Anda di halaman 1dari 3

MAKALAH

Pancasila
Di tujukan untuk memenuhi persyaratan mengikuti mata kuliah

Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia

Dosen Pengampu : Drs.Haikal M.M.

Disusun oleh :

Kelompok I

Nama : 1.Chafidul Mubarok(181300010)

2.Ali firdaus

PROGRAM STUDI ILMU AHLI TAFSIR (IAT)

FAKULTAS USULUDDIN

INSTITUT AGAMA ISLAM MA’ARIF NAHDLOTUL ‘ULAMA’

(IAIMNU) METRO lAMPUNG

2018/2019
KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Atas rahmat dan hidayah-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “PANCASILA” ini pada
waktunya.

Dengan tersusunnya makalah ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak
Drs.Haikal M.M selaku dosen pengampu mata kuliah “Pendidikan Kewarganegaraan
Indonesia” yang telah membimbing kami dengan baik. Serta mempercayai kami untuk
membuat makalah ini. kami selaku penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat
membangun guna perbaikan dikemudian hari.

Semoga makalah ini bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi pembaca pada
umumnya. Aamiin.

Metro,30 September 2018


Penyusun,

Chafidul Mubarok

ii
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

KATA PENGANTAR ................................................................................... ii

DAFTAR ISI .................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1

A.Latar belakang .................................................................................. 1


B.Rumusan Masalah ............................................................................ 2
C.Tujuan Masalah ................................................................................ 2

BAB II PEMBAHASAN ................................................................................ 3

A.Pengertian pacasila ................................................................................... 3


B.Landasan Pendidikan Pancasila ....................................................... 6
C.Tujuan Pendidikan Pancasila ........................................................... 8
D.Pembahasan Pancasila Secra Ilmiah ................................................ 8

BAB III PENUTUP ........................................................................................ 11

A.Kesimpulan ..................................................................................... 11
B.Saran ................................................................................................ 12

DAFTAR PUSTAKA

iii