Anda di halaman 1dari 48

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN MALAYSIA (PDPM)


KURSUS DALAM CUTI (KDC)

MODUL PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

PAKKD2123
PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 1-3, BLOK 2250
JALAN USAHAWAN 1
63000 CYBERJAYA

Berkuat Kuasa Mulai November 2018

1
Falsafah Pendidikan Negara

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia


menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara,
menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang
bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.

Hak Cipta

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan


yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan
sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana
bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam
apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama
ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau
cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor
Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan
Malaysia.

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG


BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN
PENDIDIKAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM DIPLOMA
PERGURUAN MALAYSIA.

MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan November 2018


Institut Pendidikan Guru Malaysia
Kementerian Pendidikan Malaysia

2
KANDUNGAN MUKA SURAT

Falsafah Pendidikan Kebangsaan ii


Falsafah Pendidikan Guru ii
Notis Hak Pengarang iii
Kandungan iv
Panduan Pelajar v

Pengenalan vii

Agihan Unit dan Jam Pemebelajaran viii

UNIT 1 Pengenalan Penilaian dan Pentaksiran

UNIT 2 Pentaksiran dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak

UNIT 3 Kaedah Pentaksiran dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak

Perancangan Pentaksiran dalam Pendidikan Awal Kanak-


UNIT 4
kanak

UNIT 5 Proses Penganalisisan Data dan Pelaporan

UNIT 6 Tindakan Susulan

Bibliografi

Panel Penggubal

Simbol Pembelajaran

3
PANDUAN PELAJAR

PENGENALAN

Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu pelajar menguruskan pembelajaran


agar lebih berkesan. Modul pembelajaran ini juga memberi peluang kepada pelajar untuk
mendapatkan matlamat dan gaya pembelajaran terkini.

PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI

Pembelajaran arah kendiri memerlukan pelajar membuat keputusan tentang pembelajaran


yang akan ditempuhi. Pembelajaran arah kendiri berkesan jika pelajar dapat menentukan
sasaran yang hendak dicapai. Ianya dibentuk agar pelajar mempunyai autonomi dan
bertanggung jawab ke atas pembelajaran sendiri.

SASARAN KURSUS

Sasaran kursus ini adalah kepada pelajar Program Diploma Perguruan Malaysia (PDPM)
yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru (IPG), Kementerian Pendidikan Malaysia
(KPM).

JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP)

Berdasarkan standard IPG KPM dan MQA pelajar perlu mengumpulkan 45 jam
pembelajaran bagi setiap jam kredit. Bagi kursus PDPM PAKK ini yang dilaksanakan dalam
masa cuti persekolahan dikenali dengan Kursus Dalam Cuti (KDC), diperuntukan 40%
daripada Jumlah Pembelajaran Pelajar adalah secara bersemuka, manakala 40% secara
modul dan 20% secara atas talian.
.

SUSUNAN UNIT MODUL

Modul ini ditulis dalam susunan Unit. Setiap unit mempunyai lima eleman asas yang
konsisten:

1. Hasil Pembelajaran Unit


2. Sinopsis
3. Kandungan Unit
4. Penulisan berkaitan kandungan unit
5. Refleksi atau latihan

Pelajar boleh berbincang dengan pensyarah atau rakan pelajar melalui alat media yang
sesuai jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini.

4
PEMBELAJARAN DALAM TALIAN

Pembelajaran dalam talian ini menggunakan saluran media terkini yang sesuai. Pensyarah
dan pelajar akan ditentukan masa yang sesuai untuk berinteraksi secara langsung dalam
talian. Tajuk dan jumlah jam yang akan dipelajari diambil dari Maklumat Kursus (MK)
mengikut kursus dan semester yang ditawarkan.

IKON

Penulisan modul ini menggunakan ikon tertentu untuk menarik perhatian pelajar agar pada
sekali imbas mereka akan tahu apa yang harus dibuat.

PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN

Pengukuran pencapaian pelajar akan diukur melalui ujian berterusan dan peperiksaan
bertulis pada akhir kursus. Tarikh dan masa ujian atau peperiksaan akan diberitahu apabila
pelajar mendaftar. Peperiksaan bertulis akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal
pasti.

Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam Maklumat Kursus (MK) yang pelajar
pelajari secara interaksi bersemuka, modul dan pembelajaran dalam talian.

PENGENALAN

Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai ilmu berkaitan Pentaksiran dalam
Pendidikan Awal Kanak-Kanak untuk diaplikasikan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran di sekolah.

Hasil Pembelajaran

1. Menghuraikan penilaian dan pentaksiran, proses-proses perancangan pentaksiran serta


kaedah pentaksiran dalam pendidikan awal kanak-kanak.
2. Menghasilkan pelaporan berdasarkan pemerhatian terhadap aspek perkembangan
kanak-kanak dengan menggunakan pelbagai jenis rekod yang bersesuaian.
3. Menghasilkan dokumentasi rujukan berkaitan perkembangan kanak-kanak.

5
AGIHAN UNIT DAN JAM PEMBELAJARAN
Panduan Kepada Pengguna

Modul ini dibina berdasarkan Maklumat Kursus (MK). Sejumlah 40% dari tajuk tertentu
dalam MK diajar kepada pelajar melalui interaksi bersemuka. Manakala 40% diajar melalui
modul sepenuhnya dan 20% lagi diajar secara bersemuka dalam talian. Jadual di bawah
menjelaskan agihan tajuk-tajuk interaksi bersemuka, pembelajaran melalui modul dan
dalam talian.

JUMLAH JAM
BERSEMUKA
JAM
(KULIAH/ DALAM
TAJUK/ TOPIK KREDIT MODUL
TUTURIAL/ TALIAN
ASAL 100% 40%
AMALI) 20%
45 JAM 18 JAM
40% 9 JAM
18 JAM
1.Pengenalan penilaian
dan pentaksiran
• Konsep penilaian dan
pentaksiran(M-1 jam)
• Penilaian Formal dan
penilaian Autentik
serta perbezaannya
(B-2 jam) UNIT 1
6 4 jam
• Tujuan dan 2jam
kepentingan
pentaksiran (M-1 jam)
• Kesan penilaian dan
pentaksiran terhadap
kanak-kanak, ibu bapa
dan guru
(B-2 jam)
2. Pentaksiran dalam
Pendidikan Awal
Kanak- kanak
• Pentaksiran melalui
• pemerhatian
- objektif UNIT 2
6 3
- prinsip-prinsip 3
pentaksiran ( M-3 jam)
• Etika pentaksiran (K-1
jam)
• Pengesanan awal
kanak-kanak(B-2 jam)
3. Kaedah Pentaksiran
Dalam Pendidikan UNIT 3
15 5 4
Awal Kanak- kanak 6
• Berasaskan

6
JUMLAH JAM
BERSEMUKA
JAM
(KULIAH/ DALAM
TAJUK/ TOPIK KREDIT MODUL
TUTURIAL/ TALIAN
ASAL 100% 40%
AMALI) 20%
45 JAM 18 JAM
40% 9 JAM
18 JAM
• kurikulum semasa* (B-
3 jam)
• Berasaskan main (DT-
2 jam)
• Berasaskan projek(DT-
2 jam)
• Berasaskan
portfolio(B- 2jam)
• Pentaksiran alternatif
(M – 2 jam)
• Rekod-rekod -
• pemerhatian(M- 4 jam)
• jenis-jenis rekod
• penyimpanan
• rekod-rekod /data-data
pemerhatian

4. Perancangan
Pentaksiran dalam
Pendidikan Awal
kanak- kanak secara
pemerhatian
• Proses Perancangan
Pentaksiran
-merancang (M-1 jam)
-membina instrumen
(M- 1jam)
• -melaksanakan
• pentaksiran(M-1 UNIT 4
9 3 3
jam) 3
• merekod
• menganalisis data
• melapor
• tindakan susulan
(DT- 3 jam)
• Pelaksanaan
aktiviti
pentaksiran melalui
pemerhatian terhadap
kanak-kanak
(B-3 jam)

7
JUMLAH JAM
BERSEMUKA
JAM
(KULIAH/ DALAM
TAJUK/ TOPIK KREDIT MODUL
TUTURIAL/ TALIAN
ASAL 100% 40%
AMALI) 20%
45 JAM 18 JAM
40% 9 JAM
18 JAM
5. Proses
penganalisisan
Data dan Pelaporan
• Penganalisisan data
(M-3 jam) 6 UNIT 5 2
1
• Pelaporan Pentaksiran 3
(B-1 jam)
Strategi Pelaporan(DT-
2 jam)
6. Tindakan Susulan
• Tindakan Susulan
- konsep (M-1 jam) UNIT 6
3 2
- kepentingan 1
tindakan susulan(B-2
jam)

JUMLAH 45 JAM 18 JAM 18 JAM 9 JAM

Nota: Bersemuka (B), Modul (M) dan Dalam Talian (DT)

8
1. Pengenalan penilaian dan pentaksiran
• Konsep penilaian dan pentaksiran
UNIT 1 • Penilaian Formal dan penilaian Autentik serta perbezaannya
• Tujuan dan kepentingan pentaksiran
• Kesan penilaian dan pentaksiran terhadap kanak-kanak, ibu
• bapa dan guru

Sinopsis

Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep penilaian dan pentaksiran,
Penilaian Formal dan penilaian Autentik serta perbezaannya, tujuan dan kepentingan
pentaksiran serta kesan penilaian dan pentaksiran terhadap kanak-kanak, ibu bapa dan
guru.

Hasil pembelajaran

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat:

i Menjelaskan Konsep penilaian dan pentaksiran.


ii Menjelaskan perbezaan Penilaian Formal dan penilaian Autentik.
iii Membincangkan tujuan dan kepentingan pentaksiran.
iv. Membincangkan kesan penilaian dan pentaksiran terhadap kanak-kanak, ibu bapa
dan guru.

KANDUNGAN UNIT
1.1 Pengenalan konsep penilaian dan pentaksiran

1.2 Penilaian Formal dan penilaian Autentik serta Perbezaannya

1.3 Tujuan dan kepentingan pentaksiran

1.4 Kesan penilaian dan pentaksiran terhadap kanak-kanak, ibu bapa dan guru.

1.5 Tugasan

9
1.1 Pengenalan konsep penilaian dan pentaksiran
Kanak-kanak merupakan golongan yang agak sukar dinilai secara tepat kerana aktiviti yang
mereka lakukan, tumpuan yang singkat dan pencapaian yang tidak konsisten dalam
persekitaran baru. Faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi pencapaian mereka
termasuk baka, perbezaan budaya dan bahasa, serta ibu bapa yang kadangkadang kurang
berinteraksi dengan anak mereka. Pentaksiran dalam keadaan yang santai adalah situasi di
mana penilaian amat berkesan dilakukan.

Pentaksiran merupakan proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan


kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. Ia merupakan sebahagian
daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan.
(Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan, 2010) Dalam konteks pendidikan,
pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti
menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang
pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang
prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran
dijalankan secara berterusan Pentaksiran kemajuan kanak-kanak bertujuan untuk
mengenali ‘basic point’ kekuatan dan kelemahan seseorang kanak-kanak dalam bentuk
yang praktikal bukan sekadar teori. Sebaliknya berbentuk rujukan kriteria iaitu
membandingkan kebolehan kanak-kanak dengan kriteria yang perlu dicapai mengikut
peringkat umur. Pentaksiran bukan untuk membandingkan tahap pencapaian antara
seorang kanak-kanak dengan kanak-kanak yang lain atau untuk melabel mereka.

Kesimpulannya, pentaksiran dan penilaian dalam prasekolah bermaksud satu proses


pemerhatian yang melibatkan beberapa langkah utama dalam proses pengumpulan tentang
perkembangan dan kemajuan kanak-kanak dari aspek psikomotor, kognitif dan afektif yang
dilaksanakan secara berterusan dan tidak formal dalam tujuan mendapatkan maklumat
yang tepat selain memberi panduan buat guru dalam menilai sejauh mana keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran. Maklum balas yang diberi semasa atau selepas sesuatu
aktiviti pentaksiran merupakan perkara penting dalam melengkapkan proses pentaksiran.
Pertimbangan harus diberi ke atas aspek keperluan, perasaan, psikologi dan teori
perkembangan kanak-kanak semasa merancang proses pentaksiran.

1.2 Penilaian Formal dan penilaian Autentik serta perbezaannya


Pentaksiran autentik merujuk kepada bentuk penilaian yang dilakukan kepada murid
semasa mereka menjalankan tugasan aktiviti pembelajaran harian di dalam dan di luar
kelas. Untuk mendapat hasil atau evidens terbaik, konteks (tema, topik atau aktiviti) yang

10
digunakan untuk mentaksir murid harus mengambil kira aspek minat, budaya, latar
belakang sosio ekonomi, pengalaman seharian, persekitaran, kekuatan, ketidakupayaan
dan kebolehlaksanaan. Oleh yang demikian, fleksibiliti dibenarkan dari segi instrumen dan
aktiviti yang dirancang.

Pentaksiran dijalankan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Hal ini
boleh membantu guru mengesan penguasaan, kemajuan dan merancang pengajaran atau
strategi seterusnya. Untuk mencapai matlamat, guru harus melaksanakan aktiviti-aktiviti
pentaksiran secara berulang dan berterusan.

Sebagai persediaan, guru harus membuat perancangan dan membina item, instrumen atau
aktiviti. Kanak-kanak memerlukan kaedah penilaian yang berkesan dalam mengenal pasti
kemajuan mereka menggunakan cara yang sah dan boleh dipercayai. Pentaksiran autentik
merupakan satu sistem penilaian yang sesuai dan bermakna dalam bidang pendidikan awal
kanak-kanak.

1.3 Tujuan dan kepentingan pentaksiran

1. Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh


Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi kanak-kanak dalam pembelajaran.
Pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak yang normal dapat dikesan secara
menyeluruh. Bagi kanak-kanak yang mempunyai kesulitan pembelajaran dalam aspek
tertentu, guru boleh merujuk dan bekerjasama dengan pakar kesihatan semoga bantuan
dapat diberikan pada peringkat awal lagi.

2. Melihat perubahan pada perkembangan setiap murid


Tidak semua murid dapat menerima maklumat baru ketika guru mengajar. Oleh itu guru
hendaklah membuat beberapa pemerhatian bagi melihat tahap penerimaan maklumat baru
serta perubahan kemahiran yang dicapai oleh setiap murid. Penglibatan semua atau
sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif sangat penting.

3. Membuat perancangan aktiviti


Selepas memerhati kanak-kanak melakukan aktiviti yang diberi, guru dapat mencadangkan
beberapa aktiviti lain dalam bentuk aktiviti bimbingan atau pengayaan.
Aktiviti kelas boleh dijadikan sebagai aktiviti beberapa kumpulan kecil.

11
4. Meneliti keberkesanan aktiviti, rutin dan strategi yang digunakan
Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran melalui respons
kanak-kanak semasa rutin harian dan aktiviti memberi gambaran berkenaan status
penerimaan. Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan
pembelajaran dalam memperbaiki pengajaran-pembelajaran. Maka, guru perlu membuat
pengubahsuaian daripada segi strategi untuk mencapai pembelajaran yang dikehendaki.
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang secara tersusun dan sistematik
bersesuaian dengan tahap keupayaan murid.

5. Mempelajari keperluan setiap murid


Guru dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan kanak-kanak dalam pembelajaran
daripada semasa ke semasa untuk meningkatkan potensi murid.

6. Menyelesaikan sesuatu masalah


Guru dapat memerhati tingkah laku kanak-kanak dengan lebih jelas semasa dia berada di
prasekolah. Kanak-kanak dapat mengatasi masalah ‘tiada kawan’ contohnya, apabila guru
memberi peluang, masa dan bimbingan kepada mereka.

7. Memberi laporan yang tepat kepada ibu bapa


Setiap catatan yang dibuat berkenaan perubahan tingkah laku dan hasilan kerja kanak-
kanak merupakan bukti yang kukuh. Rekod prestasi perkembangan ini dapat dibincangkan
bersama ibu bapa sekurang-kurang dua kali setahun.

8. Memberi laporan kepada pakar.


Kanak-kanak yang mempunyai masalah daripada segi kesihatan seperti lambat daripada
segi perkembangan bahasa boleh dirujuk kepada pakar yang berkaitan. Perkara ini dapat
diatasi jika diberi bantuan di peringkat awal.

9. Menghargai hasil kerja murid


Kanak-kanak diberi peluang membuat refleksi atau menceritakan hasil kerja mereka.
Dengan cara begini mereka merasakan hasil kerjanya dihargai. Secara tidak langsung ini
dapat meningkat keyakinan diri mereka kerana pencapaiannya diukur dan dibandingkan
dengan pencapaian yang lampau.

12
10. Membuat tindakan susulan serta merta
Bagi menggalakkan kanak-kanak menjalankan aktiviti, guru boleh memberi ganjaran serta
merta dalam bentuk pujian, senyuman, pelukan dan tepukan atau sentuhan. Teguran yang
positif serta membina dapat menyedarkan murid berkenaan perlakuannya.

1.4 Kesan penilaian dan pentaksiran terhadap kanak-kanak, ibu bapa dan guru.
Menurut Bahagian Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia,
kepentingan pentaksiran kepada guru adalah seperti berikut;
• Mendapatkan gambaran tentang perkembangan murid.
• Menilai keberkesanan pengajaran yang dijalankan secara berterusan.
• Membantu memperbaiki pengajaran dan pembelajaran serta merancang
tindakan susulan.

Manakala kepentingan pentaksiran kepada murid, melalui maklum balas pentaksiran, murid
akan dapat :
• Memahami tujuan mereka belajar dan perkembangan mereka.
• Motivasi dan keyakinan diri untuk mencuba lagi bagi meningkatkan prestasi
mereka.

TUGASAN

1. Huraikan perbezaan penilaian formal dengan autentik.


2. Bincangkan kesan penilaian dan pentaksiran dalam pendidikan awal kanak-kanak
terhadap ibu bapa.

13
Pentaksiran dalam Pendidikan Awal Kanak- kanak
• Pentaksiran melalui pemerhatian
UNIT 2 - objektif
- prinsip-prinsip pentaksiran
• Etika pentaksiran
• Pengesanan awal kanak-kanak

Sinopsis

Dalam tajuk ini, aspek penting yang akan dibincangkan ialah tentang pentaksiran melalui
pemerhatian dari segi objektif dan juga prinsip-prinsip pentaksiran. Di samping itu, etika
pentaksiran dan juga pengesanan awal juga diberi perhatian.

Hasil pembelajaran

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat:

i Menjelaskan konsep,objektif dan prinsip-prinsip pentaksiran


ii. Menjelaskan etika pentaksiran.
iii. Menghuraikan kepentingan pengesanan awal kanak-kanak

KANDUNGAN UNIT

1.1 Pentaksiran Melalui Pemerhatian


1.1.1 Objekfif Pentaksiran
1.1.2 Prinsip-prinsip Pentaksiran

1.2 Etika Pentaksiran


1.2.1 Garis Panduan Dalam Menjalankan Pentaksiran
1.2.2 Peranan Dan Tanggungjawab Guru-Guru Prasekolah dalam Menjaga Etika
Pentaksiran

1.3 Pengesanan Awal Kanak-kanak

1.4 Tugasan
1.1 Pentaksiran Melalui Pemerhatian

14
Pentaksiran melaui pemerhatian merupakan pentaksiran yang dilakukan secara berterusan
mengikut jangka masa yang ditetapkan. Hal ini perlu bagi membantu guru mendapat
maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Aspek yang
diperhatikan mestilah menyeluruh meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang
melibatkan faktor-faktor bahan dan persekitaran.

Proses pentaksiran ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan instrumen seperti senarai
semak, skala kadar, rekod anekdot, rekod berterusan, persampelan masa, persampelan
peristiwa dan lain-lain dokumen.

1.1.1 Objektif Pentaksiran

Pentaksiran murid di prasekolah menekankan kepada usaha ke arah penambahbaikan


serta perkembangan dan bukan pencapaian semata-mata. Maklum balas yang diberi
semasa atau selepas sesuatu aktiviti pentaksiran merupakan faktor penting dalam
menjayakan proses pentaksiran. Pertimbangan harus diberi kepada keperluan kanak-kanak,
perasaan kanak-kanak, psikologi kanak-kanak, teori perkembangan kanak-kanak semasa
merancang proses pentaksiran. Bagi memastikan murid mencapai tahap
pengetahuan dan kemahiran tertentu sebelum memulakan persekolahan formal di
Tahun Satu. Pentaksiran Merujuk Standard digunakan,selaras dengan reka bentuk
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) yang mula digunakan di semua
prasekolah pada tahun 2010.

Pentaksiran bertujuan untuk membantu guru dalam perkara berikut:


i. Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh.
ii. Mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluruh.
iii. Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam
pembelajaran dari semasa ke semasa
iv. Merangsang aktiviti mengikut keperluan perkembangan dan
pertumbuhan murid.
v. Mengesan keberkesanan pengajaran.
vi. Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur.

15
Manakala menurut Katz (1997), objektif pentaksiran dan penilaian di prasekolah bertujuan
untuk:
i Meningkatan pembelajaran murid
ii Membuat keputusan penempatan
iii Membuat diagnosis masalah pembelajaran
iv Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid
v Menjadi asas dalam membuat laporan kepada ibu bapa
vi Menolong kanak-kanak dalam menilai kemajuannya sendiri
vii Menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta
viii Membantu membuat keputusan berkaitan pengajaran dan kurikulum
ix Menentukan kemajuan dalam pencapaian perkembangan yang utama

1.1.2 Prinsip-prinsip Pentaksiran

James H. McMillan (2000), menyatakan bahawa dalam menjalankan pentaksiran perlu


menjaga tiga prinsip utama iaitu;

• Jelas, boleh dipercayai dan boleh dicapai dengan telus


• Konsisten
• Inklusif dan adil

Surayah dan Haslinda (2009), amalan bersesuaian perkembangan kanak-kanak


menyatakan terdapat enam prinsip pentaksiran dan penilaian:

i. Dijalankan secara berterusan.


ii. Mempunyai perancangan strategi dan instrumen penilaian yang berbeza-
beza sesuai dengan setiap tujuan dan hasil penilaian.
iii. Mempunyai kriteria-kriteria penilaian perkembangan yang sesuai dengan objektif
pembelajaran.
iv. Memberi manfaat dan bermakna dalam pengalaman harian murid-murid.
v. Dilaksanakan secara tidak formal.
vi. Dilaksanakan melalui pemerhatian dan dokumentasi untuk membuktikan
kesahihannya

16
1.2 Etika pentaksiran

Etika merupakan kepercayaan peribadi individu tentang hak yang merujuk kepada prinsip
kelakuan individu yang boleh diterima dari segi akhlak dan nilai moral. Dalam penilaian
perkembangan kanak-kanak, etika pentaksiran merujuk kepada garis panduan dalam
membuat pentaksiran dan peranan serta tanggungjawab guru prasekolah.

Dalam memastikan aktiviti pentaksiran perkembangan kanak-kanak berjalan lancar dan


berkesan, Akta 308 dan Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) merupakan panduan kepada
pihak yang terbabit.

Akta Pendidikan 1996, Seksyen 24, Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum


Prasekolah Kebangsaan) 2002, Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut :
Seksyen 24 – Kuasa untuk membuat peraturan berhubungan dengan pendidikan
prasekolah,

‘Menteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan peruntukan


Bab ini’

Kementerian Pendidikan telah menyatakan dalam Akta Pendidikan 1996 dan diperjelaskan
lagi dalam Peraturan- Peraturan Pendidikan (Prasekolah)1997, yang ditulis dalam
perenggan :

5 (1) Tiap-tiap tadika hendaklah membuat penilaian berterusan tentang


perkembangan murid-muridnya dalam domain kognitif, afektif dan
psikomotor.

22 (2) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang ditetapkan di bawah Subseksyen (1)


hendaklah menyatakan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperoleh
oleh murid-murid pada akhir tempoh pendidikan
prasekolah masing-masing.

Dalam perkara 8. Rekod Kemajuan Murid , akta ini menegaskan bahawa:

17
Guru hendaklah membuat penilaian berterusan tentang perkembangan murid dan
merekodkan perkembangan itu mengikut cara yang ditetapkan oleh Ketua Pendaftar dari
semasa ke semasa.

1.2.1 Garis panduan membuat pentaksiran

i Menilai murid berdasarkan kepada kerja sebenar mereka


ii Menilai murid berdasarkan kepada apa yang sedang mereka lakukan
dan melalui kurikulum
iii Menilai apa yang setiap murid boleh lakukan
iv Melakukan penilaian sebagai sebahagian daripada proses
pembelajaran
v Belajar tentang murid secara menyeluruh
vi Melibatkan murid dan ibu bapa dalam proses penilaian secara
kolaborasi
vii Penilaian secara berterusan sepanjang tahun
viii Menggunakan teknik dan penilaian bersesuaian perkembangan

Sumber : Early Childhood Education Today. 12 th ed. George S. Morrison (2012). Pearson
Education Inc., Upper Saddle River, New Jersey.

Instrumen (digunakan untuk menilai murid secara kumpulan) disimpan di dalam fail induk.
Instrumen untuk menilai murid secara individu disimpan dalam portfolio. Fail induk dan
portfolio perlu disimpan di tempat berstatus sulit. Maklumat perlu dikemaskini dari semasa
ke semasa.

Oleh itu semua rekod penilaian perkembangan dan kemajuan murid prasekolah hendaklah
disimpan dengan selamat mengikut panduan berikut:

i. Segala hasil pemerhatian hanya boleh dibincangkan dengan pihak yang


tertentu sahaja iaitu ibu bapa, guru besar, pakar perubatan ataupun orang yang
berkaitan mengikut Akta Pendidikan 1996.

ii. Rekod murid tidak boleh dipamerkan

18
iii. Minta kebenaran ibu bapa ataupun penjaga murid untuk mengambil gambar dan
merakam video yang melibatkan murid berkenaan.

iv. Pastikan segala rekod pemerhatian diberikan kepada ibu bapa pada akhir tahun.

1.2.2 Peranan Dan Tanggungjawab Guru-Guru Prasekolah dalam Menjaga Etika


Pentaksiran

i Adil dalam membuat pentaksiran


ii Mengambil kira perbezaan individu dari aspek keperluan
khas
iii Tekal dalam melaksanakan penaksiran
iv Menjaga kerahsiaan untuk maklumat-maklumat yang sulit
v Memberi maklum balas yang betul kepada ibu bapa
terhadap kemahiran dan perkembangan kanak-kanak
vi Membuat tindakan susulan dengan segera jika perlu
vii Terangkan maklumat yang dikehendaki oleh pihak yang
berkenaan dengan jujur
viii Elakkan dari membuat perbandingan dengan murid-murid
lain di dalam kelas
ix Guru mestilah sentiasa sensitif dan peka kepada kesan yang
timbul daripada apa yang diberitahu dan laporan yang ditulis
x Menyimpan data penaksiran secara sistematik di tempat
yang selamat

xi Merekod data secara sistematik

1.3 Pengesanan Awal Kanak-kanak


Pengesanan atau diagnosis awal kepada kanak-kanak merupakan satu perkara yang
sangat penting dan perlu dititikberatkan demi pendidikan mereka. Pengesanan awal
dilakukan untuk mengenalpasti tahap perkembangan, tahap pencapaian dan juga jenis
ketidakupayaan setiap orang murid.

Hal ini demikian kerana, melalui pengenalpastian pada peringkat awal dapat membantu
pembelajaran kanak-kanak. Pengesanan boleh dilakukan secara tidak formal oleh individu
yang rapat dengan kanak-kanak seperti guru, ibu bapa, penjaga mahupun pembantu rumah
melalui pemerhatian pada tingkah laku, interaksi dan hasil kerja. Pengesanan secara
formal pula boleh dijalankan menerusi penilaian perkembangan dan penilaian
pencapaian. Pengesanan boleh dilakukan di mana sahaja dan pada bila-bila masa. Dalam

19
erti kata yang lain, pengesanan boleh digunakan untuk mengenal pasti individu yang
memerlukan penilaian yang lebih mendalam.

Oleh yang demikian, pengesanan atau diagnosis awal sangat penting dalam menjamin
kemajuan dan perkembangan kanak-kanak. Terdapat pelbagai teknik yang boleh digunakan
untuk menjalankan proses pengesanan ke atas kanak-kanak. Antara teknik yang boleh
digunakan oleh pemerhati untuk mengesan kekuatan, kekurangan dan keperluan kanak-
kanak adalah senarai semak, rekod anekdot, rekod berterusan, persampelan masa,
persampelan peristiwa, temu bual, buku log dan rekod-rekod dengan alat elektronik (
kamera, digital, video)

Teknik-teknik ini dapat membantu dan memudahkan proses pengesanan untuk


dilakukan. Kesemua teknik ini adalah berbeza namun saling melengkapi antara satu sama
lain

1.4 Tugasan

TUGASAN

1. Bincangkan keperluan pentaksiran awal kanak-kanak dalam memastikan perkembangan


kanak-kanak berada pada tahap maksimum.

2. Dalam memastikan pentaksiran dijalankan secara menyeluruh dan berkesan, bila dan
di manakah pentaksiran wajar dijalankan terhadap seseorang kanak-kanak?

20
3. Kaedah Pentaksiran Dalam Pendidikan Awal Kanak- kanak
• Berasaskan kurikulum semasa*
• Berasaskan main
• Berasaskan projek
UNIT 3 • Berasaskan portfolio
• Pentaksiran alternatif
• Rekod-rekod pemerhatian
• jenis-jenis rekod
• penyimpanan rekod-rekod /data-data pemerhatian

Sinopsis

Kursus ini memberi tumpuan kepada kaedah pentaksiran dalam pendidikan awal kanak-
kanak berasaskan kurikulum semasa* melalui aktiviti main, projek dan portfolio. Selain itu,
pentaksiran alternatif, rekod-rekod pemerhatian merangkumi jenis-jenis rekod dan
penyimpanan rekod-rekod /data-data pemerhatian.

Hasil pembelajaran

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat:

i Menjelaskan kaedah pentaksiran dalam pendidikan awal kanak- kanak berasaskan


kurikulum semasa, aktiviti main, projek dan portfolio.
ii Menjelaskan kaedah pentaksiran alternatif.
iii. Membincangkan jenis-jenis rekod-rekod pemerhatian.
iv. Menjelaskan kaedah penyimpanan rekod-rekod /data-data pemerhatian.

KERANGKA TAJUK

1.1 Kaedah pentaksiran dalam pendidikan awal kanak- kanak berasaskan kurikulum
semasa* melalui aktiviti main, projek dan portfolio.
1.2 Kaedah pentaksiran alternatif.
1.3 Rekod-rekod pemerhatian dan jenis-jenis rekod
1.4 Penyimpanan rekod-rekod /data-data pemerhatian
1.5 Tugasan

21
1.1 Kaedah pentaksiran dalam pendidikan awal kanak- kanak berasaskan kurikulum
semasa* melalui aktiviti main, projek dan portfolio.

Kaedah pentaksiran

Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan


murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. Pentaksiran merupakan sebahagian
daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. Justeru,
para guru pendidikan awal kanak-kanak perlu merujuk ke enam-enam standard pentaksiran
seperti yang terkandung di dalam KSPK bagi memastikan amalan pentaksiran yang
dilaksanakan adalah mematuhi standard yang sebenarnya.

• Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan konsisten dengan


tujuan pentaksiran yang ditetapkan.
• Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan keatas pengetahuan,
kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah
Kebangsaan.
• Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang
masa.
• Standard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih, sesuai
dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik.
• Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang
tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan
untuk membantu pengajaran.
• Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh
beretika, hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi.

Tafsiran Tahap Penguasaan Secara Umum

Standard Prestasi
Tahap Tafsiran
Penguasaan
1 Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas
atau memberi respons terhadap perkara yang asas.
2 Murid boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran untuk
melaksanakan sesuatu.
3 Murid boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran untuk
melaksanakan sesuatu dalam situasi baharu atau secara kreatif
dengan tertib atau beradab.

1.2 Kaedah pentaksiran alternatif.

Menurut Linn dan Gronlund (1995), pentaksiran alternatif juga dikenali sebagai penilaian
prestasi kerana pelajar dikehendaki membentuk jawapan untuk menunjukkan pengetahuan
atau kemahiran yang boleh mereka lakukan. Pelajar dikehendaki memberikan respon yang
meliputi pemahaman maklumat dan penggunaan kemahiran peringkat tinggi seperti aplikasi,
analisis, sintesis dan penilaian.

22
Bhasah (2003), pentaksiran alternatif mempunyai format tersendiri untuk menguji calon
aras yang paling rendah di mana pelajar dikehendaki memberikan jawapan secara bertulis
atau lisan sehingga aras yang tinggi seperti menunjukkkan hasil kerja yang telah dilakukan
dalam satu tempoh yang telah ditetapkan

Kathy (1997) Pentaksiran alternatif boleh dilakukan melalui


1. Pentaksiran kerja kumpulan,
2. Kajian kes,
3. Simulasi dan lain-lain

Fulton (1993) telah mengklasifikasikan tujuh bentuk pentaksiran dalam pentaksiran alternatif
meliputi penaksiran prestasi iaitu
bentuk esei,
bentuk penulisan (tugasan)
bentuk lisan,
bentuk pameran,
bentuk eksperimen( amali)
bentuk portfolio dan
bentuk soalan jawapan berstruktur

Nitko (2003) alternatif boleh dibuat atau dibezakan kepada beberapa bentuk. Antaranya:
bentuk yang berstruktur seperti esei dan eksperimen,
bentuk pertunjukkan yang menggambarkan keadaan sebenar, seperti simulasi dan pameran,
bentuk projek dalam jangka masa panjang, seperti portfolio atau kertas projek,
bentuk demontrasi atau pertunjukkan, bentuk persembahan secara lisan, bentuk
eksperimen dan ujikaji.

1.3 Kaedah pentaksiran melalui aktiviti main, projek dan portfolio.

Portfolio assessment (pentaksiran portfolio) ia merupakan pengumpulan hasil kerja karya-


karya pelajar dan bahan-bahan yang dihasilkan. Menurut Stewart et al. (1995)
mengambarkan portfolio sebagai rekod pelajar yang melakukan pelbagai kerja dengan
pelbagai cara untuk menunjukkan secara mendalam, meluas dalam usaha membangunkan
kebolehan pelajar. Menurut (Valencia 1990) portfolio seperti sebuah fail yang besar dan
memuatkan semua hasil kerja yang bagus oleh pelajar dan guru yang sama-sama
bekerjasama dalam hal ini.

23
1.4 Rekod-rekod pemerhatian dan jenis-jenis rekod.

Contoh rekod adalah seperti berikut:

rekod
anekdot

Skala
portfolio Kadar

REKOD
PEMERHATIAN

rekod senarai
berterusan semak

1.5 Penyimpanan rekod-rekod /data-data pemerhatian

Segala maklumat yang diperoleh daripada pemerhatian yang sistematik direkodkan dan
dikumpulkan dalam portfolio. Portfolio menjadi sumber rujukan yang menunjukkan
kemajuan, kekuatan, konsep dan kemahiran yang mereka kuasai. Setiap kanak-kanak
mempunyai portfolio yang mengandungi hasil kerja mereka beserta tarikh kerja dihasilkan
dan catatan yang berkaitan.

Portfolio

Portfolio adalah satu himpunan bukti (evidens) atau keterangan yang terkumpul berkenaan
dengan perkembangan dan kemajuan kanak-kanak dalam jangka masa yang ditetapkan.
Portfolio mengandungi semua koleksi maklumat tentang aspek pembelajaran dan
pencapaian kanak-kanak, yang menjadi bukti yang jelas tentang apa yang telah dilakukan
oleh kanak-kanak di pusat pendidikan awal kanak-kanak. Portfolio bukanlah hanya terdiri
daripada hasil terbaik, tetapi kesemua hasil kerja kanak-kanak sepanjang berada di pusat
pendidikan awal kanak-kanak. Secara tidak langsuna portfolio menggambarkan tentang
usaha, pengalaman, progres dan kebolehan kanak-kanak. Hasil kerja ini boleh disimpan
dalam folder, fail, kotak atau dalam bentuk CD

24
Tujuan Portfolio

Portfolio bertujuan untuk menyimpan rekod tentang pengalaman, usaha, kemajuan dan
kejayaan yang diperolehi kanak-kanak secara individu dan kumpulan. Portfolio boleh
dijadikan asas untuk guru menilai pencapaian kanak-kanak dan dijadikan panduan untuk
menyediakan pembelajaran selanjutnya. Portfolio ini hendaklah dikongsi bersama ibu bapa
kanak-kanak untuk memaklumkan tentang perkembangan dan kemajuan anak mereka.

Bahan yang perlu ada dalam portfolio di taska ialah:


• Rekod kesihatan dan tahap perkembangan anak permata negara.
• Laporan perkembangan kanak-kanak.
• Buku sms

Bahan yang perlu ada dalam portfolio di prasekolah ialah:


i. Pelaporan Perkembangan kanak-kanak
- Rekod Peribadi
- Rekod Perkembangan dan Kemajuan Kanak-kanak

ii. Hasil kerja terpilih ;


- Perlu dinilai dan diberi ulasan
- Telah menunjukkan peningkatan dalam pencapaian
- Pemilihan hasil kerja kanak-kanak dari setiap bidang atau tunjang.

Melalui portfolio, guru dan ibu bapa dapat mengesan hasil kerja yang telah dikumpul dapat
menunjukkan beberapa perkara iaitu
• Pola pembelajaran – sikap mudah faham, teliti, bersedia, mengambil masa yang
lama atau sebaliknya
• Perubahan dari segi pencapaian – menunjukkan kemahiran motor halus yang lebih
terkawal. Contohnya boleh mewarna dalam gambar yang diberi dengan kemas
• Tahap perkembangan – berada dalam peringkat perkembangan yang ditunjukkan
oleh murid yang sama umur dengannya
• Strategi yang digunakan – setiap murid ada cara atau sistem tersendiri. Contohnya
meminta bantuan daripada rakan atau banyak bertanya pada orang
• Murid dibenarkan menilai sendiri apa yang telah mereka hasilkan. Mereka telah
membuat yang terbaik dan boleh menceritakan hasil kerja mengikut urutan masa
atau situasi

Portfolio kanak-kanak prasekolah dilihat sebagai satu dokumentasi penting yang dapat
menceritakan dan memerihalkan perkembangan kanak-kanak sepanjang mengikuti program
prasekolah. Oleh sebab itu, portfolio seharusnya digunakan sepenuhnya dalam menilai
perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak. Namun jika pelaksanaannya sekadar
sebagai satu fail untuk mengumpul hasil kerja kanak-kanak, ini merupakan satu kerugian
yang besar bukan sahaja kepada kanak-kanak tetapi juga keseluruhan pelaksanaan
program prasekolah. Pelaksanaan portfolio yang bertepatan adalah penting bagi menjamin
perkembangan kanak-kanak dinilai dengan berkesan dan dapat membantu perkembangan
kanak-kanak seterusnya

25
Rekod Peribadi Kanak-kanak

Rekod peribadi kanak-kanak mengandungi maklumat diri, keluarga kanak-kanak dan fizikal
kanak-kanak. Guru perlu memastikan segala maklumat yang hendak diperolehi tepat dan
mendapat kerjasama dari ibu bapa atau penjaga. Rekod peribadi ini akan diserahkan
kepada ibubapa/penjaga di akhir sesi prasekolah. Rekod peribadi ini sebaik-baiknya diserah
kepada guru Tahun Satu untuk memastikan kesinambungan rekod perkembangan kanak-
kanak yang berkaitan.

Contoh Rekod Peribadi Kanak-kanak

REKOD PERIBADI KANAK-KANAK

Nama : ____________________________ Jantina : ________ Tarikh : _______________

Umur pada 1 Januari ________ Tempat lahir : ____________ No. Sijil Beranak : ______

Agama : _____________ Bangsa : _____________ Warganegara : _______________

Tarikh masuk prasekolah : ______________Nama Tadika/Tabika dahulu : ___________

Alamat Rumah : ____________________________________________________________

No. Telefon : _________________Jarak Rumah ke Prasekolah : ________________km

Kenderaan ke Prasekolah : ____________________ Bil. Adik beradik : ___________

Bahasa Pertuturan di rumah : __________________

MAKLUMAT KELUARGA

MAKLUMAT BAPA IBU PENJAGA


Nama
No. Kad Pengenalan
Agama
Bangsa
Warganegara
Pendapatan sebulan
Alamat
Pekerjaan
Nombor telefon

26
MAKLUMAT KESIHATAN

Tandakan ( _/ ) di dalam ruang yang berkenaan jika kanak-kanak ini pernah atau
sedang menghadapi masalah kesihatan berikut :

____ Alahan _____ Sawan _____ Cacar Ai _____ Campak ______ Penyakit kuning

____ Jantung berlubang ______ Lelah teruk _____ Sakit _____ Demam

_______ Lain-lain (Nyatakan)

MAKLUMAT FIZIKAL

DATA BERAT DAN TINGGI KANAK-KANAK

*Tinggi *Berat STATUS KESIHATAN


(cm) (kg)
JANUARI
MEI
OKTOBER
* Catatkan ukuran tinggi dan timbangan berat pada petak yang disediakan.
Sila rujuk Carta Pertumbuhan untuk status kesihatan
** Tandakan ( _/ ) pada ruang berkenaan mengikut status kesihatan.

Hasil Kerja Kanak-kanak

Hasil kerja kanak-kanak meliputi gambar atau lukisan yang dihasilkan, sampel tulisan, buku
skrap, kraf tangan, buku kecil dan model. Guru perlu membuat catatan/komen pada setiap
hasil kerja kanak-kanak. Tujuannya supaya guru dapat mengenal pasti tahap penguasaan
kemahiran, pengetahuan dan amalan nilai murni kanak-kanak. Hasil kerja kanak-kanak
akan disenaraikan mengikut bilangan dan tarikh. Hasil kerja kanak-kanak boleh digunakan
sebagai bukti bahawa aktiviti pengajaran yang dirancang berjaya dilaksanakan bersama
kanak-kanak. Segala proses pengalaman, usaha, kemajuan dan kejayaan terhadap indivdu
dan kumpulan dapat dilihat selain mendokumenkan apa yang kanak-kanak telah berjaya
lakukan secara individu atau kumpulan. Hasil kerja kanak-kanak boleh dijadikan bahan
pameran di mana dapat berkongsi bersama rakan, ibu bapa dan komuniti.

27
Contoh hasil kerja murid

Selain hasil kerja guru atau pengasuh boleh memasukkan hasil pemerhatian tingkah laku
atau temubual bersama kanak-kanak berkenaan di dalam portfolio mereka. Ini termasuk
rakaman gambar, video atau audio yang memaparkan perkembangan kanak-kanak. Secara
tidak langsung guru dan ibu bapa boleh menilai perkembangan bahasa dan keupayaan
kanak-kanak dalam berinteraksi sosial.

1.6 Tugasan

1. Bincangkan kelebihan-kelebihan pentaksiran alternatif.


2. Bina Senarai semak pemerhatian semasa aktiviti main

28
4. Perancangan Pentaksiran dalam Pendidikan Awal kanak- kanak
secara pemerhatian
• Proses Perancangan Pentaksiran
- merancang
- membina instrumen
UNIT 4 - melaksanakan pentaksiran
- merekod
- menganalisis data
- melapor
- tindakan susulan
• Pelaksanaan aktiviti pentaksiran melalui pemerhatian terhadap
kanak-kanak

Sinopsis

Kursus ini memberi tumpuan kepada proses perancangan pentaksiran dalam pendidikan
awal kanak- kanak melalui pemerhatian, pembinaan instrumen, pelaksanaan pentaksiran,
perekodan, analisis data, pelaporan dan tindakan susulan.

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat:

i Menjelaskan perancangan pentaksiran dalam pendidikan awal kanak-kanak melalui


pemerhatian bermula dari merancang, membina instrumen, melaksanakan
pentaksiran, merekod, menganalisis data, melapor dan tindakan susulan.
ii Membincangkan pelaksanaan aktiviti pentaksiran melalui pemerhatian terhadap
kanak-kanak

KANDUNGAN UNIT

1.1 Perancangan pentaksiran dalam pendidikan awal kanak-kanak melalui pemerhatian


bermula dari merancang, membina instrumen, melaksanakan pentaksiran, merekod,
menganalisis data, melapor dan tindakan susulan.
1.2 Pelaksanaan aktiviti pentaksiran melalui pemerhatian terhadap kanak-kanak
1.3 Tugasan

29
1.1 Perancangan pentaksiran dalam pendidikan awal kanak-kanak melalui
pemerhatian bermula dari merancang, membina instrumen, melaksanakan
pentaksiran, merekod, menganalisis data, melapor dan tindakan susulan.

Pemerhatian ialah memerhati secara sistematik tingkah laku, aspek perkembangan,


pertumbuhan dan pencapaian kanak-kanak. Perkembangan yang perlu diperhatikan adalah
daripada segi fizikal, emosi, bahasa, kreativiti, kognitif dan sebagainya. Pemerhatian ke atas
kanak-kanak itu perlu direkodkan tanpa disedari oleh kanak-kanak.

Pemerhatian yang berulang-ulang kali akan membantu guru menemui pola-pola tingkah
laku dan mengelakkan kepada keputusan yang dibuat dengan tergesa-gesa yang mungkin
berasaskan kepada tingkah laku kanak-kanak yang luar biasa.

Kepentingan pemerhatian secara berulang-ulang kali:

• Keputusan yang profesional dan bernas dapat diambil dengan data yang diperolehi
daripada pelbagai sumber dan bahan maklumat
• Kaedah pengumpulan maklumat yang dapat mengesan kelakuan kanak-kanak
• Memerhati kanak-kanak dalam persekitaran sedia ada
• Merekod perkembangan secara spontan dan peristiwa yang tidak dijangka
• Kelakuan kanak-kanak diperhatikan secara teratur, mengikut prosedur tertentu dalam
satu keadaan yang telah disediakan dengan sengaja
• Penilaian boleh dilakukan dengan memerhati jenis perkembangan atau pembelajaran
tertentu

Merancang kaedah pentaksiran


Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembamgan dan kemajuan
murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. Pentaksiran merupakan sebahagian
daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. Justeru,
para guru prasekolah perlu merujuk ke enam-enam standarad pentaksiran seperti yang
terkandung di dalam KSPK bagi memastikan amalan pentaksiran yang dilaksanakan adalah
mematuhi standard yang ditetapkan.

Sebelum sesuatu pentaksiran dilaksanakan, guru hendaklah merancang dengan


melakukan perkara-perkara berikut:
• Tahu tujuan mentaksir
• Tahu apakah konstruk yang ditaksir
• Rujuk kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam KSPK
• Rujuk kepada Standard Prestasi teras dan kriteria berkaitan;
• Tentukan instrumen (aktiviti atau strategi) yang akan digunakan;
• Tentukan bila hendak mentaksir;
• Tentukan tempoh pemerhatian

Membina instrumen
Berdasarkan Konstruk, Standard Kandungan, Standard Pembelajaran, Standard Prestasi,
guru boleh membina instrumen serta mengatur aktiviti yang sesuai dan tepat supaya murid
berpeluang memberi respon yang diharapkan. Melalui pendekatan pentaksiran autentik,
murid boleh diperhati dan ditaksir melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
Pemilihan instrumen dan aktiviti harus sesuai dengan perkara yang hendak ditaksir dengan
mengambil kira faktor murid dan persekitaran mereka. Satu instrumen atau aktiviti boleh
digunakan untuk mendapatkan eviden bagi lebih daripada satu konstruk. Antara aktiviti yang
lazim dijalankan di prasekolah ialah permainan, lakonan, nyanyian, projek, bercerita, kuiz,
dan perbualan.

30
Melaksanakan Pentaksiran
Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan
perbandingan antara murid. Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah
seperti berikut:
• Pemerhatian berterusan
• Penilaian hasil kerja

Merekod
Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan,
kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Maklumat dalam rekod perlu dikemaskini
untuk memudahkan guru membuat rujukan dan maklum balas tentang perkembangan,
kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Maklumat ini sangat penting untuk dijadikan
bukti. Oleh itu,
o Setiap maklumat mesti dicatatkan nama dan tarikh untuk mudahkan guru
membuat susulan
o Melibatkan pemerhatian yang berulang-ulang.

Menganalisis data
Pengumpulan data perkembangan kanak-kanak boleh diperoleh melalui pemerhatian
daripada sumber sumber berikut:

Rekod
Anekdot

Pemerhatian Senarai
Tingkah Laku Semak

PENGUMPULAN
DATA
PEMERHATIAN

Rekod Penilaian
Peribadi Hasil Kerja

Rakaman

Data yang dikumpulkan perlu dianalisis supaya inferens atau kesimpulan yang dibuat
adalah sah dan sahih.

31
Melapor

Pelaporan adalah proses menyediakan laporan penilaian dari masa ke semasa tentang
perkembangan pengetahuan, kemahiran, penerapan nilai, sikap dan pencapaian murid.
Maklumat untuk pelaporan diperoleh daripada analisis/inferens yang dibuat daripada
pemerhatian. Pelaporan perlu dilakukan dari masa ke semasa mengikut keperluan untuk
membolehkan guru dan ibu bapa mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.Guru
seharusnya memerhati secara berfokus perkembangan murid berdasarkan pelbagai
kecerdasan, kemahiran berfikir, kemahiran belajar, kemahiran menyelesaikan masalah,
potensi yang menyeluruh dan keterampilan diri mengikut tahap keupayaan mereka .

Tindakan susulan

Hasil pentaksiran dianalisis untuk membantu guru merancang tindakan


susulan yang berkesan untuk:
• Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain
kognitif, afektif dan psikomotor.
• Membantu meningkatkan pemahaman murid.
• Meningkatkan kualiti pengajaran dan pemudahcaraan (pdpc) guru.

1.2 Pelaksanaan aktiviti pentaksiran melalui pemerhatian terhadap kanak-kanak

Pengumpulan data perkembangan kanak-kanak boleh diperoleh melalui pemerhatian.


Pemerhatian ialah memerhati secara sistematik tingkah laku, aspek perkembangan,
pertumbuhan dan pencapaian kanak-kanak. Perkembangan yang perlu diperhatikan adalah
daripada segi fizikal, emosi, bahasa, kreativiti, kognitif dan sebagainya. Pemerhatian ke atas
kanak-kanak itu perlu direkodkan tanpa disedari oleh kanak-kanak.

1.3 Tugasan

1. Bincangkan kepentingan pelaksanaan penilaian secara pemerhatian dilakukan secara


berulang-ulang kali dalam situasi yang berbeza.
2.Bincangkan perkara-perkara yang perlu dielakkan semasa penilaian secara pemerhatian
dilakukan.
3. Pilih satu hasil kerja murid. Analisis hasil kerja kerja murid tersebut

32
5. Proses penganalisisan Data dan Pelaporan
UNIT 5 • Penganalisisan data
• Pelaporan Pentaksiran
• Strategi Pelaporan

Sinopsis

Kursus ini memberi tumpuan kepada proses penganalisisan data, pelaporan pentaksiran
dan strategi pelaporan dalam pendidikan awal kanak-kanak.

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat:

i. Menjelaskan proses penganalisisan data dalam pendidikan awal kanak-kanak.


ii. Menjelaskan proses pelaporan pentaksiran dalam pendidikan awal kanak-kanak
iii. Membincangkan strategi pelaporan dalam pendidikan awal kanak-kanak.

KANDUNGAN UNIT

1.1 Penganalisisan data dalam pendidikan awal kanak-kanak.

1.2 Pelaporan pentaksiran dalam pendidikan awal kanak-kanak.

1.3 Strategi pelaporan dalam pendidikan awal kanak-kanak.

33
1.1 Penganalisisan data dalam pendidikan awal kanak-kanak.

Membaca
dan
meniliti
maklumat

Membuat Penganalisasan Membuat


Data
inferen analisis

Membuat
ulasan

Segala data yang direkod menggunakan senarai semak, skala kadar, rekod anekdot, rekod
berterusan, persampelan masa dan persampelan peristiwa perlu ditafsir untuk
membolehkaan guru membuat rumusan tentang perkembangan murid. Prosedur umum
yang dicadangkan semasa menganalisi dan menginterpretasi maklumat adalah seperti
berikut:

1.1.1 Membaca dan meniliti maklumat

• Membaca dengan teliti semua data yang diperolehi daripada hasil


pemerhatian.
• Membuat analisis terhadap data dengan mengambil kira aspek-aspek
penting dalam Tunjang. Contohnya Tunjang Komunikasi lebih berfokus
kepada kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan
kemahiran menulis
• Menganalisis hasil kerja murid.

34
1.1.2 Membuat analisis

Hasil kerja yang boleh analisis termasuklah :


• Gambar atau lukisan
• Sampel tulisan
• Binaan yang disempurnakan
• Cerita yang ditulis
• Buku skrap

Catatan perlu dibuat ke atas hasil kerja murid yang telah dinilai. Catatan yang dibuat
biasanya menggambarkan tahap kebolehan, contohnya 'sudah boleh membuat bulatan,
sudah boleh menulis huruf. Hasil kerja ini boleh disimpan dalam portfolio murid. Murid
boleh dilibatkan semasa pemilihan hasil kerja untuk dinilai dan seterusnya disimpan dalam
portfolio. Bukti refleksi yang dibuat oleh murid boleh juga dimasukkan dalam portfolio
sebagai pentaksiran kendiri.

Contoh Analisis Hasil Kerja

Contoh – A Catatan Analisis :


Keysha melukis gambar rumah
dengan menggunakan gabungan
beberapa warna.

Dia menggunakan banyak bentuk


empat segi dalam lukisan.

Dia berjaya melukis pintu, tingkap


dan juga tangga rumah.

Contoh - B Catatan Analisis :

35
Damea telah berjaya melukis
sebuah buku sambil bercerita
tentang bukunya.
Dia sudah mampu menulis huruf
dengan baik dan sudah
memahami penggunaan huruf
kecil dan huruf besar.

Mempunyai daya kreativiti dalam


melukis dan mewarna bukunya

Contoh - C Catatan Analisis :


Khyra tekun menyiapkan hasil
kerjanya.

Dia berjaya melukis dan


mewarna empat pasu bunga
dengan pemilihan warna yang
sesuai.

Dia juga mampu menulis


sebaris ayat menceritakan
bunga yang telah dilukis dan
diwarna.

1.1.3 Membuat Ulasan

Maklum balas / ulasan hendaklah diberikan kepada murid secara individu setiap kali
selepas murid diperhatikan atau ditaksir. Maklum balas adalah bukan sahaja berbentuk
pujian, tetapi maklumat tentang kerja dan kemajuan murid. Fokus maklum balas ialah
kepada apa yang murid boleh kuasai atau buat, bagaimana boleh memperbaikinya dan
apakah kemajuan yang murid telah tunjukkan. Melalui maklum balas yang merujuk kepada
standard dan kriteria, murid-murid dapat mengetahui apa yang patut dicapai, dan sejauh
mana mereka telah berjaya mencapai standard dan kriteria ditetapkan dalam penguasaan
sesuatu konstruk (pengetahuan, kemahiran dan nilai). Murid boleh meneliti dan menilai

36
kerja masing-masing. Mereka akan rasa dihormati dan hasil kerja mereka dihargai. Melalui
maklum balas, murid lebih jelas tentang apa lagi yang perlu dilakukan untuk menjadi lebih
baik, dan mereka akan lebih bermotivasi untuk meneruskan aktiviti.

1.1.4 Membuat Inferen

Berdasarkan data-data yang terkumpul, guru perlu membuat inferen berkaitan kemahiran
dan perkembangan yang telah dikuasai dan dicapai oleh kanak-kanak. Contohnya , apabila
kanak-kanak sudah menguasai kemahiran membaca ayat mudah, maka antara inferen yang
boleh dibuat adalah :

- Kanak-kanak boleh menguasai perbendaharaan kata,


- Kanak-kanak boleh membaca arahan mudah,
- Kanak-kanak boleh berkomunikasi menggunakan ayat mudah,
- Kanak-kanak boleh memeri respon terhadap soalan guru.

1.2 Pelaporan pentaksiran dalam pendidikan awal kanak-kanak.

Pelaporan

Mengemaskini Menghasilkan data


Membuat laporan
rekod-rekod dalam bentuk grafik

Pelaporan

Laporan merupakan proses penyampaian maklumat penilaian dari semasa ke semasa


tentang perkembangan pengetahuan, kemahiran, nilai dan pencapaian kanak-kanak.
Maklumat diperoleh daripada analisis/inferen yang dibuat melalui pemerhatian, dilakukan
dari semasa ke semasa mengikut keperluan untuk membolehkan kanak-kana, guru, ibu
bapa dan pihak sekolah mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Laporan dicatat
dalam rekod kemajuan murid sekurang-kurangnya 2 kali setahun

37
Tujuan laporan adalah untuk memberitahu orang yang berkepentingan terhadap kanak-
kanak tentang kemajuan akademik, tingkahlaku murid dan pencapaian perkembangan
murid-murid. Justeru, guru seharusnya memerhati perkembangan kanak-kanak secara
berfokus berdasarkan pelbagai kecerdasan, kemahiran berfikir, kemahiran belajar,
kemahiran menyelesaikan masalah, potensi yang menyeluruh dan ketrampilan diri mengikut
tahap keupayaan murid. Rumusan dibuat berdasarkan maklumat daripada hasil analisis
data melalui kesemua instrumen serta penilaian hasil kerja kanak-kanak.

Perkara yang perlu diberi perhatian semasa pelaporan adalah seperti berikut:

• Pelaporan perlu dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keperluan untuk


membolehkan guru dan ibu bapa mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.

• Laporan perkembangan murid seharusnya menyeluruh merangkumi kepelbagaian


kecerdasan, perolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran, penerapan nilai,
potensi dan keterampilan diri murid.

• Rumusan hendaklah dibuat berdasarkan maklumat daripada hasil analisis data


melalui kesemua instrumen serta penilaian hasil kerja murid.

Membuat Laporan

Kad laporan bukanlah cara yang paling sesuai untuk memberi laporan kepada ibu bapa.
Tetapi guru boleh menulis sedikit penjelasan tentang kemajuan dan memahami gred anak-
anak mereka.Tetapi ada beberapa cara lain bagaimana guru boleh menulis kad laporan.
Antaranya adalah ;

• Menyediakan ruang untuk murid, guru dan ibu bapa melaporkan matlamat pada
penilaian akan datang
• Perjumpaan dengan ibu bapa membincangkan dan mengkaji kemajuan anak.

Mengemaskini Rekod Kemajuan Kanak-kanak

Laporan merupakan rumusan yang dibuat oleh guru daripada maklumat yang dikumpul dan
analisis yang dibuat tentang perkembangan murid secara menyeluruh dan spesifik. Ulasan

38
yang dibuat seharusnya dapat menunjukkan kebolehan dan pencapaian sebenar diri murid.
Rumusan tentang perkembangan dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial boleh
dibuat berdasarkan Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan atau aspek
lain yang telah ditentukan.
Aspek perkembangan murid yang boleh dilaporkan adalah seperti berikut:

a. Tunjang Komunikasi
b. Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai
c. Tunjang Ketrampilan Diri – Perkembangan Sosioemosi
d. Tunjang Perkembangan Fizikal dan estetika
e. Tunjang Sains dan Teknologi
f. Tunjang Kemanusiaan

PELAPORAN
PENTAKSIRAN

39
Contoh format pelaporan

TUNJANG ULASAN
SEMESTER 1 SEMESTER 2
Komunikasi Boleh bercerita mengenai diri dan
keluarga. Boleh berinteraksi
secara sopan dengan rakan
sebaya. Sudah boleh mengenal
dan membunyikan huruf abjad
serta membaca perkataan mudah
(KV+KV) . Dapat menulis huruf
dan perkataan serta mewarna
gambar mengikut cara dan arah
yang betul.
Fizikal dan Estetika Sudah dapat menguasai
kemahiran koordinasi mata-
tangan. Boleh mengemas dan
menyimpan alatan yang telah
digunakan dengan bantuan.
Dapat membezakan objek /situasi
yang selamat /berbahaya.

Boleh mengenalpasti nada bunyi


tinggi rendah dan rentak lagu
dengan tepukan. Suka membantu
rakan dalam menyiapkan sesuatu
tugasan. Sudah dapat mengenal
dan membezakan warna asas.
Kerohanian, Sikap dan Telah menguasai cara
Nilai – Pendidikan Islam mengambil wuduk. Mengetahui
dan dapat menyebut nama ahli
keluarga dan menceritakan
tentang kelahiran Rasulullah
S.A.W serta dapat mengecam
dan menyebut huruf-huruf
hijaiyyah dan huruf jawi.
Sains dan Teknologi Boleh mengelas mengikut bentuk
warna dan saiz. Boleh
menambah dua himpunan objek
dan menyatakan hasil tambah.
Boleh bekerjasama dalam aktiviti
kumpulan.
Kemanusiaan Boleh bekerjasama daam
kumpulan. Boleh bercerita
mengenai pengalaman
Ketrampilan – Sosio Boleh mengemas dan
Emosi menyimpan alatan yang telah
digunakan dengan bantuan.
Boleh membezakan objek /situasi
yang selamat /berbahaya.

40
Contoh Senarai Semak
SENARAI SEMAK
KOMPONEN : Kurikulum Pendidikan Islam
Nama Murid: ___________________ Kelas: ______________
Arahan: Sila tandakan (  ) dalam petak apabila murid sudah menunjukkan
kebolehannya. Sila tinggalkan kosong sekiranya murid belum menguasai
kemahiran itu.

HASIL ULASAN / ULASAN / ULASAN /


PEMBELAJARAN TARIKH TARIKH TARIKH
Tanda ()
1.Aqidah
1.1.1 Menyebut
Rukun Iman
1.2.1 Menyebut
Tajuk 4: Perekodan Penilaian 16
sifat Allah
Menghasilkan Data Dalam Bentuk Grafik (graf,carta dll)

Laporan Perkembangan Dan Kemajuan Kanak-kanak


• Pelaporan adalah hasil rumusan dan analisis tentang perkembangan
murid.
• Ulasan perlu memenuhi kriteria kebolehan dan pencapaian sebenar
murid
• Rumusan perkembangan murid dibuat berdasarkan tunjang dan aspek
lain yang ditentukan.

1.3 Strategi Pelaporan

Unit Pembelajaran Dalam Talian (DT) Strategi Pelaporan

Berdasarkan penyelidikan yang anda buat daripada pelbagai sumber, pilih satu kaedah
pelaporan dan perjelaskan sejauh manakah ianya relevan dengan murid – murid alaf 21.

1.1 Memastikan semua pelajar berada dalam talian (5 minit)


1.2 Pensyarah memberi sedikit penjelasan tentang tajuk yang akan dipelajari
(15 minit)
1.3 Pensyarah meminta pelajar-pelajar memberi pandangan terhadap tajuk yang
dipelajari secara bergilir-gilir (pastikan semua memberi imput) (45 minit)
1.4 Pensyarah meminta pelajar mengemukakan persoalan (boleh dijawab oleh
pensyarah atau pelajar-pelajar yang lain) (45 minit)
1.5 Pensyarah membuat kesimpulan (10 minit)
1.6 Tamat
1.7 Pensyarah menyimpan dalam folder (sebagai bahan bukti pembelajaran)

41
1.4 Tugasan

1.
proses penganalisisan Buat huraian ringkas berdasarkan kefahaman anda
data

Membaca dan meniliti


maklumat

Membuat analisis

Membuat Ulasan

Membuat Inferen

42
Tindakan Susulan
UNIT 6 • Tindakan Susulan
- konsep
- kepentingan tindakan susulan

Sinopsis

Dalam tajuk ini, aspek penting yang akan dibincangkan ialah tentang konsep dan
kepentingan tindakan susulan. Seterusnya, jenis dan masa pentaksiran yang perlu
dilakukan juga turut diberi perhatian supaya tindakan susulan yang dijalankan lebih
bermakna.

Hasil pembelajaran

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat:

i Menyatakan konsep dan kepentingan tindakan susulan.


ii Melaksanakan aktiviti tindakan susulan kepada kanak-kanak
iii Menjelaskan masa dan jenis pentaksiran yang sesuai dijalankan.

KANDUNGAN UNIT

1.1 Tindakan Susulan


1.2 Tugasan

43
1.1 Tindakan Susulan

Tindakan susulan merujuk kepada aktiviti yang dijalankan setelah kelemahan dan kekuatan
perkembangan serta pembelajaran kanak-kanak dikenal pasti selepas penilaian dianalisis.

Tindakan susulan amat perlu dalam melaksanakan pentaksiran kerana hal ini dapat
membantu kanak-kanak mengatasi kelemahan mahupun memperkukuhkan kelebihan sedia
ada kanak-kanak. Seterusnya tindakan susulan juga mampu membantu guru mengenal
pasti kelemahan ataupun kelebihan yang dimiliki oleh kanak-kanak secara lebih tepat

Tindakan susulan boleh dikategorikan kepada dua jenis seperti berikut :

• Pengukuhkan dan pengayaan pembelajaran yang diberikan kepada murid yang


sudah rnenguasai standard pembelajaran yang berkenaan. Latihan tambahan yang
lebih rnencabar perlu diberikan kepada rnurid ini.

• Bimbingan dan pernulihan yang diberikan kepada murid belurn atau dalam proses
rnenguasai standard pernbelajaran yang berkenaan. Murid ini perlu diberi galakan
dan seterusnya aktiviti bimbingan. Golongan ini perlu diberi galakan dan aktiviti
bimbingan yang bersesuaian dengan aras penguasaan mereka. Kaedah pengajaran
dan pembelajaran yang berlainan mungkin perlu digunakan.

Hal ini membolehkan guru memberi cadangan yang sepatutnya kepada ibu bapa untuk
merujuk anak-anak mereka kepada pakar yang berkaitan dengan keistimewaan ataupun
permasalahan yang ada pada anak-anak mereka.

1.2 Tugasan

TUGASAN

1. Sebelum menjalankan tindakan susulan, apakah pertimbangan yang perlu difikirkan


oleh seseorang guru?

2. Berdasarkan tindakan susulan yang anda pernah jalankan, apakah kekangan yang
selalu dihadapi?

44
BIBLIOGRAFI

Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2017). Kurikulum standard prasekolah


kebangsaan. Kuala Lumpur, KPM.

http://www.scribd.com/doc/40671364/Penaksiran dan PenilaianPerkembangan Kanak-


kanak .23.04.2013

Kostelnik, M. J., Soderman, A. K., Whiren, A.P. (2011). Development


appropriate curiculum (5th ed.). New Jersey : Pearson Education, Inc.

Lidz, C. S. (2002). Early childhood assessment. NewJersey : John Wiley & Son
Inc.

Mansor Fadzil & Widad Othman. (2007). Penilaian dan kemajuan kanak-kanak.
Kuala Lumpur : Open University Malaysia.

Morrison G. S. (2012). Early childhood education today (12th ed.). Upper Saddle
River, New Jersey : Pearson Education Inc.

Nor Hashimah Hashim. (2003). Panduan pendidikan prasekolah. Kuala Lumpur :


PTS Publication & Distributions Sdn. Bhd.

Rohani Abdullah & Nani menon. (2003). Panduan kurikulum prasekolah. Kuala
Lumpur : PTS Publications & Distributions Sdn.Bhd,

Suraya Zaidon & Haslinda Ali. (2009). Penilaian dalam pendidikan prasekolah.
Kuala Lumpur : PTS Publication & Distributions Sdn. Bhd.

Wortham, S. C. (2004). Assessment in early childhod education (4th ed.). New


York : Prentice Hall

45
PENYELARAS MODUL PDPM (PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK)

Bil. Nama Pegawai Akademik

1. Dr. Siti Iwana Sharizah binti Bidang Pendidikan Awal Kanak-kanak


Abu Samah

PANEL PENGGUBAL
PAKKD21233 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Bil. Nama Kelayakan Akademik


Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Dan Linguistik
Melayu (Upm)
1 Dr Zanariah Bt Mat Isa
Ijazah Sarjana Pendidikan Awal Kanak-Kanak (Upsi) Ijazah
Doktor Falsafah Pend Awal Kanak-Kanak (Uniza)
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu/Sejarah (Um)
2 Syamsyiah Bt Samat Ijazah Sarjana Pendidikan Awal Kanak-Kanak (Upsi)
Kpli Sejarah/Peng Melayu (Mpkb)

46
SIMBOL PEMBELAJARAN

Sila gunakan simbol-simbol berikut bagi tujuan / maksud seperti yang dinyatakan

Gunakan pita rakaman audio atau radio.

Dokumen atau tugasan perlu juga disimpan atau diserahkan kepada


pensyarah dalam bentuk ‘soft copy’.

Masa rehat (panduan sebelum dan selepas sesi pembelajaran).

Gunakan bahan-bahan multimedia.

Rancangkan jadual aktiviti mengikut masa yang ditentukan.

Rujuk kepada individu tertentu yang pakar atau mahir.

Buatkan ujikaji.

Hasilkan bahan dengan disokong dengan grafik atau ilustrasi.

Senarai semak.

Senarai buku-buku rujukan yang digunakan oleh penulis dalam


penyediaan modul.

Latihan untuk menguji kefahaman konsep-konsep, isu-isu penting


dengan membuat ulasan.

Buatkan catatan atau nota-nota penting.

Akses CD-Rom untuk bahan-bahan seperti yang dinyatakan dalam


modul.

Senarai penerangan makna bagi sesuatu istilah.

47
Akses bahan pembelajaran dalam bentuk video atau VCD.

Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan.

Rujukan surat khabar.

Panduan kepada pengguna.

Dapatkan seberapa banyak maklumat di perpustakaan atau pusat


sumber yang berdekatan.

Sediakan geraf yang sesuai supaya dapat memberi gambaran yang


lebih jelas.

Fikir mengenai soalan yang diberikan. Satu soalan yang dibentuk untuk
membawa pelajar secara beransur-ansur ke isi pelajaran.

Hasilkan interpretasi anda mengenai sesuatu bahagian yang telah


dibaca dengan cara lukisan atau lakaran (peta konsep, rajah, jadual,
lukisan).

Aktiviti Tutorial

Itu saja yang perlu anda lakukan.......SELAMAT BERJAYA.

48

Anda mungkin juga menyukai