Anda di halaman 1dari 6

m_safar07

ECS3363
PEDAGOGI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Disampaikan oleh:
MUHAMMAD SAFAR BIN ABDURAHMAN

KONSEP & PRINSIP


AMALAN BERSESUAIAN PERKEMBANGAN
Pengetahuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran serta keperluan kanak-kanak
AMAT PENTING kepada pengasuh kanak-kanak dan guru prasekolah supaya kurikulum prasekolah dapat
dilaksanakan dengan berkesan serta mengoptimumkan proses pengajaran dan pembelajaran.

1
m_safar07

FIZIKAL
kesihatan, keselamatan,
pemakanan, perkembangan
motor kasar dan motor halus 1 6 ROHANI/MORAL
pengabdian diri kepada
Tuhan dan membezakan
antara perbuatan baik dan
buruk

KEPERLUAN
KANAK-KANAK
INTELEKTUAL
kemahiran berfikir,
pembentukan konsep,
penggunaan simbol abjad
dan nombor
2 5 SOSIAL
kemahiran sosial dan
interpersonal

BAHASA
kemahiran berkomunikasi
verbal dan tidak verbal
3 4 EMOSI
keupayaan menguasai,
mengawal dan meluahkan
perasaan secara positif serta
rasa gembira dan disayangi

KURIKULUM INTERAKSI
sesuai dengan perkembangan Interaksi orang dewasa dan kanak-kanak
kanak-kanak yang menggalakkan mereka belajar

SARANAN
NAEYC
KESINAMBUNGAN PENILAIAN
suasana di rumah dan pusat holistik dan berterusan .
prasekolah

2
m_safar07

PRINSIP P&P
Keceerdasan pelbagai
Kecerdasan pelbagai perlu digalakkan Latar belakang
Mengambil kira latar belakang murid berbeza dari
segi latar belakang peribadi, kecenderungan
pembelajaran

Sifat semula jadi Perbezaan individu


Pembelajaran kanak-kanak dipengaruhi Perbezaan individu menentukan masa yang sesuai untuk
oleh sifat semula jadi dan pengalaman di peringkat belajar dan kadar kemampuan memperoleh ilmu
awal serta pengetahuan sedia ada mereka

Interaksi Deria
Menggalakkan interaksi yang mesra Semua deria murid digunakan untuk aktiviti
antara murid dengan guru, pengasuh, pembelajaran yang berkesan
rakan sebaya dan masyarakat sekitar

Merangsang Pengalaman
inisiatif, imaginasi dan kreativiti Menekankan pembelajaran melalui pengalaman
semasa kanak-kanak belajar. yang menggunakan bahan maujud

Bersepadu Belajar melalui bermain


Pembelajaran hendaklah dijalankan Mengutamakan belajar melalui bermain dalam
secara bersepadu. suasana yang riang

Page 5

Aplikasi Prinsip ABP

Perkembangan saling berkaitan dan mempengaruhi


antara satu sesuatu domain kognitif, afektif dan
psikomotor

Guru perlu merancang pengalaman pembalajaran


yang menggalakkan perkembangan murid secara
optimum bermakna dan bersepadu
Perkembangan berlaku mengikut urutan

Guru harus menyediakan persekitaran pembelajaran


yang sesuai untuk memupuk kemahiran, pengetahuan
dan kebolehan murid dari yang mudah kepada yang
mencabar

3
m_safar07

Kadar perkembangan kanak-kanak berbeza

Guru menerima keadaan murid ini seadanya dan


menyediakan aktiviti yang sesuai dengan mereka

Perkembangan adalah berterusan

Guru peka akan pengalaman sedia ada murid dan


merancang aktiviti yang boleh menggalakkan pengalaman
pembelajaran yang bermakna

Perkembangan adalah berperingkat-peringkat

Guru perlu menyediakan aktiviti untuk meningkatkan


pengetahuan dan kemahiran melalui pengalaman yang
sebenar menggunakan pelbagai media kepada yang
lebih kompleks

Perkembangan dipengaruhi faktor baka dan persekitaran

Guru harus mempelajari dan memahami sosio-budaya yang


memberi kesan kepada perkembangan dan pengalaman
pembelajaran murid dan menyediakan aktiviti yang
menyuburkan potensi murid ke peringkat optimum

Kanak-kanak adalah pelajar aktif

Guru harus menggalakkan kemahiran sosial dan


pengalaman sebenar untuk membantu murid
memahami dunia mereka

Konsep main penting kepada murid

Guru hendaklah memberi peluang murid menjalankan


pelbagai aktiviti berasaskan konsep belajar melalui
bermain sambil untuk meningkatkan perkembangan
ke peringkat optimum
Proses perkembangan meningkat melalui aktiviti yang
mencabar

Guru harus menyediakan aktiviti-aktiviti yang mencabar


dan meransang minda murid untuk meningkatkan tahap
perkembangan dan pengalaman pembelajarannya

Murid mempunyai pelbagai gaya pembelajaran

Guru perlu membantu murid dengan memberi peluang


mereka menunjukkan kemahiran dan pengalaman yang
telah dikuasai /dilalui

4
m_safar07

Penglibatan komuniti penting dalam perkembangan


pembelajaran kanak-kanak

Guru perlu mempunyai hubungan rapat dengan ibu bapa

RUMUSAN
Untuk menggunakan ABP dalam pelaksanaan kurikulum
guru perlu faham tentang

bila hendak
murid yang diajar
mengajar.

kandungan kurikulum cara menilai


dan apa yang perlu perkembangan
diajar

5
m_safar07

menyesuaikan
latar belakang dan
kurikulum dengan
sosio-budaya murid.
kebolehan murid.

keperluan dan minat