Anda di halaman 1dari 4

LAM-PT-05-01

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER


KURIKULUM

SEMESTER __JUN-NOVEMBER_____ TAHUN ___2017_______

Nama Pensyarah : CHRISTINA JOHN


Jabatan/Unit : TEKNOLOGI PENDIDIKAN
Kursus : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Kod Kursus : EDUP3053
Kredit : 3
Kumpulan Diajar : PISMP SJHK ( AMBILAN JUN 2016)
Jam
Minggu/
Topik/ Tajuk Interaksi Catatan
Tarikh
(Seminggu)

1. Teknologi dan Media Pengajaran


M1
12-16Jun  Konsep Teknologi dan Media untuk Pengajaran KULIAH (1)
2017 dan Pembelajaran. TUTORIAL (2)
 Konsep Technological Pedagoical Content
Knowledge (TPACK)

2. Reka Bentuk Pengajaran


M2
 Pengertian dan konsep reka bentuk pengajaran KULIAH (1)
19-23Jun
TUTORIAL (2)
2017  Peranan reka bentuk pengajaran
 Model-model reka bentuk pengajaran

M3
KULIAH (0) 26-30 Jun 2017 Cuti Hari
26-30 Jun CUTI HARI RAYA PUASA (26-30 Jun 2017)
TUTORIAL (0) Raya Puasa
2017

3. Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media


Pengajaran
M4  Pemilihan media pengajaran
KULIAH (1)
3-7 Jul
 Pengubahsuaian dan Penghasilan Media TUTORIAL (2)
2017 Pengajaran
 Penilaian keberkesanan Media Pengajaran

4. Visual untuk Pengajaran dan Pembelajaran


M5
10-14 Jul  Peranan Visual dalam pengajaran dan KULIAH (1) Minggu Peperiksaan
pembelajaran TUTORIAL (2) Ulangan
2017
 Jenis-jenis visual

M6 5. Visual untuk Pengajaran dan Pembelajaran Pengedaran Jadual


KULIAH (1)
17-21 Jul Spesifikasi Tugasan Kerja
 Penghasilan bahan visual untuk pengajaran TUTORIAL (2)
2017 Kursus
dan pembelajaran

Julai 2014
LAM-PT-05-01
Jam
Minggu/
Topik/ Tajuk Interaksi Catatan
Tarikh
(Seminggu)
5. Audio untuk Pengajaran dan Pembelajaran
 Peranan audio dalam pengajaran dan
pembelajaran
M7  Sumber audio dan format fail audio
KULIAH (1)
24-28 Jul
 Penghasilan bahan audio untuk pengajaran TUTORIAL (2)
2017 dan pembelajaran
o Perancangan dan penyediaan
skrip, perkakasan dan perisian,
o Rakaman dan suntingan
M8
31 Jul -4 KULIAH (0)
PEMBENTANGAN KUMPULAN
Ogos TUTORIAL (0)
2017

6. Video untuk Pengajaran dan Pembelajaran


M9  Peranan video dalam pengajaran dan
KULIAH (1)
7-11 Ogos pembelajaran
TUTORIAL (2)
2017  Sumber video dan format fail video
 Teknik rakaman video

6. Video untuk Pengajaran dan Pembelajaran


M 10  Penghasilan klip video
14-18 KULIAH (1)
Ogos o Perancangan dan penyediaan papan TUTORIAL (2)
2017 cerita
o Rakaman dan suntingan

M 11
21-25 KULIAH (0)
PBS 2
Ogos TUTORIAL (0)
2017
M 12
28 Ogos – KULIAH (0) 31 Ogos Hari Kebangsaan,
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2
1 Sep TUTORIAL (0) 1 Sep Hari Raya Qurban
2017

7. Integrasi Perisian Aplikasi Pejabat untuk


Pengajaran dan Pembelajaran
 Jenis-jenis Perisian Aplikasi Interaksi / Perkhemahan
M 13
o Pemprosesan Perkataan KULIAH (1) Unit Beruniform (4H3M)
4 -8 Sep
TUTORIAL (2) Penghantaran Tugasan
2017 o Persembahan Elektronik Kerja Kursus
 Integrasi perisian aplikasi dalam pengajaran dan
pembelajaran

7. Integrasi Perisian Aplikasi Pejabat untuk


Pengajaran dan Pembelajaran

M 14  Jenis-jenis Perisian Aplikasi


KULIAH (1)
11-15 Sep o Hamparan Elektronik 16 Sep Hari Malaysia,
TUTORIAL (2)
2017
o Pangkalan Data
 Integrasi perisian aplikasi dalam pengajaran dan
pembelajaran

Julai 2014
LAM-PT-05-01
Jam
Minggu/
Topik/ Tajuk Interaksi Catatan
Tarikh
(Seminggu)

8. Multimedia Interaktif untuk Pengajaran


dan Pembelajaran
 Konsep multimedia
M 15
 Penghasilan pakej pembelajaran KULIAH (1)
18-22 Sep
multimedia interaktif TUTORIAL (2)
2017
o Perancangan dan penyediaan
bahan multimedia
o Elemen interaktiviti

8. Multimedia Interaktif untuk Pengajaran


dan Pembelajaran
 Penghasilan pakej pembelajaran
M 16 multimedia interaktif 21 Sep Awal Muharram
KULIAH (1)
25-29 Sep o Perancangan dan penyediaan (Maal Hijrah),
TUTORIAL (2)
2017 bahan multimedia Ujian Amali

o Elemen interaktiviti
 Penilaian bahan multimedia

9. Internet untuk Pengajaran dan Pembelajaran


 Konsep dan jenis-jenis pembelajaran dalam
M 17 talian Ujian Amali,
KULIAH (1)
2-6 Okt Moderasi Tugasan Kerja
 Peralatan dan aplikasi pembelajaran dalam TUTORIAL (2)
2017 talian Kursus

 Penggunaan aplikasi internet untuk pengajaran

9. Internet untuk Pengajaran dan Pembelajaran


 Konsep dan jenis-jenis pembelajaran dalam
M 18 talian Ujian Amali,
KULIAH (1)
9-13 Okt Verifikasi Markah Kerja
 Peralatan dan aplikasi pembelajaran dalam TUTORIAL (2)
2017 talian Kursus

 Penggunaan aplikasi internet untuk pengajaran

M19’
KULIAH (0)
16-20 Okt CUTI HARI DEEPAVALI
TUTORIAL (0)
2017

Julai 2014
LAM-PT-05-01
Jam
Minggu/
Topik/ Tajuk Interaksi Catatan
Tarikh
(Seminggu)

10. Isu dan Cabaran Penggunaan Teknologi


untuk Pengajaran dan Pembelajaran
 Isu harta intelek, undang-undang siber, plagiat,
kerahsiaan, keselamatan, penyebaran
maklumat

M 20  Cabaran aplikasi teknologi terkini dalam


pengajaran dan pembelajaran KULIAH (1) Masuk markah tugasan
23-27 Okt
TUTORIAL (2) kerja kursus (BKKP)
2017 o Kesediaan guru dan pelajar
o Sokongan organisasi
o Kesediaan teknologi
 Piawaian ISTE (International Society for
Technology in Education

M 21
KULIAH (0)
30 Okt - 3 MINGGU ULANGKAJI
TUTORIAL (0)
Nov 2017

M 22
KULIAH (0)
6 - 10 Nov MINGGU PEPERIKSAAN
TUTORIAL (0)
2017

M 23
KULIAH (0)
13-17 Nov MINGGU PEPERIKSAAN
TUTORIAL (0)
2017

M24
KULIAH (0)
20-24 Nov MINGGU PEPERIKSAAN
TUTORIAL (0)
2017

KULIAH (15)
JUMLAH TUTORIAL(30)
JUMLAH (45)

Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan Disahkan oleh Ketua Jabatan

Tandatangan Pensyarah Tandatangan

____________________________________ ______________________________________

(Nama:CHRISTINA JOHN ) (Nama:SONNY TEH ENG CHONG)

Tarikh: ____________________ Cap Jabatan:

Tarikh: ____________________

Julai 2014