Anda di halaman 1dari 84

CpnCI{Vl

ETHOfPA$CKM 350PHHK

CPrICl{A IZPAJbEBCl{A A!{Al~I(MlIJ 1\

lUhVl ['1\ XVII I.

C Y n () T JIl I ~ A

, 1'1'/1)\ '1(/\ 111'I'AMII/lI'I,IJA lIoa ll'IIIIIIIA .I')IIII\~ IllInJ ~,

IOj!:I.

III '.1

/\1::.)1>1::1 bE

"

I, ••• " .1 I

HACEJbA

. IOPf:;',I(}tC) C'TAHOBI-Il!1W1'BA

(\l-bl1rA 16.

'YPE)~HO

,IOBAH ll,BVlJVlTl.

C Y GOT III I~ !\

I'I'AHCI(/\ 111'1 MII'IM'I'I.lA J10ijOi'IIIIIIIA YJlloll(A lil'\JJ ~. 102:3,

TGor

'7, r001~1 V\II'IIrA" Vllr1ll1c102011 \II'HclVlI\IIVUfI Vii "

V)" 1tI .L () ~] A J

, .

, 1 t ,(

'IIIAX V.rVILH)1

\

MVIrpAl~V1JE CP13AY XPBATCKY

'fOI<()M 16., 17. VI 18. CTOJ1EnA~

HAOHCAO

)~P. AnEI<CA MBI1Tt.

rIPEJ],rOBOP.

Y CTYlUlj1l "MCT<lII<IC1'U:JH'lIat KpeTaH,U, Ibl1XOBU y3pOUH H :liOCJIClUll~C" CPC)\IIO [o It CHCrCM1130I:laO r. .Ionau UDHjl1h AOCU/HI'lhC pC3YJITaTC lIpo)"llIiHuba naCCJbU II 110pCKJla CTanODIlHillTDa. rJJaDlJO TC)I(IlIJITt! IIUJIO/IOlO je Ita CCOOC rypcxor H 110TOlbl1X npexena H ua 311fl'Iiti Ihl1XOB aa aarponoreorpadicxe, ernorpadi'CKC, couujo uounco " ilpyre npouccc, yxasyjyhn npn TOMe na 11\ uorotipojne IIpOG IIL!~II~I J{Oj11 croje y BC311 ca MeTa '1' C')'<\3H\'l[(UM "PCTaIbCM Cptia,

3naqaj )~eJW L~I.IIljllheBa JIC)KU y TOMe, illTO 0110 1l0CTaOJbl:l N:!MeJb H Aaje of)Jilll<' ILaYKe je.anoj HODOj lWY\.HlOj rpamf. .D.Clloje pahcno ua 11 O,LVlO: .. 1 I I Ilpol\\aTpm-ba H npoyvanan.a npJ{ nYTOBalbY II,YlLUllcny no EU)J1HIII(Jl{Ol\\ ITOJJyocrpBY xao H JJlrrcpaTYpc 0 ceoun Ma, a)l11 ne ofiyx Ui.l'W y cnoj 1I0TnYHOCTH pesy JlTaTC rrpoyxa- 1J<lIhU CPIICIOIX ~\l1lll1I1Ulirl. 110 apXHBCI{HM H3J3~1~E!.~~' 0 MHrpauajUMLl en rypcuor ;111 O)I(;·rJ;~·j~1{·o·-3eMJblli.J~~;;-;0l{0l\\ 16., 17.11 18.

ro aeha ]J<UIIt'lII llL' lHillllKU Mllo}Ktllla HcoojaBJbCIIHX HCTOPlJjCI{I1X 110).\a1'<1l(a Y P1DUliM apXIIBHMa II rcorpadi unje UH Morao .Aa cc I{OPI'ICTI1 pC3y JlrllTl1 ~HI OBI'IX MHrpC:lI~Hja, llOK I1CTOpH'Iapn ue ofianc 'OIUlj IIPCTXO)(i1i1 ]1i1l:I.lt" ]{OjH na l'bHX cnaua, )J,01{ HC nyoJHmyjy

al XIIUCKY rpaljv II 111~\ IlpC)J,MeTy. •

lLOOHO Ilflil\ 111lJ'Hlh OA Cpn, Kp. AKaAcMaje 11 MUll. ·ITpo. ucrc TC c~M >' 11111" illipy 1922. Y OelJl{OM paTlIOM apXI113Y, y .jYJIY 1923. y 1'1)[1)\11'1110/11 3CMaJbCKOM 11 I3JIa)J,HIIoM apxHBY 11 y anrycry 1923. Y I to 1lllPlllilcbM. 3CMa lbCJCOJll apxnay npoyxasao rpahy ,0 Mllrpal\HjuM.LI, )(lIl1)'II,\'lyhH TI1Me cuoja panuja apXHDCKa HC'l'pU)J(llllarIJU 0 ann ~1 IIIH1/(MeTY. CJJY*CIHI ce cry tU,IjoM UnHjHh.c- 1I0~1 J«IO YflyrcTlloM Ill.IiI IUbJl}IW((a jc IIOCT<lBHJla ceoH sanarax. ./(a IIPIII<<:t}l(C IlpCMII I'IIIIIIVII)I>(:IIIIM apxunctcaa no aauuxa AOCeJbaIHlIhC Cpfia y XpnaTCI(Y II na TIIMC J(OnpHllecc CIJCCTparloM HpO· YWlBUlbY rora 1!U}1(1I01' uurau.a.

nHcau"'"

I.

YBOn.

rJlllUIlO uCIIIII,!HI cpncxux oeotia. YSP0IJ,11 MHrpaIJ,l1joMlI. aa BPCMC 'l'ypnrcu, )~Be CCJlI1.a,OeHe e rane. Ilperoaopu 0 cco6J11. 4,.:(.106e 6c3 npCTxo.a,HI1X nperouopa.

Ilpollnc'r cprrcxux Cpe,lJ,lbCnCJWBJUrx J.~p)r(aoa II CTO)1 TIL p0601J<'lIbl~ 111I1Jlnt' napo.aa ,lJ,OnCllO je 1(aO nOCJ(el~HLW H J<UO rxanu ' pCJYJI'J'UTC I ~·IiIIII.ITCJ·hC CTaJICLUIOdX paJJIHKa, lILU'IC3alJ"1I.f>(:~' 6ol'Y· MHlICJ(C [apuou, upe.nas nC)UI1(or ,lJ,c)[a uaurer napona Ita MC!ltIM I[ IJOMCpall,l(1 Cp6a 0,lJ, jyroucroua na ccaep 11 aanan. YIHIJ11'I"'lIJ • CTaJJC)J{U II III i I '1!:3analbC oorYMHl1Cl(e nepe xao II IIpCJW' uu .MYCJlvIMlIli(;II)' IH::P)' 06aOJbCIlO je OP30, a npOI\CC MHrpal\~lja Cpfltl lin ccncp II :1111111Jt rpajao je uyuax TpY! CTOTHllC rcnuua.

CCOOC Cpfiu It:lU:JIJClJIlI C)' pa3J1013pCIIH Y3P01(H, J( in C' Y neluuru cJIY'Inj\.~I\a Q12_eUJJej'iY. l1CTOPl1jCIUIlll y3poU~IMa lla:mIJUM,1.) 6C)t(albC lIapO/(1l ucnpe.a aanojeuavxe TypC1(J~ J3ojcJ(I~ rrfiyuc "P"WIHlIlCI{Or C'~lIlllIlIlIIIIJJTB-a,-l{oj~ 'cy PC.I.l.OBHTO HMct)lC 3'lIIOCJlC)1I11(Y MCTullacTu:JII'IICIl HPCTatbU, Muoro nyra cy uonon Ml1rp.luHjaMn 01lJIH IICllXOJIUllliOI MOMCl!TII, nacramr ycuen UpHTHC]{a II ~ypOOOC'J'l1 :.laUOjCI.IUIIII, (ll'II.~1 rora cy II elWUOMCIOl y3pOUlI, JII1'Ula II HMQlIJl!~ IICCI'lryP"OC 1', I'iI I 1,11, H Y onurre TeUJl(O CJWllO.MCJ{O crruse, IIOl{PC1'UJIH napon IlU UI'lld\', Ccotie Cpfia Y cyccznrc JJ.Pll<UOC II MaX0~\ II UUII rpauuue l3u ,11d.lllclwr 110JIYOCTPOCl, uaaanaue TYPCI(OM najc )~OM" ;"lory CC: 1I0)(lIiIIITIl Y uetco nurco rpYl1a: 1. ClIOPU1J,I!'IllO j.(OCC)lJunuIIJc Cptia y CjJl,\~1 II Y Vrapcrcy OJ( 1[Q'JCTlC(l 15. DCIW .2(0 ),'1'01)1, u.u TY[JCj{C 11)1 u C'I'I I Y Yra?CKoj cpeJ~"lIJO.M 1.6. nexa: 2. upecc.r.auauso Cpfia uu '1')'111"1(11 )~~O CJJClI301111jZ y npuoj 110JlOOvlliH 16. CorOJI' hn II en TypUI;nl' 111\ II),C'I'PlljC.I(l1 )\CO Cnauouujc Y xpyro] II )JOUIWH 1(1, 11l1I('1l,; I. ~III rpttl\l.rjc Cptia y rypcicy J1111(Y It Kp6aoy Y )(PYI· I 11011011111111 1(" ucxa 11 lip JILt'} jC)(lIora )( )In TIiX Cpua 11'1 JIIIIO

,~, I

6

Ill'. AJIEI(CA "IHI'II

I \,)IIojell\\h 1I .}OilIIIHI }I, ilil 1111'111''', lOp 'II!!'" I,! I"~ I 'II \J(~"~ll ,I PJ~, lLIpOqH' 'pt), pili I' l).1ltl, j\\~ll 1\142,. IIOU 1l:ll~ ~l1ul't1 n Y iop I'll t ! il)~ 0· 'po 'PIJI;"Uj(,il" Illil.l)UIIIRN I r:.7 . .11e, 011111 ,!uj Jlill,L'lIIlljll' f ',Y,/Ill M 'I)y y.cuP'ItIIIl'~1I1 If~W ~pJ): uOrpt;tIIII\lIIlI. I, Nl upu]. ,Ay :,'pl,ljn j: Il tlU',q;I,ILJILI )' 'l'.ypqJ(Y p'fM lip, rouopa C,o. Cp )ljNll~ 1191 :

ocl)IIu,llpc lUll! IJIII.dn H11IHjol~e,' a :iIOlmj.'l tuhc , Cpo, 1 J ju Y PI .-

PCI{!lONl.>q TYPCIi'l.l 'I'll .cy X Typcno] ,~lM.a;rH, CDOjl'\ ,1'010.1 [ ", noyananux .lJPlljUTC)J)U, ,IW/I !q)jux. cy OH)IH, CI(PHjJCIH! ;Jtt, Up M IIpCrOBOpn, BP,IIIOhll, )' H~'I:nNla>;,H yxoztcxy C)(Y)f(oY,(BYJ lO'(~l.IHI1 JlPCIW .rera J53f3. Il'wby Il.eTlIU~l(l,INl Cp(5rI~a, xap,UM.OUI\It\ HUUlI, ~~h ,y 1l111')liJ'l'Y, )640. ,TpULLaec-r ,n:a][a Nlcby J{OP LlHlII 1(:CpOlH1a, :JUCTiJ.111111If r Iepo JIyLulh II BHU;KO Born" ~, an 1',. , 1?,').;:>' M.cljy CpollMa Y ,h:r.:OIU1Il.1;I II Ilepyuiahy]. AYCTPUjCl{ll H3ctCJIalllLI,I1I cy lJOtlU)lH "IW11'lm!le H oopa,haJIU ce y TYPClwj yr)le/.(UIl~\ H 1l0YJt(UIlI1M CpUII~1111 U llojuMa cy It3 pauu]e crojana y ne: 1'[,. u cprtcxn lOaCJJallllll.i1 cy rrpero aapana najscurhe ca OOPUlTUP Nl XpnaTC]{C rpauuuc lIJJH CCtbCKHlIl BeJIH]{I1Nl xanerauon, a NlI\OrO "YTa 1I ca (J'I'UIIII'"UllIl H o rYJIlllICI{H 111 xaneranox l1JJJ.[ npynr»

l{OjUlIl norpaun-ruua OCPHIl.HpOll1. '

TIOJ-fCJWM 'l.:(1urJalllU nncy npeTXO,l(I1JIll nperoaopu Hero ~

uanpurenc IIJIlI rkl plIl!Hjer cnopaayxa ca .L1.0CeJ1,>ellIIJJ:HlI\a [oryJ!IHICI{I[ 1(u11"~TII.II I '1IIIIIItl P cDpaHl{OIlLlll ynazure C rrpo.reha 1639. y Jll1'llW flt.!'IIJlIIIIJ Cl!JlO If noxpcuc NlHJIOlll Ii ~HJIOlll 1'aNlOUJllJ~ Cpfie na coon)' J IIJIli OC3 nperxo.auor 3Halba H onotipersa ayCTPlljClUIX ilUI'PIIIIlI'illllX BJlaCTlI (pn6uHLIKu Cpou notieronie 1[' crpaxa ozt 'I'y pili' (J nOLICTKONI. 1609, a 110,,\JJana'IKll Cp6H. 1IC!1 Y 01(0 20. 11\1111'1:1 I til 1.). floJIo}J{aj OBHX CpO a, IWjU .L1.~b()lU~ lI,U, aycrpnjcrcy v'lpilili 603 npcronopa II yraphenor cn~p~3Yll~a, 61:1? je npno TlIlldl!!, Hi nilpalli. lbIIX nucy IlMaJle aycrpajcxe B),I~C1'~[,

llHKLlKBHX O()l111111 1111 u03Hpa. \,

1" •

if"

XpBaTCI<a nojun rpurruua. .Tepnropujanae rrpoxeuey B~jl;l9jl rpauaun. PU'I'IIII l:!lII~T y I'pauy. Bojua rpaHI1IJ.a TOKO¥: 17. nerca. Ilaaru .\' X.1I1\ltj'lt~. Ilnar« cojHI1IJ.HMa 11 OCPI1IJ.l1pl1~a.,

. . . , " ~; . ...: ' ~

Ccoric Cpo" l'tI rypcnor ua aycrpajcxo .3eNlJJ,HlUTe 'y:,T~~ .

cno j cy IlC:UI ell rl.! I OlloBjberb~H )l!)jlIe rpaunue. IToA XPBa,.~C~01l1, BOjHOM rpallll1lUM, P,;13YMeBa)la ce sojna 1I a,l(MHHHcTp.FH~HaBfac1; OIlHX xpajena XPUU1'Cl{e, xojn cy ce rpaHHLIHJIII ca Typcl{oNl., \C:r:~lJIH~i

------_._--_._

na aycrpujcxn neo Xpnarcxe TOI(OM 17. IICI<a II 4. nace.euuan,e Cp6a y )la)IMal~HjH y 16. 11 17. CTOJIO h r, rr OCCOI1Y rpyny vnure 5. ccofie CpO a y}Kpl0epaI' 1530, 1631. tl I!l HI. I"fl/lllHe H 6. ceotie y YrapcKY, XpBaTcKY II CJlaBollHjy, y Be'Jj,~ 1111 "ycTprijcl<O-TYPCIUIM parox on 1683'r~0 1699. ro.aaue.

Y 3pOJJ:n cprrcxux ce ofiaxa y XpnaTC!I(Y (llj.'I!! cy HJlH nCHXOJIOlllKe 1IJlI1 eKOH01l1CKe rtpnpozte, a nOIlHI"ullihe cy 06a Y3POl{(1 y HCTlI lIlaX YTJIJJ:aJJa 1I nOI(peTa)Ia napon 1111 Cl!OOy. Cne ceotie Cpria rra XpnaTCI{Y II npnaopcxy rpanany, UCHM NlQ}K,l(a je,l(Hlle ceofie y }KYNlOCpaK, OllJIe cy crarme ce060. 3a 1'ypCKO 1(ooa pa3JII1KyjeNlO 'rpn BpCTe cpnCI{HX ceotia, II pile cy ccotie 11)IH ravnaje Oe}Kali,e Cptia H3BaH rp a Til1 ttl' )tjlJlWIIIIC, oe3 snau,a H rrpHBOJIe Typaxa. Y OBY apcry crjanajy II I ',!dil', II HojUMU ro sopu OBa C1'Y,l(Hja.· Jlpyra epcrn cy ceoriu II, I illllil tcpuja 1'ypC]{C 1(p)l{al3e y npyrn, ya ,n:03BOJJY, aJlu OC3 1!1!ili\!\ ','lI'" If auraaconan,a TypCKl!X BJJaCTH. Tpeha BpCTa je pa3MI' Iii I !llii\' C1'HIIOBlIHlll1'Ba, sprneno no nanpe a Y1'BpbelI01l1 u.rany O,ll I )'lllilIIIX CJIY}Id5emIX oprana, OC3 IUI1'aIba H nplIBOJJe MHrpanaTil. II.(Jc(.'.Il.elIlme cpncxe na xpnarcxo] rpaIUIUH rrpBOOI1TIfO cy TYPItIf ;(O!lBJUI 113 yrryrpalUlbOCTH Eocne na rpairnuy npscane. ITOHClJ\lclti'l'nml cy HX TaM.O y OKO)HIlIY yrnphennx NleCTa, ,l(ct lINl ofipalyy Jy 3eM)bY, fia CJJY}!{C xao xoxopa, xao ynanu IlJIH I{cL1aY3H, a Y3H1I1aJlH cy HX II Y BOjCK)! (UBUjllh, o. C. C1'IJ. 28.). Hpexa 1'OMo cy JWCeIhetIHJJ:11 na xpnarcuy rpamruy HNlaJIH ,l(BC CCJIr1,ll,oelle Cl'iHI<~: npna crana je HaCHJlHO nace n.aaau,e l'bHXOBO na TypCI(Y rpa II 11 rry, a Jwyra eranu je npe.naa IbHXOB 'ca r ypcxe na aycrpajcn y crpauy.

Ceofiasia cy OOHtlIIO rqJC~TXO.L1.llJm ")11)111111111", Iwjl! cy rpajann HJJH KpaTKO speae, nap )-Je,~e}ha TUII! cy lie "POI)JJU'IlJJIH roztanaxa. ITpl3I1 rrperonopn ca ycopn'll(HJ\l Cp0I1~1I1 1I\1111'll'JIlI cy 1641. H y/ BI111Ie NlaXOBa cy npeKI1J(Ultu 1'C je COIICII1 Y'i;Op'lUlla nanpurerra rex 1658. r01(HHe. 3a BQi)elbc lIperonol1H 1'1111 'III C)' CpOl1 cnoje IBaCJJa[[Hl{e na aycrpnjcay crpauy HJJH uy AYCTl)IIjUllll,H C)la)[11 H3aCJJaIlHKe Cp6UMU y TYPcI<y. 11 y nplinM " y )(pyroM cxynajy cy npcronopu aohenu Y najaehoj TajflLIIIlll, lUI lie oil TYPl\1I ,n:0311aJlII aa IbHX. CpOH cy o.n; cnoje CTP(HIV '"IIIIIllIlldlJlIl aa uolycn,c nperonopa nOllOI3C, xneaono HJIll I1IIaLJ(j \ I I" !I,II\' If paafiopirre JbY,l(e cnoje (Maja 1602. ztaa opaTa. ofia 100cljl 1,!I1IICl{a, KO,~ otipnrrapa oapolla Kl1cJJa, jan. 1611. jeznto Cj.llii I,O ClJelllTCHO )1I1L(C IW,n: xane rana }Kl1rMYlI.L\a Fycuha, aar. 1(11', '1'1'111 Cpfinna IW1,\ O1'OLfaYIWr xancrana JaI{OB<l Iloprncpa, 111.;'1)"1'11 1642. Toncp By-

, )(1'. AJlliJ( A 11HlJ'11

lia:npci{onalbe Typai(ct')f rrpsoj IIOJJOBHIIH f6. lIl'I(H II -recrtr ynanu TYPCKIIX' Lreni v rrorpanrr-rne: avcrpn jCIce 'ICM)he lip lIlly .l{I1lle cy ticHTpall'ny yhpuny a YCTPH jciq',,l(ct yCTaHOJiri I ill rpalihl.tll Jlpell\ a TYPQI1Mct crajahy BOjCKY Ii .na [e pa3i'H;!I~'I'1i 110 T£lp~all~~1a ca 3a,l(aTKO~I, ',l(a 'IYBajy KJlclll!(e d npOflilll1 II rnpcuanajy ynanc TYPCI{HX J1]ba'IKaLUT{]JX 'leTa. 3eMll,C,: IC'cJ Ii! C >1 rpamomxe c Typ- 11,IIMa, OUlle cy on.ll;a'lKa'rrC P,l(' T )'pa'l{n 1(''1'11 uommnrmo ce pasoerJlO HllH je onseneno Y poircrno re lillIl l'IIPOMHIIIITI!,OrOJICJlIf' H onycre nn xpajenn HHc)r MorllH ,l(a ell(lI')W!llnjy norpann-me TBpbane BOjHH'IKOM nocaztoxt H jom Mctlill, 11.11 'IT lIo'call,Y II3,l(jYlKanajy. ,.£j:Qr~t.jc aycrpnjcxa nenrpa.ma IJilHU I' CllnU,I{Cnalla rpaI!!!EY najall1HWIKOM BOjCKOM, Ty BOjCKY [e lqltl u.uulrana IT H3ll,p}!{aBa:;_a II ,l(a On o aaxurao ortepannje 'hl~ 111l1l1l1l1llfllIUX 'leTa l! MorylulO IbllXOBO H3,l(P}TC3flIllbC, aYCTpllh'!11I !lIIfP i~~ OJtY3eo CDC

. norpann-me rpaztonc II CDa OKOJII-ra MeCTa oi«: 'i'li \, rpn1(OBa O,ll; 6aIiCKe BJlaCTH It TO He caxo Y BOjfIl1'liWIII ill'I'fI n Y a.l\lllllflllCTpaTII13l!OM norvrezry n norvururo IlX je IIn/( I:!ln lr nenocpcjmy yrrpany.

Y HCTO npexe je craopeua ][ y CJIIW()lllIill II0CCOlla 13ojHH'IKa II a)~MIUfHCTpanlBlln OOflaC1', .CllO nlu!i:.lill_llllJ.llit J.PJm!fJUI. OCHHBalbeM xpBaTCI(C H C)f[lllOHCI{C qJillllllll' jHlm je CY}KC~IO :rnpaJ3JIO IlOl(PY'ljc xpnC\LC1W.::.&lIaJ30JIClSQl' (i[u.,1 II , To JlO;(PY'ljC, xojc ie nCKa,1( 3aY3HIHaJIO QClJY XpBaTcKY H c"llllltlIJUjy, cnano je y OBO ,l(Ooa ycne.a 'rypcxor ocnajan.a H YC'.'J!),I, (JCllilIlaJ-bU xpaarCKe II ClIaBOIICKC rparrnue na 3arpe6, 3(lj!.ljlll,~ II Of«))HTHY H na npezteo 1(Y}fC ofie ofia.re Calle zto rpalTlfl\~l T},PCf(C. Taxo ce oa,HcKa ynpasna OOJIaCT npyncaxa xao Tall't1P ,,'11111 IUMCOY xpnarCKe II CJIaBOIICKC nojne rpaunue re OIlLI 1'/1II1I1II\C HC casio )J,a cy Ol'IJlC neaasncne je1(lJa o~ npyre nei II 1IIIl:}' ()lIne III I Y neIIOCpeJ(I-JOM CYCC,ll;CTDY jeznra C l!pyrOM. C 'I" ll'H CC fl ,ll;OCCJLetnan,e Cptia Y Xpl'aTCKY BPUIHflO lIC3etBTICilil ,;)( ccofie Cpoa'~ ClJa~OJlIIjy re ce f[ }!UlBClT CpnCl{I[X ,l(O(JC.l1 IV" 111m Ita XpBaTC]{;j r~aTlH[(H (pOpMHpao non nOCeOmgl rrpl1J!nlflIMlI, oe3 yrnrtaja II Be3C en CTali;e.i,l, YI{O~te cc naJIa3I1Jnl C)IHllOIlCi{f[ CpOH. 3flor ol3'ora.' HudlM ' Ml'rrpaQl1je Cpt'l[t Y C)IHIIOIIIJ jy Ill! YIICO' Y OBY CTY,l(HJY, clJm can YHCO, ceofiy ~_2',~.)I{Y~lf;upnKI xoja je caCTa,BfIH ,n:eo ocrazmx cpncxux ccotia na xl'jilll, I,' Ify rpanauy II TO C~CTaBmi,l(eOlle, TCiJIrnw Y TCPIlTopujamj(i~1 II(J[,IIC)lY' [rurrau.e, ,n:aJlH je}f{Y~loepaK npunanao XpuaTcJ{oj IL'!!! I(pnn,clwj If ztauac je' crtopno] !{OJIJII(O y aJiMIflIflCTpanrnIlO;\ cll\1II"lly,jcp je h }[{Y~l-

I

'ow II

i' i '

\1

I

II:

MIII'I'AI(llJI'. ('1'1" . )(1'11A'['l ICY

II1IJlI!W' II()I~ yllpUII1IY II)! I "I' 'Itlll()!1 ')111111

) 'IHI'II u jI1IiiP'I'lipqia X PI I LI'J'C I • 1111\1111111,11

, I ')'(.)1111'1'111'1111 I \1 fl;;nCI • nojuc q:nUIIJI\' Oc.:TU~ I Y "1'01 Y 17'1 1!1.!1~"1 Y 1'1111111111 t 1IIIIIpLJ/'it %el1' cuo )1 'Ill' J\ I<ptl) TOI'U I '1'0)1 'hu, )\0' OOJ!C>f\llhl.ll II i'111'I'CJ{C OJ.\ Typaxa. 'To {(g.lll' ,16 .. 'p 1(\' rllP 'TP-' Ilclla' jc 0,)1:1 I'PHIIIIII~yC)ICJI: TypC\CHX ocnaian.a ' lJC)lfq(1~X, 1m - ~\Clla. I 'CpC/\llIiUM 'I'U!'Lt DCKa' 05yX13a-raJTa jc xpuarcxa I rpauuuu ouavyruplyeua ' MeCTa:' £,ell;~ O,!Qltal\, ]3PH~u, ']3,9)101', T_PCttT" B. Bun IIU Pn icuu II JIenemq.'r:e (1:.' 313.' censcua nanerarnrja], 3UTlI ~\

G-IIXaL) 'Pcr;7;h- (~I)T{~;ll Jif3ULIHh, TOfllll1ui;' 13peJ{oDlItIKU I{YJJa;

~ c. Fl , f-.' I "'"",1. .,' :,.............. , t' 1

'Tp}I{aQ, JJ.Pl~!I· 1111(, C'!yp.'luh,' ellYH" C.Dypjall, . Ory xrnr,' MOll.PY\-4" .~Ifj1,C 7t KIII}"1 (T., 3B. Ol1XanCKa nojcKu).' Iloceriny «arrcranujy cy CalJtHI'II"nj~e 110canC 3PHtb, , fn,03,l(aBCKO; Kpyua.' Bpan - rpax, HOlIlII'PII)l, 1\~Y'rHm(, I'panan, a nocefiuy rpanonrr HJlI1Cby Enxaha " C~%II XpaCToBl1ua, OCTpmKal1" OlJi!l'b~; Bl1J!Ot!OJf,. l.Iasnu, 13Ylf(lfJII, Ilnj;!u, Ajrnh-Tpan, Ilchn, Llernu: Ilcnaen: ).(', XPCCIIO, Crena, )_l)'1'1l11TlllIIYll II !()IOJ{Ol.l. Ilpcxa nnaruox CI~IfCj(y Jl3 1564. to)J,llIIC 1IIJIOClIJ[C cy Iloc_a.ll,~_!:l:.ajr:!~lgIc 293 nojumcn (C~~~:r-;-I~aj~~~,~~ 1[0- 4 (J1c,l(eHJ~~a' ~I KJIOKOII) na 'CalCH no ztua nojnm.a (I{Ir.YlJ), I ~l'Jli1 s.anerannja ceiscxa IBHOCl1lla je~lJ~9jnnua H UjJllMtlJll1 jc 1695 q)Op. H 30 Kp. sieceune TlJIUTC, Ot,l~ xahcua nojcku (1IIlUPAU ol1xaha'l1 nafipojannx oxonnnx rpa'noua] f13HOCIIJJ<l jc :jl)l} 1111 ililliW II l!lIlaJI<J, il1CCe1!UY IlJlaTY 2.402' diop. CD~ nocanc rora IlPl,l,IIUIIiI y xpnarcxoj rpannuu 6pojaJle cy 700 xon.aIIHIW II 2.206 IIUlllltitn 11 ,L\Oonjalle cy ~lcce1.lHO 12,534 (jJOp. _l! 30 KP:

Epo] UOjOli'lJ \' nocanana 1I18r-bao ce npe xa 110TPCOH. CTa:, HOBlIHll,lI Il:t 1111)(11)' It ilr nojue rpannue IlIIC), illOpaJlHHlIICOlltC, ,lI,a, CJ1Y}!{C xao IOll'l(JL'Il, YlIolBalJH cy cnoricnno 3ell1JJ,y; I{,Ojy" CY, ofipalynna.uu, tl'llI cy oum! aojuu oon83aIIHUlf II MopaJ]Yi ~Y',B4: 1l031ID rpallll',:Uj.JCf(jli\, 3anOBe)l,IUmU Y CBaKO nofia CTYIlllTl~".,Y, BOjCI{Y 1.1 Ilonll II \ ,'( 11M CC HaJIOiJ(11. OBO je "napo-urro ap C,LUIJI 0 , aa CpIJCfiC' Ill'Cl"I,Plltllw, KOju; cy croja.nn no a nojnosi' YI1p<iB(i~l, H 0,'( !W jll \ [c Tel, jC)l<.lH /\80 CJlY}KHO Y BOjC.u1l non nJIa'TOJll,' i(Oi{ cy O(~'J'IL'111 C(llIlO Y czryuajy 'no rpefie II Bet napovnr 'no?"~ 1I1OpaJlIl JLII CD 'I urc Op),llCJU;

I13.ll.IYihLlIlIllll,: rrOI'pUHlILfHHX nOCH,l(Cl KOUlT,UlO je lI\lfOI'O, a,

1Ip}!{aBHC (l'I1I('IIj1li mICY OOIlJIOBaJ1C I10BLl,eM TC je ' 130jllJlQ},lMC!,

I[CIIJfahnI3IlIIP II,lid IlilfHa HeypC.lI.I)O. HCOJlahcHU, nsrnannexa ~I

, • , 1 ., \

upopcheuu nor II. (II tilde MOrJla .aa ;ia,ll;e TYPUlfll1a ,ll;OCTojal! OTllOP

rc eYI~ojc/(1I1111 I liil)lPBll' uana an y n.nxouc PYKe. 23. jytw 1565.'

t , ,

, I,

,j "

10

HI'" AJII!I(CA, UBq II

, '

"< I'll

, ,

~ ~ ,

naxa je nOJ( Typxe b>2lCl, a Y, cemeMI'py!._?77. lla.u.eJ?ojua. Cratse ira rpanaua xpsarcxo] y 0130 npcwu oillro,ie Talw, onajno, na cy "BOjUHUH, JwjHNla je rronepeira O.u.0PUIIU rparrrnre, jour npe noxacxa rypcxor ncnpaanann H, npenycrrr.m nenpujare.n.y Oe3, oopoe rpaztoae I'opn.n KJIaJ(Ylll', CTYPJIl1h, nOJ(3BH3J(, TYPI{a Mnxazsa neh" nAjTllh-[paJ(. CaM, 3anOBC'/UI llIr xpnarcxe rpaanne oapOI! Ayepcnepr __ IJQCJIe nanaEojne ~'IJ',\ollH llUJ(BOjBOJ(Y Kapaa aa .n: 03 B;-JIY , zra MO)Ke I13 rpanosa 3p'lfh[\ Ii I'uoanancuor nonyha ronone H BOjCKY' H cpaumrm YTDpljl"lrfl rux rpanona ca 3eM-' JbO~l, jep [e HlIaLfe nan THX rpanoau IIIII( TYPKe nensfiencan. 11. 36HJba, Typna OCBOjUlUC 13. HOBeMf)pn I S77. OCTpmKa[(, 20, l~e-, [(eMOpa OBe rO),(HHe 3i:Jrpb, a 13, jnlljilplI I S78. I'uoanancxo.

Tlocne CMpnI aycrpnjcxor napu ,h'PI\lllllul),(a l. ('I" 25. jy JJa 1564,) I-berOBI1 ClIlIOBH MUKCHMHJIH jLlll II., ([Jt.: PI(I lIIaTlJ( 11 Kapno nO,T(elIHWe rrojennne RPYHOBHJle Mclw f'lJflo~\' no TOj II O,T(e m-I , naztsojsozta Kapno )'(0611 ynyrapn.e 1\), 1'l'IlIIlnlw :~eMJbe, Il.IraiepCKY, TnpOJICKY, Kopyumy, Kpan.cxy, l'IJPIfIlY, TPCT H MCTPY na yrtpaay. .ua OH ce cy:lflaJlo nanpeJi,ullIllI,\' 'I'y-PUI(U, TWjll cy 11 noxpaj CKJlOnJbel-IOr Mapa ca AYCTPII II fl~1 11! upecrauo qnHI1JIH yrtanaje Y aycrpnjcxe norpana-ure np( NJ,III~, ucaajana rrojennne rpanouc, nn.a-ncann 11 BO,T(HJIH CTanOBHIHLI'I'IIi) \' ponc'rEo, CTBOPHO je nap PY,T(OJlq) II. T. 3B, 6PYWKUM yl\/ll'~M (Brucker Libell] ,T(BOPCKH parrrn CcU3CT ca CC,lJ.l1IllTeM y I'puny, Ona] parmi caner je ([MaO aanara«, zta no aaxce na,T(IJOinll,'111 I{IIP)I), Y ynpaBII III1,IJ., 1l0BeperUIM lit)' 3eMJbaMlI H HaJJ. Xj.111111 I'll I 1M II CJ[[lnOIlCJ{OM rpannuo«, xoje cy raicohe O!3IIM YI{ft::lf\/I\ )IIIIIIJle IIO,IJ. CI/\MHfIHCTpUTHIJIIY BJIaCT na.anojno ne Kap aa,

Hanaojsozta je O),(Max, 'IBM je nptJ)'Jun ynpaBy !Hlp, rpann[(01\\ y Xpearcxoj H CJIaBOHl1jn, npl1CTI'111I1l peopraIIH30naJhY lheHOM. Cpe,T(lIHOM 1579, ronnne no noncen III ua ywhy Kopane y Kyny TClIlCJh rpany KapJIODfW, Y KOMI' [c OJ\ Ta,aa OJIJIO ce_;

I

),(H1UTC san onell:HHKa. XpB!lTCKe rpauauc, III ill [u Celli! I.lITe aarronenuu J{El

CJlanOHCKe rpanane 6l1JIO y Bapancnjutv, Y IleTO ),(06a cy crnopenn CTaTYTH sa rpannxape KOlbaU111(e II ucrnmce 11 peryxacana je a)'(MlIHHCTpau.uja nojne rpannne.

Tepm-opujanne npo aene nperpuu.ui )e: XPIH1TCIW nojna rpanuua II yCJIe),( paTIIHX ycnexa, rcoje [e nucrurao 1591. 11 1592. 60Can~[{II Xacarr nama. Hserone 'fen) ucnojmue 1591. rO),(1111e rpazt Pnnav, a 12.jyrln 1592. :1UY:WIJlC Typun rpan Eaxah. Y arrpuJly 1592. noue Xacan rpazutrn 1111 yruhy neTpHlhtIIH~e y

,II

Ii

I I'

r ;!

~.' t

\'

MIIII'AI\III1\ ("1'111\ lII'IIA I ('I(

t t

KYIIY 1'1"\,1\ 1111' Pltll'Y' Y 10)11 "1'(\1111 )al>' 110 tl)\Y Iitl IJt~Jly 22.

jYIIH'II\IIM XPI' III 'rOM, M('I)Y'I'HM XU nu IIUIIiU II()I'JI)'

jy IIl~ 15~)J. I" I/il 1,11,1\ CIICIW, a X PY 'nUL ocr 2 , OWl'. 11':95. 1'0;\. 10/( l"kI'P'llloll I" nCTplllf>Ullpci) Y xpmu hauct C PYI(C. )1l<\IlX jc CTI10P('1I11 IIJ"IIIIi1j,CKtl rpauuua, «oja jc AOIIIJIU It J\ yupuuy 'lUIIOHCI\III1IW I!JIIIIIUIICI(C rpauuuc, a <lIJOlle/\IIHK xpnurc« rpnIIIII\C IIMUU iI' 1111,'1 t060~\ II IIPlfMOPC1{Y rpauuuy [ca CCIlIIIIIT'M

Y Cell.y),

TOKOM. CI.:J1I1MIIHcCTor BelCH, cue no p<:l'l'a aa OC}I,060i)CI),

XpuaTCI(C 01\ TnHIIW, IJaJla3l1.11a CC ,IIOCU1J.a Y O[lH.M M CTI'lMIl xpnarcuc I'PIIIIIII(11 I Kapnonau II Cn, MBal1 J<OJ( J~cTpeOapC[{ 1', 3aTII,\1 I(a IICTIIIII Iia CJJYlb 11 BeJICMepnh, icaueruuaja Kp~l)I(UIl11h KyJlCl II I'[poaopau, xaneranaja Bpascah a PaJ(ojulIlh - Kact JI, KailcTalllljn t'iapl'lJlOBHh H CKpaA, uancraua]a TO,Ylb, 0p1bUI(, Ourrapje II KaMellcKo, xaueranuja OrYlIHII, [OMHPJC, MOIlP,YIII, HOI3II I{ aCT(.~)I, Bo ja« II JJ.eJlIlH[(e. [lPHlV10PCIW rpauruta CUCTO JUlia CC' [13 BCJIIIIW rcanerauujc Ceu-a ca 13pulboJVl I'l JIe).\ellHu.OM H "all - ranujc llTo',iUJ ca ITp030POM, Cn. Bll.u.OJVl H Tpcarox. Y J\?yroj 1l0J10DlIJIIl ouur cro neha craan.ena je rrocana OCHM uatipoiauux MeCTa )' riP'IIflP KO)( MO,T(pywa H Y I1J!alTlJ(H.

Xpun I II> ! nojn a rpauuua uajrope je crajana ](pajcM 15.

netca, 11111'/1 11I"'I'TliIC ),(OCe}baBaiba Cp6a. HI! Y 17. croxehy unjc ua rpllll,Jill\ ''I' ,~i- /,\1;01'0 nuurc YTIJpbclha Hero npa icpajy 16, nexa, H'liI j \' rJ'pJ(e 6une uecpasu.euo OOJbe cnafiueueu II UOjCKO,\l II IIP"lildHIJ'l'OM II Myrll1IJ.lljoM. M3Mei)y yrnpna IlOl~IIlUI je Muoro Cplll'lIll"i rpauunapcxux ce na, xoja cy nosiaraxa noca),(UMa Y CY3(',IIJUlbY nCllplljaTeJba. Ocux rora ce y 17, DCl(Y .naxuie MOrJla yxo.acxa cJly)!{oa OpraHII30BaTH, jep je rpanuua J\0611BalIU yrilitc IIOUl1X Cpfia ,ll,OCe;'beIll-lKa, KOjH cy Y Typcxoj n0311anaJIII 111l1I.li11kC, nyreue 1I Jby.ue H IIMaJIH pohaxa H upnjare.n.a TC cy ~\o[,JJl1HelIplll\teheJlo ,T(a spure IlOIJepeIlY HM 06a-

eeurrajuy e)l) II{f;y,

Opruumuttun.y YXO),(CKC c]I),}K6e (haimbliche Turckhcn

Khundtschalll. w:ltaimc Tiirkhcn Khundschafft) npurtaaaua je TOKOM J G, II I /, uexa napo-urra naxcu,a. Ilo nJIaTHOM CI1HCKY 0;\ 20. anpu nu 1!J1l), OU0 je Y TO )'(ooa avc-rpnjcxn yxona aa LLyOIfIJ.Y II Kocrujuuuy .l ypaj l3yKllh ca nnarosi 0),( 4 ,T(YK~Ta Mccetlllo: LJllxnhcl1ii xaucran Imao je raaa TpH YXO,T(C, O,T( KOJHX jc jcaau C'1'11111111110 Y Cpfiy, npyrn y I'paxouy, a rpehn y I'naM.Oll)" Cnaicn il' o;~ IhIlX 1J,06nnao 6 .n:YlwTa MeCCLlllO, Il.Iofiary

12

}(I'. AJIEI(CI\ frUln\

fIOl!ODHhy je 3U IberOBor YXOJl.Y JlJlahlillo I () :(YI{HTa ua Mecen" CelballH cy J1.P)l<aJrH zuse yxozre, jel(I!PI' I' Tvpcrco], apyror y ,lla)!-

MUIJ;njH. Cnaxo» on IbUX je rr.saheno tuu II 11111 [cpyna ro.amnn,e

1! OJI. CBaJ(C Jlai)nIJ;e, Kqjy yxozta lTlllill ,,' ','I(I on BCCTlUla, IlJWhellO je 6 nyxara. ITeToplIl~a CpCll1 " II, II h' puua, MnxajH:JrO BYI<allllllIonHh, JIy)(a ITpoPOIWBHh, 13or;lllli TU,\IIlODUh II TOll1)((} KpMnOTHh YXO.rrHJfJ1 cy Typxe oxo JIIfDilll II ,1l0onjaJlH cy ro.nmun,e CBaJm no 50 zryxara. OBe YXO.l(e (II' JHljlll3JbIIBaJle BCCTH HI'UWJlH J(palIlrcoBI1hy, ann Ta)(O, Jl.a jCl(LI II :111 .apyrora mrcy IIHIllTa 3J-TaJUr.

Ilpexa n,1JaTH0ll1 CI1Hcr<y on 1565. Aonllnao je ofipcr.aajrlIaJIT xpnarcna rpanuue aa Jl.Bojm~y rainnx yxojra 90 cPop. 113,1- XahCI(!I xane ran ],opbe KpaMUIaJl Jl.OOl1j,;1(1 I(! .ra caor yxozry 58 ({:lOp, 20 xp, Y Jbyo~balIY je c.nao BeCTH yx o.aa, naanamr Cacrrr CI)pantleclw H )(ool1jao je aa TO. rOJl.l1l1flb)' 11)II1'1'Y 107 q)Op. Celncrcc YXOJl.e KOllJTC.u!e cy rO.l(HI1Jlhe W'ifl filliP' npcMa npyro« ClIl1CI(Y ozt 1568. roznnre, l(OOHO jC1i11101IC}(IfIJl( xps. rpannue 120 (I)Op· MecetllIO Ira rajire YXOl(C, TnlClIM 17. nexa npmiao jc rpauauapcxn 3anOBe}l.lulI~ ilff yxo.uc crlillilil Ml!Ce!wIOO clJOpImcna.

Cpon npocrn nojHHtUl .l(OoHjaJlH VI' \' I (I, IICI(Y 3 eJJop. lIleCe'lJIO, Jl.eCeTlnrIJ;H, Jl.OOOmnpH II Tpy6rl~JII ., <IJOpI!JITa. 3acTanIIHIUI cy }l.ooI1jaml 6 cI)op. a xapaMoil'!HI H dwp., 1(()lbaHI1~1I cy J(OolIjaJlH 4 c{:lOp., IwnCTa1l1I 25 <pop. Illt ~h'l.f'lI, (1IJIa"fllH C!IH~aK OJ( 1. MapTa 1553). Y 17. nercy cy OBO 11'1111'1' flJlJrc nche. Cpon rretuann cy }l.oonjaJrn 3 ctl()jJ. 30 xp. 1'110),)1 'I Ii "I .!\l'l:eTIIII~H 4 q)Op. 3/;\cT~BIn1l~H 5 cf:)Op., xapantiame 8 qJOp.j 1IIIIIIUIlC 14 cpop. 30 icp., JlajTIlaJITH 15 crop. 30 xp. xanerann ~)II -?lO rbop., CJlYlbCKH tcarrerarr 50 diop., CelbCKI1 BeJlHI(11 xancrau 1 UO (Ilop., ofipurrap xpuarcxe rpannne 300 cpoplmaTa lIteCelIIlO, Ilo~\lI'If(![ ROjlllIQIT cy I~OOl!jaJII1 name nero CPOH: Knechte 4 II 5 ClllllHflltI'l'a, Musketierc 5 If 6 CPOPHHClTCl, Toppelsoldno- 7 cP0plulam, '('11111111"'11111 8 ef1 0 puuara , JrajT!lall.T nCMalflplx nojllI1lCa 35 (fJOp., '11111'1'IIIIIIIII( SO, a «arreran 100 (I)op. Mece~If!o (Muster-Register 3<1 I'H 11. "OJ(II IIY),

Haicnunt llUII Y BOjCI.~H, xojn cy Cprill ;\OC\~JI,eIIIfIJ;H 1II0rJlI1 nn IIOCnrrJIy, OliO je -rnu nojeojre. KanenllloM II )fJrelllIIhellt MOr:} jc CPOHfI~ )(a 1f0CTaTlC rex 'aKO je 1,1j1""IIIO y IW'fOJllflJKY, II J y., Baupcnno cy perior cny-raienn, J(Ll k IIPUIIOC.rIClUIlII CPOHfI

)1 UJ( '11111 «aucrnrrcen (l(aneTall ,Uaja fI)'ll'illlllh). Y HpJ31l Ma

'Y pOI!" rpanu-rapcm, odnntnprr Olfml IlllIlIlIIUIOIIHlfl1 II II IIf1C-

M'III1, IIlITon' y rtyC'I'J)f1jCICOj nojCI\f1l(oflllllll 1'\' oun CPOII, xojn y

Mllll'Allll,llt l'I'IIA 'I XI'HA'I 'I()'

) I Y 11)111 Y TYJ) loj I,' "1'11

11a' IUIII lao uap 1(11' "fBI' '1111111 i u ( ,

1(0(; JI)UIlUII)Y W3 Tyj) I " <1/111 11·1 npyra r 'II 'pullllja)J. 'II> 'lI11X

, " " ". Y T' cy Y IJ'I\l11I1I c.ry-

pfia lIaC'l'O)U)IU ). )('1 Jill O)IY) UO)y)( I(

. . '" ) a (U Ion'!' J IOllollllh

-rajcua aucrauruum II UO)lIO/J:C vlfJIII 1l11<OJI( 1).1111

j na IIp. 1565. IIII«)}IOUUO cuojc CIIIIOJlC Y I-I.OUOM M' 'I'Y)'

Ayc rpujcxe BJIaCTU npexa CpnCI(l1M ,ll,OCCJbCHl1Ll,11Ma. l lepacnononceu,e ayc rp ajcxnx BJIaCT11 cnpaa HOOHX CpnC1(11X

, ceo6a. Teuncotie ca npexpallOM 11 HaCeJbelbeM .

3alIOlleJl.IllIUlf sojue rp auuuc JII,lCY' lIMaJlIl upaua )~a l( (1)11-, 11IITIIBIIO yrupne cnopa:::YM npH nperouopas a ca Cp6UMU Y Typcuo] nero cy MOpaJII1 Tpa}lCWI'H lItl1lUJbeU.>2 H OJ(JIYICY OHlUJ.lX tl)UI('l'Optt., [lpu ceofin Cpfia Y )l{Yll1ocpaK }l.O([OCHO j~ o/(JIYI{Y I?',UJI) C)) J~l(IUla'llt(, a xacuuje, Ka.L( ce YCTallOl3l1Jla BO)Ua, rpallH~a, IlPXOUJlU III1CTaJlIJ;lIja aa nperouope 0 ccotiaaa OHO )e urrajepcun nannojsona, KOjH je ya lip 11 110 1110 Ii rpaaa-ixor paruor Cal3CTa YlJpaUJI,a

1"0" Tel( )' 131)JIO llU)IWHM 1111- xpnaTcKOM JI CJIaUOlICKOM rpalII '-' ,.,. ,

, O)~IM paruus. CClnC'l'OM nu

TCllbHMa ofipahao ce uannojao.aa ca CI3

uapa 1I1OJlehH ra, na OIl }l.OIlCCe O)J.JlYI(Y., .

Y IIpUCl upeweua, Jl.OK je rpauuua upexa 1 yp.I(HMa CTO~aJIU oruopeua H nox je rpajao par C TYPI.(IH'la, UpHMClJ1l1 cY a):'C'rpl,~)CI 1.1 IlOllHTl14KH 11 BOjHI1'Jl(l1 cpauropu otiepy-uce ,CPIlCI{C )J,O~":JhClII1I I " :;aXTeBIIMa ce ~PI1C((HM 113JJa3HJIO lJa, CyCpCT, narpaiyauauu ?Y

I ". CP''''11 3e")bIIlll'j'eM tIHIlOBHMa, J[JIaTa1l1a, .I13JJ.a.'I3.al.!C cy

Illl )eHI1)p,.. L? ' "L , ' " ' , ,

J(OCeJb~JlIll(lIMa IlpHBIIJICrI1je, a 1l0rpalIl1ll1l11J\l, 3a\lOBe,ll,l,1I1UIlM,t

uucweue noxuane pa)J.~I, ycueumor upecex.eu,a. 'uOJ(YMClITH roru

, 1C' ICO)'Y he xpl1111haliCTuo,

HpClI1ella llarJIalliaBCl)Y BeJlHI(Y KOpl 1, , ,

IIM<lTI1 0)( CPIlC)(HX .LIOCeJb8IlHKa 11 HCTl1tlY, na he CpOIl OU'fP IIpe.L(~:lI1i)ej Y OJl.OpaHI1 )lp}({aBe OA Typaua, Kan je IlpCCTaJIO paTouali,c'lI KU.l( je CPIIC({11111 1I0rpaIll1lJIlHM lIaCeOOI1IlaMa 0'1' )1 al~

, , tle'I'a Y )'IIYTpaUJlbOCT JlP)I(uUC,

Yllal(aJ TypCICIIX lI)batIKalll)(lIX .', ' "

I "pCCTaJ!O je ,~, o/\y,weBlbelb~ .aycrpujcuux qJ~)(TOpa 3~, ~~ODC,~PI,I~:(C cco6e. 1l0l'PUIIII'IIII1 3,UIOBeAllHL(11 cy 1I0'IC)JH ).WOUJetll1, ,H,'I rp~ IU It 'Dclla IIU)IUI'<"~, aa onyroexa-ie uperouope, J~a oJl.raba!y ,c7o()~, a xacnu]c ·c), CTIIJ~JlH 11/;\)10311, )(a, OJl.Ol1jajy ,IIOI~y)J,~ ,CPIIC,I(C ,n }(l

\".',.' upuaujy JlUI{C J(OCC~bCIlI1)(e, ua ~pa)ll'~u,y· rJla~II.C ,c009, Yf tJ) IIU uycrpnjcxy rpauauy Y,XPIJUTCJ{O) /(orq)(IIJIC CY, C _15301! '

;~ 1538.,', tl:~IIM I,IIJ') l'Q()~ OJl 16pO )\0. 161;2., r )\"" , 1.' I ,() "

" I

---

II'Oli 1638,' H 1639, 1655, '1658, 1672, H 1679, ro anne. , HOD< 1ItHrpalJ,ujc Cptia onomeure xpajex 17, nexa rr y ne311 cy ca IlP'O TC~.Hna[J~eM . ~YP~~3 _ J1Hl{c~ H Bauuje 1l cruapau.cx aYCTplI}~I( 'BOJl,e rparrune ¥_3_TypCI{Y oocancKY rpUI[lII.~Y, Omrw MllrpaUJIjaJltt .je q)OpMHpano CTaH)e, icoje je Y rJIaBllOM onpncauo AO n aumx .aana Cpncxa AOCCJbClIHJ\H cy AOBOAIIJlH COOOM 1I3 Typcxe BeJIIUr)

MJ-IO}ICHHY ,!'lapBe H _9..TllapH (1611. rOAUHe 12 cpncxnx nopOAIIlV je none no c060M 2500 KOMaAa ]CpYI1IIC If carne Mapne, 1613 TOAlUle .rypcrce Qe;;-3anJleHIIwe 0)1, MOAPYIllKl!X Cpfia 14,318 IW lIlaAa J\wpBe, MJle~lId\H 1656, onncnouie H3 CB, .Iypja 600 cpncxnx nOCeJbeIUma ca 14,000 IWMana xpyrme H CIITHe Mapne), Ay ·cTpnjcKH 1I1I01eHH nOKYMennI If3 onora n06a HCTIJllY, )~a cy .cpncxa nOCeJbeHHI£:.~JtWI. H yrJlenllH .iI,Y)1,H, na cl' JleIIO On<:B.CJllI n na c/6~ crnapnwa H Y lIlapmt. .Iennno HH je OCKYJl,e· BaJlO MYrTa, jep n.era nncy HOrJl!! y )1,0130Jl>HOj KOJlIIlJHIlII )~a .;;;;;'cy, .. Cnc, lIlTO je ycrtopasaao ccofiy, HOpaJlO ce OCTUBlITH y 'TYPCIWj, jep ce HOpaJlO XWfaTlI, nOI{ TYP1~II He CTlIrHY II rro HCI{aCanC 6erYIllJ,e, ITo rnexan cy aYCTpI1jcJ{I1 rrorpammmr sanonennaun H3aCJlaJlH y TYPCKl' LICT), nojmnca, zta norrpare }~o rpaHHL\C II 3aJllTI1Te 0)1, Typaxa J~oceJl>clInJ{e, ann y Ueh.HIiJ! cJlY· ~[ajena cy nOJla31IJIl1 OJIlJ cawu, 6e3 nparn.e. OnlVwx no npe aaay ua aycrpnjcrcy crpauy rpefiano je j\OCeJhellllIJ,IlMa npucrcovnrn y nOMOh. ca XpaIJOJ\1 II rpefiano I1X jc no.aararu cne ,nOTJle, AOI{, co 'OlII'! CTalIHO He nace ne, Jl,O]{ lie ncxpcre 110JhC, He sacejy ra XpaJlOM It He '11Q)J(albY rrpnu ycen cnoj. PUTIII1 cane r ce noc.re ,CBaJ{e ceofie ofipahao xpan.cxoj, a nOrl~eKa)~ H J{o'PYWIWj nJIaAIl, na cnatiny Cptie )laITO'M panu ripexpauc II paJUY cejau.a. J{palbCI{(l unana ce v npnn Max OJl,a31IBaJla rioanuy 11 CJlaJ1U je Cp6UMa paanonpcne xpaue [Hierss, Hiersch, Hirsch, Halden, Mischet, Waiz zur Ansat, Getraid, Gctraydt, Traidt. Traydt], KOlmlII_I~ nOMo},';I' [e 'oHlla' paauonnxa, nOLJeBUIlI ca 50 na cue AO, 2000 'Cl'a'pu' (013a pe-r star, ztar, Y HeMa~llmM nOlCYMellTliMa Star HJlII ,Sttlr, ynorpetin.asace 11 y 'cm1CHMa J1HCliIIJIM XpnaTC[{I1M je311IWM,

~: je ,~t,e~c~, ~~ ')J(I'I}'~L lI,81l~1'0 'l~iehu o~~;'aJ[a; o~r~p~lJH~~{e iCJl,~l~ iVt'ep'o13, \cOIH ie y CpZMY IW cicopa GJlYlKHO y napony ICdO Mepd,

Gi-tJro je 'l~oe' npcre crapa, ;"YOJI>anCKI\ ilM~MraLJTnl. Crap je' ueurro lIch'n'Me'pa: OJ( liyrfJreJli,ird', 'Ql(1I0CI'{ one.r(J3'e 'Me'pc cy xao' Mepo'tI 11"l:ia~.dr:· T166jir,Hice, '0 6'l30~\'O 'yjcsnik 'ICr,ZClTI';' u\-hivl:t, I gdct' xvn ,Zt't!-!I' b"191S' C'f]),' 8i,,I'9'r;'11192',,"~dcllPGlnadJTac6J)c'I(Or[i)l' :rUt Oil

", III' ,', 1,'>1" 1111 .. ; Il' C"d" L'd "1'1))' .. , I I

, ',<I'WMJlo.I111'1' 111'1'11' irpc "'1 P'"1 10 'II pOll /~OJlIJIII: 11'1'0 IJ[)v no __ ...I.-

14

J ,,'

HP, IIJIEI(CI\ IIn",'Ji

, I

I

" ,

, I

I I

MIII'I'AI~II.1J', '1'IlI\ Y XI'IIA'I'('I('\'

I'

, ,

nor yo uu It upcxpau \ )lL~lJaJlII cy )10 I 'JI,II pa'I'II()1' till "1'(\

I 'jIPUlbCIO) C'I'ClJI )101 nojc (I.M '1'00 )W n MU)( Y Cp )JlMlL PI II

HiJLl IbY, (R b th, Landt-Roboth zurn rkini:l. V rhilkh]. I(PUIl> II

[c naiuuurc crpanauana o;~ TypCL01X IIJb<llllUWlI(HX ''I 'TU', Y irpn M pcny je y IbenOM HJLTCP cy JIC)I(UJIO, na CC G,pUJl )\OC ')IC II ittL opanc rpaWIUY re cy C'l'GUIO)I01 "PalbC1(H H31lU uxir C IlOLI ''1'1 U 'l\pa-;'OBo~o na cycper norpetiaxa J.(oCCJbOmIKU, aJIII J<a)( CpH l{ naceotiane 3aTBOpHI.Ue TYPUHMa npOJW3 y Kpau.cxy, 11000 C ou' Cp{[ClCC uucy l1l1WJle sa Kpaiscxy npuaum.u anaxa] re CC xpan.ci a IIJlaJl,U cnpaa THX xacnujnx Jl,OCeJbeIlHKU CaC1JHJ\\ IIJMCUY)IU, II - lIeJla co H3UJlaLJHTI1 on j\auall>a npouaiaura }lOJ{ CC n.cua JJOnon,a nnje H313prJla y nUpeI{THO ncupujarea.crco J.(P}ICClIL>C CIiPUM 1l0J)JoIX )\OCeJbeIIHKa,

AJln nuje caxo npexpaua aaziaaana JIOCJICl aYCTpHjC1WM IIJJaCTHMa nero H nuraa,e nacen.eu.atieryuana. fJpl1 nperouopuxa '0 ceoon, rrorpaua-um 3aIH?neJl,[lHUH cy l.l,aU2lJI.H y }fMC J~ap~ II iJU/.(J3ojBo.LI.e otiehan.e, Jl,a he Cp6t1 na aycrpnjcxo] crpana .nOOH'l'1l ' , a uace.n.cn.e 3eMJhl1IIlTa', ria ]WMe he OHH, ,6i1'm 1I0TJlYllH D),laC- 111'11.1,11 H nchc 'llH]{OMe MOpaTlt zta ~:bajy~ I{!:5i:~J.:9.ncJ{c lI.Y)IOlOCTll. nOCRe Jwc:eJhCIl>U rpetiano je ocrnapnru )(aTO ofichau.c. Ha rpa-:

JIJIL~H je 611JlO Jl,onYlIle' nocra nycror 3CMJbHIJJTa, am! jc IJ JJlIJ II ,W~O Tor 32MJhHlUTa npanazrao XpJ3aTClCO j 13J1acrCJJI1 (13chuITOM. 3P111bcIOJ~\a I! q)P.aI~~co~~a[m.Ma)! TC 01311 ne XTc~oLUe lJ"OJIJO)Ill'l'II, l\a ce"/ipl'roMc npcna]e y 13JlaClIVlliITBO uoceu, ua 1(0)1'1 cy 01111 HMaJlH unacnauno npaeo. Y cJleJl, onor-a ce inrrmue pUCCJhCILlt Ilp013JJa~IHllO zryro npceieua, BHUle uyra H 1I0 1IC1(0)1111(0 rOJJ,1111U H aa cne TO npe ae cy Cp6H OJ1JIH l' nplmpCJ\1CIlH~1 C1'allO.DllM,O, y KOJle6uMll 'II :ICMYIIHuaMa, Burne nyra ce lIaCeJbClbC, IlHjC MonlO .aa nponcnc C rora, lIlTO Cp6H I!I1CY npuc-rajanu na 0110 . CM]l>HWTe, xo]e liM je .LI,OnCJbel'lO, AYCTpHjcKe nJIaCTH cy o,Z,(peJ)IWaJl }\oceJI..cmIllHMU CTaJllIO 60paBYlllrre npe aa TOMe,' r;\e 'je ncl a, n~rpetia aa Cptic rpiin,Htlape 'H rue he Malbe cyicofia ca !.lJlaC',fCJlOM. II Y 'onwTe ca ~TapHIIL~HMaJ13a3J3aTHCpncI{Q llaC:CJb~lbC,(~ ,~p611 cy TPu)!{HJIH' UITO [lJIOAI1I1je xpaje ae , rne h,c .. OI1TI1 xpau, it a IIJY{x H aa IbHXOOY Maptiy" Ona 'pa3JIHLfHHl CTa1l0JJHWTa' inrcy H'

" 'r II I ~\ • ! 1 t

Y'13'C1c" MOrJHl ')T 'c'I(JWn' 'Aonecnr.' DI1JIO ie'lf TClKHX. 'cnysrajcuu, I\U

.., " I 16 ,I I

cy rtOCeJbCJ.lI1UH'JaY3CJIIII y''jel(l'lOM. «pajy npIIBpeMCHO opaO)H1l'J'I'

'" "I I' " .. '\

JlU"CV :J'W,'lhCM)'I"ll'OllHl'JJII 'Kyhe 'J[ 'l{C)CP'lIIJ111: 3CMJ )~, a ye, 11 ,'j'

IW)1' I'IM ie o,npe;I':CIIO'~CTO' aCTiJ)Il1(:;llfiiCCJI. II> " d~"'l 'I' ,,: ''\'.~

L \ •• 'f . I J ! I

)~()11l ,1/\L\lIll<lIlY111'l'Ujy J\\JI>l11I1'1' ': 'J{oj' ' HM 'je : llf); '1I!,IHlp 'M II

~ ii 1 I

, ,

,I

I I:,

16

1(1'· II)IEI«'"II 111111'1,

._----- ----~.-

t\O.L(e)he~IO. npo.l3abalbC nace s.en.a 1l0nCpU13aO, je UUp napo-n ICOM11CIfJa~lU, I<OJe cy lL\\a_~e )J,a o.rafiepy H .aa pU3)J,e,lC 3e~1J[)H Meby )J,oce_~,eHl!l{e.

OCIIM oplfre II .

rrOCJIa, I(OJe ie cu caaxoxr ceOOOM

3a).JanaJIO, ayc:pHjCKHM BJIaCTIIMa nurnu,c npexpane H IIUCeJh ful1XOBa jour te Je).JUH pa'3JIOr

' ,)J,OlIp"lIeo l(a mnveane ne rna I

o).]ymeBJJ,efue aa cprrcxe ceotie : Cpfia ce na xpaa-rczn] rpau 1'la~mQ}KnJIO y BeJIlIKoj Mepa, re cy ce y BellY II [Pain' nOlI oOJaTlf, zta he CP~1I na).Jja'IaTH opojeM CTapHIlL(e If 3a~3eTH MIlHalITaii rrOJIQ}[{aJ na rpanuna XPI3UTCI(Qj. OBO !,lebynL\\ IHlI{ mlcy )l{eJIeJIII aycrpnjcsu rrOJIIITlf'IKll (P;t({TOPII, jep HlICY 11M nepc II nOY3)J,afua y mrl3MaTW[[{IIJll CPOI:,\la.

OCBeTa Typaxa HaJ], O,J,oerJHIM CpOHMa. ,lJ,oce.'betHlI..l,H CTapHHI..I,H. Ceotie Cptia ca ayc rpnjcreor- aa MJleTa'lI<O a JbHWTe. Ilperoaopa Cptia sa nonpa-r-are y TYPCl<Y. IJ,pI<Be

>'-<UBOT noce "-eHIIX C t:{ C

.... JU -a , poa, pnCI(H ·HalcrlaIUII..I,II Y I'pa

11 BeLlY.

Ka)J, ro n ce T

, IIpY)I{HJIa npHJIIIKa, YPUII cy ce ;l,YTO CBeT!

OllllJlt CpO liMa, ({OjlI cy IIX 1I3HeBepll}1II II notier.nr na aYCTpIIjc CTpaHY· Cpncxor xapaatiaury Boroja, IWjll ce O.L(CeJllIO 113 Typ na xpsarcxv rpaunuy II 110'IeTI{OM ,1640. nao Y pyxe Tvpa O)J,BeJIH cy y Y).JOIIHY H TaMO ra aprny JIll na KOJIaL(. CM ~T KOUY cnoxmn,e ce y BIIme CJIYllaJ'eBa xao 00'"

1f411a xaana

Kpl113Qe y Be3II ca ccotio« lJ llIIll1jOllaJ[(OJlL Toj cy I{a3HII n

nera.ur He C,aMO 01111, KO jll cy ce CeJIIIJIII II I(Q jll cy umn jonrrpa Hero l'f CBll JaTaL(IJ fuHXOlJH. 11 y 110BOll1 aaauuajv ).JOJIa3HJII[ TYPUH 0).J6crJIIIJIt CpOIIMa y 1I0xo)J,e, ).]a lIM ce OCBeTC aa I' BepCTBO. ,Kp03 ueo 1 ~. neK yrranane cy rypcxe 'cere y xpJaTc rpannny, na oIL~>al(KaJY cprrcxe )J,OJllOBe l[ rroyoHjajy Cptie r

,\ HfIllape. OBe 4eTC cy najnnure jaaa 3a)J,aJIe CpOIl~ta ronune 16~ lW 1615. H ronune 1634. U 1635.

. Ona MeCTa y TYPCKOj,: Kojac;y ,CPOII' YC)1e~l.' c~06e y A

\T~I1JY HanYCTHJIH, Typuu cy YOP30 IIaCeJ;)a~aJIlI'HOBHM CPOIL\~ 1(0Je, cy )J,OBO).JUJll1 1f3 YHYTpallIfuOCTII Eocne. Y npBlf Max TYPQH, nOY4elHI IICKyc~~oM"na3H/1H na cnaxn xopax HOBUX ,QOC JI)eHI1~a, aJIlI, cy xacnaje nonycrronr y, OnpC31-l0CTI1 n~ cy C, I3PM,eHO~i H ,0nlI )J,OCeJb.~Hm(H cryna.m .. y, seay ca.. aJ:,CTplljCKHJI~ .n

MIIII'AI\IIJJt l'PIIA

17

l'lIl1'I'ell

I pa'lllJlIIIIIM I til I Il ';\IIIII\Il~\U 11 II 1'()lIilpUJIII • t) •• () )11. TUI () Y

CPUlI Kop 1IIIlJUIlil O)Ie 'JlIlJlIl 1 00. II 1 01, JIll iycrpn] I Y 'l'PUIlY,

I • I l' '

110. )11'1'0 cy ypHII IIUCCJIIIJIII IIOU' Cp()~ 113 Y"Y'I'1'l111111J 'I'll DO II'

)' Kop HIII!y, ,UlH C Jl 0011 IlPCCCJIIILU anp. 1.655. ua ay rpn] 1 Y rpauuny. TYPUll II 110 TpcIH!. uyr UGlCCJlIIlUC Kopcuuuy Cp lIMa WI yuyrpuuuuocru )(p}J(al3c ua 11,\1 H 0611 1l00cr01llC ua UYC'l'PHj I)' crpauy, rae HX rpocI) Xepfiepurraju uacexn y JCCCUHlW noxpa]

rlJlaWlwra. '

" nO~ejbCllI1L\ll cy lIeCTO ).JOJla31IJIH y CYlWO ca C'J'apI1Iltl~lMa

'" 1'0 lie caxo ea CTapIlIlQlIMa Xpnaraxa nero H ca OJll1M 'CpOI(MU, 11Ojl-l cy ce pauajc OHm I ,J;ocemIJIH.. Y 3POI{ CYKOOY 11 napnuuou.y : (11)10 je 3CMJbHWTe, xojc cy CTapHllUI1 pannje casnr Y}KI1J3aJIU, a can cy JllOpaJ1JI aa ra )J,CJIe ca IlOI3HM )J,OCeJbCIlHUHJI\'a [cnop Cp6'o. Buryu.ana II Xpnara OrY/1Hll~ua, cnop Cptia Bp.roacana 11,' Cp,oa 113 cella JlYlIalla K'O.l( Bpl1lba). CTapHI-IQH cy ce onnpana uace.scn-y IlOUllX ,QOCeJbeIlHKa y IbIIXOBOr.1 xpajy 11 JllP3H)Il1 cy oirc, xojn cy Te CpOC lIaCCJJ,anaJIH MeI,y n-ux. [pocI) Ilcrap 3PHlbCKH cacmtrrno

_~ .• __ . __ ~~._ .. ' 4

je 1659. ronnue paT!IOlll caBCTY Y irajsehoj rajuocrn, rne rpetia

II ace.urn ( Y copl.Jane. Bojao ce, ,rr.a 011 nanyxao na cefie . MP}]{lbY Olil1X crapuuaua, Jllcby xoje he CP9H 0111'11 HaCeJbeHH, ,aKO ~H',7C

,L(03HaJIO .ua npeztnor O,Q n.era nOT1I'1e, CnopOUH H3MCby CTa-

. " , .,! f

pnnaua II )(OCI.!JhClUlKa ,l,OBO)J,HJIU cy 1I ).JO xpnane Ty~IC re cy

'lCCTO llJUJUIIJl,UIIC ({OMHCIlj(;, na crmuajy H H3MHpe saaaheire

• , .'1 I

e-rpall ({e. _ )

l\1.)IC'JIIhlI cy ce TPY).JllJIII, Aa CpIIC](e ,L(OCe}beHI1!<e rra npnMOPCKOj rpaIHIUI1 npuxaxe ]{ cefia re na H.X HaCeJIe H )J,a 'lbHMa no-

: . I I 1'( I

[a-rajy .CBOjy rpauauy, Y TOMe cy Y nmue Maxona ycne na. I'onane

. j') I 11 ;

1615. uaronopunn cy Cptic y }lULlY, ).Ja ce .aoce ne t..!1CTP-¥,,Y I;W~.IO-

epe)J,Ily OJllI3HIlY PlljeKe. OBI! HO[lH. MJleTa'lKH no aanana ynal;(a,~11 cy y cyce nne ayorpujcse xpajcne re cy l1JJ,a'lKaJIH 1)0 Bl-uio:nOJIY,

. '. ! ' , " , ' , I ~ , ~ I •

I{JIaHY II DIIBKH. Fozrane 1653. npUMaMHJIH. cy MJIequhH. H' na

cBOjUM Jlal)aMa o)J,ceJII1JIH Cpfie H3 c-. Jypja, no OBe 'Cpoe·j ne uace.nuue y He-rpy nero y llaJl~aU(fjy. AYCTPUjCKH 'n~rp~I~,WIIlI1 aauoaennnun YOP30 3aTlIJll (1655. r.) nace.mure Hone Cpoe y Ca. .Iypaj, a,'HI MJle41IIHl II Ibll~ uarosopmue 1674. r'o)J,I1'~-Ie n~'~e,9?y II CJI1eCTllI.ue IlX na OCTpBO" Dar. OBU CPOB lIHCY OI1JII1 3a)J,onOJJ,HI1 IIIl ca MJIC'I:a'lKor.1 BJIal1lhy nero ceje,L(an' nco O)J" lbllX BP~~11 irarpar y CB.Jypaj, a )J,pynr ).Jeo' ce ynyrn TYPQI1J11~. ",' ' ..

'.ll.Ol{ cy Cpfin Ol!lllI y Typcxo], aaxmun.axu cy ceria, '~a he }l{IIBOT non ilYCTPHjCIWM, yrrpasox OUTH )J,a)IeKO, npIll\\~MJJ,I113!1jH

)\'\nrpatlllie CpGa y Xpn3TCI{Y 4A ' 2 I'

!. ,,:.~ !, i; ~f'l . \L : ~: . -r '1 I; (~f! t' ;'1: t ;; ~ i Y

I' '" "_.!"" ,11. " I

" ._\ r -: ~.{ ,.:.~ : L (.", r ,', /'. '1) t~ teL r: I'!" r h. ~

18

1\1', J\JIEI(CA UOII1\

-- -- -------------

nero LUTO je Y HCTIIlIY (')}fO, C rora je lIaop30 nocne ClJaKC ceofie rracrajano pa30LJapCU,C II xajarse uno CC JIOCeJlHWe, C npyre crparre je I~ TYPlIHM<l (11)10 »cao, Wl'O jc OllJlLlCKOllt Cptia OCJI<lO.Jhella rpannua IbHXOULI It 0 ja-rana nYCTr" jC1W lin cy nacrojann .aa TO rronpaue, Te je H3Meby IIC3a.l!OBOll,lIl1X Cptia rpannnapa M rrorpana-rnax Typaxa .llOJla3I1)1Q .ll0 zto ronapan.a II crropaayxenau.a o nOBpaTKY narpar Y TYPCKY, 3a AYCTPUjy je 0130 noroaapan,e 3na'Il1ll0 jaxy orracnocr rrpno C 'rora, UITO cy Cpon xao aycrpujcxn rpanaxapn OHJlH naopyncamr TC je OHJlO TCTJlI{O cnpe-nrrn n.nxon rronparax Y TYPCKY, a zrpyro C Tora,mTO cy Cprin noananann .:nlTaB CHCTeM ollopaHe II paroaatsa aycrpnjcno r, re cy 1I1OrJll1 fYPllIIlI1a OI1TII O.ll sexarce noxohn Y 60p61! npo nm Aycrpnje. TIperoBopn cpncxnx noce.eenmca 3aXBaTlIJlII cy nonexan orracne .llHJ'I1eH3uje xao na rrp, no spar-arc y TYPCKY I3YKa DonoBHha II .Iosaira J3Haxa C jeceIiJ1 1542., II ~c;~pa3YlIl Illocara TIonoBlIha ca TYPllI1Ma 1565. r0.llUHe. Ka.ll rozt cy TYPllII .l103HaJlH, .lla je J{Oll cpncxux rpanaxapa aaa.tanann orop-ren.e II ovajarse, yuex cy rroxyuranann, zra cryrre y Be3Y C IbI1Ma H .aa I1CKOpUCTenepacnoxoacen,e Cpo a crrpax aycrpnjcsux BJlaCTl!. Taxo je cpennnou 1607. ro.anae JlHlIKI( carruan -fier noc nao CprrCKHlI1 1I0CelbeHI1l1HMa rra xpnarcxoj rpanmn, nHClI10, noanao nx narpar Y' TYPCKY fI ofichao II 111 ne,1HlCe nOBJlaCTIIL(e, aKO ce npare, a CPC,'I,HIfOM 1609. 110CJlame ,l(BO jaua cpncxux CTapeTJlHHa caoje ClHIOBe oery JlHlIKOM, na ce cno~a3YMY 0 rroaparxy. [ollHJ-Ie 1615. sonana ce xopeCnOIi,l(CJ-IQHJa If311lcby norpamrllliI1X Cpria H UacfJep-oera 0 1l0- nparxy Y TYPCKY· Y [anyapy 1620. nperonapa.m cy rOMJrpCKI1 ,CPOIf ca JlWIJ(HlIt MycTacfJa-6eroM, a y asr. 1663. noxyuraure ycopa-nor Cpfia, ,l(a ce spare TYPL(HMa. Ko,l( CBHX OBHX c.ry-rajena paaaane cy aycrpnjcxe BJlaCTH najBehy onpeanocr n ynorpetinne eueprnxne ~epe rr oKpYTHe Ka3He, ,l(a yryme aeae Cp6a If Typaxa u oCYJeTe rro npar a« Cpfia Y TYPCKY.

_ Orp0ll11I~ ~ehH((~ Cp6a, KOjH ce nacrarruure rra xpsarcxoj rpamrun, or-ilia je ~~oc~~nll€:.. B.epe: TIocTOjao je n je,l(aH npaBoclIa~11Il Ma!.IaC;mp, ..cOM Bpje! iraasau TalCO 110 MeCTY fOMHpjy, noxpaj xora je lIC}lcaO. [OlltHPCICHM f{aJly~epHMa je 1619. ron. BYK

,rpocfJ Tp}I(~'Il(H rr.oKJiOIr'HO pH60JIOB y BOllH Pu6nHley KO/l [ollllfpja. MebY'nIM J~ ouaj IICTH rpodi Tp}leUllIOl ocyicTllO 1642. r. )103110)IY a OCIII·!I3albC upacocnunuor MLlnacTlIpa na npuaopcxo] rparumn.

Y IIPICO 110M II 1'/1 )\y Cpfhl rtll xpuarcxo] II ITPIlMOPCICOj rpaiuurn nucy IfMtlJlIf Tp'H\nllr(!\ 1111 (lopo ,CllH'lIl ouo] IIU C)rnnOHc«oj

[, .

MIII'I'/II(IIJI! ('('IIA Y XJlBA'I' 'I(

- .

, ,

rpaniuur. lime II y 011 M I pujy, )')( [c JCtlTOJlIl'1 Ib It YUIl) h If •

. / . Cp6a IfO'ICJJO neh y npuo j l[ JlOJH111l1 17. UCJ(a, y J{ YM) pi ,

1,IJIJpUleU )e ouai l~OUCC llCOCCTHO. Ilorpaua-nic UJIaCTIl y 0'1' ')1(UuaJJe J1.0Jla3alC UOIJHM 1101'101311111<1 11 KUJJyl,epJlMU 113 Typ [,

ce npaBOCJla131l0 CIJelllTeIICTOO uujc 3auaOJI"ClJlO l-1 CpOIl. cy 11)111 upmryheua, ,l(a y OC({YJII1l(H rrpauocnannax 1I0](00a IlPW nnajy yuajarcxc HJlII KaTOJJll'·lJ{e CBeIIlTelTHKe, pana caxpau , n 1l11{UbU It'KpLUTell,a. Ilap C];>ep,l(HIlalJ,l( je 1638. 11 1642. lIaJlO)1 HO rpauulfapcKHM 3allOBe,l(IIH~I1Ma, na lie nyurrajy na rpauuny npanocnanu •

. ,

!LOnOBe H lcaJly~epe 113 TYPCKe, a y )KYMoepKY ce ouaico 110·

cryrtano ueh II upe rora, Mapuaucaa enacxomrja, . non xojy ' Y ,cna,l(aJlI'! H CpOH Y Xpaarckoj, oJ-!Jla je ozmntne cnaf (paJ{TOp, )l[l 611 MOrJla Y3C1'I1 y 3amnITY )l{YMoep'Iane H OCTaJre Cp na xpnarcxoj 11 npaaopcsoj rpaIIHJ~I1 .

I1CTOPIIjCKH ,l(OJ{YMeHTU cnOMHIbY ua xpaarcxo] rpanmm II Cpfie KaTOJlII4Ke nepe. ·O,l( 60 nopoztana jeceIIH~!I{HX If 'n pyIUH \CJ{I1X Cp~ojI1 ce H~CeJIHUle y Kpxrroraau VI Co. "Jypiy, 'OJ1JIO je caxo jl.ue 1l0pO,l(HQe npaBOCJIaBUe" a OCTaJIHX 58' 1I0P - .Jtl1~a cy OHJle )<aTOJlH'IJ{e aepe. CPOH y JhlllY, 'naanana KpM·. 1I0hanH [Kermpoten, Carampotti) OUJlH cy, no CBeMY 11 rJIC)~a, IIpI1 ceotiu ooryl'v1HJIU H TeK Y JIH4Y,' no 'lIoJlacley cnOMe,' JlPI;xuaruna cy KaTOJlU'IJ{Y sepy. Oua cy ceoe' lla3HUaJlH'I(pwhaHIIM'(l l1 113jaBHJII1 cy ,l(a cy "iz patarinzke zemlye yzasly na kcrschnn.szthwo",

nOCe)hCliH~11 cy cnoje TY}l{Oe Ii lI10Jloe nOllllOCI1-!111 y .r \I uapy I1JlH y Tpau nanaojsona H paTHOM canery '06H:)(0 'IlHpeKTlIlIM JlYTeM, npetco CBOjUX uaac nanaxa, KojuMa cy CKYWbenl1M UPI1)IO· 311Ma r!lIaTlfJll1 rryrne rpouncoae. 113aCJIallHQH cy OH1111 MaXOM yrJle,l(lIHju lbY,l(U, OOHlJHO· nojsone H KHe30BH [ron. 1602. rOMHpcJ(1I H3aC)JaHHQI1 y I'pauy Byjaua KOBal[ II'MrvlHcas Bapiaxrap,' 1'0)1. 1606. 1I3aCJlaIUI~H Cptia v IIH'IY no.aona Tanuia KPMlIOTHh II MI!)IaIIllm Cuopyrroauh, rOA. 1609. H3aCJlamII~11 pl!OmIIIKHx I )_~OC - )befll1Ka lwe30BH Panou.a ibYOCLUI1h, Ilerap nallaWI(OUHh H Dayn )TO)lI1h, ron. 1617. rOMHpcKH 113aCJJallHUl1 'v Bexy nojuona' Pu.J~OllJa Mpl3owel3l1h 11 I'uoaneu MapJ(ol1l1h 11 T. )1..). 'Cpucicn II CJlUlIllUJ-1 nucy y cnauo rnofia naanaaunu ua jcnua« rrpajcx, l{U)( jc neop OHO nofipo paCIlOJlO}T<CII 3<1 cpncrce cootie, "pHM.UlHr" y If CPIICICII 1·IJaCllallHl\H lIPCll.),cpeTJhHIJO. HaJIO jOO)1.<l j un "up. II a )!UI(I'lI(HMa rOMl1pCl(lIM ron. 1601. II 11 acamuuuoiu ·Cpe> II', Jlll'll\ r )\. 1606. 11)1(1'1'11 [Hl'I)'II, "oj ouu IIUlIIIIIIIIII' Y OC'I'II;O·

2'"

20

- - --------------- ---

nmur sa npexe cuor-a oopaOKa y rpal(Y H nao 11M, uou-rane ](0-, I(JIOlle IIPI~ 1I0JIaCKY· I1000JbllY caryauujy cy H3aCJ1aIlHl(H 11 aa C f5 . JlHlIIIO HC)WPHCTHJIH re cy. MOJlHJIH H .lI.oonjaJIJ'1 llJ1aTY II 'HIll Y OOJCUH. .Ho tlHM cy yc.nyre cpncxe nocra.re 113JlHlllUe aaa.ra-

)(aJIO ie na "nopy Ilep - - '

.... - aClIOJIO}!{elbe cnpaM CPlICKI1X ccotia H

l~OCeJbelIl1Ka na H cnpaa Ibl1~OBJIX H3aCJlamu(U Te je rpodi HI1KOJla 1 p)l(a~I1{111617. TaMIIHl(OM J(a3I1110 rOMl1pCIWr nojnony MpnOIllClll1ha" lfITO ,Je, 1(U0 ,113aCJIaIUIK J-IapO.lI.II11 IIOCHO y Eell l(apy Ty}rd'5y

IlPO!I1D J-bera. _

,I1PI1 .oaaxoj nenOJMI CBOj~j CpOI1 ua xpnaTclwj 11 npHMopclcoj l'par.lH,J.(11 O)(MaX cy )(OJIa3HJIH na MHcao, )(a ce O)(CCJ1C y npyrn «pa]. rllaDIIO HM je OI1JIO, )(U ce nYTeM ceooe OCJlO001(e OJ( neUOJbC, ,I(oja nx je cnanr.ra, a crtopenuo je OllllO mrruu.c, xohe JIll

" lur naroar y Typc •

C" Ky HJ1H na MJ1eTalIKO 3eMJhHIIIHl lIlIll ua.

'HtIBOIlC)cy rpaI-IHUY HJIH na npyry xojy crpany. l lpod» L(OHjHh je yoinro rcao nocefian Y3POK ceofiaxa IiaoHKY aa nce.sauaa,e. 11 xozr 'PUCI01X .lI.OCeJbeIUIKa y XpnaTcKoj pa30HJ1a co CKJIOIIOCT HJ1lT

xy: a, HCeJbal3alhe (UnHjnh, o. c. CTp. 24.).

,lJ,O}(YMeHTM 0 ceonn M 0 }I<MBOTY XpBaTCI(O-CJIaBOHCI(HX Cpea, APXHBH aanoBe,lJ,I-IHWTBa aojne rpanuue. APXHB rpaJJ,a~II(Or paTI-IOr caa e-ra, Croatica u Windica. Hona a6HpKa.

,lJ,ol<YMel-laTa.

, " Kao urro je peveno, IW.lI. ce ofia, KO)( naCeJbaOalhau KO;lt pery Jll1CaIba !:,IP_!BI-JOr 114, upkaenor . cran,a cpnCKHX MH rp all err a , UMaJIa cy peu OBa TpH rvraana cjJaKTopa: GpnCKH )(Oc;eJbemUUI" uorpanaxna nojI-II1 3anoBg,l(HH.IJ.H H parmi ,caneT y fpaIW, nexo npexe .na 'leJ1Y ca lllTajepcKHM I-Ia)(BojBO)(OM. OpC)( napa ce 113- Jla3HJJ? ca MOJIOOM aa O.ll.JlYKY y peTKI1M H cano y spno BaMHHM. CJlYlJaJenHMa, a CTaJIe}KI1 Kpaa.cza, Kopyurxe 11 illTajepcKe IIMaJIH cy )(a pacnpane nnran,e 0 noxaran.y .lI.OC'e]hCnHKa nposuianroa U')(pyre nccxoae crropennor- ana-raja. Ilpewa TOMe nHCMelIH no)la~" ,0 MllrpaUl1jaMa H 0 }KHBOTY Cpfia y Xpnarczo] 11 C1a130- IlHJH lJaJIa3HJlH cy ce y npBOM PC)(Y IW.lI. ona rpn rJJaBUa cjJaK-ropa, xozt Cptia, xozt ~1_'l~~~)(III1111Tna sojne rpaunue H J{O).(

rpana-ncor paTIlOr caue ra, •

j KOJ( Cpri a je ca-rynano npJIO Jl1aJIO nonaraaa. llncMeuy II PCIlIlCKY, xojy cy CpOI-I BO,l\HJII1 ca aYCTpl1 jCKIBl norpalUltIliI1M

MIII'I'Al~IIJI( 'I""')' XI""\'!' 'I( ,

, "

'Ocflll1~I'IPIlj\Hl J( I Y j011l Y Typer j 11)111, M pUJIII Y "pm'lI II yunurrananr Ol( crpaxa, 1(0. TYPIlIl 11 IIU'IIIH' lip rpaty ~1 II' uahy OIlC cuuce. 11 orry lip miCKY, K jy Y CPOll II)~ Jb Ihy cnOMC BOll,J-IJJH ca uorpaunvuua aauonezmamoia H ca po.TIIIIM caUCTOM, TClUlW je OllJIO casynaru )(0 lIa'UHX )(alla. Kyhn 11 arpanc CCJIJIlIW IIHCY 1I0)~CCI!C, zta ce y lbHMa tlCt(OUI1Ma O;Xp>IC u cauyuajy nHCMeIlH .lI.OKYMCl-lTl1. OCHlI\ Tora xon CCJbaKa y D hnnu -c.ry-rajcna uuje OHJIO I-!H )(OBOJbHO CMHCJIa aa srynarue OD11 no,-KYMenaTa.' I1naK nocroju nana, na he ce xon 110TOMaKa II rnan-ax CpnCKI1X )(OCeJbeHI1Ka y 2(pBaTcKY 11 CJIaBOJIl1jy ((anl1 110 rnexoja noxyeienar, xoja he OaUI1TI1 CBCTJIOCTll ira )KI1DOT uarnn . lIU1HYJIHX npenaxa, OBO napo-raro npena sa rrpuaaneraje CPllCK , Y ono )(06a anane s;pncKe npaBl1ue, t!l1jy cy Ba}KI-IOCT CPOH 3HRJIIl H xoje cy 6PI1,}I{JbHBO '-IYBaJIl1. Cnoxenyhy, na ce neKOJII-IKO ).(0- KYMeI-IaTa . ll3 17. sexa 0 CJIanOHCKI1M Cpfiaaa 11' nanac ' xyna y

srpana onhaue Ceeepnua J{O)( EeJIOBapa.' . j I

APXI1BH npyror cjJai{Topa, aanonennaurrna xpnarcxe H' cnaBOHCKe nojne rpauaue, I-ll1cy cavysana xao ueJII1Ha;i'aJIl1' ce 1)(0_ KYllleHTH noje)(HIIHX nepujona 6e3 cY~lbe 11 'nanac: uana 06pIUTapn H xaneraua sojne rpannne y 16. 11 17. nexy' OUJlI1 ,cy nJICMHhcKor nopexna 11 HMaJll1 cy nopona-me vapxnne cooj re cy nocne neI-I3I1joHHCaI-ha '11J111 nOCJIe CMpTI1 I-bllXOBe' .lI.OJIa IVIII ,CrtHCI1 sojuor aanoacnnaurraa H3 ztofia I-bl1XOnOr ICJIY~OO'o~16a' 'y IbllXOB IIOPO.ll.l1lJI-Ill apX~IB. CnHCH oapOJ-Ia Xepfiepnrrajua.' rpotpn AY~PSI_I~Era, OapOI-Ia m~a.ll.~a-H .lI.pyrnx- norpaaasnax ' nojuu 3a"noBC.1(UI1Ka ,. xao II' CnllCI1', xpBaTCKHX 6anona 113-' rora l)J:06u CMaTpa1I11 cy aa IbllXOBY rrpasartry CBOjl1I-IY. 3a TllM"'cmicWMa

. . . 1'1,' l

TpeOaJIO 611 'TparaTl1 xozt IhUXOBI1X nOTOMaKa H HaCJIe.ll.!~":lKa,' y

'lIlIjeM ce noccny nanase cjJaMHJ1ujapI-IH apXl1BH I-bHXOBH. ' ',,, I '

APXHB rpeher cjJa~Topa, rpazia-ucor parnor caaera, BeJll1KHM )(eJIOlll je cauyaan .1(0 naunrx )(aI-Ia, caao je onaj apxus cpe.ciI1IIOM 18. cro neha npenecerr I13_.Ip~lla y J3e'l TC ce ll.ll.auaC • ~IaJIa311 y 6elJK01l1- paTlIOM apxasy. OPI1 IUICaIbY one CTY)(l1je'CJIY>I(ll0 cax ce y npBOM pcny CrIllCI1111a apxnna rpazta-ncor parnor casera. -Osaj ce apXHocacTojH H3 axara II 1-13 npOTOKOJIa.C~a·: axra

, . , I

nncy cauyaana Hero TeK jcnan .lI.eo II TO Mmbll zte o. Y npOTO-

KOJII1Ma Je M'e~YTHM 3aOeJIeMCna' xparxa canpscana CBHX" axara. f.ll.e cy ca-ryaaira ax ra, nOCJIYMHO caa ceo IbHMa, a 'rne cy'-'aKT~ YI-IHliTeUa, ynorpefino caa OeJJCliKY 0 TI1M axrnxa, xoja ce' nanaaa y hPOTOKOJIY. 'Ha cnaxo] CTpaI-IH crymrje.' I-Ia xojoj unTilpaM" '6e-

22

HI', i\JIEI(CA 111111'1\

)1 '1111 H:.J lIPOTOlCOJla, )\OIlCO cax IICIJO.ll. JlHtrl!jc y I\CJIHIJH re

r) ')ICI!U(e, .y oprrranaJJIIOM jC3WI(Y H Y npasonucy ouora npexerra. , ' I 11111POT01(OJJH 11 aicra rpana-ncor parnor caaera nexe ce nu Croatic~ icoja ce ozmoce na xpBaTCKY 11' I1ajfind'ca xoja

"'Ully ,CJIaOOIIC!(e Bojne .rpannne. 3a r. 1566 . .n0 1577., no, CT [rr ,3aje.nuM 'um ,npQTOICOJI [cner-a jeznra lCIbl1ra) 11 aa Croa tic a Ii aa ~ca. 3a r. 1578 .. , JI,O 1737. npOTOICOJIH cy sa cnaxy rpanauy nocetimr H TO Croatica HMa 56 npOTOKOJJa [yneaannx xn.nra., ca, HII.nCKCOM ira xpajy CBaKe Klbl1re)" a Windica HMa 60 II OTOKOJJa., On 1737 . no 1749, oner cy 3aje.n:H;;;;~ npOTO!(OJIH If a Croatica H aa . Windica, y cBeMY 17 3aje,l{HHtIJ{HX npOTOI OJlo"1 O.n:, aicara ce JIaJla311 50 ¢~C~HKaJJa Croatica H 13 ¢acI \III(UJIU .. Windica", 3aTI1J\1 6 .aa je.n:HIIlJKIIX q)ac~HJcaJla.

Y,'lIp,OTO)(OJIHMa je pe.n:OBHTO ilOJ\ llCTUM OpOjCM npnficne- 1('" lJII'rno lCOIIBOJ!YT aicara, ICOjl1 ce ira HCn! npe.axer ozmoce. 1\ 1'1'1 III1Cy 3aOeJle})(ena XPOHOJIOllIKHM pe.n:OM Hero je OOWIHO " IJt'lW 'InC> ~ICll(,CI-lO peureu.e uapcao HJllI na.n:BojBo.n:mw rra TeK onna Mllil II IIJIII II' ucurra], na rcojn.ce peuren.e onnocu, .Ilourro OeJlCIlll(e 1111/\ II "1'11111 />pojeft\ II .n:aTYMOM ofiyxaa rajv Muoro nyra cHtTan JI1I3 III 11'1' I, "H11/),ttO caM 113Mel)y OeJIellII<C 0 j-e.n:HOM II oeJlemJ(c 0 npyrox ' l1'I'Y npTIIl\Y· TUJ(o na IIp. OeJIellIJ(a: .Dlei neuhllcl: hcrauss'lit prungncn Wallachen biten inan ainmahl ,Waiz zur Ansat

und ire!' "Vndte'rhaltung .dargetan zu lassen, - Zellinger soll In 11 200"Still' Hirsch raichen lassen. - Item ir Wallachen 3 J .n'sen als, Rada~ia Lubes:::hickh, Peter Dadaschkhouitsch vnd J iun Lolitsch biten jedem vndter den geomerischen Dienstleith 2 PHiz zu uerwilligen.i--; Des Hallbtmans zu Ogulin H~nss Gallen daruber einkhombene Bericht Jigt hiebei. - Er Gall soil etli-

It Jl Wallachen, so zu uil Platz haben, thails wecknehmen vnd d n 3 1 Knesen jedem zween einraumben" .n:OHOCH canpscnny II T pa3J1Hlll1TI1X axara,

I ~ oz ,CnOMeI-lYTHx cnopennro, apXI:IBa, KPaJ-bCKor, KOPyuJJ(or

", IllTU)epCIWI', 3eJl1aJbClwr apxnna yno rpetiao cax CBa axra 0'

PII~I(HJ\l ,.nOCeJ!>elll1~HMa H TO 113 I{palbcKor] apXI1Ba ~OI(YMellTe A,l1s1edJung der Uskoken, 113 llIrajepcIcol' 3eJ\laJbCKor apxnna Militaria 11 Kriegs-Acten, J.J:.J apxuaa JeMaJbCKe BJla,l{e .y Fpauy ,I OMOpCl!e, CHIlCe II 113 xopyuncor 3eMaJbC)Wr apxusa y UeJIOB~Y J ri US tall ,II, Musler-Regisler.

I I Awl' 1,0 1'( JhtlOUII.y II 0 }IOIDOTY Cp6a y Xpnarcxo] H

JIIIIIOIIII;II, lCojn I.\M l!PIII(YIIIIO Y 0 'II{JfM 0pXHOUMa (y, paTIlOM.

C d 1<

r

"

J

II

"

O. CI r( O~ ot jc

re [U JJ f5~

'"

2

MllIl'AHlljH 'I'I A)' I'IIA'1'('1( I

')\p,I((IIIIIOM 'II CPIlIIHIIClljC) I,)M UP'i.IIIJ>', I ri'),( '-/1.1' .hlv, Kamm 'I'- IUIIl Finunz-Archiv], JtrJ'IlJl\ Y I pan. I M 'l MU)" J

'1'1

ap_'IWY y ~6)ball.", Y urra] p IOftl '.CJlUI)bCl )\\ II 1I)I,U/~1I11

apxuuy y l'p'aJ¢Y (Slci rrn. Lanclcs-Al'chl~ II Land '-h ,II run. sArchiv] H y J{0PYWlCOM 3 ft\. apxncy (Karntn I' L~lI,ld S "'l/' hlv] upnpenuo caa aa UlTaMJLY re he yC](OPO naahn ",y CJI,OM 1I1;1,' ~ cpu. xp, al{al~eft\!1je xao uoccfiua 3011pl(a, UOA l1aCJIOOO~",)~ "y~\ _!!!I'I 0 Cpo!lM.a y XpBaTCK?j l~ Cxaaouuja TOJ{OJl~ 16. i'l 17. coro,J) ha. ", ~.o he 0111'11, npsa sfinpua .lI.OJ(YMeJJaTa 0 x p[la'l'CI{Q-~Jla~ II, 101M CpOI1J\\a, jep cae .n:o can nyomJJ(OI3alle 30l1PJ(C JlMaJIC cy J\PY,rH sanarax npe.a C060M H Jly6JIJIIWD<Ube. l.I.ol{y~\ella'\'~ 0 ~~611~a

OUO 11M je IIY3rpeJ\aH nocao. , ,

, I

III

" I ' , I I'

JIonawl111eBH "Spomenici hrvatske krajine". I WHLLfH1 eq~" "Hrvatski saborski spislv., Jlaconcxora "Mon~menta I~absburgica" 11 OCTane ny6i1HI{all,l1je apXI1BCI{Ora MaTep'I1J~J1~.

JIHTepaTypa 0 xpBa'f£!iO~J1a~H.CJ{I1M Cp6H~a., I

~~ It! ' I I

.uo canaje caxo .n:eJJllMl1lJlIO uy6JIl1KOBa,ll apxHOCJ~J1 MU'f,co

paja,a , ](OjH ce Ol.l.UOCI1 na .lI.oceJbaO~Ube,' 11 H~ )I,CHDOT CP?U Y Xpaarcxoj 10:[ Cnaaouuja. Hajaanoraje cy .n:Be 30I1pJ(e, uYO?JlIJ{Oo aaue y H3l.1.aI-bY jyrOC)]OBeHCKe axanexn]e 3HaJlOC~H 11 'y~ 'fll~-. CTI1 Y cepuju "Monllmenta spectantia historiam ~l,a(o.run~ ~1t, no dionalium." Je.n:HY 30I:IPKY nozi IraCJlOBOM "SJ?_O_l~1el1lC~ hrva;ls]e krajine" npaxynao je Panoc.naa JIonallIllh, a npyry ~6HPI y ~Hrvatski saborski spisi" ypenuo je <Pep.n:o Ilhuuuh. I

JIonalUl1heBI1 "Spomenici" cy nYOJJI1KOBalll1 Y rpn ~Ol~lU'" I1pBa Ktbllra je. urraxuana 1884. ro.aane 11 ~ouoc"~,, ,.n.OK:Y M~l1't on 1479, no 1610, .n:pyra xisura j7 113aWJla 1885. 11 Y Il10) cY, C11l1Cl:! on 16;0 . no 1693, a rpeha Klbl1ra, oOeJI?.n:albe~J~. 1~~9. ro.aaue, otiyxsara .n:oKYMeuTe on 1693.,,ll,0 1780. li Y noaarxy on 1531. no 1730 . .uoKYMeUTI1, xoje ,JIonallIl1h .n:OlJOC~I, norusy BchI:IM .neJIOM 113 paruor apxnaa y DeLfY. OC''fa~H l'1aTCPI1,jU)l je yaer H3 Oel)KOr 4H1l1al'lCl1jcKor apXI1Da, 113 aarpefiauuor' 3eMail>CKOrnUa).I.0I1CKynC](OrapXHBa.113 apxmsa jyrocnoueucu axancauie 11 reuepanne xoxanne H nexax npJ.lOaTlHIX apx HOLl. JlonaLUHnea pan unje CHC'feMaTCKI1, OH je npeuacanao ,ll,OJ(YM !IT fies unana, nexe je npcnacao, npyre naie, npeuncao j Dill\-! uyra C'J'O'\PI~ ox MallJC up )J.JlOCTH a lip iry 1'110 na IIp uunr

24

nil. A!IIm 'A 111111'1\

npno nancue CIlHCC. 06l1llll0 je npeuucnuao 11 ny6lll1f(ooao noKYMeIlTe, nncane JICnUlHr.l PYTWIB1C0ll1 H 6c3 cxpaheunua. On jc r.more pe-m norpeunro snrrao Te je MCCTlfMIttIHO ne aor-yhe yxaaTlfTlf cxncao, a KO}l; nojenaaax .n.OKYMcnaTa je ncrryurrao llHTaBe pCqeHHI.lC n CTaBOBC, 6c3 nasnaxe }l;a je '1'0 yvanno l! 6c3 00- jannsen,a 3aIlITO [e TO YlJIIHHO. OCHM rora je npanno rrorpeurxe npa narnparsy }l;OKYMenaTa. Taxo je y I. KtbH3H IberODHX "Spomenika" .D.OKYMenaT ira CTp. 293. narnpan 26. MapTa 1601. lI1ecTO 26. Melja 1601., na CTp. 312 . .D.~lTHpaH ie y bocHlbeoy MCCTO Y 03JbY, na CTp. 313~ .n.ampan je 6. [arr, 1603. MeCTO 7. jan. 1603., na CTp. 329. }l;aTHpaH je 14. jyna 1604. MecTo' 10. iyna 1604. ff na CTp. 346. }l;aTIlpaI[ je 16. cpe6p. 1606. MeCTO 24. cpe6p. 1606. Y II. KI-bH311 }l;OKyr.tel[aT na CTp. 161. }l;aTllpan je y Tloacyay MeCTO y Il.Ionpony, na CTp. 103. }l;aTHpall [e 18. OKT. 1622. MCCTO 14. OKT. 1622., na CTp. 202. narnpan je 3. MapTa 1639. 'MeCTO 27. ltlapTa 1639., na CTp. -266. narnpan jc 16. Maja 1644.' :MecTo 6. Maja 1644.

On lllHllIllheBc 30npKe" "Hrvatski saborski spisi" ny6J1lIKoBaBO je no cana . ner KfbHra. Y IhUMa CC nauoce H3 paarmx apXllaa', nernaunse AYCTPO- Y rapcxe }l;Of(YMCHTH, xojn CTOjC y }l;HPCKTHOj UJIf! IUI}l;HpeKT[lOj BC3U ca panna xpnaTciW-CJIaBOHCKI1X catiopa, O.D. cspmeraa 16. cro.neha, xan cy ce Cp611 y BeheM 6p'~jy nac~~J.iJIlI y CJIa~otndy, npn CnaKOM: aace narsy xpaarcxor ca6?pa pacrrpaan.ano CC 0 rnrratsy rtocen.ennx Cpfia. CTaJlC}K1I xpnarckn cy 3aXTCBaJIH, zra ce J(OCCJbCIIHI.lH rrOJVIOlKC Ihll1lla II J(a npure KMCTOBCKY CJIY}l'{6y, a 3anOBCJ(I!HUIl xpnUTCKC H c.naBOHCKC rpamrue cy Y311r.laJIH y cnox pokeuox IfllTCPCCY Cpfie y'3allITHi-y HocyjchHnaJIH cy nacrojan.a CTaJlCll(U. Ayc-rprrjcror }l;SOp je oztpehnaao MllOro nyra xoxacn]e, }l;a OTic nonccy peurerse y criopy cpncxo-xpnarcxon II Il.lmnnh jc 1I311eo Y CBOjOj :'3oilpI.lII cBec~'~ce: 'Kojn ce O}l;HOCe ua pan OBIIX KOMlIcuja.

,3a }KHOOl' ,nOCCJbeHIIX Cpria na}KHC cy <IeTBpTa" II uapo-nrro nera . 'Kfblira Il.Imuaheae 30HpKC. lJcTl3pTa xisnra on 1578 . zio 1608. urraxnana je 1917., a nera KI-bHra rcoja ofiyxsara nepnjon oJi' 1609. }l;0 1630. rryfinmcoaana je '1918. Mllorn ILTH~mlheBiI .tioKYMeHTi!, Kojn ce onaoce jta Cptie, UlTaMnaBH cy neh panaje, Y, crromenyro] JIonallIuhimoj 30HPI.lli. Taxo na np: y nero] Klbll3H Lllanraheao] }l;OKYMeiITH op. 41, 44, 51--'-'-54, 56, 62, 153, 205, 262; 263, 276; 424 II 425 ilana3ece'y npyroj KlblI3uJIonauHIhCBHX'"Spbinenika." llllluiHh. 'v npe)J.rOBOp;,· cnoje 30IipKe BelIH,

MIU'I'M(IIJI! '1'IlA 'I I'IINI' '1('1

J\U IL uanruh .uu /\01 yM 111'11 1111 Y 1'0.'111 1I'})(LlIlll. T II 'filII ,

I • I Hlill cc Illnuruh rpcfiao OrpUIlI!lI¥l'l'H 110. ucupaua.arr-e rp 'UIUKU 11 ,,UOllalUatr.,c '/.(01lylla. On jc McbYTl1M 'uy6J1Hlwnao )(OICyM 'UT, Y neJIIlIlH, ira II one, KOjH cy xon JIollawHha 6e uorp lUI ,W)lamI xao ua np. 44, 51, 53, 54 11 56, a nCKH cy: '(0)( )loll,aiWl1ha ra-urn]e nY0JnIKonalllI nero IW).( ilIHl.lll1ha, ua HI'. Gp. 11 ,Ii 205. Cnera }{O}l; rpn }l;OKYMellTa (6p. 153, 253 H 4~4) no 'JI '., }K110 je Wl1w~d'\. .II.a cy 'lliTaMITaHH KOJl JIollaUJHba, ,n0J{ a 0 - rane }l;OKYll1eHTC TO He naaonu. I1cTahn he ao, na ce onne 1',0.)(11 o }l;OKYMClITHMa 113 17. aexa, H3 nepnjona, aa KOjH ce naJIa31'1 XI1)hfl}l;aMa uaumx cnoxenaxa jour lUI je}l;annYT neny6JUIKOBaUHX, 1.\HIl\\ }l;U-ZY JIon~uiil1h~i3H' "Spomenici" 1I3alUJIU y H3)l,au:.y IICT' axanexnje n y HCTOj cepuju nanau-a xao u Illuurahee« "Hrvtlt-

ski saborski spisi."

JIonalllHh je non yrauajex onnaunser ' cQncKo-Xp~a1'CKOI'

aJITar;;~-~;-;;:~ ~36eranao ~IMe cpncko II Cpfie peJ(oBu:ro, na; 1.If~(t BJIac~~a-:-I1II~{i;Hh je y CBOjOj 36HpuH WHPI1X rpynn U npuanaj ~pn~~-;;- UMe, casio je noxpaj pem Cp.611.~, C3'aBlbao CBaK~~ IlIP"'-

JIIffiOM Y aarpann PCq Bllacn. . '

On OCTaJlHX ny6lluKaunja apXHBCKor r.laTepH)aJIa 0 Cp611~

Ma y XpBaTcKoj 11 CJIaBoHujH CnOltle.~y~y 30HP~y Habsbursl., spomenici kraljevine Hrvatske, Dalma.cl)e,~ Slavoni]e (M~~umcnld habsburgical. uredio Emili] Laszowski, knj, I-V. Y 0130) 30WPUII nanaan ce ltlaTepnjaJla 0 }J{HB01'Y npBIIX .II.0ceJbeUnKa cpncK~,I' y CJIaBoHHjy, nenocpcnuo npcn nan Ii nocne nana nseuor 110)\ TYPKe H 0 }J{llBOTY Cp6a }KYM6epqa.na .. ITO}l;aTa~a 0 xpBaTcKo~ CJIaBOHCJ{UM Cp6HMa npyncajy n Pnloz! za povijest Hr~~tskc 1 Slavonije u XVI. i XVII. vijeku, priopcio dr. Aleksa lv~c, .Prestampano iz 35 knjige Starina, Zagreb 1916; 3a~HM. Pniozi zu povijest hrvatske Krajine od E. Laszovskoga [Vjesnik kr. ZCI11. arkiva, god. VII. Zagreb 1905., god. VIII. Zagreb 1906.); Ne~oliko cirilskih isprava 0 dopisivanju turskih bcgova sa hrvatskim komandantima od R. Stroh ala [Vjcsnik kr. zem. arkiva, god. XVI. Zagreb 1914.); Prilozi za poviest Hrvatske XVI. i .xvy. vieka iz stajerskoga zcmaljskcga arhiva u Graden, P:lOPCIO Radoslav Lopasic (Starine, knj, XVII. Zagreb 1885., knj. XIX. Zagreb 1886.); Spomcnici Trzackih Frankopana, pri~ci~ .akademik R. Lopasic (Starine XXV., Zagreb 1892); Neue cynlhschc Urkunden aus den Wiener Archiven von Aleksa Ivic [Jataben Archiv liir slav, Philologie, Berlin 1908.); Czoernigg, Ethno-

~nl~l~je del' ocsl IT. Monarchic, I(lb. I-Ill.; Krcelic Balth. A., N()lill~.c. pra~.Ii01inares periodus IV; Vanice k, Specialgeschichte ~I r MJI.,targranze 1., unci II., (Wien, 1875.); Dolazak uskoka u lUJ~1bcl:~lk od elm A. Ivica (Vjesnik kr. zern arkiva za 1907.); Iz istoriie crkve hrvatsko-slavonskih Srba tokom XVII. vieka od elm Alekse Ivica (Vjesnik kr. ze m, arkiva za 1916.).

, O~ JIH'repaType npezme cy. crro a erra one KI-bHre H CTY~Hje: [{.tlplIODa~Il{o BlIa~HlIaliCTBO, I{!-b. 1- III. o~ MaHojlIa r ptinha:

Blclc.rmunn, Serben ,Ansieellungen im St~iermark"unel im Wara diner ,Grenz-Generalate; Bidermann, Zur Ansiedlung- und ~erwa1tungs-Geschichte der Krainer Uskoken im XVI. JahrhUl1derte; Zur Geschichte der Uskoken in Krain A" J' f"

. ", , rc llV lIr

lIelmatskunde von Franz Schumi, II. Band, Laibach 1884. unci

1887. CTp. 174-207; Ceo6a Cptia y XpBaTcKY u ClIaBoHujy, IIlmHc<~o ~P~J1.:_~c!l. Ii!l~~' c.p.~_ Hap)IoB~H, 1909; r». Arpacl J urolyi, ,V)asl, IW)I su se iz okoline bihacke iseliJi koncem 16. vl]c] (Glasl1il~ .. zem, muzeja u Bosni i Herc~govini,god. 2);, HIt"o lav Lopaslc, Zumberak, crte mjestopisne i poviestne, Za~" h 1881; Map'Ia{1CKa enHcKomrja (1609-1642) o~ ~pa AlICKCC ~"IJ(hLl (BpacTBo XVII.); JYPHC~HK~Hja ClIaBOHCIUIX I1JJcMuha H (', II I It l(OCeJbCmI~11 o~ 1598. ~O 1630. rozt. ozt t(pa AJJeKCa I1BlIha (1IpII/IO II aa ;!(IbIDKCBHOCT, je3HK, I1CTOPHjy H, cpOJJ!(]IOP. KIU.

MYl'tI, 1922). ,',

I I J " Ji"

III ,f, II , ,I II nl, ;,

II I "i II ",'

,

; t I : ' ~

'II

,,'

. ,'j II.

1 I

,"

,I

'1111' I

. ,

( .

, I'

. ,

'I"

'I 'I

, ,

I,

, "

• ,f /, (,' 11 I \1,

" J "I 1'1, I "dl J.

II', J " I' I J I 'JI IJ,II

I ,I I

, 11 I

II,f

"

i I II

I ,'1

'1,\ i ""f I. 'II;' ",II I ,I, r;) ,III "I';! 11")110'11',

JI' II.

II, ,

, I

CEOEA CPEA' Y }f{YMEEPAI{i VI Y

TYPCl{Y nl1l{Y'~, .. I '.'1 '

., " • , I ,

Ceo6a Cptia MB OI<OJm'H,e YHlJ,a, Cp6a 11 rJ1aMQ.'la cerrr. 1530. Ila'ran.e cranaor nacersen-a . CpnCI<11X Jl,OCeJbeHHI(a. OPJtl-:

BpeMeHO 60paBHlllTe J-Ia rpaaaun Kpaiscrce. Hoaa ~co6a jyua 1531. rOAHHe. npeAaja,)I<YM6epl(a Cp(lMMa paAI" IIn-

ceihelba Ma _T_a lQ.Qit. ," , ,

I • r 1 ", "", I' I t

flOpCJ.3 .xpmuhancue sojcxe H norufiaja xpazsa lbY.lI.CDU·ra U l

Myxa-ry 29. aBrYCTa .1526. Oa~H.Ule YrapC;KY y nprnor rpahau I,ll parona. Hexoh iseny HCKOpl1CTHllle TYPLl,H: na npourupe C DOPUY H sanaaay rpauauy CBO jy. Ilea .aaanrhy yrapcxax "p'n/" III lIaJla3H.7Ia ce uexa aananua Eocua jaw on npeacna, KpnJb l ~)SXy'Jha,nl1ja_ (~,n ron. H63. 11 1464.) ,11 coo. uaup :.JUl, Typ~!(a na noaope oocanCKY jaja-ncy OallOBI111y" ocrana y nylll! I1lC3~eCeT ro.naua oe3 .ycnexa. I'pahancxa IfeM.J1PH 11 10 , 1'/1, 11(~ crau.e y Y rapcxoj 1,10C.7Ie M.yxa'IKe OHTKe, r!OMOrOIJJC, ,TypJUJM. ~a ca MallO acprana H Tpy na OCTBape nasuaunse CDOjC )IJ,HlIJ01J ';, xpaje a Mapra ,1527. 3f1Y3elJJe,Oo OBaLl, .ya 3pM.alj:>11 .y, C lJ I'll j .uaJlMa~l1jl1, y <?-I1PH.7IY re rO~I1He oCBojl1111e Y.ll.ouuy y ,J~l<lU.H, 4 cspurerxox 1527. 11.7I11 nOYeT!(OM 1528. ronune nanonre y Ibl1X uc pyxe .. .Iajue 11 Barsaxyxa. O~ sananne Eocue Ap}l{,aJ111 ce [our j ,IU1Jl~ Eaxah 11 Kpyna na YIlI1 ca JlajOJ1J1)KOM OKO,Jl.l11,IOM, no 3aTO r!~OP() ne na JII1Ka H Kpfiaaa uanome TYPll,l1MCI, Y I pYKe'lI " ,,' ,

Ilocxe nenahe cyrrrana Cynejxaua non De~lOM. 1529. Il?ll )1 ce cran-e Y Y rapcxo j , CTa.7IO}J{aBaTI1 re ce 11 norpallWll,~~l, , II • Be,nIlI1~I~ y Xpaarcxo] npafipaine OA npDI1X :rYPSKlf~ Yl~~P~I~ ,,11 "pJ!lIIpeMJ1WC ce, aa aanpnce nan.e IJpOBaJl~ eJleprl1'rn~,r~ J( JlPIl[arcn.a> CTauoDIIHwTDO CPllCI{Q Y aauannoj DOCIlJ1 C MYI{OM. j JlO)1.1I0ClllIO japnM TypCI01 TC uorpaun '11111 auuou )(lU11\1}, J pUJh l

2

HP. AJlI~I(CA Hllm\

l<:t> pNIlHlIl~a 1. troxyuraurc J(a naronope Ue3a).lOBOlbIle Cpce na 'e o6y y aycrpnjcxe xpajene. Cpe.l{HIIOM 1530. yrranne jeztrta -rera Ell ahaira Y HODe rypcxe npene.re 11 ztortpe CBe .n:o KHlilla, po'0 hI( Jby){e H Map By. TOM npHlTHKOM cyl3I1xahamr .n:OlUlIH y Be3Y -ca H~lI(olTOM EH.l{ojeBHheM, TYPCKHM xapaxtiaurox y xpajesnaa , 1(0 pexe Ilenrne. Bpar rora HHKOlTe lIalTa3110 ce y I3Hxahy

apOOJben aajenrto ca HeKHM Koaaseaahe«. HHKOlTa je crojao na 'llcny Cptia UenlH,ana H I3Hxahauu noneconre ca csoje excrre)IHr~Hje necr, .n:a ·01I oxyrrn.a BOjCKY, KOfbaHHKe H neuraxe H .n:a 1!>I1Ma naMepaBa naahn H3 Typcxe '. ,

llperoBopn 6HxahcK'nx ::anOBe.n:HlfKa ca Cp6HMa y" TYPCKOj l{hrJJH cy rrO'leTKOM cerrrcxtipa 1530. aaspnrena H Cp6H 1I0ClTallIe IIHCMO xpBaTCKOM 6aHY MBany TopKBaTY Kap.ronahy U MBany KalT~Hialjepy, '3eMaJI,CKOM xanerarry IIhajepcKe,' KopylliKe H Kpan.cxe. Y IIIICMY jaan.ajy, .n:a' he ce ffil1X OKO 50 lby.n:H ca CBOjHM <pa~mJllljUMU ~OcenHnr 113 TYPCKC na aYCTpHjCKY' crpany re Mone,.n:a 111M O/lpe.n:H 3eMJI,HfIITe, na KOMe he ce naCTaHHTH. nHC"lO je 1I0l'JI TO Y MYTIHm:y BUlUe I3nxaha, r.n:e je oopaBHO oan Kapnonah lilt '110M HOpo.n:lIlfnOM HMi:Uby. Kapnosah orrrpaan 9. cerrrexripa , lit III Jill I 'PY ODO "nacsio H npenopyna ca csoje crparre M01l6y

I"( I yU. ,"

'1'11,' nana, OIW 10. cerrre ssfipa, spenyure ce Cp6u na ceofiy,

"'" ,

J(lIfJIO I'[X ce Ml-IOro naute Hero mro ce y npen Max MHClIIIJIO;

lIo.rrrmll'jel csa OIWJIHIIa C 6a, Y.!!!l.a H fllaMOLIa, cse nopozmne: ca II jl1M crnpenmrraxa, ca MapaOM U ca CTBai>HMa, xoje MoroilIe

t ~ , JH'I I , I

I on nr. a <IellY noce.t.eaaxa 6HO je CHH rllaMOl(KOr nojsone

l Ji'(bil1cllnBE:" 'CrM:rrKOBHh~; UHJb 11"1 je 6110 najollH}Ke MeCTO xpnnlh'an~ (0, Baxah, 'Bari Kapnosah caorrurru Ka~Hjanepy 14. certJr Mopa;:Ua My rnaJbe H3aClIaHI1ice cpnCKUX noce.eenaxa. ')locellHlIH cy' b~"rre caxo' OTiH, o KbjHMa je pannje jaano nero 'll 'Mllom )IP'yrl1."9BH' Cp6~[ cy O.r(lIWUIH: BOjlUiuil If .l(OK cy 6UlIII rronTypl\rtM'a:' ~UIor6 cy jana aanauann Xpaarcxo] H Kpalf,ciwj'A cana )(OJit(, C Hi nepy xp'iIiuhanc!{y, na ce 60pe rrpornn Typal(~ re 6an MOlrH l( npexnatr.e Kanuianepa, ~a 'npHMH lllTOOOlbe J\\o}({e OBe AbC: )/'emll{c 11 'J(ll H:M .n:a).iEi ::IeMlMILunl, rzte ' he ce naCTalIlITH ca

II' jl'r.: .Irlop6,i(lUuiMa. Arco OI3HlI,YJlfl }:(C)}r{HBe zroriap n'pHjeM na pUllth'ul~CJ(Oj crparnr, 'dir)(a he II }(pyrn cYHapOl(IIHLVIlhIlXOJlI! J(a

..... ~' ... I ~t.1 II I,',. " ,I,'

",. t MOIIUJl1C~llll, Imbsburgtcu rcgnt Crontiac,"Dallllatine, Slnv'ol,lac. VoIum III. 011 gil t r dcglt AellllIlnnllS Luszowsk]. Zngl'ubln'o'IOl4 C'I')1, ';J(}7.

I I • 0'.' I ~' c'r(i: \ 4 j I: ,I I ' I '

MIII'I'AI\IIJH 'JlIlA Y XI'IIA'I'CI()'

29'

'1'1

CC yrncnajy lIU Illll"- II )1 l 'A lJC'I' he, Clip 'IU'JaT~I, 'fYI? 111M)

ueraxa IJpOIJUJJY Y aycrpujcxc 3eMJl>Cu•

0130 IIMCMO upcna uau CJJY311 CIJOMC Bancimury llwl'cpuTYI' )(a oziuece Kauajauepy. Ca Baxenrauoa cy rpctianu 1l0hH cpu J II, IJJaCJIaIlHL\H, all)1 Lbl1X sanpnca uaaana TypCKHX Map'l'OJL03o.. lJlM, cy TYPul1 np11MeTJ1lll1, ,lJ,a ce Cp6u cene xpaurhaunxa, )\(\)(0)11 ' ce aa Ibl1Ma y norepy. .l1.ocelbe~II1UH cy JaCTaJlJ1 6HJJH )(O/J. Baxaha, lJ.a caxexajy peuren.e, rae he .l{0611TI1 3aMJbHl1;ITC). aa ~l'alll~O 110.' .cezseuse. Tpeha .l{an no .l{OllaCKY ripen Bnxah, nananuc Uti, }»1I" 'TYPcKa l(eTa, allu je OI-IJ1 cY36HllIe. Y pOKY 0).1. J1elIC}I~Y )IUIIU uananoure TYP~H 1I no .n:pyrH nyr, IlO ,H cana ca JIOU\0r._t cp hOM" OOrpaUl1'UlI1 3anOBe.D.HH~1I ,cy 61111H onyiuenzseuu ,lJ,p}l{albCM, Cpull" ~~~I~,-J3I1~a _~fl3~0 Typu Y HMe l1lleMCma, ,If-l1~1P~, II rpahaucrna oHxahcKor npenopyxa vl d. cerrrexfipa l~alJ,"IJallcpy TOlIJIHM pe'!HM~ nocen.eaaxe". EaH Kapaonah je OD,HX nauaup rrra ' {h;o H3 MYTlII1~e y Kpyny, xpajn.y rpauu-nry raaxy ,UpCMjl TyplJ,HMa, 11 O,lJ,aB.D.e 17. cerrrextipa narrauie 1-10130 ITI1CMO Kauuiaircpy, IlpenopY<IH cpncxe , H3aClIalIl1Ke., 110 KojHMa ,My , ~IHCM.9 l,llIall~c 11 uporyxaxa, .l{a nporunor nyra I13aCJJaIIHll.H ue xorouie.ua .«oJ»". IJ.O rsera pana 60p6e c Typ~I1Ma, Mcby ~13aClIallI1u,I1Ma cc uana 11 ' H CHIl IJojBO.D.e CTlll1KOBUha H neKI1 BYKMan TJ!aBIUU{. Kap)lO\lt,h YII030PH Kauajauepa, na ce BYKMaHon opaT nanaaa y pouq'Jly I{OIJ. nexor BuxahamUla H 3aMOJJlI ra, lJ.a 3aTpmKH on Btl ahana <:;J1060;\y sa 6paTa Byxxanoua 11 ,lJ,a ,HM ofieha IJ.PYfor, P MeCTO n.era".

Ka'!.HjaH~p je y 0130 .D.06a cranonao Y, Jby,0JbaUI1. 0 Il. ' ..

rouoj aauonecru .D.ObOUle cpncxa .D.OCe!bellH~11 ua rpallI1lJ,~ Kpau, I

H ry cy ouexaaana , .n:aJbY O,lJ,JIyKy 0 <;:TaJJIlOM, nace.eeisy. J 1« KPaI-bCJ{Oj rpannna, y MeCTY EP~KOBI1~I1, )J{HBJW je ca cno] ,M, 1l0pO.n:I1~OM BllaCTeJIIUl Haau KOBa<lHh, KOjH [e npacao ,y 3tp'YU xpaa.encxn rpaa H uocen }KYM6epaKll• KOBaLI~h je BHI)aq,~p!lC;l(',

'I I

3 O. C. CTp. 415.

• O. C. CTp. 418. /1 '''I II"IIJ)I

:, O. C. CTp. 419. 'I ,I "'"

(\ npCOIIMC 1<0IJaIIl111~oo y Opl1l-I1HaJlIIII~\ uCTopiljCI(JlM cnOMCI~IIL\IIMOl ouora I\ooa IIIIIIIC cc ncrnc Kobasych, a ncrne Kowachycli.' Y IICTO lip M ' 1I0CTOjll)10 jc II [euno CC)IO y 01(0)1111111 }1{YM6cpI<a, I<oje [c no cuo] npunuuu np0811uIIO (11)10 110 ouo] IJ)UlCTCOCI<oj (1)(lMII)II1]1I II nIlC8)IO co Tnl(O~ 1(0- basycn IJJIII Kownchych. nOUJTO co nauac TO CCJlO 00110 I<PIIIl'IIII, onll[l'llI(),

caM raxo II oily UJIHCTOOCI(Y 1l0pOI\III~y. , \

~ ~(, 30

" , 'I J(odc/J>(~lU1Jee Y' 6 JHl 3 J!TU! cuor noce.aa ira rpaumnr Kpau.cue J1 JI~Ula? OJ( rr.ux, J(a He ,n06l1jajy HHKaJwe OJ(JlyKe 0 CTUJlIlOJ\'t IIIlC JI,ClbY H na cy nanyurrena on ue nor CBeTa. Ilopexno« [e Ii t\M. 6110 H3 Beene re ce Ca}KaJJllO nazt cy,n6mIOM CBOjHX 3eMJhnTGl H rroxarao fIM je, ,na ce ucxparre, ,nOK IfM He crnrne no aoh OJ( npncane. ITouI'To je na )I{YM6epa'lKOM 3aKYlIJbenOM noccnv

, UOM HMao H rrycror 3eI>1JbHllITa, KOB ~IHn Y3Me K cefin y Bp;xomrrty one Cp6e, xoja cy 6HJllI caxna H 6e3 IIM erxa , a one, leojt{ cy MMaJlH noponany, nOUIJbe na }!{YM6epa~rKH noce.a, zta c'e nacrane rra HCnaCCJI)eHOM 3eMJbHllITy. 7. oKT06pa CaOrIllITH Kamrjarrepy, ,na je Cpfie npaspexeno CMeCTHO y }l{YM6epKY 113 o ja JUf', zta H3 oxajan,a He ony narpar y TYPCKY. a Cp6HMa ce ' i na-rc 'rrarco 'ne 6pmre rra C rora MOJIH Kauajanepa, zra I1X Y3Me y n juy: CJlY)I{6y H ,na HM onpenn nnary, jcp can ofiehaaajy, ,na IH n biro CJlY}KnTH xpanrhancrny".

T IC uno ce Cptia nacramrure y OKOJlI1IH[ }l{YM6epKa, noI)OII!' y cYl{06 ca KaCTCJlaIiHMa cycezmor nocezra .Iacrpeoapcxor, IOlltMn 1II,Ije 6HlIO npaao, na HM cpncxu ,nOCeJbCI-IJ1UH J(oby y eye J\ rno 11 na nocenrry M nexa IbHXOBa 3eMJI)HUITa. .Iacrpet III 1 II ICnCTCJlaHI1 rroxeute J(ocabnBaTI1 na CBC 'Moryhe na-nme

'f HfMU 11 nalIOCHTlI HM urrcre. 9. oKT06pa ofipare ce KaCTeJlaHH 1(1\I~lIjnnepy MOJlCnH ra, J(a YKJlOJ(l! Cptie 113 IhUXOBC 6 J1113lUI e, I 1 . OlCT06pa 3aMOlIIl KOBa'lI1hKaunjanepa, ,na saopamr xa-

T namrM.a yaneeurpaaan,e Cp6aR• OJ( Kaunjarrepa H11jC CTHrJIa runcaxna OJ(JIYKa re I1Ban KOBa'lI1n IlOCJla csor cnna Jypja MeTJ111lUWM' xarrerany Tanmapy Kapmany ca MOJI60I>!, na H on nmne Kar~~lj'it'"i~py 0 Cp6I1Ma H J(a Ka}KC y 11I1CMY, zta je KOBa'lHh Cpfie na'CCJIlofO Jia'}KYM6cpa'lKoM ,nCJUIM11'IHO rrycrox 3eMJI)HlIITY C uaxepoa. na ce TO 3eMJI~I111ITe orrer KYJlTlfBl1lIIe, aHH zta 'IHTaB ona] nnan ocyjehyje .Iypaj fYC11h, 3acTyrrH11K rpodia Crediana <DpaHJcorrana. f{uprnaiy ce 0J(a30B'c MOJl6u Koaaxnha 11 rrl1CMOM o,n 23 .. 0I'T06pa 3aY3e ce .KO,n Kauajanepay !{OP11CT Cpfia. MebYTHM Ii [WCTeJ[aHH Oxahe. J[r1ITOBUa 11' .Iacrpetiapcxor yrryre 2. oKT06pa MOJl6y Kannjanepy, na nazta tranor KOBa~!Hhy, nexa ' YKJIOI!H cprrcxe J~ocelhenHICC, jep 01111 He Mory ,nonycnlTII, J(U ce Cp6I1 IIaCCJ[e I-Ia

IlllI"'1

3CMJbHUITY Ihl1XOBU rocnonapa '',

I I \, " ,

, C. crp. 432.

1 "'U' .IC,CTp.43:1. II 437 • . c. C'I"p. 441, II II t:!.

, .'

I

I I

I

,

, , ,

• ;, I

I

MIII'I'AI~IIII. l'I'1 A )1 XI"""I' '10'

31

. ,

:1 Y C

JI)( uor 0'1"1101' l J "1'1' l )UI lWX rcl1 T llUIIU 1111 P )II

1U! lIaCCJbUUUJIII HCTOlJlI )()I yJ\'lO pica ir ro C (hUla 11111-

X ua lJpOCTUpUJIU npCMU airany, 0)( }rcYM6epallK r )(1'1 rpnxru IIPC[(Q MCTJIHKc. tIPIlOMCJl>U, Ilon.aua, KOCTCJlU, JrO}lca 110 IIY

Y l(OJIHIIC Kpaca. Ca »ccuaaa H l(CU.OM H ca fo\apfJOJ\1 I( cruapuan I~OJlCCeIlHM 113 Typcxe, pa3MeCn1lIH ce t~OCe'JbeUHUH 110 nycron, ucoripahenox 3eM)bHUITY, no JII1Ba~aMa H mYMaMa. 0)( )bYiUI • a opyncje 6HJIO je Me~y IbHMU OKO 200 JCOlhaUHI<U Ii 300 ucnrar a.

rajepcxa 131Ia.Aa llpeJ(JIO}IC11 18. oKT06pa 1530. Kauajancpy, J(Ll xoce.r.ene Cpfie Y3Me y lIajaM xao BojlII'!ICe H y Ty cspxy ' cy Il.lrajepna 6nJIJ1 BO'JbHH, zra Kp03 ~leTHpl1 xeceua nnahajy M CC""1 HO 20.Q. CPYIITH cpeIUlra. Kpau.cxa 11 Kopyunca DJIaJ(U lIC rtpuxnaruuic onaj rrpcJ(JI(;'r; a ca '-leTHpH McceQa uaje 611)10 Cp611Mll IIHllITa rrOI>lO}!{eIIO .. Kaunjanep np11CKOlIU aa npnn Max CPOHMU y HOMOr. J(03BOJIH1311IH HM, zra Mory C130jy Map13Y nUCTI1 na uycrua iron.anaxa H no mynaxa H OCJIOOO,nHOllIl1 HX on nnahan.a ; p6u~

!(HjC", nope3a na naury!", ' , 'r

"Hacsopo no' TOM yxpe I1Ban KOBalll1r.,.13aKynlll1lC 'rpana II 1I0ccJ(a }KYM6epKa re saxynnavxo npano npehe IIa u-erouy yt\OI3Hl\Y MaprapCTY 11 IberOBC cmrone Jypja 11 I'lerpa. Ca lIODl'IM. rOCI10,napI1MU }KYM6epKa ,nO~OllIC Cp6H y ourrap' cYK06. ' CpOIl cy npexa yronopy ca 6uxahcK11M 3anOBeJ(II11UHMa, YlnUbCHOM. rrp ceofie, 3aXTeOaJIH zta I-IM ce naae 3eMlbl1UITC ira CJIOOOllHO Y)IC"uau.e y3 jeztany otineay, zta xao BOj1Il1QH -rysajy rpannuy 11 I (LO HujaMIlI1QU na CJIy}!{e· BOjCKY, a Konaxah« cy Tpa}ICUJIH,: na 11M. Cp011 OpUIC KMeTODCKY CJIy>K6y I1l1H J(a ce oncrpaue ca nonpy-r]o )I{YM6epalllcor. J om' J(OI{' je -pacnpaan.an.e nat-ansa 0 CTaJlI! M lIaCCJbCI-bY Cpfia OHJIO na noxerxy CBOMC, ofiaan.ena ie 1I013a ccotia. CPCJ(HIIOM jyna 1531. zronrno je 1l0DI1X xunsazry Cptia ca )I(ellaMtL II nenox. Meb)' JlOCCJhenHQHMa je 6HJIO oxo 700 Jby,n11 aa noicxy. .lloneJII-I cy CO()OM na 15.000 1C0Ma,na MapBC. Kauuianep H' 13 CTH 23. [yna 1531. 1-13 lby6Jbane xpan-a <DepJ(Imarr,na 0 ODOj 'nouo] cc0611 H llPC,r{JIO}ICll xparsy, J(a ODC Cptie naCCJIe 'y KOCTCJlY TIU

KYIlI1, xoja Jle}J{H BlIlUC ITOJbaUa 11. " I 1 ,

. I , rr '

aBO nacen.auan.e I1Ma~o je npuapexenn xapaxrep. ,I..l,a Oll,

I I,

• I. II I 1 \

,10 Prof. Dr. Hcrm, Igu, Bidcrmanu, Zur Ansicdlungs- und Verwaltungs-Gcschichtc des Kraincr Uskokcn i iii XVI. J ahrnundcrtc, CTp. 134.

II Spomcnlcl hrv'alskc krajinc, Sakupio urcdlo Rndoslav LOjlUlllc.

Knjiga III. U Zngrcbu 1 80. crp: 3RG.' /'/' I, /! I

32

JU'. AJII!I( 'A Ilml'lI

C CT(UIllO JlHCeJhClhC MOrJIO cuponecr«, TpeOaJIO je najupe npnnoncru IlJlaCIlHKe H saxyrrunrce 01101' 3eMJbl1UlTa, xo]e he CpOIf

ay CTH, na ce onpexny C00r BJIaCIIHllJ{Qr 11 3aKYlllIIIlIIWf npana. np ronopu ca aaxynnuuaxa H nOCe,ll.TIHIUIMa rrpOBlIa'lHJIH cy ce Tpll ronane. 3a TO apexe cy ,n:OCeJbeI1l1UH MlIoro MopaMI )W rrpolIaTC; )TmOeJIH cy y KOJlHOaMa H 3eM ymrnaxa, TplleJIH cy OCKy)~III\Y Y xpaun 11 aa eerie H aa CBOjy MapBY, MHorn CTnpUl1 11 uejaxa neua .rr0Ylln[paUl~CJIe.11._::;:'Tlbe H J-JeMaUlTI1J-Ie, a 1111101'0 je II Mapne CKanaJIO. Hajnmue ce OJ1HpaJIH KOBallHIHl, na ce 'onpCJ{I!Y aaxymra-rxor npana na }I(YMoepalIl{(1 noce.n. HanOCJJeTKY je H C .lbHMa .11.OIllJIO no rroro.nrie 're je xpaje a MapTa 1534. oriasn.euo IWIIa'lIIO nacen.en.e cpncuax ,ll.OCeJI,eHHKa y )l{ y MOepl{Y It OICOJIIIlIH.

,I I I

6n ue-rancxux C.n6a 1538. r OJ]. 11 He. Ilpaepexeno nacelLC IbI1XOBO. Tpar-enuja BYI{a Ilonoanha 11 npyroaa 1543.

JIIIO nacersea,e lI,eTI1HCl{I1X Cp6a 1549. Mapl1HAOJI II.

Bojanua 1550. ronnne.

C jecenn 1538 • .11.orO,ll.HJIa ce HOBa ceofia Cptia y ){{YMc

pa«. Kao aycrpnjcxn orryuoaohennx BO.11.HO je C IhHMa npeI'UIJ pc ,)TcYMoepalJ:KH )lOCeJI,eIlHK BYK [Ionoauh, KO jll je O~IO II • ItUT Ii HMao [axe PO,ll.OHlICKe H npHjaTeJI,CKC ncse Mel)y CpOHMa II' 01CcYJIl11H'; pexe UeTlllIe. 11 OBI1M CpOH1I\a Kao H OIlHMa, KOjl1 panaje .11.oi)ollle, ofiehauo je, .11.a he JlOOI1TH 3CMJbHlllTa aa uacez.en,e, na he npBHX ABa,ll.CCeT rozraaa 0111'11 ocxofiolyenu ,OJl 1I0pC3a, .11.a he CBaKH sojnona, KOjU oY,l(e HMao non coooM200 uojmnca, ,l(OOHBaTu nJIaTY on 50 cPopHlITa H zta he .CBe, IllTO' OTMY on Typaxa, OCHM rpanona, Bap011l1:! H rnphaua, l>lOhn 3U)~p)J(aTH sa eerie .. AmI Cptiaxa IIHCY OHJIa JlOBOJblJa otiehan.a 1I0rpaUI1'lHHX aanosennaxa nero cY TPu)KHJIH, na OBC nonnacrnue 1l0mp,l('H, H xpazs na he pe TeIC onna npCCeJIHTH. Ha '1;0 KpaJb CDep)\HUall,l( nszta 5. ceurextipa 1538. nOTBp,l(Y cnux ofiehauax II,OUJlaCTl1ua. TIPHMHLUlll1 OBY npneanerujy xpcnyure ce CpO['1 ca

oUlla pelIJ1TJ.e· UeTl11le H ynape nyrex, tmju BO.11.II, npexo Cpoa If Ko JIODU nO)bU npexa Cen.y. Ilpen IbHX rraalyoure oal! He rap J( fJl 'm1h Ii rpoepon« (j)pamconan-CJlYlbCICH, 3P"fhCIC~ Id3JInrajcl0I, namr 'cu CIIOjIlM' 'ICTUMU. Cuponahan.e Cptia ca IhIlXOIHlM )I{C-

I ' ~. \ I ,

II \MU U )(1\0,\\ It ca MII01"OOPO)1I 11\ M<lpnQM ul?a:l,TYpcICC xpajcnc

MI1I'I'Al\lIJI! '1'1 II Y XI'IIA'I 'HY

'1'1

;~ ly 'l'P11j I 1')) 11111\ IIJIO ic 101l1lUil n 0111 II urhy. TYPI\II

Y ua nua M ra 5aJI~! II TtlUIIJ1I1 a ,AY, UJllt 1((l)J. rc . u

1111/\ JlIC 13 'JII'I.I Y uparrey CPIlCICI1X HCCJbCIIWKU, II CM )\Olll \

1111 1I0jaUJMIOaTII. CpCJllllLOM. ourofipa ccofia j 611JII1. lJ I 111'jJC/\ IIU, L1.oCCJt:..eIHII\H JJ.OOI'IU1C "PHUpCMCI10 (i0PUDJoIiIlT' Y 1 • )1111111 MC'fJIlll{c, Mcxona H Kocre aa, all'" IIC )(OOIiUlC Ill' lJlIjnllTII Y JIOOOJbllOj MepH re IleMajyhH OJ\ uera na )1(1113, nan HJIII .cy IlITCTY cyccnaxa, OAIlOCHJlH· cy OA IbHX CUC, J~O I.J ra cy 1'0;\ J101I1J1H. Ilocennauu H KM.eTOI3 II , 1{0jl1 cy CTallODUJIH, Y cyc )\ 1'Jly I\C'fIlIlCI{(1X nocen.euaxa, TY)I01JIH cy ce COI1Ma lJ)laCTHMU }III cpncuc xpalye H pastiojuaurrua, Y M.CTO .11.06a cy 6nJIH JlC al~ - nOA,(IH 11 ,l(OCeJbeHHUli, a TalCO MCTa. H 1l0nlaI3l11.1;e cpncxe BYI rrOIl~OIlh., Pecan Llluuraauoanh 11 .lypaj Panuaojenah. n~rJI~OHI'1 cy OI1Jre orop-reue, Il1TO BJI~~a nuje. o.apncaxa cnoic 06 han.c Y uor.reny .11.oCeJI~eHHX Cpfia 11 l·bl).XOBor CTaJJIIOr lIaCCJIJClbU J.l urro IIHjC Ibll~\a /laJlaIIHKa]{oy narpany sa II;HXOB rpy.a OICO CeJbC3JI,n cpncxor, MU,l(a cy 01111 npn TOj ce06H 113JlaraJJH' cDOjC )ICH!lOr

uajaehoj onacuocrn. I I

AYCTpHjcKa BJIaAa je Y3eJla jenau ' neo ycuoica Mcl)y IlUjall\IlHl{e; no uanorv urrajepcxor 3eMaJbCI{Or' oJ~6opa ycrpo jHO j • Y rrTyjy UYKOBIUIK· oapoH I10aH Ynruan n04eTI{QM 1540. roann l(eTY MapTOJI03a H yaco je Y ry IleTY MUXOM )J{YMocpallJ{c Cp

y Majy 1542. yaero je BOBHX 400 Maj)'roJIOJa, Behl1l10M )](YM P!.Ialla, lcojn cy lie cano XplJaTC]{Y nero 11 CJlalJOIICKY l'pUIIIII\Y "YI3aJIII 0).1. TYP=lI{u. Ilpena je,l(HOM usneurrajy O)~ 4. jYJJa, ( Jl ronune II~UIa3I1JIO ce ua xpanscxoj rpaHHUH H npesia Ory.nuty II(»)\ oPY)l{jeM 100 Cpfia YC]{OKa, npe aa Ilponauuby [Bapiy] 50 'y I I I, y .. Crpenca BHI,ue Eexonapa 50 YCKOI<Cl II 'TOlfHI{O' y, ,'Y.tUCJl lillY II ellClJreKO o,n: Flaicpaua I ..

Y3HMaibe CpnCl{(1X ,l(OCeJhCIIHI{(l y uajaauu-ucy CJ1Y)I(t;>y 110/\ CT.tJIIIY IJJIaTY uuje OI1J;O y crau.y na YKJIOlJll ova] II 6 )W, Y «ojoj ce u.uxoue nop011,Hl\C IlCl!lCl:.lIIJIC. UCTllUCIO( CPOI" cy .y II B j JlOMOUHI~11 JOLU rope npOLUJIII nero IMIXOBII CYllapOAJlIII\ll J.J fJJO.MOllO, Cpfia II YIIUCl. Xpaue Hiley 1·1 MaJlI1 1II13a C OC Ill! U cuoiy ~\apBy II l>\OpaJIl1 cy rO,l(l111a~\.a, .11.a ce uare Y upuapcmetum raIIOl3l1Ma, IIH'lIl1b(:llIlM y 'OI{OJII1JJII }[{y~\O",pnlllcoj, J\\CTJlHlJICOj II M -

I, I

·f

I St:lrI·IIC;· XVII. U L:a:.;rdlll t l85. Pritoz i .w povicst IIrvntsl< XVI. I

XVII. vickn .il. ~tajcrskoga zcmuljskoua arhivn u I"I(]CII. I'riohClo HudO I IV

L(Jpa~il', crp. 15U, 171 II 172.

~\"I'Pllllllll' ('Jllil Y )(II\I~'\ ('Ity

34

Ill', fl)IF,I(CA lillii'll

----------------

, n ico]. , TYPUH ,n0311a1JlC 3a oxajrto crarse . Cptia re 11M nOCJJUmC I'JlClCmma Jot nosnaure HX narpar Y TYPCKY, otiehaaajyhu lie casio .r~), II he 6111'H xancrsemr panu on.nacaa H3 Typcxe nero II MllOrc It f1)HtC'I'Hue,]wje rrpe J-IHCY HMaJUI. TIOfJlaBHue )l(YlItOepUIII(lIX Cpoa BYI ononuh H JOBaH BJIax cnopaayxeure ce c Typnuwa, J(a

a CI3I1Ma Cptinxa, naCTaIbeHHM y }KYM6epIq Ii OJ(OJJlIlIlf, npll'l' )[aTpaI:_y_Iy.P£!iY' a npe nOJIaCKa .na ys noxoh TypC!(e lIojcl{e orrycronre Kpan.csy CBe ,no Ilocrojne. Ilouerreox lIOBCMopa t l': 42, oricpnnena je OBa aaaepa re Bobe 3aBepenHQKC ca opahOM

IJOjOM' Jot ca HemTO napozta nofieroure TYPLInr.la, Y XlfTIi,11 HC M,OrOme HH )KCHe III1 ,neLIY CBOjy ,ll;a noaeny, HeKOJIHUI1HY aaaePCIH!l(UI J(ojl1 HC ycnenre na rrorierny, noxsaraiy aYCTpujCI(H 3a- 11 u ,nmnin u .na,ll;omc ax jasuo rroryfim-a.

" BerCTBO' cprrCKIIX npaaxa OaLIUJJO je Y 3aoYHY II y opllry ty' "PHjCI(C nOJIUTH'IKe II sojne ¢aKTope, 311aJIH cy, KaKO je BeJJlIK YI' 1 'J~ f[ rr03lTUHCTBO BYKa Il orrosnha, QUjCM. ce 3aY3IIlIlafhY v IlpllUM P }\Y MOpaJIa npanncarn ccotia cpncxa o.a 1538, a raxohe II YI';I )l Jonana Bnaxa, rajnor yxonc Il nxneposa. Ofiojana cy Y PII'IIIIIM I10JIHTH'IKHM j\ulcIIjaj\la nYTOBalIn xuto ro nyr a Y Jby6- 11 lillY, Y pan,' y BeQ, re cy n03HaBalIH y TaHtIIIHC nYTeBC ][ IIPIlJIIII • Y' Aycrpnja, O.nj\lax ce BH.neJIa jacna seaa OBllX Cptia

( L 'I'YI 1 MBOjCIWM, xoja ce O,ll; Buxaha xpera aa npexa Kynu.

I P'I'OJI' Pannaxap, xaneraa )[{YlIloepaQKH, YXBaTlI Y BUHHLIH IIa I( ylfll Y norso] Kpan.cxoj rpojauy Cpfia YCIwJ{a, xojn cy o.noerlIll )1IJIII TypnHlIta, MeI,y IhHMa Paaasoja Bnaxa rO~'yH~Hha, opaTa

• J lI(my Bxaxy''. , .

Bojcrca TypCI<U, xoja jc y OPClI'1C oerCTBa Ilorroanha II BJIaxa )HJIt\ uu 'rpaunuu aycrpnjcxoj, npeysc.aa je cpncrce oerYHLIc, a.mr I I' pbanor npexena f! ne nmce nOl~e Ill1jcoIIlIa Y CTa}bY HHlWKBY J~UJhy Illmujy na nOJ(y3Me. Paunnxap je orlO ysepen, .na ce cpncxu

) ryrrrur cxpneaiy no II1yMa~ul TC y.nPYIIITBy ca,JYPHOll\ H Illaw r~ 1I1!tlM.epOM J\a,l~e IIpCTpml(l1TH CBC OIWJllIe llIYMC, ann He nabe II [I[COnt. I Y TO cy TYPCICC neuta-uce xe-re ,l\orrpJJe .ao Ory JJl1Ha, a 'ryp l<.tl KOI1,11T(U no KOCTclIa H oryzra ce BpaTH npeuo JleJllnu~a I yhH Y Bocny". BerYl:lu:u CPIICIU! rrpunotiaure oocancKe TYPKC, uap \11'1'['0 Ibl1XOBor Y lIaj\la narny, aa se mury aicnnjy nporus Ay-

'f'pl'lje CLl I (IIJbeM, )\a IIJl3e,l(Y 113 }f(Yl\\oepIW II np':!OCTa(Ie Cptie.

. c. corp. J 7'1-5 . • c. 'I'p. 17~.

MIII'I'AHlljl\ '1'111\ Y XI'IlAT 'i( ,

,r:

J

'I YIIIlJIO cc lin \{O· JI uy floJbY 300 ,TYPIlI u \ HaM. POM., )J.U HponUJI y M TJII!IJ(Y I:' }I(YMO PUl{ H J\~ U J~lfrll ,OTY/1 cpncuo cranouumnruo. no lf313CIJ.tTajy Jypja fy ,l1hu, II • ,CJJanOM 1'13 Mexona 12. JICl(CMOPU, lIMaJJIol cy 1 YPUI! cp .\1.1111 M ,.neueMopa Y Ilxauuo] J30jCKY O,ll; 10.000 J/"Y/J,H, xoja : je l1M.lVril aaaarax, zta yrranue Y Kpac 11 Kpaiscxy, na HOpOOU U 0 xpn] na J(CClloj ofiana Case H.na noncne COOOM ycuoxe. ,AYC'l'p11jn ,j

'. ca CBOjC crpaue L1I1lIHlIa XHTlIe npanpexe, .na noxcxa op'Y"(i M. :Y PYUll H J~a cponjc rypcxe l.f:CTe. Otijann.eu je ouhu YC1:tlIlHl , uojaxaue cy crpance H 113aCJIaII je BemnUl opoj yxona y Typ I y. TYPUll cy j\wbYTHM. 311MI[ nepaao paTOBaJIH. Bojcica IbHX.OUU )J. • Jla3HJIa je .no Kyne, a.nu ce 300r nouier spe aerra npft:fH)l~ ) yhu,

·o.nrO,ll;11DllIH ,ll;aJbY aKLIHjy ,ll;O npo neha". , , '

AYCTPHjCKl:! nO!lnTHLIKH H BOjIUl'llnt xpyroun 311aJJII ~y, ,JILl ,onaCIIOCT o.a TYPCKor cnopaayxa ca Cptiuaa }KYMoep~la\ll1M.a lltlj , lIt1111yJJa Hero )~a he TYPuI1 na npo nehe J131I0J3a nouyuraru, )U1 IIPHOY"Y ce(JI·1 H upeocrane YCKOKe y }I{Yj\t6cPKY. TIOTP OliO j OlllIO, l\a cc uuupernc CBa eneprnja, icaxo OH ce O~Xj~TH/J(l IJI(· lItepa rypcjca. f1o!(ymajl1, zra IlPH.nOOHjy 'DonoBHha 11 Bnaxa !fti nonparax y UYCTPl1jCKO no.naHCTDO, ocranoure oe3 ycucxa, ~ I TO . notia cy nOCTaBlI>Cne rycre crpaxce na C,BI1,lIH1, UYTCiil1M.a, " I j!l acne Y TYPCKY. He anajyhu aa OBe crpance nohy 11, Blla n,llo.-

ITOBHn, CBUIOI ca je,ll;lloj\l OMHlbOM l[CTOM, y, aycrpirjcrcc )(puj 11', .. na HClIIoJTajy cran-e H HOJIOlI{Uj npe nero illTO cc xpeuc 0 TnJ) aojcica TypCJ<a, icoja ce CKYJlJbaJIa y cesepoaauanuo] BocJU.I., U,n-

nonah ce xpeue ca 30 JbY,ll;l1 npexa Oryxarry, all.li ,llal1.!) II I -rery MUpTOJlO3a non ,BobcTBOJl1 PaBIIHKapa H nofiu]e cc C II> M:, ,Map'I'OlI0311, OpOjCM MHoro Ha.nMohlmju, i nOO,e,ll;I~lUe ,I1011olJuht), KOjH ca ztua .npyra nofierne H3 nOKOJba, amI ra ria Kynl1 Y naT!,."', Jby.nn rporpa Byica cDpaIIIWI1alla .. .Ioaau BJIaX ce ,TaIwbe xpeuyo ,1IU YXO)J.H aYCTpujCKY DQjC!(Y, <tJJI1 ca aCTOM cpehox uao .I{, I1ollouuh. Y nouparicy je uamuao lIa JbY.nC 6uxahcKor xan arana Llhnm 11- uaxepa, xoju ra 3ajC)J.IlO ca CC,ll;l\WpUIJ,Ol\l ztpyrona, Mei)y, 111HMa H 6pant Byrca I10110BHha, aapotie. Ofia ona c.ryua]a l\OrOt\HJI(l , ., lICTI1X /J,alla, nove'nco a 1I1aja. TYPCKa BOjCIW ce C<t,L\Gt pa 1111()1U, a Ilonouuha H BYI{u o i-epauie y JbYOJbC:lIIY, rnc C)' ocyb 1111 JILL

CM.pT H 1l0rYOJJ,e11l! 01(0 25. jyua 1543". <I, , ,

, O. C. CTj). 175-178.

~, CIIOM'III1I( Cpu, l{p. J\1(;l/ICMI'jC 49 CTp. 7 101 (0 ,Cpf)IIMll ,1<YM· , ) 'P'l<1 IIHMa 0/1 l\-p:1 A. Jllill1l,tl) .

36

HI', AJII!I(CA 11011'1;

LlC-I'HIICKH Cpf5i.1 cy (lJ,{Jr~1 npunpe aeno nacran-auu O)W I{o-' craiseuua, MeTJuIKe II Mexona. Tex )(all. je 1546. ztourao aa )J(YMoepa~fI{or xane r ana VIBetlT JICIIIWDHh, 1I0((peIlYTO je 'l1HTalb8 crannor nacezseu,a 1'[,HXona. Ha npennor JJc 11I(013H hen orxynzseno. je Mexoso Te cy Y IbeMY H Y O){OJlHIHI TO){OM 1549. romnre na'CCJheIHI, noc.re je,naIlaeCTOrO,lUllIHber npHBpeMenor CTaI'!OBaIba,. I~eTHl1C)(I1 CpnC){H YC){OIUr'. .Ieztan ,neo OBHX ycxoxa nacezscn je y MaplfI-J,noJl H Y DojaHT.{e Te je JIeH)(OBJolh ITO'lCTIWM 1550. MOJlHO' o,n rcpax.a ,n03BOJIY, ,na MQ})(e Y O((OJIHIII1 OBHX cprrcxnx ce.ra, na. Kyna, 'nonnh« rpaanh I1o,noPC}!(jcu.

.uyroTpajno npnnpexeno cran.e CTBOpHJIO je IIC3a,nOBOJl,CTEO' II oropven.e Meby ,nOCeJbeHHM CPOI1MU rc cy 'reCTO rryra IHIua,1H rJIUCOBl1, )(OjH nncy YEe)( OHJlH 023 ocnona, ,net CPOH naMcpanajy npefiehn y TYPcI{Y, CP2)'OfHOM 1545. oOUnCCTlIlUC cpncxe nojBo,ne' GrpUXl-ll-ba H BYlJCTa caor 3arroBc,nIHIIsa Byxa Ayepcnepra y Kpyrrn xoz; BHHl1ue, na cy CPOM" H3 n-erose 'feTe nOCJlaJIH r.racmnca y l'ypCT01 ratiop H ,na he jour re 11OhH, 21. jyna, ,nOhH TYPl.{H, na irouexy nHHH'f){e Cpfie COOOM y TYPcJ{Y. I1,l(yhcr narra cy 301IJba llooerJII-1 y TYPcl{Y OBn CPOJ1 113 BlHiHue re Ayepcncpr noc.ra I(OTCPY aa IbHMa, ne 011 JII1 I1X noxnarao", Y ,l(na Maxa cy Cpfin )I{YMoeptlaHI1 naMepanaJll1, zta ce ozice ne 113 )KYMoepKa I1eTPY Balmhy, CBOMe cynapo,nmmy, ((ojn je xao vrapcxn BJraCTeJl'1II1 11mBeo y rpa,ny XOJlllhy, net rpanmm yrapclW-MopuncKoj. I1PDlI uyr ce J[JraH sa ceooy BaKlIhy nojanuo Meby )KYMoep'lUlluMa xpajex 1542. rO,l(HlIC II y nC3H je ca oynoM BYI«l I1olToBHha,a ztpyr« rry r cy noxyma.rn 1551. roznnre na ce npeceze 13aJ{[Ihy re : JIelllWBl1h erreprI1'mHM MepaMu ocyiern ony IJaMepy nesanonOJbIJHX Cpria". I1Plf.1IHKOM nOffloHje 3anOne,l(liI1Ka xpBaTcKe rpa-. naue XepoepTa Ayepcnepra na .. p.:',!:I.~~~!",,['q~()U?H ICO,l( BY,l(atllcora ~ ce.!.~:~~p_<~ .. 1_?_?_5.:_0IX~'y'_~~I.f.~j.~_l~.a,!eTaH faJi Cpfie )l(YMoepllalie ,l(a cy XTeJJH nOCJJe cxpru AyepcrreproBc nooehH y TYPCKY, ctJJH HX rcane-ran l'hHxon .Joc-rrr TYPIf Y3Me y oJ~opaIJi; lIaBo,nehlf, ,l(a je y TOj owrl.{H rrorllllYJlo'" rra.ro y poncTBo npexo 100 Cptia )KYMoeptlullau. Mlloro ce ronopHJI9 11 1592. romnre 0 cnopaayxy

(I Vjesnik kr, ZClIl. ark. go:t. IX. Z~lgrcb 1907. Dolaz ak uskokn 1I lUlIlbcrak, CTp. 145.

7 O. C. CTJl. lUll.

H CIlOMCIIIII( ·I!l, CTJl. ~l; l.aszuvsk], MOJllll1lcnta habsburgtca Vol, III,.

Zagreb J 0 17. C'I'p. 520.

II Stllrln , kn], XIX, !;TJl. :19.

MIII'I'AI \IIJII '1%\ Y XI'IIA'I'1'1

7

'Il' M 'I)y UII " 01' X l III 1It1111 1\)1 YMO 'pt!lIlOl pUll II 0 II 1M ~»II

uauuruo], )\U P c lip" 'Jill IIUTpal' Y 60 lIylll ..

YCKOl\H cy CfJY)J{HJllll(tlO llujUMIIHL(f(U !lOJCI a II Y PUTI,IO II Y MHpllO BpeMe. OCHM rora je Ih"'Ma 1I0UCpaIlUII<.l thlJltt H yx )\ 1111 cJlY)f(6a. 11 Y MHpllO notia CJIY)I{I1JIO jc 250 )10 500 puu )l{YM" ,Oepl.lalla uao najaxuarur. [oAl11Ie 1555. rpounora jc l\P)I(UI!Ll 'IlL 200 Cpfia MapTOJI03a, aa xanerana IbM.XOna H npyrc oqmu,lIp

4.598 cllopl1llTa rozmunee, a urecropuua 1l0Bl1X yCl{O'{f{11 I III I '"

raua ,n001ljUJ1I1 cy 300 qJOpl1UaTa.ll ,

3UIIIIMJhllOa je H rpareauja )KYMoep'lanima Il.lofiara 11 110' auha 1'0)\. 1565. Ouaj ~T je 0110 no CBOj UplVII1UH 1111 IIJIII cuuouan BYKU Ilonoaaha (11 Byx II n.erou opaT cy UMaJI".)~ 'Ill), Y sojcun UYCTPl1jCKOj 3aY311Mao je Ll.Iotiar yr.acnuo MeCTO. I,ll Mil TIJlaTllOM CHHCKY oi: 1553. ronnue OIl je 01.'10 xapaxtiaura II(! XI:" sarcxo] rpauauu ca MeceLIIIOM l1JJaTOM on 8 cpopI1J1a-ru. J{n 1111 J

. je yuaupehcu re ra f1JJaTlIlI CHHCUK nojcze 0/\ 1564. ro~um 'ilt/" MUlbe xao uujo,nJlwlmijer nojsony Cpl1CIWr na XpnGlTCI{OJ rpalllll(I.I. I1Mao jc non COOOM 40 neuraxa 11 ~Ba lCOlbamll{a 11 IJPHM 0 Jl' MecetlllO IIJlaTC 143 cpopunra'". TaAaUllbH 3an0J3eAHYII{ I'pUIIII" Ll.apCIUl oapOII Xcpfiepr Ayepcncpr npnMCTH He){C CYMlbHII 11.0- jane y UJooaToBY 110HUWUl'hY re noxe OWTpO MOTPf1'J.'1l na )10 'I' l. YOp30 je Aycpcnepr crcxao ueuofiurue nonase, na Illcear 'wi," y /\OCJIYxy ca TYP1(HMa II /\a je Typunxn nosiorao na c IlOJl rpan Kpyny. LJ.HM jc rrpmcynao one ,l(OKa3C, nane Ay p 11('1'1' ,Y OI(TooPY 1565. 3aTBOpUTl1 Illooara If Be3<lUOr 1I0CJI~n1 ,Y, Jhy I Jbany13. Craan.en na 1I1yKe Il.Iotiar je npuanao, ~la JC c [YPI,\~IMII Cl(J1011HO OUO aanepy nporun Aycrpaje, u I~a je XTCO npco. h~1 y I yp CKy. Y JbYOJbUll1l jc 1ll06aT ocylyeu na CIvIl)T H noryfinscu J II: Y '~':)I?; 1565. rO)(l1IW, aJJ.lI 1l0je,nHllocTH 0 CyJ?ClbY IIIICY !laM. 110,1)1(.1.1 ( ,

3nanUl YI'JleA Mcby }KYMOCpY.<.lIlIIMH yxotuao J lJOJIIO/\II

By-rcra Kpaj'lHlloDlIh. all je Beh 26. Acr..(. :1539. JIOOHO )ll<ptlJI,H

III O. c. up. ':l7 II 59.

II Stariuc XVII CTp. 217.

12 Y OHOM nOflHCY, uoju CC llyua y 1.1ITajcpCI(Q,\\ HCM. a~xl'll~y (Mllllilrln) . ,. Schobbat Popo uitsch dcr iiil"llclllist Voyuoda, sell vlcrzlgCI",7.III1II11hl

1l1111.1C." '", c , ,

2 Phardtcn, darauf moriatlich 143 fl."

1;1 Cnoneun« 1~9 CTp. 10 II 74 ..

1'1 Y IHl'lylly I.HITIIOI' 6Jlarajlllll«l Xauca Kucna In I !)();" IJU(jCJI )~(,<':1I0 jc Me1)y B<IIIPC/~III\JlI IHl/\all,IIM<l II OLIO: "Dc:; gcrill1l{lH.:n Villi gc~.(orbll II SCIIllN balcu ill Laybach l~c!hal1c Zcrung bczult Adamen Ctemcnt nul 11'1'1'11 I. .1'1 ' IIi1 111 bl ncullclich £1. :'.8 1<1". :12." (Mililari:1)

38

, 'Ill'. 'AJIEI(CA 11811'1\

-------- ----------------- -~ -

p.u~lIlulJ.lI.a ro aauney npoaaanjy on 50 cpopanara." Y MpO [eI pUj:!M MapTa 1571., a n.eron CHn Tle-rap TpH ronune xacnn]e; 1574. I1CTO je TaJ<O 6110 na .lI.aJJeKO -ryaeir nojsona )!{YM6epalIKH E~f~.:!~y'lJe·~.I.~. OH je .lI.OoHjao 75 cIJop. rozmum,e TIPOBH3Hje .. Pfl.ll.Mfllla sapotisuue TYPl.(H Te ce HCKYTIHO sa 900 ranapa, ann CI(pLUen TaMIH!l.(OM M crapomhy yxpo j2 O.ll.MaX HOCJle nonparxa ~I' poncrsa.: npnnx .lI.aaa MapTa 1573. 3a c060M je OCTaSHO TpH curra MlvlallKa, Pa.ll.OTY H MHJJOma. 0.1J, TIPOB1l3Hje Panxanose

)lPZt(HO je nanaojsona nenanno nofier JIO~1 yC({OI{Y MHJJOCaBY X .paxounhy 32 <pop., nojaonn Pa.u11l!Y BHI'beBI1hy 25 <pop. a OCTaJUlX' 18 <pop. CHHY yMPJJOr Pazoiana MHJJaIIKY. Ha CIWPO IIQClre 'fora 3ap06HJJle TypU,H H MI1JJaUKa Te ce 011 I1CKYTIH ca

00 ranirpa. BpaTI10IlUI ce H3 poncrna yxpe H MHJIUIIIW na H. )1 nr My Panora Te nannojeozta .lI.O;reJ111 IlajMJ1a~eM Openy MII.rromy

I 'why 18 cpop. TIPOBlI3Hje.1G

1( OCTaJlIlX )I{Y~16epLlaHa osora )(Ooa najyr JIe;UI II jy [c y Jlory' 111'1 1(llIJCTall .1J.aja BYKonHh, je,ll;HlIH: Cpfinn na xpaarcxoj rpannua , I ). n "y,lCOjH je rrocrnrao xarrerancuy traer. Y anpuny 1580. )(0- 1110/1110 [c nannojaona, ;ra rrOCJIC ,UajI1Ile CMpTl! n.erony nponnsujy fI)1 r ll)op. ,ll;oolljy IhcrOBH CIUIOBI1 Panojnna II Pa,ll;YJI,17 TaKO'

iI' 11 )f(ClIHO 11 aojao aa Dayn K paryx.eanh, na ce O,ll; u.erone

uponn aje on 50 c]:JOp. 1l0JIOBHna npenece na cnna n.eroaa By- 11I1\Y, UMI nanuojaona y Majy 1584. 01l61lje ony ]\\O)10Y Flaynonv."

)KYMoepaJ( je ]{P03 ueo 16. aetc 6no npnana-nta TllCJI{U aa p C YC1(OJ(e. Taxo je y artpn.ny 1585. nOIUIOHI10 nannojncna KapJIO' j 'J~IJO CeJlI1LUTe y }I{Ylll0eprcy YCKOKY JIa3apy, xojn je ca cuojnxt >PUTOM H OCTaJIOM IIOP01(111J;OM neztanno nofierao 113 TYPCICe1n, a

Ir. Y OI\nyu.H «pan-a cl)epAIIIH1II1\<l nuuie : "Nachdenl sich Vnnser ge-

II' iw 'I', licuer Weitschcta Khraitschinowitsch aus der Tiirl<hcn in Vnnser Ichnrsamb bcgcbcn vnnc! mit sci nell J\'~ilverwandten Voywodcn in zimblichc 1\11/,1111 Vunderthancn in Vnnser Landt Crain gebracht ... " olwcljyje'MY rcpan-, l'II0MCIIYTY npouunujy (IWMOPCI(li crmcu).

1(1 Ibidem. 17 lhidcm. I~ Ibid.

II! OI\J1YliI.1 1I(11.\llojIlO/\llIliI y OIHlM IlPC/',,\\CTY fl:I/\lIl1a 1\1I0P~I{()j ICOMOplI .. :t'l. anp. 158:). 1'Ji[It'H: "NachdclIl Wir vbcr beyligetuls des Obrisicn in Crahntcu vIILltcrlllCllil-(cliclt lJ 'y vus beschchcns Anbriugen vnrb dcr dariunen V('1"1I1 'Idt 'II Vrsachon wlllcn dcm r{cdacht'll newlich Iicrubcr cutspruugucn V~HldIO~(j( 11 1It11 NUll! '11 I.IH~I1I· vud sciucn Ikucd I'll aucl: irn Wcib lind I(ltllI(l'l'lI ~.w lr 'I' Vllt!('rllrlll "1111)'; (II' 1I111't,~.;lg II Hllt'ft tics Lipotitw VA~I;nl II.

__.... _ ....

I

.r

MIIII'AI~lllt 'l'IlA Y XI'IIA'I"I( I

pm MIlT P ] I' PM Iluh,

- --

1111

" 1595., YCI<O'IJlO [c II') T'11 1_' Y }I )'M 'I • 1 lCaclIHjll uoju )ltl y __ ~_:':\\ pllhy.2U

'I'

AOCeJbanUIL,e Cp6a y TypCIUI /1,eo XpBaTC)(e 1551. 11 1577. rQ)J..

AycTpnjC)(n nJIaHOBI1, na ce Cpon o'repajy 116 JInl(C. "

,

Ilpsa necr, na TYPIJ;H nacen.asajy CpOHMa ouaj ,L(CO p" J3aTC]{e, KOjH je 0110 IIO,ll; u.axonon anauihy, 1l01'Hl.fC II 1551. ronaue. )KYM6epa\II{H xancran MBan JIeHl<OBHh ja13110 j y")\" uextipy TC ronuue xpan.y cDepAlIl1aH.ll.Y, na cy Typu« uoc IUJIJ uryrae H na 1'C xpuenune zta cy JlaCeJl1IJlIl Cpfie. Haccn.a upocrupa na y zrna npanna, on Cpfia nperaa Bnxahy Ii on Cp()a IIpCMa K03JIOBY DOlbY. HaCeJbCHO je neKOJlI1KO Xl1lbal.J.a Cp a 11 nperco CTO XH)ba,ll;a xoxana lIWpBel H THMe je nojauairo CTaJIOU" IlHWTBO TaKO aaaue Tponebe, T. j. oirora icpaja, nlC ce ca ra] Xpnarcxa ca DOCIIOM H llaJIlI\al.(l1joM.

3a rpajau.a Ml1pa aycrpujcxo-rypcnor y npyroj UO)IOOllJlII 16. BCICH yrtanaxe cy rypcue "JeTe 113 60callClwr nauraxyrca )1 caxo y XPBClTCJ{Y 11 CJIOBelHJjy nero II y MCTPY, Kopynnry, WTajepCKY II Kpau.cxy BCTO ouaxo, xao H y paTIIO spexe. Y TI )\

onux nerrpecraunx nananaja H rrn.auxau.a TypCI(lIX uera pa ell

ce H IHrIlIlyJIO je 1I0rpaIm,l!1I0 CTalIOBHI1lUTBO TC je y XPUUT IOJ !1311\e~y TypCK!1X II ayCTpHjcKHX MeCHI nocrojao jC;l,au lip ')l '0, UIHPOK HeKOJIJ11<O ;reCeTI1Ha I{JlJIOMeTapa, ca OUyCTCllJlM ' M" JbIllllTCM II raj npenco je Ba)KHO 1{a0 rpauuua aYCTpl1jC1<O-TYP I u, Iloc ne OHTKe KOA Byziauuor 22. ccnrcxtipa 1575. nO)IOI, 0 j' euepnorrra rraura fiocancxn <PcpxaA COKOJIOUHh LII'lTan LHIJ y '11' u:

TOKOl'll 1576. H 1577. ronune, lItaJla je oalLL rana OOllOBlbCH ~\IIJ 113MeOY Mlra,ll;ora napa PYllOJlqJU II CYJITalla MypaTa lIL, Jay 0 je C!)cpxa.ll. BehHHoM 6e3 6op6e rpanoce MYTII 11 uy, OCTP )1 au, 1l0.ll.Jl3rIJ)\, KJIU)J,YIJ1Y, ITeh II Jlpyra l'l1eCT[1 CJ3C AO PCKC [(YlJ .:.1

If

Abstcrbcn haimbgclallen Hucben gcratncrmasscu gnedigclich zv uorlcihcu Villi erfolgcn zu lassen, so ist hiermit Vnser gucdigcr Bcuclcu an ell h, datil> ir also die Notturfft darubcr vcrordncn Villi fcrtigstellel" (I{OMOPCI(H cnucu).

!!O Ibidem.

1 Lasz owski, MOlllll1lcnla habsburgica, Vol. 111., CTp. 414.

~ Y IIPll((\1l1l0M apxuuy y GeLly uannsu co CIIIIC<lI{ 1I0jlllllW Y M 'C'I'IIMII

XPUIITCI(C rpuuuue ua IJpCMl!IIU lIflCl1 ouaj lIall[I/\al' <I) PXUIIOII. II 'I', M

CIIIICI(Y CO IIl1llll, I\OI(JI' [e Jl()IIII1H1,JIU IIJIHCT (lYCT!'II] '1<fI. 1101(pllj IItIlWI'

40

HI', AJIEJ(CA HBII'I1

----------~

.. . , . .L(a 611 ocur-ypao OBe II0Be xpajcae II OJIaKWaO HOBa ocua_)alhU, .OlVl"YlIH C!)epxa;( nama, na ~OCeJbaBaI-bC"l Cpfia nojalIa :parlHUY TYPCKY y Xpnarcao]. C npozeha 1577. rO~HHe nOlICO 1C na rrO)(H)ICC rpaxose H [(aeTe/le, xoja cy OHJIH nopyurenn npnJJHIWM .lleKaJ(alUlbHX ynanaia- TypCKHX lfCTa II ne.ll.eCeT ronnaa ~e}IWJlH cy "YCTH. Y re OOIlOBJbene rpajtone n KaCTeJIe crnun.ao je noca . .ll.Y, xoja ce cacrojana BeluIM )1.eJIOM 0)( Cptia H H~CCJhaBao te no. OKOJIHHlI. TUX rpazrona CprICKe oocallcJ(e eI)aMHJIlIje. y poxy O~TPIJ I1ej(eJI,e IlOCTaBHJIII cy Typnn nocanc y r(RCTCJIe JIoBHHaL(, Pa~YlI, BpaHllK, Me)1.aI{, Pnom!l{, Honax, bapJ!cTe,

Moropnh, TIOlfUTCJb, Illuponn Typan. CMHJI aHaTT DOlT

LIT ' o c L\, ",JIanaL(

nrap H fIepyumh.H '

BecT, na c~ TYPu;1f HaCCJII1JTH Cptie y JIImy POyJ-!lwa ie ' cnc epaI(,fopC, IWJII cy HMaJIIl .aa DO)\e opHry 0 xpuarcxo] rp~~11L(H. E,'IH3IIHa Cptia yrpo}j{~naJIa j,~ .ll.p)KanJle )(PY"lOne, xojn cy

0)(11)]11 Y CB. Bu)1., CeH), 1 PCT, IopHIJ:Y II )1.pyre npI1~lOpCI(P rpanone. __ OnaclIocT [e OfIJIa BCJII1Ka 11 CBn cy ocehamI nOTpeoy~

.l(U ce orra 'HIM npe OTK)]OHIJ J'CP lIITO C1) '" 1-[ '" II

. , 'u ~y)j{c uy)1.y Y 111!(11,

HIM h: ce rexce .aaru O)1.arnaTII H3 n.e. TIPBIIX J\nlla jYIIa 1577.

~m~o . JC sa ,naCCJbelhC Cpoa neh If Ha)1.13ojnoJ\a EPIICT, I{OjH ce

. jyrra ooparn na napa PYJ\OJl(fXI II OnIHUe M)' OI"(aCIJOCT, xoja BpenI ~p}l{arll! OJ( Cpfia, oaI..(ajy!m j{PIIDHlW nu np x ourror aanouezrnarca ~:p13aTCf{C ,rpaIIIIl.(e MnanGt Ayepcnepra, UITO je CBOjO!.! lleMapIlOlliny OMOfybno IIaCen,21hC Cpfia y lIukY. PYJ(O}Jcp 0)1.1'0-

.~e~T~ naseneu je I: 6poj flOjlll1l(a. Cnuca i; rnaca : "St. Vcith amb Pftaumb 10 D ersath 4, Le:lellltz W, ZClIg 2,.4, Prunclel 40, Werlog G, Ottoschatz 60'

abar 30, Repitsch Gl, Sockholl 12, Wibitsch 250 Isoatsc1'j'lz ')0 TI" I" '

Thur B" " _, ~(,.., -, iop nzcr

SOlUl 1\ ct . ICC;(hawltz, 21: Ostroscli.:ltz ~9" ~:lsyn 40, Stenna 22, Gwosrtansky

'>0' 1:V .1:cf~lI: 24, St. Geo: gen 10, Blagais!o 111rn 10, ]esscnitz :l0, Dressnikf 4' els~tz .. 20, ~1odrllsch 12" Ogulln 2U, Slun 20, Zetinn IU, Vranogr:ttsch

0, Novigrarlt s Gradatz 12, Mllttllitz II, Cristin III Oberkhcliisch 10 UnLlcrkladllsclllO, Possuesdt 10, Pctsch 16 Herssno 10 \'\101"1111'1 ')(~ " •. I()'

G 'C I I 10 TI " ,.'" -v, ",,[Sill

,I (a , IOlllbskhapetsch 12, Khas.tell G, Khremcn 10 Scrin]'J- St .'

Ilt,,·\ 8 Gorrc 10 If t 't ) ,_::J, 1I1-

" G":: '" c , - ras OWl Z 1:"0, Winadoll 15, Blinia 32, Plasskhv ]')

I adetz 20" (Hilngarica). -' -,

u. l{palhCI(11 3CM(ln,CI,1I apxHB y JbyOJbHIIII, J' I')~

'asc. ~::J<t. [')C!leIlIIW 0

T()M I'JlaCH: "Post:llIil,i fill Turci nihoue liudi v kastcl LOlli naz, v k~sl ci

~11L1l1Z:. v kastcl ~r:1llJk, v l(I[slel iVlcllak, v kastcl I(ibllik, v cilia cnastcta ,~,~I~II~I' v dun k~~te,I:\ HarlcU,:, v ,(~I~a Iwstcl:.1 Rchziclii,\, v dun Irastclla Mog,c Ichlll, v Iwslcl I ozitel), v Sslrokt 1111'(111, v duo. klll'tciin SllliliHn<.:[t v k'istel ~ otllltpnc, v kHAt II Seldlnl', v kll~it 'II P nl~lslclr, c:ld 'hnstcl Ui 'sl p'rl Ol~~l'li

.J Illlllfllw 11I11Iu. 'f'111 l'lllI~t I<HI ;(gol'[t plslIlllb ~j 'AI ~()." . ,

MIII'I'AI\IIJIt t'I'BA Y XPIIAT 'I(

1(1

uopu 7. jyuu 1[' Bparu )II II', no. II rpllllll"llffl ~ltl11011 lllllll(li M()-

pnjy OPY)l(jl)M HPOTCPIl'('1I " 'II' JblKe .

Hanuojeozta Ep([CT 1l0,L(Ysc «opane )(a cc 1I:IIJPllIH II'lJI())' uapau, 06paTI1 ce ira Hnaua Ayepcnepra 11. ·IlUJI(J)I(l\ MY, )lll 110- )J.HrJ1C nojcxy (.J ).(Cl uporepa Cptie 113 JIJ![J{e. nHCMHM<I 0)\ 17" ~I 21. JYIla JIaJIO}I{H «pan.cuoj 3C"lC1JbC]Wj nJIClJJ.H, na uounex II upoBHjallToM nonorny Ayepcrrepra y n.er-ony nonysehy. McbY'I'HM

-onaj 3a)1.aTaK naje OHO je)1.HOCTaBaH, I<aKO je TO I,ra)(DojI)O)(U :Hl.y!HIJlJI,ao. Kpaiscsa BJIa)1.a O)1.rOBOpH 26. jYIl<1, na ie CMJut\ IICupnzseua H cnpoxaurua re -J.(a mrje y CTClH_,y .uaT.H UY! nouauu I,lll nponnjaur a :lil Ayepcrreproay eucnenuuajy. Aycpcrrepr [c, II! 11- MH Blil 1'1 IlUJJor, J\y}[{e nperaeua UCJ1HTHBaO nojC.l(HI!OCTH.' ico] Y MY'llOTpeOIlC aa nozrysaaau,e ycneume al{Ul1je na ic rcr l(PYJ'()1' jy)]Cl O.ll.r0I30pH~ lIa)1.BojBo~UI EpUCTY, C rWI{IlMM jc cue rciunol UMU cxonuano npOTCpH13atb2 Cpfia H3 Jhmc. Hanuojnony jc )bY'l'HJfO

OBaKO ).{p)l{alb8 Ayepcrreprono re je 12. jy.ra ' YIIPiWHO J )(110 III1C1\lO pelTI-IOM caOCTY y Tpauy, U J.t:pyro Ayepcuepry H y U11 -

. , ,I

MHlI1<.l Je eucpra-uio 3UXT8Bao, zia ce HCO)'l,)l~}lWO npcJJ.Y3M.C nlO\~lJa,

4 PaTIIOM calleTY ruuue 12. jyna Hai~BojlloAa: "Was ir VIIS VOIll U IItn diss wegen Einreissung Stenna vnd Vberschickhung Harmsen VOII Aw I'Sp If', . Obristen Lcitcnandts crabatischer Graniz an cuch gcthancn Sclirelbcn Ollgernclt, vasst in gleichcr Sach, die Abtrcibung dcr cingcscssncn Wain IICII in del' Lika bctreffend, kumbt VIlS auch discs Schreibcn von irnc VOII Aw()r!lperg ein, aus welchcm altern Wir souill abncmen, elm; sich auf dtcsc W h,M weder in ainem linch dcm andcrn auf inc VOIl Awcrspcrg vnd scln V 1'richtung' viii zu uerlasscn scin wiirdct. So hat cr auclt clie Sachcn Villi 11 '111 Antwort, vber das Wier ine diss noch VOIll 4. junny beuclhcn, er nl) r nil VOIll andcrn July antworten thucl, zimlich lang lassen anstccn. , .... Ylld weil euch ohne des wolbcwusst, zu was grosser Gcfar vnd Schad '11 dem Landt zu Crain dise Bcsazung dcr Walaclicn vnd die mit Abralssung 51 '111111 gcraicheu, so wcrdet ir Vusers frcundtl.ch gclicbtcn Vctlern Cures Lantl,,· I:Urstcn Notturllt nach, bey ainer ersamcn Lanndtschafft in Crain vnd-snnnet die Sachc dahin ZlI bestcllen WiSSCIl, auf das iinc von Awcrspcrg mit alncr Bezallung o dcr aincm guttcn Furlencn, daun aucli III it dcr Profanlicl'lIl% ain solchc Hilff hcschcne, darnit cr des, so imc anbcuolhcn VilLI dcrcn 111011 allen souill gclcgcn,furderlicll votzichcn kilnnc ... " Y IIHCMy, ynpnUJb 110M 118 GCLHl I;!. jyna 1577. VllJallY Aycpcncpry (l-Jcrrn ZII Schonberg, Erblan Itmarschnlcl: ill Crain und dci· wiudisclicn Marckt, rC)III. kays ML 1~1l11i, Ohrislcu Lcuttcnaud all den crabatischcn Grauitzcn vund Hanbunan vt I' dlc l luskokcn) He!1H 1Ii1lwojHOI(a EPIICT: "Wir habcn gnccliglich vcrstnntlcn, Wilt! du VOI1 Aurspcn, Vns vo m audern dis MOllats ZIl dclncr L::ntHcilllldlgulIg' II I' hiJ.;11 I' vnucrrichtcn Ahlrcilll1l1g tier lieu HIIgesc8Hllcil Wulacf 'II In d I' W 1111 %lI 'g lH:ilrlhcll. Wi wol 111111 <Icl' 1:1)'10\. Mt. Yilt' 'I'll gil '(IIIt"( II (,II'lll II (lllrl'U

42

HI'. AJlEHCA 1101-1'11 , , "

Kpaiscxa anana y Jby6JbaIll1 H parmr cane-r Y I'pauy CXBanIJII1 cy CBY Ba}KtIOCT narau,a 0 nporepuaaisy Cpfia II3 JII1I<e" aJIn xparscxa anana CaOIIIllTIr 26. jYI-Ia n paTHOM. casery, xao IllTO je o,nrOBOpUJIa .nanaojeozra, ,na ona xpaj CBe notipe BOJI)e ne M.O}l{e npynorrn Ayepcnepry no.aohn lIn: y 1iOBUY lin: Y npOBHjanry, jep je 3eM.Jba cacanx ucncaua B ncupnn.ena. I'paaa-raa parmi caaer onroaopn xpan.cao j BJIa,nH 3. jy JIa, ,na yrme CBY CHary 3eMafbCKY H zta naae urro BI1Ille M.Q)K£ aa excrrenanajy npOTIIB Cpfia, y npOTHBHOM c.ryuaiy he 3eMfba y6p30 Jl,O'leKaTI1 neonacane jane H neao n,e o,n Cptia JIHlfaaa.G

Bruedern auf die crabatisch Graniz gehorig Deputat bishcr nit richtig gcmacht, so kumbt Vnns doch etwas frcmbt fur, das deswegen aile nutzliche Fursehung vnnd Schiitzung derselben Granizen erligen bleiben vnnd man gegen des Feinds schedlichen Fnrnemen, sogar nichts thuen klulnnen sollte, so doch der kays, Mt. Deputat auf ein ganz .Iar nit mer dann vier Monatsold austregt vnnd die Kriegsleutt dasclbs das vbrig alles maistentails aus der crainerischen Bewilligung eurs Mittls zu entpfahen haben. Demnach in Namen der kayserlichen Mt. nochmals Vnnser gnediger Beuelch vnnd Begern, das ir diser Sachen mit Abtrcibung der Walachen vnnd Abreissung Stenna nochmals alles g etreuen Fleiss nachsinnen vnnd alle mugliche Mitt! furnemmen vnnd zu Werch sczcn wollet, damit baidc obcrzeltc Stuckh beschehen und ir sambt eurn B enachbarten VOl' merrcr Glar vnd dorther besorgenden Schadens befrcyt scin miiget ... " (Kpan.cun HCM. apxnn y Iby6-JbaHI1, fasc. 125a).

~) Y nncmy OJ], 3. jyna 1577. Bene caBeTIIML\H: "Wir haben aus Eurern vnns vom sechs vnd zwainzigisten Juny jlingsthin gcthanen Schrcibcn Ireundlich woll angehort vnnd verstanden, was if bishcro von weircn der Wallachen in der Gegendt Lykha vorhabendcn Vertreibung Iurgeno men vnd gehandlt. Welches wir vnns dann von Irer fl. Ot. vnsers gncdigs(en Hcrrn wegcn in albeg lassen gcfallcn vnnd wullen g1illzlich verhnf'Icn, ir in dern vbrigcn als mit Hergcbung der Notturfft von Gelt vnnd Munitlun souil muglich auch das Besstc zu thuen nit vnderlassen, sounder zu Beliirderung aines solchen hochnottwendigcn Werchs, allcrhanel Mittcl vnnd Weeg suechen vund fiirnembcn werdet, damit darunder nichts vernachthailt oelcr verabsaumbt wercle. Dann obwoll nit weniger, clas dise Lannde angezognermassen in grossen Schirldenlasst steckhet, auch von der irmnerwherenden vnerschwtlnglichen Ausgaben vnd trcuherzigen Bcwilligungen wcgen sehr vasst erschopfft vnd crsaigcrt ist, wic wir vnns dann dcsscn gar woll erinclcrn khonden. Dicweil aber an wurkhlicher unci fruchtbarlicher Volzichung angeregtes Werchs, so hoch vnnd vill gelegen, in Erwegung das sonsten, wo classclb seincn Fortgang nit -haben oeler aber gesaumbt vnd allfgezogen werden soltc, diescrn Lannd Crain sonnderlich vnwiclerbringlicher grosser Schaden daraus entstehen unci erfolgen mochte, Delllnach so wellen wir vns von hochstermeltcr Ircr fl. Dt. vnnsers gcnedigstcn Herrn wcgen vnz\veifcnlicll verschc!1, cuch auc!J hiemit nochmallcn alles angelcgnen vnnd.

MIII'PAI\UJI\ 'PI A Y XI'IIA'I' '(Y

,. ,

Huron. '1111 IlU tlll\lljy III run Cptia U TUIII \, P )(UIIOM'

" • I jYlJa Y JbYOJhalUI . CMU)bCJW ](PRlbC101 l(allC'rtlll ett o)~15 PIlUI\IIMtI' H rpaJIHlrapCIO-IM. JaUooc,nIllH(HMR MuunoM Ay PCI1CPI"OM'11 Fuuruapox Pa60M re cy 16. jy xa y arpanu 3€Ma)bCKC IWULl D h Jill' o nporcpnnau-y Cpfia 113 llJlI<C. Koncpcpeuuuja uoinax auon \;~J1HKa je l<OIICTCl-rOJ3alla, ,na ce onaj nmKJl11 HOOao JIe MO>I! '0 UI1TI1 Y rajnocru H Y THill11lIH, a TO 6J.( 6H)I0 nOTpc611 , nu lie otiparu onxax ua nouency naacu.a uenpajarezseaa na 1111\· npexe. Tpanuua je npocrpaua, nojcue rpefia M.I1oro ira )(all \ 6y,ne o KYI1Jbana, ,n031-Iahe Typua Te he ce 11 OJ-lH cupexara, HMCl HX OP)IO suioro y CBHJl1a rpU)(OBHMa II KaCTeJIHMa 11 na rah TCIllKa H MyLJlIa 60p6a. C )lpyrc CTpaIiC je I{QI-lCTaT013UIlO, )\L\ 1 npexo norpetino, ,na ce Cp6I1 '-IHM npe npo repajy. He y-nuut Jill ce TO o,nJ'vlax, no-rcxajy JIH Cptin y JIHua 3HMY, OJlt(U he Hill! (I npOTepHBatbeM ,naJIeKO Te)Ke II Tpe6ahe rpunyr TOllI1KO TpOl111

.' xao caaa."

11 panIH caB2T y fpauy ce )I{I1BO anraucoaao npO'l'H? Cp Lt.

Y ,nonHCI1Ma on 16. H 23. jy llU H3~ajy caaeruaua lIaJI J' xpan.cu oj BJIa)llJ, ,na ce lIeO,nlIQ}(UIO JIaTH npunpe.aa 01 oIlpOTepHBaIba Cpfia 1-13 JInKc, npHKa3yjyhH onaCUOCT, uoja I I-IaCTaTlI, axo Cp611 ocrauy CTaJIlIO y JIHUI1:1 AJIH xpaj nu

zetrcuen Flciss ersucht vnd vcrmant haben, solchem hoehbcsorgcnctcn I'll:riderbringlichen Sehadcn vnd Gefltar der Notturlft .nach zu GCl1lU t ZII fueren vnd es disfalls an Gclt vnnd Profiant als souil imcr mtiglich auch, nit manzcln odcr erwinden Zll lassen sounder solchcs in Absclilag curer Bcwilligung oder als ain Darlcheu ohnc tcrrcrc Waigerung o der Entschuldigung darzugcbcn vnnd volgcndts die SachcI.l OI_lllC V.ers.alll11bung dcr best n Zeit vnd Gclcgcnhait mit muglichistcr Fursichtigkhait In Namen des AIImcchtigen anzugreifcn, zumall wcill aus Ircr fl. Dt. Erzherzog Ernstcn euch getanen Schrcibcn vcrstandcn, das II' khays, Mt. c1erse~ben Ho~ Carner cruetlich auterlcgt habcn, zu solchcm Werch auffs furderlichst am Suma Gclts. in Abschlag ires Dcputats hincin Zll uerorclnen .... " (Kpaa.cx» 3eM. apxuu,

Pasc. 125a).

f\ Ibidem

7 Y nonncy 01_\ 16. jyna nanaxce pa-ruu caner icpnu.cxoj unanu : ,,~as, Vnl15 an icz o vo 11 dcm durchleuchtigsten hochgcborncn Fiirstcn Herrn Ernstcn Erzhcrz ogen ZLl Osterrcich etc. auf vnnser Irer fl. Dt. von ,des SchlO~1i Stcnna Einrcissung vnnd Vertrcibung wegen del' angesessnen Wallaclren rn des Gezcnt Lykh a jungst zcthancs Schreibcn filr cin Antwort crfolget, das:

b b . di f I

habt ir ob inligender Abschrift mit mehrcrn ZII ucrnetuen. Dall~lt, nun . IS a s

wcdcr vnus noch Euch ainichc Schuld o der Saurnbsal billich nit ZlI· gCIllessel1 worden miigc, 50 crsuchen wir ELIch dcmnach VOil Ircr f1. DL

44

HP. AJIEI(CA MBIIT,

'nazora IIl1je 3H ouaj Max ,nOIIIJlO lUI ~O I{aKBe aicunje. Florpetiy, na -ce aKqV!ja I1pOTHB mf1-TKHX· Cp6a llITO ~pe nosene H. orraCHOCT, .aKO ce Cp611 113 Jhme He nporepajy, ocehann cy CBn cpaKTOpH -caxo uucy HMaJlH cuare, na cnponeny CBOjy naxepy. Honana mfje 611)10 Y ,np}Ka~lHoj 6J1arajHH, a jour Malhe nx je HMaJla KpaH>cKa nnana, Ilpenexa, nsnypena <reCTIlM ynanajaaa H nll>a<IKatbeM TYP-

vnsers gnedigisten Herrn wegen hicrmit aberrnallen niles sondcrn Vleiss begercnd vnnd vermanenct, das ir an allen c1enjhenigen, so Zll wiirklicher Ver·trcibung angeregter Wallachen irnrner miiglich oder dicnstiich nichts mangeln odcr erwinden lassen, sondern in abweg dahin bedacht vnnd darob sein wollet, auf das die Sache beratschlagter - vnnd anbeuolhnerrnassen one

,allen lengern Aufzug ins Werch gerichtct vnnd also hierdurcli des algcmainen Vatterlands Wolfarth del' hohen Notturfft nach befurdert werde, Inmasscu wir dann an Eurcrn eusseristen Vleiss vnnd Vermogen kheincn Zweifel tragcn vnnd scin euch fiir vnnsere Personen mit annemiger Frcundschaffr vnnd

Ienstwilligkait wolgewegen." Y nonucy OA 23. jyna mlluy cauernnun lipall,, IC J IIJH1AII: "Wir haben Eure zwei absonder liche Schreiben vom sechs~ hendcn vnnd sibenzehendcn dits Monats alles del' in die Gegent Lyka 1'llIl'ommen Wallachen vnnd Turkhen Wicder-Ausstreibung wie auch des wlhltsehcrischen Khriegsvolkhs Bezallung vnnd also diser pawfellig craba- 11M 'hon Granizen, gemainc Not! vrmd Obligen betreffcnd, wol emphangen, .nucn mitlcidenlich vernorncn vnnd darauf ganz cyfrigcr getrcwer Wolrnainung lilt vnderlassen, in Namen del' abwescndcn irer fl. Dt. vnnsers gnedigisten II 1'1'11, solches hochwirdig i\ nbringen, welches ja zwar SIII11I11UII1 periculum 111 11I0ra auf sich trngt, alspaldt vnnd in continenti hinab nach Wienn dcm Herrn La ndeshaubtman als crainerischen Abgesandten ei nzusch liessen vnnd inc dabei wie ir ob beyligender Abschrift zu sehen, ZlI embsiger So llicitierung vnnd Erlangung del' Saehen gewiinschten guctcn Erledigung vleissigclieh zu ucrrnanen, versehenlich, er werdc diesfalls an scincn gctrewcn cyfrigen Vleiss finch gar nicht crwinden lassen, auf das vcrmitels guttlichcr Hi ll], del' Snellen noch ill Zeit erspricsslicher gueter Rath gcschafft vnd also diese christlichc Lannd vnnd Leuth noch !cngcr in aufrcchtem gueten Wosen erhaltcn werden mtlgcn. Dnrundtcr dann von wegen hochtgeuachter Irer fl. Dt. vnns gar nicht zwcilclt, das an Eurem ditsfals Ill(iglichcn gctrcwcn Zll thuen, gar kh eiu MHugl crschcinen, sounder ehcndcr ain vbrigs gcthan v ruu! ir also dcrn urocudcn gemainen Vbl VI,1I1e1 Lanndsverderben, auch in dem nuts eusserist 7.11 stcurou vnd ZII wehren wolgcsiunct scin wcrdct, well vus eben ncben obnngcregtcn Eureu Schrcibcn vnnd also glci,cll mil einnndor V()11 der fl. DC Erzhcrzog Ernnstcn Zll Oslerrcich etc. VIlI1SCI'II gnedi~:istell l lerrn auf vnnser jlln'st del' wichitscherischcn Gcfahr halbcn hinaus gethunes gchorsalllQs Amnnssen beiliC.'g'cnclc schriltlichc Beantwortung zuckhumcu, wclche dahin I~ 51 'II', dus S -in fl. Dt, 1'101 slurkh illl Wcrldl, dic ~adicli Il(\stes Vlciss llllilin %11 dlrll{i I'll vllnd trcllJclI, <lllllIll II' klly~;. Mt. <..1rlll1i7. ~PlltHt, wo III Iii Hili' (Iocll ).(11 I ntll II Idlll'lni( '1'Ilicirl \Verde .... " (1<1>(111,(':1(\1 flCMilJl,CICII .UpXIlIi, rll~1\', I;>,,),

46

}\I', AJII~I( 'A 1I111f'1\

-cauer 11 AU uanor '(1If()11 )~llIll Y XP"U-rCKC rpaumte, )IU 1I01l ')1 • oojny erccuenmmiy IIpOTIIO 0011 Cptia." Ayepcuepr ce II 'I IIJ'.Man! 3U nojna !(OXOJ~ y Jll1J(Y II Y [yny ose ronuuc aarpa» II )\ .paTIIOI' cancra 2000 cpopHIlaTa, 100 crpe nana H 200 n nal 1111\ ycxotca [Cpria )KYJ\loep<laIla), PaTIlf1 CiWCT unje Morao )It\ IfPIIrexne y rroxoh Ayepcnepry Hero My .lI.a,ne lIaJlOr,,na a lIuj Max yTBP~1I Oro-rau, flP030P, EpJlor II EPHlb, Ayepcu pr H~yhe rozmne pa360JIe II yMpe (jy .na 1581), 1'C cy TYP1\ff 11

-rano II AalbC nacersaeana Cptie no JlH'IKHlIl H ApynlM xpuar 111M MeCTHMa na cy YCTpOjHJlII II )111<1101 cannaxar. 3a 110001' up' UII I' .aanonennaxa xpsarcxe rpanaue HMenyje nanuojaoaa Y ceur M p r .1581. 6apoHa .Ioncra .Iocuna Typna, am! IIH osa] 1II1jC Morna }\ll cnpexa nacen.en.e Cptia Y JIHl\ll, Kanerarr CClI.>CIOl Pao [auu nanaojsonu arrpa.na 1582, na ,,\oce)uaoal'r,c Cp6a y JIrucy 11 npccrane rpaie, 'a TO nOTBpAII H oapOlI Typu y jyllY HCTC ro.umc. Typu nsnece nnan, KaJW 6([ ce najnaxure MOrJllf Cpfin !lCT paru 1f3 OHHX xpajaaa, ann Apyrn nOCJIOBU, KojuMa cy aycrpu] I • .rparrrruapcue xere 6HJIC aafiaun.ene, 1I11CY ,nonYWTU.1J1f, )(H e J'IOCDeTH 036HlbJIa nazcn.a IIUC8JbelhY Cp6a na J.lfIlfKOM 3CM)hlfllL'I'Y,

.. 3a Bper.le 0001' nacen.auarsa Cpfia y TYPCIWj JII!I..(I! P p.rannaonaua je H xpBaTCIW nojrra rpauuua. Hannojeona J III JI ) .nane .nonnhu rpan Kap nonau. TeMclb n.eroa rrOJIQ)l(CII je 13, jYJI I 1579. rO~HIlC ua yuihy MpC}I{ml~e II Kopaue y Kviry. Y T M '/1,1' je CTaO)beIlO 900 rypcrorx JlY0aIba, J{aJ( je JlO'fCTf<OM 1583. '11\ .nptnena narpanu-a Kapxonna, aauoueo je »cunaxnuj.r pan ua It 'JI!); rpaUMUI1. CI'<t(3)heIlU je nocazra y AOTJle nycro] KyJIII lIU K I Hili! H J1oja<IUJlajc uocaaa y Orymmy, Ourrapjy, EpfflhY, 0'1'0'"\', ,lllIalllfCOM If KJhY~IY, Y HCTO JlOOa no-rco [e Typn f1PIfIIP 1'>\. 'W ynanaj "y JIHKY, Hannojno.na Kapno naJlO}KH 113 Jlauccntiyprn 2 IMaja 1583"Kpalhc';,oj fl)IHj\ll, Ila npIfTCI(fJZ TYPflY 1I0n~CM Y IJOM 1,1."1

!) Y f1pOTOIWIIY Cro~tica an 1580, nntue : "Herr Obrist in erabnl II schleusst Zeittung, class, die Valachcn bey Sienna vnnd ill del' Li ckl 11\ ZII baucn vne! Brekliouiz Z1I befesstigen vorliahcns SCYCII, Delli Obristcn wi I'll 'l hierau! die Abtrcibung dcr Valachcu nus dcr Lickha vnd hcrdisshnlb d I' Vunu hey Stenna, item Zersprcngung dcr Brckhouiz anheuolhen."

10 Y l(palhCliOM 3e~InJhCICOM apxuuy y JbyOJbl1111l, Y Iusc. 12311 CII\[ ,_ 'f1ilIio [c OPllrIlfI:IJlIlO rillCMO unnuojuonnuo y OIlUM npe/\McTy, r111(;MO I'JI1\ 'II:

"Nachdclll slch aiu crsamc Lnnndtschnflt alicia ill Crnln irn jUIlj.(i'ltJ,! 'hlllln'll :Lnnndtll{l dnsclbs soull Cl'hott 11, dill Hy nuf d 11 FILII <I I' (h 'r~(. /111 Il'I' .'CI'IIbrltls'II II I'I1I11Z'I1 mil 1H'111l11l Villi 'I'g '1)11"11 I 1'1 'It vollcll In III I.yl<llll 1.11 \Vl'rwll(lI·ullj:{ d 'I' TIII'lcli\'11 Villi Wnltlll'lHlIl i\ IIl1ldl II 111' IIln Hultl rnl'lIL'llllIli wlIl'cil',

45

MMrPAUl1jl! CPIlA Y XPlIATCHY

I(HX 'ICTa, OrOJICJHl' H OCHpOMaWellH, I!HCY OHJH1 y CTaIbY, ,na .

. , '1iOMOrJIY UpOlJlljallToM BOjCKY, xoja je rpetiaxa aa ce upeue Y TypCKY. OCHM rora je 3anOBe,nHHK xpBaTCKe rpannue MBaI-I Ay-· cpcnepr 0110 II cYBI-Iwe Onpe3aJl Te uuje xreo JlaKOMHCJleHO na YJla311 Y ono orracuo 1I0,nY3ehe. MMao je npl1Mep na CBOM npe rXO)l,JlI1KY Y 3anoBet\I-Il-IWTBY Xepricpry Ayepcnepry, KOju je 'npe nuc rOJ\HHe KO,n .I3y,natJKora nouiao y CYKOO C TYPUHl\\a H nopaa

unaruo )IO-IBOTOM.

OA6palll-l xpBaTCKO-CJlaBOUCKe rpanune OA Typaxa nOCBe--

Tlllia je aycrpnjcxa BJlaAa uapOlIHTY na)l{lbY· Ynpany nan xpBaTCKOCJlaBOllCKOM rpaHI1UOl\\ npenao je nap PYAomp, xao UITO je rope. pC'ICHO COOMe CTpHIW na.nBojBoAH Kapny, IWjl1 O.nMUX HaJIQ)KH .na CC CKyl111 BojcKa sa vnanaj Y TypCKY· Bojcaa Xpl1WhaHCKa opo-[ana jc Ita 10.00.0 Jby.nl1. Y n.o] ce lIaJla3HO 11 oaa XPUUTCKOCJtaUOIlCIUI Kpcra Vnruan ca CBOjOM tJeTOM. 3a spxonnor 3ano-IIC/Ullma nojcxc oApe~ell je KpalbClnI rJlaBHU KaneTau oapoLl T ophc Kel:leUXHJlep, KOjH Y aerycry 1578. uape.aa uacTynal-be. Y TlO'lCTKY llQ)l{lbeWe xpnurhana ycrrexe, ocsojuure Ua31Ul, 3pIUb. II CTpO)Kau; aJlU }WA .I3Y)KHMa HaH~owe na ct>epxa)J, rraWHHY uo] uy, xoja je opojaJla 30.000 MOMaKa. KeBeI-IXHJlep ce cana IIUUYllC 113 TYPCKe H Typuu nOUOBO 3UY3ewe 113rYOJbeHe rpanone II j III /\pyra MeCTa, TaKO, zta ce aYCTpHjcKa ofipanfierra JlHlmja II 0 lI'\aKJI a 0)1, Yue ua Kyny. JeAHHO .I3axah ocrane Ii )J,aJbe y

xplllllhallCKl1l1\ pYKaMa.

ltbyhe roztune noxeure ce Typuu cnpeManI,Aa ynanny Y

aYCTpHjcKe. Kpajeoe H .aa spare xpuurbannna MJIJlO aa nparc. 3auooet\IlHK xpsarcxe rpanuue Moan ct>epHoepr, xora [e nannoiuoaa nOCTaBIlO jl\eCTO I-IeO/J.J1ytJHor MBana Ayepcnepra, jaanojc 27. anpuna 1579. y Tpan, na cy Typull 110nHCaJll-l Cpfie H IbllXOOY Mapoy panu noxcu.e TonOBa, a 13. Maja /J.onYI-lHO jecsoj. 113uclI.lTaj uciuhy, Aa cy CpOll AOllIJIH Y Kpyny, )l,a be YTBP/J.HTJ1 rpanone 3Pl11b H Ua3Hll H Aa nyxy 25 MaJlHX H 5 BeJIMKl-IX TOIIOJ3Ct.~ n06J11DKC IlI1WTa ue 31-IaMO 0 onoj axuaja cprrcKo-TYPCKoj. Y UllpHJIY 1580. jaun paTlloM caBCTY ceiscxa 3unOBe)J,JUIK CeuaCTlljClII Calm 0 lIaCeJbOlO~lby Cp6a Y Ihl l\H , a y IICTO opeMe IIOTI1P)\11 0130 II IlOI3H 3an0I3Cl\1I1IK xpnUTCKC rpanuue Bajxapn }\ycpcllcpr )\O/.l.ajyhH, )\a CpOIl KOJ\ Crerre 11 y JIH1\H xoh~'·/J.a IIO)\III"II.Y ceull CTUIIOI3C II /1,<1 DPc.J(Ol3llllY vrupnc. ua 111'1'0 paTlHI

• I

~I Stnrlnc XIX. corp. 44.

Ill.

MVlrp AIJ,VljE CP6A CA TYPCl{E HA AYCTPVljCl{Y fP AHVlIJ,Y I~PAjEM 1 . VI nOYETl{OM 17. BEI~A.

LJeToBalbe cersaaau.e

JIHtll(HX Cp6a no aYCTpHjCI<HM xpajenaaa. Ilp lbHXOBO na aYCTpHjCI<H neo Xpna'rctce icpn] M 16. aerca.

TYPuH cy ca uacezsen.e x Cpf a y fluKY IIC~YHlIl'IJIII 11 rp 'UIOII pall?,!!' VI Typun 11 Aycrpnjauua cy lI.P}fWlI11; l\a CpOIi lin 1'YP' ~J(Ql rpannna anave [axan,e 're rpauuue M orracuocr . u Ay ""I II))', alJl1 ce O?paTIlO /J.oro)J,l1J1o. TYPI~11 cy IlaCelbell)~M CpO(l na I'j n· IHI1\Y c~oJe Ap}KaBC AOBeJlH OBe y OJll-DKH 1I.0,U11P ca xpmnhuu 'I(OM ~~CTPI110llt H OTBOPI1J1H MoryhlIocT, l~a ce 01111 CIfOPU' yMY '(I 3aHOBe)J,lIl-IUHMa xpnaTCKe. rpal.-IHue H AU ce n pece ne na aycrpn J 'I(()' 3eMJbHllIF Te THMC Act oja-rajy aYCTpl1jcKY rpaurnty. B h I S7t

crynaure Co' . . •

. P H, KO)H _ cy CTO)aJlH y Ua3HIlY 1'1 OCTPOIIII\Y I itO,

Typ~KC nocane ca aycrpujcxaa aanonenuamoia y rrpcr nope, /ltl HM npe.aany re rpanone. O/J. OBOe npe.aaje ne 6H mlIIIT<L, tl/lll ' cazt immcy CJIHl[He nojaae jcnua 3Cl ztpyrov Y ~·a· 1579 '

. . . .eJY ·IUII)h'll(J

JC uapy pY./J.OJl<py y Flpar, na ce TpHlJaeCT CPIICI(JlX Ii lIlt

npl1MopCKOI XPBClTCKOj rpUIII1L\H O)J,p~I{}IO rypcice nnacr« 11 u'i] t· Bl-IJIO, ce aa TIOKOPIIOCT AYCTP~ljl{ ya ofiehau.a, 1\1l he unul a'l'li ,{aa cj)OPHI!TCl O,U cB,aKor J~MMlb<lJ{a rOJl.HIJJlb~r TpI16YTUI, UUI I Y:

I. Y npOTOIW)IY Croa:ica aa 1579. lIaMllHI cc oua (lC)1 '1111(11; l lcrr J<hobcnzl .... n~t!1 auch II' fl. DL Ierttigcn dCII morlnckh! sch n I "(ldl'I' Vnd:rthllnen, s~ s.lch - zu tributiren ancrbottcn, die gebettnc PI'IIIII 'pin 111 ~).~.n.t forma. Se~n men den morlnkiscltcu Vndcrthancn g:egclI cI 'III lilli' '11(;tllll'll Illbll.t drey gleichlautteude Prlllllcgin gcfcrttigt, dlcsclbcu nucn cI'l;1 Ii/lulll- 1II111l ZIt St. Veith IlIII PfltllIlllb zlIcgeRchickht und 1111 nubeuoth 11 wnrtleu wnun 1111 di selbcn I Ill'll" I" Trlbut hcwllllHt rlllnRH(,1I Nll'l!t wlJ·d\.'t, !ill I 1'1:'

MIII'I'/lI\~IJI\ '1'11/1 Y XI'Il/lTCI(Y

47

'I,

Y jy Jly CY OIlJle rOT013e' npuupexe aa uauanaj na Cpfie y flWUH, Onpehcuo ie, ~a ceu.cmr icarrerau Paf rrolye uanpen 11 .!I.Cl ca cuojax 200 crpe naua YOHja Cptie rnc ro.a HX CHIme, a one, KOjC noxuara, Jl.a npozia icao pofin-e y 3eM.Jhe Calle crpaue Mopa,ll Kacuuje je onaj nanor xanerany Pafiy H3Mel-bell C 1'1111'1, .!I.a Cptie Y ouurre He Y3HMa Y POITCTBO Hero na I1X CBe nOYOHja. TOKOM ceurextipa uanaano ce Pao ca CBOjOM 4eT01\'\ y JhIUH, ann ra je nouta cpeha 1I0CllY}Kl1lla, O~ 200 crpe naua noyfinjaiue My TYPUH :TpH.!I.CCeT H TPOjHUY, OCHM Tara MlIOr2 3apOOHlU2, .MeJ,y ocra.rusi

H Marnjy )laI-lll4l1ha, OPaTa sojsone nype .IJ:aHwIHha. Y c.rcn Heycncxa PaOOBa H30CTaHe ynanaj oapoHa Typna y JhIKY. '

Cpehnnjn je 0110 y CBOM IIO.!l.Y3ehy oall .xpsarcxa rporp TOMa Epnenu. Hace.n.aaajyhu flUKY nace.numr cy TYPUH Cpfie H no OKOJlHlIH rpana 3pHJba. Ep.!l.e.ll.H 3alllOllH OKO 10. iyna 1584, BH.!I.a XalleKa,' ~a J\ry nouran.e y IIOJ\lOt rpana-rapcae lJeTe csoje, jep uaraepana, .!I.a nUlJHHI1 yuaztaj y TYPCKY 'J.! .!I.a pasopn CBa cpucxa cella OKO 3plllbCl'. Xa nex My .!I.aAe, je.aan ne o CBOjHX 4na II neh 9, jYJJa nparno je oa,lI '-jeTe narpar ca ITUC"tOM" KOjUlIl jal3Jba XaJl~KY, na 12 nonanuo cpncxa cana CBe JJ:O ooalie ,YHeP

ir Hilf dnrzuc geben wellc, wie ir euch danu dessen ohnc Zweifel gehorsarnlich woll 7.lI crindern. So ist de mnach vnnser gnediger Beuelch an cuch, das ir VllllS ill Namcn ainer crsarucn Lanndtschafft, was vnnd wieuil sy ditsIahls darzugebcn vcrmalnt, eure gehorsame Erclarung dermassen vnucrlenngt zuckho nuncn lassen wellet, damit Wir Vnnsdartiber dessto bcsser rcsoluieren vnd volgcnds solches Vorhaben (da Wir es fiir ratsam erachtcn) 110ch vor angeunder Fexung mugc fiirgenolllen vnnd ins Wcrkh gericht werdcn, wic Wir euch dann auch hiemit gnedigist ersuecht vnd vcrmant haben wellen, die Sachen dahin ZII c1irigieren, auf das zu Verschonung der Vnnderthannen 'obbcruerle augcbottnc Hill in Gelt bewilligt vnnd dargegeben werde, dic Wir alssdann also anzuwendcn gedenkhcn, das es verhofenlich der Grauizen Zli

soudcrtichcr ErHprlcsslichait khununcn vnd gcdeyhcn solie".

II Y IIJ!OTOIWJIY Croutica 1I01~ l\aTYMoM jyua 1583. aaccnenceuo je:

"UCIll Haubtman Raabcn wirdet auferlegt, class er die 200 Schilzen nebcn , den Zcnngern on Vnnderluss in d.e Lickha raisen, die Walachcn niderhauen .die abcr, :;0 gelanngcn worden, vbcr das Mar verkautrcn lassen solle." ' J2 Y IIncMY jaIlJ.,;) Gall, "qllod 1I0S salui CUIII toto cxcrcitu rcdiimus, .uuatntis ct doprcdatis villis usque ad ripalll, fluuii Vuac" (Kricgs-Actcu).

Mill JlAIWIl (1'111 .\' )(1'1!/lT 'I(Y

;~OlJ(J) Y onrouopy en M' (. ))111' IIl1j' ~\ rao na O)~)Jyllll,' he JJll,YCBOjHTl1 1I01l)')lY 'PH I 11.' • 'JIU 'I!JIII I c [c O.n.OI1'fIl, JJ 1'0 j.

oochao, ){a he )U1ClIlljC )lOJI 'I'll TOj cruapu pCJIIClbC~. Yl)lyh

roanue cy IJY/VIJl11 Cpo", uonono OCTPO)l(UU y"pa13I1TCJbY 13l1xahu VllJaJlY Pec.ay", a y 1r\apTY 1581. nanaaunn ce na :3CM.JhHUITY uycrpujcxe Xpaarcze CPQI1 BepKallOIJHh H Ilouonnh, xoju cy 'I'll )lalla npefier na 113 TYPCKc4•

,L{ylTaBa .lI.Ba nenennja KOlleOaJIH cy ce CpOH y JII1J.(11 H3M'C~Y TYPC,Ke u AYCTpl1je. Hanopcno ca BeCTHMa 0 ynanajy TYPCI 0- CP"CKlIX -rcra y aycrpajcxe xpajene H 0 rrYCTOWeJbY TI1X xpaicna JIa!Ja3e ce CJlY4ajeBH ccofie Cptia ua aYCTpl1jCKY CTPaJ'IY H crynau.a Y pcnoae aycrpnjcxe nojcxe. )lOK ce Y XpBaTCJ{QM cafiopy on 24. anpuna 1584. )KI1BO pacnpaun.a 0 cyaoajau.y CPUCI(l1 .. nauanaja na 04YP ~1 Me,il,Be.ll.lllIUY, a y CC1.l,IlI1UJI OA 20. cC1l'I:eM6p~ TC ro.aune 0 nanaziaju aa CPIICIUIM na OCTaJIC rpauuue Xpnarcx

denselben 'cmphangeu vnd dessen Ir Dt. gehorsamblich bcrichtcn S lie. Iliebci auch ain Vorderung all Fernbcrger lind Haubtman Raaben, dass sy die morlackhischen tributircndcn Dorftcr vnd Vnclcrlhancn bey Ircr fl. U!. gnaciigst gc~erltigtc salua guardia vnd crthailtc Priullcgia handthaben sollcu".

2 Y onrouopy, ynpauu.euox HaABojBo/IH Kapny, nnurc uap I mom]):

"Aus Eller Libdcn Schrcibcn vorn 28. nechstucrschincs Monals May vnd den I3cylagen haben Wir frcundtliclt vernomen, welchcrrnasscn Eucr Libdcn eli ruorlagkische Dorffer, dercn dreyzehcn, dcrgcstallt ill ircn Schutz gcnomcn vnd sy Eucr Libdcn huldigen lassen, class c1erselben VOII [cdcr Fcurstalt, so ill solcheu Dorllcrn seind, jahl'lich zwcn Gulden gcraicht vud '(riblltiCI't worden 5011en. NUll halte n Wir gleichwol so lches erweckt worden I11UCII(C dulrcr Iolgendcs allcrlai Beschwcrlichnit VIIU Nachtllaif cntstchen kOlllu:

Wie dcm abcr, so wollcn Wir discr Sachcn terner nachgcdcnckhcn vnd Vns alsdann dcsjhcnlgcu. Will, Wir darundlcr fUr (las rathsambst anschcn worden, cntschrlcsscnso Wir Eller Lieb imrnittcls ZlI Antwort nit verhaltcn wollcn ... "

(Bc-ucn APH<allllll apXIIIl, lnnero csterr. Grenz-Acton). ,

:J Y npOTOI{(JJlY Croatica 1I0A I.\3Ty~\OM MapTil 1580. lIallCUIH cc (icJlCL11I{(l: "lIanlls Hassi, Vcrwalter zu Wichitsch, zaigt an, wic sich ain Aga' Z\I Scryn ancrbotten, herauszuspringcn vnd class die Walachcn sicil geru vndtcr llic Christen ill vnscrn Gcwall vbcrantworttcn wolten vnd solchcs del' Walach '11 Vorhabcn wirdct durch dic zwe n zcngcrisclicn Woyuo da vcrmug des VOII

iucn cinkhumcncn Schrcibcus b cstattet." '

,I Y IIPOTOIWJlY Cro ntica nOI\ MapToM 15~1, uanaau ce ()CilCIlII{i[:

"I em Fernbcrgcr, wirdct dcr ncu hcrtlbcrcutsprungncn Walachcn WCI'(;IIIuouitsch vnd I opouitsch vbcrgcb nc Supplication mit discru Beuclch cinf"~ 5chIORSCI1, sy ircr Anlordcrungcn zu ucrgilllgcll odcr auf den witirigen )1;\11 dcr Sachcn Bcschaffcuh cit ZlI b criclncn."

50 }\I'. flJII!I(CfI IInwl'o

I[ Caaaounje", nor ne aanoueniunc xpaarcice rpaunue Anapuja Ayepcnepr npe naan y J~B:l Maxa rypcxy rpauuuy II npenonu ne.mncn opoj Cpfia, tcoju cy }f{CJleJlH, .ua ce na xpmuhancxoj crparnr uacrarre. Cp61lM.a je rpetiano aa npnu Max rrpirreha Y 1I0M.oh ca xpanon, Te ce Ayepcnepr ofiparu paTlIOM caneryv na rrosiorne nposujanron cpncxe .uOCeJheHIIKe(;.

o IiCnpeCTal-10~1 nycr oureisy, 0 yna.najl-lM.a II 'ICTOBaI!>Y JIHQKl-lX Cpfia no aYCTpnjcKIIM xpaje snaa pacnpaan.ao je xpBaTCI{lJ cafiop na cenmuiana on 12. MapTa II 1. jy.na 1585, o.u 4. jan. 1587. 22. cre6p. 1588. rozruae". PaTJUI caser je npornn re axunje 1l0- .nY3HM.aO nnojaxe Mcpe: nacrojao je !lJlll na o.aarrra Cpfie H3 JIuKe l,iJlH .na !-IX uaronopn na ceotiy y aycrpajcxe 3ellllbe. Aycrpnjcxa nnana je H3.np}lcaBaJIa y Cen.y <reT)' o.n 200 crpe.naua ca 3a.naTKOJ\\ .na yrrana y JIHKY H .na ce 6n je ca }JII'IKHM Cp6HJ\1a. OBn YCIWU.ll cen.cxn BPllIHJlTI cy canecrro CBOjy cJly}f{oy. Ozt qeCTlIX cyxofia Ihl!XOBHX ca TYPCl{O-CpnCKHj\l lIeTa!\1a' y JITIl~1l cnoxreuyhy 60poy icoz; Oro-rna y .neu.e1l1oPY 1585. no.n nohcrso x celbCKor nojao.ae nype )laHHtlTlhas. vb IICTor npesiena HMaMO IleCTII II 0 csoje-

& Hrvatski saborski spisi, uredio Ferdo Sisic, pravi clan jugoslavcnske akadcmije, knjiga treca, od g. 1558 1577, Zagreb, 1916 CTp. 123 II 142.

o DOA AaTYMoM [yna 1584. nanaau ce y npo'rouony Croatica 6enewlm:

"Idcm von Auersperg bericht, was fiir ain Rais er in die Lickha gcthan vncl alda verrieht hette vnd begert Beschaid, wie er die herausentspringenden Walachen vndcrbringen solle. Wol l noch ain Rais hincinthuen, da anndcrst die Archibusier und Hussar n Gehorsarnb laisstcn, verrichten." OAMax nocne Tora [aan.a "weiln er die herauscntspringenden Walachen ferrer nit vnderhalten kilndte, sy in antler Wecg ZlI bedenckhen. Item es wolte ain Ttirkh durch Hilf der Vssgoggen herausentspringen, dem hab er Bschaid gcben." Ha Kopanu je nonuruyra 6una I{yna (Mana TBpIjHll,a), ann )J(YM6epa<1I01 Cp6J1 lie xrenouie Y u.o] Tla <lyBajy crpnncy, no cnoj npunnuu paAII onacaor nononcaja, Ayepcnepr nane one }1{YM6epclaHc Ka3HIITu, "auch an deren Statt die aus Lickha entsprungenen Wallachen bringen lassen." PaTHu caser oA06pH "dic Bestraffung wider die Scartleut vnnd Vssgpggcn, soIl aber sehen, damit durch die !1ellen Vssgoggen nit Schaden beschehe." Heurro a<ClcHllje sa6ene)l(eHa je necr : .Obrist in Crabaten bericht, wie sieh die Wallachen in Irer Durchlaucht Dition begebeu vnd herausentspriugen wollten, <la sy allain vnderhalten wllrden."

7 $isic, Hrvatsld saborski spisi, III, CTp. 170.

8 Y npoTol(QJlY Croatica nOA eenTeM6poM 1585, millie: "Obrist in Craba!el1, 5011 vber diejcnigen 1860 fl., so illle auf Vnnclerhaltllng dcr 200 ch!ltzcn zu Zcnng wegcll Vertreibllng dcr Wallachcn in dcr Likha zllgestclt wordcn, Rltittnll~ t!tuen," n 110" T\cL\cM6pOM Te rOJ\fIlIC nn6cJlclI(cIIO je: "Jllrcy Dllnnltschlli: l> rklll, wos fllr I<olllpf mit clCIll rcind ynd clen VlllIscrigcn llci

~
I I,
~
~j
II'
I
I-
I
1"1:
It;
llil
I~I
II
l~~
1
"_ MIIII''''~111Jt \'1'11/\ Y XI'IIf1'1' 'I( •

, ,

" '1

t "I'IW j I( II )1,(\11 TlJ . I{PLlj M

UOJIJJlOM IIpCJHl'J)' PHI Y I) C II a )\a

. 11 'py II "I' I'll I II.K. C ]1:1 llC!(aJ(C(<O 0)1 )

II" )aUIIIUC n M . . 1586 ~tOC muu

1IO)\JIQ}J{C IJO~ OJI<.lCT aYC'I'pI'ljCI{Y, a CpCJ\HilOM . . II

. )J.'lJlMauHjc ua xpnaTcKY rpullrIltY .

tUecT<:f~:~~My~~{~~{.a r:)~l111~ [annure aycTpHjr.KH rpallH'JUp I~ 'It-

. 'OBa Tpau nannojaonn KapJIY, }~o. ypl\1l

1l0BeJUII1L~11 Y nuure Max C Y-= • ana JlI1Ka rycro II a ra-

. all e pO<l. H .n,a )e C ,...

.nonpUlana)y nace.n-as , '. 30 CCIIT Mopn

. ra 0 TOM.e }lOj<l.Oll .

[bella cprrCKI1M CTaI-lOBllllU.ll~ , [1 10 Ayepcircpr CCI c ] C 1111

'. y Pyno llcjJy Y par.

·IIa.nBO)BOAa 11 nap . 'Jl t<aUl IJP'A Jl If "1'1

a ynanaj Y HJ(V, ann v ~

one .~OAl1lle c~p~:lao II CI'~J{ . T CKy '1'::: cc Ayepcuepr 1100 ju, .axuaje 0)l.6en,e )~.1lall y. Y ,yp. > C>. e OCI1~l TOra jc 'l'lI~

. n a he OBa)' H3)l.aTII TYPI.l.IH-la llJlctllOI3C Ib .... ron .

,_, .', ie TaKore OTC)I(Uno.JIli. .nalla 6e3 lIp21(]l.n,a naJlancl KIHua, I~O)'t ) /'.,. pO t

c Te Avepcllepr O)l.rOJ~H nOXO/~ lIponm

ycnelllllO '1CTO'i3albe )

JIHCIaHaJI. cxa y P II

. K. . 1590. H~\aJLlI cy Cel-bClal yCKOI.(H yC11 x '

PTaleM H 13 6aplHl nOi)OlllC Celbaml y JIIII Y H Y

UpoHm ypaxa. a

_._--; die ZCIIIIgcr. Hirganllgcn scyc vnd anndoro III 'Ilf

dcm Haus Oltolschatz durch

Klllldsehafftcll." . y npoToJ(ony Croati n : ,I 'r

u OOA j,lHyapoM 1886. 3a6e~ell(eHO .je I' s Dorlcr als Dugopollil

II darob scm darnit ctse ;) ,

·Obrist in Crubatcn so ' . '. W'II I en wclchc aiel: dcm \11\11

, II "1 Villi Dirino III a acu ,

Bresnick, ZiHla, IIl1l1l I Z. vnbctrllbt gclass 11 wur-

I t oltcn VOII dell ~ClIlIgCIII I

Osstcrrcieh VIIl ergc JCII w '.. C.' t bit nachvolguudc Dallllalli I

. " Obris] III rana CII I 1

den", a 1101\ JYIIOM nHwe." . I D. itar Rubeitsch JOIl11n Mnll II til' II

als Ratlosaw vnd Malhia Ani2~_e I, cuu c I ~b '"

M· i Stoj'anouilsch vndcrzu rlngcn,

_juan Grcguclo vnc1 leu i~ .'., . nd ware discs zUlllall vasal h·

10 Y IlHCMY BeJlH HdJ~BOjBOi\,I. • v "A CZIIIlg dcr vIII IILI1I('

-' It li popuhcrung vnu nscz

schwarlich, das dcm Fcinc (IC . r sc schr schoncll fruchlb(ll' 'II

jahr hcer od gcslanndncll sonstcn abci pc scl en odcr gcslalt w rd '\1

G t 1-- vnd Corbnua zucgcs 1 l

Lanndtsarlh Lykha, a Z "I . 1"..'1 allain ill l<illlrzc gar VIII)

solte wcill mann durch solichc Popu irung Ill. L ,d SO dcm F WI' vud

, 0 idcrn auch IIlClnC ani , ,I

die Mohr Gr;{nizcll khummcn, S I . ' id 'b" ucucm ilHC11 Nachll vnu

I t alssb·tld mit vnwi CI rmg I "

Vcrdcrbcn am n!lc IS en, . , t vnd stcllcn wicnlel .. ,

Sc'haden gewisslich ins cusscrist vcrucrbcn sc zen ' ,

(Hl1ngarica Y APllWlllIOM apXIIIlY l' Be-ry). . . pOTOJ(OIlY cronuca olin

6 a 1586 uanaaa cc Y II

11 001\ J~aTyMoM UI('I"O Ih . "" . R'·' in I ickha ucs Iltl. Ii n

A .. c'g bcrich! wie er SCln ,11~ - .

·6ellcuJlW: "Andrc von UI&I) I 'a ,'11 ain Vssgogg 111110111 'lIl-

Wetters willcn ciustcllcn mucsscu, so w, IC alul:1 ( MIIsla!f Woiu()(ln Yo!'-

I ttc • a scyc a lIC I l CS .'

.sprllngen, dcr sy vcrrathen, IC. c',.:; '011 clcn cntsprllngcnCll VSSio(ogg n nil

habcn vcrhillllcrt. Resolution. CI. s n Vss '0 "Cll ZI1 V rsl'll '11 I' ,I) 'II,

allcin n<lchfragcll sonclcrn alleh Inncl.I dc .1:: 1::1::" . . Ir B fl' 'lUlU

. cllispn nrcn WCI dc uOlR BI.lII

tIa aincr otlcr lI1ehr aus Illnell ,. .' 'Id 'r ~ lie d 11 II VSf\gOIl~ II til

,durulllhcn slraffcll w{llic. I nrl\bcr I VClllle , 1\+

52

HI'. AJIEI<CA Imlni

HI' )(CO 01{0 rpazia 3unpa H TY cy Y jcnHoM ce ny 3aTCI{JII1 MI'-lIWl" () era COl IbcromiM nClllljmta. Y CKOU;H IIana.L1.0JJlC TYPI<C, yOUIlIC.

t\IH,IUK 6erona opaTa EallI1IlT-OCra II 30 ne mrja, 3aTlIM CHIII,1<lIWBU h xajy H 27 Typaxa, 5 Cptia n 4 )KClIe 6eroBc aapofinuie II )(O-' I) noure y Ceu.. CeJIO, y KOM cy 6era 3UTeKllH, CnaJIIIIJIl! yCKOl(H" L\ ocr ce C TeJJlIWM MYKOM ca nap .L1.pyroBa cnacc H3 IlOJWJba 1~"

Y noc.neznse a .aeuerra jy uiecnaecror croneha MallO jc ca-rynaitax neCTM 0 Cp6MMa Y TypCKOM .ne ny Xpaarcxe. Bojsona

IbCKH 'Bypa 1l:aIIHlnlh, xojn jc ro/cmraMa BO.n.HO xpnany 60p6y 110 JIHllI{lfM I(JIanl(HMa, yMpO je 1l0lleTK01\1 aBrycTa 1591. ua iryry y [enuo] mYMH, rreztanexo O)l Orymma!". Parotiopnn oocaHcKH uuiua Xacan Ilpenojenuh aazrao ]e CTPUXOBIlT yztapan aycrpujcxo] I'PIlIlHl\11, oCBojHnUlI1 19, jYIICl 1592, 1l0ClJe OClIlO.n.HeBliC oucazte, I'I)(\/( BHxah y EOCIIH H, TOKOM OBC II 110lfeTKOM. nnylve ronnne II (!JIII rraura Cp611M.a U;CO xp aj OKO Bnxaha o.n Epexouaue zro. P('mdHl l1. O){ OCTpQ)KIJ.a .ao Bpne 1l:par~ non COI(OllOM I:"Y

",It II lrer in die Turkhey gehunden Kundschafften halbert furlmlten, mit VI)I'1I1 It! II, wic der Woiuoda Werckhanouitsch vnd sein Putsch Gesell, so IH'I tI III (keg gcsehen worden, verdachtig waren vnd was er irentwegen fOr V rnrdnu I1g gethan, die Wallachen zugen sich allgemach wider aus der Lickha."

12 nOlI aeu, 1590. 3a6eJIe}f(eHO je y npOTOKOJIY Croatica 0 TOM AOI' dJlljy: "Obrist bcrichtet, dass die zenngerischen Soldaten, so mit 13 Schoffert III etc Lygklia vnd Gegent Sara ausgefahren, aida in ain Dorff mit Narncn Mlrnlnzu den Beeg in del' Lygkha sambt denen bey sich gehabten Dellien nntroffcn, haben auf das Dorff geschlagen vnd seinen des Beegs Brueclern Wollent Beeg genant sarnbt etlich vnd dreissig seiner flirnembisten Dellien. nldergchaut, scinen des Beegs Tscheheya aber wie auch in 27 seiner bessten L uth sambt 5 Wallachen, 4 des Beegs Weibern vnd etlich Khleppern I'lOl<hlich auf Zenng gebracht, beruertes Dorff in Grundt verhort vnnd mit I'rondl angestekht, er del' Beeg selbs hat khaumb das er selb vierter im blosscn Hemet endtrunnen vncl damon khombcn, souil Zeit haben khunen."

III Y nporonony Croatica nnure : .Obrtst in Crabaten bericht, das der I' 'dllch Mann J,\l.f,i.\A'1>g.!mj.~it~c;h, Voyuo da zu Zenng im Hineinraisen nahend l) \y guliu im Waldt To des verschidcn seye, will bcllissen sein, auf das. Holic!lC Stell widcrumben mit -ainer wol quatificirten Person ersezt werde."

].I Y npOTol<OJIY Croatica sa jyun 1592. 11I1111e: "Georg Paradciser bertcnt, das die Vestung Wihitsch am nachst vergangncn Freytag, das ist den 10. JUIlY durch den Bassa ill Bosscn eingenomben vnd erobert worden."

]I, Sturine, XIX, CTp. 64; Y Jby6Jb1lIlCI<OM BeMClJI,Cl<OM apxuny y liJilC- 1\III(JIy i\nsladlttllg del' Uskokcn, IIflII:lfHl ce RCl11l1CIIIll( 0 IICI(a3Y nexnx 3'1- p06JI,alllllll\ (Aussag der] 'Ilig Il Oefongnen, so dell 24. May 15!J3. VOII dcr wlc!tltschcriBcll n Tschettn, so vntlcr Ogutln gcrcllnt, bey Modrusc!l beIthlllllh'l1 word 'n), Y (1111111 'IHllly IIf1M'I)y /\PYI'OI' !llIlIl : "Zaig n fcrller an" dnKH I'll (11(' Wolln'l1 11 nlllOl't I, 'Y Wlllil '11 von d III Mlltscit h 'y Or·-

MIII'I''''~I1''. 1'111 Y XI'IIAT 'ICY

I

upcronopuaa 'POIILL X lpfi 'llil'l'LljllU ca HOYHCI<IIM CPQUMtL II Y

, . ,'oopoaMa OlW J(OCT'ljIlIU\ ' Y J' j \ Y" urha u arroucznuuc .puar , . rpaunuc uapoll T)opi) • Jl '111<OlJllh IlpCM<L uanor-y rrannojuon c.t> p. .t\llllalltla O,L( 21. jyua 1596. l'OJ\fIlIC1I1, Ho H irpc ouc IJOjIlC, IIOl jc JIeilKoBHh 6,lO :1aY3CT upnupcxaaa aa J)OjIlH 1I0XO,n 110/\ rpu/\' KJlIIC, nperonapanu cy nOY"CKH Cpfi« ca nerpmscxn» J(aIlCTUI! M 1l:aIlHJIOM. <PpaIrIWJIO~1, ll.nallaccT cpncrcax I(HC3013a HY.I\IIJJIl cy cDpallKOJIY yc.ryre, .na npenezry na nOIwpnOCT aycrpujcxo a I\apy ne no [J0YlbC H cnc .npy1'e Cptie, ana cy Tpa)I{HllH JlPlll3IIJICl'lIj', .Lla nehe cnaxujaaa OHTIl nO.LlllQ}J{1ll1 II na 11M cc 1I0LUJhC 1000 )(0 JIO 1.500 aojamca, KOjll he HX npn nocen.asaisy opallHTH 0/\ Typaxa'".

Kao 1111'0 je nace.n.anau.e Cpfia y TypCKO~l .nellY ClIaoollllj' naepureno 1I11lorO paunje nero nace.n.aaan.e Cptia y TYPCJ(Oj )1111\11 TaKO cy II CCOOC JJ3 TYPCKC y aycrpujcxy Cnanounjy paun]c ·3anOLICJIC nero ccofie 113 'rypcxor .nClla y ayCTpl1jCI<H J\CO p. l3aTCKe. 3a"()I"'~)\III1K Clla~ollclce rpannne 6apoll Xepficpurraju cnponeo jc -urruu 111'13 ceo6a II Tel{ r'ana ce n.erca I(OJICra oapOIl JICIlKOl3l1h OCMCJIIIO .na nonczre nperouope ,II· Jl<l OCTJ3apll na xpB<lPCIWj 1'p<1I1II1\11 IIpB), ceofiy y nehe1l1 CTl1llY.

kouatz jenseit dcr Vila bis auf Rcpitsch, also auch von Osstcruitz bis Il1l1f Werla Draga vndcr So ckho l discrseits del' Vna allcnthalbcn voll albcrnl; angesezt vnd noch Uiglieh sich mit Erpauung viler Heuser dcrsclbcn Emlcn hill vbersidlcn."

III Meljy ,WnIM<l Croatica y Cie1fl(oM paruoa apxnuy lIaJIaSII ce y npe.JIIICy IHICJlIO ll<lp,BOjBO/.\C <i)cp/.\lIllallAa, ynpasn.cno "All den Hcrrn Obrls! 11 il~. Crabate.II": .nIlCMO I'JlaCIl: "Was vnns del' hochwUrclig vnnd dllrchlellchtlg Furst Maxinulian, Erzherzog ZlI Osterrcich, vnscr gelicbter Vetter, del' Wnl+achen vnnd Razen hal bell, cleren vnd ircr Angchorigcn man dissmall aWl sondcrbaren Bcdcnkhcn vcrschonncn soil, abennaln zuegeschribcu, (taR wirdcst du aus bciligunder Abschrifft mit mchrern vcrncmben, Auf das nun .die darin angcdeute Tractation nit vcrhindert vnnd wir do cs besch/lcI! ·clCSSCII nit beschuldigt worden, bcuclhcn Wir dir hiernit gnediglich, das du solchcm irer Libden Bcgcrn gchorsamblich nachkhurnbcn vnnd die nottwcndige Vcrordnung, deswegen bci dcincn vndergcbncn Haubtlcuthcn thucn wcllcst, Daran bcschicht etc, Gralz, den 21. Juni1596"

17 Y nporoxorry Croatiea nOA AilTyMOM anpnna 1596. uananu ce <lc. lIeLUI<a: "Daniel Francol bitt vmb Bez allung vnd mchrere Profiaudt, Bericht Khundtschafftcu vnd lias 12 turkhischc Khnesen bei im licsscu anhnltcn vnd tracticrn, da man si bci iren Freyhaitcu wolte vcrblcibcn lassen vnd inncn da,rullIbcll Priuilegia .gebell, das sy das ganz Volk vnd Wallachey vndtcr sy .bringcn auch also die gauze Vnna selbs cinncluuben vnd in del' Chrlstcnl laudt gcbcn woltcn, cia mall inncn nur allain bis ill die 1500 oder JOOO rcd~ichcr J<llricgslelitthell del' Hundt hielte vnd rath dcnsclbcu hernll"~'c. Ilcillciden 1(lllIndtHchllfften (lin VCI'Citl'lll1g ZlI !lHlell,"

54

Ill', i\)IIlI(C/I l-1InlT\

AocelbaBaJ.be Cp6a HB OI(OJHme I{OpeHIHl,e H YJ.J.IJJ.Hle y I'oxap]e 1600. H 1601. rOJ.J.HI-le.

TCllll{C npu.nnce, y IWjIIM<l cy cc II<-lJI<UIIJIII CpOI! y Tvpctcoj JIIIlUl, noropurane cy IICTllaCCTorO/\!lIIIII>IIM paTOM, Henpccranu yrrana]u JIHlIl{IIX TYPoLKa y aycrpujcxe IIPC,nCJlC, a CelbC!{IIX ycrcoxa H zrpyrux norparur-nurx '-leTa aYCTpHjCI{J[X Y JImcy, /(onCJIH cy oxajuo cran,e Cptia na npxyuau, DPII ynanajy Typaxa y aycrpajcxe xpajeae najrecrcu saaara« C)' MOpH.l111 CPOII .ua ofiaae, OIlH cy C JlY}){U JIll xao 1I3nl!,n1I1fI_~a ]( J{[l0 'I']JCII; naulye JlH xpuurhaucna 110TCpa aa lIJha'!l(uIIIIIMH, TYPI\II cy Ita Op::lHM 1(0- lbHMa IBOerJIH norufinjy, a CpOI! cy rronajnuruc )I(IIIIOTOM [1JIahaJlH CJlY)l{oy TYPQHMa, II npn aycrpujcxn a noxozuma Y TYpC]{C upcncnc Cpon cy najrope npo zaaaznr. AKo jc aycrpujcxa llCTet j(t~<a, TYP[~H cy ce ::laIUIOIllIJlH ncnpe.n lla,QlIlOhlllljCI'IICnpHjaTCJba 'In rpancxe 3I1,nOBC, a ueaaurrnhena, paja II 1bCII0 IfMaJhC no "JIIJMa iraztano je xao I1J1eH aycrpnjcxnx xera,

Ono nCCHoCIIO cran.e nopoznoro jc 1I1eby CpOr-llI\a }!{eJLY, I~a lip M IIC .up)!{any II rocnoztapa l~p}KaBIlOr, )~a cc IlpCCeJlC ca rypcuor na aYCTpl1jCIW 3CM,l,HllIT8, Tat(JIX C200a J\oral)allo ce y 111I1I(e MaXOBa l!, rrapon je saao aa l-hIIX. }K!!BOT OBtlX cpnCKIIX )( C JbellHIea II no noacaj, xoja cy onrr 3aY311MaJlrl npexa ~p}KaBli .J! OCTaJlHM CTaHOBIIHQII]'.ta y n.oj, Jleo.uClIlI cy II JIHlII(J(M CpOHlIla npcz OLIl!Ma. Mel)ynrM cy CpOH y Typcxoj 3HaJlH, .na KMeTOI:lIl xpmuhaucxax rrJleMHha [cnaxnja] y aycrpnjcxn a xpajennxa HC )1(I113e OOJbe O~ TypCKC paje 're cy npe nocex.cn,a XTCJlH na CC ocnrypajy, na he lIM IIa xpmnhancxoj CTpaHH rrplInaCTIl y.tora Cptia }KYMoepLJana H Cptia CJlaBOHCKIIX rpanrruapa, a HC y nora • pOaTCI{HX J{MeTOBa, CpOH 113 OJ(O}]Jme Kopennue II Y ~OllJle noman-y rajno nOLJeTKO~l 1600. ronnne csoje 113aCJlallHI{e xap.rona"II{OM rcnepany fiapony DOp!)y JICI-IIWBHfty, CHIIY LIYBClIOr )J{YM6epa\l!{or xaneraua l1Bana JIclIlwBIlha, .ua nperosapajy 0 CCOCI!.

Eapou JIelIlwDlI l't je ono 3eT rporpa Doprya '3pm-bcIwr 1I 1I0::maT ca 60raTcTBa " ca jYI-IaUITBa caora re jz crojao y BCJlI-IICOM yrorezry I(O~ unajepcxor nannojaone <Pep;\IlIlan,na II KO;! paruor canera y rpUl\y. On jc CXBUTHO na)I{JIOCT nouyne cpnctce, 1J,C1 CC )~OCCJIC xpmnhauuxa H ofiehao je 113aCJlal-IHIJ,HMa, J~a he J(OCeJheIIIUH1 na xpamhancuo] CTpa11H Y)IWOaTIIIICTa npana, xoja nxajy }f{YM, 'pll'J1(1'I YCJ{OQl!. YI. aico je Jl IlI(QOHh 6110 sarpejau Ja)~OCeJhaBaIhe

puu uu xpnur I y I'P' IIIII(Y, 1111111( IIMajyhll pljan r IlC({YCTna 111

I

"

MIIII'i\llilll. (1'1,/\ )' XI'IIi\'t'('I('

, r •

. ,

paunjux IlP 'M 'II , O/VIYIJII )~ I uujupc IICJllJ'J'tt un 11)1l PY pU'IIO· J10)J{ClbC CPIICIO, l lo Iii 'l'OIl)j IIlLP ')(OU I P::!IIC C IcapJIOUnlJ1 II I uIICTal! ,LlLlllllJlO (l)puIII )1 )' )lPyroj JlOJIOIJIllIII [yua 1600. rOJ~IJII' ca jC),\1l0.~1 l(CTO~\ 1J0jllliKU Y Typcuy. npC1CO 'GUOIIIIC 101 c II Maile Kaue nc tl3611jC <.))pallICOJI ca CBOj~1J'\ Jl>yJ\HMU Ita Kop 111I1~y II OI3,ne CTyUl! y nenocpe.amr J\OJ\lIp ca CpOI1Ma, xoju cy lLUJI' '. pa13aJIH Jla ce CeJIC, cDpall]{OJI yrspnu Cptie y IbllXODOj lIaJl\ pn II ooeha 11M, j\Ll he yCKOpO Aohu reuepa n JIelll{olJl1h ca JJOjCICOM, xoja he 1I0Moh[[ -CpoliMa .ua cc HCCJle H na nouecy COOOJl\ CII j nOKpeTIIOC'I'11. OllJlCllHIlIUH TypClca I1Mal-ba, ua ({oja je nauna II , aparn cc Q)pUIIICOJI npexo Mo,np)'llIa J1 Ourrapja y OrYJllIlJ, o,nal J) , je nocnao JlctIlCOBHhy y KapJIOBal\ naseurraj 0 pC3YJITaTY cnorn noxona, a JICI1KOI1llh. notuan-c 1lI1ClIlO <PpaHKOJlOBO paTIlOM can TY

y [paQ.l

4I1M je JI~IlKOBl1h AOOHO 11313CllITaj xaneraua <Dpaul xu,

OTII()l[eo je OI\MaX zta ce npnnpe aa aa nOXOJ~ Y Jhu{y H zra II'· Be,ne O1'Y/\ Cpfie. OCHM cnojux uera 3aTpmlUlO je npeico paTI)OI' cauera, ,na My 1I0tuUJbY uowohnc l(CTe K~aIbCl{a, Kopyunca l{ roo puua, aaruw rpor]: Dopl)e 3PI1lhCKI1 H C)lanOIlCIO{ OOPlJlT~P 0<1.1'011 Xeptiepurraju. PaT![J{ caner 113.ua nanor 3CMaJbC]{oj nnana KPUlbCI

11 KOP),UlKC, zta yrryre -rere csoje na xpaarcrcy rpauauy, a rpoct)y 3PHlbCKOM II oapony XepoepUlTujI-lY notuan-e xao n3aCJlUilHI u rporha TpaYTMaIlCAop<pa, l(a!IX Y llMC naneojaone 11030U )1 cyne nouan-e y Jlll'l]{Oj CJ{CI1CAIlQIljl1 oapona JIellKoBHha. 11 3pIIII,· CJ{H H Xcptiepurraju Ol(fOBOpl1Ule,.ua He lI\Ory noxoha JIelll{oul\hn, jep 011 orracno OlfJIO Y OBOJl\ Jll01l'l.eI-lTY CJla6H,TI1 lbHXOBY rpauuuy. O~rOBOp ona] caornuren je o.uMax JIeuKonHhy pana pamunou.

KpalbCJ{a je nnana lIalJllIIHJIa npopasyn sa J1.CUKOOllh II 1l0XO.u Y J1lmy J! no TOj~1. IIpopalIYUY TpeOaJJO je JIeHl(Qo)lhy, OCI1M ouor HOBQ~, xojer je neb. .u06110, jour 4000 q)OPI111U'flt • PaTml Ca13eT 1!aJlO}f{H JOCIlcjJ)' Pa6aTH, Jla Y3ajMH BJlH l(01~ xpainCKC rocnonc IIml r.ue ana OI3Y csory H .ua jc CTaOH J1elLKoold y

r r JIeJII{Olmh je 0 ][01311.Y nO)~HO llHIJlC tSpllr na paClIO]IO)({elvC, n

nero 0 UOJl\OftIUllI\ LleTalll.a, HOBal~ aa HCI1JlaTY J3ojlllll{a j aaxrc-

nao Il nenpccrano nO}]{ypHBao, a noxobue xere uu]e y xacuu-

1 Y paruo» apXIIBY Y DeCIY, y npo'rotcony Croatica sa rOI~ltlly 160J (Juli 6p, 1) cro]u: "LCllcouilsch Obrisl ill Crabatcn bcric1,lt u~ld ~chlCli .('1,11, was ime dcr Haubtrnan Francol von dcr vcrrichtcll Ralss III die 01 unl;w l.tlc,::cscliribcn, was sy [til' Pcuttcn und andcrs crlangl habcn. - III 1111111

Daniel Frnucol."

" "I

56

)(1'. AJlEI(CA 1111111.

---_ .. _. ----.

jllM nOJ(lIeCI.{HlIta yprnpao, urra BIIlUe, y KOPYlUKY je iaano, J(H OOYCTane 1T0).{1l3aIbe nerna-nce nojcxe II ){a casio ca 100 xorr.amnca 6YJ(Y Y rtpnrrpaunocrrr. ~

Jib caxynanax nsnopa IIC flI!I(1[ ce iaciro, )(n JlII je JICIIKOUHh yonUJTC J(06).[0 nowohuux <[CTa HJlH [e lllIHIIO noxon Y TypCKY caxo ca CDOjllM rpauunapnxa. ITo jCJ(IIOj xacmrjoj DCCTH npnCI(QlIJIO My je y rrosioh 6an_I1n_~II _ _,Upal.l.!J{om!h, am! je ra BeCT MaJlO nepouarna, ITol!eTIW~1.nrYCTa npel~Iao-··jc·JICIIJWBllh rypcxy rpannuy HJ(yhII OJ( Kapxouua I1CTlIM nYTCM, J(~jllM je npe Meceu .n:alIa npourao cDpal!lwJl. JTCIiKOBHn nohe IIC OMCTaIl on crparte Typaxa Y OJWJIHUY Y)(OllJIC II TY My CC np".n:PY)J{III.I.IC npexia pamrje yrnphenox cnopn3YlIIy CpOH ca )KellaMa H J(CJ.{OJll CDOjOM, ca MapnOlll, xpaIIOM II Ilnjn[l)KIII1jHM nOI{pCTIlHJ\'1 CTDapHMa. Y CDeMY jc OIl.'lO 325 zryura, [llCl)y IbHMU 128 I(OtlpO I13I.lC)KOaIIllX paTIII!Ka CpnCK!lX. HI! JICIIKOBllh ce nnje npahao lin Kapaouau If ro JU\o I! cDpaIlKOJl yzrapu npC!(I[J11 J~YTeM Y OrYJIIIII. Ty Y O!{OJIIIIII! OrYJlfllTa CMCCTIIO je upunpexeuo CP"CIW /(OCCJI,Clllmc. II ponnjunr-xnjcropy xpnarcxe rpannue I1IiOJ.{CHTY MOCKOHY naJrml(110 je, .n:a .n:aJ{c Cptimia xpane, KOJIIIKO [[lit sa rrpsn Max 'I', oa, a aa J(aJbC OOpaTJIO CC parnox caBCTY ca ]\\OJlOOM,.n:a

1 0/( CTU.I!C)I{U Kpan.cxe II KOPyuJI{C napann .l{OCCJl,ClIIll.{IIMa noMoh )' xpann CDC' ){OTJJe, )~O]( CC OlIlI IIC ynYTC Y 3CMJbOparlJ,lbY II '1(01(' ne nOLIIl}' .n:a CC CaMIl 113)W)IWBajy.3

2 Y flCTOM npOTOI(OIlY (jYlln op, 21) fIIIUIC: "Was auf des Obristcn ill Crabatcn einkhornbnes Schreibcn die vorsteende Irnpresa in des Feindts Ditlon betriff] und er hierzu neben dern Graniz-Khriegs-cauch del' Lande Aulbot Volkhs ZlIl1I Fortzug begert, sowo! an die von Kharndten vnd Crain, wclliche ir Khricgs Volkh auf gcdachtes Obristen in Crabaten incn beslimtes . rt nach del' Granizen abferttigcu sollen. Item an Grauen von Serinn des hulfllchcn Beisprung halber derentwillen del' von Trauttmanstortf mit einem Credcnz Schrciben ZlI ime vnd Obristen in Windischlandt abgeferttigt, das sy duruntcr ir Besstes thuen sollen, expcdicrt worden vnd VOII lnnen darauf In Andtwort zue Endtschuldigung widcrurnben einkhornbncn.Tsj hiebei. Desscn 1st dcr Obrist in Crabaten erindert worden. - Dancben schliesscn die von Craln ain Extract oder Verzaichnuss ein, was fur Vncossteu auf dasselb Aufbolt monatlich in allern lauffen moclite, -;- Hieriiber wirdet Joseph von Rnbatn ncbcn ciner Schlicssung deren von Crain Schreiben beuolchen, die zur Bezallung des Khriegsvolkhs in Crabaten vcrmanglendcn 4UOO fl. bei Inucn von Crain oiler andcrwcrz auf Widcrerstattung in Lclicn aufznbringcn. - AIAO ist allch dunnCIl von KhUrll(ltcn ir Aufbott zu Fuess fortwschildlell "lllf.('RI lIt wordell, nbcr !IIit (ten 100 Pferden !lOlIen si ill gucttcr Bcraitildl1lfl !It "'ll,"

/I fl0/1 tip, n, IIll1'y 'III I noo, 1111111' Y IIpO'I'OI(()JlY 'I"()utkll:" I. \nk()llit~ 'it,

I'

I'

,

I,;

1\

L~ r;.

I,.;'

I

If

I'

!I

',i

MIII'I'AI(lilli l'l'l A )' XI'UATt;IO'

57

II,

HeKO npcsi ) PLlIJlIJlll Y CPOJl ca CDOjllM ~\OHCC(WIiM

., craapnxa 11 CU JlWpll M Y OJl1I:'HlIlll OrYJllJJ1a, na uorsarur. Y TO .J\06a ce 11<1 X PIIH'I'C 1(Q j .. rpauuun ll<lJIa311JIH xao xoxieca pH npeztCC.n:IlHK rpanuiucor paruor cauera Baunuurrpeu n J1anrCIlMaI·lT€JI re JIeHIWDI·!l1 ClIopa3YMlIO C l'bIU\U 3a[lWJIH rporpa 'J.)oplja cJ)pall-

II

·Obrist in Crabaten, bcricht scin Verrichtung ill ·dcs Fcindts Dition vndtcr V dwin vnd hab 325 wallachischer Scclen, darundtcr 127 wolgepuzter geycbtcvcrh'alldclI seind, bckhombcn.' Hab innen die Profiandt, bis sy sich niderrichten vnd del' Bauarbeit anfangen khuncn, Zl1 raiclien vcrordnct. Rath denn Lanndcn vmb Dargcbung ainer Alizahl Waiz vnd Hirsch Zll ir der ~allachcn Vndterhaltung zuczuschrciben. -- Die in Kharndtcn sollen ir rathlich Guctachtcn vberschickhcu, wic vnd wohcr die jungst hcrausendtsprungnen Wallachcn profiautirt vnd auf ain zeitlang vndtcrhaltcn worden mochten. - .Lcnkouitsch Obrist ill Crabaten, bitt die von Kharndtcn wcgen Dargebung Hirsch vnd anders zu Profiandtierung dcr Wallachen zu ersucchcn, bci dcnen VOII Crain will er sclbs bcsstcs sollicitircn. Er hab auch fiir die Wallachcn ain .IICUCS Gcbew bey Goymeric zu cntrichtcn lassen. - Also hab cr auch denncn von Kharndtcn gcscilriebcn mit Fortschikhung ires Aufbotes zu Ersparung des darauf lauffcndcn Vncosstens einzustcllcn. - In simili bcrichten die Musstcr-Commissarien in Crabaten von der lurgelofnen Raiss vndter Vdwin vnd Lias inncn zu' dcr Bezallung noch 4000 fl. mangleu, bitten baidcn Lanndcn vmb Dargcbung 8000 II. zue Zll schreiben. - Was an bcruerte Landte sowol ainc Anzall Gctraidts vnd Hirsch fur angeregtc Wallachcn Dargebung alss 9.000 fl. ins crabatische Zallambt Richtigmachung expcdicrt worden, ist hiebei. - Desscn ist dcm Obrist ill Crabaten pro f(csolulioll erindert vnd vndter andern bcuolchcn worden, gcdachtcn Wallachen die Profiandt immitls doch mit muglicher Gcsparigkhait eruolgen Zll lassen. - Daneben wirdet ~uch .obberucrtcn Musster Co nunissarien bcuolchcn, bcirn Chricgs Zallmaistcr -darob Zll sein dass er hinfuro ainichen Khrlcgs-Dicnstman mcchtc hi nausgcben, es wcrde ime dann soliches von Hof aus angeschafft. . Sollen die Partheyen was so ndcrlich Landtleuth sein mit dennen innen crthailten Rasstzedln auf die Lande zur Bezallung weiscn. - Vbcr das ist den Mllsst~rkonunessarien absondcrlich bcuolchen worden, in Abwcsen des von WIIl-discligratz das Vbrige zu uerrichten. - Dessen ist ge~a:htcr v~n \~~nd~sclJ.gratz WI' Nachrichtung erindert vnd beincbcns, das cr die Stcnds In Vv indischJandt gestcltc Crcdenz-Schreiben, dcm Obristen in Crabatcn zu Beandtwortung cingcschlo sscn worden. - Darauf endtschuldigcn sich die von Crain, wie es ill irer Macht nit stec, auf die jungst herausgebrachtc Wallachen ctwas absondcrliches VOIl Gctraidt Zll bcwilligcn, crbiettcn sich aber 150 Star Waiz vnd Hirsch dcrgcstalt darzugeben, wann diesclbcn an der Landnags I3cwilligllllg passiert \Verde;!. .- Rccepissc vncl sullen z.u diesc~ 150 noch ain Anzall Gctraidt gratis dargeben. - Deren von Kharndten Encltschuldiglln~ isl auch dab~i. Dancben bcrichtcn die Landt-Srbnde in Crain vnd discurircn VOIl den Wallachcn, wic weit dcnsclbcu ZlI traucn scycvcrwilllgcu sich die 150 Sttlr Hirsch auf sy dic Wallachcll c1crgcstall darzl1- ,1.('0 'II, d~Hl II' ( t. <Ii's 10 'n ill I(lillilftig n LUllnctlag erhandlen sollcn."

58

J\iI. A)IIc!I( 'A 110WI\

xouaua Tpncauxor, xo]u je YllpUBJbHO 2I.OUpl,lM.a uopo.anuc c.Dpallxonarra, 311 J~03BOJly, ,na CC JLOCCJbCHH Cp611 lIaCCJIC na IhCrOI]OM ouycreno» 3CMJI,II111TY [OMHpjy. I'porp Dopbc ,na)Le ,n03BOJlY TC CC CpO", lIaCTaTIIIUJC y [OMHpjy H o,nMax noxeure ,n1l3aTII CC011 CTa- 1I0nc, }(PLIWfH n.uue H rpanarn yrspny. J1ell[(OBHh [e nch npn xpajy tlIJrYCTa 1600. MOJJHO npexo paTI-TOr casera xopyunce CTaJJC}[{e aa irpoco 1I JJ;pyrH nponnjarrr nocersennsi CpollMa If iann.ao, JUl aa Cpfie ODIIaDJJ,a II noznnrce [oMI!pje. Cptiu cy xacnnje 1~Of(a311Ba)lH, ,1(a y I'oxnpjy imje npe [bHXOOa JJ;OJlaC[(a (11)10 rur [eznror CTaJIOBIIHJ(u, JLa cDpallKonmul 0)( TOr nocezra HllCY 11M ann mucatcue [(OPHCTH re na je rpodi Dopbe CpoHMa rrpenycruo aa cna npeweua 0130· IIMaJ'be CBOjC, a J1eHKOBl[h )(a H~1 jc rtopcn [oMHpja otiehao 11 BPOOBCI(Q n ofie MOpaBl1t~C, csojrnry n.erona TaCTa rporpa Dopba 3pmbcJ{or II KaMCHCKO, KOj8 jc npirnanano ct:>parmonaIlI1Mn. CBn cy ra ,noopa JJe}Tm]rU nYCTU, OC3 cranonmuca H na j'bIIMa cy IlnCJI]{ CBOjy "tapny cranonuumr Toyu.a, OrYJIHlIa, Ourrap]a II Oro-rna. MJwba opaha rporpa Dopl)u, HUIWJla II BYJ(, )~01{a3II- 1111)111 CY Y xacmrjna npWl'Y}KOUMa CBOjllM, )UI je Ir.IIX013 ripar 'I) pI c ycrynno CPOH1\lU [OMHpje npusperaeuo, no« CC IIC l·taJ)C 110/( icunje 1\leCTO aa nace.n.en,e.

Kpatscxn CTaJTe}KH onronopnrue Y TOKY unrYCTU PUTIIOM

fin Ty ,'(a he ~UTII 150 CTapH nurcnnne II npoca, '111M aa OBO JLOOHjy catiopcxo o.aotipen,e. Kopyurxn CTUJIC)f(1l McbYrlIM o.nroIIOPHIIIC, zta lIeMujy xpane aa 1(amllbC. Fnanny OPI!!')' 0 upexpauu nocex.enrnca BO,'(110 je H J~UJbe )leIIKoBHh. Kpaje a anryc-ra noncypunao ie nponajanr-wajcropa Mocr(Qua, ,'(a npnfiann 3U I!CXpaHY II aa rrpoarrjam-npan,e IICJHlBHO J(OOCrJIHX Cpf a 200 crapn rrpoca If TpmKI10 [e 0,'( IIOrpaI-m:LI!'IHX 3CMaJJ,U, J(U J(a,ny »cura II HOnalJ:U . a Cptie ofiehasaiyha, .nu he 125 aa OPY}KjC cnocotinnx ,'(OCCJ]'CllHl(a Y3CTH y BOjCKY na he nplfMJJ,CI-II1 nposnjanr o,nolIjaTH

J( Dojl'lH'me fIJIaTC IhI1XOI3C. -t 11 Y OI(TOOPY OI3C rO)~lII1C cr apa

·1 Y nporouony Croatica sa 1600 (anrycr 6poj 22) nuuie : "Lencouitsch, Obrist in Crabaten begert besehiden ZlI werden, wessen er sich dcr vorsteenden Impresa willen verhalten solle, Eraeht vnvo nnotten scin.. ucrcn VOIl Kherndten Aufbott ZlI Fuess, weill der darauf laufende Vncossten ZlI del' Granlz Bcwilligung Abbruch geraiehe, aurzumahnen. -, Deren von Otlrz Aufboth' hab er auf den 24. ditz geen Gurgkhfcldt zu erscheinen beschidcn. - Bitt dcm Profiandtmaister Mosscon aufzulegen, das er ZlI Vndter!rnltllng vnd Profinntirung dCI" jl1ngst herausentsprungnen Wallnchen sich vrnh 200 Stllr Hirsch bewcrbe, in Mitis helt er fllr rnthsamb, dcrn Lande ZlIC

I,

tl."

,

,t·

,

[

,.(

Mlll'l't\I(lIllt \'1'1 A Y XI'IIA'I' 'l<Y

1'1

~r

CC )1 JlJ{oLlllb au ep)O y 1'()~lIpjy II M Jill pamu aIIC'!', J(O, )\0 rpu ./ ,{::pol'IMa 300 II '1'1 'I)'!'I I upo U II I lITO. PUILH lip xpau . r,

Heonpcncn.cnu II )10)1 a], Y KOM.C cy ce 'CPOJl y I'oxupjy Uaml3HJIH, 1I0r<PCIIC .11 , )\<.1. O)LMUX, '111]11 je [(pOJIOne HaCTtl)1 ,. II0lLlJbY je~IlY )LCIIYTUl,"jy Y Tpuu, na 1I0paAH na ypCI)CII,YWIrau.a CPlICIUlX .L\OCCJbCUllI{a. HUILlJOjuo,'(a (j)epAHrrUUl( cacnyura "I ajCM ]l1al)Ta 1601. cpucxe uaacnanmce H nOKJlOHH 11]1\ 100 'faJJHJ)u,. na l1JIaTe TPOUlIWllC cso]e Y rOCTl1joHloJlUI, Y xojoj cy Y Tpauy J\" CCJII1 J1 Aa ]lwry uarpar oTnYTonaTH.G To je OlIO caa YCIlC onor 1l3aCJ1aJlCTna. 3a IlOfJlallI1IW rOMHpCl{l1M CpOI1Ma nOCTanH )1 11- JWI3Hh }KHrlllYll)(U KaJII1lJJcpa 110 TCI{ lIITO onaj 3aY3C cuoj 3I3ar'bC, J(oryOlJJC nO'ICTKO]lt ]I\aja CpOI1 y neJIHKOM opojy' UOUOM uornasapy H caouumnue MY, Aa nehe BHWC na crairyjy y foMllpjy nero lie nohn xyn OI1JIo. I-buMa cy 06ehaJIJ1 IIOnJlaC'1'lllJ: ,. KOjC Y}I(I1Bajy }[(YMoepullKH CPOI1, a 1\lCC1'O nOBJIUCTlIua rpod» 'bopbc cDpUlllWl1aH xohe HJIH.J(a 11X o.aarna ca rOMJ1pCIWr 3CMJJJI{IlITtl. IIJIlI na lIX I1aLIHllH COOjI11\\ KMeTOBI11\\a. Kamnuep caonurrn TY)KOY cprrcxy J1CHKOJ3Hhy, xojn ce CBOjCKI1 3aY3,e aa Cpfie KOJ.( ua,ll.- 130 jconc cDCp.H11IraH)~a, O~llOCHO J(O~ parnor casera Y Tpauy. Y IIllC1I\ V cno a, IlIlCUIIO]ll 8. Maja y OTOLIUY IWA Honor Mccra y Kpan:c[(oj, )'1'WiJlI J1eIlKoBllh. nanaojnozry, zta aafipaun rpoqiy 'boplyy oxcran.e Cp6a y c.rI060~IlQllt yncusan.y rOMHpCJ(Ol' CM.-· JbIlllITa, jep he nuaxe CpOH OUTH rrpmryheun, ,'(a onfierrry )J - upujarc.a.y. 7 Ha~BojBOJ~a IJaJIQ}KH 24. Maja rporpy 'Bophy, 1(I.l npecraue BpeJ)aTH Cptie, jep OIIH xyaajy 3C~1JbY na 11 caxor rporpa OlL IlfuaLJ]{alba TypCKHX LICTU. I1cTora nana yllYTJo( nun-

zuschreiben, das sy von Oetraidt vnd Geldt was dargcbcn, bis sy Wallachen rceht ausgesctzt werden khondcn. We!1 auch aus denscibcn 125 sowahrhafft mit Diensten vndterbringcn, damit incn die cmplanguc Profiandt khunltigcn iren Verdiencn wiederumben abgczogcn worden mogc. - Daraul ist dcm Profiandtl11aisster Mosscon bcuolchcn worden, 200 Star l llrsch ill, Vorrat zu bringen vnd dicsclben nach c1es Obristen in Crabatcn Dtscrction bcrucrtcn Wallach en auszuteillcn."

& Y nporoxony Croatiea sa 1600 (6p. 56. oxrooap) millie: "Lencouitsch Obrist in Crabatcn bitt zu Proliantirung dcr Wallachcn 300 Viertcl:

Hirch vnd Halden zu uerordueu."

(I Y npor oxony Croatiea' au 1601 (wapr 6p. 58) croju : "An II' Our 11- lnucht Erzhcrzogen Ferdinand del' endtsprungncn Wallachcn in Crabat II Erg6tzligkhait, die durch sy bcgcrtc Prouisio n Vile! Verehrung 100 Tnllcr, daniit si auss dcrn Wirdtshauss alhic kombcn I<Ondtcll."

7 Sporncnici hrvatskc krajinc, sakupio i uredio Radostnv L pa~I', njign I, Zngrch IfE4. crp. 21)4.

60

IW MIEI(CA HUB'I,

---------------~

'nojnona H rOMHpCKIlM. CpOIIMa J'C ''110 rIJICMO II o"'cha

'" U lIM, .na 1\3

11M. nar« I1pHBHJICnrje, xoje I1Majy H }f{YMOepqaI-IH. ~

fOTOOO Y IICTO OpeMC ca rpO¢OM DopbeM cDpalIIWnal!OM J~o.n;Hrao CC npOTlIB rOMHpCKHX Cpoa H TaCT JICHKooufieo rpodi ,1)opljc 3PI1I-bCKH, I13MclW rporpa 3ptnbcKor II rpocpona cDpmIKOI1aaa Tp}({a~I1{(I~ Oo.n;tIJIa CC .n;yro roztmra rrapmma 0 I-IaCJIe.n;CToo 113a CMpTIl rpodia Crierrana cDparIKOrraI-Ia Tp}Ka<fKOr K01'H je YMPO "'e'" IT

, , 'U J ",eIJ;e, a

~raJa je CCCTpa KaTapHI-Ia OHJIa MaTH rporpy DOp])y 3pmbcIwM,

rpo¢ 3PIUbCKH ce naromro ca rpodiox I'anmapox cDpclII({OI1aHOM 11 paanenno C IbHMe uaCJIe.n;CTOO CTjenallono, aznr I10CJIC 'CMPTII farnI1apooe CI1HOBH IherOOH Dop~e, Hmcona H BYK I10KPC- 11y~_[e 1l3I-IOOa napmIIJ;y ca3pHlhcKlIM, fOMUpjC jc CIlU)J;allO Y noce n Crieuauon 're ce 11 0 I-heMY OO,l(IIJIa napmrna. Y Majl' 1601. ynpasn H3 Berra y MuljapcIwj rporp 3pnlbcKJ[ l1IIClIIO lIa.l{BOjBO.n;1I <t>CP.l{HlIaH.n;y, MOlJcim ra, zra nonzomn rOllHlpCKC Cptie nort crra~(Cl{y BJIaCT IbcrOBY, jep je fOMHpje n-eron npa.ne.n;OBCKII nocen,

HHCMa onor ce BlI.l{II, J{U 3PHIbCKH Y TO notia mrje anao

'l'llllIIO Ill! xaa C)T CPOll nou f '

.~, IJIH Y OllllfPJC III I KO IIX je 113I3CO II3

1 ypCI(C, urra BHrnc HC 311a Ta~IJ[O 1I11 KaIW ce 30BC fOMlIpje re I'Ll lIa3HBa fyjBap,!)

3arnTI1THHI( .n;OCCJhClIHX CPOLl unpoll TJOplje JICIlIWBlIh y HOCJIC.nI-bC BPCMC cne je BIl1UC rrorio.neuao, rc jc Y Majy 1601.

MOJIHO paTIHI cane-r, )(a fa pa: d P

c . c .spetrnr CJlY}I{uC, aTHlI cane'!' nplf-

ofipurrapn, aJiH je JIc[lJWOHhy nonepno .ra uxrenouau.a H,crOBor nHC]!C)(IIl!Jta, JIClIKOno-rexao H1IIC1IOnaIbC nonor o()plIITapa, Y 1IIpO

1601. ro.n;H1IC,10 PaTHlI cuucr o.apean Jla-

crane ira npOMCIiY npunr J\y}lmOCT ,'(0 aah McbYTlI1ll rurje je IlOlrCTIW1Il jy JIa

, I

R Lopasic, 0, c. I, CTP, 295,

!l 0, C c:rP. 293, JIonawHI-i je norpeumo 3a6cJIc)I(lfo /WTYM OHOI' :nllcMn'IOCTnlllI~ je 26, MapT:1 1601, a y 0plInUIaJIY nl1IUC 29, Maja 1601.

, .. ~ np? rOIw~y Cr,~atIcn B.a 1601 (aa] 6p, 40) nuure : "LClllwuitsch Obrist Ill, CI ",bntcn bItt: weiln c: II1IC semen obligunden wisscntlichcn Leins Schwach~ICIt Willen sollichcn SCWCll Obrisstcn Beuelchs Ienger varzLIsteen nit actrauc ~~llC dcssclbcn mit Gnaden zu erlassen LInd schlcgt an scin stat f~r Graf 1 hom',lscn ~rclcody" -- Darn,uf i,st cr soJlicllcs seines Arnbts erlasscn, doch soil CI c1C~"sclben bis zur wirklichen Ersczung bcsstcs -Verrnugcn vorstcen Vb~r das 1St denncn VOIl Kar~I(Jtcn bcuolchcn worden, zu Ersl'zungbCnlerk~

bI,lflstcnl\ll111ts, I\ndcr~ t:lltgl,chc Personcn fllrzlIschlagcn vne! Ilnlllbllllfft zu mnchcn. _, In slIlIil! til' 111 Crain," /I IICTy ,'o/\III1Y (110/\ 6p, 55 jYIIII) IIIIIJJC '

"Julcoh VOII Pmlllell vnd Hnunss '01'1{ l\inJchul'n II \ri 'htcn dus de' brlst

ill 1'lIhll(('1I ( or,.. I. 'nl<lIOlrltllch FI'l'ylt'I'I' IIliI Totll Ilhgllll/; '11 S 'y ,,,I )rl

MIIII'IIIlIlIH ('1'IlI\ Y XI'IIA'(' 'lU'

. ,

IIlrJla CI)paIlIIOJJo., /\(1 Ill' y'IM' upunpcxcno ylipUlJy Htl/( tpuurI • I CJ(OM. rpanuuox. JIpOM IILl Y YJlPUOII rpanuvapcxo] nor X(II)ltl 6aUl y ,lI,06a, KU)(U j JlUCPTUj rporpa 3PHlbcJ(or ua CJ!OUOJIY 1'0,' MI1PCKHX Cp6a cryrnora y axyruo cran-e.

Hanuojeona <1>epJ_(I111au.n;, ~~06HnUlH TYlrd5y rporpa l)opl)u' 3pHlbcKor TlPOTHO r01l1HpCKI1X Cptia, sanara ofipurrapa xpnar J( , rpannuc aa MHllIJbClbC y OBOM npezoiery. Eapon JIclllcomti, j yl TO notia OUO na CMpT 60JIeCTan TC rrI1CM.O nanaojsonano OCTU)J, 6e3 onronopa. He ,lI,OOIiBiliH IIHKaKBO peiuen.e, 3PI11bCIOf nOJ(1l C ' 113 lJaKOI3IJ;a 2. aBrYCTa 1601. HOBY 1I1OJI0Y UU/.\ 13 0 jnO,ll,H <J) P)\Hnairzry, na rrO,ll,JIO}J(11 non I'bcrOBY cnaXHCKY nnacr CPIICJ(C .roc • Jl,CIlI1Ke, KOjH ce nace.naure IIa J-bcrOBOM. npa.n;c.n;OI3CIWM (10 J(y' Foxupjy. 011 he 11111 ,l(UTI1 xao COOjI1M KMeTODI1M.a :.JCMJIJI1LU'l'U, a Upl1MI1r.e II apyrc Cp6e, KOjH ce oy.ny ,l(OCCJIHJlH. AKO My )\0- CeJIJCIlHUH nehe OI1TH nO,l(IIQ)f{lll1, 011 he IIX O)laI'JlaTH ca 1101' ro sinpcxor noceaa, 11

"

rpO(iWBH OPHlbCI{H H <I> paurcon a lUI npOTHB CpnCl(I1X ,l.l,OCC· JbeI-II1I{a. Ilperoaopn 0 BOBHM ceoriaxa Cp6a HlJ TYPCI(e rO)J,HHe 1602. H 1603.

,UOCeJbemiM CPOH1IIU cy rpodioua 3PlllhCI{I1 H <DpallIWlltlil" ocuopanann upano cnofiozmor yxcuuau.a 3CMJbHLUTU, IIUrcOM' y ce HaCCJlUJIU, aJln CC TO OCnOpUBal-bC Y rrpun Max npuur.r HMO "pelco nucawa, ynyhennx y I'pau paTIlOM caaery H nann jIlO)(11 cDCp.n;HIl'llUW, Bu.n;eJIJ-T cy, !_(a CpOlI y Tgj Max IlC ,caMO J(U uc ,\\ory ooanlbUTH KMeTOOCKY ,lI,Y)IOlOCT nero I111CY Y craiey Jill C ' ) • callUl )(a H3.nP)Kanajy, Mopalll1 cy xpau.cxu 11 icopyunor ?TUJIC)I II na JIM 1l0MCl}KY nponajaurox aa itcxpauy H pa.n1Il1U11111a a II0NIsan-e xyha H npn «pvcu.y 3eM.JLI1UlTa aa n.nne 11 Jlnna)~ ,

llPCTXO,l(IIOM. cc060M. HUCY ce mr npH6Jn[)[([l0 COB Cp611 )lO

JII (]II ( ca TypCI{e rpamure. Onn, lCOjl1 ocranoiuc ,Y Typc« j, no- 3"all~1 cy y6p30, ,na cy IbI1xoml cynapoznmua J(06I1JII-I 3CM)h~1"l'orU, Y fOM.I,tpjy, na .L(oonjujy nponnjairra II zra zuotcy CCOI! CTUII U • [Ipuaep IbJlXOn nO.LlC1'I1IJ;aO je II OCTaJTC Cp6c y TypC'I(OM Jl Jly Jlu[(c, JW II a lilly npcrouopc 3<1 ceofiy ua xpuurhaucuy crpauy. Y Y «paju.o] uorpauu-uro] 1'<t'l1\11, y OTO'"lY, 6110 jc uojnono» I HIIl-'

II Crouticn 1111 !GO l.

62

1\1'. AJII!I(CA ~IIHm

nap Crunauosuh II CpOH 113 rvpcxe Jhme nOHYJUHlle ce, .JJ.a ya u.erony nOJ\1Oh .JJ.O~Y 113 Typctce ][ .JJ.a ce nacexe 113Meby OToLII.(a 1<1 Ceisa. CTlmal-IOBI1h. .JJ.OCTaBH OBY norryny .locnrpy PaOaTl1, a -onaj je 1'13 Pujexe 18. anrycra 1601. caonumr nansojaonn ct>ep.JJ.Hnanny H aarmra ra, J(U JHI J(a H3BeJ(e OBe Cptie ? AKO npncraje .na ce CpOM J(OCCJlC, OHJ(a rpefia .JJ.a rIM ocnr-ypa npoanjarrra najxaise aa rOJ(I1I-IY .JJ.aHa.1

.Iemra LfeTa JlHl.[KHX Typaxa ynanne TOK0ll1 aBrYCTa Y OKOJIfllly OTOl.[UU H nanece urrcre Tal'<1011IlbI1M CTanOBIIl1UHMa. Y npanHTeJb xpsarcxor otipurrapcxor asarsa .llam1J10 ct>palllWJI 3aMOJIH

, }~03BOJly OJ( parnor casera, .JJ.a nananne na rypcxe xpajese H .JJ.a .ce ocnern aa naneceny llITeTY Typuaxa. f10'-leTKOM oxrofipa 113- neurranao je ct>paHKOJl parna caneT,.JJ.a ce BpaTiIO ca 110xoJ(a y trenpnjaren.cxy 3eM]bY H JIOBeO COOOM 20 Cpfia, a OCTaJIHMa, Iwjt! XTeJ(OllIe ztohu, J(ao je caBCT na ce crpne )(0 IIJl.yhc 1'0,[(11IIC. 3a OBe llITO l(O~OIlIC MOI!I[9 je rrpomrjanra, ,[(a ce HC• pane rrpexo 311Me. PaTlU1 caBCT napenn o,[(lYtax xpau-cxaa eraJI )IO-IMa, ,[(a npHCKOlIC CpOI'liI1a Y rroxoh ca rrpOCOM II rrpyroa X [HUI.OM. ~ CTaJle}KH CC lIC onasnaure OBOM uazrory Te CC cDpaHlWJI II 'ICTlWM janyapa 1602. rrOlIOBO ofiparu nanaojno.nu ct>ep,[(l[J-fanJIY, IIPlIlC[l}ICC My ouajuo CTaI-bC HOBliX r oxupcxnx l\OCCJI>ClIlma, xojn

y IlaTI!JlII OJ( rJlaJIH 1-1 3a1l10JIll ra, )\a ce nocrapa 3U OBe [anne JbYJle. ct>CPJIHllall'[( CC Y TO .lIOOa unje IIUJICl3110 Y I'pany re MCC1'O u.era MaTII tbCrOBa IlU,[(BOjBOTI01lhU Mapllja napcnu 110110130 xpair» CI{HM CTaJIe}[{I1Ma, ,[(a nany nponnjairra l'OCCJhCHHI.I,HMOl.3

Y TO CC J(orOJ(IIJIa npo aeua na ynpann xpnarcue rpUUlII.I,e.

HJ1 ODOra ny-ra HHjC '[(Cq)IHIHTHBHO norryn.eno OOPLUTUPCKO 3BaI-bC nero [e MeCTO J(OTa,[(all~er YIIPUl3IlTCJha )laIlIlJIa C])paIlIWJJa HMenoaau Y HCTOM CBOjC'l'BY xpaje s. janyapa 1602. rO,[(IJlIe BH.JJ. Knexoanh. HOBoM yrrpal3JlTeJhY npucr-yrtnure 1'0MI.lpCIW CPOIl ca MOJli50M, zta llX I1peCeJIII l!3 rO~Hlpja)' J[II'1 IJ:lIJal( BHIIOJ<OJla, UC)laJICJ(O 0)\ Pnjexe. He lItO!'y, BCJle, )\a OCT<lIlY y fOMllpjy, IIC

I Croatica fn 1 GO 1.

2 Y nporokony Croatica an IGOI. (6p. 34 0I('l"06"p) nurne : "Danieln Francois Verrichtungs Relation in des Feinds Dition vnnd bericht vnndter anndcrm, das cr die Wallach en, 50 nnjezo herausentsprlngcu wellen, biss nuts I<honfftig jahr vertrost habc;" a nOI( 6p. 48 CTOj": "Dalliel Frnncol berlcht, das CI' 20 Wallnchcn litiS des Fcinds Ditiou 11111 'Hlch gebrucht, bitct dieaelbcn zu proflantlren. - Die ill Kruin sollen den Wallachcn mit Hirsch vnd MlflCh'( hilflich II h 'yspl'lngcn "

rontlcn 1111 1002. .

MIIII'AHIIJIt 'I'I"~' Xl'llAT 'I(Y

..

Mory )(i.l CC II' )lI))lltlIlUjy 'I )01' III1CIIII' 1'1 «piua 1\ 00[' 'I' 1'0., 111'1:0 !IX IICIIPCC'I'llilO Y' 11 'Mllpyjy C j ')lllC crpauc 3PH.lbCIUI, a C )(PYI <l>PUIII{Ollalll1. YjCJ\1I0 :1 arpancc, J\a 1-1111 B~UIOI\9JIL\H, 1~paIIlU!,11 1-1 fII101{0BI.I,I-l npirreauy y 1I0M.ok upu KpC!elbY fhl'la, )CP he 11M CTaIl013athC Cpoa y JIUl!y l(OOPO JIohll, IIOU['J'O h W'I'Wl'JI'l' I I 0)\ Tvpasa npoxas y Kpac 11 y f1I1BI{Y. KJleKOB~lk kl313eCTI1 0 OJ) tot lIpe,[(MeTY nanaojnony, a osa] 27. cl.nopyapa 1I0lUJbe UHCMO I{l[ •

'KOBllhcBO J{palbCKI1M CTUJlC}J{I1Ma II aarurra I1X urra o lUI r.HICJLC . . cpnclwtl\ I1pe'[(Jlory.4 O'[(rOBOp c~aJIe)j{a 11l1je caqY13:l1, a:1I1 )

O C:"T" Ilera1'l1BalI )ep ce npecelbclbc I OM.~lp.ll\a y

coaKaKO Mopa Un n ,

JIt-ILl unjc OCTBapI1JIO.

Tc« npn xpajy lI'lapTa 1602. O.L\JIYLfHO je catiop Kpalbclot'

crane sea, na CpOHMa )_l,aJ(e 50 crapu npoca 11 50 M.epOBU :30611. CTajlC}({11 KpalbCl{Il cy J(0311aJlH, ·.L\a je,[(all JlJleMHh no HMCIIY ~~al~: pHJJO KPIUK31-IHh nMa sehy IWJIWIIlHY upoca re ra 29. ~'llY[<l

e na 1i3Be3e 50 MepoBu npoca Y YpllOMeJb 11JIIf Y MC(JulI(Y Y1I10.'II1111 , ,_., • ..., '. ' H npcna na npl131lalIHuy AIIJIPl1jl1 WpallIep~, J{o)I1.Je HlI\aO llUJI ,I'

na T)' xpany upcna CpOH!l1<'l upexo npOBH)aIlT,,}<l)CTOpa Jypaha . CraJle)J(1l ooehallIe KpmKallHhy, .'la he H3[lOC sa OI3Y xpany HJflI Y rOTOBOM i1J1aTlITH 1L~1l he 0;\01['1'11 0).1. oBoro,[(HI.ulhcr lIP' n

I-berOBU. fJ "'-

[Iocnc Hcycnexa COl npecelbclbcM Y JIWJ, OOpaTI1JJJC co roo

MllpCKH Cp611 ua .i\pyry CTpOl][Y. Kao upe r~J(HIlY )(alla 1I0CJJl\1I1 \

1602 ITBa 1-'OCJIaIJI1Ka Il TO BY)IH(V K013ayCl 11 Mil-

l! Y aupuny . Po ,l '

JIHCana bapjaKTapa, ami oaora n y r a IIC Y I'pair nero y ) Y)·

n.auy, na 0,[( KpalbCl{l1X cranecrca no rpancc aaurnrry lip 'rI111 rpocl)ona 3Pl11bCKOr II cDpOlIlKOllalla. J;baCJlaI-lHI.l,H cy 110/\11 'Jill 1I10JIOY Y Ill'1C BOjB01(U, xapaMoallla, cleTOBOI)<l 11 Y OJIllITC Y HM, 1\"'" lIe,[(aBHO )J.OCeJbeHHX Cpo a y [OMllpjy. Y MOJIOI1 Belle, ,[(<1 cy n uUIII H3 Typcxe 110 naronopy reucpana oapOlla JleHKoBl1ha 1'( HUll TUIIU cDpalll{QJla. JIelllwBl1h U!'¥t je obehao can npe neo llP00I3CJ(11 II MopaUIl1II(ll, icoju npunana rporpy 3PlllbCKOM. 11. KaMCIICKO rpo(I)~ <l:JpaIIKOllall<1, a.n: 11M OI3H rpOCI)0I311 3uopalbY)Y, lJ,U Y pel3l1p~IM'l 01<0 BpOOBCI{Or 11 MopaBHlJ,C:l ccjy Il oopalJYjy uero 'I'P(1)1( , J\('\

. - - ., Ill'l Aa o"y ca rOM~lpCl<Ol'

IIX CpOl1 IIPH311il.JJ.Y aa ,cno)e cuaxuje I, A

3C1I\lbllUITa. Ouu lie Mory CJIY}I{[lTiI nua rocuonapa 11 II 110JhU LbU-

xoua jc C )\Ulla Y .llUII CDC ncha. I LITo cy 1'lMall11 HMCT[(U J.l MUPI'"

<I lhldcni. r'lhILi.

64

}~I'. AJII':I(Ci\ ~mWl\

TO cy 1l0TpOLUIIJIII 11l1l'1 npo.aann Te can rxanyjy II rpne icpaju.y OCKYlI.Hl\y. Cranencn nocraae 4. aupn na MOJIOY CPIICJ(Y nannojeoau Y Fpau. (;

'l{paj CBIIX nenox.a, xojnwa cy roxnpcuu CPOll OlfJlH I13JJOncenn, npe.aeo, y xoja cy ce OJ-III IIaCeJlHJJH, Q}KHBIIO je J-hUXOBHM no nacxo a. CurYPIIOCT je no ne.noj OICOJlHUII nocrana necpaun-eno ueha, Ilpe noxacxa Cpria IUlCY on oaor 3eMJbHlllTCl rocnonapn IherOBH3prnbCKH H cDpaHKonaHH HHKaKoe KOPI1CTH UMaJlI!. Cana je MebYTuM C ztana Y f(alI pac.ra Bpe,nlIOCT aanoccnnyror rOM Upctcor H OJ{OJlIlOr 3CMJhl[WTU. Il.Iro je rrocrajana neha Bpe,nlIOCT I'oxup]a, TI1M je pesuocnuje 6n.'l0 nacr ojan.e 3PHlbCKor n cDpanxonaua, l.\a l.\oby y nocen 01301' lIMalba. I'porb Dopbe 3PHlhCKII !JOHOBH 26. aJ3rYCTa 1602. 113 qal{OBua Mo.~6y CBOjy Ha)'(BojBoAH Cl)ep,nmralI,ny, )(<l My II0JlJlQ}KH r oxnpcxe Cptie, Kojujl1a hc 011 OAMClX rrOCTafll1T11 3urJOBe,nHHKa. Y lI\OJl6H CBOjOj TSP}~[f, ,l.a noce.r. I'owapje lie npnnana cDpanKOrra!I;IMa n zro lhCMY, na cDpaHKoiraurt IHtajy IICKe noccne, xoje 11M j? on ycryrnro o;~ csor MaTepHlICIcor naCJleACTBa, ann rOMapjc 11M HUjC ,nao nero, 1'<1 je aa eerie aanpncao. Y I1CTO spewe nOTpU)lCl1 3pHlbCT{[1 nOTuope y OB01l1 npenraery H on xpnaTCIW-CJlaBOIiCKor cafiopa y 3arpeoy, xoju ,IIa ce auatur Oll, 5. cerrre atipa nonece Oll:JlYK)', lJ;a upenopy-ra 3pmbC](Or nannojeonu <Pcpll:HlIallJ(Y, I1CKa My non)10)101 rOMHpCKe Cptie I1IIH nexa HX npCMCCTI1 na ll:pyro 1I1CCTO.7 }la on ca cDpalIKonalIH.IIHl pauruncrno CHOp 0 npaey na I'o anpje II0UJaJhe 3PHlhCK!1 cpezunrox CerlTCMOpU 110Jl,}ICyna1H1 Ecpnapna Cespnrnha y bOCHJb?BO rporpoaroaa Dopby, HUKOJm II BYKY Kpucrorpv cDpaHKonaTIHMa, ll:U HX 3UMOJl!1 )la 1[8 ,l\Hpajy y roMI'lpje H He craapajy 3a6yny,iep 0110 lIPIIIU1,l\a Ih'2M1' 3ajcAIlo, CU CpOI1Ma, KOjU ce r axo J-JaJIa3e. CPpaHlWnaTllI Olll'OBOPIIUJC, na ie rOMHpje caCTaBHH nco IbHXOBor rpazra Ccnepnua II zta jc raxo YTnp;I,HO J1 na TO npncrao rI can 3PlllbCIW, l<al( je ca ]-bHX05HM oue» I'aumapox npanao yrouop aa rpanone 11 I,mal-ha notcojnor Crjenana CPpaHKonana. H

1l0UJTO Iwn 'uannojaone clJepJlIlllc:uIJl<.t nuuarco uuje _~lOrao JUl ycne c a caojnw uorpancuuau-ea, ofiparu ce 3PlllbCI([! l' OKe TOOPY 1602. napy pYJ(oJlcl)y Y Ilpar. Cnc )lO onor MOMCJlT<.l uap

11 Lopasic, 0. c. CTp. 306; Croatica na 1002. ,

7 Lopasic, 0, c. I, CT)J. 308; l lrval ski saborski spisr, klljiga IV, U Zngrchu 1917, CT]l. tl2S; Cronticn all 1602. ,4 tOpliHi \ o, ' crp. :31 2.

urcdio Fcrdo,

-

MIIlI'At(IlII! ('I'I ".Y )(1'11,,'1' 'I{Y

p'YJ(O)I(I') JJlljc . IIUO 1111111'1' I I) nuc 'ii, iu.y r Milp III Cp iu II o

I ,CIIOPY IbHXOI3Y ca rporpo» ' puu.ci 11M. pY)lO)I(I)y Y n: rJr )lUlIII 1 U:J);0311 3pHJhCl<.Ora 1l0'l'U1'JlO OIJptlU)(.lIlH, cUJH unan IlC 'TC)~C l\OIlOcuru 0)(11Yl<Y, ll:0J{ lie J(oollj MIIU1)l>ClbC OIlIlX cpaKT pa, Y Lmjll i~C)IOJ{pyr cuana oso uuran.c. TIHCMOM, narnpaun» 22. oro'oopa 1602. uopyuu nap rpodiy 3Pl1lbCKOM, ll:a he cc narir Tl3UCC'J'lITI( o CpOl1Mil y Xpaarcxoj, aa xoje sepyje, Aa cy HCllOY )~UIII! )( iUHl)bH JbYNI, a ucror ll:aJIa 3aTpmKH Ot( JICl)\BOjI301(C MaTHjc H:Jncurraj non KaKBHJ\o\ cy 1l0rOAOaMa HpHMJbClllt CpOII Y JlP)KUOY, ila JI~i HM [e 3ell\)bI1IHTe ztaro ua 1:130CCl re rozmuc IIlIU lIU J3C'lH'I'O. " Haneojuona Manlja )J,OCTanH f1l1CMa rpodia 3plllbC)(Or H uapu pY)!,OJl(I.Ja lIilAooj!30AI1 cDepll:HUaU1J.Y II 3ClTpml{ll JbCrOUO M1IWJI> Jl>C Y '1'0111 IlpeAMeTy.11J Y TO Aooa 6UII0 jc Bell 1I011),II>CllO MCCT :lanOnei1.IlHKa xpnarcxe rpauuue. 3nallJe 000 )lOOI<lO ic 6apOlI BII)\ Kucc.r. HaABojl3oAa CPepll:I1JlaJIJI, Jl<UIQ)[OI 'KI1CJIY, na My 1IOllJ.!L' wHlelHTaj y cruapu cnopa Cptia Toxupana a rporpa 3pHII)cJ{or.11

Kon oapolIa KI1cJla nperpnunn cy nOTI1YIl neycnex 31.tXT UII rpocpa 3PHlbcKor. Y CBOM OAronopy, nucarro st y KapJIOI3I\y 7. jauyapa 1603, .. narxauraua KIlCC]l npe cnera na rOM~'lpjc II npunaaa 3pmbCKOM nero je TO on CTapHIIe cPa"lHJIl1')'tPllO )lOOPO CDpCllllwnUIIa. Me~ynlM IIH cDpall[{On3IlHMCl lie rpefia II01(JJ.Q)I(HTII Cpric. rOMHpCKO 3ClI\.ful1UlTe J1C)I(aJlO je MllOro rO,Zl.HlIU JIYC1'O II I{a)l cy ra Cpfia npOICpLII1JIH Ii 113rpUll.HJIH, UJTO je nannojoony ' IWLUTa}IO ,}llIIOrO XHJbUAa qiopuuara, xohe C<.1,Z1.a J1 3PlllhCI{IJ II C1Jp<.1IlKOnauJ( ceOH na IlPI1CBOjH I'ownpje. nOAJ1rUYTO na Tyl) rponun . AI{Q 11M j~ TOJIHKO CTaJJQ Aa noccayjy naccn.eua II YTnpl) JIll j\\CCTa, JICI<<l )lI Ill<y , ueua yraplyyjy H naccn.anajy 0 CBOM TP~lJJI{y

"YCTa llJ\oWII><.1 [fJJaLUJ(H H ,Uaoap.I'! ,

HaABOjIJOJ\a ClJep)J,HllaJI)J, ce CJ10)1010 ca MlllJJ]belbC~\ KUCJIOOJ.lM '1'8 11313ewTaj u.cron 1l0UIJhe y IlpClIlICY uapy II nanuojuonu

I 3 III

iV\<ITJIjll, 1111 J'IJeM<:l TOMe OJ~r0130pC rporpy PlllhCJ(OM.

, I

\I LOllil;!.', Spomcuici, I, CTp. ::ll(), 311 II 313; Cronttca na 1602. 1"01\. 1\' Cro.uica aa IUG3.

II Lopasic, Sporucnici, I, CTJl. :{13. I~ O. c. CTp. 31~1-314,

1:1 'roalica an IGO~.

66

).W. AJ1El(CA HBH11

Ilperonopu 0 CeOOH y Mopannue II y ]lULl rOJVUle 1603. 11 ceo6a Cp6a ca TypCI<e na XpBaTCI<Y rpauuuy 1604. rO,II,IUle.

Y Majy 1603. romnre ,n:0boUlC rror ajno ,n:Ba cpncxa !UIe3a 113 TypCKC Jhmc oapouy B~I.LW KIICJIY, aanoaeamncy XpBaTCKC rpannne II OTI10LfCmC C IblJlI'Ie nperonope pann ceofie, TIo !blIXOBY caornuretsy, cas je cpnCKII napozr H3 IbHXOBor xpaja }KCJIHO l\a ce rrpCCCJlH TC IhHX zmojnna nohoure ,n:a YTBPAC rtojeztanccru H zra paar-nezrajy 3CMlbJl1UTC, na IWlI'lC he OHTI1 naCClhCIUL Eapon KI1cCJI je naxepanao v npBII Max, Aa ,n:OCClhCIIHKC HaCTaHI1 y ~eJlI1KI1M MopanH.LlaMa, a.m je npc cnera xreo, Aa ocnrypa npoanjarrr sa Cpfie, !COJII ce 0YAY ,n:OCClIfIJIfI. TIOlllTO ce ca KUC30FHIlIla cnopaayeieo y nOrJICAY 3CMlhHLUTa, OOpaTlI ce KHCCJI nOlJCTKOM jyna uannojno nn cDepJ\HIIaIIAY y I'pau ca 1I1OJlOOM, ,n:a l{OA rcpatscicnx H !WpyIlIKHX CTaJlC)Ka ocnrypa I1pOBI1jaIlT aa J.l.OCC)hCmmc.

I-!a,n:nojBOAa nanmne 15. jy .na nncMo CTa.lJC)fClIMa Kopyurxe, u 23. lYJla CTaJlC)KHlIla KPaIhCKC, nomazse HM y I1pcrlHCY uaseurra] )n~:)Qlla Kncxa H 3anIITa HX, J~a JIB cy BOlhIIH Aa npHTCI{I!Y npo~1l1JturTOM y noxoh CpOHMa, xojc Kncex naxepana .rIa .n:OCC1HI 113 rypclCC •. KOPYWI01 CTaJIC}KH onronope II3 UCJlOBu;a 27. jy.na, zta

e panyiy, lllTO Cptin nanepanajy ,n:a ce .n:OCCJlc· H3 porrcrna 'J'y~cJ{or nOA xpmuhancxy ynpany, ann lIC 11101'1' npY)KHTl! rrponnjarrra aa ,n:OCClhCHHKC, jep jc TCIllKO AOIICTH xpany 113 KOPYlllKC -rax na xpnarcuy rpallllIJ,y, a OCHlIl Tora OIIH InI peno sny nopc3y ~IC MorY.Aa nofiepy OA CTanOBIIHLlITBa.1 CJlwralI o.nronop .L\OOno JC nanaojnozta II O.L\ KPaIbCKHX CTaJlC}ICa TC 31. anrycra jaBII oapony KHCJlY, Aa CTaJlC}KI1 Bene ,n:a .n:a.L\1' rrponajarrra aa ncxpany CPIlCKHX .ll.OCelhCHIIKa.

Ko.ll. KHcJla ce nanaanna jow YBCl{ OHa Ana cpncKa xneaa.

C Ibl1Ma CC Kace.n nenpecrano noronapao TC cy y TOKY nperonopa OJ\YCTaJIIl on npBOOHTIIC naxcpe, na [IOBC )LOCClbCJIHJ{C nace ne IlU MOpaDI1'-[J(OM 3eMlhHlllTY nero o.natipnure MCCTC) JInlI H3IJa)L ~HIlO.L\OJIa, n~ce.L\ rporpa 3PHIbClwra. Y cpcn TIIX ztcrouopa CTIIl'lILl jc 01\ .1lUJ\nOJBO.ll.C BCCT, na CTalIC}J(I1 nehc mHUTa na anajy aa nponajarrrupan-e l.l.OCCJhCIIHKa TC je nopaaioia II xneaone II I{l1cJIa. KI1CCJI iroxura, l\a ocarypa ceofiy MaJcap aa HJ\yhc npoxehe. Y 1I11CMY 0)\ 6. cCIlTeMop.a caornnrn nanuojuona, tla je Cptie na~I panno HaC'lIUTH y lIHt!, IWjH JIC))(H 1-1 Me!)y xpnarcxe H rrpu-

1 Cl'OllliCll It \ t no:!.

"

, ~,

I:'

I

~
J
:'i
["
,lc
,
,J
'"I
},c
!~
",
~r
:,j
,'I,
1>1 I

MIII'I'l\llllll 1'1'1 1\ ,II XI'IIA'I' 'I(Y

67

':'

I

MOPCI(C rpananc H l. [u J 11·i! 'WI' l'OJ(ll1ll1 uycr. 11u C)]"'II, ,.,

I Cp6a y )1I1'IY 1I0CTD.JI11 t31l 01111 II" ')r)ILJ,c 3(1 Kpac H rrl1lJ1 y 11 MorJlI1 011 H xpnaTclwj H lIpH.M pcxoj rpauuun npurchu y u M, h. vb rtHCMCl ce .ll.albe DI1J.(II, )«:1 ec I{HCCJl cnopaaynco ca CpOIIMi.l, .na HX j'l.ll.yhe rOl\1111C cnaxauo H3I3C.ll.C. 3a ODY rO).~HnY jc xacu , lie Oil OHJlO HH cascruo l\OBOAHTH JhYJ.r:e call lIPC)L 3HMY Jl ro ccofiy Tpeoa ofiauuru na Hl\yhc npo.nche. Ha icpajy II~IC"\(l 110- xyuiaea KHCCJI nnau zra uaroaopn uanaojno.ay, ita ce ccofia Cptia CnpOBC.L\C jow npe 31IMe. Kan on .ll.OOHO, Beml KI1ceJl, MaKap caxo MaJlO npoanianra, lI\Orao OH IlX o.n:Max AOCC1IHTH, a MallO xpauc OH CC no IbcrOBY MHUllbClbY }JaKO [v\OrlJO .nalnr. One jc rO/UHW 'OIIJla Aoopa JrCTl111a na Oil C 063UpOllI na B,l}I{HOCTIIOCJJa TpeOUIlO ellCprWII-Hljc 3aTpmKHTll 1l0J\lOh Ol\ CTaJle)J{a.2

TIo IIPlll\lCPY. rporpa 3PUlbCKor H CJJanOIICKHX nncxuha oopa' THUlC' ce II 6paha cDpalilCOnaIIl1 XpTlaTCIW-CJJaBOllCrWM catiopy y 3arpeoy, l\a IberOB01l1 1l01l1Oh 1!3130jyjy CDOjC 11pal30 ua rOMHpjC. 3aKlhYLJl{0J\1 0)1 18. t~eu;. npeiiopy-rn cafiop MOJlOY 6pahc CDPEW- 1(0n<:lIIa Jla)~nojBO.L\11 cDep,n:H1IaIl)LY, 1l3JIO}KH [vIY, na J(Oj~1 cy uauuu CPOll AOlll)lll Y fOMlipje II yKa1KY na TO, zta rcmHpCIW llaCeOOJIlW paCTC H 3ay:HlMa CBe nehn 0611M. I1pU.ll.OJta3C IlODl1 CpOIl 11', TYPCKC TC ce J\OCClbCIliIU;1l He 3al(OBO)baBajy BHWC caxo ca 1'0- MlIPCI{HlIl 3ClI\JblHUTCJl1 nero cy OlCYIUlpaJIlI )l,Otbe Mopaunnc. BpoonCKO, KaMCIlCKO II Bp6HlLe.~ MclWHIl\I 0130 3aY3Hl\lalbC catiop.. aa nOTpmKllI3albC rporpoaa CVpaIIf{OnallLl nuje JUIltITU HOM 1')1(1. Hn]e YCllCO JUI rporp HI1KO)la <DpauJ{onall onuurpuo st l1PCCTiHIJ OM, uonncceuow 18. Maja 1604. rOAHHe naABojBOJJ.U. 11 rseron M M - paunyn jc 110'1111101l0 llPHlJalhCM /\ol'aljaja, lCOjU cy y ncan en. lLOllaCJ(OM CPIICI{lIM Y I'oxupjc, a ~JauplllaDao ce lICTHUiillbCM nurpeu-a cpncxnx )LOCCJbCllHI{il 11 npexo PC'II1l\C )Joope H OI(YIIHpn.lh:l .uOlbHX Mopauuua II Bptioccuor."

C upo ncha 1604. Jw}(cao je yrapcxu .L\p}t{al3llu catiop CD j ~

CeJ(IlHUC Y [IO)J(YllY. XpnaTCl{0-Clta130IlCI0l CTaJle}I{H IIOl(UCeOLTlC ·)'Il.\l 110130t\OM uaneojconn MaTHjH 3al(]bYLJctK y crnapn cuopa <Dpam (luana H rOMl'1pCKHX Cptia. MaTllja )(OCTaBH OBC'IJlal.lKe catiopc« . uannojaonu (I)CP)(lIIIUIIJW IWOI(Q~\IICIITCllTl101l1 cjnu{1'OPY, a <3,) pJlHllall)l. aarnrra I(IIC)I<I aa ' MllllllbClhC. Jib o nrouopa Kucaou r,

2 Lopaslc, Spomcnici, I, CTp. 317 n 318. u Sisle, Ilrv. snb, aplsl, V, CTJl. 026.

4 Lopn~ic, SPOllll.!lIlci, I. Til. :120 321),

. "

68

I~I'. AJlllI<CA HUH'11

)Ul'fHpUIJOr 1. jyna, DJ.I)~IIMO, )(U je 011 Y npo.rcl.o 1604. CIlPOUCO< IIPCCCJIJCIf,C Cptia H3 TYPCKC, 110 CBOj rrpIlJIH~H OIJIIX HCTIIX, -ruja. cy nna I(IJC3a OHJ1a I(QJ( n-era nponrae rOJ(HllC xao naacnamruu. Hnje jacno mt O)(aKJIe cy J(OllIJI[[ III-! rnc cy IIaCCII>Cll1l ouu J(O-CCJbCmn~H, -aJTIi ce KnceJI opauH, .aa nx rrnje naCCJIHO rra 3CMJbHllITY CX>paTll<Ol1aJla 11 J(a nnje ncrarra, J(a Cpon nporair.ajy rpodioncne I{MCTonc. HH rOMllpCKH Cptin HC cMcTajy rpociJOBHM JbY)l,HMa, jep [e ,3CMJbHllITC OKO fOllHlpja nYC-fO xao lUTO je If fOMHpjC npe )l,OJracJ<a Cpoa JIc)[{aJIO ocaMJ(CCCT rOJ(HHa nYCTO TC Ka)l, Cpon 3aY3HMajy OKOJJ.IlO 3CMJbHllITC, TIC Mory rrpa TOMC JIllI(QlI\ CMCTaT][,. jep J111rJ(C H HCMet JhY)I,H."

He caxo )l,U CpOH nncy CMCTaJIH KMCTOBHMa rpodiona <PpallI{Q~ -llaUCI{[JX ner-o cy nanpOTIIB, <PpanKonaHH no-rean CBC oruopenrrje lIaCpTaTH na. rostnpcxe Cpfie. XTCJlH cy pa311[[M IJaClIJhHMH )l,a

/ 1I3JIHjy rlbCB panu naptienor neycnexa H lI.H naroue Cptic, HJJH

)In ce O)l,ceJJC II3 I' oxmpja 1J]1I! )l,Cl CRO jCBOJhl!O npH311aJlY rpodione aa cnoje rocno.aape. DapOlI KI'ICCJI ce nOTY)I{[[ na nocrynax <PpallI<onaJ-Ia paTIIOM canerv IWjl1 y jyny H jYJlY )l,a)l,c OUITap ytcop rporhoanxa panu Il>lIXOnOr uacun.a npexa CPOIIMH II aarrpcrn. 11M, na ce Y oY)I,yhc lie YCYJ(C Cptie Y3HCMllPHBHTJI.fi

11 ca 3pm-hcKHM je 1Ia)l, 13 0 isona rronco cI-IepnrlJlIujc)I,a pasI' napa. ClIIf bopbcn rpor]i HIIlWJlCl 3PHIhCICH 3aTpmTUI Y anpn.ny 1604. 0)1, parnor CaIlCT<l, ita My lIO)l,JIO}[{H Cpfie Y fo~,mpjy flllH_ )((l HX O)l,CCJIH ca Tor flOce)l,a.' CJIll'-lIIY je lItOJlOY nonnco H T)opbc.

PlIIbCI{H TC lIaJU-lOjno)~a 6. J(Cll.CMOpa O)l,I'OBOPII, .aa HC 1I1O)1(c npe.aarn rOMllpCI{C Cptie rpodiy IIHTH O)l,CTymlTH 0)1, IlpcbalJIlbHX o)l,JIYl{a Y 1'Ollt rnrran.y. DOliITO 3PHlhCIOI HcnpccTano aax re na, )l,a My CC 1I0)l,J10)fCC CPOII, na)l,RojuO)l.<-L My 113jClIJJhyje, J(a he TO y-ru-

I) Lopasic, Spomenici I, CTp. 330 --331.

(l Y "POTOIWJlY Croatica sa 1604 (jYIIII 6p. 24) nurue : "N. dern Grafen von Tcrsatz wierder verwiesen, das sy dcnen zu Geo merie angesezten WalIIIChcII alterlai Gcwaltthilttigkhait crwcisen mit Bcuelch, sich dessen Hirtters zu enthaltcrr' ; y npoTOI<Ol!Y Croatica sa 1604 (jYJlH 6p_ 75) C';OjH: "Obrister in Crabaten clagt abermallen in Narnen del' Wallachen zw Goul1Jerye wider die Oraffcn von Tcrsatz. - - Dcnen Friinkhipan Grafcn von Tersatz wierdet. ir gcgcn dennen Wnllachcll Zll Gomerye gebrauchtr, Vngebucr abcrrnallon hUcltstclls vcrwisen."

7 Y npOTOIWJlY Croatica sa 1604 (anpnna 6p. 9) lIaJJaRII ce 0 TOMe (lila 6CJJcuJI<a: "Oraf Niclass 1'011 Scrin bit abermaln, ime die all seinem Gruudt ZtI OColllcria un,::csezte W'allachcll mit dcm Gchorsnmh ZlJ vudter-. g rbcn (lei r Iur lills lh cln lind r Ort Cill7.uralllllh 11.'\

1'1

[I

.... ._

MIII'I'AIUljlt \,I'IIA Y XI'UAT 'ICY

'I I CO 11'1)1 l'rl I,

IlHTII jC)IIlJ.lO 110)1 IIQI'())I1OM, III 0 My rpoqi I1tUO[O)11

• I 'l{oj jc norpourn IlU 111' J)lIltlllT,M.YUHUI·ljy II nnahy r M.Hp I<.HM

. a TO co • aj )(110 1131l0CH 80.000 q)OPHIIU'ftt. J L t_{t\

J_~oCCJl>e.llHUHM.a, c . 6 . J OO~\

'MY 3PHlbCKH sparu TY CUOTy II IICI{a cc 0 UC)Ke, na \ O.

. I' 111. IP)'y na he My llO)(UO)lJO)ltl

rpouucy H3JW)I{aOanl OO)I!HJ{C y 0 I . c ; •

tl 0 . 0 "rOBOp lIa/~OOJBO)(111l yTlIIUaO )e

"O)(CTynJlTH 0130 MeCTO. Ba)"

3PHIIJCKOr aa lIeKO npCMC. . ,

. Ca )l,OCCJbemIM CpOI1Ma Jl,OJIa3HJII1 cy na xpBaTC.KY rp.aUUIIY -'FI l-bIlXOBI1 npaBOCJlaBIIH cBewTCHH~H. Karo.aavka AYCTPI1)(l 11'a I cy XpOaTC){O-CJIUIJOIl I II

pano [e I'JlC)I,alIa cpncxe nonose, lll- •

I1TY zta ne 6J1 orop-uuru

'06PWTUplI Y3HMaliH II COCWTellHKe y 3aWT ,

)l,OCeJbCIIHKC. TaKO je oapOH KHCCll y HOB~M6py 1604. IIOCPCJ(OU'LO ROJJ, paTHor caBCTa 3a JJ,oa Cpl1CKa nona.

Ceotia Cp6a I<pMnofiaHa HB OI<OJIHHe Ko-rapa y JIH'. Majn

. M TOYlb OTOJ(

1605. H ua OI(OJIHHe Ocrpouiua y pe>I(HHU;Y, , ,

,ll,y6paBe H nOHHI<Be [yna 1.605. rO,l1.HHe.

C IIP~'JlldHl 1605. nOCJJUWC Cp6u 1-13 OKOJIHlle Korapa (y Jll1'U OM CaUI,IUKY) I-lJUClIaHHKe CClbCKOM xanerauy ,Ualll1JIY. c.DpauK Jly ~:I;

My uajamuuc, Jla ce uapon CPllCKH y l-bI1XOOY J{paJY ~l( MJla)\ .

naxaaa non ncupnjaren.cuora TypCI{OJ\\ ynpano a 11 JJ,a )C noru POM

C 0 JIuKa)l,O can II onpncarra y ncnpI1jaTCJl>CI01M PYlCUMU, )~ i P a . . e jlU I U OUI1 uehe suure jla ClIY)KC non rupanaxa nero )I(CJI ~

""CHaMa H )l,CI:(OM II ca I1Mall>CM npCCCJIe HOJ( aYCTpl1JCKY PIIIII'"'- h a 11M ., 'I'UMtl haIlCKY ynpuuy 11 C 'rora MOJle, .na (vpall]{OJI OPY)I{ II

nOTIIO!>lOrIlC II oxorybu IbHXOUY ceofiy, <PpaUKOJr ce O)\MU 0)\ r- 300e HOJHBY CPIICKO!>l0 Ca LICTOM oz; 400 JbYjlH 1l0XHTa IIpl\l1"

. T )CI{Y Y OJ{OJIHIlY Korapa re uanannc TypCI Y '1

naua Ma)a y YI , , J, 'I

TBpoal3Y Scgnnekh, xoja je ).(0 Tor BpCMCJIa Cen.anaxa lIP~ C~.U 0"" ynanajy DCJlIII{Y UJTCTY uanocuna. Ilon upenaobereex p a. '<1-

Y3Me cDPUIIIWJI 6e3 HKaKBIIX ry6HTaKa cnOMCUYTY rnphany, pa opn

jc 1-1 ca JCMJbOM CpaUIlI1, 3aTHM IlOllaJIH CBa OJ{OJlUa CCJIU, auu»

. . ca 700 CPI-ICK"IX CTaI10IlIlI1I{a, Ha3uall11X Kpxuohanu I

1I0PO)l,HIJ;U ¥ ----- "---" tl

-c~ BHlUC 0).( 20.000 KO;ta)l,a Mapac, nOBC)I,e 113 TypCI{ C )OM ~

Ccu.. Me!)y )(OCeJbClIHM KpMHohalllIMCl 61lJlo jc 200 JIJYJIII

-~opa~ic, Spornenici I, CTp. 333. • ~

IJ Y npOTOI«MY Croatica au 160.4 (lIolJcM6a.p N~: ,:;.;) "In Crnhntcn Interccdl rt rnl' zwccn krtcchtscuc IlI1 sl l.

1111111 ."

bl'l l

70

}\I', AJIEI(C/\ I,IIHI'I\

-- - -- ~ -- -----

~)PY)I(jC. 0 cnexy ouowe 1130eC'I'II C[)palII{OJI 5. Milja lIaJl,oojoo~y

D p)~HllaIlJl,a Ii caorJIJJTJ-r ,'iY, l\U he yCIWpO l\ohl1 JIWIIlO y I'pau na ce cnopaayxe 0 npexpauu Jl,OCeJbeIU!rW, ).\01( 11M CC ue O~pC~H 'JCMJMIIU'l'e aa JJaCCJIJClbC H 1(01{ IIC HCKP'IC H lIC aace i l(OOI1-

IICIIY 3eMJby.l jY

Ha MOJIOY oapona KucJla ~a~e rpoqi HlIKOJJa 3PHIbCKU )\03nOJlY, ~U ce l\OCCJI"Cmll\l[ lIUCCJle na nYCTOM IIMHII,y n.erony,

Jll!lcy nan JCOJ'UM je y TO ~ -

, nooa yrrpann.ao nllIIU;\UJIl:IW icancran

II rytiepnarop JyJlHjC qI1J{YJJlII-IH. no yrryrcrny rporba 3pmbC]{Or aarpancrr Q!1ICYJIHIIH .aa ce Cpou 3aKyny na ncpnoc-r rporbonaxa

HWlCOJll1 H Dophy 3PI-II-bCI{0 '

I) 111 I-! Ibl1XODIIM JIaCJICJI,IIlIU:IIMU. KpMno-

ham! JI.cMaJl,OIJJC KyJl, nero ce 16 jyira 1605 .. .... rr .. ·

T( . 1 • ](HC3 IbHXOD gaMJaH

pMn_~~1a~I~~:_(~~:pon!1h) II, yr JIC,lUlI-! _ Jhy ~;-;,~~;~~'. T~'~~ :,C_[COpy-

~_~_~~,''_!?l\I_a Nlap]{OBHh, MapKo 13aJlJm~Bl1h I-J lV!HJlC 13YTop'r.~h II COH OCTaJlI-f I-bIIXOBII MaJlI! H BeJIHKH, 3aI{JlCme lfaXp~JbHUY, Y"U:PKBH CB. fcopnIja, na he 3PIubcKHMa CJIY)[{HTH xaoICMCTom!. - 3PHlbCI(H caaa naJIO)Kl1 ~a ce I13 PnOIIIIK<l, BaKpa H 113, r~~JIOr BIIIIO~OJIa npuTCKUC KpMITohmlIfMa Y ITOllwh ca ITPO"~!JalIrOM, onpcnn lJJeCT CToTIIHa CBOjl1X Jby~n, .na nOMa1KY ~oCCJheIIHU:HMa KpllHTH uryzry, carpaznr HM U:PKOY ca TOPlbOM H ira

npe)T{YJI>KY rroxpaj non-a rroziurne ~Dopau: 0 IT' 3

3 c '"' KaMena. aJ{JIeTBY

ua BCPI-IOCT pmbCKHMa nOJIO}{CI1JIH cy l{p~mohanH Y npnoj 30Y-

IhenOCTH II nCBOJl"I-I CBO)'Oj' ann xa IT C

, L ..... Y BH~eJlIr, [(aKO )I{]1Be II

~aJme nOBJIaCTITU:C nxajy OCTaJIH cpncxn rpanrrvapn, noxajaure C, lIlTO cy -ce 3aKJIHH)aJUI, re O~peKOIJJC nOCJIYIJJIIOCT QI!]{YJIllJlY

1[ lI,erODHM rOCITOJl,apHMa II 3aMOJIHIJJC napa PVITOJlrT-.., .

. <D 1..... '-fJLL n IIa~BOJ-

nozry Cp~HITalI~a, na I-r l-bI!Ma ~a}I:Y ITpIIBIlJIenrjc, xoje cy Y)KH-

llaJUr )KYMoepqamr II npyrn yClCOU:~r.

. ~a Jl,Ba 1I1Cccu:a nOCJIC one ceofie na'lIUIIlO je na n031l0 Cpfia

,Ylla~aj y TYPcl{Y II OOplJJTap xpnarcrce rpannne napOlI BlI~ KnceJl re re ca OCTPO)l(u'--IICOr nOJI,a ~OBeo Cpe,T(IIHOM jYIHt IICIWJIHKO

I Lopasic, Spomenici hrvatske krajine I CTP 14() OBe '-' ..

BOilY nanop M " " ,pMnOnUIIC

c II II opnannwa, a Tal(o sony II HHa'le Cp6e

l{pM I 113 OIlIIX xpajesn.

nO'laI,",1 cy no.pelUlOM 113 DOCile II Xepueronnns II IhllXOIl 60paBaJ( Y

Ol<OJlmru xorapa je e ranno uacersen,e. '

~ Lopasic 0 C CTP 34" E· L .

, ,.. • J. " aszowski, Urbar vino dolskih irnan ia

knczova Zrinskih (Vjesni!c kr, zern. arkiva goel. XVII Zazrcb 1915) C' P 'IOJ(j'-

II 107. BIIIIOAO ncxa IIJI" '" r .

r X " II npnaopcxa nxan.a 3PlllhCI(IIX ca'11IIhaB3xy' rp06f1IIK

jlll<Up, persna, .llPIIReHIIK, Fpuncane II Epntinp. Jvmlje LI II I(YJI II II I; je nOCTa~ «anerauo« II ry6epHilTOpOM IlUII0110!ICKIIM J. aBI'. -]599,

MIII'I'AJ\IIJH '1'11/\ Y XI'IINI' 'Ity

71

CTOTllllU CpOQ, M I,y IhllllW 01 ) 2 0 an py I j IJII II

. ,cPOJ1 cy OHJIII )\061'0 O)~ 'U'I1I1, 110 11)111 cy Miloro ruapu a M

H lJOUCJIi'I ey nClI1'l1( opoj I(PYllll€ J! CHTII' MUpO . lIUJW jn )~a ct>cpJUHrarl)lIlUJ!O)I<II 25, jyxa I{palbCI{HM CTaJJc)IWMa, Jl,U npur Illy nOBHM ~OCCJhClIllI,IHMa Y 1l0MOh ca nponnjarrrow, IOTO OWl II yxanmue, o!-\pe1\HI3UlIl 1, aBrYCTa 100 crapu npoca sa Cpti . y HCTO ~06a 3aMOJII[ nansojeona rpocpa <DpJolIl](OUana., aa ycryiui CpOI{Ma 3CMJblllUTe OA MpC)T{I-IHUC no Toyu.a aa Hacelbe'lbc,3 a lIaOp30 3aTHM, 25, aBrYCTa, Tpa}{{HO je on rporpa I-!J,II{OJle 3pHlbCI{or, na aa one OCTpO>Ka'-IJ{c Cpfie oncryrra csoje 3eMJbHIJJTe MopaOHUC H )lCJJJIIII\C:1 Hacen.en-e jc nnaic OOaBJhCHO na 3CMJbI1WTY rporpona cJ)palll(()IIHlla, Y OICOJIIIIIII Mpeucnuue.

MIIor06po jllu nenpajare.n-n cpncior nOICOJICOalJJC JIa ~130PY aycrpnjcuoxi IIpn.o6HTIIO onyurenn.en.e aa nocen.aaarse Cpfia, 130 JKajeo ycrauax y Vr-apcxoj H3a311ao je rronoapenan-e )oJ y cpncxy BCPHOCT re parnu caBCT Y, Ee-ry yno30pH anpnxa 1605. nanno]Bony <Dcp~IIllall1\a, ~a OlIlTpO HOTpa na cpncxe nocen.enaxe, )~a CC II OIUI lie IIPll)(P),}J{C nOOYI-bCllI1nIL\\a.[' Y 3JJCMIlpeHOCT 360r Cptin orxena ce H 'Y JaI(JhylIl~II/1\U rpnna-ncor paruor casera y Majy;

'jyuy II aBrYCTY 1605. roznnre. (I "

Hconpcbcnu 1l0JIo)J{aj Cptia H Se'I11TO Y3HeMHpI1Balbe Oil crpaue 3pHlhClmx Il <DpalIlWJlalIa noxpeue rOM.llpCKC CTanOBlIHKC,

3 Y npOTOIWJ1Y Croatica 3a 1605 (jyrnt 6p. 21) rnnue : "Recepissc all Obristen ill Craharcn auf scin verrichte Raiss in de s Feinds Landt mit Erinderung dcncn von Tersatz wegcn Vnderbringung der Wallachen vnd dencn aus Crain dersclbcn Profiantierung zucgeschrieben. ..• Grafen von Tersatz wcrden ersucht, besagtc WaJlachen iren odcn Grundt neben der Mressnitza biss gehn TouoYII cinraumben zu lassen. - Was dcnen von Crain wegcn irer Profianticrung geschriebcn worden, ist auch hicbci."

4 Lopasic, o. c. CTp. 345.

r, Y nporoxony Rcgistratllr Y 6e'-lKoM paruoa apxnsy aa rOA· 1605. nnuie : "Archielux Ferdinandus solIe lJei gegcnwartigcr Rebellion auf die thai Is sclbst horausgelalne thails aber hcrausgeflirte Walachen Achtung gebcn tassell, dass sy den Rebellen nit zuefallcn."

G Y npo-rorcony Croatica sa 1605 (Maj 6p. S), crojn : "II' Mt. ersuchcn Ir Dt. Erzherzogen Ferdinanden bei dencn Obristen Verordnung zu thuen, dam it auf die hcrausentsprungnen Wallachen guetc Achtung gegelJen werde. Idem das Landt mit derglcichen Lcithen weitter nit zu beschweren"; nOI~ asrycrox 6p. 24 crojn : "Die in Crain cntschuleligcn sich wegen Profianttierung del' herausgebrachtcn \Vallachen. - Was inen darauf pro recepissc vnd dent Obristen in Crabaten, das er auf sy guctc Achtung gebcn solie, geschriebcn worden, ist hiebei."

72

JlI'. AJlEHCA IIIIWI\

.!-~n je/~lIoM cnepru-rnon Ilpe)(CTcWIWM, J[OJ~lIeCeIIOM lIa)(DojI30Al! <Dep.lHlllall)~Y, aarpaxce pery .tucau.e Ibl!XOBIIX onuoca npexa cyCe,l("'"ta H npeaa )(p}KaBII. ITPC)(CTHI1lW, IIHCall1l y Fosmpjy aBrYCTa 1.605. '" nOTIIHCaHa 0)( ioreaa, BOjOO)\H " CDl!X Cptia Y rO~1lJpjy H MaJlIIM MopaBIf~aMa, IlPIIIW3yjC, 1((11{0 cy II lin xojn Ha411H CPOH H3Be)(eIU! H3 Typcse O)~ Gapoua JIelllwlllIha II KHcHHje 0,1( 6ap~lIa I{HCJIa H KaKO cy ca }J(eIl1IMa II )(e~o~\ II<lCTaIbenH y r 0- MHpjy. Eapon JIeuKooHh H H3aCllUIIH «oxecapu O,1(pe,1(IIIlIe aa )~O~eJbeIlHKe ue camo fOMHpje nero Ii MopaBI!I~e ca OKOJIIIHOM, ca operoBHMa, ca IlIYMaMH H JIlfBa}(aMH 0,1( MaJIor KJWKa )(0 Y cranxa IIJII1 )(0 JJ:oope H BwrY!HUTHI.~e, 3aTIIM na BpOHl\Y, Ka- 1I1.enCKO, BPOOBCIW, rrJleIlIHBH~Y, MOiliellcKII El1ll,er, ITOillTOBO,1(y, TOTIOJIOBlIlW, Orcpyr JIIlK, Pa)(HrojHY H r oprse JJa3e. Ofiehaao HM je TOM nplfJIHIWM, Act nehe 1-1111(0]11 own! nOJVIOllCll1I OCI1M ~HPY, .l~a he )(OOUH! Hera npasa II n puaunera je KH() 11 )({ Y Moep4HIHr II zrpyr« YCKOL\l1, a OIm, .. xoju cy najanure sacnyra HMalllI aa .D.oceJbeIbe CP~lC)(O, zra he .D.OoIIjan! IlJlaTY 113 BHl~e.D.OMCI(Qr aaaisa y KPaIbC)(Oj re C rora MOllC Ha)(llojBO)(Y, Act cc KOJ~ napa 3aY3Me, zra 11M nane ofiehaue CJIOOO)(e II rtpnaanernje II.D.a HM )(a,1(e 06ehairy roznrnnsy rtna'ry 0)( 200 cpopHliTa.'

qUlIl. je na,1(BojBO.D.H cPep)(IfHarl)(Y ypyxena cpncxa npe.acranaa, 011 O)(MaX H3,1(a HaJIOr )(BOPCKOj KOMOPI1, na HCflllahyje y oY.l(yhe CpouMa Y fOlllHpjy H MaJIUM MopaBI1~HMa 200 CPOPIIlITCl ronaunt.e naahe, jep je TO Cpfiaxra ofichano jour rrpn .D.OJIUCKY IblIXOBy.H Oay 1I1Oll6y cpncxy HcnYIIHo je cast, a Y CTBapI1 npaeuneruja II OCT~JIUX }ICelba ofiparno ce 30. aBrYCTa uapy PY)(OllCPY rrrro cna o My Je. ca np.enOPYKOM: npcncraexy cpncxy. VICTor ztaua 1I3)(UO je nU)(BOjBO.D.U Je.D.HY noncn.y, KOjOlll je yaco Y aaurra-ry roxurpcxe H MOpaBI1lJKe Cptie. n 11 Cptie Kpxmohane y JIIl'!Y lIwpao je .aa Y3HlIla y O)(Op.aHY, jep je ryriepnarop rporpa 3pJUbCIWra qI'lKYJIlIHH Y .npyr-oj 1l0JIOBHIHI 1605. ro.nmre npunro paana nacnn.a Ilal~

)(OCCll,eHHM Kpanobanaxa." .

7 Lopasic, o. c. I, CTp. 344. B 0. C. CTp. 346.

D Croatica aa 1605.

. 10 Y npOTOl<OlIY Croatica sa 1605 (cenrexriap Gp·. 10) rnuue : "Obri:;t In ~rabaten wegen Vntterbringung der Wallach en auf dess Grafen von Serin Ge.ble~. ~es Grafen von Scrin Verwalter in Wukhari Julius Ceccullni re~ahol1lert die Vnderbringung del' Wallachen auf seines Herrn Gebiet. Darauf 1St denen von Crain beuolhen worden, das sy besagte Wallachcn biss sy ain

MIII'PAlUIJI, l'PI A. Y XPIIA.'ITI()I

7

fpOq)ODI1 6PlllbCJ(1I 11 ct>pnlll(OllnI1l1 npOTI1D CpCin rO,D,HIIC 160~. 1'1 1607. Ilpnnuneraje uapa pYJ1.oJl(f)a II. an rOMMpCl(C H MOpllDII'Jl(C Cptie O.lJ. 23. anpuna 1607.

ITOYIlCICII CPIIOI(lI )WCCJbeIlHlIII, icoje je oapol! Kl1cCJI J(OIlCO JlJ OICOJIIIllC OCTP0ll.lI\U H naceziuo HX I1a noce.auaa rpotpoua <DpaIlKonuIlu H3MeI,y Mpe}){lll1L\e H Toyusa, nohoure uatipso, )(ClO H lbUXOBH cynapomuuur Y I'oxupjy, y OWTap CYKOO ca rpo,cpollHMa. Cpfii: cy ce TY}I{UJIH Kucny ua rre npanzry 11 uacazse, xoje 1l0.l(HOCe 0,1( <!>pal!JWllaUa, U ouaj noznrece 24. qJeop. 1606. 113- uenrraj lIa.l(BOjBO.D.lI (l)cPJ~HlJaII)(Y 0 TY}KOaMa cpncxnx. Cpfia, De}lH Knce.n y CBOM 113UCI.II'l'ajy, lIl\1a Y TOM KPUjy na 200 .D.OOPHX crpeJruua, KOjl1 he 6HTlI OJI BeJIl11{e IWPHCTI1 aycrpnjcxoj rpaunua, jep uosnajy y TYPCIWj "PH}IH)(C H IIYTene II C rora MOJIH nansojuo.ay, . .D.a 3aOpaHI1 rporponuaa Y3IlCMHpUDaIbe Cpfia, lIl1je nocex.eu.e 11 J(OCU.D.mba ucxpaua ({OWTa MJIOrO XHJba.D.U cpopl1HaTu.1 Ha xpajy -cnor 113BewTaja I1peJ~Jlmf(e Kuce.r, )~a ce nourazse na rpauauy je.l(HU KOMHCHjU, icoja he H3paBlIaTH crropoue. Hazraojnozta YCBOjl! upenzor KUCJIOll e II ).\CKpeTIIMa O.D. 4. MapTa HME!HOBa aa xoxecape fiapoua Xepfiepra Ayepcnepra H AU)(PHjy Tlapanajaepa, otianeurhyjyh« 0 TO,'IlC IlCTOr ztarra rpodiosc cPpaH)(OnaHe H oapolla Knc.na. 113 ca-ryuuuux uaaopa He llH)(H cev na J1I1 ce KOMacHja ,CaCTaJIa II xaxan je peay JITaT n.euor pazta 6HO, ann ce oapoll Kl1ceJI Y "lapT), II Y anpuny HOIlOBO TY}KH ua cPpauKonalle paznt nacnn.a, xoje cy 1I3BPWHMI Y I'oxupjy II y MopaBHL\H.3

Ahrnsszcit erraichen III ligen, profiantiern vnd dessen del' Hof wegen dcr Ybernembung erindcrtv : noll. OKT06pOM 6p. 52 nnure : "Obrist in Crabatcn bericht in causa die licraussgebrachtcn Murlakhen o der Wallachen betreffcndt. - Herr Graf von Serin wiert ersuecht, sy mit ainicher Auflag nit zu be-

-schwaren, ain solches auch seinem Verwalter Jullio Cecculini nit zu ge-

statten". noll. Aeu,cM6poM 6p. 3 crojn : "Jullius Cccculini wecgen Profianttierung del' jungst hcrausgebrachten Wallachen", a noll. 6p. 16 nnuie : "Graf von Serin dic jungst durclr den Francoll heraussgcbrachtcn Wallachcn betreffcndt" .

1 Lopasic, 0. c. I, CTp. 346. l{OA Jlonauiuha croja xao AaTYM Kucnoaa IlIlCMa 16. cpeGpyap, a y oparaaany jacao nmue 24. <lle6pyap.

2 Croatica aa 1606. Y npo roxony Croatica aa MapT 1606 naure :

"Herr Obrist in Crabaten bericht in causa die Herrn Grafen von Tersatz Gebrueder vnd die Wallachen zu Geomerie betr. - Darauf ist irne Herrn Obrislen ein Recepisse geben vnd den Berm Grafen auferlcgt worden, sy Wallachcn wider die Gebler nit Zll beschwern, In gleichen Wort Herrn Horwardt von Aucrspcrg vnd Andreen Paradeiscr beuolchen, in Sachen den

74

JU'. AJIEI(CfI l1uwn

11 rpoc[JOOI1 3PHlbCI01 11pOlIHrpHUlC ztoranausu crrop CBOj ca rOM~lpCKHM 11 OJ<OJlIIHM CpOliMa 11 na CPIlCKC noce.a.ennue Y JIUllY. Ynpamrrea, IbHXOBHX npHMOpCI{flX zroriapa qU]{YJll1HH no-reo [e, l1l;l1l1. My CPOli Y JIn1JY orxasaure KMeTOBC]{Y nocnyunrocr, ,na rrporan.a OBC noce.n.enaxe. Ha TY)f{OY tbl1XOOY noxura qHlCYJIlIIlII Y qaKOl3au, .aa CC YCl\\CIIO cnopasyxe ca rpodion H~I!(OJIOM 3pmbCl{H1I1, urra ,na onronopn II RaKO ,na ce 6pamI TC 113 qaKoBua yllynI 29. MapTa je.nno nHCMO nannojsona, Y ICOMC ce npanna pana TOOO}J{lhcr nporona JIll'IKI1X Cpfi a H orrryncyjc IhIIX, IIlTO cy noraaann aarorerny, rro nosceny na XpeJhHIIY 1605. n Y IICTOA\ CMHCJlY nucao je nannojnonn H rporp 3PHlhCI{Jf, a uanuoinona II qnKY- 1I111111jeoo II 3PHlbcKora TlHCMO nouran.e 1 J. anpuna 6apony KHCJlY Ii aarpascn O,ll, isera nsnenrraj. KlIcJlY cy ypy-rcua HHCMa nannojnonnrra rtpn n-erony fiopasny Y CCI!>Y re 011. 29. anpnaa onronopn naaeo jBO,ll,H , zra he J\1Y ITOCJI<lTII ornunpau uaneurraj TCI{ I«.\l~ nponepn ~1H1-beHHUC, nanenenc 0/( tll!l{YJl[lllItia.-'

AI(lJ,Hja qHKY]Umnjcoa npHIlY)\11 Cpfie /Ul IIO/\Y3.,\y xopaxe y noiy ozfiparry. Ha ie,ll,HOM cacraincv CIJOM O)(JIY'Ie, J1.a nonrzsy )(IIt\ 1I3t1ClIamlKa y I'pau, vboop nanrre TIn sojnonc Ta.TJ.I!jy l{P1l1- uoruha H MHJlaWrH-Ia Crcopynonnhn. ]lbaCJlallllHlI IIOIICCY nazrsojIi( J\I! TpH lIpc,ncTa~~~ npo·a··J~~TJ.aTlrpaHa 6. arrpu na II uoruncaua OJ\ liuMjalla KpMnoTHha, ynpannre n.a y JIf[~IY II OJI, )\IJC nojno.ae, Jouana KPII~IOBI1ha H Fnoanana CJ1aJ1.0RHha, a y IIML~ CIIIIX KPMuohaua. Y n.oj ce omrcyje, I(uICO -c-y'--C-j)6H npu }1,OCC)hClhY cnowe 'UTel{J1l! JII1LI nYCT n ofipacrao WYMOM, TC cy nO'TC}Hf na ra KPqC II J1.u rrpane cefin CTanOBe, amI lIX rpocp 3PlllhCl{H II n.cron ynpallHTCJI, t:[r1J{YJllIIm repajy II Y3IICMHpyjy Te MO.'IC Iftl/\BojnOlI.Y, .L(a If X Y3Me y aaurrrrry, zta JIM nOJ1.lIrnC jCJl:lIY ICYJIY crpaacaprurny I)U/\H o,nopane Ol( nerrpujare.n.a II ,lI,a HM nocrann nojnor crape'- 1I1111ly. MOJle, fLa raj crapeunma oy,ne rreraaunsn OTO'Ta'll{J[ ICa-

Augeuschein zu nembcn vnd dariber ircn Bericht zu thuen. =: Ob sich wol der Aucrspcrg das Seinige ze thuen erboten, so hat sich doch dessert cler Pnrndciser cntschulcligt, also das dern Herrn Obristen verner beuolhen worden, anstatt sein dess Paradeisers ainen andern hierzuc ZlI behandlen". no/\ f\nTYMoM anp. 1606. croju : "Herr Obrist in Crabaten interceeliert fill' elie Wallaehen zw Geomcrie vnncl Mezuza weegen del' inen durch die Grauen zu Tcrsatz zucgcfiegcndcn Vngebur. - Dcrn Grafen wirdet destwegen zuegcschribcn. -- Intercession fin Ir Mt. fur sy die Wallachen wegen irer Priuilcgicl1. - Thobias Vischer sollc vberantworten."

1I Lopn· ic, o. c. I, crp. 347.

4 '" ntlcn n'u I nOli,

M1II'I'I\I(II.lI\ '1'1 1\ 'XI'lII'I'I' 'J<Y

-', I I

IICTUU AlI'l'YfI MJII{YJltLllJlh It )\U My CO I a 110M h ll11l \1 I )\ /( JI' bl',Lt J1.UU 1l:J<.lCJlaIIlIIW 1I,I1X Btl, TU/(IJja II MHJl<tWJIll. Ocraa II' rpctic II 3aXTCIJC cuomu-ruhc. Il'tlCJI<1IlHl\1l uanuoiuon« YCM 1I0.~· )Jpyro 1I11CMO ).\C1T1IPUIIO Y CCH,y 25. aupuna, lJOTel{)IO je 0)1, oapo!lu [{HCJra, xoju npcuopyuy]c H3aCJIallHKe 1I MOJIH nannojaoay, )\<1 :laopaml 3PUlbclwMe yauewapanan,e Cpfia, jep cy oua nonrx« Y liMe nanaojnonuno II xohe 110,n IhcrOB01l1 3alllTHTOM na }r(110C .. Tpehy ,\10JIOY, OC3 )\UTYMU, I1anHCaJlI1 cy H3aCJlaIUIUH Y csoje HMC H Y u.oj ce T<uwl;c npenxaace, ,lI,a CC Y J1WIY carpaznr xyxa crpa-: )t{.apIUIua, lUTO uche crajaru MHoro TpOlllHa, jep ce Y J1H<IY uaJla31I l(OCTa xpeua, KaMel-ba 11 .apyror MaTepl1jaJla, norpetiuor aa T<lIWY srpazry II yuoaopyjy nanaojaony, zta ce Y JIM'!y I-IaJla3H H PYl\11111{ rBo}f{ba, a Ka]{O lICICI1 nexe, HMa xozt l-bllX H cpefipa., LlI'fO 011 TpeOaJIO excrr.roarncara. G

IbacJlauHlJ,H npncneuie Y r pau OHO 5. Maja, rne Ol\MaX II:Jaby npez nazraojaony II rrpeztazry My nonecene npencraaxe. Ha)~IIOjOOl(Cl nannurc 7. Maja rracsio rporpy Hnl{OJlH 3Pl1l-bCKOM, rroxnanaCptie KPMIlOha!I~, KOjIl ,lI,ObOIllC H3 Typcxe re he y J1HlIY CJIY-' }I(((TII xao npcnsuhe aa xpHwhaI-ICTOO H ocnrypahe OJ( TYPaJ(a xpnaTCKY rparunry na H rporpona zrofipa H C rora nanaxce Y I1MC

,I\UPCBO rpodiy, ,na Cpfie ne Y3HeMHpyje. I1cTora ,lI,alla uarunueuannojaona nucno II CpouM.a Y JIf1LlY' If npHJlO}l{11 y npeuucy I"ICMO, xojc jc yrryrrro rpoqiy 3PHIbCKOMy.7

Tanuja KPMIIOTHh 11 jVlaJIaWlIII Cxopynonnh upone aonre y rpal\Y 7-8 zraua. Y TOlCY Tor npeweua 110l(HCCe Tannia nanuoj- 130,n11 cDep;_f,llllan,Uy MOJlOY, na xry C 003HPOJll na n-erone ae nmce 'H\CJlyrc, CTe'ICIIe OKO nocex.aaaisa Cpfia, ,lI,Ol(CJ11l IlJIaTY, xojy jc no can Y)I{IIBaO Br1,l1, KJlCrWOHh 113 Kapxosua 111IH OIlY Jonana CYMlJllna, OPHlbCKor BojBOJ(e, jep 'cy OHH nOMpmI, a nzara 11>11-' xoua IIlI-jelo~--~;~I~~~lJion~~~eHa. Ha.aaojeona je ca CBOjHM paTJIHM CUIJCTJI[ru,[J,\la JlCKOJll!KO l(alla pacnpaan.ao 0 MOJIOaMa Cptia Y JIUlfY 11 pcay JlTaT TlIX pacnpaBa jc 1I1ITao II1I3 OJI,JlY){U II uanora .. 13. Maja aarpamuo ie aanaojsona on oapolla KlICJIa nsneurraj 11' upcnnor 0 MOJIOH BOjBOt(C Taauje. 14. Maja caomnruo jc uan-' noinona {{IIC1IY, urra je CBC yuuiruo y CTBapH Cpfia y JIIIlIY. 113MCI Y OCTilJ\Or II TO,.lI.a je aa cpncxe 1!3ac}TaIJlIJ(e rrJIaTIIO I(CO pauyn, xoju

r, Lopa~i(:, o. c. I, I:Tp. 34H. II lbidom,

ronticn na I GOG.

76

1\1-'. AJIEI{CA HBWf.

'~y OUH nanpasana aa BpeJl;te caor oopaBKa y I'pauy II .nao 11M !e 50 (p~pHllaTa sa rpourax npn nOBpaTKy.8 ¥fcTor narra IIalIO)KI!O Je rranuojsona sojno a olIarajmlKY 'BopbY AJ~aMY Pa)roepy

, ~a

HCIlllaTlJ lfe~HpH noiaozcxa oapjaKa, na'IHtbena sa Cp6e Y JIlIlry.

?C~IM Tora Je rrocnao xpan.cuo] BlIa;u! MOl16y cprtcxv H nosnao -!y je, )!,a usahe CpOII1'<1a na cycper y rrorneny pOOOTa n npoarrJan~a. Y nHTaIbY pynnnxa yrryrno je rtpennor lIlJl!KI1X Cp6a )!,BOP'CKO) KOMOP!'! IIa peurea.e."

Eapon Kucell je npexta onTY){COH JYlIuja lIuKYlIHHu-ja nposeo ucrparv n.pOTHB Cpo~ II y aasenrrajy CBOM, 110ClIaTOM H3 Kap.JIOBr~a 6. l.yna na)!,BO)Bo)!,U cDep)!,HnaH)!,y, YTBpbyje, ;r,a cy lIaBO)!'H lIHKY 1II1IH!)eBH neOCHOBamr. HeKolIlu~l1na KpMnohana ~ BPWI!JII! cy zro.ayure nacnn.a na)!, BHI-IO)!,OJIUlIMa, no on je TC ~~o YXBaTIITH II 1{Cl3!H!TI.r. OCTam! JIulfaIlH cy nan.ann lbY)!,H f( 3aclIy){(yjy, )!,a :11X nansojeona Y3Me Y aaurnrry II ~a llJl;l J~a)!,e rrOBJ!aCTHue, xoje -cy )!'06111I11 .apyra Cp6IL JIUl! je Ba){CHa ra-nca, jep cy TIIM Kpaje"l npolIa3HlIH Typuu If MapTOlI031{ aa KpalI,cl(Y, amr OU Cp61IMa y J1H'ry Tpeo.alIo nOCTam!TI-! nonecny ocofiy 3H uoinor norlIaBapa.10 ·0130 nHCMO )e npncrrcno y Fpau 12. jyna l[ l!a)!,BojBo)!'a O)!,Max 'Tor nana II030Be Kacna ITa 't

. ,,,,,, Y npeJVlmlw, f{ora)l,a nOCTaBII aa

JII1'IKOr 3anoBe)!'HHKa? 11

11 0 CBHMa no;r,I!eCI~HMa II npe,l(lI.O:HrMa CPI1CI(l[X lIH4KHX TBaClIar-nlKa y fpauy nonaeo ic 12. jyrra IC'ICCJI CROjC lIUlllllI,elhe. Y crsapn MOlloe noisone THJl.lljC, l!a My CC /IOJICJIII rrnara J(lICI<OBHha alIH CYMlIHha, OJ~rOnOpHO je, na je nna-ra npnora zrara seh neMallf{HM BojmIUI'!MH, a rrzra-ra ,lIPyrora, rcojn je nornnyo y 'OOPOH npornn Typaxa, )l,aTH je aa can n.crouo] y;r,onIH(H II )!,eUH arero na Ta)UIju TpeOa· )l,aTH CKPOMI-HIjy rrnary 1-1:1 JWYrJIX H3Bopa. o nO)!'H3aJ-bY icy lIC CTpa){CapHln~c y JIUllY pexao [c, na OlI TO OUlIO npJIO norpetirro. 3a norlIauHJ.\)', Iwju he 1I11l( )1'I'I[lI[lIMa ynpasJbaTH, nenrr Kace», na Mopa ,6HTH enepnlllall f.I crpor ll'OueK,jep cy (~'p~I~~_~!:~r_ .. I:! __ c:y...p.OBH. TIOWTO je xpan.cua 13 Jra)!';;l 0)(-

a Hanor y OIlOM npenaery [,Jlacl'!: .Jrer fl. Dt. Hof Khricgs Zallambts ,Vcrwalt.~1' A~rahal11b MayI' wclle dasjhcnige, was die zwccn Voyuoda von Litsch I hadia Khormpotttscn vnd Milosch SchkhofUpouitsch sarnbt iren Vndtcrgcbncn bcim Wirdt alhie verzert nit allein bezallcn sondern inncn .auch ZUI' ZChrun~ 50 fl. als ain Verehrullg gcgcn 'QllittUlllZ zue stellen. .14. May IIlInO 1605." (Croatica 31l IIlUj 1606.)

tJ rontlcn 011 1606.

10 LOJlfl~I~, o. " " C'['P, ~:l!3J. II 'mnticll 1111 I (l()n.

MIII'I'/\I(IIJI\ 'I'II/\~' Xlllt/\'I'l'I(Y

77

till/IU' na JU:t)J,C CPUJlMLl JlPOJIIljllll'I'(I, 1 II' 'JI [c O)II'OlJ puo, J\U . II ·I'lf~\. uujc MIIOI'O 1111 C'I'UJIO, j'1' 'y Cp)1I Y flll'!Y 6 rUTH )IlYJl'" II

, 6 I')

ilOIl )111 cy co 0'" Mlloro "1apl) II ilp)lror l'IMtlJba. w

TIolleT1coM 1607. roznuic HOJlll I'll YTC cy ca nuurc crpaua H' I 0)1 pa::lIIHX cl)aJ{'l"opa TY)lCOe UpOTHJJ Cpfia y JII1ClY. I'podi 3pl1.llJclw. }' juuyapy oue 1'O/II-IIIC "Y)((110 ce oeCllwM paTlIOM cal3CTY na npncau.c iupona [{HclIa 11 ceu.cxor xaneraua I'ycaha y rurrau.y cnopa 11It:r0l3a ca CpOHMa. Annpuja Kopco, 3aCTamlI1K 113 I{JlaUa y I paiscxo], TY)1{110 ce upau.crcoj BlIa)J.H 5. clle6p. na «pahc 11 y6I1j-· "I'UGl, xoje CpOI1 113BpWI1We y KacTaBY, y Cryneuoj H ua CYlJlaKY .. III Tor ~alla TY}1010 ce VI rrpujop y Ca. BM)!,y (PHjCUII) 3axap~lje }\jllJllh xpau.cxoj BlIa,llH na urrcre, xoje Cp6J1 na-nuuunc y CI'Yil'lloj II Cyuraxy IbcrOBHM KMeTOI3HN,a, a rpotp 3Pl-llbCKIl 110)1I1CCC Iltl)llJoiBO~1! onunrpan .McMOpl1jalI, onuure y JbCMY IIp"JIHI{C, IIOJ\. l,ojllMa cy Cpfin JJ.OW)]H y [oMHpje, Mopal3J1ue 11 J1UlI, ytcance ua ioja: all, ~~ he cc CPOI1, aKO nohe )1,0 para, CJIO)[{l1TII C TYPUI1Ma H \'lMOJII1, j~a cc Cp6J1 IbCJI;lY 1 JO'J:'1Hl-Je, a 011 he 11M nOCTal3HTH aa 1I0r)Jal311uy LIOBeKa, C KOjUlI\ he 01111 6111'11 1I0TOy'1I0 3aJJ.01301bllll H II 'he IlMaTfI Y3POK<l Aa ce npahajy y Typcxy.!" Kpau.cua nnana 1f1)lIla)bC 10. q)copyapa ziofinnenc TY)J(6e 6apoHY KHC)]Y, JJ.a 011. 1I0IlC/IC ncrpary 11 ~a KplIUUC eK3cMfllIapll0 Ka3HH.1., Kl1c)JY JJO-

12 Y npOTOIWJJY Croatica aa jyua 1606. III1WC: "Verordnctc in Crain 1\lIlschllldigung wcgcll dcr fur die Wallachcn zu Litsch all sy begcrtcn I~ohalh vnd Profiandlicrung."

IJ Croatica aa 1606. Y peracrpa-rypuow npOTOIWJJY (Prot. Rcg.) paruor IIJ1XIIIICl y Be-ry no).1. l~aTY~\oM 22. jail, 1607. nI1UlC: "Archidllci Fcrdinando P'I' des Grafcn von Scrin Bcschwarung wider den Obristcn ill Crabatcn vnel l lnubtman zu Zcng dcr Wallachen in dcr Litsch bctr." Y Jby6n,aHclwM HCM. ipxuuy, Y onen.eu.y Ansicdlung dcr Usko ken HaJla3H cc nl1CMO AHAPl1jC' 'orsso, Quartier Fcndrich in Isterreich, y IWMe CTOjl1 "als disc Usskhokhcn,

vud MllrJackhcll o dcr Marthotoscn in dcr Lickha woncnd khumcn vnd bcwonl,. hnbcn sy offcnllich angcfangcn ZlI stellcn vnd mordcrn, sowoll in dcrn Gricht l(fl()sstaw als vnclcr discr jurisdictfo n zu Sludena vnd Susach vnd disc c1rcy 'I'flK Iiabcn sy vier Raub gelhan ... " ;.r ~JlyroM 1lI1CMY Frater Zacharias i\I'icII~ Prior in Fluminc Sandi Viti nnure «pan.cxo] Ima)~11 .dass c1ic new IlllgCSCSSCIlC zu Lilsch o dcr hcraus cndtsprungcnc Walachcll in c1isCJ11 Renier "khl khlciucn sondcrn mcrklichcn Schadcn thuen, aucli vnlangst c1es crstcn. Fehruari VnsCI"II Vnclcrthanncn aus Studeno vnd Schuschak vbcr die hundcrt 1<111 'In Vich hinwci; gctribcn."

1.1 Y uponpuruoa IlIlCMY croja : "Also habcn VOII e1iscr aiuer crsamcn, Llllldlschurrt den l lerrn wir hicmit solchcs aulsircn vnd ncbcns Ircundtllch ver.unn n sollcu, c1cr wollo VOII IrnlYlIl1dcn Ainbts wcgcn In Sachcu chest 111\julsilioll, welchc ucmbllcl: h 1'11('1'((0 ill. Lundt Einfall, Raub n vud Morden

. ,

78

HI'. flJlJ~I(Cfl 11[11>1"1'.

')II[jJhC II uannojnona MCMopHjaJI rpodia 3pHlhC!(Ora 11 3<lTpm10l n.erono r-UlLUjl,elbe 0 3axTeBY rporpoay. I~

Cpenuuon MapTa rtpacrreo je y I'pau onronop 6apol'la Kncna. -Onrouop onaj nuje cauynan y UCJIH II 11 , ann neKOllHKO perm, uanT-ICaIIIlX «ao H3130/l. 113 Tor cnronopa, CBe/l.01.18, na je . Kuccn -euepraurro ycrao npOTHB rrperensn]a rporpa 3plllbcKora H npen)10)1(110 je, /I.<l ce H3/1.aBaJbC]ll npaeanernja pery .mure no noxcaj cpncxux J(OCe)beHHIW HLl. xpaarcxoj rpannua, /l.a ce Cpol111\a HCI111aTe .0)t06pelIlIx 200 cI)opl1HaTa H /l.a HM ce /l.a/l.e upoaajaura.!" O/l.rOBOp l{HCJlOB rcpan.cxoj B)Ia/l.H, narnpan y Kapnonuy 23. cjJe6p. 1607, .cauynau [e y oparnnaxy, Y onrosopy BCJlH, /l.a je O}I,!olax,' 1.IHM je npnxno nHCMO xpau.cze nnane, lIallO)KIIO CClbC]{01l\ xanerany, .)(a My H3Mei)y JlHlIKHX CpO a nounse ICHe3a II ICPHBUC, na IIX rW3JlH, 1'10 cerscxu icaneran CC ne HaJla3H y Ceu.y TC nanor nn]e Morao

)1,0 call. ncrrymrrn, K H,eMY cy )NUl}]"; Jtoa CPOlt[lQ [13 JIJIlJa, xoju cy ce 1130HlhUn3JIH II TBPJtH)lH, Jta unje ncruna JlllH jc npcrcpano , 110 UITO qHlCYJIllHH Y CBOjUM H30ewTajHMa THPJtH, aJIn ne 1I0PIJLIY, )([1 je npourne ronnne ]llpa l yinrurrno CBY IhllXOOY xpauy TC mrcy IIM.UlIl! Oil. rrer-a lI.a }!{uJ3C. Onn cy 1I10]lHJIlI jour C jCCCHI! KI'ICJra II 011 je nncao naJt13ojBO,'(1I aa npoanjanr OBHM CPOllMCl, aJII! noraob uuje crur-na, 1'C cy IJeRIl, H3 neaon.e II 0,Li. r.nanu, 3r)l!Jba norpeIIIIVIII. Caouurranajyhu 0130 l{11CCJ! otieha rcpau.cxo] llJIa)(lI rrouono,

. )(U he JlOnOBC Ka3IlHTH, 'lHM nx ce ztouena."?

Ha rrpeztaor fiapou a Kr'IC}fa, J\Ct cc rOMHpCl(llM Cp61IMil I!3- .nany npuaa.rernje, npacrao je I1a)(DojBOJt(1 <Pep)\J.lllaIlJ( Hm npe, UJTO cy re rtpnaunernje y Ha'lC}IY oxofipene IW6p:1O llOCJIC 11.0-

begangen vnd noeh straffmessig yeben, Itlrkhercn vnd nach Bcftlrderung e!cr Sachen solche schadliche Leuth vnd Vbelthattor allso nndern ZIlIll abscheihlichen Exempel .ernstlich bcstrnffen, auch aile andere nottwcndigc Verordnungen ins Werkh setzcn vnd bestollen, damit mclir I~cdachter Vnrath gauzlichen ab- vne! eingestellt werde." (lbldcm.)

Ie. Y npOTOIWJJY Croatica nOI\ (I)eop. 1607. millie: "All Hcrrn Obristen Vile! die Musster Cornissari in Crabutcn vmb Bericht, auf des Grafcn von Serin gcpetne Vndergebuug der zu Geomcrie vne! Litsch angcsidleter Wallachcn, ~ lrer kays. Mt. ist gcdachts Herrn, Obristcn dartlber cntliche Rce solution cingcsehlossen worden."

10 Y nporoxony Croatica nOA MapToM 1607. 1lI1111e: "lICIT Obrist in -Crubatcn bit, bey Irer Mt. dcr Wallachen zu Gcorneric vue! Litsch Priuilegien sollicitlrn. - lncn Wallach en ircn Prouisio n Brief VIIIIJ dcnsclhcn bewilligtcr [erl. 200 II. aufrtchten Ztl lassen. - Obrist in Crabnteu hll , die durch in.obbcrlcrter Wallnchen gcgcbcne Proliant 7.U passiren."

17 roauca 111\ I G07.

MIII'I'AI\IIJI\ \'I'IIA 'XI'IIA'I 'I()'

JIUC'I U pOU JI JII'I'O [c II L)\IIOjll(I)\ I . (). 'ill I'. 1605, y~)I'Iq)tt() I )\ I(t nu II )(aOllll)C 'I'll' .111"11111111 'l'lljn, tlJli1 yCIIC, a. 3 . Map'I'u

1 )07. yirpanu uanuoiuona nupy I YJlo)lcl)y Y Ilpar /(llU )\ 1111 u, Y jC)\1I01l\ A01ll1CY .IIpHKa yjc )~O)ltl'JUI{ Cp6a Il II11CCJb 11>' Jr..II' no y 1'0MI1pj , rne cy carpa1HIJIH If CUMO I{yhc nero II IWCTC)1 • a O)(OpaHY on Typaica. LjH~\ je rporp 3P~lIbCKH llP,IIMCl'I'IO, )(U OJI

. pOll MOfJIl1 6WI'H IheMY 0/1. xopacru, uoueo IIX )C Cc6H upncuajaTIl '110A l13rOIlOpOM, /l.a je rOJlotHpC](O 3eJ\\JbHUlT.e 1Il~Hlla)J.a)10 U).C,l'OIII'IM. npe~VJMa. Y J(PyroJ\\ I1I1CMY xna.na llaA130)130Aa Cptic, )\U J~' en «axo cy ouu na rpanuun, npunn-uta cy aa 1l0131~a H Tor xpaja YJflJla Y Ap)[(aUIIY OJIarajllY, 3aTHM )~a cy onu npei\3Y1t,C Kpan.crc

II )\a 1111 je nau Typ-rau IIC l\IQ)1{C suure J_\a npelyc rparuuty HeII pn Meh.eH. C rora MOJIH na ce Cp6H~\a 1!31l,aJty nanno OL\06pCIL upuuaneruje na aanocenuyro rOMHpClCO H l\\opauwlI{Q 3~1'\!bHlllTC.IH

ITo na.aory napa PYAOJlcj)a nanucaue cy npHBI1JICfU)C II nap ~1

jc II0TnHcao y Ilpary 22. anpl;lJIa 1607. ronutre. Y )J,llrlJ101l\H CTO)l.i', )\tl cy CpOH ll.01lIJ1H na n03HIJ H ][0 ll.orooopy ca uapCKHJIot 110- I'PUJlll'IUH1I\ ImnCTaIlHMa, na nx je JtOUlJIO llCK,OJll!l{Q XlIJb:lAil: ca )J(CllaJlot3, JteUOj~;t"H c-rnapn sra T8 cy ce nacrauamt y rOMHp)y II MaJloj MOpaI3HL(1l 11 uap l'lM CM(a na MOllOY IbIIXOIJI'IX crapeunura IIOTIJP0yje ua Y)KIlDaIbC ue no TO 3Cll\lb11LUTe, cue isnnc, JJlWU)J. , pllolbarcc, nOJb3, nryxe, xyronc It uanorpanc 3(1 selllla npeJlotcnalll• A Jill ODU )J.III1JIOMU IIHjCllllI(UJ-( upucncna Y Foxup]e. JIHLlIIH CCJ{pCTnp 1~i\pCB XUMeJlpajx, yrro30pll ceupernpa paruor CUUCTa JOUilUU l lac-nurrepa, }\a 1l0CTOjH 3a](lbYl[(1K vrapcxor cafiopa O~ 1604 . KOjll CC UPOTHIJl1 H3AaBalbY 013aJ01X npllBHJlcmju re he yrapCI(,~l ,TaJIC)J{H OHTlt IlC3a)J.0UOJl>i111 11 r-paxcuhe nonuurreu.e IbHXOUO.~O YCJlell. ror a jc ooycTaDJbCUa eJ{Cl1eJtH[~Hia uch HanUC(1IlHX H Jl ~'nucaunx npnnuxcraja re cy ce[oMHpl.(I1MOpaJIH joru JIotllOra J.\el~CIIH.)U {')OpHTH lI.OK nucy 113130jcBa}lll IICOC[lOPIlO npauo JlU nocczr [01l\~IPj'l·

18 lbidcm. 10 Ibidel1l. ~o Ibidem.

80

Hr. AJlEI{CA BBl-n;

Ilperouopa rOMHpCI(HX Cp6a C Typunxa aa nonpa-ratc y Typcicy 1607. I<oMHcHja sa peurerse cnopa rppamconaucxocpncicor 1608. Ceo6a pH6ml~II(HX Cp6a (no-r, anpuna 1609.)

n nacen.en,e IbHXOBO I(O.ll, Bpnora H Monpyura,

Kazr CPOll nH~erne, na on ofiehannx npnsnaernja nehe 011'1'11 1111 fliT a , nacrane Meby IbHMa Be]]HKO pasouapen,e H xajan.e, IIlTO cy HanYCTllJIH TYPCKY. WTa nnure, T1aop30 ce jaBII Mel)y TIe3a)(OOOJhIUIUJIMU noxper aa no sparan TYPUH1I1a. Y jy ny 1607. ro.anne . uano ce 11 na C]]UBOIlCIWj rpannnn )(U Cpfia ca xpnarcxe rpanuue uawcpaaajy na YMaKI-IY rrarpar Y TYPCKy.l 3a nepacnoxoaren,e Cptia rrpexa aYCTpHjCKHM nJJaCTIiMa casnano ce II Y TypCIW j II ocr JIWl){1! nOCJIa CPOHMU IIflCMO, Y lWMe llX rrosnna uarpar II

uchana 11M ne.mrxe nOB]]aCUIue, aIW ce npare. BecTII 0 OJ3JIM upcronopaaa YIIllUUIlIllIe Xpl3aTCIWr ofipurrapa Te je 011 ITU cne nu-rture IIUCTOjUO, ~u Cptie OlI.P}!{H y nofipo] no.n.n. VI PUTlHl caser 11M jc 113JIU3HO ua cycpe'r. Y Majy 1607. nOCTHOlIO je CPUlIMCl y )111'1), nojnor CTapCUJIIIIY Y JIlIlW .lonana HOBaKoBHha, naaaanor I~Jlu1'lca, a Y jYH)' je lHUlo)KIfO rpodiy Tp}I(UtIKOM,: ~a npCCTaHC in IIpOrOIlOll\ Cptia, jep he onn IUIaLfe notieha narpar y Typcxy.f

One Mcpe IlIICY MBoro IWpnCTH]]e Te napOlI Knee» ynpaun IIUJ(1I0 jOOlI.1I CPCp)Ulllal!~y IlHCMO, ~UTIIpUIIO Y Kapaonuy 7. jy JIa '1607, Y ]WMe My )J{III3HM oojuMa onrrcy]e yaaape no CTUlbC J\\ef)Y CpOIIMCl. 01111 cy o:lj[ojebcmI C jemre crpane llITO He lI.Oonjajy OOChHIIC npuuunern je II O~OOPCIlY rnrary, a C )~pyrc crpane llITO 11M rpodionu Tp)I{Cll([(I[ nerrpecrano )l.ocabyjy 11 H<UIOCe 11M urre ry. CpU!! naxcpanajy yc.ren cnera Tora zta nofierny uarpar y TYPCKY II onu he TO Mo!-m 023 M.Horo My){e ~U y-mne, jep cy rra icpajrr.o j I'PtlTlII1UI re ){OJ( ce IheM), jasu, ~U CpOB Oe}KC II 1(01{ ce 011

I Y nporoxo.ny Windica aa jynl! 1007. f1HUIC: "Obcrhauhtllliln Zli Coprciniz von Schrottcnpnch bericht, das die an del' crabatlschcu Gr.iniz anJ,(c:;itllclcil Wallachcn ZlI cntspringen willens scin sollcn. Von dcnncn auf der wi ndischcn Gr:iniz abel' hoI' cr nicht. - [In simili, ·dass sich wic imc del' Sptssitscb schrcib, merrcrc Wallach en hcrnusbegcbcn auch bey zcrnikhcr Snurbssnch vud bey Wclcssinn nidcrrlchtcn sollcn."

2 Y npOTOI(QJIY Croalica na Maj 1607. nume : "llcrr Obrist ill Crabaten :<()llc dcneu Wnllachcn ZLI I.itsch, wann CR zur Vcrendcrimg khombt, den J!l1I111I NOllOI(liouitsch odcr Vlalhko zum l lauhtmnn fflrstcllclI", II Y npOTOI(QJ1Y 1111 JYJllI T I'()IIIIII \ C']"oJII: "Wlrd den '11 Grntcn von TCI'!lolz llufcrl 'Mt worden, Hy dlc Wnlll! 'lil'l! wlder dl' ( bler 1111 ZI! h tl'lIlll: 11, dllllill fly lilt Vrsnch, wtuor III <lh' TII'd{IiI,1 W Ilpl'llll: II."

, l'

"

,

MIII'I'''I\11,I1 1'1'10")' Xl'II"'I' ltV

81

np Mil )(U TO aaup 'ill, 01111 II I )11'1'11 I) ,I J( A Y)\ nile. (1MO Y

J(llU IIYTU, na CC CllpCIIH onucu "1', J oia [c Hllt\lrc ]I MHJlOIJIIU;

"

111111 )lU CC CpOJ1 upexccr 0. rpauuuc y yuyrpauuuo T 1-1)111 A'l

• C IbliMa 11 o C'ryJlI-I xao WTO TYPI(H y CJHllJIIHM llPIVlIiJI«tMa '11111 , «ao ca lICllpHjaTeJbHMa, aa I1X aYCTpHjCI<U ~ojcJ{a ~~~~~

aCCtIC. Oil je Oau.110 y 3aTBOp .!lBC crapeuruue CPUCJ{C H uaJ]O)1 110 jC'O"fy JIllllCKOM xanerauy, na lIiy nouran.e JOUl rpojuuy J{OJlOllOi)U. )_lOK. cy OBa ncropaua Y 3aTBOpy, He sepyje, aa he OCTaJUI uno IIOJ{yuruTH oe3 IbHX.iI

. Y OBOftl rIlICMY Kuc nony ynana y OllH ouaj eapaapcxa JlPC1VlOl', )(<l Cptie CBe )].0 jenner caccxy. :SapOH Knce,n Y OCTaJIHM C.IJ.O j 11M. IIOCTYI1U,HMH nnje OHO 113pa311:T npOTIIBHHK Cptia, urra naure, upc Oil ce I\\OrllO IIPOTHBIIO TOp~llTlJ. Moryhe je, Aa IIH KI1CeJI 11I1j lIHICJlllO 030HJbllO ca II PC1J,JIOrOM 0 YOH [an-y CI3HX Cptia nero j l"IIMe xrco CClMO }(a lIpJ1Ka}!{C CHTyaUHjy !.UTO 030HJblmjoM. 11 ]011JbU je llllCMO KI·ICJIOBO Oau.H]]O y opllry nansojnony H Ib81'03 paTIIlI caner. 0)1. rrotiyne cprtcrcc y npOOM peny 011. crpanana Kpau.cxa re ce nannojaoua ofiparu 14. jyxa xpau.cxoj I3Jla),UI IWO lIajBlllue·3aHIlT(}pCCOBa!loj, IlOUJaJbe joj J!I1C~i6 K11cJ]o130 H 3 anura , IUTa OIl rpctiano 1I0il.Y3eTlI zta ce OTJ{llOliH ouacuocr. YOHjUlI>

:l Croatica an 1607. Y APyro~1 rtflCMY Kucnouy uanuojuon«, TtIl(OI)c Oil jyna 1607. nuurc : "So tragen E. fl. Dt. ebcnfals guets Wisscn, das die Wallachcn zu Morauiza vnd Gco merya flirgcllolllell, wider in die Turkhci zu entspringcn, solchcs nunmchr auch hcschehcn war, wann ich dic furncmlstc lUidlflicrcr nieht gcfalll<hlieh hcttc. Ohwo ll nun E. fl.· Dt. eincr crsumcn t.andtschatft in C-rain vmb Ihrcn Bericht, wo dieselbcn vbersidlt worden uiochtcn zuegcschrlbcu, wie ZII crachtcn abel' solchcr Bericht Iangsamb volgen Villi bald' gar khein so lchc Gclcgcnhcit im Landt vorhandcn scin wicrdet, vber das auch E. fl. Dt. aus dem Landt vcrwisen vnd hiezwlschcn <III dcr Icrrcrn Rcsolution vcrrnangcln, danncnhero in del' Zeit was vbles crwachscn, also wltlHl! kit kcin besscrs Mitt als willen den. Hadul Daya, dcr aucn sichtbcrgcrtschcu Vssgokhcn gewC~13ten Kncsen seligen Guetter, well cr ohnc Lcibs Erhcn 'I'odts turwordcn, E. fl. Dt. widcrurnben hailllbgcfallcll, das E. II Dt. nchcn den andcren, die cr darzue erkaulft vnd . ein tauscut udcr wcnig' mchr Gulden ZII hckhomcn, vnter dcncn flirncmistcn WallacltclI nusstheilcn licsscn vnd die Sachcn dahin dirrigircn, weil sic hicrdureh mit Weib vnd Kind iru vollcm Landt scsshallt warcn, das sic Itlr die andcrn vurigen, so auf del' Gr.tnizcn, Pnra scin muesscn." Kuea )!(YMuepa'!I(H PalWJI Hilja yMpO [c jyJlil 1007. oef! MYUIIOIX III!TOMaIW, a OCTHIIIIO [c an C060M Il 1101' ccnuurrn. 11<lll1lOj1lO/IH 1I0110JIII ony IlCMJhY CPUIIM<I 118 rOMI1pJa H Mopnunuc, a npollIHllljy /~lIjIlIlY je (1/\lIYI((H\ Cl3niOM Oil 17. aur. 1007. no" 'J!I-iO CJly",el(OM 1I0jllOIlY MII'I'IIJI1 lilJII1IIY II pol)nlly r~aJIIIIO~\ IIOjllOlln J..11i(\IIY 110- I(J!CIJI<OM, CII(II{OM 110 ~n IllOPIIIIII'I'1I (I(OM()PCI(IJ CIIIICII).

MIII'l'flllllj~ 'I'~II Y XPIIA'I"'IlJ

82

Hi'. i\JIEI(CA mlllT,

Cpfia 110 npennory KIICJlOBY uannojsona uuje cm arpao 1I0j~eClltlM

'pelllell,eM ODor rruran.a." Kpaiscxa BJIa,LLa o arouopu 20, jY1Ja nannojFlO,LLH, aa je oua seh nspanaje yuosopanaxa, KaI(O cy Cptin lJell~!I{a nesrozta aa .apncany. Y Kpan.cxo j IIeI>Hl rionccnor MeCHl aa uacen.en.e n.uxono, a lie csiarpajy YMeCHHM !HI "PC/VIOl' KnCJJOD, zra ce CPOll noyrinjajy, jep ce TO He Oll MOl'flO ofiaaurn

.. nenpnxeruo nero 011 Cpfic TpeOaJJO npe aecrura na yrapcKy 1I .CllaI:lOI-lCKY -rpaml~Y, .nU]WKO 0,[( n.nxoaor uernaunser aaau-raja II ·o.n;rYPClUIX n031IaHl1Ka IhIIXOBHX!' ITpeI>teurraj ouaj nnje naupiue n, aJIY! rroourrpeua orrpe31I0CT H npyre Mcpe, icoje cy nO,[(Y3eTC, ocyjernrne .nUJbe cnopaayaenau.e CpnCl{IIX noce.a.enuxa na XPnarcxoj rpanaua ca JIHqKHI>t TYPUHMU.

[OMHpCKIIM CPOHI>1a cy II ,'l.albe CMeTaJIH II 3PHfbCKII H <Ppal[]WnaHH. 3PHI-bCKH je nO){YlJJaBUO Y OI{TooPY 1607. na npexo Ha,'I.nojnone MaTllje no.anoacn cetin Cprie y [OMIIpjy II Y JIUlIY, a y cl)eopyapy 1608. ofipahao ce y TOj crsapn na paruu caner Y

.Tpauy.? Y Majy OBe ronaue pacnpanzsano ce y PUTIIOM caaer y ,0 uonoj MOllOH 3PI1fbCIWra y rrnran.y Cptia, y aBrYCTY pacrrpau)r.UllO ce 0 MOJlOH opahe cDpalIKOrrC1lIa-Tp}KC1lllOiX y llCTOM npenMCTY.7 1(ao pesy liT ar OBIiX pacnpana OHJlO je I-Ie){Ol[HKO OJ\lIYKa uannojaoae cDep,!(HIlaI-IJ\a, II3j\aTlIX 14. aBrYCTa, Bpahu Dopby, HHIWJIH H BYKY cDpalllcorraHY O,!(l'OBOpnO je uannojsona, .na nc

4 Ibidcm. ~ Ibidem.

u Y npOTOIWJ1Y Croatica sa 010'. lli07. nnuie : .Receplsse an Erzhcrzog Mathiasen in causa wegcn derer durch gedachte Grafen von Serin vnelter . seincn Gehorsamb begerten Wallachen zu Geomerie vnel Litsch", a sa tj)e6p. 1608. CTOjH: "Resolution oder Rccepisse an Herrn Grafen von Serin wegen der begerten Wallachen Zll Geornerie."

7 Y npor ouony Croatica sa Maj 1608. nntue : "An Herrn Obristen in Crabaten vrnb Bericht auf dess Herrn Grafen von Serin Petition per Vndergebung der Wallachen", it nOA anrycrcsi Te rOAHHe CTOjl1.: "Die Herrn Grafcn von Tersatz Gebrucder clagen wieler die Wallacheri zu Geomerie vnd . schlicssen ein Verzeichniss ein, was sy inen vnd den irigen gwalttiitigcrweiss wcckhgenomben. - Darauf ist inen ein Beschaid gebcn Vile! ain Comissio n aller Sachcn aigcntlichen Bericht einzuzichcn aussgeferttigt worden. An J-Iannsen Gallen vnd Anthonien Petschouitsch, auf duss sy abel' in ainein vnd andcrn hicrwider repliciert, ist Herr Probst zu Agramb vnd

'Ludwig Sauer ncben den Pcischonitscheu verordnet vnd vndtcr andcrn Herrn brlstcn in Crabatcu auiertcgt, class cr inen Grafcn vnd Wallachen aiu vupartlt yill 'h s J<ricgs-Rccltl ,nidcr:;czclI vnd sy durch dnssctb cutschicdcn 1 II till 'll Hull ,"

I"

!

MIII'I'AI~IIII~ ('1'1 A XI'IIA'I' 'I(Y

~\. ICC Cp6c IIH U.IiMU 11(l)IJI())J/II'I'1I rurru II )~CTp'lIIll'I'1I U· r M!l1 jn T IIC1(a lily uuurc lIC )(ocul,yj eu OIJILM aXT U M; Y rrorn )(Y

'I,

'd')IOC lbJIXOIJC" )(u cy CP)l1 :JUY:I ')JH UI'fIU . M)" nero Ill'!' 11M

upuuana, O)(PC,[(HO je OHO j JIlIy l(OMIlCHjy, na H 011)(11 ony 'l'IJ'IP, a)1I1 lCOM.ccapl1 lie CBPllllHUC unurra rc je call: HMellouao nony I( MIIcnjy H TO Xauca [alia H Arrrona Ileuounha: IJ,(1):OUY HO HUY IICIW CC 0,LLa30BY Ii IbllXOBY peuren-y uexa CC JlO((OPC 1-1 CPOII II (DpaH({OllaJlIl. Il.lro ce TlILIC IllTCTe, xojy CpOH IlallHJlI1We cDPl.lll. I(OllfUlHMa, nanuojnona HallQ}KII oapoll)' KHCllY, na o/(pe}(11 paruu Cyt\,lCOjl1 hc -cnc c.ryuajcne LUTeTe, nanencne y nonacy rpotponu '([)palllconaIICKHX, IICflHTaTH H ]{PH13ue crporo [{a3_llWl'l1: Hcroru )(alla jariH uannojeo.na Tany H TIClIOBl1hy, tJ;a HX HMellYJc sa 1<0- Mecape y onox cnopy H. fpOqJOOH cDpaI!l{OnalIH 3aM0J1Hl.lle, lIHM. cy JJ:OOH1IlI Ill-ICMO nannoinonnuo, .na ce rrOCTaBH npyro ' llHUC H ICOMccapa MeCTO I'ana, jep je OH nenpujaren.cxn pacuoxo»c II irpcxa i-bHMa 1'C nan sojaona HMeIlOBa MeC'ro user-a aarpcfia-nc I' )I(YllllH({a H JIY.l(l3llra Cayepa.?

Ona oopoa 0 rOMHpCKC CpOC npenella CC H Y CJ1C:ll30UCl(JI cafiop. 113aclla}lHl(H rporpa HHKOJle 3pIHbCI{()ra I'pryp JIaUKODl.t1l Jl .lonau 13Y.lIOP IIO)IHeJlH cy 3. cerrrexfipa Y caoopy 01l.TY)IOy IIpOTHO rownpcxux Cpfia paznt neuoc.nyumocra. rpocp HHJ(OJII.l cDpaJllWllall YllO)l(1-l nporccr, uno 3PI1l-bCKH xohe na yaypnnpu l'IMalbC nopo.uutc (j)palllWnal-la. Ha TO 1I3aCJlaII111.(Il 3PI1lbCKOl'H 113ja1J1lWC, JIU jc l'tI~\lIpje non npOl.(CCOM TC IlHIW !leMa upaua l(a JlpOTCCTyjC, /(01( IIC naaue cyucxa 0,LLJ1YKa.10 Y ¥ICTO npexe " 'I'Y}IOJO 3PHlbCICII II yrapcuox cafiopy y ITO}({),HY H TPU>IOIO J' )la CTaJle}[{H yrapCJ{H uocpcnyjy J{O/( nanuojaone Y crnapu j~P11 • )l,H.K~HjC Han Cp6HMa y MOpaUIIL\lI, rOMHpjy Ii JIH<IY· nOI( )~ 0)1 nacrojao, na nurepncuuajox CTaJlC}({a ,l(o~e y nocen [OMI1P!tl II ()JWJIIII1X MeCTa, 6puha C[)palIlWIlClIlH ce ofiparnure lCpa)bY ManqH JJ. -re J{pal[' ua OCIIOII)r jC)(1l0CTPUIIC uudiopwauu]e nanouca 113 B 'fU 5. anpana 1609. OUIIY rporpy TOMIl Epncnu-jy, ,!(U Jlot\~Q)ln1'Cp

Y Ory.auuy, MO/(PYIIJY, Epuu.y H TOYlb)' rpoq)OJ3HMLt 1)ppl)y, _III-IdC01IA: H BYI{Y cD pan lCOIl all I1l11a. I I

Axuuja MohllllX rporpona Xpl3aTCl"'X rtoxpeuy.aaje H CPHCICC )LOCelbellllJ{e, l(a O)(Olljy uacpr ajc C130jIlX IlcnpHj<:l'rcjbf' Y, 11M'

I' l'

H Lopa~i~, o, c. I, CTp. 355-358; Croatica aa }fi08. I) lbulcm.

10 Siilic, llrv, sab .. spisi, IV, CTp. 510; V, CTp. 652. II O. c. V, CTp. 1!J II O!)O.

I 'I

iI,' i I

'I' I; 1111,

I'

84

Ill'. MIEI(Ci\ IIBII'!';

I "

Cl111X I'oxnpana yuparnt Pano]e ~~MyJ'O!~l_!_I.~. __ ~!~E:._l£O_§. MOJIOY

f1aJ.(BojnOJ.(H H Y n.o] OI1HWC J.(OCCJbCJbC IblJXOIJO, xojc CC noronuno

, ,lla ofiehan.a H na 1l03HBe oapOJla JIellKoBllha, OJlM<lX no J.(OJJacJ(Y nacran.eua cy lola xpajn,oj rpauaun Y fOMllpjy, KaMCIlCl{OM, BpOODCIWM H MOpaUHUH, ami cy O)l rpodioua TPH(UIIIUIX uenpecrano Y3IIeMHpl1Flami H MHora 3JIa MopaJ.(owe J.(a no.anccy. MOJIC HaJ!.BOjBOJ!.Y, J.(a H3J!.a J!.lmJIOMY caaxox 110jCJ.(IIIIOM CPOJlIlY ua HMalhc,

."KOjC Y}KHBa H na HX canyaa OJ.( nacun.a rporpona C()pallKonaHCJ(lIX, a axo je TO newor-yhe, onzia )J,a HX neicy.a ira )(pyro MCCTO npeceJII1.12 Y Op30 nOCJJC Tora otiparc ce nanno jnozur II Cptin Y JIWlY, n01'Y}KC CC _IIa LIlIKYJIHlI!J-ja H 3aMOJIe, aa fly)(y npecen.enn y I'ycnh-Fpan II I'ycah-Ilon,e."

Ilocpez; one oopoe II3J\leIW CpnC){HX ,TJ,OceJb'21IHIW II xpuarckux rporposa J.(orOJ.(HJIa ce je.nra nona ccofia, xoja ce 0)( ;J,ocaJ!.alhllX paanmcyje THMe, WTO joj JUICY npeTXO}IJIJ!lI nperosopu nero cy )~OCeJbeInTUH J!.OIllJIH nsnenana. ,llOlllJIO je 33 nOp0.ll.HUC ca 140, jbY.ll.J1 sa opyncje H3 PI10mlKa y JImVI, nOBeJIIl cy xccnc II .ll.CIW, caera 532 zryuie, a 0)( MapBe Jl cTBapH JI.OHCJIlI cy JWJIlI){O cy MOrJIH na OP3Y pyKy. OBU CpOB ce 3aBaJ!.llJIII ca CBOjl!M OerO;\1 JIH'IKHM pann BCJ!!1J{HX IH1MeTa II nacun-a r-e uananouie na PUOn!lK, rne ce oer naJIa3HO. f1eTopHL(Y TypCKI1X .ll.CJ!Hja ytinure CPOIl, a fier ce C My!WM crrace ](3 PnomlKa II one y 13albGJ1YKY na ce nOTY}K!f nauru OOCa!!CKOM. nama nanc ocry '1eTY no j!J[!I~a, na nopofia n .ll.a Ka31IH CpOC, Beer 0 onowe yn JlaLlIlf CpOC TC· OIll! He cxcnoure .ll.O'IeKaTH oera ner-o upetieroure ira aycrpn JCKY crpany. COOOM cy )J,onCJIH necr, na he ce jow J!.OCTa Cpfia J.(oceJIUT!l, Jl3McJ)y J!.pynIx II ImC3 ,lleIT lIHh, Kojn lIMa HOl( COOOM OKO 80 1l0-

~-.-----.

I~ Croatica sa 1608, OBHM nOIlOAOM ynyTlI nannojuona 4. HOB. 1608. flIlCMO l(palbClulM CTaneml'IMa .Vnser gnecligcr Beuelch ist hicmit, clas ihr

. Vnns clen von euch per \Vallachen zw Geouicrie, c1crentwillcn sy aniczo, wie beyligcnncl ZII sehen, supplicanclo bcschwerweiss widerumbcn cinkhombcn, vor disem abgelorderten Bericht vnnd Guetachten, wie etwo cliesclben anderwerz vnndergebracht, inert souil Erdtrich zw irer notwenc1igcn Vndcrhal tung, am fucglichisten alicia im Lannclt eingeraumbt vnnd Wir von ihncn der bisshcr beschchcnen Molesticn ainstrnals allerclings exempt vnd vbcrhobcn sein lIICCittCII, vnuerlcngt zue khornben vnnd cuch hierun welter lIil vermancn lassen wellel" (Ansicdlung der Uskokcn).

.ttl Y IJpOTOl<OJJY Crontica na Illc<3p, 1609, umue : ., Die Wallachcn ZII Litsch blten sy dortcn hlnw ckh zu thuen vnd incn das Gussitscher Schloss villi V lrlt 'illzlIg'I)CII, dill: II wid rr d'R ruucn von S .rln l luuhtnian den 't,l·ltlinl."

:-i

:::

.'

:'

P )U1J(a II )Vl he C uucruuu'rn Y 110;(1'01 jy 10/\ Garu. )l~, '/hll· 1'111(11 e YJlOrOplllIlC 3. ltllpI1JllI 16 ,lIU uy TOM' MilJlllllry I'pa" ll;,ha 51')lora. Kaucrau )1 IlrM)'IlJ\ l'y Ilh 1l0XIlTCl )111'1110 Y )1 fOP )\ C )1>CIII-II((J '11 pacrvrexa r-a l' IIOIIlJ['C II ncurra] :J<lMCIIlll~Y' 0)("

'Y'I:1l0ra Ital(130jOO)J,C CDCp;.\llIlall)\1.1. lIa)\BojIJO)(11 Ma[{CHM~IJIIlJaIlY II .It\'II013CAIIUI<)' xpBaTCKC rpauuue KPllCTOCPY 06p04allY, j\U Y, ~ ,.

,_, . 1,1

I'y III \II JICllO O)(Cnellll II )(a liMa IY J.(O",CTa MapB~ ~I C ru~pll., •

,llOCCJbCII,C PI!OI!l!l(IOlX CpO a obaan.euo )e Y J1aJlI~J[ OAIII1)11 MO~\CflaT, PaT AYCTpllje ca Typckox OliO jC3aBpUlClJ H MH1' CI )10' 11)1> 'II TC vc.nyrc Cpfia rpanu-iapa 1II1CY ollJIe BHWC OIl~I{O IIOTP II', II '1la>1(IIC 1.:a0 aa 13pe~H! pa ra. OCHM rora je OH)IO )OlU Y )IUI130h yCIIO~\CIIII )~OI'Ollapalbc Cpfia C TYPl(IJMa r-o nuue 1607. pa)~H 110' IIp'aTl(a y Typc](y. fyCllh. ue CMC)J.C JIll IIPI~MHTII 1111 0)\6 llTl ! ;\0' ,C JuClIllKe nero .rauura 06pOllalla II nansornony urra )\a l1l1l1ll,

l"IIMa II uar.racu, /\;.1 c)' .L(OCCJhCIIIll(11 I(OW]!lI H31[ClIClll.a, 6CJ HI UI(lI;.l 1I0pa'3YJ\\a II (IC'I )\UJIJOj!C Il>CrOl)C,

05po'la1l, IWjl1 jc IlPIlBPCMCIIO !JOAHO yupany :XPUUTCI( r

• opLUTapClwr :JIIHIl>ll, Yllpml{!bellOr CMPh.y oapOlla KHCJra u- ~'llpIlJla 1609.)' J[OllJJbC .J. ~\aja J[iICMO fyclIhe130 Hl:l)J,riOj130JlH, )\o)l'l)yhl~ a I;ojc crpauc, na Oil OOJI>C OIIJIO na cy TJ[ Cp6H OeTa}~11 y Typ[(oj.F, HIl Y I'pany cc uucy oopa)J.o!JaJl!l ceofiu CPllCl{O). Hot)IIIO)" nona cDep)(!llll.lII)\ IIOlllJI>C 1lI10\0 ryclIheLio y JbYOJb<lrry J(P(ll~'"

ico i JJJI aJ(I I II J(l'rp[J)f(11 0)\ IbC MIIllJJbClbC, r)(e' )la CC ,lIae ')1' /\OCCJbC!llIL\11 II IUlli.O )(U cc upcxpahc- PacnOJ!O}I{cII,C lIall.IJO)1I0)\IlU() IIII)(H ce 113 3allpliICTI(llIIIIC~\tl, l')lC' IICJIII, )la upCMa AOCCJbClllll\~IM' TPCO'~ OnTlI OI:pCJ<l11 H IIC rpcfia llM ncpouaru, ann l'!M 11l,1(.ll rpctia npnrchu Y noxoh ,ca upcxpauox.!" Kpau-cxa BJlu/\a ea'~ I n , acra ua !{ l{palhCKOI' JCMaJbCJ{OI' cafiopa, xoju CC CaCTa)(C 16. )yu~ TC upcn u.cra WJIICCC .L(OI!JlC lIa)\lJojIJon.c.1I J1HCMO Tycal '~ "

aoopy je UJ!a)\aMl UCJIIIIW 3JIOnOJbLl npe sia CpOHMa, J(Q)H Y,

I(:'WO CTllJIC}IOI PCIWlUC Y 3ClKJbY'If{Y cuosie. BJlIUC UITCTC IlLlIIOC!lJII,1 11'1'0 111'1'0 cy kOIHICTI1JIII TC C -rorn IIPC.lV!O}IOIUIC 28. [yua nan-

1,1 l.opnsic, o. c. I, crp. 365 II 367, M:mcl1l'raj IIi1J\II0jIlOJ\l1ll J\Cl'I'IIJlUII [c tl ,IIIIH1JI(1 II II CJIII , na cy cc CpUII jY'lc I\OCCJIIIJIII, a Ui!lIcIJJTa] 06PO'lllll)' II 0 CII' "a,.YM I. Maja II IICJlII I~a cy CpGII IIPCKjY'IC IIPCIIIJlII. Ilpun II 13 IICII rru] J' opurnuanau, a npyrn jc cH'ly"all caMo Y npClIlICY TC IIpCMn TO.MC IIPIIOM 1Ii1I1CIIIT:tjy Mopa ucpa 1l01(JIOIIIITII. Y OCTilJlOM II IIPyr" 11:'111CIJITIIJI1 11 ~ '1'lIpliyjy, Ila [e ccoria yCJlCI\IIJlil upuux I\alla Olllpl1!I:t.

Ir, Cronlica an l(iO[) . III Ihid'lIl.

86

1(1'. AJIEI(CA I1I1WI1

OO!I3,oJ(I1,.).J,a OOYCTaSI1 YI cnpe-ur ).J,OJl<l3aK IJOIHIX Cptia, a crape, 1(O)l1 ce uanase y J1H'IY, [OMHpjy II 01(01[111111 lin pU3MeCTH no, cnanoucxo j 11 yrapcxo j rpanmm. I 7

Ka).J, je nansojnona D11}.'(CO ono ncupujarcn.cuo JlP}[(,UbC xparsCKWX ~TalIC}J(a cnpax Cptia, nacrojao jc, l\a JI),I<UIICTBOM 113pa,LI}I ~fpOBH)allT aa Cpl1CKe J(OCC,beJlH[W TC y onrouopy CBOMC 011. 20,. JY Jla O}.'(OOPH nOTllYHO pasnore II CTanOEIIUlTe CTalJC}lW H ofieha, na nehe npHMHTl1 none ).{OCCll>CIIHKC, alII! OIlIlM<l, JWjH ce neh onae nanaae, Mopa ce noraohn l(<:t ce npexpuuc I[ C 'fora n03110a. ~Talfe}rce, ,na nOUlJl>Y npoca TlIM ,noCCJl>eJUIUIIMU. AIW He 611 IIPWMUJIH one Cptie, nero Oil }IX ortarnana narpnr Y Typcxy, Typnn. 6w HX na MyrcC CTaBHJlI! 11 noytinjax«. Dpc/v[ol' CTUJIC)IW 0 I1PCCClbCI'bY CBI1X Cptia ca XpOaTC){C na CJlaBOHCKY H yrapcxy rpaHHUY lie MO){(C ce CilpOBCCHJ, jcp ie 11 TaMO nace.n.eno II cyuunre Cpfia. re aa .noBc nocezsemnce nexa MeCTa. Y HCTOM CMIICIIY 1I3BCCHf lIaJ(BO)BO).J,a 11 Tycnha H HaJlO){(1I MY, ,na y oy,nyhe HC IIp11Ma Cptie

) rrperxozmor o.aoripen,a n.erona.l'' Me~YT11M cy KpmbCKI1 CTa-

)1 )1(11 OCTaJlH IICnOKOJICO[·IOH. Caonurreu,e I1aJ(BojI30,n~1II0, ,na nehe y 6y zryhe IlplIMaTII HOBe .n;OCCJl>CIUIKe, IlPHMHJlH cy ca panomhy )\0 lTall'~, aJlH urrax aa TO O.n;OHWC 10. cenr . .aa .n;a.n;y rrpoanjaara, uarouapajyha CC, na cy noc.renn.e ro.aune OHJle 1·lepO).J,I1C re CC· II icpatecxn CCJl>aUH C MYKOM opanc OJ( rJla,nn.1D

. HCH:occHoCT, yxojo] cy ce PHOIIHljKH Cpoa naJla3IIJIH, oa-·

I(HJla lIX je Y oxajau,e TC ce no-reure xajarrr, WTO cy ce J(OCeJlHJlU . 11 noueure CHOBaTH IIJlanOBC 0 noeparxy. .llBojHua crapeunnra cpnCKHX noc.naure caoja lIeTHpH cnna JIlIlIlW1ll. XaJIHJI-ocry H 110- sony ra, .n;a .n;o~c C BOjCIWM H }.'(a IIX O).J,BC.n;C narpar y TYPCKY .. Kaneran orynaucxu Xanc [all .n;031fa sa 000 YXBaT'

C ' . .1 OBa .n;Ba.

p.om-Ia H .110WlbC HX 29. [yna Otipovany C IIpe).J,JlOrOM na HX IIU)CTPO){(H)C )(~3HH. OOPOlWJI aarnrra 2. aar. nannojnony, WTa zta panu, a lIa.n;~oJoo.n;a onroaopn 21. aBrYCTa, .n;a nonaprue yxnaherre

Cptie CTpOroJ HCTpa3H II cxaewn napnoj Ka3HH.20 ..

CYJ(Otlll<l one nuojaue yrr.raunora je OCTaJle pnfimr-nce Cptie ~'c ce OCTal3HIllC nperonopa C TYPUI1MC). 11 noxyuraure, ,na rryre x J )\1101' uaacnaucrna Y I'pau IIOOOJl>Ulajy csoje cran-e. Kao H3a-

17 Lopasi':, o. c. , CTp. 368,

18 • C. CTp. 378. Croatica all 1609.

III lblderu,

20 Ihi(1 111.

MIlt'I'''I~IIi1. 1'1'111\ v 1'111\ I ('10'

H7

, ,

I JIIIlIII C IIOC)WIlIC nanno]n )1" 'lIoj() 111 uonc 1 l( II>Y Jby nunhu,

III ~'pn Lla)IUulI<ouwha 11 Iluynu 11 JJllh i "., 1111 aM 1111111 IIU)\-,

----- ... - -

110)11 )IY, )(U nanc '!IOCC)l>Cl'UlI\I'I~HI IlI'llOJII{11 -, a CCjaIbC U a upo-

puny. Hannojecna lIaJlQ)K11 nponajaur-wajcropy xpnarcx rpauan

1 h'JIIUlrepy, .lI,a CpoHMa ,na.ne 200 crapn upoca, OCHM. rora 110)):III' IOC H3aCJlallHUII MOJlOY .n;a ce aa nacen.en.e pHOmllll<HX Cpea, I I) ill cy joui YOCI( J[Ol'opOBaJIII y OKOJlI1HH Epnora, H3Mei)y Morpyuia.' Ourrap]a II Ol'),mma, onpenu upezieo OKO I1JJallIKor, )<ojl1 It'll II DtIIUC Kaucne 1I:}Me~y J3pHI-ba 11 Ory JlHHa, na aonaxa .llpeI .11>11 11 .Iecenuua, na 11M ce C uoxerxa pamr KplJClba ,nal(), 11M 'TOOH it3 Touc-u, Kocrena II Hon.ana y no aoh H uaisan, )~a j I' .y TOM. xpajy no.n;IHUC I{Y])('I, c.nnuua onoj Y BI1HUUI1 1'1 Y Tlpe-

I "Icjy. Y ry xy.ny 011 TpCOaJlO CMCCTHTI1 J.lO 60 xpBaTCKI1X CTPCuuua H3 OrYJIIHLa lVIII [oMJlpja" llaTH 11M [cnnor .rajrnaura, a II ")I(t .113rpa.n;lba CTUJla Oil najuuure III.l 3000 cpopllHaTu. Kan ce IIJJaHII{H raxo YTOP)\It, )(ohl1 he .oJllll.l It .npyru CpOJ1 H3 Typcx 1'(1 I C aa nap ronuna OIlTII TaMO nue /.(0 rpu xazsane Cpfia rpauuuapa. Pcuien.e lIaJlLlojuolmllo y cruapn ouc MOJlo.e uuje ca-rynauo. 1 haCJlaUHUH }JI[CY illl 11<1 ce6e 3aOOpaDHJJll. 8. aurycra nonuecour 11,11 rpojuua nazmojnonu MOJlOY, na HX y3Me y nojny CJIY)I{6y, y 'I "Ty rOMHpCIUlX CP"CI01X rpanuuapa. Hanaoisona naaoncu HAylul. 1I(1I1 orYJlHllCKOM icauerauy I'any, .n;a npnxa JbyocwHha, .lla.numuonnha II J10JlHha Y cJly){(6y II na IVlaTy.21

Heun 01\ 013HX PHOHHlIKHX Cpfia, xoju ce uace.nuuie ua IlO)pm\a rpO(I)ODa <1)palllWl1ana, nocranoure KJ\\CTOBH IbI1XOlll1. Taxo III' Jl1a nsuenrrajy 3arpe6a'!KHX nonncynana JIYKe UpHKoBa~IKor 11 TOMe Ceopuntha, 110rJlaOHue OIU1X PHOIIHlIKHX epoa, Kojn CC nne JIlllue IlU MPC}lO-!l1UH ncnanexo O).J, MOJIpywa, Panuv EpaI uronah, .llaJl\jall Ill rptiau II DCTap [J[aSallI ofiehaure, na he cc 1I0J(opaBaHI cDpallJWllaHHlIla. OBO HCTO Ylll1HHwe H panuja cpncioi ,'I '.~}etlltl.lll, xojn ce IIaCCJlIlIllC y Cxpazry non BOi)CTIlOM Gre-

21 Lopasic, o. e. " CTp. 380-382. Y nporouony Croatiea aa aur. 1609. uuruc : "Die neulich hcraussentsprungncn Wallachen bitcn incn ainma l Waiz zur Ansat vud ircr Vndterhaltung dargeben zu lassen. - Zellingcr soli incn :.!OO Star Hirsch raiehen lassen. - Item ir Wallaehcn 3 Kncscn als Radania l.ub schickh, Peter Dadaschkhouitsch vnd Paun Lolitseh bitcn [eden vndicr Ih~1I gco-;lic-riseh en oieiiSticith21)liiz zu lIcrwilligCii:"'-':: Des Haubtmans zu OJ.(ulin Hauss Gallen darubcr cinkhornbcnc Berieht licgt hlcbci. - Er nil

oil ctlicheu Wallachcn, so zu uil Plaz hnbcn, thails wcckncluncn vnd den :1 I II II n [eden zwccn iiurnurnb II.'

88

HP. AJIEHCA. 1113111'1

(jnlHa !3y'(~~p~~_~dul Jl Mapnma Byjmre nm.lICOBllha.~~ OCTaJll1 noccx.enaun -ce IIC XTe,L(Ome nO,L(JIO}f{IITHcPpafIKO;-;'~~lIlMU, a 1111 3Pl!lhCIOIMa If aKO cy II je.uIHl II npyru ClIaJIII Jby.ue cnoje )[ nal'oriapaJr"I'I' HX,' )(Cl i'IX npasnany sa cso]e rOCIIOJJ.ape. [Iuran,e onux

pon 1I11je 6UlIO peureiro !III uocxe Tpll ronnne, rcaxo cc UII,UH

• '!, •

II::! ')c,[(llor 'IlHCMa, xoje OUH ynpaanure orynancxou IWllC1'a1IY

((Ioany [aJIY. Y TO lit mlCMY BCJrC CPOll: "Tpn ronuuc npoljouie, y'LIeTopTY ce otiparn, a Mil CTOjHMO IWICO IG:IIlJh<l IIU Jll!CTY, T'JICJlajyf1l1 xana he TYPUH O,U nac py-ra« y'IHIHlTlf. Kaico IloljoCl\\O [( IHtlTJeM tleCTHTOMY KPIIJIY, nounrn.a ]( ]lall1<1 rocnoxuu 3PlllbCKII JhYJle cso]e, nounrn.a rocno.aan Tpnca-ucu JbY.LIC cuojc ItUK J[ 011 l'J1a130M .uOXO,U1I H MH ce HC XTllCMO o.auphu 0)( CI3I1TJIOCTII xcpnercse lUI Ol( samera 'ICCTIITOra xpuaa" .~U Onl! CPOlf' II ocraure y

I{ mllm Mozrpyura, Y Ourrapjy, OTOKY II .LIPYTIIl\\ MCCTH·,\UI. JC,L\I!lIO jc 'PaJlull KOP)lHh 0)1 COHX OBHX Cpria upeurao Y )1{),MocpaK II 'l'tiM -ce lIaCTaUHO ca CBOj01l1 IlOpOJ(1ll10M.~'1

IIJ1{m sa npecersen,e Cp6a U3 Jln-ra y Bpnor II I'ycnhI pnJ~ 1609. Ceo6a Cp6a U3 Ilonnanua H Ol(OJIHHe y Bp nor MapTa 1610.

CYIWOI1 H aopaa rporpa HHKOJIC 3pmbcJ{or ca J(OCCJbCHllJ\l

pOllMa npozryacuure ce II Kp03 rOJ(I1IIY 1609. H 1610. Y jy)'), 1609. nO)lHCCC 3pmbCKll nonnc xpalya 11 YOHjcTBa, rcojc CpOIl lI(lIICCOUCC IbcrODilM JbY,UHMa H 3aMOJIH nanaojncny, J(a Cptic y rOMHpjy, Mopauiunr " )JHlJY nOJ\JiO}J{11 IbCl\\Y xao BJlaCIIIIl{Y ,[,UX

22 Lopasic, o. c. I, CTP, 384.

!!3 Rudolf Strohal, Nekoliko cirilskih isprava 0 dopisivanju turskih h gova sa hrvatskirn kornandantima, Vjesnik kr, zern. arkiva, god. XVI, Zagreb 1'914, CTIJ. 4G.

2,' Oripurrap BYI< uapoH Ereufiepr IlHLlJe 10. anp. 1G15. II<tAJiojIlOgll 'llCpJ\IIIIIIIIAY: " ... Raditz Corditsch rnit den neucn Wallachen von Modrusch n()ch vor cttlichen Jam auss der turggischen Dienstbarkkeit entsprungen, II '('nnch nbcr gctangen worden vnd ilber zway [ahr Tang inn dess Musstai Ilceg-s ~~i,t;;_s.!!_C.!l Handcn gcwesst, hatt irue Gott die Gnad geben, das er nus scinem tyraunlschcn Zwang entrunnen auch mit \Veib vnd Kind sicl; vndcr E. fl. Dt. Flllgcl in der Haubtmauschaftt Sichel berg Gebiett b egeben. W'II dcrsclbe danu E. fl. Dt. Granitzen VITII> das ime Weeg vncl Steeg in II '~!I FclnclR Lund bcwusst, in zutrngendcn Occnssioncn gantz nutzjiche DlellM! ZII rw IS()II tnll~cnliCh Villi qunlitlclert." (I(OMopCKlt CrIJlCII), Y ouo "1H:M' /~n'J'n J I{op/\ul,y 1I1101lll:ll1jll II()JIIOI~' Mwrlljc 1/1)1111,11.

1\\l1I'1'1I1~1I11, rl'l " I >'1'1111 I' 'I( ,

MI iru. pUll cc II 1)1I()I',IIYTa II 'PI'JIIIIIU <.my"!' 01 :1UX'I' 'ily I'pOIIHII\()ftI. fOMIlPCI II ;'"_,:::!~\..:_ M..!"J\lYJI(~ y Il~\ OIlX -Cp u Y I'oMill jy, MO)tI)),II.1), II i"[JlUIII((OM 3UMUllil Iltl)\IJOjIJOJlY, Aa IIX • tllllT11T11 Oi~ C\)pUIlIWllulia II Oil, 3Pl'llbCKII,' II )l:.t 11111 .u03nOJll.I, I )ltt J 0)\ IllIllIlI({OI' I(OAllrlIY je)lllY I{YJl)"I<ojU he IlX 3a((JlOI1iITH OJ\ II upu-

Ill'l:;IJCI(lIX 'ICTa, I

C jeceuu OUC rO)IIIIIL: IIOAHCOjC. rpoch ,H~ll{Q)Ia 3PlllhCIW

uouy lIHlflOY IHti\130jUO,LIII C!kp.ullIlHlliIY, /Vlofloa, noc.naua 113 O. )"a )~. oxrofipa, ouucy]c JIOCC)bClbC CpOU IU TypcKe Y J1WI. Ceisaun

v y OUnUII.~H OBO uacen.cu.c OCJ 1I'lIljer mrrau.a 11 .u03130JIC. OJIMi.lX 110 )~O)IHCKy C1301llC 3UI(JIC)1J1 cy CC CpOlI fb'l LI<U 11 I , .na he My CJJY- , 11111'1'11 icao J{J\lCTOI3I1, aJ1I1 cy vuafipao JaOOpal3lVnl 3aKJleT13Y H uehc )\ ra cnyurajy ucro 111.)' lIpa13C iurery II npuie JlaCllJba llaA lue- 11)l11I~\ l<lIICTOBlIlIla.~ 1-1a .ony OllT),}KOY II MO)IOY 3PlllbcKora onrosopu 1I1l)\UojuO.L\a, )\<1 Y 1(IlHUb), Cpfia JlC lIIQ}J{C MClbaTJI CBOjy paunje

Ilnll 'T)' oiVly((y.:I

0130, BClIllTO IIHTC3albC II C)'KOOU ca rporposi 3PUlbCIWlI\

)\() a)lIlUIC CpollHa y JIUtlY re n-uxos uanerau I1Ba~! BJIGlTllO 1I0)IIlCCC oxrofipa 1'609. Ha,'l.BojnOJIII l\lOJIOY, Jla )'3J1\C Cptie J1HlJall

, , .' > '" Y :3U/¥\OJlIl

~' .}UJUTlITY II na 111\1 )lUJ(C npIIBHJICrH)C, a Y HOBeJ\'lOp, .

1l;IUTKO nansoieony, )~a upelllcCTl1 Cptie 113 )JUlia y .6pJ(OJ' Il l'y I'ln-fpa.u. Ona MCCTa upunanaiy CC]bCj{Olll~l{anCTi.l1:l~ fyCI1hy 'II Oil C IbllM8 Tpc6aJlo 0 1'0111 npcrooapaTIl. I ycuh 1I3)aUH I!<lW IIOjooAll, ila he IlPClIYCTHTII CBOjC rpanoue Cptinsia, aKO ~\y C' 1[\ 'lhHX AUf-Ie : I CUOJa)(a. Hannojnona 1I0llYJXIl 8 . .ueucJ\lopa fyclIhy >00 drop. aa 13pJlOr II I'ycnh -I'pan, 113J3CCTII IICTor A.alla 0 Ol)Olll.C hl)tuua MaTlIjy II 3al1111'a xpan.a aa 1Il1lWJbClbC Y TO) crnapu. O,U-

IJa"B' 0)'130/111110 IIIII'C 110311aT," Ha roznury

runop KpaJhCI3 na I1IICMO " -,

I Y nporoxony Croatica aa jyml 1609. IlIIUlC: "Ocr Knes Radoi MaIlIlIlollitsch vnd die Wallachcn ZlI Gomcric bitcn, Ir fl. DC wollen sy zu 1 .omcr!a, MoLlrllscil vnd Plasskho vcrbleibeu vnud wedcr d.cm Graucll VOIl 'l'ersalz odcr Scrin vndtergcben lassen. Item incn au sser Ogulrn bey Plasskh~ 1111 Thurn, damit sy VOl' dcm Feind sicher scin mcchtcn, paucn zu lasscn.

~ 1.0pa;iC, o. c. I, CTp. 385-3R8. "

a Y IIpO'rol<OJlY Croatica aa .allr. 1609: nH~lc: ,,,Grallcn VOII~ ~~"n IlscilaiLi, dass II' Dt. aus iren vorigcn r{csolutlOn nit wClclicn,lchlll1dtcn,

,I Lopasic, o. c. I, CTp,389. Y npOTOI;QJlY Croatica aa 01('1'. 160a, 1I1111J~:

"Vlllt~l<ho bitet anstat del' Krcmpolen o der Wallac,hen \1I" Ll~S~~I, sy :.I~ 111'1'0 gllcdigstc Protection zu ncruhcn v~lI1~1 c1css:vdlcl,l I lllllle_glell ~II CI. tllull'll. _ Item iucn den BllI'n-llcSuCIJ 11111. ircm Vich hiSS aut Z~I1!! III 1- 11l1I\) 'II." Y IIpOTOl<OJIY Croatlru 11(1 11(111. I ()\l. [111111 : "Vlal'lw bltcl all tut

90

HI'. MIEI(CA 11811'}';

nana nOCJIe oaora peuraaao je rpana-nca paTHH caner nOHOBO O· npeMCWTelbY CpO a H3 llU'Ia Y J3pJIor H I'ycnh-I'pan H 3aTpa1KHDje Y TOj CTBapH MHWJbel'be xpau.crce BJIaJl.e:'

CpOH Y TYPCI{Oj JhlU,H nacy MOrJIH .na YBHJl.e, zta cy CBPweTKOM aycrpnjcxo-r-ypcxor para nacr ane nose npHJIlIKe H Jl.a Aycrpn]a naje y OHOJIHKOj Mepn aamrrepecoaana na nojaxau.y rpamme csoje cpnCKIIM CTaHOBHIHlITBOM, xao WTO je Ol1JIa, Jl.OK je par rpajao, Hero cy II ,naJbe KOBaJIn nJIaHOBe 0 ceofin ira aycrpnicxy . crpany. Y nOCJIeJl.I-be BpeMe rrpeyseo je na eerie CClhCKI! xaneran I'ycnh nperoaope ca Cptinxa. K tbeMY nohe 4. [auyapa • 1611. jenan npaBOCJIaBHI! CBeWTCHHK ca IlHCMOM OJi. cpncxax JIHlJKHX H KpOaBCKI-IX KHe30Ba, y KOMe je crajano, zta cnenrrenax Jl.OJIa31f II rouopn Y lIMe J-bHXOBO. Oaa] H3aCJIaHlll{ CPIlCKII najann na cy CpOH OJl.JIYlJHJIH, na onzsa-ncajy H pa::lOp~ TYPCKY rnphaey HOBI1 rra ua ce ca }KCHaMa, .n:ClI,OM II notcpernoa HMOBIlIIOM zioce.re na aycrpajcxy crpany, re MOJIC, na cc wory lIaCC)[[ITIl 113Mel,y Ceu.a II Kapnofiara y nJIanHHH II y Tycnheny TIOlbY. lCarrcnm fYCHh OJl.rOBOpH cnenrrenmcy, Jl.a ire MO}1(C Y TOj crnapn 1II11l1Ta O,nJIYlJHBaTH oe3 srran.a nanaojnoaana H [oru IICTor J(alla jana aa CBe OBO nansojnonn y I'pauy. Hannojao na onronopn 18. (JJeop. I'ycnhy, .n:a naje BO}han nplIMHTII II nace.uanara na rpamrun HOBe cpncxe J(OCCJbCHI1KC 113 TYPcl(C, ami jc aa cuaxy curypnocr 113- neCTI10 0 MHCHjU Tor cpncxor CI3CUll'CIlIlI(u xpa».a MaTlljy II IW)( /1.00Hje ozt lbera oJ(rOBOp, CTBOPHhc xona-rrry o.n:JIYJ{Y. MaTl1ja 01(-

der Wallachen zu Litsch, ob sy aldorten hinweckh vnd geen Wel'lllH vnnd Gussitscher Schloss gelegt wurden, daselbst sich ir merer vnnd hey 1000 aufhalten khundten. Weiln aber baide Castcllen dem Hauptman zu Zeng ZlICgehorten, rnechte desthalben mit ime traetiert werden. - Hieriiber hericht der Hauptman zu Zeng, dass ime nit zuwider, den Wallachen seine zwaycn Castell zu vndtergeben, doch sollen Ir Dt. irne mit ainem Recompens entgegen geen. - In sirnili, Ir Ot. verehren ime fiir obbemelte baide Castell sarnbt derselben Zuegeh6rungen 200 fl. Oessen alles ist der Kunig in Hungern erindert." 113 rnena, na je xparsa MaTltjy Y Taj Max aaxen.aaao nanaojaona MaI<CItMIIJllIjall It Aa je OH MecTO xpan.a onroaopuo, jep je Y 6e'II<OM paru OM apXI1BY y Prot. Exp. aa neu, 1609. aarienenceno : "Archidux Maxfmflianus bericht, dass dern Hauptman zu Zcng verb often sey, die Kastelic \Verlog vnd Gussitsch dcn Wallachen zu iibcrlassen."

& Y npOTOIWJlY Croatica aa HOB. 1610. nuuie : "Haubtman zu Zeng wirdet erindert, das Ir Ot. der durch die Wallachen zw Litsch erbauen zu lassen gebctne zway Schlosser, Werlog vnnd Gussitscher Schloss halber, die Sachen der crainerischen Landt vmb ir ratlich Guetachten zuekhomben lassen wellen."

MIII'I'AI(IIjI! "" A )' XI'IIA'I 'HY

91

rouopu 6. JlWP'l'LI, )(11 OIl TYPI\IIMll IIliU/ltt Mill' II lip 'MU, JlP MIIPU lie rpcfia Cpuu uuronuparn 1111'1'11 11M .Il0MIU·UTll upu 0 1'1, IUJl! U1{0 ouu TO caau YlllIIIC, ouna .IIM rpcfia /(0.1'11 'CMJhlllll'l'll • 'I IIUC JbClbe. Hanno jIJO)((l nutuc 1101101.111 18. MapTU nanor " fy uhy, )\l\ oeJ lJpeTXO)\I!C l(OJllOJIC IbCrOIJC II J{PUJIJCUC Il~ )IPI'IMII I"U I

rpauuuy nouc t(OCCJhCJlI1Ke cpncxe." .

tICTl1pH cpucica CCJIa Y TypCJ{Oj lluu,1l JlapOL(I!TO ce aarpcjam aa ouy ceofiy. Mel)YTHJll Typuu OCCTHwe 0 lieMY ce cuyj It cnpexaure ce, Jl.a xaaue nesepny pajy. Y napo-urroj je onaCIIOC'I'l1 6Uli0 MeCTO Ilonxuuau lJHjH CTaHoBHIIu,11 Jl.03J1aWe, na ce Typnu 110. IbHX cnpexajy TC OKO 20. MapTa 1100erHY nohy na aycrpxjcxy crpauy, Cnera je OHJIO 13 noponuua ca 50 lhy,n11 sa opysc]c. OOH nonenome »cene VI .n:eu,y VI OKO 2500 xoxana xpynue 11 C.l1'1'11 MapBe re npacneuie y OTOlJau, ca VI3jaBoM, .n:a )KeJIe zta CC nacene y Bpnory. YjeJ(HO J(onecowe BeCT, na he II npyra TpH. CCJIU xo]a CC IWII'lPOMHl'OBame nob!,!l-beM nperonopa ca aycrpn )CKI'IM 11OrpaJUIL(HHM KarreTanlIlI\a, yCKOpO npefiehn, jep TYPU,H 1'1 ua IbHX cyxn.ajy. AKO H He oy.n:y XTeJIH, Mopaltc Aa nohy, HIlalJC h 1I1JaTlITH }J{UBOTOM 11 UMaI-heM. To 011 H C I-bHMa OHJIO, na BHCY jow Te I-WitH nofier JIH. 3a oerCTBO onnx TIOJl.JIarrl.JaHa .n~3HaIll TYPU,Il y nOCJle.n:lbCM MOMeIITY H IlOCJIalliC norepy, KO)a y6a je nnor o,n oerYHau,a II OTe MapBy IberOI3Y·

KanCTaH I'ycnh nOXHTa y OTOlJaU, II caonurrn Jl.OCClheuHu,HMU,.

Jl.a 11M HC MO}J{e .n:aTH .n:03BOJIY aa nacen.en-e, J(OK ne CTl1l'1l O,UJIYKa nansojaonmra y TOj CTBapH. CpOl1 ojtronope, na aehe uarpar y TYPCKY. Panaje he onne InryoHrH rJJaBY nero .LW H' Typuu na KOJIau, HaTlIlJY. Tycnh cc sparn y Cen, II onarne 11 - BeCTH 25. MapTa nannojaony 0 .n:OCeJbelbY Cp6a H3 Ilonxanua, a TO I1CTO YlJHHH 28. MapTa H 01'0lIalJKH xaneran Cexenah. HanBOjBO.n:a o.n:rOBOPII 14. anpana Tycahy nexa naCeJIH nocezsennxe 110 lhHXOBOj }J{eJbH na nycrox 3eMJbllIllTY xpaj Bpnora, aJIlI nexa I-IM nar JIaCH, na npoanjanra He Jlwry )J.oOl1'fn H nexa na TO IHl IIC nOMlImJbajy. OCHM rora HaJlO}J{H nansojeona fYCIIhy, ,na one npyre Cptie, xojn nawepasajy .n:a ce ,UOCCJIe, He npHMH. BeCT,:.O' ceofia onnx Cptia H 0 }KelhH.. ztpyrux na ce ,nOCCJIe 113a3BaJIa Je' J{0.n: Kpat-bCKHXCTaJIe}J{a BeJIHIW oropxen,e Te ce 19. anpuna ofiparmue HaJ(BojBO.ll.H, .n:a oy.n:yhe cpncxe ceofie npcnynpeaa."

---- G Lopasic, o. c. II, CTp. 4. II 5; Croatica sa 1611.

7 Lopasic, o. c. II CTp. 5-7. Kp au.cxa nnana nauie 19. anpnna 1610. HaAHOjIlOAII: "Nachdcl1l disc cin ersarne Lancltschafft flir gewiss berichtet worden,

92, _

HP. AJ1EI(CA I-I8WI,

, AJlJI cne Mepe npOTIIB IIOBIfX ceofia nucy IIHllITa IIOMOrJ1e. pOH KOMnpOMIlTOnalll1 CBOjHM noro sapatsea ca aYCTpHjCKIIM

) I I • '.

:JtlIl 1)el~HHIUIMa, }1{lmeJ1H cy y ne<IHTOM cTpaxy re HM mrje 6HJ10

'I'pajnor' oncraruca y Typcxoj. Beh npBHX Aal~a jyna H3BeCTI-IO j • Oopo</all lIaADojBOAY, Aa je one r AOOerJ10 50 noponnua cpncxnx 11' TYPcKe. OOpO<IaH lie r onopa y nHCMY CBOM H3 icojnx l\teCTa

y )\OUllIH oerYll~H, a.nu cy TO 'no CBOj npa.nauu CTanOBHIIIJ,11 ,OIIHX 1 ce.na, ,0 ]{'ojHMa cy nOAlIan<lalIIl npopexznt .na he MopaTIl )~OIHI., Kaneraua Xanc I'ax II BYK Tp}KaLJKU 3aMOJl'11U1e HaABojBoAY, na 11M II0BepH ]WMaHAY nazi 1l0BflM AoceJ],eHH~IIMa. HaABojBo}.\a II Merry je r ana 3anOBe,UI!IIKOM OBHX Cpo a II naJIQ}({I·1 11\ y, }.I:a noM 0 rue, ,~OCeJl>eHI!Ke nposnja HTOM.' 8

'I'

wle UUSS VOl' wenig Tagcn ain Anzahl Wallachen herauss geflihrt lind linter Ouotscnatz angesetzt worden, darurnen abcr wcdcr Eur fl. Dt. noch dero Obersten Ambts Verwalter del' crabatischen und Mohr Oranizen ainiches Wisscn tragen, dess glciehen die Haubtlcuth selbstcn, da sic zu Rcdt gest6llt worden, sonderlieh del' zengerisehc Haubttmau, der cs glcichwoll sclbsten hctte neraus begleiten woll'en lind nachcr dersclbcn noch mohr hcrauss ZlI khonuuen vorhabens, darinncn nieht wisscn wollcn, Dcrowcgcu so gclangt 1111 Em fl. Dt, in gedaehter cralnerischer Landtschalt Namen, hlcuiit vnnser ~OI1Z gehorsamblste Bitt, die geruehen dergtclchen schadliclre Verordnnngen hey dcnen dersclben Orten Haupt lind Beuclchslcuthen ins khonfftig doch ohne vnnser vntcrlhcnigistes Massgebcn gn!ldigisl cinzustollcn, dann zu besorgen, das darauss discm Lannclts Crain, ztuuallcn disc altc Fcsstung Ottotschat» der Notturfft nach nicht reparirt noch restaurlrt, das hllcllHte Vnnhaill, wclliches der Allmachtig langwirig vcrhictcn wolle, entstehcu milchlc'·. (i\nslcdllll1g del' Uskokcn).

8 Y IIPOTOI<OJlY Croatica sa [yuu 1611. ruuue : .lIcrr VOII Ohrntschan hericht, das i abcrmall :i0 Heuser Wallachcn herausentsprungun. . - Ilerr 111\11 us all bitct ime solhc ZII vndtorgcbcn. - In simi Ii Wolf .Crlstoff Graf zu Tersatz .. _ Herr von Ohrotschan sollc Herrn Gallen den' Commando -lnrnumhcn. - Dcsscn wcrdct l lcrr Gall erindcrt lind soil incn mit niner Ant-nhl l llrsch b yspringon". Tux "Hllll [e 1I0C'I'<lO II rpoi]: By« <1>pllIl1(onall 'I'p)I<tI'IJW 1(1\11 ''I'll 110M I'YJ1lIlICI(IIM. Y 1111[111, ey 1'0 YHC)III I fl. jyllll 101,1. 1(0- M'l'I1(111 MIIIIII (I)pn/\IIIIX I'lIyCl p II 1'1111111111> JIlIII<OIIIII,.

f , f I

" " ,

t I

, '

IV.

I '

EHEPrI1YHA PEAI~l1,V1JA TYP AI{)\.

Al{lI,Hja rporpa HMI(OJIe 3pMlbCI<Or npOTHB Cp6a Y J1H'IY,· MOpaBlUJ,M M rOMMpjy 1612. HOBa ceo6a Cp6a HB Typcxe y MoJ1,pyw jyua 1612. Hananaj Typaxa ua cpncice J1,OCC-

,

n.enuxe Y' MoJ1,pywy H 01(OJII1HH MapTa 1613.

OA cua TpH opaTa <PpaJ'~({Onalla najucrpajunju je OliO y 60p II upornu Cpfia Huxo aa, rcacuaju nail Xpl:laTCIOJ, 11 je,UalllIJ1<:lJl II ponuuc 3pHlbC({IIX H3 Tor upe acua, rporp HI-1l{QJla, HC'I'HlJ,aO

ICUO )({y"all II euepru-rau npOTl111IlHJ{ CPI[CIUIX nocen.euuua., OJ( ic [I' yl\WPIlO II YHCK H3110ua 1I0J(peTHO napnuuy IIpOTIHI Cpoa II o6pahao ce Cl3l1Ma clJaKTopl1Ma, 3Cl icoje je MI1CJIl10, na . M ry upuno siohu, Aa My ce CpOH nOAJIO}1Ce. Y MapTy 1612. 06paTII ' cc ua.naruuy rporpy lJOP0Y TYP30llY ca MOJIOOM, t~a ce I{O)( uanuojuone ({)Cp/\11I1aUAa 3aY3Me aa u.erone npe reuauje ua UPLl/( 'i\013CJ{a t~oopa I'oxup]c, Mopal3lIlW 11 lIl1'l, xo]a cy 6eClLpall'lI 'IUIIOCC/\IlYTa OA Cpfia. Ilanaruu je.y 'raj Max 00pall110 y Ecuy rc 22. M.apTa IIpellopylll[ 113 nelIa uanuojuozut MOll6y 3P~lIbCI{OI'. 1Il)(yhcr Mccc~a JaMO)[II' 3Pl1lbC]{11 xpa.sa Manljy, na MY; oy)(' u'a pyuu Y urrran.y pccraypauuje IberOBHX Aooapa, a, 28: Mujn uauuuie MO)16y lIa,LLBojBOJ\H <Pep,UU[lall/.\Y, aa My loaJ)e na cycp ''J' Y OBOj cruapu. AJIH CBa uacrojau-a rporpa 3pHlbC)Wr OCTaJ(Olll " ne YCllcxa. UOCeJbelUl Cptin nann cy 110/\ yupauy norpaua-umx nojuux aauo aennruca, <ll1jH je DPXOBI-lH nornanap nannojuona <l)CP)0111'UU~ JaWTHhanao unrepcce C130jHX rpannvapa. 'Ha II cue "'OJIOC 3PlllbCKora O}.I:r013op.u 12. jYJla, uazmojuona, f(U' Y '[\HTU\hY

p6a 113 U(;l)KllHX pasnor-a Mopa OCTaTH upu CllOjHM ,paUl1j1'lM (»)(JIYI<LlMa. [

y '['0 jc InOIiO CIIOP IJ'lMcby Xauca Taxa, orynauc« r Itt-

"

I Cl'ont.kll' 1111'1012, L;)pnAlc; o. c. ern. 2~.

, I'

II94

HI'. AIIEI(CA lIBW"

----------~---------------------------

'rrerana II Cpfia, nacrarsennx y OIWllHIIII Ory llulla, OKO rpauuue 3aIlOCe~lIYTOr. 3eMJbllWTa. Hanaojao aa oztpenn TOK01l1 Maja jezury KOMHCIIJY, KOJa he I1CIlHTaTH CYUlTYmy crropa II ,I1;OneTH petuerse. 3a xoxecape je IIMeITOBaO D.allIllla I'ana, Dopoa Payticpa II l{PI1CTocjJa Otipouana. MeOYTYllvl ce Ill! jcnan 0,11; OBIIX He XTeJ(e npHMHTll lJllanCTBa y KOMlICHjIl, TZ nanuojsona HMenOBa Byxa IJJpemu,cpa II Dopba MocKoHa J\'leCTO npse ,I1;BO jane , a MCCTO 06po'ra~a H~croBor JIajTIlaIITa HBaEa cDpn.n:puxa Pay6epa. ~ Kaneran I all je npen.nar-ao, ,I1;a ce MeCTO Otipo-raua Y3Me aa KOMccapa 'Bopoe I'ycuh, no scypaaao je cacr anax KOMHCHjC 11 npcnnarao je 23. jyua, ,I1;a KOMccapn .n:oby y 1l0JbaH H onasne JJ;a ce 'KpClly y Mopal3m~e, BPOOBCKO, I'oxnpje CUC ,11;0 rpana-ncor icaMCHa omBY o rynmra , jep rOJ\\HpC[{H Cpfia rrpncaajajy CCOI! npaso ,,I1;a pane 3eMll,Opa,l1;lbY 0,11; Tor KUMClla na CBC JJ;O ,Upc}!(mu(e 113a Knexa H npcxa CClbClnIM AJIl1TIMa.

Ofipo-ran je y IIMC T.I:apCBO H Ha,l1;l3ojBo;IlIIO ofijanno, ,I1;U lJOBI1 cprrcxn ,I1;OCCJI,CHHl(H fiche OHTH npHMJI,e!T1I na rpaHlIl(Y II nehe ,I1;001lT11 3CMll>HllITa 3U nacerseu.e. To BCTO y-rnnmne If userona OqHJl(HPI1, ann xpaj CBe one aatipane ,I1;ooerJIO je 20. jyna 1612. 113 TYPcKe y ory JlI1HCJ{Y xane-raanjy 24 cpncrce nopo aaue, ,11;0- npaherre y lIOBH 3aBl1LJaj CpoHMa 113 DpIHba, H3 Cen.a II OI{OllJIHX MeCTa. OBU ,I1;OCell>eHI1l(H ce HaCTallHWC MeOY Cptie MO,l1;pymalte, IWjH nohoure npe TplI rO,l1;IIlIe 113 PUOHl1Ka y JhIlUI. lbrJIe,l1;a, ,I1;a cy 11 OBH HOB~ ,I1;OCCll>eIUIL(H OUllH H3 OJ(OlllIIIC P110IUIKa 11 J(a cy na orYJIHIICIWJ rpannua TPU>J{Hlll1 caoje 3eMll>aKe, ,I1;a CC l\lcby fbltX nace ne. Y MO,l1;pymy ce ca.aa naurao BeJlI1l{H opoj Cpfia Te 11M nazraojeoaa OKT.' 1612. nOCTaBH aa norvranapa rporpa Hvi[{OllY Tpaca-rxor 4, aJIH nafipso H3MeHH CBOjy OiI:llyKy TC )' ja-

. 2 Lopasic, 0. c. II CTp. 39-40. Y npororco ny Croutica :HI Maj lOJ 2. ml!~e: "Herr Daniel Gall und Georg Hauber wertlcn crsucht, sich doss zWI~chen dem Hauptman Zll Ogulin und den Wallachcn daselbst haltcnden ·S.treltes halber zu Cornmissarien gebrauchcn Zl! lassen, - In slillili soli ~Iclh Herr "" Obrolschan d.arbey befil1de~". Y. IlJ~OTOI(QJ1Y Crontlcn aa JYllll .6 2.IlHwe. "Hanl1s Gall bringt all, dass sich die Commlssarlen der zwischen

. 'lme lll~d dcnen Wallachen Zl! Ogulin schwebendcn Siritlgkhaiten wlllcn cnt:schuldlgt. - Daruber ist Herr Wolff Engelbrecht Schrankhler IIIHI Georg Moscon zu 'Commissarien verordnet",

3 Lopasic, 0 c. II, CTp. 28-30.

~ Y rJ_POTOI<OJ1Y Croatica 3« 01('1'. 1612. ruuuc : "lIerr VOIl Obrotachnn .soll Graf Niclassen VOIl Tcrsatz die vor 2 [nrn hcrnuseutsprununon Villi aich ZlI Moclruseh nngcsldlcl II Wa llnchcu lilit deru I 'horMlIlih vndteruclieu."

(II In III

MI!I'I'AIIIIII 'I'I\A v I'IIA'I 'I(

( r.:

1 13. 11M II Otl >1' 1'1'1 I I II I{()JIl I II I ryJlfli1 I r I UII 'TUlia

I yl I • U I Ll.UCTaUU pou Y MIMI' Illy. tI

'I Y)(pyroj lJOJIOI3UUII 1612. 1'1(1111' IlOIJCO j rp el) Ihll Jill

'~llllh 111 uony axuajy . lip T1'10 P a, IlaCC)heIlHX Y JllllJY, 1'0- Mllpjy Il MopaulIul1. DO:'Hwujyhl1 CC ua pauujc O)VIYKUap 11' I II I 'JUI ibYlIKC yrapcJ(or catiopa: J\'lOJIJ{O je J{3 03)bU 10. iy JU\ HO)(fll)lflO)~Y, )(a MY 1l0).(llO}KII cpncxe ,I1;OCeJbelll1Ke J ao I3JlaCl1.l1ll)' 'Cj\\JIoIIlllTa, u oje cy oun 3anOCeJlI1. I'Iourro je 1-1 nanaruu ("poet) 'I'YP'Jc) 1[0110BO nocpenoaao Y KOPHCT 3pJ1l-hCIWr, yC130jH lla)'(l3ojnONt lip ')(J1or lillalloua ceu.cue KOMHCflje, xoja je Y OIGooPy pacupaII!I, ula cuopua nurau-a na XpI3aTcJ(oj H IlPJ!MOPCJ(Oj rpauuua, )('1 1'1' POl1 UpCMeCTe H3 JlHlIa y fYCHh I10Jbe, jep HX rporp 3PJ111,CI.W 1111111 W JIHLJa n. Onaj n nau HllH nnje y OllWTC H313PIllCII 11.'111 Je n mprueu nenornyno. jep je y JIH'IY OCTallO H t~aJbe Cpfia.

Y muue Maxona cy TYPl(H IloKywaI3alJl1 JIa Cll.peLlC lIpeJta3 IhU cue cpucice paje lIU aycrpujcxy CTpaHY 11 ,I1;a cc ocucrc I)IIIIMU, KOjl1 cy Oeralll1 0,11; I'bI1X. DerYBl(e, J(Oj~1 cy 11M uana walCU, I( 1'}IIHJlll cy CTpaWlllIJ\l Ka311aJ\\a, a Y Bl-IU.Ie J\laxoua cy H' 110- 'I'PU)I(I[JIYl Jl Y 1l9fJOJ\\ oopaR11WTY re cy HX rillellJolJll1, naJJIIMl H Y )II jUJIH, crpaurcbu TI1Me npeOCTallC CpOC, ).(a CC IIC 1I0)JCJW . a 11)1 )CrlIHJ\\ cyuapoJ(lU!l(I1Ma. Dl1xahcKn ocr ~ypcy~~~~;1l1h uorua.» . \ IIpoJlcha 1613. je,l1;I1Y xery CBOjUX uojIUlJ{a, na opojy 800 1(0- IIoUllll1<a H neruaica, lIOJI 3anOfJe.n:ffI1LUTBOM Hasydi-are H Lllauiuap lJojIJO)(C H3 Jt..!Ke, JIa uauanuy nC.L(aBllO ).(OCClueIlC .Cpf y MoiIPyUI)'. TYI~~IOyo11j~jy 12 CI~oa,~~!!.?il!gy_~..P.1.!!.(LP.~~I1C, '~I- 1111 'IlC 8.650 IWMa,l1;a xpyrtne 11 CHTHe Mapne H 34 IWIl,a, orrn-a-nculy 112 I(yhc 11 aarrane 15 unacrona ceua H 5 icyha . .upyra II TO. Y I ~'1111111 0,11; 2--3000 IbYJIH nozt lJOl)CTBOM MycTaej)a oera )](ccl)cp) irouaha H3 Buxnha y TpH Milxa je vuanana Y aycrpajcicy rpauauy

G Y npoToJ{ony Croalica aa [au. 1013. nuure : "Wolf Christoff· ra] von Tersatz billel ime die HaubllllanschaHt vbcr die Wallachen zu Moclrus h w Ilcrwilligcn. _ Herr I(issl interccdierl !!ir inc. - In simili die Wallach 'II zu Modrusch. - uerr vun Obrotschan soli darubcr bcriehlcn. - Darllb()r I l hue beliolchcll worden, ime Grallen von Tcrsalz solchc 1-lallbl11lansehnf!l

·1111.1Ir:llllllbell. "

c Croauca nil Wid. Y I1POT01<OJlY Croatica aa our. IGI2. 1I11111e: "Com s

[1lllatill1l5 in Hungarn Gra] Gcorg Turzo intcrccdicrt fUr dell Graucn VOII : 'rln per Vndcrgebung dcr Wallachcn", a 11(\ IICTOM MceT'! "Hccepis:;' lIil lIl' Herren zcngeri5chcn oiler vcntlirini:-;cilOII Co nuuis aricn w gild 'r Wnlloch '11 pCI' Vcrwllli,~III1iJ. dc~ (JlHHiilschcr Veldl, weiln ~y dcr ral vou S srtn

1111 lcldcn wcll· ...

96

)(1'. AJIEI<CA UBI!'!".

, II )~Ollp}la cue AO Ory JIHHa 11' Hapeaor n01ba KO,lJ, MOJtpYUJa H Y )~pyra MCCT3, rae CpOII )1{l1Be re HM uane.ra BemlKY llITCT), 7. no , j AIiOM nornrcy M3 qJcopyapa 1613. nOpOOHJlH cy Typuu TIIX ,lJ,alla 70 Kyl\a cJ2.~~C_lg1'X,. noccKJJ_H cY.,13 .. ocofia, jC,lJ,H~.,: .. C.PO!lHa_.C;;Y __ sapo6H;;:t';i"3anJIClIIUm cy [\wpnc 14.313 KOMaAa. OOpOlWIl AOCTaBll

" !lu)\i:ioTooJ(11 nsaeurraj 0 OnJ1M 113IIeHa,lJ,IUIM. nananairoia. a nannojnoxa My HaJlQ)J{H, Aa rmure 0 OBOM TIJbalIKaI-bY OllXahc!{OM McxMeJJ, ocry Mypanrieroenby H na 3aXTeBa nonpara« IlJlCHa. Y J\1apTy je JJ,OOHO OOpO~JaH ojrroaop MexMcAoeroB, Aa cy CpOIl KpHI3H sa OBe cyxotie. AYCTPHjH nnje HUlJlO y panyn J(a ce aapar« ca TYPCKOM Te ce naneoieona TPYJ(110, JJ,a CC cnop ayCTPHjCKHX 11 TypCIHlX rpana-rapa He saourrpana. 16. arrpu na H3J].ao [c JlUJJOr Otipoxany, nexa aafipann rpocpy BYKY cDpaHl{QJ1any, 1(tlIICTaIlY nOpOOJbemlX [\lOJ].PYUllCllX Cpfia, Jla ynazra Y TypCKY II nu ce cnern TYPUI1Ma aa llITCTY, naneccuy H,erOBlDI BojmlllllHcl.

na [e safipana MCfjYTI1M npexacno CTtI rJI a , jep je uancrau ByK II' I3pl.OHO neh 0110 0J(Ma3AY HaJ( TYPUI1Jl1a. Ynao je, iuuue OOpOlIaIl 18. Maja JIaJ(nojB~J(H, Y TYPCKY H nopofino Mlwroopojlle TypCJ{C )(OMOBe na ce C l1J1elIOM sparao Kyhn H.

Otipo-ran ce ofipahao H canuax oery 111IlU{QM XaJllIJl oery It Tpa)TUIO 110npaTaIC 3apOOJbelHIX ocotia II 3al1J1ClbCHlIX crnapu It Mapne, aJlH XUJlHll-Oer 6aUH y CBOM O,lJ,rOBOpy I{PUBI11lY na Cptie, YKa}Ke na pa300jHHUlTBO, xoje IICJ(aIllIO 1I3npmlllUe CpOI! I[ClJ~ TYPUHMa H na ynanaj rporpa BYKa y TYPCKY IT aarpam n o,~ Otipovana H3jaWI'bClbC, xohe JlH Avc rpuja Mllp Hmi pelT, OBCI) OJ(rOBop XaJlHn-OerOB, J].ocTaB1ben llaABojBOJ(lf, vrrnamno je rpa-

. '-~elll(QM AP)I{aBHoM apXI1BY Y onen.en.y Turcica nuuie : "Mustapila 'Beegh Sefferbegouitscil ex Bihach, multas apertas et maniiestas irruption,es in confinia croatica expansis signis feci', ex quidem tribus vicibus praeterita hicmc interdum duobus inter dum tribus aut ultra millibus Turcarum ad Ogulin, Czarauopolie, quod est ad Modrusiam et alia I,oca Sllri,stianor~lI1,:

Valachorum cxcurrit, pracdas, caedas in hominibus et pecoribus plurhnas eglt.

8 Y npo-roxony Croatica sa (IJe6p. 1613. nuure : "Hcrr von Obrotschln bericht, wic die Turggen den nell herauss entsprungnen Wallachel~ grossen Schaden gcthan. - Recepisse darauf vnd sollc desswegen dcm beegcn zu Wihitscil zue schrciben", a sa MapT 1613. 11I1we: "Herr von Obrotschan bericht wie dcr Feind das Rennert ergecn lassen vnd dell ncu hcraus cntSpru;lgncn Wallachen 70 Hauser beraubt, 13 Pcrsoncl~ nidcrgehaut.. a~!lell Gefangnen vnd ill die 14.313 Stuckh gross unci clnins Vich wcckgefiert, Item hitet er vmb ain Lehen. - Herr von Obrotschan bericht, was irne Mcchmet Weeg Murath Weegouitsch. wichitscher'isclter Bccg wcgcn del' Wallachen

fur ain Antwort gebcn",

MIIII'AI11I1I: ('1'1 A Y XI'I\,\T 1(.)'

!Jl

)(a'"( cl)uIi'I'Op' T IItl)UlOjIlOI~ L 21. Muja II lJI )1'0'1 "y, J~ l

., ()l~r IJOPH XtlJ1I111-U ry, 1(0 , 111I po:} juuurruo U ILI'I yILLlJ\nJ

rporpa Byxa y TypCJ{C xpa] U J!l.ICY ItoI'O.uHJIW U nUU)CM 01''lalla, a jow Malbe ca O/lOUP IbCM nanuojuonc, If 1'0 cy TO !Hi

aM 1'[ no cnojoj raanu Y<I 11 1LI1 11 II, -re he aa TO OHnt 1(U)I((J.CUlI. lJH~' XaJII1JI-Oer IJpaTIl nOpOOJbeHY cpncicy MapDY, nparuhc H Aycrpnjauuu cue UlTO cy CpOH OJ]. Typaxa OTeJl.l1. I'poqiy BYJ{Y he ··3Cl Ka3UY OHTH OJ(Y3eTa KOMunAa HaJ( MOJ(PYUlKI1M t.l€TUMU '', 000 nocaemse je nanuojnona OJ].Max J1 ~I3BpUlI10 re je neh J(pajeM Maja MO lUIO CetbCKI1 xaneran, J(U ce MOJJ,PYWI{I1 CpOM 1I0J].J10)1( 110J( n.ercny xaneramrjy.

Y nana TypCI{HX -rera He caxo J(a nncy npecrajanu nero cy y J(pyroj nOJlOBHHII 1613. ronnue jow yxec'ramr. Monpyunc« CpOI1 cy c· jeceux vre rOJ(HHe Y rpu Maxa OI1J1H nopofizsena o~· Typaxa. Y 311My je npccrano nzsa-ncaise OA crpane Typaua, aJll1 razra llIICY anure MO.nPYWKI1 Cpfiu HMaJIH xpaue lUI aa ceo . MebY IbHMCl ;JaBJIaJ(a r.nan Te OIU! fIOWJbY 1. qJeopyapa 1614. iennor H3ClCJIallHKa y I' pau, ACl OJ( nannojeone 3aMOJIe UpOJ3Hjanra. Haaaoinoaa norun.e 4. c{JeQpyapa nacxo cpncuo KPaIbCKOj BJlUJJ,H IT JJaJlQ}I{H joj, J(a rrpnrexne Cp0I1[\1a y noraoh ca 5-600 CTapH }!{HTa. Jl , '

,

,

Pacnpaan.au.e 0 npeanory aa narpana.y Ilnauncor H npece.sen.y Cpl1l\ 1111 MO,ll,pywa y Flnauncu 1613. H 1614. HOBH ynanaju TypCIOIX I1Jba'lI(aWI(HX -re'ra Me1jy Cp6e rpauuxape 1614. 11 1615. Heaon,e CpnCI(I1X ,lI,OCeJbeHHI(a 11 cerseu.e

y Cnanonujy 1615.

",

Il onoun.euu yuana]« TypCIHIX -rcra y MOAPYWKY OJ{OJIHllY oworyhena cy THMC, UITO UCl aycrpnjcxoj crpana IIHje OI1JIO uuKClKBe yrnpnc, "(Jju on opalllIlJa TYPI.\I1Ma npoxas OJ( Mane Ka-

. . "

!I Cruatica iW 1013. Onrouop XaJllw verol! ce Han aSH y AP)J<aUHOM apxasy y Belly y OI\C)J.ClloY Turcica ilil rOA. 1613. ny6mmoBaH je y MOjOj 36HPU,11 "Ncuc cyrilllsche Urkundun ails den Wiener Archiven" (jagic, Archfiir slav. Phil. Berlin IUDB, 13(t. 30)..1" H

JO Y nporoxony Croatica au Maj 1(j13. rnuue : "Dic crabatischen Musstcr Comrniss ari vnd Herr Obrist sollen vber des Haubtrnans zu: Zeng Supplicieren, in deme er gcbctcn,: ime die Wallachcn zu Modrusch zu vndtergeben Vile! auf Plassklii ZII transferlern, sein Gericht tllllen."" . !.... .

II Croatica na 1613.

MII"p"lI11je cpo" y Xl'naTCI<Y

7

98

J~P, AJII!I(Ci\ lilli-IT.

-----

II xe upcxa Mo,Upywy, TC cy TYPL'11 OC3 mcaxnnx rcuncoha noJla' I1Jlt1 no MO,l(PYWICHX Cptia. AyCTpUjCKlf uorpaunuuu aanoncn- 11111\1( YB'I1).(CWC, zta ce Mopa sa uy)(yhc npenpciurru TYPu:HMa 11 p Jla3 aa MO,UPYIJl TC zrohoiue na pannj« unan, ,l(ft nO,l(HfHY Tl3pl}aDI1L(Y y IhalJlKoM. Y jYIIY 1613, nonnecouro lWMccapH, Iwju .ce OaBI111IC ITa xpaarcxoj rpanaun, parno a C,:WCTY y [pan u narr H Many sa narpana.y DJJaIlIKOr. Otipnrrap xpnarcxe rpauane

. rpodi Ercuocpr' 110HOBH y OI{TOOPY one rO,UHHC rrpennor aa noI(H3alhC ,'1-1 YTnpbHBal'bc [Inauruor TC nannojuona naJIQ}KH 30, HOI3CMOpa xoxecapaxa, )J.a nohy y TIJraUlKH, zta pasrncnajy MCCTO II na 1TO)(IlCCY' OI1UIlJpaH naaeurraj y OBOMC npC,l(McTY I.

.Ienan O,U ]WMCCapa,' KO jlf cy pa3r JIC)(aJIH DJlauJKH H caeTaUHJII! 0 TOM H3nCUlTaj, oapolI)lHTPHX Ayepcrrcpr, uparno ce «pajex: jarryapa 1614. C KOMl1cnje. I{palbCRan)la)(a aarrnra -ra 31., jauyapa, JJJTa jc KOMl1cuja YCTaIlOflHJIa Y l1HTaI-bY narpana,e I Inauruora. IW liITO 01I 2. cpeopyapa O)(rOflD1)Il, na l(eJIY pe.tanajy o DJlalUI(OM He. MO}I(e nOCJIaTH, jep My uaje I1plI PYUH nero ca()1I1IJ'['uua Ca,l(p}KIHIY n.eny, Ilpeneo, Y IWMe ce TIJIalUIClI lIaJJa311,

11pOM na MYIbaBY II npyre HOTOKC a na ueJJY OI(OJIHITY, no- 1(' [\II ic. aa narpazusy rpannha, aznt 1I3 pa31IHX paanora 11 110- I'JltlnflTO C rora, WTO ce CpoHMa lie 011 Morao ITOnepIITlJ onaj I'PUI( II IUTO Oil (13)(p}KaIlalbe DJIalJll(ora Mlloro ](OUlTHJIO, ](OMC-

apt! cy ~\I1WJbelba, na OU OOJbe OUJIO nO,UHhn rnplyanuuy na Mpe}l~lIHL(H, H3Meby .Ianeha H 3BCllaja~. Onaj H3flCUlTHj nOCJlaJIIf y KOMecapH y I'pan uazmojnonn, a OIl n030Be 23. anpuna xpan.cxe CTUJ[e1}[{c nerca O,UJIYLfe, xohe JIll Y onurre rpamrra TBpbanl1UY aa Cpoe II x ohe JI'il 'rpa.lU;TH DJIaw](H UJII! Mpe}KHHUY iI.

1 Y npOTOl<01IY Croatica sa jyml 1613. mnne : "Die crabatischen Musster-Commissari bcrichtcn die Bcschaffenheit derselben Graniz, item wcgcn Erbauung aines Casstcls filr die Wallach en Plasskhi genant. Schliesscn dcsshalben dic Mappa cin", a nOA HOB, 1613. m1U1e: "Denen crabatischen Musstcrcomissariis wirdet beuolchen, den Ort Plasskhi als dcncn Wallachon cinzugcben, ZlI bcsichtigcn vnd sodann ir Guetachten 'in irer' Relation clnzubrlngcn. "

2 Croatica aa 1614. Y Jby6JbaHCIWM 3eM. apxuuy y onen.en.y Ansicdlung der Uskokcn lIa1la311 ce nnCMO I(P1UbCI(e nnane 6apoHy Ayepcnepry, y I<OMe lIaMe~y OCTa1l01' CTOjI1: "Dcmnach ill der fl. Ot. vnnsers genedigsten Herrn Villi Laudtsfttrstens einbekhombencr heuerigcn Landtags Proposition vndter nndern nuch . discr Punkt einkhornben, ob nemlich denen lieu heraussendtsprungncn, Wallacheu Plasskhi odcr .ein auders Ortt einzuraurnben vnd wohcr dn ctbe ZlI erhubcn vud ZlI' uerb es ern scin mochten"..

U Cronll n ua 1014. I \

MIII'I'AllIlIH 1'1'1 A," XI'IIi\'I't'HY

" I paie I II eTa)I)1 II O/VI)"I1II1I', /( l II' II )(11 «y rpu)(lIh :}l

, ,3aMaLl jc y 'IJ,[,'M ipy 16111. III' 1()ltH'ao oapoll srcn 'I r

p ~ ~ruypaluljy TIJlaWKor 11 )( I U~.lIlIlUO II JII'1I Y [(OPI1C'l' 0)( rc 11'ic y OKTOOI'y T rOJ\llllC 1JopI)e Buuo MO)I)lO purnu rpunu.c. axan j

'lIJ '1', )(a carpann Topl,aoHuy Y )1,HlIY aa 3UWTl1TY raxomu.n

POll, l(pUlbcJ(a unana ne XTC,l(e na cetie npeY3HMa:rn ·1'p.Ollll 01:', ICl il rpann-y. Y HOCJIClllbC npe eie I(pmbC~O nozpy-ue 11I~)e CTP~l(tlIJIlJIO O,U TypcKHX rIJba'1J(alllKHX xera, JCP cy cpnCI(II noc. Jb - 11111(11 ,CJlY}IUlJ1H xao 3aKJIOll KPalbCKOj H TYPUH cy CC 3a)(On - JJ.tlnU)1I1 p06JI,(!lbC!M cprtckux MCCTa, a Y Kpau.cxy ce llHCY' yey-

I '011 IlJ\\ OHL(a cprrcxa rpauasapu OCTaJIH sa Jlcl,HMtl,

)l1l1uml, Jep" , T '

I puu.cua mije nuuie ucnocpenno ocehana onacuoct O),~ ypaua,

C 6 C oure '('[")(0-

i 'la :JaWTI1TY J(OCCJbCHI1X P a C'raJIe)l((f ne XT )1, '~ <

·1

IIpllllOCC }J(PTUC·.

Y nana]u II lJJbaqJ{CllbU TypCJ{HX ucra no CPIlCICHM norpa-

1I1J1lllltMMeCTHMa IIOnaBJbctJI11 cy cc Y naure MaXOBa 1'0).1.1.111- 1614. II 1615. Y anpIIJIY 1614, onJbal.JKaO je JIWll{lI cauuax XaJIJ[Jl 6 r 'poe y JInllY, y i"i'I);'apy !._~15, 1I01l()I3I1~lC TY~,L(H yOO)bCI!~,~ ~p.§a

I·' I . , )' MII)'y CIJ6a Y Ourrapjy. BO)lIH 3an0J3CJ(IIIII( nil pM.nO~alld, d.. ", ._.' .. ..' M . . _

)lJaTcl<oj rpctJlIIL(1I rpodi BYK ct>pallKonctH uanauie DI1CMO C M )(

)I'ry Mypa)(-6cl'ullllhy, )(a ofiycruuu ucronan-e H lIat(IIU~I{ II~T 1'Y,

C[)' ~)ll"\U 'UIII MCXMC)VOer IIC XTe,Ue llH ).J,<l onrouopu

IILl'll'llbCIlY u .,' , ," ,

- BVI(Ol'O Kpa] cucr 011<11(01' npncau-a r ypcuor parrut

lIa JlIICMO J ,. .,

, C" CYI{O'" aaourrpaua, Hero 1I<J)(t\

.aucr JlHKaKO IIII)C XTCO J(a v v

Y Crnntica 'I~ orcr 1614 uuuic : "Ocm crabatischcn

4 npOTOIWJIY """"', . '

F 'I II 1;''',cnbcl'g wirdt Huff ciucr crsamen La. ndtscilaffl ill

Ol)rlstcn rCI lerrn vu,,,,., ," '

'ruin ciukouuncncn Bcrh.:hl zucgcschrtbcu, wo die Vlldcrbn~lgung dC~ ~?n

Tllri<hcy enisprungcncil Wallachcn alii beaten l:atlIS<1I,l1 SCIII l1Iochte: ,"'~,F,th Sl: 11 'I 0 ecret tiber cines crsamcn Lnndtschallt In Crain wcgcn Vndei bilngllll!, d rlC~ey ~cng bcfindcndell Wallachcll auf das Ort Pl,asski ,odcr. il~ ":lI1dcrc

.. 1614 l'II1Ule' Hcrrn Obnstcn 111 .Crabalcn von

Wc ." nOA IWTYMOM ccnr. . ''', ,

P '!nbcr Frciilcrrn ails fiirstlichcr wolfulldirtcn Bel'J~ht wcgcn Bcwuhnt-

,ggl gdCl' wauacncn so auss dcr U.lrggischcn Scruitut cntsprungcn vndt

IlInc IUllg " , d .

R'stauricrung des sculosses Plasskhy icrcntwcgcu, zClgl. C:~ gIOSS~I~

N I S dCI' crnbntischcn Grentzen zu gutcn kornmcn WUI den. no/\ 1\,\

1I zen 0 U , It C' -rstatt

' 1614 IIIIIIIC' Georg Vivo Pauzalambtsvcrwa er zu arrsn 'I

'l'yMOM 01('1'.· . » ' ". f'" li W lla

wirdt auf sein gc!hall Bcrich! wcgcn Erbauung CIll~S I h~rn ,u~ llC, . a o.-,

I 'I I' I-ICI'I'11 Obristcll in Crabatcn wirdt hicmit aufgctJ ligon

chen bean WOI c . -- ,", I

'I ' . 01 rts wohin dcr Thurn fUr die Wallachcn am uCS CII loll

\I 1St! cr SIC 1 CIIICS I o , 1 . , I' C

srbnucn were, ZlI bcsichtigcll vnd 'raUich~s Gutachtcn h.lc,hcr go augen TtSS, II,

G ' V' 0 bcl'ichlcl vmbstcndig wass ZlI EllhtUlIn' clues 11l111~

I{oll', - corg IV '."" .,tt, , ",

tur dlc Lltscher od r Wnllnchcu 1l0twClldll:: [urzukhcrn WCI ,100

I )(1'. AJII~I(CA 1113lm

uu.ror, rpodiy C.DpaIfl<ouauy, )la crporo .iafipaun CpOIIMH npureu.e ocnere .11, xeronarsa no Typcicoj ".

Onlhal(J(aIlf1 CpOI'! BHCY HMalIH 0)1 'fera )la )1(lIIIC, 1'C ll<l OJ[ upcxparuour, 01111 cy Y npna Max ynanamt y TypCI{C xpajeae II ,pOOHJlH raxounee cranonnnxe, a xazt HM TO CTapeUHIIIC IblJ-'

one atipamnne, HJba'-Jl(a1HI cy 110 Kpair.cxoj. Turco je Kpau.cxa "''''U{ na cefia ocer ana, Ma H TIOCpe~HHM nYTeM, IIOCJJcJllll.le 1'ypCICHX ynanaja H pofin.en.a TIO cpnciora CeJlHMa, Y <IJcupyapy 1614. yrusa-ncaure CpOl1 MapBy OOJlIJ)l(JbHXKPUlhCI(II x MCCTa .. AYCTpHjcICe BJlaCTH cy .n;p}ICUlIe .aa he CllpetII1TH nouunn.nu.e ouorIIlhu'ncalba je.n;l1l1o TaKO, aKO cpncxe nzsauxaure Ka311C lIlTO. OfJITPHjl1M. IW3HaMa. DOOlIITpeHe Ka311e naaasaure KO.n; CpO a 1l0KpeT'

a narryurrarsex xpaarcxe rpannue. Y napozry ce no jaauna }I{elba,. na ce lI.n;e I{YJI 6HJlO, 111IH narpar y TYPCKY llJIH MJre'-lHhuMa 1l1I1I lin cnauorrcny rpanauy. fpaHJ1lIapCKI1 oqmIJ.npl1 cy o.mpahann Cpoe nerne , JIenl1M., a nerrte PY)!(lIHM. lIa'-lHIIOM. o.n; ceofie. Cptin Kpxnohaua ce CrrpeMaJII1 na rrarrycre lIl1'-I H na ce Ol~CClIC, aJIlI II Y cpen IbHXOBHX rrpnnpexa nananoure KaneTaHI1 orc-ra-rxn Xmrc Cexerruh H .najrnam- Cel-bCKU XaHC JaKoB lIeo ca Celha-. IlMMa, BprubaJ-IHM.a H lIC~eIIf1l1aHHMa H nopofimue liM l\\apny G ..

r,' Y nporcuony Croatica aa anp. 1614. nuure : "Obrist in Crabaten von.

'ggcnperg Freyherr berichtet wegcn vnaufhorlichen Straiffcn des Feindts.. dass nemb lieh del' Hallil Beeg aus der Ligga dic liltscher Wallachcn heraubt". no[.l J1.aTYMoM jan. 1615. naure : "Del' Oberhaubtrnan von Zenng Graff von Tersatz bericht der Ttlrggen gegen der Cernpoter Wallachen fiirgenombnen Straiff vnd Raub vnd dass die Zennger die Gcgenrach fiirnemben wcllen. - Hanns Frie!crich Rauber, Obrister Ambts Verwaltcr in der Carlstat bcricht Feindts Kundschafft vnd dcn grosscn Schadcn, so sich Zll Poclgorya zuegctragen.« nOA AaTYMoM Maj 1615. nUUJe: "Graffen zu Tersatz.. Obristcn Ambts Verwalter, thuet Ir Dt. berichten, wic die T[irggcn dcnen Wallachcn bey Osstaria Schaden zuegefucgt, ir Vieh hinweckhgctriben vnd obwoll cr. dern Wecg zu Wihitsch namcns Muhameth Weeg Muratwego-. ultschen per Ab- und Einstellung des immcr ZlIC beschehen Tscheticrens vnd dcnen armcn Leithen thuenden : Schadens zucgeschriben, khan er doch klicin Antwortt von ime gehoben. - Reccpisse an Obristen Ambts-Ver-. walter in Crabaten Oraffen von Tersatz auf dass so er weegen dess durch den Muchamet Beeg anerbotenen Tractirn, herausberichten. Item wcegen dess. Feindts, so neulichcn das Rcnnen ergehen lassen vnnd wirdet ime clurch die vnsrigen hineingclhane Tschetiern ganz lichen verpotten."

.1 ,6 Y npOTOJWJlY Croatica aa MapT 1614. nmue : "Resolution an Herrn.

Obrisstcn in Crabaten von Eggenberg Freiherrn, solie bey denen Wallachen. allcs Rauben dess Viehs sowoll gegen den Gotscheern alss andern Vndlcr-. thannen ganzlich einstollen,v nOA AaTYMoM cerrr. 1614. nUUJe: "Obrister in ..

",

MIII'I'AI\IIJI. CIII 1\ XI'IIA'I' 'I( •

101

. ,

I J lnron.cnu 0;( II >I)OJII' II I'JI VIII OA 'fUY II I II. KPMII hU1I1l.

IJIl .~JIC'l'nlll{Q 'eMJIJH:LUl'C 'I' y O'I'Y)\[\ ynullUJIH y B(1110)XOJI 11 Im- 110 HJIII lUTCTY BI1I10JlOJIL\HMU. Hanuoinoxu lIaJIO)I01 )(aJJCTUIIJ1Mn y PII jeun ([ Cersy, J.\U opyncauox PYKOM. 0).\011 jy Kpauohane.: )(a)~ )( J)y ~a un.axxajy 7. 11 110 OC1'amIM cpnCKHM MCCTI1Ma y xpIIUTCKOj II IIPHMOPCIWj rpauurnr xpojn.ru cy ce HJJa'nOUH 0 OcrCTBY y npyre xpajene. K parscxo] nlIa~11 cy CTUrJJ11 113DewTajH, na CY

ptin : y Il.nauncow, OrYJIHlIY, Ourrapjy 11 Mo~pYlilY crynana Y J(OrOBOp ca }[{C<!JOp-ucrOM IB lIUKe panu nonparxa y TypCKY ]>( TO yc ne a rlla)lll II y(';)IC~ neJIHKOI' IlpHTHCKa, Kojn aYCTpujCKC JlJlaCTI( nan IbHMct upure. 113 lbYOll,alle cy 0 TOj naaepa cpncicoj jauHJlJl 29. MUPTU 1I1l)IBOjOO.n;H <l>epl1.l111a]-J~y H 011 nonyse ozraax Mepe, .n;a cnpe-ui J\UJhe cnopa3YM.enalbe Cpfia H Typaxa. Otip.urrapy xpaarcxe rpaunuc 6apouy BYKY Ereu6epry HaJIO)KU, na Cp6uMa y fOMHpjy II MOJJ.pymy llU)le 1000 CTapH npoca 11 TOJll1IW jeliMU. BOjllOM O)larajmll{y PUjIlIlUJJ~y aanoaeznr, na CpOI1M.a y Mo~p);lIlY .n;a}IC 50 ([lOp. rO;iI1IJJIIoC [[lIaTC; a rporpy HHKOJIU H BYKY <l>puI1IwnallY ::JatJpulIlI, ~a Y 0Yl1.yhe Y3H,eMHpyjy rOM.l1pCKC H .n;pyre Cpfic. OCIIM rora npC)l1IOlI<H nanuojno aa IJ.apy, na 1'0- M.HpCKl1M II MO.n;pylllJ{II~\ CPOllMU ycryun npenco Il.aaunca saienao .ca CTapIfM nnopnca, a y BCTlIMUX noaone EreH6epra, .n;a My jaaa nonccrry ocofiy 3<1 1l0rJIUDHJlY TllM. Cp6uM.a 8. .

Crabatcn von Eggenpcrg Frcilierr bericht dic grosse Noth clcr Wallachcn vndt dass sic ohnc Schlitz sich schir nimmer longer aufhalten sondern aus .Noth cntspringen musscn."

7 Y npoTOJ{OJlY Croatica aa [iJe6p. 1615. nHUJe: "An Hcrrn Hauptman .zu St. Veith am Pflaumb, dass er mit seincn vndtcrgebnen denen zu Venedigern entsprungenen Khernpoter Wallachcn, so denen Vncltertanen in Wcinthal Schadcn zucfuegcn, muglichsten Widerstandt zu thuen."

8 Y nporoxony Croatica aa MapT 1615. nHUJe: "Hcrrn Verordncte in 'Crain berichteu, class dic Wallach en wegen grosser Bedrangnuss ZUIll Ttirckhcn sich bcgeben wollcn, mit ein geliorsambisste Guetachten, welches Orlh die Wallachcn einzuraumben vnd wic sic in guetter Disciplin zu haltcn. - Obrisster in Crabaten VOII Eggenberg Preyhcrr solie wegen besorgender Enntspringung dcr Wallach en sein Bericht thucn. - Herr Nikolaus von Frankhepann Graff zu Tcrsatz herichtet, dass die Wallachen mit dem Tiirckhen eincn Anschlag ins Land zu fallen gcmacht haben, bittet in -Graffen vber sie die Wallachcn ZUIll Haubt zu sezen. - Reccpisse an die .Herrn Verordneten in Crain wegen der zu Plasskhy, Ogulin, Osstaria vnd Modrusch in die Ttirggey besorguncle Entspringung del' daselbst wehrunden ·,Wallachcn. - Herrn Obrissten in Crabathen Freyherrn von Eggenberg der neuen Wallachcn, weliche Hungers halbcr grosse Noth leidcn." nOA na-

102

____ ' J\P. A!IEI(CA HBH1,

Kpaj CnI1X OBI,IX onpe 0

nYUITalbCM zta a BCCTl! 0 nO]{pCTY Cptia aa !fa-'

, XpBaTC]CC rpalll1UC JIHC n . '

1I3BCCTH Y anpn ny 1615 ,Y pccrajaae. I'porp Tp)l(iFII(l[

JIY'IHJIH, na ce o~' lIa,n:pBOjBO.ny, zta cy ror.ulpclUl CPOH on-

,n:ccnc y OBl1111hc]lll ' . '

11 3allCTa cy --,---"",., .-, .... '''_- "",,_ '.. <, c,JlaBOJICIWI rpalllll,{I1,

y OBO BpCMe MIlom CpO!! OT~lU ... : ...... : ·I''' .... --~ .. '~ ,

113 ztpyrnx cprrcxnx _ JJllI lI3 .,OMI1PJa 11

O. MCC1a ca xpnarcrce II

TlIlllnojc HC ", a CJIHllOIfCI(Y rpannny,

, xo naxo noponnua H ilJ M· .,' ,

OnH MOpaBI1'lJ{H CpO}! d - OPdlJl."\d Y CJlltUOIIHjY·

n rrOpOUI1UlC npe IIC

ozsan TC cy ca ' pe uto.nacica xpun.ouo MCCTO

TIJbaLfI{OM OTHIllJIH Y 1101 '.' . I) f I

Y TYpC!{C xpajcne H pofi III :JdBHL[Hj • ." YIlHl{ajl1

JbClbC TaMO[lIl1 cr era

CaCm!M rrpCCTaJm: K ' ," 1I0BIII[IIITIIH IIHCY

Y paj CBIIX eneprnumrx I • r.

jyny H jYJlV .. , CT f' " r.dpC)\aUa paruor c:aLJCTa,

I1r .ne cy Y parr BCC"

CprrCI{l1X '1CTa y Typc ' ' II! 0 1I013HM yuanajaxa

KY TC paTIIT1 caner I '

HI1LlHHM O(J)[H~lfpI1Ma 7T ~ C C,' ,ldJ[O)f{1I O)\MaX norpa-

• ' "a 3aupallC POH1\\H '1C' •

KpajCBH1\\a H zra Kplfn"c' 10 < 10J3dlbC 110 'I'),PCI(IIM

.... ){,13l1C •

TYMOM anp. 1615. nuure : An H .. .

Wallachen zu Geollleri~ "d M C,I ~ 11, Obrisstru in Crabaten, dill vbrigcu

d . VB odrusch ZII Best! di II it '

VB men 1000 Star Hirss vnd so '1 I~ 'I '. an Ig cnai zu ucnnnhncn

wald 1(' UI ian en zu zebcn A H

, negszalmaister in Crab ate 1 b' n erru Rcin-

jerlich bewilligte Prouision ~o 'n I, denen morlrutschischen Wallachen die

Wolff Christoff von Tersatz Grb' enllOlgel~ zu lassen. - Graff Nicluss vnd dergleichen vnllloiestierte; ZlI; ruer er, dIe Wallachen mit dem Zeheml vnd Graffen VOIl Tersatz d assen, - An Obristen Verwalter in Crabaten

t . ' ass er "e"en dencn II ' c:

ell wichenen Wallachen sich nl I~ I auss - unger in Windischlandt

_ An die rom. kays Mt' c 1. cruc el sondcrn mitleidig erzaigen solle

d M . . wegen Einraurnun« d \V I .

vn odrusch die Gegend Plas II ," enen aachen Zll Geomeria

ohne praeiudicio des Feinclt ( ~.( 11 zusambt d~n alten Geschloss dasclbst

D' s, w rc aus vberschickl t . M

em crabat~schen Obristen Herrn Wolff ~ 1 ei appa zu sehen. -

befolchen em taucliches S bl t Freiherrn von Eggenberg wird all-

M db U jec ZUIll Haubt del' W II I '

o rusch nacher Hoff I a ac len Zll Geomeria vnd

Ob ' ". Zll lilac len fiirzuschlag G (

nster Arnbts Verwalter in Crabaten thuet I: en. ~ raff zu Tersatz,

lachen zu Goyrneria g'ln J' I' Dt. berichtcn, class die Wnl

c , Z l C len gesinet iren III cr •• -

zu nemben vnd an das wi dis I '. lZU", von den Graniz-Orthcn

G f. II I.,C ie auf Rouitsch

ra f von Tersatz Obrister A bt e Zll entspringen".- Herr

, • I III s-Verwalter 1 . It

sament entschlossen, sich hinwec d r f le.nc.1, dass die Wallachen

c1arzue treibe sie die grosse H b vn au das windische Landt zu bezebcn

o y ungersnoth." " ,

npoTolWllY Croatica aa lIHlj J6J5 nuur . - -

Arnbts Verwalter in Crabaten G ff ' . e : "l(ecipisse an Obristen

d anaren vrra en WOlff CI - t

es besorgenden Abzugs de G . HIS ophen VOII Tersatz wegen

He r eomcna vnd motlruscl . W '

TUM AaTYMoM: Graff' 'I' c lei allachen" non

M' " c von ersatz gehorsa b A ' , .",

.0ra,UJcza wohnenclen Wallachen die' PI" III utsrerung, class die Ztl

windischen Graniz gewichen." 0 ander beraubt vnd darauff zu denen

10 Y npoTOl<OlIY, Croatica 3a jYHH 1615

Ambts Verwalter in Crabaten GI' ff . nHlIle: "Resolution an Obrissten

a en von Tersatz wegen des dureh die neu.

M1II'I'/lI\IIJI( '1'1 /I ' XI'IIA','('I( I

In

PnCCJhllnaibO Cp6n en xpnar I( rpanuuc 1616. II P rpoIllon.a <I)pnJII(OIlIlIlIl en rOMI1pCI(I'IM pCSJ.1Mtl r. 1617. II 1010. lInCCJbaBalbe Cptiu y TypcK~IM MCCTHMU HBMei y I{ync i'I Yll .

C jC)~IIC C'I'j)lllll.: )'LICCTalll~ Ylltl)\ajn TypCI 11)\ llJI,tl'll 1111 II '

«eta MeJ)y CPIICJ{C )\OCCJIJCllIll(C J1a XPUUTCJ(Oj rpauuuu, U npyrc

rrpaue OI{PYTllO 1l0CTYJlUlbC aYCTpl,[jCIWX O;IUCTII ca OJlI-IM I ()j~! cy CC lIaJlUJIIJlll ua UYCTPHjCIWj crpanu. JlpCce.J{OU1, )\tlJI, \ )\OCCJI>aBalbC, TYPI\II cy CC CJJCTHJIlI U/\6CfJIHM CpOUMa panu uc-

II 'pcn3a re cy !IX Y(lIljaJIl[, 110)\11)111 Y ponCTDO, Jl IlJba'mUJUl 11M Mapny H crnapn, a Aycrp»]a jc :HlupalbHUilJlU JlPHMUII) 11~UI1'X /1.0CCJbCIlI1Ka H ])Y)I(II0 [c IIPC,n:YCpC'I'(lJla OIlC, xo]u C H Jl91CpOj

II,CIIC saopane AOCCJIlIlIJC.

Ho aKO AyC'rplljll II nucy inuna y pa-ryu 1I013a ~OCCJhaUall;l

Cptia 113 Typcxc, jou: joj je MiUI>C rO),1.I1J10 paCC)bclBaJl)c lilt

Cptia, }{oju cy cc uch llaJla3Jl)lH IlH xpnuTcKOj rpaunua- 'fall> \

ua xpnaTcKoj rpU1I1H1,1l je MebYTlI~l Ol-[J!O TaKO, ,n:a ce 1\\110\,11 Cp(ill, «pa] Cm-IX 1\\cpa, J{ojH~la cy uYCTpiljc}(e 13JlaCTlI XTCJle na CllpCIJ ' paCeJl>aBaIbC 1L,IlX5l1JO, nuax OACCJlHWC ua pa3lre crpanc. fpalll'l. 'IllPCI\H 3anOnC)1,1I11L~1l cy Mor JIl-l. zta OCyjcTC ccotiy neJIHKI1X, ~a a, amI onxaaa« 1l0jCJ.l,HHI1X nOp0,Il.llUa 11 ]I\aH,llX rpyna JIHCy 6[-Il1ll y CTallJY na cnpcLJc. Y janyapy 1616. oAoer J1l1 cy Helm CpOH 11:1 Mo.npywa, a y IlOnCM.0PY re rO,Il.I1JlC llaMcpanaJ10 it: 01(0 100 Cp6a ,Il.a o.ay 1Ia CnaBO]!CKY rpanauy Y ,Ll.CUeM6py jc C'J'lIr)IO paTUOl\\ canCTY IlCHOJIHKO 113I3CUlTaja 0' O;1.ocr J1IlY, CpOI1J1\i.t u XPI3ClTCKC rpanuuc. aJm ce ue r ouopn, KYJl. cy oeryuuH OTlIlIlJlll,1

[poei) BYK Q)pamwIlan Tp}[WL1101 uanasno ce Y ono )~ 0<

herauss entsprungenell \Vallachen gegen dcn Fcindt gcuebtcn Hallbs." 1101\ l\aTYMOM jyml 1615. nauie : "Berrn Obristen Freyherrn von Eggcnberg 1\11- bringen wegcn del' Litscher Wallach en durch den Feind ihncn beschehcll 11 Schadens vnd Vcrhuetung des Tschettierlls, - Herr Graff von Tersulz Obristalllbtsverwaiter berieht, dass die Wallachcn wieler das vcrbot inS Fcindts Landt straiffcn. Deren ctliche in Vcrhalftung, clarundtcr die RUdel·

fUhrer zu bcstraffen".

1 Y npoTOIWlIY Croatica aa [au, 1616. nuuie : "An Herrn erabatischcn

Obristen die entsprungenen Wallachen bctreffendt bey Moclruscll. - Oatirt an Graf Nicolay von Tersatz weegeu Transferierung del' Illodrllscher Wallachen". Ilon AaTYMoM HoneM6ap 1616. nuuie : "Crabatischcr Obrist auisicrt, class del' Feind von dell Perg hci del' Stainen Pruggen abgetricbcn, 1000 Walaehen ankholllcn, die windischcn Graniz abzieehen'. Ilon IICTHM IWTYMOM:

"Crabatiseher Obrist bericht, class die gOO Wallachen zu ime geschici<hl, wegen f{aichllng aincs Monatso ides occr sye allc abzichcn wcllcn".

104

HI'. AJ1EI(CA HBlm

-------------------------------

y )1.eJlI1KaTHOM no noacajy. OII je ca 6paTO.l\l HIIKOJlOM rpaacno 0)1. napa 'H 0.11. nannojaone, na My noanoace rOMIlpCKe, MOpaBlILIJ{e H MO,npYUJKe Cp6e KaO 3eMaJbCKO.lli rocno.aapy lbHXOBOM,' a y HCTH Max je I1.111aO xanerancuy ynpaay nan HIM Cp61t.11la re .Illy je cnanano Y ,nY)I(IiOCT, na IIITHTH Cp6e y yxcuaan.y rpamorapcxax npnsnxeraja lbI1XOBIfX. ITo CBOj npUJlU1UI pann onor ,neJIIll{aTHOr no noscaja caor BYK ce Muoro Malbe ncrnuao y crropy ca Cptiasia nero 6paT n.eron, 6an xpnarcxn HIfKOJla cDpaIIlWllall.

Y JIeTO 1617. CaCTaJIa ce nojna xoxutcuja, )lH peiua cnop rOMupcKHX Cpfia II cDpaIiKOnaIla. KOMecapn cy OI1JIH oapoll fOT<PPH,n Il.Iran.r II Arrron Tlevonnh. [Ipen IbHMa II y npncycrny Cptia HCKa3~l1LIe rp0<p0BH cDpaHfwnauH, Aa cy ro ~\IIpCKII Cpfia oecnpamro 3aY3eJIl1 isuxona IIMaJha Mopamll{), 11 BPOOBCKO ,no ,U06pe, ,na cy IbUXOne KMeTone 1l0TKpa){aJ1H II P06111111 II YCKpahnaamr IIM ,neceTIUlY Te cy ycjle){ rora ct>pUI1IWnaIIlI nperpne nn IIITeTY y H3IIOCY 1200 cl)() pn nrtra. Cprin jc y TO ,nooa OUJIO y fOMHpjy cnera na 40 tcyha, a CIIII OCT[lJIl! cy 1615. rozome OTHllIJlIf na CJIaBoIlCJ(Y ;:Pl;JI-ll~I(Y. flOCPC}(OIHllhCM lcoMucHje cnopaayxeure ce Cpfia ca rporpouuwa, na npecrnuy ca pOOJbeH,C.II1 II xpaho« H .I1.a npnsnany cDpaJIIWIIHne aa cuo]e 3eMaJbCKC rocnozrape 2.

Cnopaayx cDpalIlwrralla ca CpOUM<l OlIO jc xpartcor nexa, Beh y cerrrerafipy noc naure Cpfin y Tpau nazmojuonu ){13a cnoja II3aCJIaIII1Im, roranpcxe nojsone Panorsy Mpnomelillha II I'noanarra Mapxonaha ca MOJIOOM, .I1.a }IX 3mm:;~-·~i1'··-0Ji cr)p;I';';~Olllllta lIJ1H J{<l 11M ,n<l,nc .I1.pyro MeCTO aa nace.n.cu,e 3. I-Ial{130jllll)\iI 1I0IIIJ1,e 30. cerrrextipa M0J10Y cpncxy cDpaHKOnanH.II1a na onpannau,e. I'po<ponH I-ImwJIa H BYK oztrouope H3 60CHJbena 1. HOII. na){BojBo,nH1 ,na cy HM CpOH uane na ,no CU.I1. MllOry mTcTY TC MOJle, ,na HlIl ce CpOH no,nJ10}l{e xao KMeTOBH HJ1H ,na o ay ca IbHXOBor roMHpCKor 3eMJbHLUTa.

cDpaIIJwnaulI cy O~IJIll JI>yTI1 na Cpfie, lIlTO cy, HX T),}!{HJlH naneojeomr TC nOCJIe nonparxa rOMHpCl(HX 113aCJ1am!l(a yxsarnure H Oal{Hwe y TaMIUIl{Y sojnony Panorsy MpBoruenHha. CpOH rronrarsy CMa csora 1(fie3a--p~FY-=.M.i:~Y_;~-~I~p~~Y-·(£ep,nHlIaII.I1.Y II nOTYMe ce na I10Ba HaCI1Jba <ppaHlwnaHCICa. MaMY J1U' jc naurao

2 Croatica aa 1617.

3 Y npOTOl<OJlY Windica an cerrr. 1617. IlI1We: "Wallachcn Zll Goymerle bitten urn Schulz gcgcn dic Bcdrangnlssc des Grauen VOIl Tersatz odor Ulll Einrnumbung clncs nnden 1'18".

MHI'I'AI\IIJI\ l:l'l A~' l'IIA'I't'IO'

lOr.:

- ,

1IIIIP)(III1<llll(ll Y BajlluYPI'\' II 22. IlUil M'Pll My j. 110)(11 '0 )'0-

\IlP I . OIlTY)[{OY llpO'!'1I11 (I)pnlll Oil \1111, Uti IIITO jc O)CP)(1'II1UII)(

IIJIM I' J:)I),IHI .nail .II11JIOlICIIO 1'1'0(11 UIIMU, na "YCTC HJ T<lMI1I1U 1111 II())IY Panon-y It na OCTlIlIC rOMHpCI C Cptie 1I~ Mllpy. Y cJ{O?O I ,0eJ[l1 xpan- Y uanory CUOMC, CaCTaTIi jeJ(lla 1{OMHCl'ljU, Hlj' h 1I0TalIlW uciurrar« cran-e CTBapl1 Te he ua TCMeJb~J IhCII.Or 11111\ urraja xpan- ,nOIlCTH lWIIULIllY Oi-VIYKY Y 0])0.111 CllOPY .

1 La onaj uanor (I)CpJ\11llan.D.On CMl1PHO ce aa ~Ie!{o upcxc 111111 Ilt'lI(Qlla ct>pauKoIIHII, aJ1H IW.il. ce CU3HB KOMliCHje orerao Y II' '10I'JIC)I, 011 no-re 1l3110Ba zta Y3uellHlpyje rOMHpCKe H,nPyrc I I ) '. CPC,nIHlOM 16 t 9. 1I0TY)I{Hllle ce CpOl1 uapy ct>ep.l1.HlJauJJ:Y, 1011)11 15. [yna nOIlO])H cnoj nanor oany, ,na OCTam1 ua lI\Wpy ( P" )' BPOOBCIWM, [OMHpjy H MopanHI~I1 H otieha, ,na he YCIW:O, 1111 ')IUTl1 KOMHcuj)" xoja he 0 TOM unrau-y pacnpaan-aru. I1C101

. C t:'. [, Y OI{T06py 1619. nonepao

1.111 l I caOnUlTelIO OBO H pUHMa. '

I Ilnp HOllOM otipurrapy xpnarcice rpanuue oapOHY fOT<PPUJJ:Y

II lor 1/\1IY, na cac.nyura rOMupCKe Cpfie H oalla HUJ(OJIY 11 na ° I 1I0PY Il>Hxony uonuece H3BeJJlTaj U

JbelbC Cpf a ca xpnaTCl{e ua CJlanOIlCKY rpaunny uouo-

C u 1619. ronnne. CpOH H3 OTO'Il{a, J3pHlba 11 npyrux IIIIJI<) •

MI' 'I'U «pcuyure ce Y CJlaBOI-lHjy. flOrpaHUlJHH 3anOBe.l1.11I1UH U'-

rhep"HIlar-ITTa 0 TUM ccooaMa re xpa.e aanonenu

II l'I'I!lue xpan.a '-!-'..... .....

III I) 'lia 19. aupuna 3arpeoaL[J{oM oHcKyny D.OMHTpOBHhy, rporpy

I' P)l /~II- jy, CJ1anOIlC){OM oripurrapv rporpy )l{nrMYll,ny TpaYTMaHc-

XI)13aTCl{c Cpf IlIp<I»)' Il CJlanOIlCI{H~\ CTaJ1e)I{I1/1'la, )(a He IIpl1MC

4 Croatica aa 1617. .: , ), _

r, Y nporoxony Croatica aa (l)e6p. 1619. rIHWC: "An K~.lC~S l~att. R~ '1pl ac die zwischen dem wintiisclicn Ban vnd dencn gomellCI Wallachcn ',lIw'b'cndcn S(ritigkhait". IToA AaTYMoM jYHI1 1619. naure : . "Ocr Hcrrn gc- 1111 IIlhell RllIte Ouelaclitell wegen der zu OOIl:el'ia vnd Moralllz~ al~gc~cssencl~ V llu Ii n, dcsswcgcn clem Baan in Wincltscltlandt vmb Be:.llI del un~ .d~1

. I . ib Ir der wanacucn Besehwar-SlIppllCICI n

1,"I,,"18810n zuczusc lIel Cll. - c , ., ., .

wider Uraf Niclascn von Tersatz, ligt hiebcy. - hue Oraffel: v.on ! cl~~lz

I It f I t lie Wallachen bis ZlI der angcs(eillell COIll_llllSSIOn .. LUf II ell

W nl't 1\ urer cg, l . - V' II"

t lrltndtcu ruchiu vcrblcibcn zu lassen. - Der Obrist Ambts clwa. CI III

I 1'1Ii) itcn sollc bgedachtcil Wallaehen gegen seinen Brucdcr Oraf Nlc.lascn

,liucrclldcn Schutz haucn. - Dccret ' an die Wallachen, solle~1 ~11 ihncu 11111 tendircndcn Jurisdiction . bis zu del' angestclIell Comnussrou gc-

Il1tlll'II," . I

II Y 1I1-l0TOI«)JIY Croatica all 01('1',. 1619. IUILUC: "All l lcrru o lUi'll '11

.1 W II I 11 "U Gomcria, Verbouslcn vnnd

Villi 'Ilitil wcg in Aubringcu urn ac I ..

M 111'1111 I,.n. "

106

1\1'. AJIEI(CA IIAW!;

_ .. _-_. --~-.---

II·,na 11M HC ,n03BOJIe nacen.en,e na CJIaI30I'ICI'{OM 7

Y 3CMJbHlIlTY .

113Bc1IlTajHMa je jaBJbCHO, zra ce ca OTOlfaL[KHM 11 OPl1IbCKHM

Cp011Ma xpehy 11 T. 313. HOBH CpOH na ceooy y CJIaBoHHjy. OBH CpOH cy cna,na~H nozr xarrcraaajy ory JII1HClq, KOjOj je na <JeJIY y 0130 ,nooa CTa)aO rporp BYK cPpaHICOnaTl, C rora ce Ci>cp,nIlHan,n OOpaTlI Y anpnny 1619. H na rporpa BYKa I1 HaJIO}KI1 MY, ,na CIlpe~UI ccofiy HOBHX Cptia y CJIaBouHjy 8.

" Ymi,najI1Ma y xpBaTCKY rpanuuy H rrJI,a~I1{uI'bCM Cptia rpaHH4apa rrOCTHrJIH cy TYPl~H ycrrex, aa KOjHM cy TC}KHJIH. Onn ce npe cnera lbYTO OCl3eTHIIIe nernanm.o] pajn CBOjOj pann ne-

nepcrna H CT130pHmC MChy C ~ .

1) pUI1Ma rpammapnxa O<Ia)fIO cran.e,

r.ran II necnrypnocr }IUIBOTa H HMeTKa. OCHM rora cy OBl1M 'lUHOM 3anJIamHJIH OCTaJIe Cptie na TYPCJ{Oj rpmIHQH, y TYPCKOj JIHQH ~ THMC cnpe-nom IIODC ccofie. Ono je aa TYPJ{e y TOJIHKO nazcnaje OHJIO, U1TO cy orrn oam Y TO I3pCMe, ,n0[{ cy 'rpaja.na Ta nrsauxan,a cpnCIUIX rpaJHFIapC[{HX ,nOMOBa, 'naCeJI>aBflJIH CpOI1Ma npezreo H3111eby Ylle II Kyne, rcacrnrjv Bannjy, na cy XTCJIH y nanpe n ,na sacrpaure cnojy pajy o,n upe naaa na aycrpnjcrry ~TpaIIY. 0 nUCCJbClbY Cpfi a y MCC1'[[Ma H3MCby Ync II. K}"IC JaBH oan Hnxona cPpaH!wnan 113 OrYJIHUa 19. Majnl (j18,

paTHOM cane-rv II yrcaxce II" 0" .' :

. . (., ][acnOcr, 1(O)a IIp(~Tlr aYCTpIlJCI(J[M

~{paJCI3IIMCl o,n OI3I1X Cpfia H na rrOBpCIIY yronopa 0 MlIPY, rcoja je Y'IIII'bena OBI1M naCCJI,ClhCM!),

7 I -: ..

A .. _Op'NC, o. ~c: II, <;TP, 87. ~ n_P0Tol(Q.~y Windica ail anp, l(llq. rnrure:

" n 01 affen VOIl EI deudi, all windischcn Obristcn SifYlllllndcll Fridrichen VO~l Trauttmanstnrf vne! an die windische Stnnde, class sie denen Ottotschnzcrn Prindlern VIle! neuen Wallach en khain Vndtcrschlalff "ebcn so llen"

H y ", ' .

, nporoxony Croatica aa anpnn 1919. 1111111C: "Graff Wolfcn ciil'i-

~toffe.n ~on Tcrsat::, die Verwehrung dcr neuen Wallachen, dasa 1.!lI~ Klch III Windischlandt nit vnndcrrichten SOliCIl betr"

. D.Y nl1~MY. CBOM Re.~11 6a!l HI1I<ona: "Demulll velint dorninatioues v~st.lae 11.lustnssllnae regni nostri supplicationis i!lius nuper porrectae IJICnlll1J~se: 111 qua. contra. Valachos intra ambiturn Iluuiorurn Colapis ct. Vnnae contra Jura pacis sancitae pCI' Turcas in manifestum praciudicium ct detri-

mentum nostrum collocates s I' . t t i . ,

• ' . (S, upp icaru n , V I11de vel per compositioncm vel

arrnorum compulsionem amoucantur " (/.l.P)J(°IlIIJII y Be T .

aa 1618). ' ..., . apXflB I 'IY, III'Clca

MIII'I'AHIIJII, l'I'IIA Y PIINI' 'I(Y

'107

()~11 H,le aa o'rxyu r MIIP.lU O)~ <l>pl.I.lII<onnllll 1620, 1 )2' .. 11'1( ;$2. 1 yplVI naccn-yjy Cp6c y Bar jail. 1626. Ml1rpal~l1joJl(L rcpc-ruusa Cpeu on 1622.-1627.

UPilITtlp xpnarcxe rpanuue oapoJI [oT(11))11)( .lJJ'I'U)(JI

II IIH'll) j KpajeM 1619. ronune y Fpauy Y!~II1M cc y !Cap" I} tJ\ lip "1'110, Ol\MilX ce 3aJJO}((J10 Aa peuia CHOp 113Mei)y roxup

'p ) t II 6alltl rporpa Ci>paHlWlIantl. Ha n0311B Il.lranaou .n.ob

III JII 1I(), Y KapJI013aQ, a ziohouie 1-1 cpncxa H3aCJIa11l1u~r, ro Y ·U\· I JIIIIllJI(H paCnpa13JbaJJI1 0 Ha'IHIIY, KaKO l(a ce CIiOP II pauuu. 1,," j' :1aXTel3aO, na My ce CpOH non.aonce HJIH na My e JJ'p V,'

II. .roua ILpal.(eJ(ODCI{a notipa. CpOJ1 usjauaute, J(uhe C OM\HX

I IHI 0/( CJIHTH ca rpauaue, aKO HX nO)]'JlO)Ke rpocpODHMCl, jcp 01'" 111'11' Ihl1Ma na CJIy}f(~. Il.lran» caorrurra 30, jauyapa 1620. J\apy tl) 'lllHUaJUlY II. 0 TOKY nperonopa 11 J13pa3M ooja3tlll, nn he ('pIll upefiehu TYPQI111W, aico (l)p aJJl{Q[J am! '[(ool1jy I'oxrrp] 11 lIn III I f.l 0).\ IbHX neh nperonapajy ca MycTacl)a oeroll1 )K rbcp- • l'OJllr!ICM. O)],JJa3UK rOMI1pCI01X Cptia y Typcicy lJUl.lHO chi IIn)IlI'hy ouacnocr ne cawo aa rpaiHIIJ.Y nero H sa UCJIY Kpau. I y.

t' rora 6H, ]JCJIH UhaJ(JI, TpCOaJJO r a MeCTa OTlf.ynHTJ,[ H .11 j 11 'h

1I11IlY)IHO O,UIY aa Ibl1X 8000 cpopHllaTa, am! CPOi'! )lajy HMO' lOOO (l)opHllaT<:l J, )J,UJbC nperonopc cy 130lU1Jl11 Y HMO .lUra)l)f II() II til 'T'W [YCl1h H Payriep. Ilorontia je 6uJIa CJ{JIOI.I)hCH<L 11(\ ,000 liJopl~llaTa, Ball je 0110 y rJla13110l\\ npJ1CTtlO ua TY en 'I'y, U/Ill t'p HI uncy HMaJIII 1I0UClIl.Cl TO m1TaI.bC OCTi1J\C 1'1 )(tJlJ ucp III ,,110.

LllTu.[(lJOBO J1nCMO nouran-e nap 20, cbe6pyapa 1{P'lI1> 1.01, lIiI l)Ui, a ona OJ(rOBOpl1 28, q)eop, J(a ce CJIa}!(C en UJT[t)\JIOM Y !lOr)1 )(y o-ruyna. I'pocpy Tpeoa f1JlaTi1TH 1'13 npacanue 6JlarajlL' II' 'I'Y enOTY 011611jaTH 0)], uajaMHI;\.[KC unare rOMl1pCI(J1, rpalll"'lnpull, l'OMHP1(11 cy oam Y TO J(ooa 3anaJ1H OHJIH y ])eJl[{I{Y (5 ny. II • 1I01'O)lU HI\\ je YllnU.lTHJJa can YCCB re jc uacrana I'Jla)(. 1111 .:) • MO)I' a.IIPHJIa 1620, napa, J(a 11]\\ ycr-ymr Il.nauruo 11)1> 'U ~I '. MJI.opaJ(lbY HJII-! IJ.H 11M )(a)(e J(031J0JlY J(a O)l.Y y npyrc xpwlllh.nll J

I pa] nc. Llap lI"UIOJI{H npounjaur.aajcropy JOI3CWY .Jcpnhy, ~(l 1I0:lIljMH rOMII pCKI1M CpoHMa, 2000 crapn }1(l1Ta y jCM THO, An he ru npaTHTl1 n,

routlca aa lG20. . ~ lbidctn.

II Y IJpO'l'()IWJIY Crontlca [HI 1I11Jl. I Ll20. nuurc : "Oi' WullHCIJ II ZlI <lOlll 'ric bert .hleu, dll!; lncn d IK Welt 'J" If' 'elrnyd all's 'rs '1J1nl\ II. Jlltt II,

108

}~P. AJIEI(CA IIBI<I1;

Mana cy nOl[CJIH rrperoaopa 0 orxyrry I' OMl1pja, rpodioaa cy icao H npe rora nocahnaana I' OMl1pIUfMa 11 HaHOCI1JII1 11M urr re, pa-rynajyhn, na he THMC ytipsaru nperoeope. fOMHPU,H waia 1620. nonnecy uapy TY}lCOY H 3aMOJIC ra, na lllTG npe aanpnm rroralyan.e sa oncyn Foxnpja, jep ce nacnn,a ct>paIllcorrana He Mory .nY}KC H3.l1.p}f{aTI! '1. McbynlM cy 1(PY11lUf nOJIIITH'lICH no-

o rohaj«, 1(Oj11 ce rana 30HBallH H 1(oju cy .nOBO.nHJIIf Y OllaCHOCT 11 oncranaic XU030YPJJlKC MonapxHjc, CKIIHYJIH C .nUCBIiOr PC.lI.U I'OMHPCJ{O rnrran.e. TCK noc ne BHlllC ozt .nBe romme, Y cern. 1622. nOCJIUll.IC CpOI1 113 BPOOBCKor, Mopasnue 11 fOMl1pja Y [pat, 'I13ac!,aIII1KC H MOllOY, .lI.a ce rpodionaxa nOIlY.ll.11 y rOTOBOM 5 .lI.O 6000 cpOpHlIal'a, I<aO UITO ce WTa.ll.JI OlIO cnopaayxeo H -ra CBOTa .na ce ncrtnara o.n OHIIX 7-8000 cjJoplInaTa najasnurne, xojy I'oMHpr.lll HMajy na rtpnxe H3 npmanne oJIarajnc. Y MOllon BCllC 'CPOI1, na lbllX HMa ca ncenaxa H .nC[lOM 1160 .nyma ca 300 JI>y.nl! 'Hi 0pJ2!£i£.f,. fpa.na'lI{J1 paTiflf~-c-a~c';-;~1~~--~i'j" -oK~i~'-'3~lil,:;;:a

rpodin Byrca KpCTa <DpamCOllaJ-Ia, .na lllI je jom YBCK son.aa IIIJ)HMHTI1 6000 cjJopHHaTa aa Toxapje ? BYK o.nrOBOPH, .na nnje 11 lhUll H }l.a cy CpOH IheMY na'IHIUIJIH, OJ( I(aKO cy ce lIaCCJll!JIH Y fOMHpjC H OICOJIHHY, OKO 20.000 qJOpHnaTa mTCTC, C rora MOlin narpar cnoja ztofipa. CpOH aIW xohc H. .lI.albC zta ocrany na TIlM II> rODUM nOCC.lI.HMa, nerca nocrauy KMCTOBH, a aKO TO uehe, IlCKa HflY.KY.n: srrajy. HHKOJIa <Dpamconau ce 1l0CJIe OCTaOKe na oallcKoM .J~ocTojaIlCTf~y lIaJla3MO nexo npewe y HlIOcTpancTII),. Kan ce nparno Jcyhu onronopno jc 1623. rO;UlHe 113 EOCHlhe03, zta on lie npncraje na 6000 cjJopllIIaTa Hero Tpa}lCH, .n:a CC ll)'TeM 1(01lHlcHje yTI)Pl~H npezmocr 3eMJbHT.IITa Ii.

also inen das Plasskhi Velt ZUlli Getrayd Gebel ZII crlaubcn oder in die Christcnhait raisen ZII lassen. - An Andere jcritsch 111 it Befclch, dass er de~lell Wallachen ZlI Gornerie 2000 Still' Gctrllyd gegen 1'lIrgschafft vnd auf Widcrerstattung eruolgen lassen: rOMIIII'lallll cy II IG2ti. ("01111110 nocrpananu 'all uenorone Te 11M je paTIIII, caner nao T<l1\1I 1000 crapu IIPOC:).

'1 Croatica sa 1620.

t. Fpoi]: BYI( Y [(HCMY CROM 011. 9. IICI\. 1622, TBIlJ\Il, 1\11 Cp6a Y CBa "'PI1 ccna liMa cnera 48 (Lopasic, o. c. II crp, 115), a I<DMeCllp" Xanc Bepneic ~I [ouan ll[O~lObH y CHOM unueurrajy Ol~ 30. cenr. 1 G32. uene, NI liMa cuera ~r.2 xy hc II TO Y fOMHpjy 20, Y Bp60ncI(OM 12 II Y MOPlllIlIl\11 20 lCyl;a, sa opynqe Ha HMII 01<0 200 rhYIIH. Ilpexa TOMC jc opoj CTIIIIOIIIIIIIIITIHI y cpnCI(()j MOJl611 npcrepau. no cno] nplllJIII~H jc TO 6poj c'rauounuurruu l'OMIIPCI(OI' npe CC t'i Y Cnnuouujy W15. 1'01\11 II e.

u topn~lc, o. c. II, CTp. 102, 103, lOll, 127.

M~II'I'AI\IIII', '1'1 A \. 1'11"'1\'1(

IO(

C' j C IIH 1623. 110)\11 '0 J. I'Pllll) 11111 olin <Dpa.lllC.ol« It Hap)" 11111 )(JI()/" Aa cc JIJeMY l( II) I' uy pt 'I')' 'In I M~I'pj t. Bpriou J I,r MI pnmnry ].(alle Tpcar ({OJI PI1j I " I ju j ].(0 CM 6110 co jl.(jla 1111 Ill> J(ue}lCwh.a. AJIII ira ouaj na'1I111 1I11je MorJlO )~a ce p UlH IIIMllp 1<0 IIHTaJbe re nap IlaJIO}I01 parirox casery 20. Maja 1624.' II ~. uur, 1625., na ce YCTalIOBll 1l0Ce611a KOMHcHja, xo]a he yrnp- 1111'1'11 nrC/JIIOCT notiapa HI1KOJIe M Byxa <DpaIlIcorraaa. 11 110 rpehu: uyr, 10. jail. 1626. nOBODYr nap onzryxy CBOjy, arm xpa] CIJl1X II 1)1 I'U uapenax, nuje OHJIO HMllITa ypaheno Te rporp HJoII<Olla. IIMOJIIo( 2. Maja 1626. npeacennnxa rpanasxor parrtor canera 6apllll t 'I:,opl)a Tajnepa, .n:a noxcypu ca3MB }COMHcMje 7.

KOMHclIje cy onpehasane na cy ce najaaa no-rene J1 caI I IjU'fH, aJIYl lHICY HH({aKBa pe3YJITaTa 1l0CTWrJIe, nOrJIaBHTO pazur II qrJ'ujl'I'1Il0CTH nojennnax xoxecapa. Taxo je y jail. 1627. xp,II IJla CC,l(IIHu,e KOMHCI1ja non rrpcncenuaurraox ofipurrapa OUPOilU fOTCj)PI1.n:a <DalloeHxayrITa M oner oe3 ycnexa, I'podi Hn- 1t0lii ce nOTY}I(H 23. anp. 1629. uapy, lIITO JOIII BeMa mncaxnor P III n.a, a nap naJIO}l(M 4; Maja re ronane paTHOM canery, na )\011 • nc Ben je.n:I10M --Y pezr OBO mrrarse 8. 11nalC Hil Ta.n:a IIHje )1.0-, 111"1'0 peureu,e, KOMHCl1ja je pacnpanzsana 11 y anpa.ry 1630., a. 1111 MOllOY CprrCKI1X H3aCJIaHHKa cacraja.na ce H TOIWM 1631. 1'0- )11111 '. HanOCJICTKY jc rpodi Hmco.na rrpncrao, .n:a npHMH aa To~\lI"j 10.000 C[)OpHllaTa, caxo je CTaIll10 YCJIOB, .lI.t1 My ce nouarr 1U'IIJiEITIl O.ll.MaX H .n:a noccn cprrcxa lie npelye npcxo opera Ucnurn 11 lie OOYXBaTH JlIma.n:c MeCTa KaMCIIC({O v .

TOKOM 1632. HMelIOBao je [lap JIOBY1(OMHCHjy, aa aanpuns I II P OKO I'oxupja. 3a xoraecapc cy HMellOBailM OHJIH KOJICKH, I ,t I'll xap H 'Bophe MaJI~h. MebYTMM je KOIICKH Mopao na 11'1'IIY'ryje y 11TaJIujy, a MaJlelUlha nosuaure I-Ia oojllo I10JI,e TC 1IIII0lla <DpalllCOl1all npe.n:JIQ}J(H 17. MapTa 1632. 6HcKyna aarpeI, 11I[ or MeCTO Koucxor I1nop!ja .Ianarnha MCCTO MaJleIlI1ha. II, 'J1.Jlor IlJcrOIJ nujc 0110 ycsojeu I1CI:OC'Y3a xoxecape HMeIlOII urn Xauc Bepucx II .lonan WOMobH. Oun CaCJlYLUalliC Cp6e.' II I'po(IJOl3e H 30. CCIIT. 1632. 1I3BeCTHIlIe napa, .n:a. rpodiona IIPH~

7 Croatica aa 1U:,W, ' ': '

~. Croatica aa 1629, I"" \

n Croatica aa !Gill. Y npo-roicony v Croatica sa anpun '1631. 'nl1WO:'

,,1)1 \ gOlllcricl" Wallachcn bitten II' ·llaYs. Mt., damit inncn die ulgcntlich ' I'll 1\ SlI discr Guetter gogoll der pnnrcn Cnutcntirung dutch dcputlrtc COIII-'

lid nI'l II clngcrnumb! WlII'lICII". ' " '

'110

AI'. AJIi2I(CA ~m11'l\

-crajy .IIa CDOTY OA 10.000 <popHIIaTa H TO lla liM CpOU nJIaTC 4000 Y POl(Y OJ\ QCTI1PH ro.aarre, a 6000 na JIM uap npCKO KPLlIbCI{C .J\ IJU'IH. Fpauaua CpnCI{Of noce.aa IIC CMe Hhn llaJbe 0/\ opcra U'TI1IlU H '0j\ JIHoaJ(a y KaMenCI{OM. KOMeCapl1 ce asjaruune y . )10M usueurrajy aa oue YCJIoue, jep Cpfia HeMa MIIOfO H llOCTa IIM'ic OBOJ!UJW 3eMJbI1WTa. He rpetia ce oojanl, lla he ce CpOI1 ·O)\CCJII1TI1 113 rOMHpja., OmI, Ty )!(HBe Heft npexo 30 ro.auua, MJJaOH' 'CY.H .. p()~.CHH_:rY_.H __ C.OH __ l~~fY:- CB~-J~ I~yhe- H arpanc H

, MilQi'o'--;;;apsc, a TO ce ne uarryurra Ta~o ;;aI{0-:10' -" .. _. _-

--,--rrperoBo'p}1 ce 'BO~H~I1;I llan::~- -c~~ jJ,·0"-i637. rOAI1He, a razta

-ofiycranaure AaJbe pacnpaan.aa,e, jep ce Cpou 11 rpodiona lie

Morowe HarOAHTH 0 1'epMHIIllMa nnahan,a yronoperre CBOTe t-e ; um-aise OCTaJIO nepeureno jour- rrynnx 20 rOAHHa. .1la 011 ce j )\IIOM CIUIllYO onaj cnop C AHeBIIor pella cacrane ce y jyny 1657. rO)J,HlIe· y OrYJIIHlY KOJ\1Hcl1ja II TO rporp BUJIXeJIM JIeonoJI.n:

TaT Hoax, oapOH .Iosan Aunpaja UeJITIlep II Xepfiepr rporp Ayep"II ·pr., cDpall1wnane je sac rynao rporp bapbe, a Cptie HHIwJIa )~ )I(MUIIOIUlh, icnea rOMl1pCKH 11 MUJIonulI BYl.(I1l-lnh, BojnoJ(a MOJ\PYI(II ~1. 13. jYJIa na-nm.en je cnopaay a, no KOMe ce CpouMa Y "l'YlIU fOMHpje, BPOOBCIW II MopaBH~e, 3aTHJ\[ zreo KaMeHcl{or " II 'I' UenIII, a.m caxo naumsatc If JIHBaj\e, a He H uryxe. CpOI1

uru lIUI\Y aa CDC TO ycrynajy cDpal-IKOnaIlI1Ma Kp03 LICTlIPU I' )~11I1C ne.ny lIajaMlll1tll{Y I1JtaTy cnojy.

, 0 MHrpaUl1joIlOM ]{PCTatbY Cpfia H3 ouor rrepnjona HMHMO 'II I(QJI111W l3eCTU. ITo naneurrajy Anzrpuje .Iepaha AOCCJlI1J10 CC Y anrycry 162~KO ~OOO Cptia 113 TYPCKe.l1 IToje.n:IUlOCTH 0 TOj <:001>1 nHCY ca~IYBalle:-npyraie~-eC-T'H3 jan. 1626. j\a cy TYP~H II lCeJIH)IH, Cptie y. Eary.JaBJI,ajyhH 0 TOMe paTHOM caBCTY ofip-

.rn Epistolae Y 1·!a~\6I1CI(ynCI(OM apxl1llY y 3arpe6y. Lopasic, o. c. II 'CTp. 197-161 H 295. Y npororcony Croatica sa cerrr. 1632. nl1I11C: "N. del' .I,:olllerier, Verbausco vnd morauiczer Wallach en Beschwar wider die Herrn Grauen von Tersaiz Gebrueder, die bitten Ir fl. Gn. auf Mit! vnnd Wceg g dacht ill sein, damit sie mit Ruehe vnnd vumolestiertcr von allen TattigIdlltil mochten vcrsichcrt scin" .'

u Y nporoxony Croatica sa anr. 1622. rnuue : "Ir Mt. mit Andreen jerftsch bcygcschlossenen Schreiben, dass bei 3000 Wallaclren von dem Felnd Ireraus entsprungen, erwarth also Ordinanz, wo dicsclben vnderzubrlngen".: Henojscsuuo je, nil ce 0 TOJ11IIWi. MIIO)l<l1HI1 CPOII uurue IIl1r/W lie rOllopl1.",Moryl.c je, 1\<1 [e y npo roxony norpcumo nnticnenceuo, I<nO I~a [e '(loan ucl, tI8IJpUIClla',' MO)l(/\ll [e CHMO ) 1IIJJ1,e II 0; /111 [e TOJ!II!CO Cp6a 11 sj II UlIJIO \

)1( JI,y, nu co IIOceJIO. ' ""

MlII'l'AI~lIJIt \'1'1 f\ v >'I'IIA 11'1(.\'

111

~-----

1111 II' .xpuarc« I'pum!ll PY)WJ1(I) 11111' 111I11'I'U, l\a Jill 'fPC a urr

11I1I'il,Y:'11MaTH UpOT.IUI ouux )(0 , JIo '11111 (l II '1I0CPC)IIlO cyc ')\ TIJO.

,1)'l"I'I,,'jCI(C rpauuue. I~ CIIOM ILa jc up '1~lta jOJU jeuna ccotia ('I J \ a J\\JleTall1{Or 3eMJIJ~lI.IJ'l'a y Jlll1l. 011 .uOCCJbeUl'IUll cy uPU- 1011111 IllTCTe na CBe crpauc, 110 Typcuo], Y BI11I0l\OII)', Knauy 11 IIIIIII( ~1. I U

1101111 ynanajn TypCI{HX -re'ra Y ayc-rpujcxy rpanuuy 11 IIJI, l'J1(Rlbe cpncxor CTaHOBHHlllTBa 1632, 1634. H 1635:

IIJlUll 0 nO,IJ.H3al-bY I<YJIe sa 3alllTHTY Cp6a 1631, 1632. 11 11:1 . Flpexeurra] rpaHI1'1apCI{I1X xe'ra U3 I'oxnpia Y Mo-

I~PYlli 1630. HOBe naceorinne Cp6a Y TYpCI<Oj JIHll,I1.

VI. 1I0Kpaj Mllpa, uoju je 113Me~y AYCTPl1jC H TYPcKe CJIY)I(III Ill) uocroiao, na rpauuua IbHXOBO j IlJra~1Tc.rya je 60poa 1'0'1'0130, "10 Y paruo J(ooa. 110Jll'ITH4KI1 xpyroun y EC'IY Jot Y I'pauy JlI1CY Iltl/I Jill para C TYPCKOM TC cy H3llal3aJII! uanore rpaua-rapcxaei IIII)IIIIM 'aIIOl3eJ\HHI~I~Ma, zta ce ne CSCTe TYPUHMa panu JI)IJUllIC<tlba II J~I\ IIC "pCJI<l3C u.uxouy rpa III I uy, J(<l He Of! 113 <l3J3 a.n I OTUOPCII. II II TYPC!{OM. OCHM rora na ayc-rpnjcxoj rpaunuu uperaa I'YI'll(II.Ma 1I11jC liB (11)10 lImoro 130jcKe, jep cy LfCTC rparuorapcxc' uuuyucue OHJIC y BCPCKI1 par l{uTOJ1I1Ka 11 nporccrauara (TPJ1J(CI I IOI'OJIHlJJlbll par), TC cy TYPCKC' lJCTC JICKa)l{lbCIIO lIpCJla3J1JJS I' "1'PlljCI(Y rpauuuy II 110 u.oj POOvlJlC II lIaJIHllC UChv[llOM CPlIC[(C III1M()UC.

l~ Y npOTOIWlIY Cruutlcn sa jau. 1620, IIHwe: "An die Hcrrn Verorlit lit ill Karnthen auf des crab atischcn Obristen vnd Ohcrhauptmausxu :,1111{ beygeschlossnen Schreibcn vmb Bericht vnd Guctachtcn wegcn NiderI !'lIlung del' turggisclicn Wnllnchcn zu Carlwaag. - An Hcrrn crabatischcn Ilhl'ltllen mit des Wolff Cristo phen . Graucn von Tersatz beygeschlosscnclI Alii 11 wcgcn dcr tLirggiscllcll Wallachen Zll Carlwaag Niderrichtung v11Ib 11'11 .ht". nO/~ l~aTyMoM (Ilcop. Jli26. nuuie : "DcI' Obrister von Paar bit vmb Ihlrl'ht, wesson er sich gl'gl'lI lien zu Carlwnug neu angcscztcn !ilrggischen W"lnchen zll uerhallcn". " ,,[, "

I,U Y npOTOIWJIY Crontlcn B;! Maj 1627. 1I11111C: "All crabatischen Obristcn, lin r bcrichtcu sollc, waH die Wallachcn ZlI Litsch vndcr dCII1 Graucn zu • lin. so von Veucdigcrn cntsprungcn, gcgcn den Wclnlhal, Clan vnd Poickh 1111' Sclradeu gcthau'' .. I10/\1'IC'I'IIM IltlTYMOM: .Dcr crabatisclrc Obrist bcriclit,

III vor 3 oder 4 Mona; hahcn slchidie Wall lichen in Weinthall zu Lilsch

HilI-( zt vnd 2 Tschettcn III dlc TIl1'j(j;( 'II uhlnuffell lassen vnd n Gelangnc

lroklrnmben ... ". ' " I q'

112

I~P. AJIEI(CA Hill-IT.

• I , KpajeM. (pe6~yapa 1632. ynana je jenna T),pCJ(a 'leTa Y ,~ JIO Ourrapje re je .n;na.n;eceT II jCl\IIOr xoeexa 1I(1(llll()ILl II MlIore J onnena y ponCTBO. MapTa 1634. C](yrrlhaJII1 cy ce TYP'-(H y JhlI\H H Kp6aBH C naxepcx, .n;a ynanny y BvIHO.n;Oll II na ra nopofie. CI(YIllIlIO ce OKO 3000 JbY.n;U, aznr 6aw npezt nOJIa3aJ( no()cro~L1e JlBa Cp6HJ-Ia H3 rypcuor rroropa na aYCTpH JCKY crpany ir nojannure IIaMcpy TypCJ(y TC ce TYPUH He ycyzuuue y.aapnru na npH~paBHe rpana-rape I .. Cpehnajn je 6uo norxuar Typaxa rrpu xpajy one rOl\HIIe. .Typcxe uere 113 BHxaha, Ocrpouiua II lja311T1a' ynanoure Y aycrpnjcxe xpajcae 11 nananoine Cptie y OTOKY, Onrrapjy H Orynnny, 34 'IOBeKa yfimue H MIIOre jlOMOBe onn.a-ncame 2. Bl1xaficKH 6er 0.n;6uje Oil ce6e KjHIBHUY paJU1 OBe IfJhCl'If{C H npellJIO}f{11 rpodry Tp}!CULIKOM, lla ce IhUX nnojnua JIIl'IIlO CaCTaIlY H zta l13rJra.n;e rrorpana-nre paaxnpnue. Uap' 1I1eJ)yTIIM HC xrcne rpodry .n;03BOIIHTH cacranax, 60jehH ce 3aMK8 ~n crpane Typaxa, Hero nanoaca jra rp~cP rrounse MeCTO ce6e J )lllor xoxecapa na cacrauax C 6eroM :1. 11.a 1m ce cacranax O}lP)lcao,' nrrje 11031IaTO.

1 Y ~IPOTOI(QJIy Croatica sa MapT 1634. TIMme: "Herr Graff von Tcr!I,lll? crabatisch Obrister, berichtet den ldbl. Hoff Kruegs Rath, das sich der I' 'Inot abcrmallen bey Lykha vnd Kharbaua in die 3000 Mam: starkh vernmblct vnnd auf das Weinthall ainen Straif zu thuen willcnss gcwest, wcillcn (me aber 2 \~allachen auss seinern Hor entsprungen, hat er sich welter in dus Lanndt I1It wagen wollen vnd weillen die Turggcn sagen das si

• . • b c , ". Ie von

kClllelll. Fridcn wl.sscn, alss begert Herr Obrist ohne Massgebung gnedigst b.cschmden zu sem, - Beuclch an Herrn crabatischen Obristen, dass er sich w.c~en der Iikhancr vncl kharawanner Tiirggen sonnderlich bey' disen J 'zt erzalgende~ Confusionen in Erlaubung der gerathnen Repressalien kheinesweegs Zll schreitten, sondern wicrdet ime bcinebens anbeuolchen, das er sich der g~nz gCIll~ssnen Inhibition erinnern vnd biss auf ferere Ordinanz alles ~lcr~lclchel~ F~lnclta.1igkhaite.n vnnd Offensive gegen den Tiirggcn (ausser wass In Ilagranh uiolentia beschicht) slch ganzlichen endthalten sollc".

2 Y nporoxony Croatica sa neu, 1634. nuure : v lrer Khais. Mt. wirdt des Ilerrn crabatischen Obristen Schreiben eingeschlossen dari n er berichtet dnss die Ttlrggcn von Wichatsch, 'Ostrosatzvnncl Ziisin ~lISS cli~ Wallnchel~ ~1I Ott 1<1t, O~stnrin vnncl Ogulin vberfallcn, inen lias Viech genomben vnnd' .14 ,Persohn nidergehaut, Er sey aber dercr vorigen Inhibitionen der Repros-

81\IIel1, ausser wass In f1agranti beschicht, crinnert worden". '

.: '11 ~ npo roxony Croatica sa jail. 1635. naure : .Dcr Herr crabatisch

brist. wicdcrholt sein vorige Auisa wcgcn del' Wihitscher dcncn Wallachen zu OttOI<I~ zu~gcfllegtc" Schndcns, -darbey cr das original ~nnd das transferlcr! Schrelben, wnss 111Ille' entzwlschen dcr Becg VOII Wihlllsch zueV Acltlrh 11, illg's hioAS II, (Iorio 'I' Villi) niu 7.usHl1Ibel1khllllrfl wc~~ rn Vcr-:

Mtll'I'I\I\IIIl. 1 1'1 II I' XI'IIIlI' ·t(~'

1 I

Y uanajn TYPCI II Y OMOI'yh'tlll IIOIIUjl1l111l' TIIM , 111'1'0 uu

I pl~IIIII\H nu] OHJ10 Y /l II JhllOj M'pil ·wpi)(lIli.l, II 1'0 j I'pUlIIII\U II I I;I'III(C' MeCHI ()IIJtU OTUOPCIIU III' 'MU Typcxoj rr IlUPO)J. uujc 11M 10 "Y)l na JIO()e)'JIC H )XU CC :ltU JIOJll( I(at\ l1CJJpHjaTCJI.> Jli:u-il)c It IIl1i OILJlO nojcuc .l(a TYPUI1Ma aanpcvu JlpOJICl3. Y.CCTO ny'ra It IIOICYUIUUUJlO, /.(Ll CC ,UOCKO"ll'i 0130M :JJly. JiIJlHHHjaTlIl3Gl jc 110- 111I\UJla I3chIlIIO~~ OJ~ Cp6a. Taxo cy Cp6H H3 OTOKa UCl upu~\Ilp '((o.j rpauuuu y aupn ny 1631. 3aMOJIHJIlI parua cauer, ua C 1111)\ 110)101301' llpelluJCl no auruc jCL~Ha uy.na. Parnn Ca138T noiun.c MOllOy u.uxony ]{(l(1YIIIIWj 11JIaJ~l!,. J~a oua ilalle MI1lUJb81hC, jc JIH 1111:\ I y na IIOTpCrillll, IIl'I'a Oil oua lWlll'I'clJla II OIlUIUle na CC y3MC 11()llrtl\ ,I. Oua Mo.'ICia IIC )(OHCce ycucxa 1'8 C rora CPIICKI1 J{HC

I'OI{y Ilcrap Il:t)(<lIUKODHh Y IIMC napona 3ClMOJIH q)cop. 1633.

IIH)(lnl Tp}[{<l'lIWI' IICI(a IIOpa)(II, J(<.l cc I(YJIa I10;LJ;llrJle. Tp)KClll101 110)l

Ill' " MOllOY IUIC)t{CIly' Jla'I'IIO~t caucry II I'PC1VIO}IOI, lla KpUlbCK .. t 1111(1)(U )la).\C 600 (I)()PllllllTU aa 1I0/.(I\:ILlI1>C OJH)(aUe KYJIC y OTOKY illl\11 OOlrypulbu CT<tIIOIIIlIlIllTnet r,. J!! Ita Llpynlfvl CTpuliUMa cy CpOI1. IIMlUl1I cnu-uurx }I(C)I,U II jClXTcua. Cprlll Y C8IhC]Wj [1 naruun I, upcn- A

1101 '1111 OLl l3ojno)(y 111111)1;.1 5Y/l~I~~.~a, 3aMOJlli.I.lJC Y ceirr. 1635. ("'00411:) nupa, /l<l IHl )((l)(C caIVit)(IITII jC/.lIIY I(YIJY, KOP he I1X lJ.ITHTHTl:l

,11)\ Typalw".

Ilpn ).(OCCJI>CII>), Cpria Y [OMllpjC 1600. OJIJta je ona Ila-

l'I:O()[.I[ICl u paju.a TLl'jJ(Ll II pe lVUI TYPCIWj rpanauu, jep jc on [0- Mllpj'l ua CHe ItO T),PCI{IIX MCCT<:t Y JIlIl(1I 61'1J1a nycroiu. .no 'l.rtIIUII>Cf.\ IIOUIIX Cp6a lILlCClhCllCl cy II npyra, nOTIIC uycra ~\CCTa, I, [c [OMUpjC OCTajaJIO CIlC nuute y YIlYTPallllbOCTI1 3eMJuC. Y I'o-

1IIt'IclIlIIlg vndcrschidlicl! (jriillizplll1cl billet. Darubcr Herr Ohrist, ob crs cr- 1.1I11>l!1I soil, die gllcdig:,;lc l{csolutiOIl will crwarlhcn".

'I !1pOTOI(QJl Croatica gel anp. 1631.

r, Y !I[10TOIWJlY Croalica sa IIIC6p. 1633. nnuic : .,Hcrr crabattisch

llllri:-;t rcpracscntiur! des Possto Ottokh all dcr Mijhrgr~il1izell Besclraffcnhcit, lIul des Peter Oaclassoltitsch, KIIIICSS aida, Anbringcn, ralliet dahiu, man 1111\ 'hie cincr crS<lIIICIl Landtschafft ill Crain per Hcrscliucssul1g GOO 1'1. Pallg'ld, lias man ZlI lJcsscrcr Vcrsichcru ng del' <lllgescz(clI Mal1l1scharrt Illda Hill gell1<lucrtel1 Thurn :tllHichrcll khu ndt c, so woltc cr auch hernach Villi '/lrls(cltcrischcl1 ZCllghalls5 auss das Orth mil etlich Topplh~gell be-

i\rhOSRCII machcu".

\I Y IIPOTOIWJlY Croatica sa CCIIT. IG35. uuuic: "Khays. HCllc1c1t an dle

Ill'I'rll !.~ 'hnilllbc vnd i, ii. Hoff Kricgs Rathe WCI~clI dcs VoiU0t111 PHIlI.n Bu-

d,II'l'hio. vnd dcr gall;:cll Mal1l1t1cltafl'l ucr Wullachcl1 aul dCII zcngcriscl' 11 '

1'1111111 'II aida ~CII0I1II)11 'II Il'lIsllll'h Nid'I'la8511111o(, Lias man aintw d I' 11111 ulner Mallcr oucr nin 'I' TIIlII'11 till' wid 'I' Ii 'II T!lf'{.:J' 11 v 'I'Hi ,It .ru well ",

I I

114

W'. AJWI(CA l1BW1,

----------- ... - -------

MWpjy cy O)~MaX HOC1IC CpIIC!{Or ,lI,OCClheIba ycrauona.ena OIIJIa )~Oa oOjI30,ll,CTOa Te OBC 'JeTe ca CBOjHM oojBOftaMH OCTa,ll,OllJC TaMO H ICUClIltjC, xaaa ce [Or-UlpjC naurno ry HO'Jn)~IIIll! OJ( rparnnre H xazr IIIIje enure OHJIO yrponcerro, Henpcinuuru crpanan.a OllHX CpnCI{IIX MeCTa, xoja cy OIIJIa npCMU Typnnxa npaa na yxapuv. ,lI,onc,lI,ourc rporpa Tpacau Kor IIa MI'ICaO, l(a OH rpetiano ofia roxupcica nojsoncrna lIpCCC111ITII Y xpajcuc, r/~c cy nojUI1IJ,H 110TPCOIIHjlf nero y rOMllpjy. BYK lIpC)~llO)I{H Y nupuny 1630. rol([·me paT1IOr-~ canery, )(a ce DOjIlO/(C R Ibl1XOUO 'ICTC npCMeCTC 113 Fosiupja v Mo,ll,PYW. Parun caner YCBOjl! onn] upcrtnor 11 naJIO}IU! ofipurrapy, ,lI,a npoucne ra] npexeurraj 7. AJIII uanpuren.e onor uanora nnje OHJIO jC,lI,1I0CTHIJ110. [OMHPCJ(II CpOll ca CBOjlI1\l J ojnoziaxa na 'leJJY onynpeuie CC 3HllOBCCTHMH rporha Tpaca-ncor 11 TCK eneprunne Mepe, xoje paTJJI! caner nonysc, upnuyzrmue

rOMl1pIJ,C zta npncrany na npcxenrra] R. ,

Y ona MCCTa JIHlJKO-I{pOanCIW, icoja OIlYCTClIlC YC)IC)( onnacua pun ua aYCTpl1jCKY CTpaHY, naccn.auann cy Typuu uouc cpncxe II ponaue .l!3 YIlYTpaWlbOCTH BocHC H pa3MClIlTUJIH cy r-yuihe na-

»)hCJlO )lIl'JlCO CTanOnIUIIJ1TRO y nanynrrcne HIIH c.nufinje rrace)hClIe ftOMOBC JIUKC. Y 3 TO cy nonpaax.ann P,130PCIIC ruphane II rpannnn cy none, zta IbHMa 3arrpClJC II onexoryhc .l(all,C CC')i,elbe CpOU rra avcrpnicrcy rpanuuy, a C .apyre crpane .na cy- 30Jljy aYCTpI1jCJ{C TIlbaQIUUlIJ{C 'ICTC, TIo H3BCI11Tujy rporpa Tp)IWLII{Or OJ( cerrr. 1635. CTanHJII1 cy TYPI~11 nocazty OJI 250. 1I>y)J.II Y )(OTllC nYCTU MCCTH ][(;1 rpanaun 11 110CICJJI1 cy IUt nO)llDKY JI irorrpaun.ajy Bcmmy Knanyury, na 'lCMY je pannno 3-400 cpnC1(IIX paJ(IIJ.lTUl D. Y r.wjy 1638. OHJIa jc Knanyura neh nsrpahena.

7 Y npOTOIWJJY Croatica na anp, 1630. nuuie : "Herr crabatisch Obrist bcricht wcgcn del' prouisio nicrten Go mcrier Wallachcn, class dicsclben zwo Woyuodschafftcn auf Mo drusch gelcgt s of len wertlen. - II' hirstl. Gnade VOIl Eggcnpcrg lassen ira des Herrn crnbafischcn Obristen ratlich _. Guetachteu, das dic zwo Woyuodschafftcn von Gomcrie nach Mudrusch gclegt solleu werucn, wollgcfallcn".

8 Y npOT::lIWJJy Croatica 3H Maj 1630. naure : "Ocr Herr crabatisch Obrlst hcrichtct II' fl. Gn. von Eggcnbcrg, der gOlllcricr Woyuo dcn vrmd Wallachcu Vungchorsumb .. - Delli Herrn erabatlschen Obristcu wierdt beuolchen, dic 7.WCCII von Gomeric nach Mudrusch verordncte Woiuodcn ~lrnggs hichcr ZUlli l lol] Kricgs I~ath ZII ucrschaffcn".

o Y npOT()IWJIY Crontlca Oil CCn'I" 1635. millie: "Ocr IIcrr Obrist ill mbatc« h rl 'litet (( 'liol'tllllll[)ISI If' r I(IIIIYS. Mt., dllss d I' Tnf'~~ seine Ilc-

HlItZU1I1 III (Ii, v '1'0(11 II '11~ 'I' dill( ,flirt hnbc (2!)O MUIIII) vnnd d I' THrgg

MIII·I'''I~lIll. 11'1 " ~, XI'II/1'J' 'I(Y

t t

. ·'V:lika K1adllSCha zwcn Klialch Grubcn angczint vnnd bcfinden sich in zu I 3 bi . I' 400 Manu"

d I' Arbcith aldorth die wallachische Laudtrobath von . IS In (IC "

io t.opasic, o. c. 11 crp. 197. .. .

Il Y IIPOTOIZOJJY Croatica aa BOR. 1638. nuuie : "ROJllanOrtlili Il11pCI.,ttoll

vnnd i. o, Hoff Khricgsrath bcrichten 11' khays. Mt. dass 13 Heuser turggtscuc Wullachen auf die Mohr Granizen sich nlderzulassen vorbubcus w:lhrCIi vund dass Herr Ohrist fUr gCWiS5 Bcricht halt, class aus ganz Lapaz, S i't~' Brnllna Grasatz Lika vnd Korbauia allc clie Tiirggcn vnd Wailachcn 11 C 11;llcrs~liam-zu' Potgorica l;eJ1l~~ billet Herr Obrist i~l aincm vnd andcrn bcschidcn zu worden. - Khays. Reccpisse, wcgen ctlichcr wauucucu, so ucrumb zu trcltcn vorhabcus vnnd class die Turggen clwa~l auf .1111' Khnys. Ml Laundt wcittcr hcrrcinruckhcn vnud ctlichc Orltcr 1I11t armirtcm Volk 11C~CZCII tasscn, cs II' Khnys. Mt. nul I ro gchailllbcll R:llhcll gn dinisl II

Antwort vcruictbcn".

• I

'I I

v.

CEOEA CPEA Y XPBATCRYCPEJJ,vIHOM 17. CTOJIEhA.

Ce06a Cpna y Bnany 1{0n. Bpun,a 1I0B. 1638. H IHI Ile rpo aa Cena y BI1TYlh 1<0)1, Oryrmna e nponeha 1639. Flperonopn o ceoon ea CpOI1Ma Kopenn-ranuaa rO)VlIIe 1640.

Kpaj CBC OnpC3IIOC1'I1 Typaxu, yrropcno CII IltlCCJbClBalbCM ITJlIXonc rpannne nOBHM cpncxux IIOP0,£(lll\HMct 1IIIIJl8 cy 11 none C Cptia ca 1'ypCKC na avcrpnjcuy rpalIlH\y. Ilpcrouopr: 0 T1I1\1

, ouaMa aanoveru cy 1635. 1'0,£(11118. CnCIUTC,rr,,( MIIXUjlfJIO MH.II THh OUBHO CC cpezuruo« re ro.uuic y JTIIl\1I II paaronapao CC TUMO CU TpH CPOi1MU, KOjH My PCI(OIlIC. Nt 200 CP'fCI(IIX noponnna }KCJlC l\U ce npeCCJ[C HCt aycrpujcrcy CTpallY It J\i1 CC II<lCT<1!!C Y otco.ntunr CClbU. MHJlcnlh nOC}I~ cnor 110BpaTI(t 113 TYPCKC caorrurrn aycrpujctco a .ll:BOPY ony Injany cpncxy, II uap IIOLlJJbe ofipurrapy rIfICMO M1L~CTIIhcBO, /lH <ryje Iberono MIIIJlJr.ClbC 0 TOM npenxery.' 11 aKO HaM nncy n03lIaTC nojel\I1IfOCTII, 31IUMO lIoY31.(a[IO, 1\a cy rrperonopn ca Ollll~\ CpOHMa 11 <lCTllUJJ.CIIII, it 1I01UlO IIX je rror-nantrro oapOll l1ualI AJIOpeXT Xcptiepurraju, Ccn.CIW ue nmot xarte-ran. HeKOJIHKO nopo amta cpncurrx yronopnrne C IhHMC ceoriy, xojy 11 nap ycnojn 11 l\al\C 1\O]BOJIY XcpOCpIWl'ajIlY, /~a M(}}f{C rrOCJIUTJ1 je'£(IlY cIeTY nojnarca 1\0 JJ.YMOOIWI' HJHI. 1\0 Kopena, na no-rexa H nouparn ocrY[[1\c. Omi. ceofia je ofiann.eua y lloneMopy 1638. I1PClllJIO je cnera 13 CPIICIWX 1I0-

1 Y llPOTOl{()J1Y Croutica aa cerrr, 1635. millie: "An crabatischcn

bristcn, dern wirdet dcss Pricsters Michacl ~~h Anbringcn vbcrschikht, vmh willen cr mit dreycn cltcrn turggischan Wallachcn i II del' Lika vnd Coraua gercdt, dass diesclben snmbt 200 lteuseruuicf gcgcn Zeng vnrul vntcr IIII' MI. Schutz Vile! I rdtcctlon zu bcgcben bcdacht wuhro», dCS~C:l sollu darub r dcr'mbntiH'" Obrlst fI III 11 flcl'icht vnd rlltltlicll uctbcdunkh II H0!> 'II".

I

;I
,
.~ I \
'.
~
I'
,
,,~
I
II
1
t 10
I
: I

M~II'I'AIJ.11JL! CI'IiA Y XJlIl(\'i' 'I( ,

1'17

poxnua, xojc Xcprlcpruraiu lLaCC)II) JIll uo.unuu ,O/lCt)\u. II ')(0.)1 '[(0 I ,91\ BplJJl>u,~

OOPlll'J'UP .xPIIIl·I'CI(C rpUIIIIl\U rpo(t) Tpnca-ncu CaOUlJ1Tl1 uapy, /~a cy CpOll noccn.uuu, aJII! IIH uewajy nponaiarrra sa npexpauy, re uap UUJIO}I(II «pau.cxo] H JCOPYI.IJJwj UJla/\H, na upxrexnc CI' Oll.Ma ca xpanow y IIOMOh. TIol1l'J'O ce J(0pYJJma f3JICl)(U oirapanu /la OJlCJ(POH /.\OCCJIJCllH[{C UpOCOM, nouoauo je nap cnoj IlUJlOr y jauyapy H y cl)copyapy 1639.3 C lIpOJICha 1639. noroznrza cc uonu .ceotia. I10 )\O:lIlOJII1 napenoj yrraztue orYJIHllCKI1 xaueran rpodi

I'aumap <PpaJllwuuu Tp}{{U<IKH ca J3eJ1I1IWM llCTOM uojnaxa y JIt{{ey 11 noupe J.l.O Ilcrpoua Ce.na 1'C C13e TaMOIUl"be Cptie ):r.OCCJlvl 11 uacrana HX y BI1.Ty~bY xon OrYJlHua:1 CTapHII1\U cy H ouae lCUO II IlPHJUtKOM CUYlX PUllI1jHX ceotia uepano r.ne aaznr nocex- lUll I .jcp cy C IblIMa M;Opalll1 na .ll:eJle 3CMJbHWTC, )(0 je cy )~O'l'Jle caxu Y}I(YlBaJiH. J13MCl}y Orynanaua H Buryu.aua nolye .£(0 cYJ{o6u, 'I ~1{(}Me jc nanaxo H MpTBHX r.raua. 50 naopyucannx Ory JJ.ImUl\lt

2 Lopasic, o. c. II, CTp. 219.

B Y npo-roxony Croatica aa ACl.\. 1638 rnnuc: "Herr crabatiscli brisl . bcrichlet dem gehaimben vnd Hoff Khricgs Rafh wegen del' heraussentsprun.genen Wallachen, dass mall dieselb mit del' Prouiandt bcyspringe vnnd wessen er sieh wegeu der turggischen Halterschafft 7.U verhalten habe, - An Herrn crabatischen Obristen, del' solie die new hcrauss cntsprungcncn Wallachen auf lhro khays, Mt. aigenthumblichcn Grundt ansczcn vnnd llIit del' Prouiandt vcrsorgen lassen. - An die Herrn Vcrordentc in Kharuteu, In .shuili in Crain, der herauss ncuelichcr Zeit 13 Heuser cntsprungcncn tUrg.gischen Wallachcn betr. dieweillen sie del' Zeit mit kheincr Prouiaudt vorsehcn, sollen die Herrn Verordente in Kharuten vnnd in Crain die vng - saurnbtc Verordnung thuen, auf dass ihnen vorhin gebreichigenniiSSCll 11111 <liner Auzall Getraidt von Hirsch geholffen werde". nOI~ A,ITYMOM jan. 1630. rnuue : "Die Herrn Verordenten in Kharndten entschuldigen sich, dcncn hernusscntsprungucn drcyzchen Heuser turggischcn Wallachen, die VOIl lnncn I lcrrn Verordentcn bercgte Anzall Traidt von Hiersch darzugeben, - 010 Hcrrn Verordcutc ill Kharndten werden widerumb auf ihr Eutschuldlgung crsuccht, denncn al'll1en herauss cntsprungncn turggischeu Wallachcn 11111 .dern vorgcmcltcn vnd bcgerten Annzall Traidt VOII Hirsch alss glcichsamb .ain Allmosen ZlI Hulff zu khumben", nOA AaTYMoM ~)e6p. 1639. rlHIJJC: "Die Hcrrn Verordcntcn in Kharndten wcrden abermall ersucchr, douen 13 Heuser hcrauss cntsprungnen tiirggischen Wallach en mit del' vorhin bcgcrtcn Prouiandt bcyzuspringeu vnnd weilcn in die 600 Pcrso hn VOIl der tllrggischon, Ilaitersehafft sich herubcr bcgcbeu, welche der Herr crabatisch Obrlst mit aiucr Anzall llicrsch geholfl'cn, bittct cr Obrist vrnh Verordnetc in I<lttll'ndtcn hlcinlt crsucclu werdcn",

4 . Lopa~ic, 0, c. 11, ""Il. 227 II :o!74. no jcnuo] IICCTIt 1\0111110 J TOM'

:lIPIIJIIII«)M 255 CptJn (0, , ""j. W2).

118

HP. AJIEJ(CA HBM1,

nananoure y Majy 1640: BI1TYlbCKe Cptie, rrouaurnrnre 11M ca n: ycen, CaCeKOUJe 1111t noluce H rra-muaure )J.pyry lllTeTy. ITPI1 no)Iacley nonpere BI1TYlb[~HMa, aJCO ce y poicy Oi~ ocax )J.ana neonce.ne H3 BwrYlba, OJIH he HM CBe xyhe nonanurn. Cnop ce ouaj nponxaxxo zryro apexena r-e je uap Mopao 0)J.PC/U1TH J{oMHcnjy na nspaana cnalyy BHTY1bau.a 11 Ory nnnana.

Hone ceotie Cpf a oreacana je oxpaaa, xoja 113611 113Me~yofipurrapa xpsarcxe rpanaue rporpa Tpxca-ncor H cea.cxor nexmcor xanerana 6apona Xeptiepnrrajna. Bohen MP}l(lbOM orae rao je Tp}J(a<JI(I1 pazt Xeptiepmrajnos OKO IIOBI1X ceofia Cptia 113 TYPCKe 11 npnxasunao je Xeptiepurrajna 110BeKOM oe3 CI10COOIIOCTH, xora no BOJbH OOMaIbyjy Cpou Y TYPCKOj. Osa ce cnaha lIapO'-lI1TO' pacnxasrrexa nOCJIe AOCCJbefua Cpfia H3 JIHlCC, xoje ie y jccen 1639. Xepfiepurrajn HaCeJllIO y OJlll3HIIH JaoJlillll\a II Crapnrpana, [ep je -Tp;i{~l~i;(I1 . ~~I~'~3';I~ao, ')J.~ cy ~;a MecT~l' Ih~ron - CTaplllICIW

1(0POJ(H'-IIlH 1I0CCJ( 11 na ce Cpfia He Jl-wry 1'aMO lIaCeJIHTI1 oe3 rserone ,lr,03BOJIC/'

Cpfi«, KOjU cy C1'anOOaJl1! y Koperuune II OIWJnIIIH, OJ(P}l(UOaJIH cy rO,l(HIIaMa TajHY neay ca aycrpnicvua 1I0rpanl1tJHHM 3a-noeennnuaxa, )J.ojal3JbHnaJIH cy II M nCCTH IU TYPCKe, cxpanann cy KO.ll. eerie aYCTpHjCI(C YXO)(C, a no TBP)(lhll rpodia Tpncavuora IIJIahaJIH cy 11M 11 xapau, HCJ(<l)( jc 011.110 Y Kopcuun« H OKOJIHHlf na 120-130 cpncxux nopOJ(III\H, aJIH YCJIW( IICJIIII(I1X IfaMCTa paceznrure ce MlIOre noponune TC jc OCTaJIO CIICl'll OKO 40 xyha. Ca Onl1M Kopermuanaxa cryrmo je Y noronapnu.c II oapon Xep- 6epuJTajI! If cnopaayzieo ce, J(a ce Kopenuunuu J(oceJIC na rrpuMOPCKY rpannuy ca cnox cnojo a nOJ(pcTIIOM. IIM0l1l!1l0M II na 11M. npu ceofin rrpunoworu y Xepocpul'l'ajllCwc. '1CTC, Y rrpnn Max ce MHCJIHJIO, zta ce HaCCJIC y Epnory, aJm lca~ jCllo nanory Xep- 6epUl'raj[IOBY nonrao MCl)y KOpCnHLJane Haarr l'OCTOBlIh 11 npoaeo Mel)y lbHMa 13 aaua y norouapun.y, ,l(onCO jc ij(';Ii(;j;',)aTKY COOMC uecr, )J.a CpOH »ce ne .aa CC nace.re y CClhCH'Y Jlpary, xoja je y TO notia OHJIa nenacc.seua. Tocronah je J(aJbe HCIW3tlO, na Cpfia. HMa 44 noponuue, Me~y I-bHMa 01(0 i50 fbYJ(H :1U opyncie. Y onaj Max }lnlnC y najeehex crpaxy, jep Typme nacsryhyjy, na ce OIlH )(orOlJapajy ea AYCTPI1j<1I1'-~HMa 11 cana cy y;WbCTPY'/IlJIII rrancn.y ITa IhIlX. Eoje ce jaico )J.U TYPl(H ue orupajy cnopaayx.i xo]« cy IIU'HI.ifIlJIH ca Xcpf purrajuox re MOJle, ,T(a ce 1I0XHTU ca IbI1XOnOM.

~ 0 .. 'I'P, :W("

MIII'I'III\lIJle '1'1 II ~' )(1'111\'1' 'I(

11 (

cc )OM. Xcpf PIIl'I'HllI I) L1111111 111')1 ''I' t 1Il1i1iPIlO 1111 ~\

pU'J'119M caucry 0 CIlOjHM lip 'l'OllOP"M I PCIIlI'lttllHMa II llPI1-

JI 1(11 HJOCJJJTaj YlIILlIlU I'ocrouuhu- u .

Ha necr t\U CC 1l0AC IIpC!' II pu W Mcby XepocpmrajUU II p lIJ.(llanU 0 ceOOH, 1l060ja ce rpodi Tpnca-ucu, zra I C II> rou

h . ITBOlla OBOM CC060M TC

11 POTHBIIHI{ CTe H 3aCJlyra H 3aXBaJIIIOCT " .

IIOI(ywa, t\a xon napa ocyje ra nJIaUOBe XepOepWTajlIOI3e. Yiurrau Itl MI4111)beibe 1\OKa3Hl3ao je Y lIHCMY, vnpaan.euo s napy 20. UI.1- rycra, :ua cy KOPCIlHlIaIIH I1elloY3J(aHIl )bYJI,H H J(a OIlH OOMaII>Yj~ iapoua XcpocpmTajIla. fpaJ(a'llnt paTHH caner JIpHCTallC nuau y

, p6epuJTujllu II 26. aerycra npcJ(JIO}I{H uapy, .~a ~0300}llt .lIae - .11, u.e KopellIl'Jalla y ceiscuy )J,pary:._ Llap, KOJH ce y raj MU HlI)HO Y Pcrenatiypry, J(a)J.e 1.3. cerrr. A03nOJIY 11 llaJIO}J(~!, )\a C 0)\ Kopcuuuaua sarpaace raouu pa.ll.H cuaxe cnrvpnocru II ouna

)(<1 ce 1l0UIJbC [cnua opyzcaua '-[CTa, icoja he 1JlTHTHTH J(OceJI. ,IIHKC IIPlf ccotiu OJ( cscurvanmrx nananaja T~pCI{HX. Paruu can T 'aOillUTI1 12. 01(1'. 1640. oapoJly Xcpriepurrajuy osy uapeny )(-

JIY"y ira u3npmeIbc.7

MC~YTI111\ Xcpricpurrain uuje ycnco J(a OCTBal~1I ony ceotiy.

O· C 0 e lIace06Hlic

Typua cy y 0130 npexe IlJIH JaKO onpeauu, U J

. . pall'll'l1 J' ep cy nOCJle)(lb"'X

IlpOUWpUJIII cy npceia aycTpM)CI(Oj rnau- _., ,

l'O)\l1ua 1l3nCJIIl H3 YHYTpalUibocTH 11 lIaCCJI1IJII1 na rpanauy y JhllJ.l! II ]{p6al3H 01(C) lIe'Hlpll xun.aae cpnelCHx H TYPCKHX. 1I0POJ(lt,U.U.

IIC Cpfie, HOjH cy pa~HJIH ua npCCeJbanalGY Y aycTpHjCI(CKpa) '1\ JbYTO cy Ka11nlJanl:lJIH. JeJ(lIor cprrcxor xapaMoaUlY, 110 IIMel!'), I oroja, «oju je 61-10 lIpe6erao AYCTpnjalll(IIMa 1I IIOtleTKOM 164~. r---- . pcxe OITnCJJH cy Y Y)l61111Y H TaMO ra DprIlYJII'l.IIU

IlaO y PYI(C ry ,,, . . _.

'I TA OIIC Cp6c «o]u C\T CC nch )I,OCCJlHlIlI It JlUJlaJH)JI1

I o nau.' J{l IlU ,') -

,..---

u O. c crp. 32;). Croatica sa 1640.

"C ti 164() LOP'lcl'C' 0 C II CTP 231 11 '237. Y npOTOI( .J1Y

I roa lea sa . <.".., . .

('rolltica B<L ·aBr. 1640. nnwe: "l-Ial1l1S Albrecht Frcyh~rr zu Hor,bcrstcl1ll

Oberhallbtlllall Zll Zcnug bringt bey der lobI. ~off Khrlc,::s .Ralts :st~1I ~11, dus dic corallitzcr wauacncn hcrauss zu cntsprtugcn vorh<lb.~I~S,. v~ll~lal.I~1 solchc ill der Druga ZlI accomo dircn, schlcust bey amen ~X.tJ.dC~ aus ~ lei \1\ Cotlfridell Khaziancr» freyhcrrn Lcuttcnambt Zll Zcng Sclu eibcu eben d .~

) • t "n ". "<lTYMOM' ltcn

IlcralissclI(sprillgllllg discr wauaciicn be r. 01~ IICIIU\,.", "." .,

rnbatisch Obrist, dcmc wicrdt dutch llclIclch. autcrlcgt, CI .s~~le ben.cht~l1, oil cr khainc BclIcllkhcll habc, das dic tiirgglschclI Coranizci W,~II(\~~IC~~, welche hcruber zu trcltcn bcgcru, <lnj.,(cnombcll wcrdcn sollen OtiCI nicht •

8 Lopasic, o. c. II, C'I'P, 2113.

o . c. crp. ~:u II 2~li,

120

HI'. AJlEI(CA 1-II3ln;

ua aycrpnjcxoj rpaIlHIJ,H, npefia.m cy TYPlJ,H nerrpecrano. Y }.(e~ l\eMoPY 1640. nanana je jcnna ne.nnxa rypct.a 'leTa cpnctca MeCT£t ira XPI3UTC]Wj rpaIHIlJ,H, ann je no Tnp,Utbl1 rpodia Tpnca-ncor, nananaj iseu o}(onjell.IO Hatipao noc.re rora ynanome Ile rap KcrJICIlHh H DHt(eOHn CTeqJ<:lI! Bcpucaanuh ca \.JeTaMa Y TYPCKY 1'8 25. MapTa 1641. pasfintne TYPKe KO)( I'noanaucicor OJlIBY 3plm,a H Yne, na KOOHJba!{y II TOM npn.nnxora noneaoure cotiox II3 JaMllHIJ,C TaMOllHb8 Cptie Jl "J'(PY}]UlHY Tyaopoay" .11

Tlperouopn en ycopa-ncax II H:opeHH'lI<HM Cp6HMa ronune 1641. 11 1642. OCBeTa TypCI(a pa)l,H noxyuraja ceo6e icopeHH<II<I1X Cp6a [yna 1642.

IToje'uIII!I1 rpanuxapcnn 3£t1I0lle,UUlIlJ,1l cy 'leCTO npezoiaraau, .na ce ,UOCeJbeHHlJ,l! 3alUTHTe OJ( yrranaja rypcunx 'leTa 113rpa,UtbOM ~alhHx ruplyaua na H3J10}KellflM MeCTlma, ann qXll('('opn, OJ( TWjUX JC oua rpann.a Y npno« peny 3UnHCHJIa, lie onaanaure ce npeu)103H~a rpannuapcxax aanouemnnca. Y anpuny 1640 . .MOJlHO je ·oapoll Xeptiepurraju parnn caner, ,Ua ce aa Cptie Kpxnohaue carpamr je ana vrnpheira xy.na, xoja he nx opaHHTII OJ( TypCKHX -rera. 11 013£1 1I1OJIOa je ocrana oe3 ycncxa.1 Cpucior }(OCeJbeHHlJ,H, J(ojn cy CTaIlOBaJIH Y Ccisy 11 Bpmsy, H.Mel)1II cy Y TO J(ooa 110- cetiuor xarreraua. MaTJ.Ijy Bepouesa. Ha MOJIGy u.e rouy nainr- 1I1'[JIC .Cy rcpajex 1640. rO}J,HlIe KpmbCKU 11 IWpyWK(t B.1JUJ(a J(lla ·6apjaKa, jcnan 3£1 cerscrce, a }lpym 3£1 OPI1lbCJ(C CP"CI{C rpanu-tape."

10 Y npoTolwny Croatica Hil I\CI~ 1640. 1II11 II (' : "llerl' crabatisch Obrist

~raff von Tcrsatz berichtct die IlIIlI. i. ii. Hoff I(hrjcgs r~ath Stoll, dass der ·1 ilrggen zu Ross vnnd Fuess ill die 40aO starkh hcrnusgcfaltcn, die neraus entsprungcne Wa llachcn zu vbcrlallcn in Vorhuheus gcwest, welche abel' durch Schiessen nbgetribcn vnd vnuerichter ZIIJ'lllm wcnden muessen. Item berichtet er Obrist, dass sich ain grf)ssc AnzIIIJI TfJrfn~ell vnnd Wallachcn mit ihrern Vich vber die Glina vnnrl Corana herein nu] den khays, Peden begeben wollen, dass gcsambletc Hey aldorten verznlu-n, er wolle abel' solchc wahrnen vncl abtreiben".

II Starine XXXVI crp. 370. (Dva ljclopiau, priopcio ell'. F. Si~ic).

I Y nporoicony Crontica au unp, 1640. millie: "I{atsehtag auf des Herrn (1""I1SS Albrecht Freyhern zu Hcrbcrstain, Obcrhaubtmans Z(I 7.eng Anbringcu w gcu EI'I.HIUullg dcss Khernpotncr Wallnchen ThuI·II11".

2 Y "POTOI(OJIY 'I'onlica nil II()II. 104·0. name: "Diu l lerrn Vcrordncten III l(hllrll(1I II, In 81i11111 III 1'(1111 wcrd(ln ersucht], dllllJl JIlt, fill' die 7.U Zeng vnnd I'l'Il1dl WOhll('llllll' Wllllllrh"11 1-WI'1I I'lIhl1IJC!I Illlleh!)11 Ilitllll'JI vnd sol .hes (1'111

MI'II'PAI\IIJI~ 'PllA Y XI'IIA'I" 'I(Y

121

CpC)(IIIIOM 1641. I'O)\IUIC II U 0 jc rporp Tp}J{a'J1(11 upero!lOP.1 ca CpoIIM.a y TYPcJ(oj, J{oiH My ofichatue, zta he ce :HJ(yher' Iii Jld a J(OCeJIIITI1 180 CPIlCICHX xyha ca 500 JbY,UH 3£1 opyncje lilt aYCTpHjCJ(Y crpauy." .leznia rpyna Cpfia OJ( 38 noponnua, . xojn 'Y C'l'aUOOaJIH na TYPCJ{Oj crpann Kopauc, npeurna jc Y jyny OBe

l'OI(HHC xpnnrhamoe.a. .uoCeJbCmllJ,I1 cy ,UoTepaJlH Mapoc 11 npeII Jill 1I1110ro CTI3apl1, a IlaCTallHJIH cy ce Y .uy6paoH H ITOliHI !JaM a' icao K1I\CTOI3II rpodia <PpaI-lKOnana. 4

Mlloro cy snauajuaja nperonopn, KOjl1 cy nOBe,UeHH na "PIiMOPCKOj rpaunun ca Cp6UMa H3 1I1eCTa Y copua, OBI-I CpOH ., 06paTl1We ceH,CKOM nnuexanerany aapOllY fOTq)PUJ(Y KaunjUIlCPY 11 caonurrnure My aarycra 1641. }l(cJbY, zta ce npece.ne uu aycrpnjcxy crpany, Y BCTH 1I1ax noc.raure TpOjUlJ,Y naacnamnca OTOllallIW.M xane'rany .Iaxosy Iloprnepy, ,Ua 1I1Y uajaae, zra }J(eJIe I I pc lUI xpunrhanuaa, CUlIlO 1I101le J(a 11111 ce nourn.e Y 110Moh ~reTa, «oja hc ax J(OlipaTIITH. Parnu caOCT uaje 1I1Orao zta ce sarpeje ia ouy nOlIY,UY Y copxarra re OJ( n.e He on nHWTa. U Y COpa1fKU

pfirt 110CJlawe y MUjy uzryhe ronnne oapOl,IY Xcptiepurrajuy

Mathias Veronez, Wallach en Haubtman zu lenng vnnd Princll, auf sein beuchchcndes Arnuclden eruolgcn lassen sollen. - Mathias Veronez, Wallachen l Iaubtman zu leng vud Prindl, bittet den lob]. i. 0. Hoff Khruegs Rath, bey donnen Herrn Praesident vnncl Vcrorclenten ill Khrain die Verficgung zu Ihucn, damit sic fur die zu Zcnng vund Prindl wohncndc Wallach en zwon Fahncn ehcist Zll machcn verordnen wolten".

3 Y npo'rokony Croatiea aa jyfHl 1641. 1I11111e: "Herr Obrist zu Carlslat bericht c1en Hof Khriegs Rath, class auf 180 Heuser Wallachen von 500 wHhrhafften Mann, wclche sy khunftigen frueling in c1ie Christenheit zu trcttcn vnnd aida sich niderzurichten geclenkhen".

4 Y nporoicony Croatica aa jyHH 1641. nnuie : "RomanoJ'llm Imperatori Guetachten wcgen del' entwichnen Wallaehen, welch ir Viech vnd bessie Sach jenseils dcr Coranna gehabt liaben gleichergestalt gesambt in die ristenheit gelretlen".

r. Y npOTOI(()JIY Croalica aa anrycr 1641. nnure : "Herr Gottfridt Khazlnncr Freyhcrr auislcrt dem Herrn crabatischen Obristcn, dass die WalIachcn Zll Vssoraz ill die Christenheit zu tretten lJegern. - Jacob Portner iriudcrt den Lcitcuant Zll Zcng, dass die Wallachcn heut die Naeht zu 111m khomben scin rlllw,hend, dass sy gchrn in die Christenheit herUber zu trcttcn bl'gertclI, dulll'li man die' cristlkltc Hilf zuekho mbe vnnd vo n des Fcindts Gcwalt crlctllgcn wollc lassen. - Herr crabatiscli Obristcr berichet, dnss die Wallachcu VOII Vssoraz del' Chrislcnheit ZlI dienen begehren. - Autworth all IleITIl crnhntiachcn Obristcu, dass dcnncn Wallachen seye nit woll ZII traucn, WCI~ II cluucw '1IIII.Cl' COlldiliones. Man wolle also die aigentliche H'Rchaffcnltejl crwarthcu".

122

HI'· AJIEI(CA HBWr,

lloojl1l.W 1I3UClIamma, xoja ncxaaarne, .n:a ce IhllXODH 3eMJbaIJ;11 ne ocehajy name carypna, TYPI.J;H cyxisajy H [axo MOTpe IIa J-bl1X re CI3R1{H 'laC Mory OHTH o.n: Typaxa ncuacarnsemr aajezmo ca »cenawa II lIel.J;OM. C ror-a MOJle, zta ce nour.r,e upezt Ibl1X 4 110 600 Jby.n:n na he ce ue no ce.no IbI1XOBO .n:OCeJIl1TII ua aycrpajcicy rpanuuy. Xeptiepurra]n caornurn 16. Maja 1642. OBY ycopa-ncy nopyxy paTIIOM cancr y, nperropy-ra OBG Cpfie xao Bp.'IO xecrnre If nOY3J\aIle Jby.n:e H np e.n:JI01K 11 , .n:a ce H IbHMa onpezta nacezserse y ceu.cxoj )lpam. 0

C rrpo neha 1642. noxpcnyro je nOl-lOBO mrraa.e ceofie I{OpenJ1CII(Hx Cptia. I1oTHl.J;aj je .nourao 0)1; rporpa Tpnca-ncor, IWjH je 4. MapTa ca snypanourhy noncerno parna caner, .n:a je y 110- rJ[e.n:y Kcpenauana on HMHO rrpaso, a ne Xeptiepnrrnjn Te II 0 lIlT 0 nexa IH!JllTa o.n: ce ofie IbI1XOne,. MOJ[IlO je sa .n:03noJ[Y, )(a HX OPY}ICClllOM PYKOM nanazrue II npuxopa na n nahau,e xapa-ra. 7 Ha TO rpanavxn parmi caner aarpanca 15. MapTa on oapona XepOep!JlTajlIa naneurraj 0 nperonopu aa ca )WpellIIlIKHM Cptinxa. R n03lIBY paruor cancra onaaone ce XepoepUlTajH 2. anpn na II y OnWHpl!OM H3newTajy npnxaace .n:OTa.n:aIbH rOK uperoaopa ca Kopenn-ranaxa. Ccotia isnxona 011 vliJIa nposenena y TOI{Y rrponrne rO)l,I~He, aJm cy -recra yrranaja rpanavapcrcux -re-ra y TypCTCC xpajene Y'lHllIIJII1, .n:a cy TYPl.J;l1 CTaJ!1IO OHJII1 na onpesy H oy.n:lw, MOTPHJIH I1a KOpelUJllalle, jep na I-MIX H nnaue cyxrsajy panu uperonopa, pazm umn jyuance H npnxpnnaa.a aycrpnjcxnx yxo.aa. Iloupa] rora je je)1;ua CJlY}!{tlBKU npefier.na 113 Oro-rua TYPl.J;l1Ma II jUI3HJla liM, )1;a Cpoa H3 J{opelIHl.J;e no.naae y OTO!.Jal.J;, .n:OIIoce yxoncxe BeCTYI H rtperosapajy 0 ceofin. TYPI\ll nOBCJ\y ncrpat-y, amI 11M CJIY}IWBJ(a nn]e MorJ[a mucor-a OJ\ Kopenanana no JilMeIiY )l,a naaezte. Ha 3aXTCB Typaxa MopallH cy caxa xopenu-ncn CpOll T'JlaBOM zta aajew-re je.n:aH 3U .n:pyrora. \J

KOpelll1llaIIH noc.raure 29. MapTa Xepticpuirajny usacna- 1T11!{e TOJJ;opa BYl(oRojennhu 1I .Ionnuy )Kllllullolll!ha, )l,U My ce IlOTY)l(e na o-rajan no xoncaj, Y KOMe ce IlllJllt:le It )\<1 T'a 3aMOJle,

a Lopaslc, o. c. II CTp. 25(). 7 O. C. C'I',;. 246.

H Y npoTOl<OIIY Croutlca na M[lPT 10·12. l'JllIIIC: "BclielciI an Hcrrn "Ililnas Albrcchtcn Frcyherrn W llcrberstain vrul Ohcrhaubtman zu Zell!;, <lnsH cr llorr hrl al selu II n'I'/(:!rt thucn tWill' Wl'gC11 Itcruustrcttuug d I' kor JIll. ir Wnllnelt II".

II 'I'(Ultlt'lI Ilil lOti:.!.

Mltl'l'AI~I1JI! ('1'1 A Y XI'IIAT 'I(Y

123

)llL IIOULJhC ucry uojunuu Ill' '/1 1I.l!X WI. he COl:! JJ;OhH J1 ya nyr,\11\' IlpC){aTJI y PYJ(C ()C3 IIIWIWIlX ryfiurmca rpaz; I1p030pal.J;,. 1(1))11 )IC)1(11 OHWC PCJ(C BpHJHI. Parrra caner onrcaopu 14. aupn na

PI pllITajlly,.n:a KOpelIlI'JaIlHMa rpetia .n:anI POI{ o.n: .n:Ra 1I1C-

l'I'llll )(a ce .n:OCCJIC, a lie nohy JIl1 aa TO npcxe rpetia C IbHMa III' 'IHlllynI nan.e npcronope xao ca llenOY3.n:aIlH1I1 JbYJJ; II Jl1 a , KOjH I M 'pajy npenapy. Xcptiepnrraju nouin,e y Kopeunuy je.n:nor 113aI llllll J[ICU' II OBUj )wi;e uarpar ca rrCTOplU\OM Kopenn-rana, KO jl1 )"I'IIP/{C ca Xcpfiepurrajno a, zta ce ccotia ofiaan 10. jyua. Cpoa )1(' II0CJlaTl1 cnojc raone nap .n:alla npe Tora. Pannjc IIX lie Mory 110 llaTl,l, jep OH TYPI.J;Il npHMCTIIJIH, .n:a uCJ\'la xyhnnx crapcuruna y J{0PCIIHI.J;H na on ce CeTI1J1H, WTa ce uaxepaaa. LIeTa opyl! (l11J.IX rpUUHlJapa he 'lelGlTlI 10. jyna y ,UpeHoBY KJlUHI\y, je aau I' LT )~UJICJ(O OJ\ Oro-rua. On Kopeuu-rana he .n:OhlI casio 12 xyha, )1'1' cy OCTaJIH OJiYCTUJIlf OJ\ ceotic, oojehH ce Typaxa. ,UOlIlJIO' III /\0,30 «yha, axo VII Xcptiepurraju xre o nOCJIaTlI npen IbllX 'I rry 0)1; 150-200 !bY/(ll .n:yOJbC YTypCKe xpajene, .n:o Bpxoauna, Ii )JIa cara 0)1; J{opelllfl.\e.10

[JOJ[Q}J{uj, y 1(6Me cy CC rIalIlJIH KOpellH'IaIIH, Duo jc 3aHCTU uuujau. TYPI.J;H cy )(u:mUJllI, .n:a ce y KOpellHI.J;H cxpuaajy aycrpnjcxe y xo.ac TC cy KIlC3a H jom )1;Be nopoztaue aa Ka3IIY nOpOOlfJJI1 H Ii II' a o.n:neJIH y Capajcso. Maorll Kopeuuuann ce paCeJIIIWC 113

rpaxa Ol( Typan a, a OlIlJ, KOjU ocrazrome y Kopeuuua, uacraIIIIII(C nperOBOpc cu Xepticpurrajuox II YTBP,1UIWC, .n:a cc onn Iq »ry 9. jYJ-l3, a 011 /\a oy.n:c 10. jyua ca l[eTOJ\'\ CDOjOM y )lpeHOUY Knauuy. Heuocpenno ripen 1130pmClbeM ccotie ynannc )l/Illa '1CTa rpUlI1I '1111111 I npe.aaoheua OJ\ TpH xapaxtiaure rporpa 'I'pnca-ncor, y OIWJIIIII)' l(opclHll1;e, nununue ira jcnuy uery TypCKY" 11'/(1101' Typ-uura Y()lIjC, U meCTOpl1l.J;y aapofia. AKo je rporp TpH I'Jl(~1 naxcpauao, 1\<1 onHM l{}1II0M IIOJCBapu naacpaaauy ccotiy q II C ICY, ycue o jc noruyuo, jcp cy TYPI~ll j\p}l{aJIH, j\a cy Kopc- 1I1111aJlll OvIJlH y I3C:III ca TOM 'lCTOM, TC 1l0CJIaUIC cBaKOM Cpnury Y Kopennuy 110 jC)\1I0r Typvnnu non 113roBopOM, .n:a xohe

JIll nanrxenajy 3CMJI'()IHl/(lbY. Xepfiepurrajuy je janu.euo OJ\}\\ax, IItTa CC .n:orO,1\HJIO II OI\l'olyclIa je ccofia 3U nap naua. XepfiepIIITUjU CC icpeue In Ccu.u 11. jYHLl II unyhcr )(cwa jc npncueo Y' )lp 11013 KJlallal.(. OIlI~1.l My )\ol)c [cnuu naacnanux Kopeml~ralla 11 <l01l11lTI1, )1(1. 3H CLl/\Ll lie Mory /101\ll CLlH nero caxo ,CC)\tlM

I() Lopasic, o, 1:. II C'I'P, :.J,II.

_.;:_12:::..4..::_ __:I.::\P. AJIEI(CA UBWI1

xyha ca ureanece r II neKOJHII{O zryura, 0)( THX 30 aa opyncje. 01311 cY ce H3~BOjHJlH oi: cexa non M311111IlIJhellUM M3roBopOM II uacrarnora cy ce jezury MHJbY on 1{0penI1L(c. XepoepUITajll je ueicao I1a one oeryuue ~o 14. jyna y jYTPO II IW~ ire nohoure, 1I01l1aO je Y BpI1lbe. Te« UITO ce XepoepLUTCljll "PCllYO, npacne.ru cy O~ CBUX 7 xyha TaOUH, xoja ra 3aMOJlHllIe, ,l.(tl nOLUJbe l[eTY ,o~ 50-60 JhY~H ~o Crapor Ilepyurnha. MebYTIIM cy TYPUH no- 31IaJlH nrra ce cnpcxa re nexo nmco CTOTIlBa Typaxa rrarranotue na 113~nojeue xyhe, H 3aTHM II ua OCTaJle KOpeIll1lIanelI can .HMeTaK HM rropofinnre, ozryaeure lIM lIH 2500 I{QMa~a CIITHe Mapne, 200 J(OMa,l.(a roseaa II 30 xorsa. HapOJI nofience y uryxe, a IbHX 28 cnacoure roxe ~yLUe H nohorne XepoepoepuITajllY. MeJ>y onHMa je OHJlO 14 JbY,l.(H aa opyncje, xoja ce O,l.(II1ax sparuure narpar ~a norpance OCTaJlY PO~OHlIY H na BH~e, '1{Q je na

}ICI1noTY H JW je !f0rI-myo.l1 '

Ma~a Y OBOM neycnexy nnje OHJlO lin XepoeplUTajnone mr -cpncrce I(PHBHlIC, rporp Tp}J(a'lJ(H je nrtax y CHOM ~omICY, no'ClltlllOM paTIIOM cane ry 8. jyna, npmcaaao neBepCTI30 Cpfia H HeCIfOCOOHOCT XepOepllITajHony xao Y3POl{ neycnexy. I~

Ilorcyuraj OCHI1Balba UpaBOCJlaBHOr MaHacTHpa ua npnMOPCl<oj rpaHHIJ,H 1642. Ilper-onnpn ca jeceHHLIIufM Cp611Ma '1645. O,Ll,HOCM rOMl1pCI{I1X 11 OI<OJIHI1X Cp6a ca rpodioaaxa

3PHl-bCI<HM H cI>pam<onaHoM 1651.

Typun ce ne 3a~OBOJbMme nJl,a'lKalbeM Kopenaxaua Hero cse'TehH ce sa nenepy cpncxy aarraaoure II cne OOJlH}!{lbe Cpfie, y npnux pezry cprrcice KaJlybepe II IbHXOBe ManaCTI-lpe re orra.auxame Pwan, H MOlUTallHIW, a 3aTlIM Ii npyre cpncxe MallaCTI1pe H uprose 'CBe ~o Capajena. Y PM~by If MOIlITanIfulI ,011JIO je neKOJlMlW ·CTOTHlla «anyhepa, [(OjH cana npcnyure na CBe crpaue, nocehu COOOM upxnene yraapa, o~e}[(~e, HKOIle 11 paane nparonerrocru MallaCTHpC[(e, rcoje MorOlUe ~a 'cnacy 0,1.( Typaxa. Bapo))y XepocplUTajllY ~o~olIle 17 KaJlybepa If 3aIl10JllIUle fa aa ~03nOJly, .na ce Mory lIaCT[IIlHTH ira rrpxxopcnoj rpnnunu, otiehauajyhn, )~a he II l3eCTH 113 TYPCKe Mlloro Cptia.' MrYMall MallacTHpa PMlha

II O. c. corp. 252. IU . C. C'I'p. 21':0.

I l.()pu~I~, '0. c. 11, l:'i'p. 2:12

MUI'I'i\I(IIJI. ('1'1,/\ Y XI'llh'I\'I(Y

'(\I'I)IIJI I hll""J1h 1101 \ Y G IlJ Y "pa'I'IIIII pu 1(01' xapaa aJIIC Mn,wtl. "I) rouuha, )~a napy c:t> P/~llIltlll)~Y lIJ. )111'/110 LIO)VICCC MOJJ6y' aa )(0' IJOJlY, na MO)I(C I1o)~HhJl 1J<.l "PIlMOPCICOj rpaJlHUT1 je.nau npauo'JItUJIIII MaWICTl1p. Llap 1l0UJJbC 15. HOB. 1642. MOJIOY nryre.anony "poel)y Tp)I(aIJKOM 11 3a1H!Ta ra 3<1 MHU.lJbeIbe Y TOM npenxery. I pocp Tp}I<a'lJ(I') 0/\r0130plI 15. zrcue atipa, .ua ne rpeda ~03lJOJJHTIl IIIIIIO).\I'I3aJhC MallaCHlpa lUI OOpa13aK [wJlyiyepa na rpauanu, jep upanocnanun II01l0IlH II Ka.riybcpn I3HlUC 3JJa nanoce nero zrotipa. (-OJl)c OIl OUJlO, I{a~ 611 HCCTaJIO II ~oca.uaJbHX cpnCKHX norrona II l<aJlyljeptl ca rpannue, jcp OB ce onna CpOI1 II OCOOIITO MJlatyn

13CT MC1)y CpoHJ\1a H3 OCKYJ(JlI.le cnojnx nonona npHKJlOIllIJlH xaTOJnllJKOj BepII, xao UITO 1101{u3yjy npHMepOJ\1 crapu cpncxa ztoCCJhe1Il1UH y }f(YMoepKY ·11 Y. YCKOL[KOj I'opn. TIpanOCJlaBml M<lllaCTHp lIai;o.l(y;mj~ OIl' Ilo:rpeoe, jep cy '-'Cp6H I{pMlIohal1H J(aTOlllll.~H, a CPOHbpHlballH, KOjHX lIMa OKO 30 Kyha,-;~ajy ~~·~~C~, C ]WjIIM cy 3a,l(0130Jblll1.2 Ilap YCBOjH 013aj caBCT 11 IlaJlO)l{H otipurrapy ~a nc npH'MH cpncxe xanyhepe n n0l10ne' 113 Typcxc HII na XPIlHTC](Y 1IH ira np[1MOpCKY rpaunuy." Ha TO ce IlrYMall n!1pIIJJ, r IiUJlybcp Cana CraUl1ClIaBI1h 'H npyru nononn H «unyhepu yllyTIIIIIC ua CJlaBOHcKY --;:i;~;~~lW, t e ce rraCTa1lI1UlC y MalIaCTHplIMiI Mllplll1 H JIenaBIIIIII.

Cp6Jl,IWjll C(~· llaCCJIHlUC IlH IINta!bY rporpa HI1J{oJle <Ppall-

u ou ana llllOCTII)I,OIlIC ](MCTOBH IIJcrOI3I1 HMaJIH cy np.no TC}J{aK )IWBOT. Jetl'lICL I'pYIiH ratcnx Cp6a ca HMaIha rporpa HHKOJle, na 6pojy 200 /\y111 a, Ol\C(~J"IJla cc aupu.na 1642. y A){J31IJI~jl::_Y._<R.YPJJall~CIWj. Bapon Xcpficput-rajn lI:JueCTH-o'TO~l~--paTI-IHCaBeT 11 l~O.l1.a ca CHOjC C'J'pnIlC, zta aa TIIM CpOI1Ma ue Tpe§<l: .. }~_a,_ZmI'»_'_W cy ~!:1:JI.H_npaIJOCJlilllll~~.}!.'~.12.e:-- A]()'je' 6'aiir-'no~:p'~61I0, ~a na 11>11" ~-;:;~;'o 1I1CCTO OllCI' CpOII lIOI)y, 011 he ,l(ODCCTlI Cpfie [{aTOJIHICe, Iwjl! ce nync l~a )~uby H3 TYPCI<C:' •

"I

2 Croatica, Ha I O'I~,

~ Y IIPOTOI(OIIY Croutica aa jail. IO·I:!. III1IUC: "Khayscrlichc Resolution all Herrn cralJali!lchcII Obristcn, daSH cr khcine frcmbdc ankhombcndc gricchiscitc Pfallcn ruler andere Gricclrcu auf dell crabatischcn o der MLihr' Granizcn gcduldcn snlle", ' ,

4 Y npOTOIWJlY Croatlca : aa aup. 1642. nnure : "Hcrr Orphco Graff VOIl Strassoldo bcrichct den Herrn Grafcn von Dictriclistain, das sich ctlichc vlldcl:-dCi'il~drarrclI Niclascn VOIl Tcrsatz angcscssncn Wallachcn hinwcgh bcgcbcn vnd ZlI Aquilca nidcrsezen wolten .. _ Herr Oberhaubtman zu Zeng ilcrichtct, das dcrsclbcn vnclcr dcru Graffcn Niclasen von Tcrsatz gcsessncn Wallachcn, so aile des gricchischcn Glaubens, vbcr 200 Scelcn nit scin

126

1\1'. A!II~I(CA HIl1l1,

-----

Ca 0011111. I{aTOlll1l!T{HM. Cp(}HM.a, I(ojll cy CT<11I0nallH Y Je'CClIH;J.1I H nepymHhy, nperouupuo ic C upo.acha 1645. 6apoII Xepoepurraju npexo naacnamnca cnojux JaCTHII1III1W Ilcpa JIyllHha H Bmnca BorYTa, icoj« cy norajno O'1'HlI1l111 fillJII! Y .Iecemury II Flepyunrh, .n.a y'ranave 110je.n.HIIOCTfI 0 ceofin na uvcrpnjcrcy crparry. CnH .Iecenasainr aajaanure )l«~lby, zta npelyy 'ij1III11haIIIIM.a II .aa '6y.n.y nacex.errn na npnxopcuo j rpamrnn. lbu X [c OllllO 60 xyha, M.ebY !(ojuM.a 300 JI,y.n.n aa OPY}KjC. O.n. TI1X cy caxo .n.oc nopo}I.l1ue npaOOCJIaOIIe, a COlI OCTaJIII cy 6HJIH Ka·WJIIIIJ.I!. JccCIUIQanII cy 311alII1, .n.ajc nap np11lIHKOM. paunjax nperouopa j\0300llHO 6110 lWpemf1I1HIM. 11 ycopa-ncaa Cp6HM.a zta ce naCCJIC y CCIf>CKY )lpary, ·allU .n.a TO IIHje npoueneno re cy can MOJIHllll aa eerie )lpary, [ep he y n.o] H JICTH H 3HM.H OH'rH xpane aa IhHXOOY Mapny. MOJIC zran,e, .n.a Xeptiepurrajn nouran,e jC)],HY llCTY, uoja he liM I10Moh~1 .n.a rrpenecy cnoje CTnapI1 11 MaJIY ACL(Y 11 craprre, IWjU lie Mory uha. CBC crnapn cnoje rrehe nOll8'1'1I Hero he HX CKllOIIHTH IW.n. cnojnx .n.oopux npnja-ren.a y Paxcamnoca, TC he HX rcacmrje nperre-nr npCKO rpannne.

Eapon Xcptiepurrajn jann 2. MapTel 1645. rpothy Tp}l(al[KOM o }!(CJhH OBrlX .Ie cenavarra, a Tpxca-uor rrourn.e 10. lIlaja paruo a cal3CTY nHCMO Xepfiepnn-ainoso u rrpertopy-ut CH CBOjC crpaue jecenn-nce Cptie J[ n-uxoriy MOllOY. Y I'pany cc IIaJIa3Hlla y Taj .Max cynpyra napa cDep.n.H1Iallj~a uapuna Mapnja H ona 0;.~r0I30pH Tp}J{allf{OMC, Jla IICMa IHIWTa npOTlIB rora, )l.a ce jeceruoncu CpOH upece ne H .na ce HaCCJIC y CClbCKY )lpary, am! rrourro ce oam Y raj Max panrr.no na npozryzceu.y f>mpa ca TYPI\I'IMa, rpefia canCTOOaTI1 CpOHMa, .n.a CC crpne neuo npCMC, Jla He Oil n.nxona ceotia }\aJIa nono.aa TY}[{OaMa o a crpane Typaxa." )lyro ce unax IIHje oziraliaao. Haopso HOCJIC r or-a OOaBJI>CIIa jc ceotia JCCCIIH'lalla If j\OCCJhCJU1L(Jf cy nace n.erur y CB. Jypjy II Y Kpxnorana, y Flonrcpjy, lrCj\aJICJW o.n. Cen.a.

.Ieceuuvana ~Y cnana.rn Mcby OIlC Cptie, "xoje cy TYPulJ T01WM 1638-1640. I1aCCJII1lIH ira rpaunmr CBOjOj. Om1M IJOJJHlIl uaceofiinrana CMaIbCI! je jaxo ooml onycre.nor 3CMJhHmTa, xoje je JJC)l{ClllO ua rparruuu aycrpujcrco-rypcrcoj II .n.CJIHllO aycrpnjcrca 0)( rypcxnx IIHCClhCI1HX MCCTa. HUCClbaJJarbC .TypCKC rparrmte Tpa-

wurden. ZUlli Fah l abel' 1111'0 Mt. gcmaint, mit dcrgleichcn Volckh dasselbc )rth zu crsctzcn, wurdcn in del' THrggey cathollschc Wallachen, 5.0 heraus . zu kluuuen vcrlnngcn, gar nit ermangten".

n ronU 'II fill 1045.

MI1II'AIUIII 11'1 A v XI'lli\'!, 'lU'

127

ja}1 jc H j\<lJltC. P )lIIIIOM 1 M 3, II rc 'Jh II ic J[fJUI1 00 TYP III II CPIICI01.X icyha KO)( I uru." l ylltl~o.jl1Ma Y UYCTPl'ljCI(Y rpaumty TYPUH cy y 0130 )\06(1 )lIJlIl )10111 cpehc. Phauo j npoJUQO 1'1 MycTaj-6er XYCYIIODHI, I a)( [c 7. jy.na 1642. ca 120 I OIl>UIIJlI a u auao cpnctce rpanaxapc y iurapjy, rae ra ac-retca oryJII.JI1 .1 JI JlajTIlall'1' MapTlllI MoropHh, JWjH ce y OJIl13I111I1 HUJ1a3110, COl CJ)OjOM

IJ TOM II noytiu]a 30 Typaxa, a OCTaJIII nofieroure. '

. Tpnen.a H paaxapaue cpnCKHX nocezseuaxa ca CTapHllL(!{MU 1'1 JIapo<JHTO ca xpnaTCKOM rocnozrox 3a.n.aBaJJH cy nocna rpa)(alIKOM paTiIOM caRCTY, no lIHjCM je rtpeztnor-y nap 'leCTO nyra OJ(pCbHBao 1{0Ml1CI1jc, .n.a pemanajy pa3HC cpncxe cnoponc, CPUII y TOYII>y, I'oeurpjy II BPOOBCl{OM TY}KHllH cy ce paTlIOM CallCTY y Majy 1645. JILl 1'110(1) HHI{OJIa cDpaHlwnall npacnaja ceol1 H u.uxono 3CMlhlllJl'!'C. Y l1C'1'O )]'ooa :JUOllITpHJIa ce cnaha If M ~)' cpncxux )],OCeJhCIIIIJ(a H CTapI1JJau.a y Bpnu.y. CpoHMa jc 1614. 10MHcHja l(Oj\CJIIIJ][1. Fycnhcico 1l0Jbc aa otipahunau,e. aJIH cual u Ill1je HH I10CJIC TOI'Ll IIPCCT[UIa TC jc 1646 . ztoumo 11 .11:0 TY" . rOMUpCl(H CpOIl co uuronrnue liellHM JIH1rrWOM ca rpOCI)OM BYJ<OM <i)pal1JWnaIlOM, /(a 11M IIpOJJ.a jC.'\[l11 zteo cuor Ce!lOKOCa y KuM<:!IlCf{OM. norOjl.f}a [c yxnu.ena y 130cuJI,eny 29. jyrra 1649. If II() u.o] cy CPOIl HMIIJIII cuarce ro.n.HIIC 0 CI3. Aparrhe.ry na - unar rpodiy 160 pajucicux <IJOpHIlHTa au cenouoc."

11 ca rpodio a 1-i1'IIWlJOM <DplllllwnalloM HMaJIl1 cy fOMI-rPI\ll pacupy pann [ICIWI' :H!MJbIIUITa TC jc 1641. ro.n.I1I1C OHJra onp - hcua xoxurcuja J\(l ncuura II PCllJII onaj CIIOP, aJJH ce ra J{oMHcllja unje lUI cacrasu. Y O1('J'OOpy 1651. J[OIlOI3C CpOM OIlTY}J(0Y IIp '1'1111 Hauo naua IlaCJlCJ(IIIIIW rporba 'Iiopha cDpal!Iwnal!a pa~l1 Tor HC'!' I' cuopa, a y jYII)' 1 ()52. JIOTY}Ke ce paTlJOM caBCTY H ua rpoqiu Ilcrpa 3PUlbCIWl' pa.LJ:I1 OTCTHX 300 IWMa}(a Mapse H paznr . M· Jhlo{1jlTa Pa.llHI'OjII a. fpOqWBH cy oalJ.aJII1 KPI1BHQ)' ua Cptic TO Y )' ianyapy 1653. lLO.n.HeJIH paruosi caaery 11 Il erap 3pHlhC)O'1 II 1}opi)e Cj)pall1WlIan T)'}I(Oy nporun Cpfia y fOMHpjy, Bprioncuoa,

,[,OKY II BIITYlbY,x

o Y IIPOTOIWIlY Croatica aa jyull 1643. nnure : "Herr crabatlsch Obristcr bcnchtct, class sich in die 300 Heuser Tlirggel1 vnd Walachcn bey Curlwag nidcrsczcn" .

7 Lopasic, o. c. II CTiJ. 283.

II Y I1pOTOIWJlY Croruica aa jau. lU33. IHIIIJC: "Des llcrrn rurf II

Peller von Scrin Villi Hcrrn U 'org VOIl l-rangcpau Graflcn loll Tcrsntz gl'l 11. fOl'lIIige Bcschwar wider dl' Wnll« lien 7.Il oymcric, vcrbouskuo, ( ttolll Villi Vydthuu".

128

Hr, AJIEI{CA IIBWH

Ceo6a jecelUILJI<HX Cp6a UB CB. Jypja y ,ll,aJIMalJ,ujy 1653., Ilperonopn ea yeopaLIIUIM Cp6uMa 1653. Ceo6a I(OpeHHLII\MX Cp6a y Ilnaunor anp. 1655. Hacraaare rrperonopa ea yeo-

paLII<HM Cp6uMa 1656. H 1657.

C je rure CTpaIlC r JIOOJbClbe 11 OKPYTIIOCT cerscxor rvraunor tearier .. tlfaXepOepIlITajna, a C .n:pyre crpaue npHMaMJhIlfla ofieharr.a MJ,elll1~a noxperryure jeCeIJHllICC Cptie, nacran.ene y Cn, Jypjy y Ilo.n:roPJY, .n:a ce O.n:cCJIe y )laJlJVlau;rrjy non MlICTa'[J(Y RJ[aCT, MJle'lHhl1 cy 11~1 JLOMOfJIH npn ceOO~I. C npo.rcha 1653, .n:omJIO je nOj\

. CD, J Ye~'L~Q • .!_~~!?ey~~~J.I?".,:~~~~.y,~I.':l:_I.~~_l1~_C,~_XlCp I UIJlO ,u;e_Jl ?1~y!1IIO CTaI-lOUIIl1llITBO, 600 .n:yma ca CBO~l MapnOM CBOjOM, 14,000 J{QMa.n:a

1~_YII1I.:.=~-=~~~!'~~~~_::i~~p,?e:'llC'rpara, xoja je rro ac nc ua l~a ~eY~'i'-a·

1I0Be Y3POU;H ODOM OCrCTrlY j2CCHlI1IIWX Cptia, Y'rJlpJHIJla je lICIW. :lHMU cueztotca rcpIlBHL(Y XcpoeplUTajllony,

, Y. TO npeeie cy 1I ycopa-ncn CP'OH nOHOIIIIJIII cuojy rrouynv,

J(ll CC .n:oceJlC na llYCTPUjCJ(Y crpany, Ilperonopo [c If cana nO,'I,I!O J'JH.tDIln xanerau CClbCIUI XcpOcplIITajrr. all 1IIIlCCTII 0 TII1I1 irp»ronopuaa paTlII1 caner re je ona] Y3CO y llPC'I:PCC uouyzty Y cop' ({alla H pacrrpanrsao je 0 MeCT)r, I,;(e )ta CC )(fICC)ltClllll.(lf lIClCC;rC, Y jYIlY 1653, aarrara parnu caucr XCpocpIJI'J'uill(l, J~a Jill on ,l(OODO UHJlO ,l(a ce YCOp'13ll!1 nace.tc Il'IMe1)y 13Plllltll II l{aIICJle,O~O 1ICTO aamrra II 1I0Dor 3arrOBeJ~1l11 Ita xpBaTCICe rpIIIIIIII,C Aycpcnepra, xoju O){rOBOp", Nt 6", )(OCCJhCIIIIICC TpCOaJIO IIIICCJIIITII IW){ fIJI;t'-ilIcor,l Ycop-raua 6UJlO jc C13C''(l 150 rcyha II 1)1111 cy OOehaJ3H.'JII,

1 Y npOTOJ(OJlY sa jYIH! Jli:i:-J, IIV1!IIC: "An l lcrrn Oberhaubtrnau zu Zeng, demo wiirciet anbefolchcn, class cr berichtcn sulle, wie ctwan die von Vssoratz heraussgetrettne Ttirkhcn Wal lachen zwischen Print" vnd del' Ca-. pella angesezt werden mochten". no/\ /\C1TYMOM 1653, 1!1I!lJe: "An Berm erabatischen Obristen, ist vmb sein fiiJ'(il'rlichen Gerich! Villi Guctachtcn abschrifftlich cornmunicirt worden, WIISS del' Herr OIII'I'i)IIIII\11l1il1J z u Zen!'; wcgen guetwilliger Herausstrettung der tiirggischen Waltnchcn zu Vssoraz bcdcuth hat. _, Herr crabatisch Obrist auisirt, dass diu tilrggischen WalJachen zu Vssoratz herubcrgetretten vnd verrnainet, class dicsclbeu bey Plasco anzusezcn, vb:rsendet auch die wider den Herrn Oberhnuhttuan Zll Zeng del' von Venetianern entftthrtcn Wallachcri halber beyrn Regiment aidtlich gcthanne Aussag vnd beschwaret sieh, dass er ilnue in geringstcn nit parirl. - An Hcrru erabatischen Obristcn, er wolle die Vssorzer Wallaehen wegen vorhabcuder l lcransstrcttung zur Geduldt glimpffichcr Vcrtrestung iHIJl1<1hnCIi Villi ill der clwo blshcro crzniglcn Fidclitct crhaltcn, - Rornauorum lmpcrntorl wirtlt ~ horsnmtat: hint rbra Itt, dass sich bey 150 Heuser dcr tilrgJ,(!s Ii II Wnlnch 11 ZII VR, orntz I'lletwillir-r vnd olrn ainigc l3cg-lllitllng vndt 'I' Ihr IcllllYH. MI, I'rotl' .tlun hl'U'h 'II WOIl'II",

,\11111'''''\1111 11'111\ ,I' XI'II/\ I' 'I(Y

12(

j\ll:.1 c casui, rl 'I 110'1'1101' 1)1t!'IIHIJ'l'lll:-' IJ ''I'tl, )IJUpII1II'l'1l ' 0 >y,

I ~ l I

'111M .uoolljy JW'IIIOJI)' 'Ill II tll"I,I'If,L', () lip .rouopuaa jc 11' ucnrr II,

I; 'uap (j)ep~(I)lltlllj\ 11,1, IJlll Oil ()j(JI)'\ OM QJ,{ CCI!T,' 1653, yc: paru 1(.o:3J30)IY 3'-1. upusiuu.c Y P'IUI,1Ll II TC!C 1{i:t.lI, IoIJlyhcr ~CCCJJ.a npn-

IICUIC J~aJbl1 1t31K!1.1ITajll Xcpficpurrajuonu 0 IJperOOOpl~Ma l( 0 J(OPHCTIl, icojy he rpamura H~\aTlI 0)1 nouux )lOCe::;hClJI;JJ<tl, JlPOJl~~rrH nap OJ_\llyKy It upucruue na ceotiy."

Xepticpurrajn je y noc ne.nu.e )]Qoa uocrajao CDC oxpyrnnju upexia CPIICKlIH .lI,OCC!beIlI1I_\IIMa rc cy Mllonl CPOll' ~eOOOM l~;!,'1 ()crC'rno.~\ y npyrc xpajene nacrojann .ta CC OCJIOOOlle UJlaCTU ceu.cxor xaucrana II l-ber013I1X orpuuupa. Y OICfOOPY uotierue J3HW '

, I

CPIlCKIIX uopo nnna JI3 Ceu.a y 13p)IOr, r.ac 1I~1 .oT01[a'IICH xaucrnu

T>opbc I'ycuh ,l(0300JlLI ,l(H ce uacraue. Xepfiepurraju llplUJ], 13111IJJ,cm\a 1J.aBalIlJ,H, .ua npaTII Cpfie narpar, ann H.X I'ycuh uuj }(ao, jep jc OHm ouaj )lHBalll_\O najmuue 6uo I(PHB, lUTO cy CPOJ1 MO-

.'

pa.nu nofichu. Hrrau je nonYCTl10 n a uurepaeuunjy paruor cancra

II npcztao je Cptic CClbC1COM K<HICTHlIY, KO~le je parun CaIJeT anOIJe)_llIO, ,l(a IIII jc,'I,1l0r ocrYlll(a IIC CMC ICa311llTlI pana Q130r 6crCTlJa, HaClIJLa Xepticpurrajuoua eBC CC UIIWC MHO)ICI·lJla, Ha Mapl((l 11 pll n ha, cpucxor KIJC3H y KPMlloTClMa, uafie.auo jc, ,l(a je xr ;,a-:n~I-;-;-6Y~IYI1:---c'fi'pr-:-li)~o"--ra"'ca"~;~;;-;;;{cBcKor snau,a H 1I0CTaIlH

~lCCTO u.cra I1CKOr By -rapunha. I'pod: Ayepcnepr ce H nuau rY)J([Jo paruox caDeTi'~Ja-'X'cp6cpLllTaj'ta UJTO ra nc cnyura, ~lll - 1l0)lO~1 onor OH:lbllHClllta ICHC3a eaOllWTII Aycpcucpr jauyapa 165IJ., paTlLOM cancry I{Cl JCJ{1I1l0 IhCMY, 1(30 IlpXOl3IIOM 1101'.71aBapy rpu- 1I111\C, upn rrazta II pauo nocrann.aisu rpaunuapcxnx CCOCIOIX "IIC OWl II .n.a C ror a Oil uuje I1p031lao JlOHOr xuesa ue ro je OCT<lJ)110 II l~aJbC I1Pllllha y 3BaJbY, 11 1'13 KPJllllOT<J upcfierue CCI_\a~l 110pO- 1(111(<l CPIlCIWX Y EplIor r-c o,.'{aB,'I,'~ 1I0;UlceoLUc TY)J(0Y paTIlOM

2 Y "poTolwny Croatica sa cerrr. 165:3, I1JJIJJC: .Kayscrlicbc RcsoIlIliol1, dass die Ansidlung del' ainigen Wallachcn, so auss del' Tiirggcy hernuss cntspringcn wollen noch dcrz eit nit zuzulassen. - An Hcrrn crahatischeu Obristcn, ill sirnili an Hcrrn 'Oberhallblnlan zu Zcng, das die l lcrausstrcltuug' vnd Ansidlung del' Vssorzcr Wallachcn, wcillen sollehc wider dlc hungarisclrc Laudtags-Artict strcbct, 1I0el1 dcrzcit nit fucgtlch bcscnchcn khunc''. 110/\ /\a-rYMoM 01(')' l(j:):~, ,CTOjll: "Herr Oberhaubunan Zll Zcng anisirt vmhstandig, cs woltcu 150 Heusser tiirggi5elle Wallachcn von Hussoratz :1\15 dcr Liklia hcruuss in die Christcnhcit ohnc cinzige l lillf HiI' sich sclbstcn II' 'ltCII, hcrichtct OIIICIl, WO HY' kluuullcu :tngesidlct worden. • - Kays rli It! I~ 'solution, das die II 1'I1111lllr 'Utlng l!'i() Heuser WallaeiIcn ZLI Vssorntz nu d 'II augclucgtcu Vr~Jll'11 '11 IJ 'Hell 'II 'II IllOg i".

M'"'PII""j,' l'11I111)' Xpllnlll(),

130 HI'· AJIEI,CA 111311'1',

---------------~--~ --------_

aucry npOTHI3 Xepfiepurrajua II 3aMOlrHillC i~03130Iry, l\U Mory ocraru y .6pJlory.:1

" H3Meby Cpfia .6pJlO}l{[lna 11 CpO a y J1y'raHuMa 1{0.n. .6PHlhU H, ono' je crrop pana fYCllF..C[{Or DOlha, xoje [e KOMHCHjU 1644. rorutue nocynuna J1YlJarmMa. OTO'lalfKH rcartcran rYCHF.. [e nptrwao

poc ca COlIX crpaua 11 nace.sauao If X y Bpnory. Mcty cprrCKIIM )~OC~JbCJlHu.HMa uanaanno CC H 13 noponnua J1Y~Ialla, xojn ce T~lI(Ql)e y Epnor .n.OCeJIIIllle, 're ca ,n:OTal\albH.M .n.OCeJbeHHlmMa OKy- 111l~aU1e fYCHr.CKO DOJl>e norcpaj Bp.rora. Ha Ty}rd5y rpodia TJOpba <t>pa!IJconalla lIaJlO}KH Maja 1654. parrrn caner Annpnju I'ycnhy,

TOIJU'lKOM icarte rany, .n.a 3a.n.p}l{l[ CUMO one Cptie, xojn cy ca rypcnor 3CMJbHlllTa ,n:HPCKTHO K lbCMY l\OlliJIH, a OCTUJ][I )~a CC ~~~I)ajy npaTHTH 0/\ KY.n. cy ,n:OlliJlH. Onaj na nor je nOJIOBJbelf Y I,r, lleMOpy one rozmrre, aznt II rana nrrje nanpnreu -re ce J1YLJam! II:mOl3a, nOTY}I(C parno a casery Y 1I0BeM,oPY 1654. Uap ozrpe nn y l;l1PllJly 1655. jeJ~HY KOMHCl1jy, i\a peuru cnop lI3Mcby J1Y'lc1Ha II I p:~O}l{ulla. 3a IWMccapc cy OHJJl! HMCHOBamI xycapctur xaneran ,KI IICorOel> .uCJlI1f1lHMYII03Hh, J\\ycTep-mpajoep xpnarcxe rpanune II 'TnI' 'Cynrnh, CClbCJ(H 3aCTal3llHJ{ cDCP)].I1I1a1Il\ UJIJao H HOBI! I lUI Tt111 OTO'IalJKH JOCHII CPpH.n.pnx Tloprnep. J1Y'Talll! normccy Ii ~ '?apl.IMa omuupan Mei\\OpaH!J.yJ~l, HPHfCa)J{Y 3aCJlYI'C, rcoje cy ourt CTCICJIH lCUO rpannvapn II YXO!\C, OrIlIIUY}ICPTllC, l((lje cy nO/I:II JII.I H 'on'H VI IblIxonH jarauu y TYPcJ(oj, icoje cy 01111 ctcpana nu 11PIIJIIIlCOM yxo lyen.a, JJ.a l1X TYPl\H IIC nporralyy, 3nTIrM npruca:IUl1IC cran.e Y J1YlIallHMa, r}\c C2 Tai~a ITaml3l!JTO 11) (YllCClheITIlX uapona' ca 131 'IOBCI{Q~\ aa opyncjc. CelIO je u.uxouo MaJIO TC , y' 110 3 /\0 4 noponnne MOpam! /\<1 cranyjy y je/(Iloj rcyhn . Ko.MltCllja on 1644. HM jc )f,OJ\e.lIIl.I1<l :la Irli~p)r(l1ll[llhl' 4CPlfllllall, I

II Y npOTOI(QJ1Y Croatica fla jail. 1li:i4. ruun c : ,,1-1l'I'I' (]L'llcral Obrist

ler crauntlschcn vnd Moilr Grauiz bcrichtet, class l lcrr ( lhcrhauhl ma n zu 1. 'l1g den wtirkliclie n Khncsen vber die .kherupottcr Walluchcu MlirckllO Pcrpllscl: wegcn cincr zucgcmuthcn abel' hcrnachcr in IVcnll~~lkn nicht bcllndiichcu Aulwiglcrcy seines l{hncSC11- Amht, entsczt VilLI sulchcs <iC1I1 Wutschartschitsch 0I111C sei n Vorwisscn crthnilt helle Villi wcillcn IlUIi so lche I icust-Ersczuug IIl1r ilunc gcbiihre, alss Irette cr JCIl Jll'll :111j'CIlOlllbcllell 1(1111 SCI" widcrumbcn cassicrt", nO:1 /I!lTYMOM 1!ICIJp. 10:14. CT(},I'~: ,Die VOII Ker,JlP,OllC au] Bcnogkh vbcrzohuc 7 l Iausnwilrth (Wall:IChl.!ll) 1:l'lIcll vndlersclildilcil' Bellchw:11'111lgcll wider den Hcrru l lanss 1I1Il1'('\'111 Frevhcrr VOIl l lurburstaln, Ob rhaubuuan 7.11 7. 'illY. 'in vutl bitten VIIIl> 1~l!IIII:lilr'l1l1g, auch rv 7.11 1l('I'lo~kll v 'rlll '111 II :1.11 IllHH 'n".

MIII'I'AI~I1J11 ( I'IIA Y XI'II"'!' 'I(Y

131

l"((l),;lh II. ryel1h I () 1 I Olio ' 11 III 0 II~' "J' 0)\Y3II\C, 01111 lIC Mory

o JaTlI Y JIY'ltl1IlIMtl. .

. 'BCJII1KH 1{(\IIGTUIl CCII .. CI(H rporh XCpOcpUJTapl JaY3CO CC aa J1y-

II UIC II JIOCBe)].OLlI10 ic, )IU OIIH ca13CCIiO cpuie rpallHLlapCJ{Y C1IY}KOY, II rpJlO}[{aIlH cc ca~W IIJuUI.Il<OJV, Oa13C. I'poq: Aycpcnepr je lIanpO~I1B IIPC)VIO)[{Il0, Aa cc .6pJlO)KalLHMa IIpcnYCTII Fvcuhcxo DOJhC, )ep JIY'l<lIIH II oe3 u.cra HMajy 3CMJbC !3I1UJC nero UlTO, lIM _ Tp~6a.

')\IIHUe J{OMHCI1jC ,n:p}KaHe cy Y Majy II, jyllY TC Je 2~. )yna 1655. nouecena OJ(JIYKa II Y'lHlbC!!a paclloJ\CJla 3CMJbHIUTa 113~\elw )1 Y'lulla nbpJlO}I{a!!cl. 113rJlc,n:a, J.~a cc napnn-nre CTpaHJ(C IlHCY Hl]\0!30IbHJIC 0130M IfOAeJIOM, jcp je Y OJ{TOOPY OBC ro nane nap IIMCIIODao 1l0BY ]{OMl1cnjy ca 3a)].aTJ{O~\, il,a no cnaxy l\CHY nalye

IIIM13a H pemn osaj cnop."

[lOCJIC ocrCT13a Cpna 113 CB. Jypja ua ~UleTa~[J{O 3eM_~,HmTe

OCTao jc CB. Jypaj Il'YCT TC rpocp Ayepcnepr npn xpaiy 1654:

IUllO'lllC IJpet0130pe c a KopellH<uOIM Cp6H~la, C ](ojHJVla je H nna-re

.crojao Y BeJH, )\il OIlH )].o1W II AU CC n ace nc Y C13. Jypaj. Ilpcl'OIlOPI! cy CC orcr-nu ~\CCcIJ.I1Ma, a uapo-nrro yc ncn JlacTyrreJlO~ IllMCI{Or .71:00a TCjC Ayepcncpr 3a TO BpeMC naCC]H1O y Ca. .Iypaj npyre CpOC, nplmYl1JbCrrC H~ pa3JlIIXlIOrpaUW[IHIX i\\CCTa. MCtYH!M Iiolp Cpoa KopclIwIaua, no m1Cny MlUIaK, KOjH je 130;.~HO rrpcI'OUOpC ca AyepcHcprO~l, 6y/1.C npoxaaau TypIJ.lIMa TC il.a 011 cuacao )1 111101' cno] II cnojnx OJJlnfObHX, n ouran.e Kpaje~'\ MapTCl 1655. csor iuua II op:lTa c a JCHlI TpOjHIIO~\ KopCm'fl.[alla y OTO~[au xao raoue.

. 4 Y IIPOTOJ{OJ1Y Croatica 301 jyllll 1654. IIHwe:, "D.cm ~rabatischcn'

( hristcn wirt anbefolehcn crnstlich darob zu scin, darnit die pnndlcnschen •

wnuac'icn bey clcn wirldichcn Possess des Ihnen zuegethailtcn Gussilscher Veldts rucbig gclasscJl vnd darin hiss ZIt Ausstrag del' Sach,ell ki~eineswcgs lurhirt wcrdcn. -- Ocr Hallbtlllan ZlI Ottotschalz sollc (he pnndknschc Wallachcn bey r\lhcigcr Possess vnd Nuzung del' ihncn anno 10.44. von dcr Muster Commission vhcrlasscncn Gllssitschcr Vclclcr hiss auf crgchende Icrcrc Resolution cnlwegen khcin sclt6rffere Vcrordnung erwahrtctl". nO/I JlilTYMOM ccnr. 1654. 1111I.I1C: "Oem Haubt1llan Gussitsch wirdt mit ein~1ll vcrweiss noclnua llcn crnstlich anbcfolchen, diejcnigc Wal!achen, so sich von nudcrn jurisdicliollCli vnd Hcrrschafftcn nacher l:\erlog begebcn vnd nidcr-

I~ 'riehl, aisohailicil zurukh ZlI schaffcn". Ilon wrrYMoM 01(1'. 1655. ~TOjH:

"Khayscrlichc Rcsolution vncl Bcfc.lcll, da ss zu Hilliegullg ,wegcll stnthger (Jrunds(ukhen l.\Vi~\l:ItL'11 dcncn im Dorff Lutschani vnter Prundl wohncndcn vnd da dcncn Zl1 1\(01'''11( uculich aligescztl~1I Wal\achcll cllLlt5talldcn~1l Missucrstaudt ain Co 111 III Iinll II II vcroruncl' wcrdc vnd man auf allc Wcis daroh t .ln sollc, dass HI ~ \Vntla 11 11 wid 'I'H11111 '1\ vcrglichcn vnd in J\illigl(hcil 'r-

haltcn wcrdcn m(lj( '11".

I' 132

1\1'. AJIEI(CA ~II3H'n

--- _._- --._ - -

a ", <lIlPHJlCl npehe II M~[JIn!{ ca 12 IwpcmILfKHX nopozmna, y CDCMY 140 ,!!,ywa H on TUX 40 sa opyncje 11 ca ne nuxon. MIIO~. }ICHlroM Mapne, Ayepcnepr jann 7, anpuna uapy cPep,!!,IIIIaIlJ(Y III, sa ony ccofiy H npeJ(JlQ}I(H, .aa ce ,!!,OCeJbeIlHIJ,ll IIaCCJlC lWJ( Il naLUKor IlJlH H3Meryy Orynana H Kane ne." Uap nane 7, Maja ,lJ,0- 3!30JlY, ,!!,a ce rcopenuuun CpOI1 nace.ne y Ilxauuco« II 1l3Mel)y Orynrura 11 MO,lJ,pyma, aJIH y nHcMY OJl, 24. Maja aatipauu Ayepcuepry, ,lJ,a y oy)~yhc' npnaa Cpfie oe3 nperxoxne ,lJ,03I30Jle parnor canera."

Y npyroj 1l0JlOBl1IIH 1657. rO,!!,I1lIe no aezieuu cy 113110na seh MIIoro nyra npenunamr nperonopH 0 ceOOH Cp6a Y copuaua. DPHJlHKOM fiopanua uapcxe J{OMllclIje na rpannun pazut 1I0I3al.felba noc.raure Y COplIalIH IIe){OJl([]W CBOjHX najO,!!,JIHlIIIHjl1X JhY.l~11 npen xoxecape. :VbaCJlallm~H najannure, na }l(eJlC J(ohll lIO,!!, ayCTPHjC){Y nnacr 1I 3aMOJIIIlUe, na oy,!!,y UITO npe 1l3ne)(eIIH H3 TYPCKe, iep na TYPIJ,H no aoapenajy na JJ;HX Te he (huH YIllIUITeHII, U1CO ce O,lJ,MaX lie nce ne. AJJlI paTJlOM canery ce IIHje xuraxo, 1,1 1'0 jc pacrrpasn.ao najnpe I1HT<Ube, rnc na ce lIUCCJTC oun Y copuamt. .lenan je npennor OHO ;.(a ce nace ne ITa cen.cxoj rpauaun, ;q yrn na ce paazte ne y Kpaxap II Bnropaj, a rpehrr ,lI,a ce paaMcCTe no npnxopcxoj, xpnarcxoj II CJIailOllCKOj rpamIIJ,J{.7 Taxo

G Lopasic, o. c. II. CTp. 290,

G O. c. CTP, 293. Croatica aa 1655,

7 Y npOTOIWJlY Croatica aa cerrr. J 657, millie: "Herr Hannss Albrecht Graff von Herbcrstain, Oberhaubtman zu Zeng, bittet vmb die Verbschaiduug vnd Licenz, dass die Vssorzer Wallach en auss der tiirggischen Seruitut auf die Mohr (iranizeu eheunder es Zll derselben Ruin bey den Tiirggen offenbar werde, mochten sicher hcraussgebracht werdcn, - An Herrn Oberhaubtman ZlI Zeng recepissc, dass man die Herausstrettung dcr Vsorzer Wallach en an Ihr khays. Mt. habe gclangen lassen, also seyc mit Hcruussconuoyirung dersclbcn biss auf allergnedigste Rcsolutlcn innenzuhultcu, doch allernechstens zu beriehten, mit was Conditionen vnd wo disclbcn zu vnderbringen. -- Ihro I<1I0n. Mt. wirdet hinderbrncht die Herausstrcttung der Vsorzcr Wallachen auf die Mohr Granizen vnd wo selbigc auf des Oberhaubtmans Anbringcn angesidclt worden mochten, woriiber der nllcrgucdigstc khon, Resolution gewertigt. - Khan, Resolution, vermog wclchcr lhr khan. Mt. allcrgnedist begehrn ZlI wissen, ob nit die auss T(jq~gcy herauskhorneude Vsorzcr Wallachen auf die windischc, crontischc vnd zeugcriscl«; Granizcn Zll Verhuettung khunlltigcs Vnhails vcrlhailt worden III/kllicn. - Herr croatisch Obrist in simili Herr Obcrhauhtutan zu Zeng sulleu Ierrcrn Bcricht crstuttcn, obwoln Ihre khou. Mt. vorgclrupcu worden, dilHtl die l lcrausstrcttullt.: Vsorzer Wannchcn zu Krakar vud Vitorci vntergcbruchl, ob, ~y nit nuf die wludlsche ranizen mlch vcrlhnlll werdcn lII()clIlI n, - I cr l<hol1.

MIIII'AI~111I 11'1 A v XI'IIAT 'IU'

.,' 'I'll Y I II liP IIIJ" 1II,y IIl1'l'alba 0 ira 'Jh .,lbY. Y

'Y IJPOJIU'IIJlIl I' , 'Yc P

'A 1658 )"11111 [c I'POlj) 'J) 'PlllTUjll, J(a ,Je IIOJIO)KUI •

lull yapy ,..' oeil1)"y YC){OI)

T "aKO uu 'lill 'I" I OILl1, o.KO lie ,lI,

uaua y ypCI(OI J L ei h MJIC'IHilHMU

;~03130JJy 30. ccotiy 110. ay 'J'PIfjCKY crpauy, upc e 11 'y'

O~y upcrn-y ca 6erCTI30M y ).laJIMal~l1iY nonOUHUJC Cop'lUIln

"PCKO XepoepUlTajlIa 1'1 Y Mail' one rOJ(HIIC, TpmKchH J(a RHM C

jep [e J(OCTa 61lJlo o,lJ,Jlaralba OAJ1YKe,

ICa}({C o,ll,JlYlllia pelf, ' ,

11 . Cp6a "S Ycopu,a Y fau,l{O nOJbe l{O,Il, OTOLlu,a

..... ocelbelbc n , • J1Y

8. [yua 1658. Pacnpaue 0 HacelbelbY Cp6a Y cop rana Y JY

H aaryc ry 1658.

TIOCJlC AyroTpajIIor canCTonalba 11 nperonapalba YTBPt~~~ [c, J~a cc Y COplJallHMa ;,o.)(e aa lIaCeJbeTbe TIJJaWJ{O TIOJbe. u, UJbLllbe ccotic 1I0nepllO jc rpor]: Al'ep~nepr CBO,Me 3aMelllHCY ~

Y anau y 1'1)0(1)y DopJ)y cPpalllcorraHY 1 p}KaLII{,oM. Y COpl.JaUM' ) I ,

> " , icao Taon

nauie ,L\CCeTOpHlW HajyrJ1e)(IlHJI1X JbY;J.H cnojux ))an~e;( C::8 .'

Y Oro-ran 8, Jyua 16::> . ca

'I OCTaJII' )~OccJi>eIIHull npilcnewe '

< ,. , 0 6e3 cn POUOll11

)KCllaMa, )(el,OM, ca Mapno"l H cTBapHJlla Ii T

" na naxnue npe JI:OJlacI(U

'IeTe Y COPlJUll1i cy HMaJllf Y I1JlaIlY,

, ',' ane H ymlUl're coy 01 o-

IIITO mnue IJlTCTC HCnpHjaTeJbY, )(a en " M I '

JIJ1I1Y ami cy IlpCJ( caxy ccofiy H3Aalll1 TYPIJ,HMa. e ,y ,11I11M<1

ic }I{~IBIlO jCJ.~L1U Tpronan TypLJloJU, KOjH ce npCTnapao ~a)e • ) , 'Cpr'II'l~ a l{a" cv 01311 nOLteJJH J(a npl'lKyrrJban' cruapn

JIIIAapaH co. u I' <0, ,_.,)

.---- '.' U d' Verwillirrung allergnedigst zu

Mt. wirdet allergcllOrgamblst e1l1gera' lei," IC, b, ht vnd auf den

thucn, damit die Vsorzcr Vl_'allachell slcher 11~~:l~,uS~~~b~:~rYMol\l lion, IG57. zengerischcn Gr:llli/,!!11 ungcsidlet \Vcrdc,I~, ~;IOCtl I' . die Vsorzcr Wallachcn II 11 uie : "Herr Obcrililublillan zu Zeng, hCII~ 1~,e, (<ISS

die l lcrauss Couuuyiruug st~rkh SO,lIICltll~I~~. rnuue: Herr Johann Albrccht

8 Y IIpOTOI(()JIY Croal1ca aa Jail, roo. '''" ' 'Wa\lachCII

Graff VOII t+crbcrstaln Iwrichtet die l-Icrallt\trett~I~~g, d~1 :,~~,I Z~I eng nit ver~ dass syc wcgcn frCl\chilpl'lCIl Verdacht VOII dCII IllIg,gen III I~ 1- (lessen"

, , , t -' I' Ven .diuer sich begcbcl1 WCI (ell III .

blcibcn I<hallllell, sonlil'rll VII ct cue C , h , ht G' ff von Herber-

, Il'cH '''0'' Herr Jollanll Albrec 1 ra

nOI~ l~aTyMoM MaJ ),), CI JB. " I 'lhre khays Mt Dltion

, ' It l I die Vsorz er Wallac ieu, so III ( ,,'

stitlll bene 1 C, 11ll1H "I" cschicl<ht vnd bcgehrtcn die

zu I<hol1lell vcrlallgl!ll, abcrmailcn )(:1 ,l,lISSg lt unbcn wollc solle man syc

cncltliche Rcsolutioll ZII WIRSCII, ob 1111111'1 Co,!e ,I~II ;1 'obaltell ~l1ler til V II - ihrer gegellenCII J>llrl)11I Clillar.S,~I\ ~~I~I:~ (~~) Illt;.c~tbahreMallncnWIII .• II.

uigcr zu bcgcbcu 1IIIIIIlHlII, d I I , ' I' ,'t'lrl<11 II WII('(I n

olme dcr W clncr villi' I{ 11111\1<'1', I 0 III (Jr,lnlzcn sc 11 V IS,

villI erwnrtct d -I' Vl'I'IHIl'lIl1ldllll)1 hll'I'vlwl'''.

134

)(P. AJIEI(CA IIBH1.

H l~a ce xpehy, rprouau ywaxne ozt IbllX TYPI\IIM<l II orxpuje 1I~1 cpncxy JIaMCpy. TYPl~H lIa'IH1I8 O,ll,Max y30YIIY re CC CpO II IIC CMe,ll,OUJe .lI.Y)I(e 3a,ll,p}IWnHTl1 ner-o uoxrrraurc, na 111'1'0 npe 113MaIOIY 113 onacnor rrononcaja,

fpo¢ Ayepcnepr caouurnr 10. iyna paTIlOM cane ry, )Ul JC ofiae.r.ena ccotia Y COP'IaIIa H )~a cy ce Ollll lJPJlIlPCMCllO iracramum na PC'IIH(H II non-ana f amcoj lCOj\' Orouna. 11P311 lf3flC~T~jH 0 opojy .l~OCCJhCIIHX Cptia OHJlII cy nperepaurr. Ayepcncpr JC JaOHO, .lI.a JC npenr.ro OKO 5000 Cptia I[ l(a hc ce Ibl1MCl ira- . CCJIHTH HC caxo TIlIallJKH nero H xpearcxa rparuuta ;W,lI, BCJlcMcpHlia, I(O)~ Cxpanan U:C1la ofiazra Kopallc TC jc MOlllIO 3<1 npnn Max 500 crapn }KIlTa. Aycpcncpr XTC,lI,C )~a "PCIlCAC l~OCCJbeIl[[JCC npexo KancJlc Y Mo)WYW, )1,0[( ce TCO)( rI1laullcor 3C!I1JhIIlIITC rre HCKP'IH, anu I-IHlIl)C na lleOlJCKHlEUl1I crrrop. YCOP1laIIH Ol()1)TllITO naiamnue l(a Hellc IIHKY.n: l~aJbC ,lI,a' H/\Y nero hc OCT[tTlI na nprtMOPCKOj rpanmur, na 1I'1CCTY, Ha-K01''lC cy ce lLaJIa311J1l1. QDa 113- jana cprrcza 30ymIJla jc H orop-rana Ayepcncpra, xo]u je Y'HITlI[O ueh cne npnnpe ae, )l,a ce ITJfall[I{[-[ YiJ.CCI1 3[( IlaCCJhC][,C 1I,lI,<L CC HOJUIrlIC I((;lMClIliTa ICYJla aa O)l,opallY J[ 3alUI01I Cpfia 0)\ 'rypctcnx -rera. Q PCIIIITCIll(lfjn cpncrcoj H313CCTHO je 26. jyua I[ parun caDCT

11 H3IlCO je lIpC~1;1I0r, ;~a CC upe aa IhHMa errepruuro II Op30 1l0- cryrru, jep aIW ,lI,OCClbCllIIUI1 1I0'llIY Y fmJ.ICOJ\l j~a oopal}yjy 3CMJbY,' ouna !IX !llITCO nehe MohH nOf{pcHYTIL Ouacuo 01[ MC~YTlIj\[ OIlJIO l(a TaMO oCTaIlY, npso pamt OJJl'13HrlC TypCKC II zrpyro paznr Tora, IJlTO je raj xpaj II iura-re nperryn Cptia, rcojn CC ~lcl)y COOOM cnalyajy. Ocrany lIH 11 Y copnamr !I1c!)y npHlhUHHM<l II BpJIO}IWIIHMa, onhc cnalya jom seha. 1

TalCO cy Y COP'IaIlIl o.axax Ira npuosi xoparcy nOL[C1lH l(a 3a)~ajy aycrpujcror« qJaJcropl!Ma nrune noc.na ner-o UJTO ce o-rexuna no. PaTlIII cascr ie jom Y TOKY jyira IIaJIO}[(J!O, )(a ce jc.tan neo ).(OCCJbCmIl{[t uace au ua xpaarcaoj rpanuuu y rIJlamlCOM ITOJbY, a npyrn l(eO na npnxopcnoj rpanaun Y CClhClCOj Llpanf. BmIO HX [e TWjl1 cy npenxarazu Jaollanau " CTapH I'pa;(, rnc CC ol~Max 0,,\ l(OCCJLClba IlaJla3HlIa' ycopa.rxa Mapna na ncxpaun, aMI ce ono« n narry O,'VlYlllIO npOTIlI3HO rpodi C[)pallJ{Ollall, l(OK<L- 3yjyJUI, 1([\ cy TO u.e roun notipa. MYCTcpmpilj{)cp XPIJ1lTCI(C rpanunc JleTap CYIIHlh npen.rarno je, )(a ce CPOll IlaCeJIC II:.lMcIJy CClbU, GpHlbtl II O'l'O'lIlW, r)~ he HMa'l'I'[ l(OCTa TlO)(C, l(pna II :J M-

I '1'(111(1'11 Oil I ()()H.

MIIII',\llIlll 11'1 A I' XI'IIA'!' '[()I

13"

)I,IJIIIHl, I oj· II I () III 11,,1111111 11 II t IOMC he l(II:.ILl'J'll A Mil'.

'1:I,pCTPJlLtIl OJJIIM (')'"P0'l'lIl1M liP ·Jl!IO:.l1!1I'l<1 .1tOllCCC uap 20, jYJIU OJVIY"Y, I(OjOM '\ au )PUlllyj' xpnUTCJ(OM ofipurrapy, na y ()y)~yh \ upusia na rpanuuy poe H~I Typcxc. ~ Me-fora .u.alla JlUJ10}10! uap rcucpa.ay Aycpcncpry, IlJCrOIJOM :.IaMcIIIJ[{Y Y anausy rporpy '!:lop'l y Tp}lcaLJJ{OM, OJlDlIlCM celLC1(OlI\ IJCJIIIKOJ\l xanerany rpodiy Xcpticprurajuy, u.erouoei nac.neauuxy Y TOj clIy}!C6H rpoqiy nCTPY 3PlltuCKOM 11 DCTPY Cyuiuhy, ,'la Cl3aIUI OJ]. IbI1X no auecc CI j.

MIHUJbelbC, rnc na cc ~JiC ycopauxu CpOH.;; ,

I'poqi Aycpcuepr jc O,ll,fOnOplIO 8, aIJrYCTLt uapy JIeollOJJ)_~Y, j(a Cpriu }I{CJIC .LJ.H OCTLtHY Y [aUKOl\\ 11oJLY, .u.a xohe TaMO xykc )~a JlOJ].HrIIY II .Il.a lI<lLJHlIC blOCT HPCKO pC'II1ue I'auuc, aJiH TO uc rpcfia 1I11J(UlCO .n:03BOJIllTII. }loe-fa je HCJ{YCTna, DellYl l~aJlJ' Aycpcuepr, ca jaC.CIlIl1IlWM, J{P1l1][OTCKIlM, 0PUlbCI{H!I1 VI 0pJIOLUIWM CpOHJ\\a, I{Ojl1 J<l){ajy CTaJIliO 1I0CJla H nenpajarnocru, a OPOj'M 1I<l/Vla'tllyjy crapUIILI.C XPllaTC. Y COp'!iWC lIC Tpe6a nenocpcano

:J Y IqlOTOIWJIY Croatica sa [yuu I (j58. nuuie : .Herrn croatischcu Ohristcn wilrdct a nhcfolchcu, die hcrvbergclrcltcne- Vsorzcr Walluchcn ani I'Iasko Vclclt auf 'delll croatischen vud Mollr Granizcn, sondcrlich abcr an del' Tragi! (JrLit:IIIIll'i1 cinthaillcu vnd sciucn Iurdertichcn llericht crstattcn sollc, mit was CUlltli(inllcll SCalC vlJergaligell vnd angcno mbcn worden vud lias die cruincrischc Laudtscliatft [iiI' sye Wallachcn lJcgchrtcn 500 SUlr Gctrnidt crsuccht worden vnd solIe sollichc fleissig so lliciticru." 110/1 I\HTYMOM jyJI;t IG~)H. 11111111': "Ilerr Georg UraU von Frangcpau bcscliwaltrt slcn, dass man ciic heraIIHL'lll:;prungenen Vsorzcr Wallachcn zuwidcr des lIcschchcncn Sclilusscs nit auf UCIl! Plusko Veldt, sondcrn aul scincn aigcnIhumblichcu Guct .J:IIlItJn;iz vnd SUirigral1t zu scincm hochstcn praciudltlo ansidlcu wollc, :;0 cr 1.11 Verhucttung allcrlcy darauss cntslchcudcu Vng 'legcnhailcil z u ucrhucltcn v nd ~u inliihicrn bitlet." Ilon HCTIIM J\llTYM M 1I11111C: ,ycller SIIH:;ilt'll JV\u5stcl'schrcillers zu Carlstatt Bericht wccgcu del' VOII clCIII Erllfcililil 11l!I'It1lL~rgc!rcttcncll Vsorzcr Wallachen, wo dicsclbcu arn siclicrstcn vnd rueglicld"lt:1I angcsctzt Villi eingethailt werden khontcu, alBi> ncmbtichcn zwischen ZL!llg, Prindl Villi Ottotschatz, alwo syc Wasser, l loltz vnd Gruudt gcnlll:l: <111(.:11 Ortll zu EriJawllng Heyser, wclchc zu ciuer Vcrsicilcrllllg 111it i'alli::adell vmbgchcn worden mochtcn, das Plasko Veldt aber k huntc mru: mil nuderu gethrcw bcstcudigcn Granizcrn, dercu gcuucg ver-

handcn, wohnlralf! machen." ,

a Y "POTOI(uJlY Croatica aa jynu 1658. IIIiUIC: "Hcrrll General zu Cartstntt, dcsscn General Ambts Vcrwaltcr Grafton von Tcrsat», dcui goweston Obcrliaubunan zu Zcng l lcrrn Graffell von Herbcrstain Villi dcro Succcsorn I Ierru Pcuern Graffcu von Zrin wic auch Pcttcru Sussltch wurdet uubcfolchcu Zll bcrlchtcu, WO, wic vud wohin die hcransgctrcttcnc VSOI'41 r Wallachcn wecgcn d I' l'rlmllt'I', Guyrnuricr vnd Khcrnpottcr (\nLlIsltll "t III IlIijcillcn."

136

)(r. AJIEI(CA 111111'1'.

ua rpauunrt OCTal3lITII, jep on IIX ue npnjarex, IIClfpCC'I'aIiO uananao 11 1~(6I11aO ,orr Y onaCIIOCT 11 cax OTO'lCIL(. Flonccuujn OH OUO I~(p,al~ap J(?JI. Mo).(pywa Il3MCby npuwopcxe II XPIH1TCIW rpaHHIJ,C, tum ]C Ta) npenco [axo ofipacrao mYMOM II IIHllfpal'O~\ TC 011 TpeUil.JIO JI\IToro ronuua, ).(Ol( CC 118 on HCl{P<f[[JIO 'I'OJII-IIW 3C-

• j\\J~'HWTa, ).(a 01,[ CC ,l\OCC}bC][![Ull /\IorJ!!! 1l3).(P)IWIIII'I'11 C n.cra, a ,~I e"J(O'I,!IC 0.11 HX aYCTpHjCJ(C 13JIClCTI! JlwpaJIC HcrrOMIII'II'1'1I ca npexpanox. HCl]3rO).(UHje MCCTO je rIJIaUJI{O ITO/be, rne 01,1 ya nowoh ,J(palhCJ{HX pofiorunrca ue ny OIWJJ[[IIY Jl10rJIH Op30 IICI(P'fl[TII, a KyJly OJ( 011 0 CBOM rpouncy ,'\ao nozmhn. TIpCICO 3J.1MC orr Y cop-

~JaT!C TpCOHJIO CMCCTlITII l(On MOj~pYllla, a na npo nehe lIX [[PC,MC.CH1'rH Y TIJlUUU{H. ,I Y CMIlC,IIY onor Ayepcrrepr ouor npcJVlOra

uajacurro ce II rporp T)opbc Cl>paIlJCorrml. I'podi 3pmhCI([I rrpcn~1Q)T(J.l, ,l\a ce Y COP'IaHll IlaCCJIC Y BI!JlHhy lCOll Orouua, Cyunrh ) 1I0lIOBIT0 npertno r, lla cc IlaCCJlC H3i\lct;y Cen.a, 13plliha II

TOIJI\a, a rpodi Xcptiepnrraju IIHjC II!! o.nronopuo lI<1 J\apCBO IIIICMO. PaT1HI caner JJ;OCTaBH 19. aui-ycra uapy ).(ool1ncnc onronope H 3aMOJUI ra, na HMcnyjc ]WMHcnjy, lCO ja he npOBCCTlI' na,)h~lhC Y copnana, a aa ]WMCCape rrpe}(JlOlICH rporba XcpfiepIII'J'Cl)IIa, oliBUlcr CClbCICOI' ne mncor IWIICT<1JJa, Xauca .Iaxona oapoua FIpanna, nCMaLJKOr KapJIOnaL[ICOr xarret-aua If IIcrpa Cyumha."

.uOCCJI,CI.lHl\II !!lICY lIMaJIH xpanc nero cy GI'W!! yrryhcn n, )(a IIX ayCT~llJCI{C BJIaCTIl H3J(plJ(anajy. Llap cc OOpaTI! xparr.cuoj H rcopyuucoj BJICl).(Il, na J\OCCJr.CJlIIICC ncxorny 611J!0 lJ{I1TOM IIJlH 1I013ueJll. Kpau.cxa nnazta je O/l,~laX O;(pCnHJIH II 1l0CJlHJIH 500 crapu npcca. Jom ripe nero 1111'0 je ona npaa uoxoli 1I0TpOUIella, Ayepcnepr cc 06paTiIO 3Cl nor-npau.e l\aJhC IIOTI10pC. Kopyuuca BJJaj\a ce WlllJIallHJIa 0)1. noxaran.a cpnCKHX )(OCeJbCHI1ICU, a JI tcpanscnrr 3CJI'la'~'rCI([l. oJ\oopm!l\Il ce YCTC3aJIH It uaronapanu 0)( )(aJi>e nOMoluI. I"an )C II0CC.'hC!llIlIIIM<l OllJIa neh 3C1llpeTlVTa rJIaJ\, nptrrenuo Iflll je y anrycTY y uosioh ceu.crcu BCJIHIOI xaucrau rporp Ilerap 3PllJl,CICH cnojux upuuaruax llCHTOM, aJ;'H aarpancu OJ( parucr CaBCT<l, J\Cl lily CC npUTI! 0110 }IOITO If )l<l cc o npe rtu npouujairr aa ,l\aJbY ncxpauy Y cop-raua."

'I Lopasic, o. c. II, CTp. 301. r, O. c. crp, :W:t

• ~I Y IIP?'I'OI<OJlY Cro aticn an jyJlII W5R, n11111C: "Die l lerrn Vcrnrdnctc 1~1 Crain hcrichtcu, dnss deucn hcrvhcrgctrcttcucn Vsorzcr Wallachcu 50() WI" l llrscl, 'ill!( lillert wcnleu !wtle, durl: UCI{cn DefalcatioJl ihrer I.III1(JtO"~ IIcwlllll(llIll(I'lI." 11i)/I IIIIJ'YC'I'CIM 10, H. ("rojl!: "lIerr (iran I'vller VOII Zrlll h ... ·_

Mill 1'1\111111 I I'I,A >' 'l'IIi\'I'CI()'

t 7

~MeHooall'C H JlIII~ IWMIH'1I1~ nIL IInCCJbClbC ycopa<IJ(J!lX Cp<ln o~ cen r. J~o J~ u. IOtiU. lip J~JI I' rpo~)a nCTpa. oPl1lbCI{OJ' y c'raapu JlaCCJl>CIL(l Y C()pL(Ulla MapTa 1659.

Llap JlcolloM( 1. IIPJ.lXIlUTIIO jc IIpcJJ,Jlor paruor cau 'fU II lIMeI'lOnao je 31. anr. 1658. ]WMIIClljy, Iwja he I1MaTH. 3ttlJ.aTal\, )~'l H3aoepe 1l0).(CC1I0 MCCTO l'l J\a HaCCJlH voopauice J(OCCJl>C1lI1 KC, tUtl! je na }l{eJlJY npc).(ccJ(IIH1Ca par n or caneTa rioxpaj Ilpaiuca, Flopruepa II Cyumhn yueo 11 xycapcKOr KaneTaHa Kpncroqia .uCJIIILUI1i\\ynoI3llha MclW IWMccapc. KOMHCHjJ1 je naxoxcenc. ua cc 6 r on.nar'an.a cucruue II I.(a ce OC3 norouopa JlaTH n013CpCI.IOI' j j joj 110CJJa; npu 'J'n~\c ueica uacroi«. zta jeJ\aH ).(eo Cpf a HaCCJHI " na ]JPll~WPCliY 1'l'aJllllW II MIICI,Ij)' CI30jy neica ofiaun 6C3 cnal . H TY)J(aJ(atl>(l,J Y ITCTO Jlooa januo je nap rporpy AycpcIlCPI'Y, Nt jc HiIleJlOnaO 1(l)~\Itr.lljy, xoja he y cnopY3YMY C IbHMC 1(0. npxonIHU11 3UIIOUl!)lIIJlI(()1>\ xpBaTCI(C r-paiutuc npO)3eCTH J'IaCCJI>CII)'

Y copuaua. 3

Haner uupcu, l\a cc KOMecapII lie CMY CllaljaTH Melw COOOM,

uujc 1\1.1101'0 1{[JjlIICTlIO. [pOll) Aycpcl1cpr jc 0110 J1H'J110 30.111(1' ,pccOBall TC jc PCUIIOCILO npCIIOpY'IHSaO npc/vlOl', ).(0. Y COp'l(lJJ[r 6yny lIaCCjbCIJlI Y IlmtIJIIWM. Mllryhc jc, Jl.a jc II Ta 3(HIH'J'CPU' C013aILOCT u.croun )IOllpHJlCJIa, )lL!. oapolla npaTllcu Ca~\OIlJIU II() IICKJI>Y'III ILl l)JI:JIICTII(\ J(Ot\\lfCllj,:. IJaTlIo~l C<lBCTyjC janno 0 TOM ' Y orcr otipy 1558, rOi\., U I{ao pa:lJIOI' 11CKJbYLICIbY uauco jc ] IptlltlWBY cBaljy ca J-lCJI1IUIUMYlI013ll1\(!IVL PaTInI caecr jc yl pet)

. AYCPCIICPJ'Cl, IIITO y3ypnllpa ccliu npana, xoja MY II.e IJpllllO.llajy, cum IIC :XTCj,C IU ODor np<lBlITlI uurau-e nero ca ero JlaJIOil{Jl, In

ce uoxcypu pall ICOIVlIIClIjC.:1

richlct wcegcn del' hcraussclltsprungcnell wauacucu, wo dicsclbcn ,\111 'Ill !(lichstcn anzusctzcn waren vud bittcl zugleich vmb Nalirungs Mit!, dann sy sich soustcn widcrumbcn andcrwcrtshin bcgebcn IllUCSSCII"

I Croatica 3<1 1658.

~ Y npo rouo ny Croatica aa cerrr. 1658. IlIlIUC: "l-icl'rn crahalischcn

Obristcn wiirdct angeileitet, class Z\I Vndcrbringung dcr hcrtlbcrgctrctlcncn Vsorz cr Wallachcn cin COJllllltssioll verordnct vnd hicrzuc Herr Hanus Jacob VOII Prankh Ohcrha\lbllllonn zu Cnristal, Hans portner Ilaulliman zu Llotschnl~, Christoph Dclli~illlOIlOllilscil Villi Petter Sussitsch bcncnt wnrd 11, wnrzuc cr auch seines Ttrnils nUP'ricrcll solle."

a Y "Jl()'J'OI<OJlY J'Olltit;iI nil 01('1', ll158. \I1IHIIC: "lIerr cront. ' 11'I'nl

Obrist crindcrt, dnl1K '" 1111111111 !I1l!1, l lcrrn II,mB [ncobcu PI' yh '1'1' VOlt Prallckli )h I'hl\\l1111111111 ZIi CIII'I l/tlt w 'g 'II ucr ~,wischCI1 ilnu vnil 11'11

138

J(P, AJIEI(CA MIIWII

Y i1pBO HpeMe ' ,

'. I ' Ie KOJ11IICHJH Mopaml jUt

He )(o)e Ira rpaiuury T1e"Ct C " ()jVIQ}!C11 pan, ).\01{

.uOTe C ' , Ie P yunrn, KOIII jc (.npllllllO y JbyoJJ,all,."

C JC rnrrau,e 0 JlaCC}hCI"Y '. J '

lleTap 3PIlll Cf(1J ie '" 0;0 a )<t)10 II o)()rrOBJU:l'IJIJTO rpO(JJ

, ) ClJdO pa'l'1I0M C'llJCT r '

craisy, y I(QMC ce on/'II ',) 111I1L:IIITilJC 0 OLIajnoM

c , H /\OCUJbCIIIH(11 11'111111' ,

CC H3mllbaBaJT<:l H 3ilKJfaH'l ", c, ., (," l(pdlhCKa BJr(1/(a

, 'L lId .11l cauopcl(Q lJCIIIl! " ,

IhYJe nowaran,e Cl)"''' [ , IhC, KOJe JO) .satipa-

u" J POI3H !,IIITOM rpor] A ' ,

cramca )(0lca3Hnao lfa Y' ' '_ ), ycpcirepr Je OC3 rrpe-

, "e copvaue rpefia Hac ' " "11

re nepf1jO)(I'('1110 uouaan ao ", ellllill J llaTUIWM, H uap

.rc 0/1)1 y I()" )(a CC Y 0 )/I(),j (.

IlpHMH na rpamruy C c, Tvr ' ',1 J II!IICO He YCY)(l! /l.Cl

, puc 113 YPCf(C TWJII ' ' r'

'Clla aa.aajy {'pOC!>' 'J~ , " , ChOI()~l CCOUO;\\. TOJ!UKO no-

, ,y J[J!.JlbCICOJ\\ jc (,IIJIO, '

'nile O,Z( 113IICfla)\IIl'X ,,' ,',', llOllepl 111" /\11 'l(lUITl1TH Ycop-

, , '. naIretJJ,U)d TypCI{HX f(,', '

jc je ntra 'ICTa TVI)[tJru l~ , ,c P,llcill o](,l'o6pa vna.ta

3 J cvn.c V )pJlor H nOUC!!'1 'II .

pnu.cror IIElIf<l).(lIC ca 100 cno i r ", c "I II JhH'llW, aJlII je

jy je cne )(0 fIepYlJIIl1ca Y ,IIIX h~lbetllll1((l, III)TY'IC je II rouuo

n e , rI.~>dIIKuIfy M" PBY ...

PYIlIHhcKY TYPCKY Map .., ' , «, JU IIL1Tpar OTCO, TIC-

__ ,__ By J'" aau.rcnno 1! /l,Ra TYP'IIJIJa ic 3apOO[IO,1

Hussarn Haubtlllan Deliisil11ono'Iits'l '

Sussitsch ZUlli COllll11issari WC,' > - C 1 s;lJ~v~,bellden Difi'l'renz dem Pettcrn

vcrord t." n cgcn Vnc.elIJIIIIO'Utiu der V" "'

nc . OA l~aTyM()M 'IOJ' 16~8 s» h sorzer vv allachcu

ce "I ' " :J. muue : An H 'r'" to'

PISSC, (ass die lob lichc 1(1 ,'." c;" " e III cronr. briston re-

Ob ' t !lIC.,S ~toll vnnern ver I

rrs ohnc Vorwissen wen' L, ,," ernorn )CIl, class er Herr

Pr I ' ' "gel! erner Dlffererz anst tt L[

-rey IeITn VOIl Pranckh ein ande C ' ': •. start I erru Ilannss [akohen

Wallachcn vcrordnct habe 1 Ctlll ,Ollllliissarnllll zu Einth:lilllllli' dcr 'Vsorz'I'

, , " e (al )ey (''' dcr Z it ,'" ,C

doch die allbefolchelle COI'I ;.; "" .. I, ,CI vnd VOl' dlcscslllahl beruclre

111l.SS,on 1l1(lo'liC!lSt I I I ' , •

'I Y npOTO'W C' ti 'b ' ,)CSC I Cllllgt werrlc "

,ny loa rca sa cen-r 1658

man vud . Verorlincte ill C" ,"" nnure : "Herrn Lanrlts Hauht-

W'II I a III wicrtlet dcr 11e"'" '

,I achen urosscr 1'''I'O'II''ll ts At , ~ I,lds',getrettenen Vsorzcr

,b , c 1 S wan" v: i N u- " -:

Vnhuil repracscniicrt vnd ersue ,i'r ,," nr 0 I auch (lie daraus s cusrch ende

, tv' [ C,1, (cw'llselbcn mit '

1I1i1ll erla« zu succuriere " - '" erncm nochllliilliFcn Pro-

" n, oanu nlbera tl C' "

accolllodiern," 00'\ IICTI1 ,'" ,I 1 ornnusarf vcrorrlnct syc "II

1 b I' ' M /l.dTVMOM' All Pett -r S '1' ' "

Jay' ac 1 Illt <lllfhalten sender be ;'QjI : . " I, C, ,JlSSI SC I, sollc sich zu

Trayt VOl' Clie hcrllbCI'O'0trct't c} se vDlgell Herrn Vcrordnetcn Pauselder v'HI

, bV ,enen sorzer \V II 'I ' " " " ,

Vnc!erbl'lnO'un,' dcrselbe ' I . a at ILII solJlclliern vrul 21)

Il b"., II SIC I alsobaldc'l na I " C ' ..

o;~ l~aTyA\OM 01('1'06'11) 16'" ," C I,CI arlstatt vcrfucuen."

• ");)j, nll'lIe' fa 1"1 I b'

Crain cntscl1l1lc!ioen sicn.dass ,- , ",-' IlC IS iau rtman vnc! Vcrorlillete in

• b.'_ ', .... .,:, syc zuwidcr (~(\S ~ '('''')- •

gewrssen [(hrie~1S Statts vnd IV Icr R: '_', ',lllllO • J_J, vbernOlllbellen

d u ,. diS CI • ,C'f}stcr vnd '

Cllcn l:erubcructrcttc"en V' .. . \V"', zwar alls,ser des Lanclta"s

tl ",1 SOller, allachen 1"'I,r, ,~

lrallen seyc, khein PrOlli'tnt O"b '" "c edell, 1111 gar ZlI viII zr.!

c' ' "t: en k lOnnen noe/1 W' 'I

In gesalllbte LanclsclJafft so"I" "t " ,01 en vnd ·.verde aliclI

16"'8 " IC ,c 1.1 verwillI,licn" n ' .

, :J , rmwe: "Hcrr croatischer OIl '.[ 11 0,' O!I iVlrYMOAl l[oBeM6ap

Ic I b ' fiS so n Vl'l'l"'encll" b 'I'

( r lcrll ergetrettenen VSOI'ZC \V I I ~ , .. ,< b, cnc Hen die Allza I J'

1 ' • - r . a,arlcn v II '11 T ' ' wltung ll10natlichen von niitte "'t I l VI rityd Zl! Ihrcr Vncler-

Lanclschafft in Crain in AtJSCllln, C[,[,1I1I jllliln dercnt, wilen bey ei ner crsamen

r ,W (cr (aselb't I eft

tIC Lebens-NotWrfft beyschaffcnb I "'T ',,. S laJ cnclclI altcn AussUinden

llo",e, fl!rtersllln aber ohllc llIrel' 11

( Iilys,

MIIlI'i\Jilili I I'IIA .1' XI'IIA'1 ·I(.Y

1 I)

TOIOM Ill)lIl M Ip I (I() 11111/1 t j 1 cwucuiu cuoj IIpUIl 'Ol\tl'WJ ~

'I 'IJIpCOPOjUJI(L [c II I)()IIII 'Itil I Y 0pUIJI C pO Y rUI(t<OM. lU10 11 Y

JlajoJllJ)lcoj ()1(UJJIIIIIl, y I'pllll'Y 11 Bpnory. Do TOM HOlfH:CY Ycop'lalla jc OIl.1I() ~_1 :!OPO).\!.I,I~ . ..:. ..... .!'~ ... ~1l~~yI.1I0M, 0)\ JWjHX ic 263 (11)(0' aa opyncjc: ()JlIIII,Cl(J.lX Cptia (y CCJIY JlyllCllIHMU xpa] 6pl1l[,a) (11)10 je ~fJ.il()[l9,L\'!.I.\a ca 585 )tyma, O}( icojux ie 180 OHJIO 'U opyxcje, a Y L)pIIOl'Y--;:;~-"";"I;:~Jr-~i'3'i:i'JIO 74 nOpO}1.I1Ue ca 691 )\YLIlOM, H 0)( TIlX 233 Cp(i;[ :ta op),)I(je, C~:nO'p'cJI~lJe-o-j(jJyi~a 0 M c'I'Y naccn.cu.a Y copuuua TC jc 0 CIICIV,Y TO~le nOCJlaT H30clUTaj rpuJ«l'lKOM parnow cancry. r, Cawo uacen.eu,e IIHjC MOrJlO )\<1 C 1l3BpUlIl npc IICI'!) lIITO crnrne O/\Oopclbe npeztnora ]{OMl1CMjC, a nOLUTO jc yOp'HI uacrynuna :l.llMi.l, noccn.acau.e ce nrcjc MOrJIO HlI 3anO'lHII,U'I'1i ,I~O!( 311111a He II pohe, 3a Y COp<1aHC [e OUUCllO' OllJlO, )\(1 upc:«: "IIIMe OCTClll)' lilt J(OT<1j\cUbe,i\l MeCT)" jep cy Oil/III oznsruuc 6JlJIJy rpuuuue TC cy TYPL\lI MOrJIH JTC.UW zioha )\0 11'>11 .' 1(a IIX OllJh<l'lIWjy II )\et 111\1 CC CIICTC panu I1enepCTJ3a, Cyiuuh lc )'BIII)ao ony OllaCIlOCT TC jc 1IIH:)VIO)IOIO paruora caBCTY, na Cpo' npexo 311M8 PLiJMCCTU MC~Y JIY'talIC H bP,J!Q)[{clIle, a OCTaTaJ( )\tL J[PCI3C;\C IIpti'J(O Kaucac II UO/\C]III Mety Orovane, BIU'YlbJ~ 11 rO~UfpU,C, 3a ucxpauy Y COP'1i1IJa 6IIllO Oil ,ZWCTCl 376 Jl>yolbaHCKIIx. crapn )IUlT<l MCCC'lIIO, a ~lal?!:':~X~~P_~:'l~~':l,_!'.':.2IZ!~ ... Qg __ ~_:.!:!np~.!$. ' ~~!!:,':.~2'pL~IU!)'ll yn0!l:r_<?pjy, Paruu caacr He YC!30jH ona] lIPC)(JIOI' Hero ocrunn Y cop-rauc 11 }\C1!bC Y raL(KO~l Ilo.n.y caxo nOH UII II<lJIOr 3PllfhCI(0~lC, l],a jaxo npunaau, /\a TYPUH IlC n anecy urr T' CpOHMa, 3PLJlbCIW jc C<lBeCIlO npunro IlOI3CPCIlY AY)!OIOCT H )(OOPO'

Mt, Vile! des lobl. Hoff Kilriq:s [~alil Vorwissen vud Liccnzdergleiclicll Wallachcn nit mchr vbcrneuibcn." fI01~ !lcnlM A1TYMOM: "Herr Oberhaubtmau ZlI Zellg bcrichtct, wic class er wecgcn Vnderbringung dcr Vsorzer Wallachcu in Bcreittul1g sclbigcr Coniinen cin tUrg;gischc Tschetta, so clcnen Wcrlcgcru cinGcfallcn, angctroffcu, habc cr solchc mit 100 Pfcrdteu biss vbcr [lire Confinen vcrfolgcn lassen, das croberte Vich wiedcrumbcn abgenomben vnd das nach Pcrusitsch gcltorigen Vie I! mit 2 Haltcr-Bucbcn ZUI' BClitil erobert."

;, Y npOTOl{OJIY Croatica :1<1 uo n, 1658. []HIlIC: "Christoph Dcllisirnonouich, Hussaru Haubtman ZUI' Carlst att, Jobst Frudrich Portner, Haubtmnu zu Oitotschatz vud Peller Sussilsch lvlusterscl!rciber zu Carlstatt alss zu Vndcrbringung del' Vsorzcr W~allachcn verorduete COllllllissarii reialionicrn, class eliscr Waliachcn ill del' TOrt;gcy 83 Heuser gcwescn Villi sich hcrauscil aniel.o in die 941 Icbcncligen Scclcn vncl 263 bcwoiJl'tcr Mallner befinclcn. Ocr prindleI' Wallaclien waren zu Lutschani 65 Heyser, 585 lebendigen Scelell vnd WO bewohrter iVialln vnd clcr Wcrloger 74 Hcyser, 69 I Seelell vntl 233, strcitbarer Manner, dan wo die Vsorzer Walachen zur bcstcndigen Threw vnd PrUd Cln ZlIsi eli ell.':

140

)(1). AJII:I(CA linin;

.'je oprannaonao '-lynaIbC .L\OCCJbCIIIIKa. Ka.L\ cy Typun y ,nCU.CMOPY 1658. 11 OI(ymctJII I l(a aarmeue ycopa-ncy Mapny, xo]a ce nanaan na y Ilo.nropjy ](0)( Dara, 3aCTaBIJHl{ llJ l[CTC 3Pl11bClCOra Byxaconuh .ca .50 JbY)(1l cnpe-rno je naxepy TYpC!'y, 3ClPOOif0 je llC1WJIHKO Typarca II ynn.a-ncao MapBy n.nxony. U

Ca npcxpClnoll'l. .L\OCCJbClIlmCl lIaTC3aJI0 ce II upcico l~CJlC Jl1Me. Hajnmue . JIM jc np)'1lwo xpane rporp 3PIlIIrCJ{1I, a OClIM n.era l)op~c G)palll<Ollan Tp)[{alIKII. 3Pl1JbCICII jc 1I0)(1I0CII0 paTIlOM caRCTY paLJYIlC 0 )I(IITY, .L\aT01l1 Y copvanuan II rpruuuo je, na My ce . nOTpOIllCIIO narctranu 6HJIO Y uouuy IIJIII Y xpauu, a rporp Tpnca-uor jc na-ruuno ca CpOIIMll yronop, )(1l he ra 01111 y nax-

,lla.L\y aa npnsor.eny xpauy upu.umnarrr JU GIIO(, CTapCUJlIllY n noxopanaru ce u.eronoj KOMall)\11 H na he My )(III1a.TII je aau .nco rurena, rcojrr oY.L\y J<I.L\OOliJIlI 0/( 'I'ypmw.7 Ami IIII C'I3<l oua nosioh nuje OHJla .L\OBOJhlla aa HCXPt"I~' CBBX Y COIl'lUII<t TC je parun C,lI3CT Jl PC.L\JIO)I{lJ0 Y Mal)'ry 165<). uapy .L\ct cc la Cpfie O.nPC.L\ll ltajMaJbc jour 1000 CTapH II TO In TlPIlXO,l\1I «pau.cuux, ozioUPClJIlX cafiopox cranenca aa ., (iSS. ro mury. 11,1111 )(OllCCC OJ~JlyKy, IWjOM ycnaja npcnxor paTlIOJ' CHIlCTa. H

LJ.IIH je npl1CI1CO Jl3BcUJTaj KOMIICHjC Cllll[W)VIOrOM, rnc ",a ce nace ne CpO!!, paruu cane'!' 3ctTpmlCH 0)( rpodHI Ayepcrrepra,

fI Y npOTOIWJTY Croatiea sa jnu. 1659. nmue : "lll~I'I' Graff Peter von Serin bcrichtet, wass gestalten er dcncn Vsorzcr Wallachcn ahcrmallcn ZII Prouiandt ein zimbliches vorgestrekht, k ho nnc abel' so viii Volkh nicht vnder- 11II11cn, man soil auf Mit! gedcnl<hcn, wic denselbcn moge ~:eholl'fcn worden, cr gebe welter nichts mehr her vnd billet vmb Liccnz, ill Croatcn abzuraisen. - Herr Graff Peter von Scrin berichtet, dass die Tiirggell vorhabcns gewcscn, denen Vsorzcr Wallachen ihr wenigcs bey vml vmb Carlwaag haltcndes Vieh abzunemcn, welehe cr nieht allein durch den Fe ndrich Vukhassouitsc]: mit 50 Mann verhindert, sondern auch von dcnen TUrggen ctliehc Gcfangcncn v nd wass an khlcincm Vich clngcbracut hettc."

7 Y nporotcony Croatica sa A('I~, lli5S. nuuie : "Herr Georg Graff von Frangepan bittet, die VOII dcncn haraussuctrcttencn Vsorzci Wallaehcn ilune schrifftiich gegebencr ohertcil des vber :ye hahendcn Coinmnudo vnd crobcrtcn Peuthen lralber per Decretum ZlI confirmicrn. - Obligation dcr Vsorzer Wallaehcn an den Herrn Gcorg Uraffcn von Tersatz wcegen vorgeslrckhte Gctraidts, dass syc ihne allczcit vor ihr Haubt crkhencu, dcssclbcn Commando gchorsamist nachgclcben Villi VOlT dCIlCII crob crtcn Pcutlicu mit

ge1.lllhrcndclI prncscntcs verchrcn wollen." '

H Y npOTOIW!ly Crontica na I\CI~. IG5\). nuuic: "l(llayscrlicllc I~csoilltioll, VCl'IIItig (i rcn d 11 'II Vsorz -I' Wallacucu I (JOO Star Gcthraydt I~cwilligct vnd 1Il!t\~ Iucr 'rsalll'lI Llllldfll;ilal'ft l.ul1lllag~ ncwilligllng de anno I(jSR. dcr ~ OO() fl. h('I'1~ '1I01l1hCII vlul ill-znl! w -l'd~'11 H 11'."

Mill PflllJlII 11'1 A\' XI'lIA't' 'I(y

Itli

I .'

)~ .. \ )(a)~c 'II )11' MIIIIIJI,IIl,\ II 11111 J\lIOI'Y IOMllClljC II J~u lIP"}1 I II

j\\lI~.liJ"ClJ' ['pollul '1'1' I 1111 III' II 'I'OM . [1. aKO J'IClI\a 110 Il'l'IIJJI[JIX I)CCTH, «axe [c 1')](lGII III' 'JVJ()I' I t)MlIC1IjC, no cncxy H3rJI )~a, na je KOMHcHja, "ojl! I II I)fln'r rujnxa 110.L\ Y'fIIuajeM Aycpcu Pr013UM, ycnojunu 11,1.11'()IIU C'I'LlUOUIIIII'I'C II npC.L\l10)IWJJ<l nJJUU~l<H ' u uacen.erse. Y O)(l'tJIIUPY cnoxc IIOILODHO je Aycpcuepr, "'t~ j Fl nauiuo l10)I,C Illtjll()/~CCJll1je au uace.ceu.e Cpti a Jl .n.a I C ou ;(anl 0 CBOll\ TPOIUf()' carpU.L\IITIl "YJlY Y ITJlaWKOJ\\ aa aaurrary .n.OCe)GeHHKa. n I'por]: llerap 3PIIIIJCl(ll unje ce cnarao ca l;P' )~JIOrOM rpociJ<t A ycpcucpra H IbCrOIJHX xoxccapa nero je )[(CJI ~<IO" na Y copuarur 6)' )(y JlaCeJbeIIH na npHillOpcKoj rpaUHUII. C rora aarpaxcn Il )(0011 jc Y qJcopyapy 1659. .L\03nOlIY, l(~ MO)l{e nouyTOBaTII y I'pau TC HAyher Meceu:a .L\o~e nnxuo upcn paTllH call 'I' II 11311CCC lion IlJIUII, 110 KOblC cy Cpfiu Ycop-ranu HMaJ)I! A<I crany H J(aJbC na u.eronoj rpanaun. Ilpennor n.erou je on?,' l(L~ CC na ral.(I{O~\ Hon.y HaCCJlH 54 ycopa-ncnx nopo.anua, a ocran AOCe}.bC1UlKC na . ynpcre xao najamuaue ua ynpaxcu.ena nojnuvrca MeCTa y Ceu.y, y Kpau.cxoj II y J1e.L\eHHu.a1l1~.IO

ITpcAllor 3PI1I.bCKorc,t Ual[1I11I10 je OOPT y IIIITalbY uacea.cu.a Y cop-raua. Parun caner je OJ(MaX .L\OCTaBlIO raj lIpe.L\JJOr, uapy 11 ua uapcno 11lITalGC O.L\rODOpH, .L\a Oil no u.crony lIntUJJbell>Y 'I'pCoaJlo yCBojHTlI npojexar 3pmbCKora. Ha TO uap 0.n.011 je Il pe.tnor KOMIICHjC II uanonca rporponure.a Ayepcncpry II 3plI)hCJ{O[l1" )~o. Cpfic IIpeHa n.rauy H pacnopcny, nauuu.eno n 01( 3plllbClwra" !laCCJlC na faL\IWJ\\ 110lbY. J1

n f1POTOIWJI Croatica aa jail. 1659. 10 Lopasic, o. e. II. CTp. 304 II 305.

11 O. e. CTp. 305. Y nporouony Croatica ,Ul' anp. 1659. 1l1l1l1C: .Hcrrn cront; Gcncrnln wurdct aubclolchcn, dass cr n ebcn den Hcrrn Graff Peter VOII 2,'111 Ohcrhauptrnan zu Zeng, die Anslcdtung dcr Vsorzcr Wallachcn our dell) Gazka Veld vorkhcru Villi nlucm J'(( 'II sein Gnund we tnaillcn 5 II 11, J 10 'II dass dcncu I) 'ltil hbnrteu VOII Ihl' 'II ( "Ilndten nichts ncnomb II wurd L"

142

HI'. AJIEI(CfI IIBIIT.

HMeHOBalbe HOBe I(OMHcHje sa aacerseu,e YcopLlana [yna .1659. Hacerseu.e ycopa-ucnx nocersemnca MapTa 1660. y .ralJ,I(OM, KOMUOlbY H BMJlHhy. Ilpanuner-nje rOMHpCI<HX

Cptia 1659. H 1660.

Te)ICHlllTC HHTaTba 0 naccx.eu.y Cptia Y cop-raira npeuecerro je HOCJle O,l(Oa~HDa,,)a npennora I{QMHcnjc na FlCJn[ICOr xarrcrarrn cerscxor rpodia I1eTpa 3PlllhC1C0r. Parmr CUDeT 3aTpa)TCH OJ( '3PI1(bCICOra npojexar, TCaKO JIU ce paarte.ne CpOI1 no Fanxo« nOJLY, 'lCUI<O .l-\Cl ce npexpanc, KaKO J[Cl CC ocur-ypajy Oil rrenpnjarcn,a 11 KaKDH 3aT<Oll11 H ypenfie na HM CC npornnuy. 3PHlbCKH ozte y Majy 1659. Mcby Y copxaue, paarnezta ne ny TaMoIIIlbY Ol{QJJI!fIY H notun,e paTlIOM caDCTY O}(rODOp na nocrann.eua rnrran,a. no '(1)CMY Y cop-rane rpetia y rJYaBllOM nOJ[CJlHTH MC!.>y OPHlbCTCC H .oroua-nce CpOC, rpetia H3rpa}lHTH je mry Ky Jly :Hl I""XOB 3aJ(}TOIl, "OCHM rora HM Tpcoa nOCTClDHTH je.artor lWMall}[UIITa II l!CKOJlIllW mrcnccna. llho CC THLfC nJlUTC xoxanzram-y II 1(ITC)J(C13]1]\\a, OIlU

MO)KC Y3CTH OJ[ OliOI' 11 o DlJ.U , KOjU je onpchcu :W pnsne nojuc

JlY)ICOC, a MOMellTano cy ynprnmr.crre, OCllM rora Ol! ce MOrJIO yl(T-lIIynr nojsoncrno y JIe1(ClIIII\aMa na H 'I'll/ IIOIIHI( ynorpefinru aa unary Ycop'-laTlHJ'1a. Ha "PCIIOPYI(Y Ifpe)I,Ce)(II11TCa pUTrIOr can,enl rporpa Tarcnfiaxa YCllO/1l nap cnc "!lI,~)\JIOre 3pHlbCJ{ora '<JCI'IM ytcunau.a JICJ(ClIH'IKor uojuo.ncrua. 110111'1'0 jc ruko yrnphen uporpax pana HMCllyjC nap 27.jYlTa 1659. 1I011~r l{OMHcnjy 3<1 nacen-en,e Cptia Y cop-rana. q 'ItlrLOfWI IWM[ICII jv cy fJllm! 3plfllr crcn, tcarre-ran Jl~3..~I~g_I!!:1_)!.lTOfl!}!\ II JonCT (Drm)u)J[x nOpTlICp, teancrau v OTOlJiiy.1

I Lopaslc, o. c. II CTP, :307, Y npOTOIW!lY erfl/IIII'II !Ia <JIIPII!l 165'\ 'nmllc: "Hcl'r Peter Graff von Zrin wurdet anbefolchcn si-ln Guetbcdunckhcn 7.111' lObI. Stoll cinzuraichen, wic ncmblich die Vsorzcr Wnllnchcn auf dcrn Gazka Veldt angesicllt vnd erhalten, auch wic syc VOII 111.'111 Erhfeinut hessel' versichcrt, wass ilmen fiir leges Villi statuta gebcn \1'1,'1'111'11 nliichtcll." nO)\ /IOI'I'yMOM Maja lfJ59. millie: "Herr Graff Peter VOIl Zrini "l~l'ichtct, wie dass CI' sich auf das cheistc ZlI dencn auf dem Gazka Veld belindcnden Vsorzcr Wnllachcn verfucgcn vnd den Augcnscheiu cincrnbcn, wic solche accomorlicrt vnd vndcrgebracht wcrden lI1ochtc·l1, wass vndcr seiner Graniz fiil' I 11Itz mochten dcncnsclbcn zu applicicrn scin, cr ainern dercntwillcn ill

1 hairuben an ihrne abgcordncten Couuuissario vcrtrnucn, dan CI' SOilS! hey dcnen Grnnizcrn ill Fcindschafft Idliilllc." Ilon jY!lOM 1059. croju : "Herr Orafr VOIl Ttlttcubach, Prn csidont, gibt hicmit scin Gucthcdunklrcn ab wcgcn Accomod! I'Ullg vncl Vlld 1'I1111llllll( dcr Vsorzcr Wnllachen mit ciner HcsoldUll/( VlI(] d I' 11 0111111 'lIl1l1l1l 'II bctr, Villi linrt l nit rutharuuh ZII R ill, (la~H!

MIIII'AllIlll 11'111 )' Xi'iII\'I'l'I()'

1 iJ3

Hu 01111 111M 1(1111111 III' 1IIIIplllllllll! '1'lllO up 0 cuo] aanara«. .n~!,pCTC 0 IIM'IIIIII(II1oY I (lMII 'II)' II 1I11C'l'py"I~Hjy 1(0MCCapilMa IlJ.uao je nap ~C). 11I11'Y"I'U 1659, a .1lCMIUHIMYllOOHhy je Taj )(CI(PCT YPY'ICII '('(II 23, IIOllcMopa, Tlopmcp jc J\OOUO nexper jour }I,Ol~l!HjC 11<.1 lI()lI1TO jc 3HMCl 61vla ua npary, O.l-\JIO}KCn je pazt ua HaCCJl,CI")' )~O lI)(yher irpo.ncha.! PaTlIl1 caDCT I-1aJIQ}I{l[ 3PHlbCI(OM, na L1C C]\\C Y oy.uyhc 61·11'11 naronopa 1[[[ onrahan.a neh 'lllIVl ce CIICl' OTOllil J1 OTCKY BOllC, KOMllcHja Mopa 06aBHTH C130j nocao II 11POBCCTlI uacen.en,e Y copuana."

OBOM euepru-nro a nanory onaasaure ce ]{OMCCapH TC y MapTy 1660. ofianmue nacen.en.c Cpfia Y copnaua. CMecTHJUI cy IIX y BHJJI1hy, KOIVlILOJbY 11 y3 pe-nury [aUKY, rrO).l,CJIHJIH cy lIX 1101 cpesone, O).l,PCJ(yIJIH HM K][C)KCnC 11 xoxaanam-a 11 0 caexy TOMC 113BCCTHlUe rpaJJ,CK!-[ paTIIH cane-r, Anu Y COP'IaHH HBCY MOrJlH jom nyro upeweua lIa ce CBI1KlIY ira ucno cr an,e Hero CTY"IIUle y 'nC3Y C TYPUHMa H llOKYlIJamC auryc ra 1563. }la ce npare y TYPcKY. Hxnxony naacpy CnpCLJlllUC OT04allKlI BOjUlfUU, a uonchana crporocr ocyjcrnna jc 11 .uaJbC norouapau,c ca TypUHMa~4

die Guarnison ZlI l.cdcniz sollc cassicrt vne! vndcr bemelte Wallach en selbiger Soldt vcrlhailt wcrdeu." no IICTIIM A<lTYMOM: "Hcrr Graff Peter von Zrin wurdct nchcn dent Berm Christoph Dcllisimonouich, Haubtman zu Chisanitsch Thurn vnd Herr Jobs-r-F7i(lCl~fCTI--POl'tii'eG-i":raubtlllan Zl1 Ottotschatz aufgctragcp, class er sclbst cigcralhncrrnasscn Vsorzer Wallachcn ansidlcn vncl selbc nit allcin mit dcncn Ottotschatzcrn vud Prundlcrn auf srlcichcn proportionicrtcn District cinthailen, so ndcrn Ihnen noeh darzue das

M - . •

Gazko Veldt zum anbaucn vhergebcn solIe."

2 Y npOTOI(Q!lY Croatica aa HOBeM6ap 1659, rnnue : "liCIT Haubtman Dcf lisimououich bcrichtet, class ih mc dcr Befclch VOII dcr hochlobl. l loff Khricgs Stoll aussgcliendt von 29, Augusti allcrerst dell 23. Novembris zucko mbeu seyc, cntschuldigct sich also, dass cr nicht bcgchrtcnuasscn habc wcegen del' Co nunissiou vnd Accomodlcrung der Vsorzcr Wallachcn hcrichtcn khonncu." Ilon i\ilTYMOM aa /.\Cll" 1659. crojn: "Herr Jobst Frtidcrich l-ortncr, Haubtmnn ZII Ottotschalz entschullligt sich, dass ihmc die Bcfclch wcgcn del' angcstcltcn Corumissio n die Accotnodicrung del' Vsorzer Wallnchcu hclr. Zll spath zuckhomhcn , class also hiss Dato dcrcutwillcn dic ' Vntcrrcdunu mil Hcrrn Graff Peter von Scrin nicht habc beschchen khonncn."

" Y ;jJOT01WJ1Y Croatica 3<1 jail, 1660. I1I1UJC: "I-Icrrn Gratlcn von Scriu Obcrhaubtruan ZII Zeug wlirdct abermallcn gcmessen anhclolclien, die vorhcro zurn ()[flcl'n aulgctragcnc Co nnuissi on wccgcu der Vsorzcr Wallachcn Einthailuug vnd Vndcrbringtuu; ncbcn dcncn zwcy Milcolllillissari II ohnc wcitlicru i\ufl.llg vor die l landt 7.11 ncmbe n vnd hcrnach t1i Relation

ei nzura ieh Cll."

4 Lopa;i,', 1\, c II, C'I'jl. all,

njlOT[lI(l)JIY Croutica an MIIP'I' I()(IO.

, I ,I

I '

1~4

)\1'. AJllll(CA 111111'1\

a npe ae J\yr01'pajlJllx pacupana OKO CHlJIllOr IIClCC)J)ClbH Y copuaua Y lICIWJIHI(O Maxona CC ronopn 0 JIOJ(PCTl' Cp6a Y I'oxupjy, a nn OC3 nese CLl ycopa.ncua IlHTaJbeM. Ha ronupcxe Cpfic TY}ICHO CC paTJlOM caue ry Y 01(1'. 1658. rporb 3Plllf>CJ{J1 H rpanoro je, J\U ce o.n.PC.D.C rptlIlHLJaPCICH odnrnupu, xoju he npeI'JIC.D.LlTH II yrnpmrra cny urrery nauecerry O)~ r oxupaua. OcoJ(QJI.>CllJ{· ycnecuaa, uoje cy 1I'3130jcBaJllI IbHXOBl! cYJIap0.D.TlHI~1I ITa cnanoucicoj rpammu, TpmIC1IJlII cy H rOMHpCKH CpOJI npnI3HJICrl1jc o.n. napa, a .n.l'XOUIIH 3aqeTIlHK OI3I1X })(c.rba cpnC)(IIX 6uo jc raxauru,n MaplranC](J1 13JIa)\UKa Cana CTaIIIICJlUBI·[b.G Y JYJlY 1659. I[ Y Majl' 1660 . .n.OJIU"II[JlI[ cy Y I'pan naacnanuun ToMHpja, BPOOI3CKOr H MopaUlrua 1I 1J0,ll,[[CJJH cy parnox casery MOJl6y, na H~1 cc OCJlOOO.D.H Y1303 COJlIl 0)\ napmre, a TaKobc ir [oru nerca )\pyra poria. }lo calla cy IIMaJJJ1 rrpana Aa l'B03C 500 ncnapa COJnl roninuu,e, a cana cy MOJll[jI~1 aa jow 500 scnapa. TY)ICHJJII cy ce na npncrpacno Cyl)CJbC Y OrYJUHlY II Mo JlI1J1II cy, Aa ce aa )bHX ycr ano su nocefian cynnja II TO TaKO, )\a Olll! caMII 113aocpy 'IeTlIpn .mua, a «apnonarncn I'CI1CpaJ! )\U jc AY)T(all 0.1\ TC 'ICTI30PllU;C HMCnOB3TlI jCJ~1I0ra aa cynnjy. Ma,lJ,a cy ce Ayepcncpr 11 3PHlbCKH H3jam[JJH nporun OBI'IX 1l013J1aCTlIua, uap JTconoJI)\ 1. Hl1aK nane 19. 01(1'. 1660. rOMllpcKIIM Cp6I1M<l /\1I11110MY ca 3a-

millie: .,Herr Graff Peter von Serin, Haubtman Dellisimunouich vnd Portner relationiern, wass gestalten sye bey del' negstgchaltcncu Couunission die Vsorzcr Wallachen vnder del' Bertoger, Ottotschazcr villi Pnindlcr Wallaclien eingethailt, accomodiert vnd ihnen die Grundt nml~~:cthailt haben vnd dass selbe mit einem Haubt vnd Bcsuldungen verschcn, ZII dcme ware sehr niltzlich, disen Wallachen Priuilegin vnd Statum ZII crthellcn, auch zu dercn Versicherung 2 Thurn aufzubaweu Villi das hCllllli,(le Vcrlulkh durclt cin Landt Roboth anzubefclchen." nOlI 1\IITplO.\\ "HI'. lUlU. 1I11111C: "Herr General zu Carlstatt solie darob sein, dainlt die nculich :11I~i'l dcr Tllrggey heruliergetrettenen Vsorzcr Wallachen, so whlerumb hinuber gt'licn wollen, ierloch von den ottotschatzcr Soldateca allr,.:ehaltcn vnd ihucn nlle Gclcgenheit mit dcm Feint! Zll correspondiern, bcnornben wcnlc, .anbey bcrlchtcn, warumben sye ain sollichs Iurzunemhcn gleich iczt sich vrulcrstandcn haben."

;; Y nporoxony Croatica sa 01(,1'. 1651-1. nuure : "llerr lliirwardt Graff von Auersperg berichtet del' Waf laclren Zll Goymer!a Widerscfzfichkhcitvutl Einlahl, welliche herauss vrnb Willcn aini~;e Prilllll'l',ia ZlI Iiollcn laulfen mochtcn, ihnen kheines ZlI ertheillen, dann hicrauss dl'lll'lI Ciriiniz Obristen vnd Haubtleuthcn praeiudicia zuegczogen wurdcu, wic sic" dun Herr Grafe Peter von Serin daruieder sehr erclagc, sonstcn syc 1I1e111.t! Zit vcrnembcn, dass die croatische vnd Mohr Graniz en mit denen rehclllucbcn windischeu Wallachen einige Corrcspondcnz pfJegcn thetcn, allcln del' wallachische Bischoff seye ein Vhrheber alter Rebellion.

MIIII'A111111 11'1 'Xi'II!\'I' 'I(

. ,

a 101' tLU 'j'U Y

xrcuauuet 111)111111)1\ III) 1M I, 1 lAW jv 110 )1 'litH P 'J'l

}\II)" I'll' 0'111 ')1110, J\tl pOll IIpeAJlml C 'ICTllP" /HlilU

·'II·Qr'JICJ\Y " I )(

II TO JWU Cp )J1l1U II )IIIU I II rru, a J(apJIOI~a41{J1 rClIcpaJl-

TC 'leTI30pllI\' II~\ uouaru j ')\lIora 3Cl CYAHlY·O

Mllrpau,lIje Cpu" )' XpllaTC:I(),

I I

VI.

CE06ECP6A Y XPBATCRY gPAJEM 17. VI nOLIETI{OM 18. BEKA.

Ilonnaan.e HYJle Y nJIallH<OM 1664. rO,II,HHe. Ml1rpall,HjoHa l<peTalba ,II,O no-re-rtca aycTpHjcI<O-TYPclwr pa-ra 1683.

Ilpexo ne)J.CCCT ro anna oamllIH cy ce C npewena na npc.\\e II o JIHTHLlIUI II 13ojUI1'IKI1 cIHtKTopn Aycrpw]c nJI<lHOM, l-I,a carpane ua TIJIalUlWM TIOJI,Y Tnp~aBlIIl,Y, icoja he OpaJIHTH napo n 0.11. ylfa)~aja TypCI(lJX llJI,aLllWIUI(lIX qeTa. Onaj nJI<.lJI Oil Y13el{ 1l3110BU YCKPCIIYO, Ka.11.ro.11. ce norm ccofia Cpfia )J.orO)J.IVIU, ann jc npona)J.ao najamne pa)J.l1 Tara, UlTO xpan.cxa nxana nnje XTeJIa na cnOCH 1lI! Y JlOflIW 1111 Y JhYll.CIwj crraan (pOOOTY) lTOTpCOnC T2- pcre aa usrpann-y. VI npu ycopa-ncoj ceOOH urpano je nOJl.H3H1hC oue KY JIC ne nauy Y nory. )lOTe jc nocrojao n.nan, )J.a CC Y COP'Ta!l11 nace.ne ua Il aanrxo TIOJhC, HCTHLl.aJla cc CTaJJIIO no-rpcfia, AU CC OAMhx carpann II T13pl)amul,a, xoja he )J.OCC,lJ,CIIHKe 3aJUTllhunani. I'podi Ayepcnepr, icoiu ce Y HeOOH'IHoj MepH auraaconao. )l.a ce Y copqamr Y TIlIallTlWM uaccxe, nOllY!LHO ce, )l,a 0 caox TpOUI!CY nO)J.HrIIC tcy ny aa )l,OCCJbClII1KC, a nn uap lie v cnojn npeunor 0 W1CeJJ,ClbY Y cop-rana Y TIlIaulIco",l TC IIH OIl l!3rpa)J.lhc l{)!JIC lie

011 IUlIUTa.

I'o nuue 1663. 1130110 je par In~\eby TYPcl(C 11 Aycrpu]e.

Y oojeml~\u yJ{~me Ull)l,1l0r YLIclllha oall XPII;'\TCIW [-!tIKOJ!a 3PlllhCl{H II J{,crOI3 opaT TIcTap 3PHlhCKrI, 13CJIIII(1I IWlICTan Ceu.a II OrYJJlllla. [Icrap n01'YC!C 16. OlCI'. 1663. 1(0/\ JypjCBl-IX Crena no«paj OTOLll!,a AmI IltlllJ)' lIl:llf'Hha [( :·lflpnOl! OKO 80 Typaxa, Mel))! 11011Ma u caxora Am!-na!,,).: )la OIl :)1\111:1'11'1'110 CHOjy orYJIIIlICKY IWIlCTaJlIljy OJI. /\cUbUX llana/laja TypCI{lIS, O.llll}""1 DCTar /lH 110- ll" rue KyJ1y y rIm.lIn IWH. Y:J uon-ruu Y II OMoh ICpaJL>CKC IIJIaJlc.:

'I'I1Q\f(!O jc anrycra 16611. rpanjrrn Tpi)ulIll!\y IIa 1I0'l'O]('Y MYlhallll • • J 'JU\l1 !lojll Jl\lL Il"\ OI'}'lll'Illtl If j 'Ntll 11'1 N\O/lPYlIl'l ')UIfI'l'llhunUJIII

.~

,;

; i

i.'

,

MIIII' 111111 (III (I, )' XI'IJA'I't:I(Y

. 't17

, .cy. ". 110M LI'IIIII ,'I 'lIt1JII~' '1\ 'l'IMlL I'PU/\J,I)Y,' a I<<t)( j '1'1)1 1)0.11111\.1

·c.a3I-1)(UIIIl, 1\ Il\, IpIIII. If II lip II 'I'll ooa aojuO)J.CTI3U .113 M /\PYUlli Y Ilxauncu 'I" )' MOl\! )'111 If 'nryuo ncupaxcu.eu QUU O.Ll. C[1I IUI'l\ rpauasrapa. Y I [!!'lIUI ". l~ cana /\OCCJbal3aJH1 Cpfirr If ca npyra ' CTp~lJa. Hapourro H' J. MIIoro J.lOIUJIO Vl3 BHTyu,a raxo, )(U'j "y Bm YI1,Y OCTaJIO cuera jotu nCKOlIHKO s:pnCI{HX 1I0pOJU'IIl,a.J

Ha rpamr.y ITJJalUKOr npaayxao je 3PHtbCJ{l! uorpanaxuc cpncxo cranomrnnrrao, xoje ce HaJla311JIO Y n.eroao] J{UIlC'l'!lIlI!jO. TOMlfPCKH CpOH He XTe!LOiliC noraararn Y l!3rpalJ,lbl1 rc .LI.oI)OIH' y CYKOO ca CUOjlfll-\ CTapl1M npornamncox 3PlllbCKHM, t(ojf.! 1(aYM,11, !La IIX c:porI1!1'1. Ka3HaMa npnnopa ua 110CJJYlUlIOCT. all /loj'lIli" xpan-cxoj DlI.a!LH, urra jc naMHCJJl10 )J.a tlHHH H 3a,\lOJ1I1 jc, )((;l '1'· nYCTH 0.11. CJJy}]{oe cue cpnCKe MO.LI.PYUJl{C rpannxape, 1\01{ 11 -caonnrre HMeHa .. CBOjHX KOJIO[lOba. Ha nnrcpneumrjy rcpan, 1(' I3JJa!Le aafipanuo )C paTIlI1 caner rpodiy 3PlllbCKOM, na Y rrcrpctla OlllTpe Mepe IlPOTlIl3 r OMlIpaIl,a,jep je orracno l' paTIIHM I3pc.:~\C· ~llll\la 1I0cTyuaTl1 OKPYTIIO C lIapO)J.OM. TIo uHureM nanory IIOCJ.IUO JC rpocp ~yepc!Iepr 1{0JJon~be pelmTCIlTIIIlX, roMHPCKHX Cp 41 Y

Tpauy, !La HX -rasio Ka3He." ,

~ .11 cDpulIlwnaliH H3a313ame CYKOO ca CpoHMa. Ilonon CYKOUY ollo.)e 3aXTCU <DpaHKonalla, !La 11M CpOH l' Kpxnoraxa H y 11. JyP)Y na IlPIIM~PCKOj rparmuu H TOYlbCKU CpOI1 na xpnarcico] rp annuu TIJlahaJY Tpauaplllly. CpOll ce onyrrpeure y MapTy 16 7. OBOM 3axTeoy~[ lTOCJTalUC TY}KOY uapy. 3a IhHX cc :3aY3C rpod:

Ayepcncpr re JC no IberOUOM nanory naacnaua J(OMHc~lja Y Toyn., KOMecapI1 rICTLlP XpanJIlHIOUI1h, Hmco.ra TIol'JJc!Ll1h, Huau l1p . pa!L01H1h, DopJ)C KPIDKaIll1h H BYK Dopbe MHXaLJCBUh YTUP)(HJlI

)ra C Co· A ' ,

. . l' ~ II Y npasy. yepcnepr nOJUJbe JJ3U2111TClj I{OM,HClljO

lrapy, 1{~JII llPOIW panlOr cauera aatipanu ct)paUI{OHClIlHM,a, na 3aXTcnaJY OIl CpIIUJ(lIX !LOCCJbCIIIIIW rpauapnny."

1 Lopash', o. 1.', II, crp, 332 Ii 404.

2 Y IlpO'f'OI!IIJly Cruatlca ail cell'!'. 1664. nnure : Herr Grall Peter

Scri b . . . ., ,,~ I VOIl

.,en~l crichtct .tlIl; Vcrordl:ctc in Crain, dass sich die Wallachen Zit Goy-

,.I:I~lle .bey AlIfb.lllll,l1H =. 11i~lrns ',1111 Plasko Veldt vngchorsamb crznlgt: 1..1 "Idel,t allch,. wusn cr fur E,xecutJOlies wider dicsclbe vorncmbcn wotlc bl.tte! anbcy die gllHulIltcn zu MoLll'u5ch dicncndc Wallachcu VOII illr'l; I)lcns(cll zu suspendlcren, biss sye die i\ufwieglcr bCIIClIlICIl vnd :;lWlI 11" 1l0J~ /.lilTYMOM lICII. HIIH. 11I1U.lC: "llcrl'lI General zu Cnrlalatt wurdet lit) ,ilmullen anbclolcheu, VI)I1 lI()IlCll vugchorsambc» Wn llaclrcn ZLI '0111 l'in <Ill I~,ldlfilhrcr WI' i\1)tMIII'I"II~ 1.11 dOlllOhl. IllIfI'l(hricgs I(Hlh hcrau! ZII v 1'!I'hnrr 11,11

D Y IlPOTOIWJIY l'I'OIlII'1I 1111 Mlljl'I' IOiJ7. 11111110: ,,1(llIiYS I'lli,;Il H solnllnn

iO'"

148

Y anpHJIY 1669. ronnne )LOCeJIHJlO ce H3 TYPcKe ).LeCeT 110- pO).LHlI.a cpnCK11X, aJII1 iurje rrosuaro, r)l,e ce JJ.OCCJbeIlHLI,11 uacraname." C rrpo aeha 1672. norier.no je H3 Tvocuc 9~P_l_:IC'.~X nOpO.LLHLI,a, xoje je reuepan rporp Xeptiepurraju IIUCCJII10 Y ,llaopy H rmlOO).LOJly.r, MaJbe cpehan Y lHOOPY MeCTa 3<L uacezse OHO je Xepfiepnrrajn 1679, xan je xapaM.oarna ,llparun H30eo 113 JIHKeUeJWJlHJCO noponana cpnCKHX, Y CBeMY 120 )l,yrna. Xepfiepurrajn ax lIaCeJII1 Y OKOJIiUIH Bpmsa, ua UITO EpHfuaHl1 ).LHrOrne opyxcje H onynpeiue ce nacezsen.y Cpfia. Ceisamr YMl1pHWC aanahcae crpamce, aJIH MHorn 0)1, J-bUX He xreztoure OCTaTH mime y EPHl'bY nero ce O)l,CeJIHme y CJIaBOIIl1jy.r;

Ha rpa1Il1LI,H je oaJIo H Tal{HX MeCTa, icoja cy unahana nopes He)CO npewe TYPCKOj na OH)I,a Aycrpaju HJIH MJICTalllcoj; r,L\eKa)l, cy nnaha.ur na zrae crpane, a )l,pyru fly!' l!HCY nnaha.rn IIHKOMe' IIHIlITa. Taxo cy Cpo_~~~ __ ~~_1~~.I~a~a. J{.?_o..~~.~~1 _ _l_la_}3.~_~.Iljy, xoja je AYCTPHjl1 npnrranana na cy XTeJIH II )l,aJbe )l,a oCTalIY non 3aJJI'fHTOM MJIe'luna u Typaxa. KapJlOna'IKI1 renepan 3aTpU)J{H y cpc6p. 1671. 0)1, napa lIlICTPYKlI.Hjy, na JUI na one pancana-nce Cptie onarna ca Behnje HJIH )l,a HX CHJIOM llarOJIII ua noxopuocr?' Ha TO Cptia nprtcranre, )l,a oY)I,Y aycrpnjcrca nO).LaHI1l1.I1 Te je nap Y janyapy 1672. )l,03BOJIHO, )l,a Mory OCTaTI1 y Behuju.7

ITocJIe rparn-me CMpTU rporpa Ilcrpa 3pUlbcKor H u.eroaor : urypaxa rpodia Kpcre CjjpaHIwnaHa KOJIcpl1CKOnallH cy npocrpann

vnd Befelch, dass der Hoff Kriegs Rath dem Marches Frangepan weegen dcr denen sowoll an denen zengerischen alss zu Thouin an den croatischen Granizen wohnenden Wallachen mit Gewaldt crfordertcn Trauarina ocler Waicltgeb!ihr beschehende Aigenthetfigkheit vnd Eingriff Zll inhibiern vncl ilmcn Wallachen dercntwillen die gezimbende Remedierung Zl1 verschaffen."

" Y npo'rouony Croatica sa anpun 1669, naure : "Herr croatischer Obrist bcrichtct, wellicher Gestalten 10 Heuser Wallachen aus der Tiirggey an diese Grantz entwichen vnd sich selbiger Or!hen sezen wollen."

r, Lopasic, o. c. III CTp. 301.

o Ljetopis fra Nikole Lasvanina, Priopcu]e dr. fra Julijan jclcnic (Glasnik zcm, muzeja za 1815). Lopasic, o. c. II CTp. 368.

7 Y nporoxony Croatica sa llJe6p: 1671. nnuie : "lIerr General Zll Carlstatt bcrichtct, class sich die rossanzer Wallachcn bey Vcchia niderzcsctxt vnd vnder dcm Schutz cler Vencdiger vnd TiJrgJ.(en alda verblciben wollcn." non HiI'ryMoM jail. IG72. I1HUle: "Herr crotitisclicr General Obrist berichtet wassmasscn die ro ssanzer Wallachen sich Zll Vcchia gesctzt Vile! VOIl dunn 'n au] kheine Weiss tIlclir abzuehcn, vill wcnlgcrvndcr die Vcnedig 'I' ?1II'1IJ.(J.( bog ben woll 11, S ndcrn lhro kays, Ml. dnselbcn thrcu zu scin Villi Zl1 IIcrhlclll'lI !llll-( 10)) II wollcn."

Mill 1'11111111' "1'111 .1' XI'IlI\'1' 'I(Y

1 t19

'II0C /\11 11,11 ()l11I II I II 1111)1' lOY 110/\ 'Jt, 1111' pa HHM I)JlnC1' '0 111M

, nOpOJ\~II(ttMt. II plI II 1'1/\ '01111 'I' 'Jill j ]WMBcHja, ico]a jc '" a JIUT, t

Y Ty Clip 'Y 1111, I PUIIIII\Y, /\ll. p"CKU MeCHl ,llyopane H nO~lJmDC,

I'J{e cy CPOII 1IIIItlJIII I (to I'M 'I'OUI1 CI)paIlKOrralICI01,JlPllC1.l) 1011111 ca llJlClCTCJJl1I'I 'I'IJOM :~J"OM .. CpOH nonneuic napy MOllOY, rltt lIO O)l,06PH OI3Y IIUMCPY KOMI!Cl1je uero na Hlbl1X yOpCTJ-l Y P n rpanuuapa. OJII-I he pano OOaOJbaTII rpauuuapcuy uoiny CJIY)J( y, cano zta lie Mopajy 6HTlI narne cnaXHlICKH l{l\\eTOBI1. ITPH ccofiu lbHXOBOj J13 TYPcJ{e rporp BYK Tpl!{aLIKH je ofiehauao IbUM.a, 1(D. he )l,OOHTI1 rparnt-rapcxy CJIy}!{6y, aJII1 ax je npenapao 11 UUlll1UII0 0)1, Ibl1X cnojc KMeTone. LIap sanura y OKTOOPY 1672. rpocI)u Xcp- 6eplllTujHu aa ~1l1lliJbeIbC Y OBOM 'npe.LLMeTY, a Xepfiepurra]u 0).\ronopn 20 • .LLeI.L. TC ro.aanc, )l,a OH TpeOaJIO Cpfie y ,llyopauaMu

1. 8

j[ IToHHKnaMCl Y3CTH "le JY rpanuvape.

HarOBopClIC 0)1, MJIe'luha onocronrc y 1I0BeMoPY 1674. I' • l\HlIC TPH)I,CCCT II I!CKOJIlIIW CprrCKIIX nOpO.LL11LI,a 113 Cu. Jyp]a II llaCTaHI1UlC CC na OCTPBY ITary 110)\ MJIeTalfl(Y yupany. J([JWh rO)l,HHC cy MIIL:1fllhn OBe Cp6c llpe"teCTI1J1M, y Bchujy, allH 01111 ne xrenoure -ocrarn no.n MJICTa'JI{OM nnaurhy nero ITeKH 110- oerome y TYPCI{Y, a )l,pym ce nparnure narpar Y Cu. .lypa]. ITo IBIJCIIJTajy XClpfiCPlUTaj1l0BY l;pUTI'!!_I_? ce ?.2_~E~~.£!sg_~".l!2PO)("~~~a

., C J . IJ .

II 3aY3eJI0 JG CIIl))C crape CTar-WIlCY. ,E. YP)),·

----·--];f:ij·olJ·oi; "ep"ijol\a-ca-;{-y[;aile-'c');~<iiaM'''i[''iI'eKc CI1TUl1jC 1) CTH,

«apnarepucrturue 'In onnaum,u ncunor cpnCKHX )l,OCeJbeJIJ'!l(U. Cp6~1 lJ3 M(1)JIITI\OJILl '1')'lIWJlJI cy CC y jan. 1668. parnox CUI3C'l'Y,

.,;;.;::.J.-_~. . 10 C

)l,Ct je oapo!l J l yprruran orrn.auuao CBC crnapn lbl1XOBe. a

---~~----

~ Lopasic, 0, c, II CTp. 351 Y IJPOTOIWJlY Croatica sa 01(1'. IH72. umue :

N. die in dem Dorf] Dubraua vnd Ponique wohneudc Wallachcn bitten sy von del' von dCIIIIl:1I Cornmissaricn ;1,11 tier Hcrrschafft W ossail alss Vndcrtlianen vorhahcndcn Incorporierung 7.11 hcfrcycn vnd dcr vcrsprochcucn Freyheiten wic andere J,!,I<ill1cssen 7.11 lassun."

o Y lIPOTOIWJIY Crnatica sa 11011. 167~. r~lllUe: .Hcrr .croatisclter Gencral Obrist bcrichtct, wass III:tSSCII uul Iustigatio n del' Vcncdigcr von dcuncn St. Gcorgcn W"IIIIc!ICIi ctlich vnnd ao Heuser in Tiirggcy lIlit Weib UJ:ll Klunder cn!spI'IIII!(L'II, auch ZlJ bcsorgeu scyc, class die andcrn cbcnmcsslg nachvolgcn", n y uuueurrajy OA jyrra 1677. jaBJb(t reucpan "dass 20 l loyscr Wallachen VOII Vcncdigcrn vud, JUSS clcr Tiirggcy licrubcr gctrctcn vnd zu

St. Gcorgcn ihro altc Woltnungcn bczogcn." .

10 Y IIPOTOI(QJlY Croatica non jail, 1668. rnuuc: "N. Lite Wallach n zu Maricnthall beclugeu sich, dass sye von Hcrru Ferdinand Wilhelm fir yhcrrn von Pllrgr~Rt:l11 gam; II II Ill( hli nd .rt worden, mit l3itt bey IIC1'l'1l Lnudlnhnubtmauu in mill dMOh 7.11 )0\'111, dnlllit cr ihn II die cntnomb 11' • II 'Ii 'n wider rcetltulrc."150

HI'. AJIEI(CA IIBll'li

CpOl1Ma y BCJICMepHhy II .Iauoury ItaPIlH'lIIO co Y ccrrr. 1668. )I(YMocpalll(l! TWI1CntJ[ rpodi Ilnpanajaep, aax-rcuulyliu i\a My pane ccnOKOC." l!I ca Typuuxa cy f[1\taJlH CpOI! ueupu.uueu. rIo l!3-

'nClllTajy rpocpa Xcptiepnrraura jczura 'lCTa TYPLum lEI J1HI{C II Kptiaue uanana je Y MapTy 1675. Cptie y llo/\I'ppiy [(OJ!. Eara If 1'I0POOIIl!a je MapBy neKH1V\ CPIICKHM rrOp010U(a~lU,

,l1,oCeJbanalhe Cp6a Y XpnaTCI<Y TOI{OM aycrpujcxo-rypckor pa-ra 1683-1699. Onepaunje XpBaTCI<I1X rpanuuapa Y Jhtu.H 1685. H ceo6e Cp6a 1685. H 1686. ronnne.

CrpaXOLlHT rropaa, IW jn rrpe'rprieuie Typuu 12. ccrrr. 1683,.

Iro)~ 31IAOJ3JBHl Bella, OTOOPlIO je 1I0BO ;(ooa Y )KI100TY omrx IlHpona, tccjn cy }{umCJIJ! ).!.Y}K rpaunue 'C13pOnCKe Typcue. l Iopas Typaica naurao jc Ol(jCTGl na CRe CTpaHC na II JCO).!.. XPHl11haIICKC

. paje Y J1Hl(l! B Kptiasu Te cy neh y oxrotipy 1683. IICKf! Cpo 11: 113 TypCKC MO}llIJIH 1(03130JIY, J(a Aoby nOA lJ;apCKY 3amTIITY· Y HorYCTY 1684. J(Oll!Jla je Ilona MOJlOa TypCKHX Cpti a r-pana-nco sr pHTJlO~1 Ca13CTY, CJl1FlIta 0110 j H3 npebaunse rOJ(11I-le.1

rIPBlIX rOJ(H1la ayC'rpl1jcKo-TypcKor para nnje OHJIO IUIKaKBe arurnur]e axnuje ua xpnarcxoj rpaJIHL(I1. Tel{ 1685. no-rena je xpnuihaucxa 130jCI{[l II OEJ(e Jla oriepnnre npOTlH3 Typatca. Bopriy orsopu oall Xp13aTCKII 1'1'04> Huxoxa EpJJ.eJ(H, KOMe CPOIl 113 BOCHe nocnaurc - C npo neha 1!3aCJIaIlHKC, J(a ce cnopasyxy sa ceofiy TC nap 1I3Jla 19. jyua 1685. 3aUlTI·ITlIO llHCMO sa OBC Cptie." .Ie aua rpynH Cpoa je Y TO l\OOa npefie rna OIIJra na xpnarcxy rpamruy H nap neh y TOICY jYIIa H31(a naxor, J(a ce J(OCeJbeIlI111.HMa nane upoca panu acxpaue.:'

Jl Y npo-rouony Croatica sa cerrr. 1668. nnrue : "I-Inllbtmallll Zll Siehlberg Graff Paradeiscr bittel, l11<1n wolle clcn Walache n ZlI Vellcrneritsch vncl J:lnosch anbefelchen, dass sic ihrne nach dem alten Gebrauch die Heymath.

in del' Gr.lniz vcrrichtcn." .

I Y npOTOIW}lY Croatica sa jYHI1 1685. mime: "Herr Graf Strasoldo bcrichtet ein vud andere von denen Wallachen, die sich ill die kayscr liche

Protection bcgcbcn wollcn." .

~ Lopasic, o. c. III CTp. 445. flog jYilOM 16S5. 1l11Ll1C: "Erthcilllng einigel' Protcctionales fill' dic herubergctrettcncn Christen vnd Razcn" (Croatica). u Y IIPOTOI<OIIY Croatica ua jyllH 1685. IIHLlIC: "Kayscr1ichc Rcsolution duss d nen hertlbcrgctrettencn lIIrggischen Wallachcn mit 400 Vierll llirscli, /{ 'holfcll wttrdet, U

MIIIII 111111 11'11/ I' .'1'11/1'1':10'

I tj I

• , I 1/\ I' (11111 I' \lill'/lil IttlMld Y up 'I'OIJOI)U u 'p )1l~\(1 II .unr III

.,110)10 I a] '1'}'I)('I(II, 11 11111\111 'II. P II 1I '1'(.; I iI~' lJCTilMU )lYJlIl\), II "po-

rcpa r« 11>0 '!'YIlI' ('II'J\ltlIIiM I t Sr.:. 1'()/lliJIC. O)\M[t· It()eJI '1'. I'll IIUCTYLUIIII. HlP H' II IIlL JIIIIIIW I p(hwcIW~\ oojfllJl'l'Y· Y ccur Me)py 1685. ILOB '/\' IIOj 'I Y l'p()(I> X pClcpuJTajl1 JIP0'l'HI.l Typui u )' JIII1\II, :,aYJM.e rpaa l'PCOCII. lot I P ']IC cc upc aa J3Y/lU)(y, II IlJlL'JY1ll)', PliOJll1KY, GCOpOBI'!'y, 131-IJlajy 1I Houox Ilcpyuruhy, potichu u linnehu TypCKC )\01\\.0138. 18. CCllT. nparu CC Xcpticpiuraju COl () jllOl' 1I0}ba. COOOM jc BOJUJO BCJlHIUl opoj 3apOOJbCJlIIX Typaica II nocno MIIOrIl IJJICII. lhcronoj nojcmr ce y JhIL(H IIPIl.L\PY>KIl·JIU 180 ll()pOJ\1111,a CPIICIW;\. ca 1459 J(yma, tl<::ruHloM. 113 Ilcpyuiuha, Eyunhu (L OKOJIJlIlX 1I1CCTil 'IC IlX Xepticpurrujn upuupcxeuo lIaCC)IJI I OIl Orouua, nOlI :1;(IIOI3C)J,IIHUlTBOM. ofipurrapa a xaueraua OTO'lH'II«)I' Bcpllap.n:<l oapolill Fa.ru. Oua Ilplltl rpyua CPllCI(lIX )\OCCJI, Lilli (L :~ay3c_lla jellplllq)C~\ClJO oopaBlatrrc Y Epnu.y H 0)(0.'111111'1. Y Bpnu.y CC H<lJ]cUIIJIO 2HO ,l\ywa ca 82 uoucua aa opynr]c, Y jC)\IIOf.'\ y. CC1\IIOM 30G!'Y ~jll ,1\Y"IC ca 37 )I.Y/~Il aa OpY)KjC, a Y rpch M 30CI'Y 99 Cpoa en 2() JI>)'JJ.1l Ja UPYll{jC.'1 OCIIM rora cc 110'IC'r!( M

1686. lla,~a31IJIO y Gary y 30Cr)~ ~<;:'p.!.!c£~g!_~OCC1.!>CIIIII(u II )1,

3;;~~;I~-~-I;:1:rJI~)~\ o6i~ajTHllTa Iloprncpa."

ball Ep)\l:/\II jc noxyuiao /\a. cc I{OjHICTH paTlUIM lIPIVWI UM'\ It ~1.a IlC1W cpucun cella, rcoja ClT upnuauana BOjlLOj rpauuuu, IIpl!cajcl(111111 CIIUjllM ClfaXllllYI\IIMLL Hapo urro ce 01(_OMl'lO lin 110 JUlI{JJC, ).:(yOIlIUlli II. Ep/Le}!> IW)( IJocllJhcJ3a, aJII'! CPOII uocxaiuc Y :UH'yCTY 1685. PII'I'IIOM CcWCTY MUJIOY, zta ux 3 aHlTlITJI on JI:l:

CHJba OallOu,t. 3a Cpfie cc aay:ic II rcucpa.r rpodi XCp6CPII1.Ttl)1l .L\OnIICOM 0)\ I J. aui-ycra TC je uacrojau.e oallono ocyjch Jl .0

3a IICXP:III)' IIpBC rpync Cp"CI{lIX )(OCCJbeIIJIl(u O/LPC)(II

uap J1eoIlOJI/i 400 'ICTl3jYWlIa npoca (1200 xyrtneunua]. 3a II - xpauy .L(Pyrc rpyue onpciye no jc 600 lleTBpTHIIH. Mcl;Y'HLM ic rporp illTpaCOJI)\U Jli1'IHllHO yrianaj Y TypCKC xpajcue ca CUOj.IIM rpauu-rapuma, J{ojHMa ce npHJ(PY}J{IIJlO nCKOJIHIW CPIlCIUIX )(0 JhCIIHI{(l TC cy liOPOOllJIII rpan Crcny I'f otco nua lI\eCT<l 1-1 CpOIl 3al.IJICIIHUH~ IIpl! TOHC l[UICllIIll,C II .L(pYTOr »cura 0)\ Typaica, Ha BCCT 0 OllOM. YCIlCXY avc rpnjcxor opyxcja tlOIlCCC nap 12. )\CU. 1685. OJ(}IYKY, j{OjOM ofiycran« OBY J(pyry 1I01I\Oh 0/\ 600 -rerup-

4 l{oMojJCIOI cuncn aa IGSG. r, Ibidem.

G Lopasic, o. c. III, crp, :l77.

152

Ill'. /\JII::I(C A 11I11n.

TIIlIU irpoca. Cana ce ut Xepriepurraju 31. )ICII.. 1685. II Il.lrpaCOJlllO 13. jauyapa 1686. JaJIOlI(HUle J(O~ )lIlOPCI(C I(OMOpe,,[(<1 cc ?na otiycrana )\Olwue • .1lOlW:1II1lIlJIII cy, l\a :l1l1I'ICI('CIIO }J(IITO TypCJ(O nrrje UliJ[O y TUJ(O BeJIIIKoj I(O,lIlI'IHlIlI, J\a Oil MOI'JIO npeXpm[I1TII cue cpncxe ,[(O~CJ),cIIHJ(e. Y TOMC noxozry IIIICY )''1CCTI30J3UJIIf cnn CpnCI{H ,[(OCCJbCIIHL\H uero C<lMO JhHX j\CCCTUI( COliC crpane Ka'IICJrC, norc 0,[( OlllIX COliC CTPLlllC Kane.re p<1/111 Ila.'bll!Te nyra TlHje y-recrnonao III!lW.7 MOJluy reuepa na 11O.lI,HCTPC rtncpctca KOMopa 28. jan. J 686. napy C upcrropyxow YI(It:lyjyhll, )la je 1l0- rpetirra H ona Jlpyru no sio], :Iil cpncicc )\()(,X~)"elllll(c, jcp ce 01111 .l1l1U'lC IIC Mory ucxparnrrn nc ro he OIlTf! IIpllllyi)L'IJI[, l\a yrranajy y Kpau.cxy, t\i1 rrn.a-rxajy [( Trr~l lla'IllHOM .lla ce cnHCY ozr rJlal\ILs Y 13e~IY cy YI3H,[(CJIll onpanuan (lCT ODe MOJI6(~ rc [c nap JIeorrOJJfl )(011l0JIliO II npyry noraoh ll.OCCJhC'lllJlJ.I[I,lCl C '11l~\, )lit ce xpaua pa .n.eJl!-[ rete I{a}l CpOH rroje.ny CEe 'OHO, UlTO C\' )\O[iCJIli COOOM

11"1 T y pc I( C • .--- .•.• ----" .• " - - ' ".- -- •• "._" I , -- .. -.- .. --.~--.

_.,,--

fJIUCOBll 0 nCJ[HK1H\ nooe;J:aMa aycrpnjcuor O])Y}Kja nax

TYPJI,HMct y Yrapcxoj II Cxauonnjn 110ICPCTUJIH cy HOI;C cpnCl(C Muce IIQ ccofiy ][3 -rypcxux Y xpnurhancae upajcnc. Y MapTy 1686. ,[(omJlJ1 cy HOEll! )(OCCJhC![IIT_(I[ II CM.cmTCHII cy Y Gar noxpaj PUlIl-IjHX, a Y nero IJPCMC J(olyolue ca oHxahcl{C rpauuue, ](3 Klla)(yma, 200 CpO a ca )KI?IIUMa J[ )1;Cl(OM. TIpc», IbllX jc, lIU 1[,1[xony 1I\0)IOY, noc nao nYKoBlIII!{ Opumh 'leT), DOjI!lUCi1, )(a HX npu CCOOI'! U1Tl!T!1 OIl Typaica. 0[;:[ Cpfin ce rronyzratue, ALl aa parryn

,AYCTpl1je OC13ojc rpan KJIU;\yllT C HO}[OOl\1, )XU aycrpnjcua nojua yupana CTaEI! nojnn rap'11l30H y KJIa,'\ylJI, a CPOII he cc onna

7 rporlJ Manlja UlTpaCO!lIW nHlLIC H:lMcl)y Iwyr'OI': "Nlln khan ill der Wa hrkeit Eller Excllenz Vile! Gnaden vnerindert nicht pcrgen, wie dass solchcr Straif in des Feinds Landt vnter mcincm Commando beschchcn, iclt auch ill uigener Pcrsolin gcgcl1w;\rtig gcwesen, aber khnin so lch verrncinte Anznlrl Getrhrnidts gCftlllclcl1 worden, dauo n disen ncucn Wallachcn, wcillcn dern darnallcn nicht tiber 10 sich wcgcn der weitcn Entlcgenheit einfindcn Iclilinnell, wenig oiler gar nichts zu nuzen khomben, so nclcrn eincn [eden zur frcycn Pcuth gelasscn habcn. Wall also mchr allcrhochst l:cdacht 1111'0 khays. Mt. bey der oselben ers.cn r~csolutioll der volligeu 1000 Viert! nicht bcrhucn lassen wolten, so wier! cine Vnmuglichkclt scheincn, solclie Wallachcn, dcrcn !\lIzalll vorhin cndtworftcn worden, sich vntcrhaltcn zu khcnnell, zumallcn alheraith iezo ill den Croatcn Landt vnd Gr.tniz cine vnbeschrcibiiclre I Iungcrs-Noth, geschwaigcns noch ins Id.illftig scin wcrdc, indcrnc v ndt cr dtscn ciucr dcrn andcru niclrt lIIit cincr Faust o dcr Ha nrl vall Gctrailiis su curicrn kbOnlle." (I<O~IOPCI(l! CIlI1CU).

A lI~ld "111,

MIIII'i\1l111l 11'1 1\ I' XI'III\'I'CI(

()

IIpa1.'Il'l'1I IIU )\0'1' 1)\ 111,11 11111.111111 I ''!H)ll Y KJlu)\yw. 1'1 I JIlWY·

OqlM OIJIlX )WII JIl ()plllllh II MIIOI" CPJ[CKC HOpOJUII(C TOIOM. Map'~U 1686. 1I:1 ll'I'POllI1W II 1 L uuuu, 'J'C l(jlaJ{YlU1<~ Cp6c uacelU1 Y 13y)\a'lI{l1, II ocrpo I (VII' 11 I(U3HJ(Cl{e Y TIep)acl1uy~ It Tp}IUlh.1U Cp6~1 11:1 'l'ypill, l{JlOIW''', H I1poTC}[(ajue (!l 1<0)J. 13 l'I'X al U J\OI)OUle oe3 Wllrj II ° j\\0 luI. Xcp6epillTajn Aoue.n.c Cpfic 113 Kopel U1L\e , nacrauu IIX upunpexeuo Y TIJIalllKOM, a 3UTI1"\ }IX llUCCJJl.I Y Jecellll1l,ll. 1311CIiYII ·lt1rpe6a~1I{ll on TO BpeMC irace na Cp6c y

MaJlll I'paziau II MallY Cpa'lH1WY

C npoJlehu 16fl7. naceJlllOje rporp Ep.n:C,[(H Cp6e Ita 1\0-

opllJ\\a aarpefia-ncc OllCKYIlHjC, Y DOULlhy II Y Knparry. a y aupuny 1688. HaCCJIHO jc riIlCI(YlI 3arpCOatll(ll MH!{)'JII1h Cptie, ,:[a 'ICJ\~ ca OCTOjOM M J!JIlIIIIWI11IheM, Y fpa)(IlUlhy na PC'lHl(H 1. perrl~H ... TOJ(ol\\ 1687, T6Sif 11-1689. npcl)ou,c CPOll 113 oocallcJ{c Kpa)l[l~c y orpoxuux Maca~"l rc llX oa!! EpJ\C)~H II rcucpan Xep?epUJTa)l1 uace nmue .y J1pC)(C)III~la oalllljc!(c II «apaoua-ucc IqJa)HllC OKO J1cTpmbe H fJll nrc , Clq)a.n.a, Bojnnha, KPCTHlbC 11 13y)\alllwra. CpOH 1l0XPJIllU[C II~I L10ClIc y Xp[laTCI(Y y TOJIH,ICOj MllO}lCHHI1, na CC ][,llX013 npeIJCJ!JiI( ()poj nujc ,[(ona)'lao paTIlOM caUCTY H 011 Y jail. 1688. HaJlO)1(ll Opu.mr.y,·.n:a Y 0Yllyh.e ne npnsia 1I013e J.(OCC-

lhCJlY[l{C. I B Crap 11111 (I [ ... ~ I~~:.~~A~ ... r_:?l?~~?.EJr.~A~:llI:U~_<?":?_~l!:..~!.!S'!_.g_p'§e

re O~'l.l\1ax O)':TIo';ic-;i,~~"a .n0':le!!1.e .. )(aoc~" c~<;I;!2.<l_jY:.15l2!~,!:::~I_ ..!!.~y?-§::I. 6~;;'~;-~~~-' y;c;u~ ~a;'~ocoOHTO y OKOJll1Hn Kopanc 11 J{opa[uluc TC rpoc[J Xcptiepurraiu y MapTY 1689, O)(PC,[(H rp auuue y 13YAa~rj{oM, Cicpany II OKOJIlJHJ\'l J\'lCCTHMa. Cpoc xouueurpmuc c je)\! [C crpairc

Kopane, a Xpl3aTC c ~pyreY

o Ibidem.

10 Lopasic, o. c. H CTp. 409 11 415.

11 O. c. III CTp. 45S, •

12 Lopasic, o. c. II CTp. 3S2 11 389; III, CTp. 44(1.

l~ Y npoTOI(O!lY Croatica sa jail. HiSS. IHIIJJC: "All JlCl'I'lI Orchi .h, dcrzcil COllllnandantcn zu Carlslall mil Bclctcl', fiirLien;ltill kh cinc hcruhcrlrellcndcn Wallachcn mchr nnzun 'llib '1\."

1·1 Lopasic, ~I. c. II CTI', :I!ll.

154

HI', A.~I:.J{CI\ I1BII'Il

--._ -- -----------------

Ceoria Cpria y Be3H ca ocsajan.ea Jlmce 1689. MHrpau,uje npHJHII{OM ypeheu,a aojne rpannue nO'-leTI{OM 18. aexa. Ceorie Cpria H3 Xpaarcxe y Cpea, y Ilexy], y Cnanouujy

H y OI<OJlHHY il.aJlMaTHHCI\HX Korapa t 715.

CpC)(llIJOM. 1689. cr-ynuo jc rporp Xepfiepurrajn ca CBOjHM. lICTaM.H nonono y axmijy npornn JIHl!l(O-I(pOanCI(ltX Typarca. Hacr ynan,c jc nO~lCJIO 0,Ll, CCILa H nara II 15. jYIIH sayaenrc xpuruhauu HOI3I1, a H1\yhLI 1\t1l[ GI'lJIaj II PIIOIlIIIL Y PHOlTl1l(Y 110- TpmKIIWC Xeptieprm-ajua H3i1C)lalUUl;11 113 HpaTIIC, I'petienua II Il.lnporce l{YJIC H npajannurc upcnajy TlIX MCCTH. YOp30 1l0CJIC Tora npcnaure ce nY)\UK H rlCPYlUlrli 'IC jc 'III )\CCCT 1\mIa U:CJICt JhIICa ocaojerra. Y KpoaBII cy rillJlc )l;BC Tnpb[1i~e~rrYt-lIlh 11 Y)~OlIna. .GYllllh cy TYPIl;H cann llanYCTlIJIII II 3UI[[lJllIJIII. Oruopa ie ,'I;aJICl jemnro Y 1\OIma, xoja jc O;,\OJICII<tJIa JlaUaJIH" pruul.ana 0,'1; 3. ,'1;0 21. jYJIa, a rana je II OHa KUI1I1TYJlHpaJICl.

BeJlIIKU nehnna Typarca jc npu [[a1\Y JIIII(c II Kptianc y aycrpnjcrce PYKC 1I00crJI<l na OOCHlIC1CO :JCM)['IIIII'I'C, a caxo i\HlJIH )~CO OCTal\C na CI30M orn.uurry II npchc Y xpuurhnucrno, na np. TYP1\H y ITcpywllhy. l{IIM. je aYCTpHjci{aBOic~~';~~;~;~I;;PI1JIa rpaIHilW J\P}K<lBlIY CBC /\0 Bocuc, IWXIITalllC OOCIlIICIW CPOH, IWjH cy CTaIJ013am[ y OmI3HllH rpUIIIII\C, )\a ce nptJ./I,PYlICC xpnruhauuaa. AYCTPI1jCIW nlDCTH cy PU1\O upuxaue AOCeJl,CIIlll(C I-I nUCeJI>UBUJIC cy Ibl1MU ona M.CCTa, y xojnwa cy TYPU:H CTaJIOIIHJIH re cy 0,'1;JIClCJ(OM. IbHXOnl1~\ onYC'IeJIa. Bauerenepan KapJIOU<lLJlCll rporp Pafiara H3aCJIa .lypja Kpnncanaha y ocnojcne xpajeuc IWO lCOM.CCapa, ,'I;a HaCeJIH y onYCTCJIU MCCTU Cpfie IJ3 TYPCKC II na 3aTC~ICIl0 CTarr013IlHUl'l'BO Jhmc II KPOUBC paspena, zta In rymhe trace)heJlI1X «pajcsa 0,'l;Y3Me je1\aIl nee CTanonHIIlW H ltaCCJIlI !IX Y lIpe;\CJ1C, rfiC je CTaIJOl3IlHllITI30 npopelyeuo. Kpuncanal, je 12. anrycra 1690. naCCJII10 40 cpncicax noponuua no a nohcrno a Byjacuna MIIJlCYCllIlhu y W}IPOI<y KYJIY, a 17. anrYCT<1 je nacranuo y Kopcnuuu 60 CP~CJ(I;IX noponuua, 30 nOJ~ J30bCT130M. xueaa .IonUlla'L(pm(YJlllha H 30 na 'lCJI), ca Ime301\\ MnJIlIlIOM. JIallHheM.' no 1697. rO)\I,IllC naCCJLenO je y JIuu:n H Kptianu ua 700ci:iiiCiOlX nopcnnua H ,l\aTO je csaxoj nopOAHU:H 3CMJbe, sa oripalnman.e." BCJII.!I(C Mace cprrcxe IIpeJ)OUlC 'IOICOll\ para H3 .GOCIIC II lIaCCJlHIIIC

I Lopn~lc, 0, c. II C'I'J). IWi II 41 G. ~ O. '. 111, .rp, 104,

Mill 1'1\1 IlIi I I'I,~ l' XI'llf,!' 'lU'

I I Y MUp'I'y I 6~ . uuc 'JIIIO [o I'POtl'

CC y "1Jl'1~I'iIY 01111 III I' I 1I1'1~ " 13' 11 C'l'tlllklllyl M

I I t' lOll II ,i)lIMU yJ(~\l\llIIOM.

I ,rIcTal I{ '1'11'1111 I II 1\ I , '0<11 AII'I'OJl I{ pOlllIllI1

Y J a 'I'[ , '1IIW. Y Ma]y I ()I)l). 11(~c.:,e)~I~LJ~~I1: ~M y Nt 1(1I1I,ap II Y Cp6e ua 'I, ')IY OIl MU)IOII1 'M ~ IC 6 01(0 Y. 'M. pruruc, To-

11 . ,'IY"Y r.:.y lIaCC)IJ~~lllt P II .

OiVlaUal\, U ) C 6u cy 1\06HJHI IIP~lptlIllnq I,.

, II n 1)11' ,II VI'. 60unhct{ll p ) I

lIyCJ{OI " , . 1699. IIaJla311.)r,O cc Y JJH \Y

no jCJ_I,I10M 1'l'llIlllll'l'll)Y 0).\ 9. )y.llll _ '. 80 )1 Yi'l! au opy 1 )' ),

. 250 \y Ilia 0).\ lW)lIX. ,,'

47 CPllCl(llX I1UI)II,i\llI\il ca ), . Il,"" 24. : HI,

. .., (' . 120 J{yha ca 450 nyuia, 0)\

a.y KlIPllIIY )ll HI)IO

, ,j

Opy}K)C. . . 6 6 )]0 I3CJIIIKO IIC3a)1 IJ )1> 'l'1J0

Mel))' )\OCL:JbCllHIJ.lli\\U H3 H. Y I 1698 O)\C)c.ll'JIO

cy ce cana JlClLUJIJ1. TOKOM. rOJl,lHtC •

CTaJheM, y J(o~\e, , C 6 [0)\ MJ1CTa'IKY UJI<tCT Y illl)1 M •

je 60 IlOPO)\III\U )[U6apcIOlX pal. O"CCJlJ! y )1111 Y II

{ • '1J1l{O CC 110PO)\HL\U ~,

TllJlCKC I orapc. a lICKO, , CU I'll I 0 t\()

, . )J. 0 H rml60i\OJl Y OCTaJIO JOW '

Kp6any TC tc Y .a ipy -.. 24 CI)II It 'I yll' II

. '> -_, 5pllll><:l Ilpvlll)IO

1I0P0,UUl\Cl, J1<l nrro JC Ib, e. - • )'I)Yl'HM CTpauuMa. Ill/Ill •

e. 'Ii ')JJ CTI3'\ je ul1JlO H ua ,

)lauap," - C3a)\01J( J C . L Y KYllc 1I0TlltlC'I'II 110)\

he l{pTjeull H3M.CrjY lie H

"P0'lYJIU nccr, 1\il c C e. "IY 1701, )IOUy,III.11I1',

e. ' • X[)I!'lTCKHX pUll ce Y )Y)

13)IUCT oaua WClaJle}Ka '. c , 11 _ cry oue )'O)II1JJ' 10

.-' . 6 0 je y fmlill-L yaBlY I

Jlorop t10oYlbellHl(a _._I:_~,, ~, .. -:';- .. --- . ,,'. e : UI'P' )lllI1(!)I'

.-------·--:-;_:·O·-O- .. C·-·-c;a~l'l op'Y}J{je H cnpellHLLlC JlaCIO)<lIlJ

IUIlI1ClhHX,) PUc c, 'e )IY)' Y I )1I111Y

C (] 1\'\ llUCCJllI CUO)" , ,

6HCIQll<t, Jla orcpa P)8 11 c e. '.. 0 I3eJlI'lI{O Jill " O'l'IIl)"

O > uapoua uHJlO )e I ax ,

TonycJ{or. roptletbC. C c "KI)'l)"'l 0'1'111:\1[ NtJI "1111111)\\ I

\. CI3H pUll 011.01 a c L '

peuo r0130pH 110, )\U lC ,

IIJIH ce npaTI1T1! Y TypCKy.l. , M.IIP·y}{ lP)lllil

Ka.L\ je 3UBpUicno paTO[lUlb£ 11 CKJIOIIJbCIl. . .. 'M 10'11

1699 ' IlHC AycrpHjI1 Jllljc IlPI111<tO can rcpin PH1Y, I

U:I1Ma . 101\ '" J3JIUCTI1 nero jc upe na yronopy MIIJ Y

je oua -!LP}I{aJIa y CIJO)O) ', .. ". TYPcIW)'. BpUTIIJrtl [c

era JV\.opaJIH spar IH 11

lICKa norpaIlHlllIU f>lC C - Y , M' 'l'lHH.

.'. .. raB Houu ua J1.H ca 0I(O)JIII[M

)lo6oj, .Iaceuoaau H IIlP) Y , 1703 'UIH J' '!'OU()

, T r \CCTa 06ClI3JbcIlU)C "

npC)[a)a yplJ.HMU OBllX l' . . 'CU'l .IIC X'I'C)IOUJ '1'lettTII

C 6 X[)lJaTH 1'13 'I'HX lipa) c

can [[apOLI, 1-1 P 1111' .t aYCT!)II')Ct{y CTpal1Y.

. , ' [[e [0 CC )\OCCJII1Lll(; Il< . '

YCIIOCTaI3Y T),PCI(C nJlaCHl )l JI3Mcl)y H uor II'

CJIIII.ue y IW)'UIH It

nOCeJbeIlC l{aTOJUlKC t1ac' - ,

, . y C J3'lPOIi )lCJIIILlIIIMYllOBHh JC III' Y CO lit

KOCTa)lIltl\e xpaj nc. ,< '.. C oC II OIL j'

CIJO)'O)' KaIICT<lIIH)'" I\OC )1>CII P

eerie, J\a I1aCeJ1I1 Y

1"2, 150 II 15:.1. u 0, c. III, CTP, "

• 0, c. corp: 15:.1.

(, O. c. CTI). :1O:l.

II 0, C. CTp. ~Ot) - ~O:I.

156 1\1', AJIEI(CA 1113111.

,----------~~~~~~-----------

16. anr. 1703. naJlQ}J{HO CBOMC O<PI1QHPY .Ie na-mhy, ,na Cptie H3 3pl1lbCKOr 1l0Jl)a, 113 Hosor 11 OIWJlHHe nacexn y rr.nanmtcxoj II

,rJIVIIlCl(oj xpajmnr (OICO Maje, Knacnnha n: )KHpOnf.l:a).7 -

IlPHJIIllCOM onpelyanan,a sojne rparurue II o,neJbHBaJba n.error 0)( upajena, lCOjH cy namr non BJlaCT OaIra H cranenca xpnaTCKHX, yrrmr.crr« cy Ta[(O~e neJlHKH pa3MellITajH CTanOBlfHUITBa. Hapo''INTO ce rra3HJJO, .na y3 rpanmry rypcxy He oy,ne caxio cpncxo CTanOOIfHillTSO nero na oYJ:(e II Xpnara, jep cy ce nJlaCTH y H)HX ,60J1>e noyananane. OCHJll ror-a cy ce xowrrcnje, xoje cy npUIH;re paaaeturatr.e CTanOBIImw, pyxononuxe npHHQH],[OM, )In one.re Cp6e 'OIl Xpsara If na HX rpyrnnuy nocefirto H TO ne caao no JltCCTHMa nero H no ueJJHM rcpajearoia. KOMcc'apn rporb ATCMC If Jll1oer,[cl( l(Ojl! cy paanezsnuann 3CMlbY Y J1mw II Kp6aBH, Y CBOM H3J3enrrajy on 7. Maja 1713. 1!3peKOM ne ne, ,na cy Xpnarc rpyrmcazu OICO Y,n6mIe II PHOIllma, a Cptie OKO Kopennuc, 1'pnLJaLla H 300- nurpana. Oan xoxtecapn uace.nnne Tor~oM cnor p")I,a y Be]IIIKY II MallY Ilonnny 15 cpncxnx no ponnua , rcoje TIIX )l(\(I« Jlol)ome 11:'1 Typcxe."

On OCTaJIHX MHrpau,nja BjW)I,1l0 jc CnOJIIClllI, .Ila je Y ,nel(cM6py 1705. reneparr XannoaJI [l opmrja npccunuo 30 rtopo anua Cptia n? )T(eJbH H)HXOTlOj 113 TIMlllllcor Y .Icceunne, a retrepa,n J OCHfI Pafiara nace.rno jc anrycra 1711. ro ntmc 200 lfOpO.1(HUa cpnCKHX H xpnaTCJ{HX Y PU[{OTH11J1(()1I1 ITOJbY, I13Mchy MPCXCHHI.I,C H Koparre. 113 Typja y bOCIlfI J\OlllllH cy Cptin IIPII.IIH[(OM 1I0BOr ?[ITa aYCTpr~Jclco-TypC[(Or 1716. II, ~~.:E~!! . .-J~Y_'!'~~.~~J~ IIX HaCeJlH Y r~rl.lI~lh.. Y rrpenc ny [[3111el»), Y rre l! KYIIC II IIIPIIICIIC cy Ta({obc Mllore rrpoxcne y HaCeJI)HAIa. DY1WI31Il1K rpml) Kpncror]: .uCJIHT,UIlM.YlIOBIlh JlPHCUOj~1O je THMOUllba BJIaCTCOCl(ll IIM<llha II nacc.uanao je na IbHX Cpfie , xorchu .1(a II Y TO~\ IIpU)l.(~)ly aacnyjc

no in ' 10 TA ' c!

J Y xpajuny. Y1 )C.1(lTY ceouy rpvrorx npanOCJ]HIJIIIIX 1I0pOJUU~H

y xpnarcxo npnxopje 3aOeJIC)!CHlUe ncropnjcxa J~0I{y~\CI1TiI. Y jYllY je IlOT.IJHO y Bell 1I3aCJIamll( I'ps a ca JleBaJlTa CrC'(I>:tIl CCpacPlIM ~I 1I10JIHoje J.la cc ca 218 rp~IKIIX rroponuua MQ)[{e llOCCJIlITfl y XpnuTcICY. Uap )(<lJ~e .n:03130JlY If onpcnu, .1(U ce ['pnu nacexe y BIlIfO/\OJJY IIJJH Y Cn. Birny H ,na 'raMO Mory rro.nnhn IlpanOC}IaIJIIY

7 O. C. CTP, 231 II 2:14. H 0, C. CTP, 299.

II O. C. CTP, 241, 2')9 11 :1:ll. III O. '. C'I'JI. :'!:'I2.

MIIII'AlIIIII 11'11/\ ,v XI'IIA'ITIU'

I'll

I(P)WY. l{ \ 111111'1 l, ~1II11 lillI, <IIIIIIMyJIII • 11111 'Y y'JI 1111 ,I II 1'\'

I II

"JI,C]lt' OJ)11X pull,

I CI'<.l.1I01l11l1HII JIIlI \1 II I P )IW' IIIt·y )HJJU :Jll}\OIJOJLJIIII • t lY·

CTPHjCl<OM ylll ILIIOM 1111 IIU '}I' IIplll 1101' PUTU u'l'yp : ()~' III • Tepaua CTpOl'lI "1'11011111 I'ptlIlLl'lUPCI(IIX jJ)IUCTl1, ~)YJlyMIl uu] \)~11I1I.' o(l)11ul1pa a llapOlJll'l'O JJ )1111 rJl06c, Kojl1Mu cy HallCihtl.U<lJIII Jlty)~' II [[ajM.albY ;(PHUIII.\Y, :.lUTHM CKYHoha coxa, "MaJla M pa", .M '1MJ!> 'Ill L I~ crpane MJIC'II,d\ll, u HOllajol1lJle rJJa,n H Tccno 3CJI\JI>1I111'f' 1I:l 'JlI \111

Y xpBaTcKoj nojuo] rpa]llU~11 noxper sa ce060M. y )~PY)' I pal 'II " [lOKPCT osa] 3uy3eoje 1715. rOJ.~l1n~ OJ[UCHC po. M~PC'~ I tpJIO" l3a'!J{a rClIepaJJua J{OM.all.1(a 113aUlJbe jenny )(OM.I1C lilY, )~U KOJIl1KO ce H3 xor xpaia o,nceJlHJlO, Ky,n cy ~TI:"IIJIJI 1.1 ')h'I!LIIII! II una je y3pOK ODHM M.HrpauHjaMa. K01l1HCHJU )C yCTUl1 II[[JIII, /~l

X ]{pa'lel3'l XP.l3UTCKC CCJIH C'l'UIIOJ3IIHIIITIJ, )llI 11M

ce 113 cnn c II

nacourc ,najy noje')J.HIlH J{auCTaIJl1 H CYJJ.0I311 (rpo(l> A)~tlM YPl··

J.LITaJl aa J.(Da cl)opHllTa 0.1( ocoee] 11 )(ct ce uajuuuie 11>11 .0)1 'JIlIJIU Y Cpe a, M.HOrH cy OTHWJIH Y fle\lyj, JlPYru r_52!~~9Y' U, 11'1" --'pe6erJIH I{ ua M.1ICTaCIKO 3CMll>IIWTC J1 lIaCCJI.CIU1. cy Y l~aJIMa· ~~lJ~I{l1M. KOTap~iM'a:-l1;"-Me).I.aJ{a jc na lip, 'OTIIULJI.O 12 1I0POWII( I

. "30' .ua one uon M.JleTaclKY 13)lo.C1' . .vb llJIlIIII.

11 CllpeM.aJIO CC JOW ,. .' >

xora je OTH]JlJIO Y CpeM. OJ{O 80 HOPO),ll1ua, Y 1',0)11111.0. I IIJI~ II l

250 JbYJ.I,11 aa oPY)J(jc. 113 orYJIHlICKe Kall~To.llllJc OT11:U)IO I .,~ cuexy 551 \lOUeK aa OPY}J(jc, 113 KaneTUIIH)e )J(YM6epu II , <M JIHJIO ce 85 lby.uH aa opy}J(je ca 110PO.uHUaM.U, 1'13 Tp)I01I a, P)( JIt,I, )ly6paoe H nOllHKasa OTI1WJJO je 72 nopo.uIUI,C,. H:.l IUlII '(,[11111) l3apl1J]o13Hh OKO CTO lbYl.J.H aa oPY)J{jc ca 1l0pOJ\IH.~LlMU. 'V1 I~ :JIOI' KapJIOBallKor rClIep_':lJ,~~!.~_ O;~C~JIl1JIO,~e_ ~"9_1 ~ jl,Yll.ll .. :.la. ~py IC) II

CBH- nOl3eJ.I,Ol.~IC C060M »ceue 11 I.l.el.1.)' H Haj6JJH)J(Y ,po)~61fIlY· )~

OI3'j,lX '~ICeJbellHJ{'aorpoMIIa l3eluIlla 6HJJH cy Cptin.

AYCTpHjcJ{e EJIaC'Hr cy uacrojaJle, zta OTIUIOHC y' pOI IL /\ L

3aycTaJ3e paccfbaBalbe CTalIODIlHU]1'oa JII1J{c, Kp6au II UlII'lj "

Y TO~\e cy II YCI1Clle, a.nu lie norrryuo- Cne Y poxc C UUMLL IIIICY MOrJlC )lLl JlCKOpelle. Ballpc,nllO rlJlOljClbC CT<1IJOUJlHIIlTUa ,110CPC)l KplI.IeUWrHX H ueponuux l,p~jCl3a, KOjH IIC MOr~IJIC II~:XPU~ uirnr ueo oua] uapon, rOHHO Je 1l0Je/\I1I1C JbY/(e II 110) )~IIII II .' 10JlHI( ua IICCJhauallJC Y '1I)IO)~IIHjC Ilpe)~C)I . Y 18. II Y IIP"Oj,

158

J(P. AJ1EI{CA lIB!!'!;

-----~-----.-- .. ---------.------.~-~--- - ------------_-

nOJIOBHHIl 19. croxeha CCJIHJlJI cy ce Jlll'IKH ropwTa~1f rronajllcwhc y CpcJ\1. f{ Y CJlaBoIllljy, a o.n .npyrc rrOJIOBrme 19. BCKa Y AMCPHI(Y.

I