Anda di halaman 1dari 14

SMK BATU UNJUR

41200 KLANG, SELANGOR

PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2010

BIDANG : SAINS DAN MATEMATIK


MATA PELAJARAN : BIOLOGI

Matlamat/ Objektif :
1. Meningkatkan peratus lulus dalam peperiksaan
2. Meningkatkan peratus cemerlang dalam peperiksaan
3. Meningkatkan penguasaan Biologi dikalangan murid
4. Meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan menjadikan P&P lebih menarik dan mudah difahami oleh pelajar
5. Meningkatkan peratus murid minat terhadap matapelajaran Biologi

Strengths/ Kekuatan (K) Weakness/ Kelemahan (L )

S1 Pihak pentadbir dan pembantu makmal W1 Murid kurang minat membaca dan
sekolah sentiasa memberi sokongan padu menghafal
dalam peningkatan kurikulum W2 Murid lemah dalam teknik menjawab
S2 Komitmen guru yang tinggi kertas 2 dan 3
S3 Pembantu makmal yang berkemahiran dan W3 Masalah disiplin murid seperti ponteng
berpengalaman kelas, tidak membuat kerja rumah dan
S4 Murid yang mengambil matapelajaran merosakkan prasarana makmal
Biologi adalah murid terpilih W4 Terdapat prasarana makmal yang tidak
berfungsi dan mengganggu perjalanan
P&P kelas

Opportunities / Peluang ( O ) Strategi ( KP ) Strategi ( LP )

O1 Hubungan yang baik antara guru-guru dan  BIO CAMP  Pengurusan dan pengendalian PEKA
juga pembantu makmal  ’Bio in Mind’ ( kelas tambahan untuk  ‘Scoring Biologi’ (Teknik menjawab
O2 Kursus anjuran PPD, JPS dan JKA Daerah murid yang dijangka mendapat A+) kertas 2 dan 3)
Klang.  ’Walk in UPM’  ‘Walk in UPM’
O3 Kemudahan sumber P&P seperti CD  ’Biotech Fair’ ( semasa Minggu Sains  ‘Biotech Fair’
‘Teaching Courseware’ dan Matematik)  Motivasi
O4 Terdapat kumpulan murid yang  Motivasi
mempunyai komitmen yang tinggi
terhadap Biologi
ANCAMAN Strategi ( KA ) Strategi ( LA )

C1 Kewujudan pusat hiburan dan salah guna  ’Biotech Fair’ ( Minggu Sains dan  ‘Walk in UPM’
siber café. Matematik)  Biotech Fair
C2 Terdapat segelintir ibubapa yang kurang  Motivasi  BIO CAMP
memberi perhatian terhadap pelajaran  ’Walk in UPM’  Motivasi
anak-anak  ’BIO in Mind’  Mind operation
C3 Kurang sokongan dari ibu bapa dalam
program sekolah.
C4 Pengaruh negatif rakan sebaya terhadap
aktiviti pembelajaran
HUBUNGAN ANTARA ISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

SEKTOR : SAINS DAN MATEMATIK JADUAL 11


SUB-UNIT : BIOLOGI PTPKD/200/170/2008/2
0

BIDANG-BIDANG ISU-ISU MATLAMAT SASARAN STRATEGI


OBJEKTIF KPI
DALAM SKKSM STRATEGIK STRATEGIK TOV 2008 2009 2010 (INITIATIVES)
Pengurusan 1. Tahap pencapaian 1. Meningkatkan 1. Meningkatkan
kecemerlangan kecemerlangan tahap pencapaian pencapaian SPM
akademik akademik kurang kecemerlangan
memuaskan akademik 2. Meningkatkan Peratus pelajar lulus 89.7% 93% 96% 100% ’Scoring Bio’
kuantiti lulus (Paper 2 & Paper 3)
mengikut peratus
Peratus bilangan
3. Meningkatkan pelajar yang 13.8% 19% 24% 29%
bilangan pelajar yang mendapat A
mendapat gred A

4. Menurunkan gred Nilai gred purata BIO CAMP


purata keseluruhan keseluruhan 5.2 4.9 4.2 3.8
PELAN TINDAKAN
SEKTOR : SAINS DAN MATEMATIK JADUAL 12
SUB-UNIT : BIOLOGI PTPKD/200/170/2008/30

1 STRATEGI . Meningkatkan prestasi Biologi ke arah kecemerlangan


1. Meningkatkan bilangan peratus lulus .
2. Meningkatkan bilangan pelajar yang mendapat A.
3. Menarik minat pelajar dalam Biologi.
OBJEKTIF 4. Meningkatkan kemahiran guru dalam penggunaan ICT untuk menjalankan P&P.
5. Meningkatkan keyakinan guru bertutur dalam bahasa Inggeris.
6. Meningkatkan pengetahuan guru mengendalikan fail PEKA Biologi.

Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/Hari Kos/Sumber Output KPI Pelan Kontigensi

1 PEKA Penolong Kanan/Ketua 2 jam -tiada- Guru dan murid Bilangan guru Taklimat diberikan oleh
Bidang/Ketua Panitia lebih memahami melaksanakan Ketua Panitia Biologi
Guru matapelajaran dan mudah untuk PEKA dengan
melaksanakan sempurna
PEKA bertambah

murid lebih
2. ’Scoring BIO’ Penolong kanan/Ketua 1 hari RM350.00 berkemahiran Bilangan pelajar Seminar diberi oleh guru
(paper 2 & 3) bidang/ketua panitia /guru Panitia Biologi dalam teknik berkemahiran dalam Biologi yang
matapelajaran menjawab kertas 2 teknik menjawab berpengalaman menanda
& 3. kertas 2 & 3 kertas Biologi.
meningkat.

Murid lebih Bilangan murid Bengkel diberi oleh guru-


3. BIO CAMP Penolong Kanan/Ketua 1 hari RM 200.00 berminat dalam yang berminat guru Biologi.
Bidang/Ketua panitia/Guru Panitia Biologi P&P ( ABM dengan subjek
Sains dihasilkan oleh Biologi meningkat
Dan Pembantu makmal murid dalam
bengkel)
4. Motivasi Penolong Kanan/Ketua 1 hari RM 300.00 Murid lebih yakin Bilangan murid Motivasi dikendalikan
Bidang/Ketua Panitia Biologi dan bermotivasi yakin dan minat oleh pakar motivasi
Panitia/Guru PPSMI untuk mempelajari terhadap Biologi
Biologi dan skor A. meningkat

5. ’ Bio in Mind’ Penolong Kanan/Ketua 1 hari -tiada- Murid lebih Bilangan murid Guru matapelajaran
Bidang/Ketua panitia/Guru ( sekali seminggu berkeyakinan untuk yang mendapat A+
Biologi bermula Julai) mendapat skor A+ meningkat

6. ’Mind Operation’ Penolong Kanan/Ketua 1 hari Murid lebih Bilangan murid Guru matapelajaran
Bidang/Ketua panitia/Guru (sekali seminggu -tiada- berkeyakinan untuk yang mendapat
Biologi bermula Julai) mendapat gred yang keputusan yang baik
lebih baik meningkat

7. ’Walk in UPM’ Penolong Kanan/Ketua 1 hari RM 2000.00 Murid dan guru Bilangan murid dan Panitia Biologi
Bidang/Ketua panitia/Guru beroleh guru beroleh
Biologi pengetahuan, pengetahuan,
motivasi dan minat motivasi dan minat
terhadap subjek. terhadap subjek
meningkat

8. ’Biotech Fair’ Penolong Kanan/Ketua 3 hari -ditaja- Minat dan Bilangan murid dan Pameran di kelolakan oleh
Bidang/Ketua panitia/Guru ( Minggu Sains dan pengetahuan murid guru yang BIOTECH CORP.
Biologi Matematik) terhadap berpengetahuan
Bioteknologi dalam bioteknologi
meningkat meningkat
PELAN OPERASI 1
Nama Projek : PEKA
Rasional : Meningkatkan pengetahuan penskoran PEKA
Objektif : Meningkatkan prestasi kertas 3 dalam SPM
TarIkh & Tempoh Pelaksanaan : Februari (2 jam)
Kumpulan Sasaran : semua murid (tingkatan 4 & 5).
Kos : tiada

Bil Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi


1. Menyediakan kertas kerja Ketua panitia
1 hari

2. Penubuhan AJK Pelaksana Ketua panitia dan guru 1 jam


Biologi

3. Mesyuarat Khas Pelaksanaan Bengkel Penolong kanan / ketua 1 jam


panitia
Guru Biologi

4. Lantikan Penceramah / Fasilitator Ketua panitia 1 jam

5. Surat Menyurat Ketua panitia 1 jam

6. Bengkel dijalankan Ketua panitia 2 jam


Guru Biologi

7. Mesyuarat post-mortem bengkel Ketua panitia/ 2 jam


Guru Biologi
8. Laporan post-mortem dan pendokumentasian Ketua panitia/ 1 minggu
Guru panitia
PELAN OPERASI 2
Nama Projek : ’Scoring Bio’
Rasional : Meningkatkan pencapaian akademik
Objektif : Meningkatkan peratus A+ Biologi dalam SPM
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Februari ( 1 hari)
Kumpulan Sasaran : Semua murid (tingkatan 4 & 5).
Kos : RM 350.00

Bil Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi


1. Menyediakan kertas kerja kursus Ketua panitia
Seminar Teknik Menjawab 1 hari
Kertas 2 &3

2. Penubuhan AJK Pelaksana Ketua panitia dan 2 jam


guru Biologi

3. Mesyuarat Khas Pelaksanaan Penolong kanan / 2 jam


Seminar Teknik Menjawab 2 & 3 ketua panitia
Guru Biologi

4. Lantikan Penceramah Ketua panitia 1 bulan


sebelum program

5. Surat - menyurat Ketua panitia 2minggu


sebelum program

6. Seminar dijalankan Ketua panitia 1 hari


Guru Biologi

7. Mesyuarat post-mortem bengkel Ketua panitia/ 2 jam


Guru Biologi
8. Laporan post-mortem dan Ketua panitia/ 1 minggu
pendokumentasian Guru panitia
PELAN OPERASI 3
Nama Projek : BIO CAMP
Rasional : Meningkatkan minat murid terhadap BIOLOGI
Objektif : Menambahkan keyakinan murid dan guru dalam P&P.
Tarikh & tempoh perlaksanaan : Mac (1hari )
Kumpulan sasaran : Semua guru Biologi dan murid tingkatan 4
Kos : tiada

Bil Proses kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi


1. 1.Menyediakan kertas kerja Penolong Kanan 2 hari
2.Penubuhan AJK Pelaksana Ketua panitia
3.Mesyuarat Khas Pelaksanaan Semua guru Biologi
4.Agihan tugas ahli jawatankuasa
5.Lantikan Penceramah / Fasilitator Kursus

2. Penyediaan surat menyurat Setiausaha 2 minggu sebelum


program

3. Penyediaan modul dan edaran Setiausaha 2 hari sebelum


AJK program

4. Pengesahan tempat program dan penceramah Setiausaha 1 minggu sebelum


program

5. Mesyuarat post-mortem bengkel Ketua panitia/ 2 jam


Guru Biologi
6. Laporan post-mortem dan pendokumentasian Ketua panitia/ 1 minggu
Guru panitia
PELAN OPERASI 4
Nama Projek : Motivasi
Rasional : Meningkatkan tahap motivasi dan minat murid
Objektif : Menambahkan keyakinan murid untuk skor A dalam subjek Biologi
Tarikh & tempoh perlaksanaan : Julai ( 1 hari )
Kumpulan sasaran : Semua murid tingkatan 5
Kos : RM300.00

Bil Proses kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi


1. 1.Menyediakan kertas kerja Penolong Kanan 2 hari
2.Penubuhan AJK Pelaksana Ketua panitia
3.Mesyuarat Khas Pelaksanaan Semua guru Biologi
4.Agihan tugas ahli jawatankuasa
5.Lantikan Penceramah / Fasilitator Kursus

2. Penyediaan surat menyurat Setiausaha 2 minggu sebelum


program

3. Penyediaan modul dan edaran Setiausaha 2 hari sebelum


AJK program

4. Pengesahan tempat program dan penceramah Setiausaha 1 minggu sebelum


program

5. Mesyuarat post-mortem bengkel Ketua panitia/ 2 jam


Guru Biologi
6. Laporan post-mortem dan pendokumentasian Ketua panitia/ 1 minggu
Guru panitia
PELAN OPERASI 5
Nama Projek : ’BIO in MIND’
Rasional : Meningkatkan kefahaman murid.
Objektif : Menambahkan bilangan murid skor A+ dalam SPM
Tarikh & tempoh perlaksanaan : Januari (1 hari )
Kumpulan sasaran : Murid cemerlang Biologi
Kos : Tiada

Bil Proses kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi


1. 1.Menyediakan kertas kerja Penolong Kanan 2 hari
2.Penubuhan AJK Pelaksana Ketua panitia
3.Mesyuarat Khas Pelaksanaan Semua guru Biologi
4.Agihan tugas ahli jawatankuasa

2. Penyediaan modul dan edaran Setiausaha 2 hari sebelum


AJK program

3. Pengesahan tempat program Setiausaha 1 hari sebelum


program

4. Mesyuarat post-mortem Ketua panitia/ 2 jam


Guru Biologi
5. Laporan post-mortem dan pendokumentasian Ketua panitia/ 1 minggu
Guru panitia
PELAN OPERASI 6
Nama Projek : ’Mind Operation’
Rasional : Meningkatkan kefahaman murid.
Objektif : Menambahkan bilangan murid lulus dengan gred lebih baik.
Tarikh & tempoh perlaksanaan : Julai (1 hari seminggu )
Kumpulan sasaran : Murid lemah Biologi
Kos : Tiada

Bil Proses kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi


1. 1.Menyediakan kertas kerja Penolong Kanan 2 hari
2.Penubuhan AJK Pelaksana Ketua panitia
3.Mesyuarat Khas Pelaksanaan Semua guru Biologi
4.Agihan tugas ahli jawatankuasa
5.Lantikan Penceramah / Fasilitator Kursus

2. Penyediaan modul dan edaran Setiausaha 2 hari sebelum


AJK program

3. Pengesahan tempat program dan penceramah Setiausaha 1 minggu sebelum


program

4. Mesyuarat post-mortem bengkel Ketua panitia/ 2 jam


Guru Biologi
5. Laporan post-mortem dan pendokumentasian Ketua panitia/ 1 minggu
Guru panitia
PELAN OPERASI 7
Nama Projek : ’Walk in UPM’
Rasional : Mendedahkan murid terhadap pengetahuan penyelidikan dalam bioteknologi
Objektif : Menambahkan minat dan pengetahuan dalam penyelidikan bioteknologi
Tarikh & tempoh perlaksanaan : April (1hari )
Kumpulan sasaran : Semua guru Biologi dan murid tingkatan 4
Kos : RM 2000.00

Bil Proses kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi


1. 1.Menyediakan kertas kerja Penolong Kanan 2 bulan sebelum
2.Penubuhan AJK Pelaksana Ketua panitia program dijalankan
3.Mesyuarat Khas Pelaksanaan Semua guru Biologi
4.Agihan tugas ahli jawatankuasa
5.Lantikan Penceramah / Fasilitator Kursus

2. Penyediaan surat menyurat Setiausaha 2 bulan sebelum


program

4. Pengesahan tempat program Panitia dan guru biologi 2 bulan sebelum


program

5. Mesyuarat post-mortem lawatan Ketua panitia/ 2 jam


Guru Biologi
6. Laporan post-mortem dan pendokumentasian Ketua panitia/ 1 minggu
Guru panitia
PELAN OPERASI 8
Nama Projek : ’ BIOTECH FAIR’
Rasional : Meningkatkan minat murid terhadap BIOLOGI
Objektif : Menambahkan keyakinan murid dan guru dalam P&P.
Tarikh & tempoh perlaksanaan : April (2 hari )
Kumpulan sasaran : Semua guru Biologi dan murid tingkatan 4 dan 5
Kos : tiada

Bil Proses kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi


1. 1.Menyediakan kertas kerja Penolong Kanan 2 hari
2.Penubuhan AJK Pelaksana Ketua panitia
3.Mesyuarat Khas Pelaksanaan Semua guru Biologi
4.Agihan tugas ahli jawatankuasa
5.Lantikan Penceramah / Fasilitator Kursus

2. Penyediaan surat menyurat Setiausaha 1 bulan sebelum


program

4. Pengesahan tempat program Setiausaha 1 bulan sebelum


program

5. Mesyuarat post-mortem bengkel Ketua panitia/ 2 jam


Guru Biologi
6. Laporan post-mortem dan pendokumentasian Ketua panitia/ 1 minggu
Guru panitia