhan...samb

Perbezaan adalah disebabkan oleh: Perkara Keuntungan sebelum cukai Amaun RM'000 Sebab

5,278

Kumpulan TDM Berhad - Pelunasan muhibbah negatif yang timbul daripada perubahan polisi kewangan berkaitan dengan pengambilalihan Kumpulan LadangLadang Trengganu Sdn. Bhd seperti dinyatakan dalam nota 33 kepada penyata kewangan.

Cukai

(97)

TDM Helling Sdn. Bhd. - Pelarasan peruntukan cukai yang tidak mencukupi. Nescaya Palma Sdn. Bhd - Bahagian kepentingan minoriti yang lebih tinggi dalam kerugian Nescaya Palma Sdn. Bhd.

Kepentingan minoriti

68

Total

5,249

3. NON-AUDIT FEES YURAN BUKAN AUDIT Non-audit fees paid to the external auditors by the Company for the financial year ended 31st December 2001 amounted to RM37,508. Jumlan yuran bukan audit yang dibayar oleh syarikat kepada juruaudit luaran bagi tahun berakhir 31hb Disember 2001adalah sebanyak RM37,508.

4. REVALUATION POLICY POLISI PENILAIAN SEMULA Land and buildings are revalued at a regular interval of at least once every three years with additional valuations in the intervening years when market conditions indicate that the carrying values of the revalued land and buildings materially differ from the market values. Tanah dan bangunan dinilai semula pada jarak waktu tetap sekurang-kurangnya satu kali setiap tiga tahun dengan penilaian tambahan pada tahun-tahun di antaranya apabila keadaan pasaran menunjukkan bahawa nilai tanah dan bangunan yang dibawa secara materialnya berbeza daripada nilai-nilai pasaran.

30

LAPORAN Tahunan 2001.TDM Berhad

Company No. (6265-P)

Report Of Audit Committee
The Board of Directors of TDM Berhad is pleased to present the report of the Audit Committee for the financial year ended 31 December 2001. Members of Audit Committee As at the date of this Annual Report, the composition of Audit Committee is as follows; Name Tuan Haji Abd. Shahid bin Mohd Shah (appointed as Chairman of the Audit Committee on 20th March 2002) Status of Directorship Independent Non-Executive Director, Chairman of the Committee and a member of Malaysian Institute of Accountants Independent Non-Executive Director Independent Yes Attendance of meetings Nil

Y. Bhg Dr. Wan Hassan bin Wan Embong (resigned as Chairman of Audit Committee on 20th March 2002 and remained as a member of Audit Committee)

Yes

Attended all meetings

Y. Bhg. Dato’ Haji Hassan @ Shugib bin Lebai Mat

Independent Non-Executive Director

Yes

Attended all meetings

YM Raja Haji Idris bin Raja Kamarudin (resigned as a member of Audit Committee on 20th March 2002)

Executive Director

No

Attended all meetings

The Executive Director, Chief Operating Officer, Acting Chief Financial Officer, the Internal Auditors of the Company, Senior Management of the subsidiary companies and representative from External Auditors are invited to attend the Audit Committee meetings whenever necessary.

Secretaries The Joint Secretaries Ahmad Farid Bin Yahaya and Yeap Kok Leong of TDM Berhad, are also Joint Secretaries of the Audit Committee.

32

LAPORAN Tahunan 2001.TDM Berhad

Company No. (6265-P)

Report Of Audit Committee...cont’d
Terms of Reference

Composition
The Audit Committee shall be appointed by the Directors from amongst their numbers via a Director’s resolution and shall composed of not fewer than three (3) members of whom a majority must be Independent Directors. At least one member of the Audit Committee: i) ii) must be a member of the Malaysian Institute of Accountants; if he is not a member of Malaysian Institute of Accountants, he must have at least 3 years working experience and; - he must have passed the examination specified in Part 1 of the 1st Schedule of Accountant Act 1967; or - he must be a member of one of the association specified in Part 11 of the 1st Schedule of the Accountant Act 1967. An alternate Director shall not be appointed as a member of the Audit Committee. The members of the Audit Committee shall elects a Chairman from amongst themselves who shall be an Independent Director. All members of the Audit Committee, including the Chairman will hold office only as long as they serve as directors of the company.

Authority The Audit Committee is authorised by the Board to review and investigate any matters within its Terms of Reference. It is authorised to seek any information it requires from any Director or management staff in discharge its duties, including seeking external professional advise. The Audit Committee shall have the following authority as empowered by the Board of Directors; i) ii) Have explicit authority to investigate any matter within its terms of reference; Have full, free and unrestricted access to any information, documents, records properties and personnel of the Company and other companies within the Group; iii) Be able to obtain independent professional or other advice; iv) Have direct communication channels with the external auditors, excluding the attendance of the executive members of the Committee, whenever deemed necessary; v) Have resources which are required to perform its duties; and vi) The attendance of any particular meeting by other Directors and employees of the Company shall be at the invitation and discretion and must be specific to the relevant meeting.

Review of composition of the Audit Committee The Board of Directors of TDM Berhad shall review the term of office and performance of the committee and each of the members at least once in every three years to determine whether the Committee and its members have carried out their duties in accordance with the terms of reference.

TDM Berhad . LAPORAN Tahunan 2001
Company No. (6265-P)

33

Report Of Audit Committee...cont’d
Terms of Duties

Objectives The scope of work of the Audit Committee are:
• To consider the appointment of external auditors and to recommend the audit fee • To discuss with the external auditors, prior to the commencement of audit, the nature and scope of audit and To ensure co-ordination of audit where more than one audit firm is involved • To review the quarterly announcement to the Kuala Lumpur Stock Exchange and annual financial statement before submission to the Board, focusing particularly on: i) ii) iii) iv) v) compliance with accounting standards and regulatory requirements going concern assumption any changes in accounting policies and practices major judgmental areas significant issues arising from the audit

• To review the external auditors management letter and management’s response thereto • To monitor related party transaction entered into the Company and the Group, and to ensure that the Directors report such transaction annually to shareholders via the annual report • To review the effectiveness of internal control system • To discuss problem and reservation arising from the interim and final external audits, and any matters the external auditors may wish to discuss (in the absence of Management, where necessary) • Maintain through regularly scheduled meetings, a direct line of communication between the Board and the External Auditors, Internal Auditors and Management • Prompt report to Kuala Lumpur Stock Exchange matters, which result in a breach of the listing requirements.

Audit Committee Report and Statement The Audit Committee is to assist the Board of Directors of the Company to prepare Audit Report at the end of each financial year to be included and published in the annual report of the Company.

Meetings Meetings shall be held not fewer than four times a year although such additional meetings may be called at any time at the discretion of the Chairman. The quorum for the meeting of Audit Committee shall be 3 members and the majority of the members present shall be Independent Directors. During the financial year under review, the Audit Committee held 7 (seven) meetings on 21 February 2001, 22 April 2001, 25 May 2001, 5 August 2001, 2 November 2001, 7 November 2001 and 13 November 2001 respectively where all the members of Audit Committee attended all the meetings.

34

LAPORAN Tahunan 2001.TDM Berhad

Company No. (6265-P)

Report Of Audit Committee...cont’d
Activities During the financial year under review, the Audit Committee was engaged in the following activities; i) Reviewed and deliberated on total of 8 audit reports assignment conducted by the Internal Audit Department of the Company; Reviewed and approved the Annual Audit Plan of the Company for the calendar year 2002. In its review of the Annual Audit Plan, the Audit Committee reviewed the scope and coverage over the activities of the respective business units of the Group and the Internal Audit’s basis of assessment and risk rating of the proposed areas of audit. Concurrently reviewed and endorsed additional internal audit programmes and Internal Audit Department’s vision and mission of the Group and deliberated Internal Audit findings and recommendations.

ii)

iii)

iv) Reviewed the unaudited quarterly financial statements and the audited accounts of the Company and the Group and recommending the same for approval by the Board, upon being satisfied that the financial reporting and disclosure requirements of the relevant authorities has been complied with. v) Proposed to change the external auditors for 12 TDM Berhad Group’s subsidiaries mainly on Healthcare, Property and other divisions.

vi) Reviewed the processes and investigation undertaken by the Internal Audit Department, the audit findings and risk analysis on each audit tasks and emphasised on the follow-up audits to ensure corrective actions are taken and recommendation of the Internal Audit are implemented.

Internal Audit Department The Company has an in house Internal Audit Department created by the Board of TDM Berhad pursuant to its resolution on 29 December 1994. The Internal Audit Department performed its duties in accordance with its annual audit plan covering compliance, operational and financial audit of various subsidiaries. In addition, the department has commenced the review on the effectiveness of the existing internal control system. The collective approval by the Board on this Statement was tabled on 26th May 2002.

Tuan Haji Abd Shahid bin Mohd Shah Chairman Audit Committee

TDM Berhad . LAPORAN Tahunan 2001
Company No. (6265-P)

35

Laporan Jawatankuasa Audit
Lembaga Pengarah TDM Berhad dengan sukacitanya membentangkan laporan Jawatankuasa Audit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2001. Ahli-ahli Jawatankuasa Audit Pada tarikh Laporan Tahunan ini, komposisi Jawatankuasa Audit adalah seperti berikut: Nama Tuan Haji Abd Shahid bin Mohd Shah (Dilantik sebagai Pengerusi Jawatankuasa Audit pada 20hb Mac 2002) Status Pengarah Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Pengerusi Jawatankuasa Audit dan Ahli Institut Akauntan Malaysia Bebas Ya Kehadiran Mesyuarat Tiada

Y. Bhg. Dr. Wan Hassan bin Pengarah Bebas Wan Embong Bukan Eksekutif (Meletak jawatan sebagai Pengerusi Jawatankuasa Audit pada 20hb Mac 2002 dan kekal sebagai ahli Jawatankuasa Audit)

Ya

Hadir Kesemua Mesyuarat

Y. Bhg Dato’ Haji Hassan @ Shugib bin Lebai Mat

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Ya

Hadir Kesemua Mesyuarat

YM Raja Haji Idris bin Raja Kamarudin (Meletak jawatan sebagai ahli Jawatankuasa Audit pada 20hb Mac 2002)

Pengarah Eksekutif

Tidak

Hadir Kesemua Mesyuarat

Pengarah Eksekutif, Ketua Pegawai Operasi, Pemangku Ketua Pegawai Kewangan, Juruaudit Dalaman Syarikat, Pengurusan Kanan anak-anak syarikat dan wakil daripada Juruaudit Luar dijemput untuk menghadiri mesyuarat Jawatankuasa Audit bila-bila masa diperlukan.

Setiausaha Setiausaha Bersama TDM Berhad, Ahmad Farid Bin Yahaya dan Yeap Kok Leong, adalah Setiausaha Bersama Jawatankuasa Audit.

36

LAPORAN Tahunan 2001.TDM Berhad

Company No. (6265-P)

Laporan Jawatankuasa Audit...samb
Bidang Tugas

Komposisi
Jawatankuasa Audit mestilah dilantik oleh para Pengarah daripada kalangan mereka melalui resolusi Pengarah terdiri daripada tidak kurang tiga (3) ahli yang mana majoriti adalah Pengarah Bebas. Seorang ahli Jawatankuasa Audit sekurang-kurangnya: i) ii) hendaklah merupakan ahli Institut Akauntan Malaysia; sekiranya beliau bukan ahli Institut Akauntan Malaysia, beliau hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman bekerja dan; - beliau mesti lulus peperiksaan yang dinyatakan dalam Bahagian 1 Jadual Pertama Akauntan Akta 1967; atau - beliau mestilah ahli salah satu daripada persatuan yang dinyatakan dalam Bahagian 11 Jadual Pertama Akta Akauntan 1967. Pengarah silih ganti tidak boleh dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Audit. Ahli-ahli Jawatankuasa Audit hendaklah memilih seorang Pengerusi daripada kalangan mereka sendiri yang mana merupakan seorang Pengarah Bebas. Semua ahli Jawatankuasa Audit, termasuk Pengerusi akan memegang jawatan tersebut selagi mereka berkhidmat sebagai pengarah syarikat.

Kuasa Jawatankuasa Audit diberi kuasa oleh Lembaga Pengarah untuk meneliti dan menyiasat sebarang perkara dalam bidang tugasnya. Ia diberi kuasa untuk mendapatkan sebarang maklumat yang diperlukan daripada mana-mana Pengarah atau kakitangan pengurusan dalam menjalankan tugasnya, termasuk mendapatkan khidmat nasihat profesional dari luar. Jawatankuasa Audit mempunyai kuasa yang berikut sebagaimana diberi kuasa oleh Lembaga Pengarah; i) ii) Mempunyai kuasa nyata untuk menyiasat sebarang perkara dalam bidang-bidang tugasnya; Mempunyai akses penuh, bebas dan tidak terbatas kepada sekarang maklumat, dokumen, rekod-rekod harta dan personel Syarikat dan lain-lain syarikat dalam Kumpulan; iii) Boleh mendapat nasihat profesional bebas atau lain-lain nasihat; iv) Mempunyai saluran komunikasi langsung dengan juruaudit luar, tidak termasuk kehadiran ahli-ahli eksekutif Jawatankuasa, bila-bila mana dianggap perlu; v) Mempunyai sumber-sumber yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya; dan vi) Kehadiran dalam mana-mana mesyuarat khusus oleh lain-lain Pengarah dan kakitangan Syarikat adalah atas jemputan dan budibicara dan hendaklah khusus kepada mesyuarat berkenaan.

Kajian komposisi Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah TDM Berhad akan meneliti syarat-syarat jawatan dan prestasi jawatankuasa dan setiap ahli sekurang-kurangnya sekali pada setiap tiga tahun untuk menentukan sama ada Jawatankuasa dan ahli-ahlinya telah menjalankan tugas mereka selaras dengan bidang-bidang tugas.

TDM Berhad . LAPORAN Tahunan 2001
Company No. (6265-P)

37

Laporan Jawatankuasa Audit...samb
Tugas-tugas dan Fungsi-Fungsi

Objektif Bidang kerja Jawatankuasa Audit adalah:
• Untuk menimbang perlantikan juruaudit luar dan mengesyorkan yuran audit • Untuk berbincang dengan Juruaudit Luar, sebelum memulakan jenis dan audit dan memastikan keselarasan sekiranya terdapat lebih daripada sebuah firma audit yang terlibat • Untuk menyemak pengumuman suku tahunan kepada Bursa Saham Kuala Lumpur dan penyata kewangan tahunan sebelum mengemukakannya kepada Lembaga Pengarah, terutamanya terhadap perkara-perkara berikut: i) ii) iii) iv) v) pematuhan dengan piawai perakaunan dan syarat-syarat berperaturan andaian usaha berterusan sebarang perubahan di dalam dasar-dasar amalan dan perakunan bidang-bidang yang memerlukan pertimbangan yang wajar isu-isu penting yang timbul daripada audit

• Untuk mengkaji surat pengurusan juruaudit luar dan tindakbalas daripada pihak pengurusan • Untuk mengawasi urusniaga pihak berkaitan yang ditandatangani oleh Syarikat dan Kumpulan, dan untuk memastikan bahawa para Pengarah melaporkan urusniaga sedemikian secara tahunan kepada pemegangpemegang saham melalui laporan tahunan • Untuk mengkaji keberkesanan sistem kawalan dalaman • Untuk membincangkan masalah dan cadangan yang timbul daripada audit interim dan audit akhir, dan sebarang perkara yang mana perlu dibincangkan (dalam ketiadaan Pengurusan, di mana perlu) oleh Juruaudit Luar • Mengekalkan saluran terus komunikasi melalui mesyuarat yang dijadualkan secara tetap di anatara Lembaga Pengarah dengan Juruaudit Luar, Juruaudit Dalam dan Pihak Pengurusan • Lapor kepada Bursa Saham Kuala Lumpur perkara-perkara yang, mengakibatkan pelanggaran syarat-syarat penyenaraian dalam jangka masa yang ditetapkan

Laporan dan Penyata Jawatankuasa Audit Jawatankuasa Audit hendaklah membantu Lembaga Pengarah Syarikat untuk menyediakan Laporan Audit pada akhir setiap tahun kewangan untuk dimasukkan dan disiarkan dalam laporan tahunan Syarikat.

Mesyuarat Mesyuarat hendaklah diadakan tidak kurang dari empat kali setahun dan mesyuarat tambahan sedemikian boleh dipanggil pada bila-bila masa atas budibicara Pengerusi. Korum bagi mesyuarat Jawatankuasa Audit diwakili oleh 3 orang ahli dan majoriti ahli yang hadir hendaklah Pengarah Bebas. Dalam tahun kewangan semasa, Jawatankuasa Audit telah mengadakan 7 (tujuh) mesyuarat masing-masing pada 21 Februari 2001, 22 April 2001, 25 Mei 2001, 5 Ogos 2001, 2 November 2001, 7 November 2001 dan 13 November 2001 di mana kesemua ahli Jawatankuasa Audit menghadiri kesemua mesyuarat.

38

LAPORAN Tahunan 2001.TDM Berhad

Company No. (6265-P)

Laporan Jawatankuasa Audit...samb

Kegiatan Dalam tahun kewangan semasa, Jawatankuasa Audit terlibat dalam akitiviti-aktiviti berikut; i) ii) Mengkaji dan membincangkan 8 laporan tugasan audit yang dijalankan oleh Jabatan Audit Dalaman Syarikat; Mengkaji dan meluluskan Rancangan Audit Tahunan Syarikat bagi tahun kalendar 2002. Dalam meneliti Rancangan Audit Tahunannya, Jawatankuasa Audit mengkaji bidang dan liputan ke atas aktiviti-aktiviti unit perniagaan Kumpulan dan asas-asas penilaian Audit Dalaman serta menetapkan risiko bidang audit yang dicadangkan. Secara bersama mengkaji dan meluluskan program tambahan audit dalaman, wawasan dan misi Jabatan Audit Dalaman Kumpulan serta menimbangkan keputusan dan pengesyoran Audit Dalaman.

iii)

iv) Mengkaji penyata kewangan tidak beraudit suku tahunan dan penyata kewangan beraudit Syarikat dan Kumpulan dan mengesyorkan yang sama untuk kelulusan oleh Lembaga Pengarah, selepas berpuashati bahawa laporan kewangan dan keperluan pendedahan pihak berkuasa telah dipatuhi. v) Mencadang untuk menukar juruaudit luar bagi 12 anak syarikat Kumpulan TDM Berhad terutamanya ke atas bahagian Penjagaan Kesihatan, Harta dan lain-lain bahagian.

vi) Mengkaji proses-proses dan penyiasatan yang dijalankan oleh Jabatan Audit Dalaman, analisis keputusan dan risiko audit ke atas setiap tugas audit dan menumpukan ke atas audit susulan untuk memastikan tindakan pembetulan telah diambil dan pengesyoran Audit Dalaman telah dilaksanakan.

Jabatan Audit Dalaman Syarikat mempunyai Jabatan Audit Dalaman sendiri yang dibentuk oleh Lembaga Pengarah TDM Berhad selaras dengan resolusinya pada 29 Disember 1994. Jabatan Audit Dalaman menjalankan tugasnya selaras dengan rancangan audit tahunannya yang meliputi audit pematuhan, operasi dan audit kewangan beberapa anak syarikat. Selain itu, jabatan juga telah memulakan kajian keberkesanan sistem kawalan dalaman yang sedia ada. Kelulusan bersama oleh Lembaga ke atas Penyataan ini dikemukakan pada 26 Mei 2002.

Tuan Haji Abd Shahid bin Mohd Shah Pengerusi Jawatankuasa Audit

TDM Berhad . LAPORAN Tahunan 2001
Company No. (6265-P)

39

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful